น้ำหอม

1,808 views
1,704 views

Published on

น้ำหอมนั้นสามารถบ่งบอกถึงความเป็นคุณได้ บ่งบอกถึงค่านิยมและอารมณ์ของคุณ ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงพลังละและความดึงดูดในตัวคุณอีกด้วย น้ำหอมก็เปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่นั้นเอง ค้นหากลิ่นที่เป็นตัวคุณเองจากน้ำหอมในคอลเล็คชั่นสุดหรู หรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
200
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

น้ำหอม

 1. 1. ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com FM GROUP Thailand แคตตาล็ อกผลิต ภั ณฑ์ ของ FM GROUP หมายเลข 11
 2. 2. 2 ส า ร บั ญ : ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 3 คอลเล็คชั่นสุ ดหรู สุ ภาพสตรี สุ ภาพบุรุษ str. 4-27 4-21 20-27 ความหรู หรา คอลเล็คชั่นฟลอรั ล str. 28-29 คอลเล็คชั่นพารฟม ์ ู str. 30-31 สุ ภาพสตรี 31 สุ ภาพบุรุษ 31 อี กครั้งที่เราจะนำาคุ ณสูโลกอันสวยงามของกลิ่นหอม ความเย้ ายวนลึ กล้ำจับใจ ่ คอลเล็คชั่นแรงบัลดาลใจ str. 32-33 สุ ภาพสตรี 32 สุ ภาพบุรุษ 33 ในคอลเล็คชั่นสุ ดหรู หราของเรา คุ ณจะพบกับความเชิ ดฉายของผลิ ตภัณฑ์ ตัวใหม่ ในมวลหมู่ความสวยงามจากกลิ่นหอมของดอกไม้ ที่ควรคู่กับทุ กตารางการ แต่งตัวในแบบฉบั บส่วนตัวของผูหญิ งทุ กคน ผูหญิ งที่หลงใหลในเสน่ ห์ ของอดี ตกาลและปราถนาจะเป็ นผูหญิ งตัวจริ ง (หน้ า 6-7) ้ ้ ้ คอลเล็คชัั่นคลาสิ ค str. 34-43 สุ ภาพสตรี 34-39 เราได้ ให้ อรรถรสของความเลิ ศหรูดั่งราชวงค์ชั้นสู งด้ วย 3 ขวดหรู หราดุจอัญมณี บรรจุในกล่องอันแสนไฮคลาส ไม่ บดบังความงามของขวดแม้ เพี ยงนิ ด สุ ภาพบุรุษ 40-43 แสดงความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งคุ ณสามารถดู รายละเอี ยดได้ ในหน้ า 4-5 คอลเล็คชัั่นผลไม้ str. 44-45 ในแคตตาล็อตนี้เราได้ เปลี่ยนแปลงตารางเปรี ยบเที ยบ เพื่อช่วยให้ คุ ณเลื อกได้ ง่ายขึ้นเราได้ ใส่ข้ อมู ลเพิ่มเติ ม ซึ่งไม่เพี ยงแค่รายชื่อน้ำหอมเท่านั้นแต่รวม คอลเล็คชั่นดู แลเรื อนร่ างสำาหรั บสุ ภาพสตรี str. 46-49 ไปถึ งผลิ ตภัณฑ์ บารุ งผิ วพรรณในกลิิ่นน้ำหอมกลุ่มเดี ยวกันด้วย ำ ครี มถนอมมื อและเล็บ 46-47 เจลอาบน้ำ 46-47 ผมหวังว่าคุ ณจะเพลิ ดเพลิ นในการอ่านและสนุ กกับการช็ อปปิิ้ง บอดีบาล์ม ้ 46-47 ขนาดมิ นิ 47 สเปรย์ ระงับกลิ่นกาย 48 ลู กกลิ้งระงับกลิ่นกาย 48 สเปรย์ น้ำหอมฉี ดผม 48 คอลเล็คชั่นดู แลเรื อนร่ างสำาหรั บสุ ภาพบุ รุษ str. 50-51 เจลอาบน้ำ 50 บอดี้บาล์ม 50 ลู กกลิ้งระงับกลิ่นกาย 50 Artur Trawinski, คอลเล็คชั่นเพื่อความสดชื่นสำาหรั บสุ ภาพบุรุษ str. 52-53 FM GROUP World โฟมโกนหนวด 53 น้ำมันหลังโกนหนวด 53 คอลเล็คชั่นสำาหรั บวัยรุ่น str. 54-55 เทรนดี้บอย 54 สตรอเบอร์ รฟรุ ้ท ี่ 55 คอลเล็คชั่นดู แลเรื อนร่ างสำาหรั บสุ ภาพสตรี และสุ ภาพบุ รุษ str. 56-58 ผลิ ตภัณฑ์ดู แลเท้ า str. 56-57 ครี มผลัดเซลล์ผิ ว 56 ครี มบำารุงผิ วให้ ความชุ่มชื่นล้ำลึ ก 56 เจลบรรเทาการอักเสบและเพิ่มความสดชื่น 56 สเปรย์ ลดการขับเหงื่อ 56-57 ผลิ ตภัณฑ์ดู แลเรื อนร่ าง str. 58 ลู กกลิ้งระงับกลิ่นกาย 58 ตารางเปรี ยบเที ยบ str. 59
 3. 3. 4 ค อ ล เ ล็คชั่น สุด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 5 ชิ ค ความเลิศหรู ความงดงาม PERFUME 50 มล | 31,000 บาท / 1 ลิ ตร PERFUME 50 มล | 31,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,550 บาท หัวน้ำหอม 20% 1,550 บาท หัวน้ำหอม 20% PERFUME 50 มล | 31,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,550 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 295 | การผสมผสานอันสลับซั บซ้ อนของแอปเปิลเขี ยว ดอก โป๊ ยกั๊กวนิ ลาและดอกกล้ วยไม้ บวกกับสั มผัสของอำาพั น พิ มเสน FM 296 | ความคลาสิ คสุดหรู ที่ ถู กค้ นพบในองค์ประกอบอันลงตัวของ ดอกลิลลี่ ดอกมะลิ กระวานเทศ และใบแมนดาริ น ความสดของโอปั นเที ย และมัสค์ ใหม่ น้ำมันมะกอกและต้ นซี ดาร์ ใหม่ FM 294 | ลู กเล่นใหม่ ในการหล่อหลอมของพริ กไทยชมพู ฟรี เซี ย กุหลาบ พิ มเสน และไม้ ซี ดาร์ กับพี โอนี ลิ้นจี่และแอมเบอร์ กริ ส ใหม่ อัญมณี ในภาพไม่ร วมในเซ็ ทคะ
 4. 4. 6 ค อ ล เ ล็ ค ชัั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 7 สุ ภาพสตรีกับ รู ปลักษณ์สุดหรูแสนสวยงาม PERFUME 50 มล | 38,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,900 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 297 | การลงตัวของการผสมผสานแบบดัั้งเดิ มและสมัยใหม่ จาก ส่วนผสมของดอกกุหลาบขาว พี โอนี พิ มเสน ดอกส้ มบลอสซั่มและอโรมา ของแอปเปิ้ลหวาน ไม้ จนทร์ หอม และวนิ ลา ใหม่! ั ห่อหุ้มตัวคุณด้ วยความปราณี ตของกลิ่นหอมจากมวลดอกไม้
 5. 5. 8 ค อ ล เ ล็ ค ชัั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 9 แสดงออกถึงความเป็นคุณน้ำ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 298 | พลังปะทุของธรรมชาติ รอบตัว กับกลิ่นอโรมาบางๆ ของ ดอกกุหลาบ ดอกออสมันตุส พี โอนี ไม้ จนทร์ หอม และพิ มเสน ใหม่! ั น้้าหอมนั้นสามารถบอกถึงความเป็น คุณได้ ไม่เพียงบ่งบอกถึงค่านิยมและ อารมณ์ของคุณเท่านั้น ยังแสดงให้ เห็นถึงความละเอียดอ่อนและความ น่าหลงใหลในตัวคุณอีกด้วย น้้าหอมก็ เปรียบเหมือนเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ นั้นเอง ค้นหากลิ่นที่เป็นตัวคุณเอง จากน้้าหอมในคอลเล็คชั่นสุดหรู
 6. 6. 10 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 11 ความบริ สทธิ์อันเย้ายวน ุ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 287 | กลิ่นหอมเย้ ายวนของ ธองคะบี น ชะเอมจี น แอมเบอร์ กริ ส ต้ นอัลมอนด์ และดอกมะลิ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 293 | ความเย้ ายวนอันเลอค่าของ กลิ่น หอมอันอบอุ่นของวนิ ลา ไอวี่ ส้ มแมนดาริ น ดอกมะลิ และซี ดาร์
 7. 7. 12 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 13 ความเย้ ายวนและเสน่ห์อันดึงดูด PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 291 | เสน่ห์ ท่ีดึงดู ดจากความหอมหวาน ของราสเบอร์ รี ่ ชุ่มฉ่ำจากดอกกุหลาบ วนิ ลา และพิมเสน PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 290 | อำานาจเย้ ายวนใจของกลิ่นไม้ หอม ให้ ความนุ่มนวลด้ วยกลิ่นหอมของดอก ลิ ลลี่ แมกโนเลี ย ดอกมะลิ และน้ำผึ้ง
 8. 8. 14 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 15 ความหลงใหลและความหอมหวาน PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 285 | กลิ่นหอมลึ กลับ ยั่วยวนของไม้ หอมแคชเมี ยร์ พลัม ดอกกุหลาบมอญ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 289 | ความทรงจำาอันแสนวิ เศษด้ วย กลิ่นหอมของไม้ จนทน์ ดอกกุหลาบ ดอก ั มะลิ และแซฟฟรอนที่เป็ นตัวสำาคัญ
 9. 9. 16 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 17 อำานาจดึงดูดใจและน่าหลงใหล PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 292 | การผสมผสานอันสดชื่นของ กลิ่นหอมของลิ้นจี่ พลัม มิ โมซา ดอกไวโอ เลต ดอกมะลิ และไม้ สัก PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 281 | กลิ่นหอมร้อนแรงสั่นสะท้ านของดอกกุหลาบที่สวยงาม เคอร์ เรนท์ และ สตรอเบอร์ รี่ FM 282 | ปลดปล่อยอารมณ์ด้วย กลิ่นหอมของดอกมะลิ โอ๊ ค ยู ซุ มะกรู ด และฟรี เซี ย
 10. 10. 18 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 19 แรงดึงดู ด EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 283 | กลิ่นหอมเร้ าอารมณ์ ของกลิ่นเนคทารี น ดอกส้ ม และมัสค์ FM 284 | ความสบายๆ แต่เต็ มไปด้ วยพลังของส้ มโอ ขิ ง และกล้ วยไม้ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 141 | น้ำที่ใสเย็ นสอดคล้ องกับความอบอุ่น PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร ด้ วยกลิ่นหอมตระกู ลทับทิ ม พี โอนี แอมเบอร์ กริ สและมัสค์ FM 142 | การผสมผสานที่ชวนหลงใหลของวนิ ลา ไม้ จนทน์ กุหลาบบัลแก ั 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% เรี ยน และดอกซ่อนกลิ่น FM 143 | กลิ่นหอมละเอี ยดอ่อนน่าหลงใหลของส้ ม แมนดาริ น แบล็คเคอร์ เรนท์ และเฮลิ โอโธรบ FM 161 | กลิ่นหอมคลาสสิ ค บ่งบอกความเป็นอิ สสตรี ของดอกส้ ม ดอก กุหลาบ และกล้ วยไม้ FM 144 | กลิ่นหอมเย้ ายวนและบ่งถึ งความเป็ นอิ ส สตรี ของดอกมะลิ ไวท์ มสค์ และเครื่องหอม ั FM 162 | กลิ่นหอมแนวบู รพาของอี ยิ ปต์เชีี่ยนมัสค์ ผสมผสานกันกับ ความหอมหวานของน้ำผึ้งและวนิ ลา FM 146 | กลิ่นหอมลึ กลับที่ผสมผสานกันของพริ ก ไทยสดจาไมกัน ฟรี เซี ย และชบา FM 192 | ตระกู ลกลิ่นหอมที่มี เสน่ห์ ของดอกเที ยร์ ลิ ลลี่ ส้ ม และน้ำ ผึ้งหวาน FM 147 | การผสมผสานกันเฉพาะของกลิ่นหอม ตระกู ลส้ มแมนดาริ น ลิ้นจีพลัม และลิ ลลี่แห่งหุบเขาที่ทำปฏิ กิ ริ ยากันอย่าง ่ FM 193 | กลิ่นหอมที่กระตุ้นอารมณ์ ของดอกกุหลาบ ไม้ จนทน์ มาฮ็ อก ั สมบู รณ์ กานี และฮัสเซลนั ท FM 149 | การผสานอารมณ์ เย้ ายวนของดอกเชอร์ รี่ ดอกลิ ลาวดี และไม้ ทานาคะ
 11. 11. 20 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 21 PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร เธอ 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 286 | ความสมบู รณ์ แห่งอารมณ์ ของกลิ่นอายดอกกุหลาบ แพชชู ลี แอมเบอร์ กริ ส มะกรู ด และส้ ม FM 288 | การผสมผสานแห่งการแสดงออก และความกล้ าหาญ ของกลิ่นหอมที รามิ สุ วานิ ลา พี โอนี แมกโนเลี ย และฮั นนี่ ซัคเคิ้ล ค ว า ม ล ง ตั ว ที่ ส ม บู ร ณ์ แ บ บ PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร เขา 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 198 | การผสมผสานความหอมอัน ฟุ้งเฟ้อของใบโทแบคโค มะกรู ด ไซเปรส ดอกมะลิ และพิ มเสน FM 300 | การผสานที่เบาๆ แต่มี อานุ ภาพที่นำเอากลิ่นหอมตระกู ลเกรพฟรุ ้ท เลมอน และมะกรู ด พร้ อมด้ วยลาเวนเดอร์ และซี ดาร์ มารวมกัน
 12. 12. 22 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ รุ ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 23 EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 301 | ส่วนผสมอันลงตัวของไม้ ซี ดาร์ เมล็ดผักชี ไทย แอมเบอร์ กริ ส และเรซิ น ปรั บเข้ ากับเลมอนและส้ มแมนดาริ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 199 | การผสมผสานที่ลงตัวและซั บซ้ อนซึ่งคุณจะได้ พบกับมิ้นท์ ส้ มแทงเจอร์ ริ น ซิ นนามอน กระวาน ดอกกุหลาบ และกลิ่นหอม ตระกู ลหนัง
 13. 13. 24 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น สุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ รุ ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 25 EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 194 | กลิ่นหอมชวนหลงใหล ที่มี คณค่าสำาหรับความสดชื่นของ ุ มะกรู ด พริ กไทย และองุ่นเขี ยว FM 195 | กลิ่นหอมที่ผสมผสานระหว่างผักชี และกระวานอบด้ วย สัมผัสแห่งโทแบคโคล้ำค่า อำ น า จ ดึ ง ดู ด EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 196 | การผสมผสานอย่างเหนื อธรรมชาติ ที่รวมเอาความหอม หวานของแอปเปิ้ลเขี ยวเข้ ากับความขมของเปลือกส้ ม FM 197 |กลิ่นหอมที่น่าประหลาดใจของส้ มแมนดาริ น พริ กไทย และ ใบชาเยอร์ บา มาเต
 14. 14. 26 ค อ ล เ ล็ ค ชั่ นสุ ด ห รู สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ รุ ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 27 EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 151 | กลิ่นหอมอันจัดจานของมัสค์ อำาพัน และแอฟริ กันจิ เร เนี ยม FM 152 | การคัดสรรอย่างดี ในการจัดการที่สละสลวยผสานกันของ กลิ่นหอมตระกู ลเครืองเทศกับพริ กไทยขาว ่ FM 154 | การเกิ ดอารมณ์ แห่งกลิ่นหอมกับความรู ้สึ กสบายๆ ของ พริ กไทย ขิ ง ผลซุเดจิ และโหระพา FM 155 |กลิ่นหอมที่งายต่อการแรงดึงดู ด หรู หราของกระวาน แซฟ ่ ฟรอน และจิ เรเนี ยม FM 156 | กลิ่นหอมสดใหม่ของแบล็คแพชชู ลี มะม่วง และอี โบนี่ มัสค์ ค ว า ม เ บิ ก บ า น แ ล ะ แ ร ง ดึ ง ดู ด EAU DE PARFUM 100 มล | 12,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 158 | กลิ่นหอมอมเปรี้ยวของก้ านใบส้ ม และน้ำมันจากใบจิ เร เนี ยม FM 159 | กลิ่นหอมเย้ ายวนและร้ อนแรงของซี ทรัส เฟิ ร์ น และหญ้ า แฝก FM 160 | กลิ่นหอมอ่อนๆ ของใบต้ นมะเขื อเทศ แบลคเคอร์ เรนท์ และดอกไม้น้ำ... FM 167 | กลิ่นหอมโดดเด่นของขิ ง โอลิ บานัม และหญ้ าแฝก FM 169 | กลิ่นหอมผ่อนคลายของสิ ซิ เลี ยนแมนดาริ น และเครือง ่ เทศ
 15. 15. 28 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ฟ ล อ รั ล สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 29 ความงดงาม FM 211 | ดอกไลแล็ค FM 213 | ดอกลิ ลลี่แห่งหุบเขา FM 214 | ดอกบัว FM 216 | ดอกมะลิ FM 217 | ดอกกุหลาบ FM 218 | ดอกส้ มบลอสซั่ม PERFUME 50 มล | 24,000 บาท / 1 ลิ ตร 1,200 บาท หัวน้ำหอม 20% ว่ากันว่าความหอมของดอกไม้ชางสวยงามยิิ่งนัก และบัดนี้ ่ คุณจะได้ รับรู้สมผัสนั้น เปรี ยบได้ดั่งว่าคุณพบขุมทรัพย์ ใน ั ขวดแก้ วเล็กๆ กลิ่นหอมของดอกไม้ กลิ่นโปรดของคุณที่ เราสร้ างสรรค์เพื่อ คุณ
 16. 16. 30 ค อ ล เ ล ็ ก ชั ่ น พาร์ ฟ ู ม ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 31 PERFUME 30 มล | 29,997 บาท / 1 ลิตร เธอ 900 บาท หั ว น้ ำ หอม 20% กลิ่นหอมที่มีจำาหน่าย: FM: 18f, 23f, 33f, 81f, 98f, 127f, 171f แล้วคุณจะเป็นยิ่งกว่าการมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม ด ง ดู ดึ แ ร ง พาร์ฟูมคืออาวุธลับ กลิ่นหอมที่จะปะทุสะสารที่อยู่ ในจิตใต้สํานึกบ่งบอกถึงแรงดึงดูด เขา EAU DE PARFUM 50 มล | 18,000 บาท / 1 ลตร ิ และความมั่นใจคุ้มเกินค่า 900 บาท หั ว น้ ำ หอม 16% ที่คุณจะใช้ก่อนการออกเดท กลิ่นหอมที่มีจำาหน่าย: FM: 52f, 56f, 92f, 94f, 120f, 134f หรือการพบปะสําคัญๆ หรือ ปลุกเร้าอารมณ์ที่ยิ่งกว่าแรงปรารถนา ทุกครั้งที่คุณต้องการสร้าง แรงดึงดูดถึงใครบางคน
 17. 17. 32 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น แ ร ง บั น ด า ลใ จ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 33 PERFUME 30 มล | 28,330.50 บาท / 1 ลิ ตร เธอ แ ร ง บั น ด า ล ใ จ 850 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 171 | การผสมผสานของความแตกต่างที่ถู กครอบงำาโดยกลิ่น หอมของทับทิ ม แบล็คออร์ คิ ด ไวโอเลต และต้ นมะฮอกกานี EAU DE PARFUM 50 มล | 17,000 บาท / 1 ลิ ตร เขา FM 172 |วันพักผ่อนแบบสบายๆ กับกลิ่นหอมสดชื่นของพี โอนี ดอก ลิลลี่ วานิ ลา และมะกรู ด 850 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 173 | การผสมผสานดั่งต้ องมนต์สะกดของซาวร์ อลมอนด์ ั วานิ ลา มัสค์ มอส์ส และต้ นแจ็คกาแรนดา FM 92 | กลิ่นหอมสดชื่นหรู หราของซี ทรัส ลู กจันทน์ เทศ และไม้ จันทน์ FM 174 | ร่ ายมนต์กลิ่นหอมจากดอกลิ ลลี่สด ฟรี เซี ย แมกโนเลี ย และดอกมะลิ FM 94 | การประสานกันของโคโลญจ์ ไม้ จนทน์ แพชชู ลี หญ้ าแฝก ั FM 177 | กลิ่นหอมของแซฟฟรอน วนิ ลา มะกรู ด และดอกส้ ม ที่จะ แอมเบอร์ กริ ส โอ๊ คมอส – กลิ่นหอมแห่งชัยชนะ ปลดปล่อยความปรารถนาออกมา FM 120 | กลิ่นหอมไชเพรอที่ผสานกลมกลื นกับความสดชื่นของ เลมอนและเกรพฟรุ ้ทด้ วยกลิ่นหอมตระกู ลล้ำลึ กของอำาพัน
 18. 18. 34 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 35 ห่อหุ้มตัวคุณด้ วย ความละมุนของ กลิ่นหอม PERFUME 30 มล | 28,330.50 บาท / 1 ลิ ตร 850 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 02 | กลิ่นหอมน่าเบิ กบานใจของดอกมะลิ แมกโนเลี ย แพร์ FM 21 | กลิ่นหอมแสนอบอุ่นและชวนฝั นของดอกกุหลาบ ดอก และกู สเบอร์ รี ่ มะลิ และดอกกระดังงา FM 04 | กลิ่นหอมแห่งความสดชื่นของแบล็คเคอร์ เรนท์ แตงกวา FM 23 | กลิ่นหอมแนวอ่อนหวานและเย้ ายวนอารมณ์ ของแทงเจอ อิ ตาเลี ยนเลมอน ฟรี เซี ย และแมกโนเลี ย ริ น ดอกมะลิ และวานิ ลา FM 05 | กลิ่นหอมที่มี เสน่ห์และน่าประหลาดใจของไม้ จนทน์ ผักชี ั FM 24 | กลิ่นหอมมี ชี วิ ตชี วาทีสมผสานบนพื้นฐานของกลิ่น ่ ดอกกุหลาบ และวานิ ลา หอมที่ได้ อิ ทธิ พลจากมะม่วงและส้ มแมนดาริ น FM 06 | กลิ่นหอมที่ รงสรรค์ด้วยความภาคภู มิ ใจของตระกู ล ั FM 25 | การผสมผสานที่สอดคล้ องกันของดอกฟรี เซี ย ไอริ ส ดอก ซี ทรัส และโอ๊ คมอส แพชชั่น ผลไม้ ตางเมือง และไวท์ ซี ดาร์ กลิ่นหอม ่ FM 07 | กลิ่นหอมที่มี เสน่ห์ ของสวี ทพี ฟรี เซี ย และดอกมะลิ FM 26 | การผสมผสานกลิ่นหอมแนวบู รพาของกล้ วยไม้ แมกโน เลี ย และพริ กไทย FM 09 | กลิ่นหอมที่สกัดออกมาจากผลไม้ สี เขี ยว วนิ ลา และมัสค์ จะทำาให้ คุณฝั งลึ กไม่รู้ ลื ม FM 32 |กลิ่นหอมที่มี เสน่ ห์ และลึ กลับของส้ มแมนดาริ น แบล็คเบอรี่ และมะม่วง บวกกับความหวานของน้ำผึ้งและช็ อค FM 10 | กลิ่นหอมตระกู ลสดชื่นของส้ มแมนดาริ น ดอกกุหลาบ โกแลต ไอวี ่และดอกกล้ วยไม้ แอฟริ กัน FM 33 | พลังแห่งความสดชื่น ของดอกมะลิ ดอกกุหลาบขาว ไผ่ FM 11 | การผสมผสานกันที่ น่าทึ่งของกลิ่นหญ้ าสด ผักชี และ วันหยุดที่แดดออกแสนสดใส แอปเปิ้ล และเลมอน เมล็ดกาแฟ สัมผัสของแสงแดด ความสดชื่น FM 34 | คลื่นความสดชื่นของซี ทรั ส ไฮยาซิ นท์ และไอริ สแฝงด้ วย FM 12 | กลิ่นหอมที่เต็มไปด้ วย พลังดั่งต้ องมนต์สะกดของทับทิ ม เหมาะกับกลิ่นหอมของผลไม้ แพชชู ลี และพริ กไทยชมพู วานิ ลา ต้ นเมเปิ ล และดอกมะลิ แต่สําหรับยามหนาวนั้น มา FM 44 | ความหอมทีปลดปล่อย ่ ความสนุ กสนานออกมาของเรดเคอร์ FM 17 | จุดสำาคัญของอารมณ์สง ผลถึงการผสานของแอปเปิ้ล ฟรี เซี ย ่ ห่อหุ้มความอบอุ่นให้ตัวคุณด้วย เรนท์ กล้ วยไม้ และไวท์แค็กตัส ดอกซ่อนกลิ่น และดอกมะลิ กลิ่นหอมของมัสค์ ไม้จันทร์หอม FM 80 |กลิ่นหอมอันน่าทึ่งของ ส้ มกรี นแมนดาริ น ไวโอเลต ตระกู ล FM 18 |กลิ่นหอมที่บอกถึ ง ความสุขของส้ มเกรพฟรุ ท และกลิ่นหอมของดอกไม้ กลิ่นหอมสตรอเบอร์ รี่ ซอร์ เบ และคา ราเมลป๊ อบคอร์ น และมะกรู ด ผสมผสานกันกับ ความหอมหวานของดอก เลือกกลิ่นที่เป็นตัวคุณจาก มะลิ และดอกกุหลาบ คลาสสิคคอลเล็คชั่น
 19. 19. 36 ค อ ล เ ล็ ค ชั่ น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 37 FM 81 | กลิ่นหอมอัศจรรย์ของแมกโนเลี ย ลิ ลลี่แห่งหุบเขา PERFUME 30 มล | 28,330.50 บาท / 1 ลิ ตร ดอกกุหลาบและไวโอเลต แทรกด้ วยความอ่อนโยนของแอปเปิ้ล และ แตงกวา 850 บาท หัวน้ำหอม 20% FM 84w | ความหอมรั ญจวนของดอกมะลิ ไวโอเลต ดอกกุหลาบ มัสค์ และมะละกอ สำาหรั บคุณ และเขา FM 251 | กลินหอมเย้ ายวนของดอกกุหลาบ ไม้ จนทน์ แพชชู ลี ่ ั FM 97 | กลิ่นหอมที่รุนแรงและฟุ้งเฟ อของดอกนาร์ ซิ สซัส ลิ ลลี่ ้ และรากดอกไอริ ซ แห่งหุบเขา ดอกฟรี เซี ย การ์ ดิ เนี ย และโอ๊ คมอส FM 252 | กลิ่นหอมสง่างามของคาลาเบรส์ มะกรู ด ส้ ม จู นิ เปอร์ FM 98 | เพิ่มพลังความสดชื่นของซี ทรัส ล้ำลึ กด้ วยกลิ่นอ่อน เบอร์ รี ่ ไซเปรส และอัลมอนด์ หวานน่ารักของดอกไม้ และกลิ่นหอมตระกู ลไม้ หอม FM 253 | กลิ่นหอมหวานดุจแม่เหล็ก ดึงดู ดใจของไม้ จนทน์ แพช ั FM 101 | กลิ่นหอมลึ กลับของไวท์ มสค์ วนิ ลา เครื่องหอม ดอก ั ชู ลี หญ้ าแฝก สัปปะรด มะพร้ าวและดอกมะลิ ส้ มและลู กแพร์ FM 254 | กลิ่นหอมบางเบาและอ่อนโยนของมิ้นท์ แตงกวา FM 109 | การผสานของวนิ ลา มัสค์ เน้ นกลิ่นไม้ หอม แตงโม กระวาน ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ และลิ ลลี่ แห่งหุบเขา FM 255 | การผสมผสานที่นาหลงใหลของลู กจันทน์ เทศ แดมซั น ่ FM 122 |กลิ่นหอมแห่งความอิ สระเสรี ซึ่งดอกมะลิ ทับทิ ม และ พลัมไม้ โรสวู ด ต้ นลิ นเด็น ฟรี เซี ย และดอกกุหลาบ ้ ลิ ลลี่ แห่งหุ บเขาเป็ นแรงบั นดาลใจ FM 256 | กลิ่นหอมที่กระตุ้นอารมณ์ และเป็ นแรงบันดาลใจ FM 123 | กลิ่นหอมนี้ปล่อยอารมณ์ อนอ่อนโยนออกมาด้ วยความ ั รังสรรค์จากดอกส้ มแมนดาริ น แคลลา ดอกบัว ดอกกุหลาบ และดอก หอมของส้ มแมนดาริ น ฟรี เซี ย แอมเบอร์ กริ ส และแอปพลิคอต สเตฟาโนสิ ส FM 125 | กลิ่นหอมอันอบอวลแห่งรสส้ มแมนดาริ น การ์ ดิ เนี ย กรี FM 257 | การผสมผสานอย่างยอดเยี่ยมและน่าแปลกใจ เพราะ นพี และอัลมอนด์ เป็ นการผสมผสานแบบดั้งเดิ ม ของดอกเดซี ่ดอกกุหลาบ ดอกมะลิ มัสค์และแพชชู ลี FM 127 | กลิ่นหอมบริ สทธิ์ นุ่มนวลของเมลอน เชอรี่ ดอกมะลิ พี ุ โอนี และพิ งค์มสค์ ั FM 258 | กลิ่นหอมเย้ ายวนและลึ กลับของมัสค์ แอมเบอร์ กริ ส กุ หลาบโมร็ อคคัน และเครื่องหอม FM 132 | กลิ่นหอมเฉพาะตัวและลึ กลับของการ์ ดิ เนี ย พี โอนี ส้ ม แอมเบอร์ กริ ส และซ่อนกลิ่น FM 259 | กลิ่นหอมที่มี ชี วิ ตชี วาในหัวใจของกลิ่นหอมแนว ไวโอเล็ต มัสค์ แพชชู ลี พี โอนี วนิ ลา และกานพลู ที่ เต้ นรวมเป็ น FM 180 | กลิ่นหอมเย้ ายวนใจเหนื อกาลเวลาของราสเบอร์ รี่ จังหวะเดี ยวกัน ลิ้นจีรี เซี ย กุหลาบ แพชชู ลี และวนิ ลา ่ FM 260 | กลิ่นหอมอ่อนๆ ที่เย้ ายวนและสดชื่นของส้ มแมนดาริ น FM 181 | กลิ่นหอมร่ าเริ งและยั่วยวนที่ คุณจะได้ พบจากผลซี ไวโอเลต แมกโนเลี ย ดอกมะลิ และฟรี เซี ย ทรัส เรดเคอร์ เรนท์ และวอร์ เตอร์ ลิ ลลี ่ FM 261 | ศิ ลปะการจัดดอกไม้ FM 183 | กลิ่นหอมแห่งการผสม แบบอิ เคบานะด้ วยดอกบัว ฟรี เซี ย ผสานความเซ็ กซี ่ของดอกเฮลลิ โบรัส ซิ คคละเมน พิ โอนี คาร์ เนชั่น และ พริ กไทยชมพู แครนเบอร์ รี ่ ต้ นแมสโซ ซ่อนกลิ่น เอี ย และวานิ ลา จับคู่น้ำหอมให้ เหมาะกับเวลาและโอกาส FM 262 | การผสมผสานแบบ FM 185 | กลิ่นหอมแห่งความ สากลนี้ทำให้ น่าหลงใหลด้ วยเสน่ห์ เป็ นอิ สสตรี และความเย้ ายวนอารมณ์ สำาหรั บงานกลางคื นไม่วาจะเป็ นดู หนัง ฟัง ่ ของฟรี เซี ย ส้ มแมนดาริ น เซจ ลิ ลลี่ อย่างไม่นาเชื่อของดอกมะลิ และข้ าว ่ แห่งหุบเขา แมริ โกล์ดและนาร์ ซิ สซัส บัสมาติ เพลงดูละครเวที หรื อโชว์ตางๆ กลิ่นหอม ่ จากธรรมชาติ สไตล์บู รพาเหมาะสมที่สุ แต่ FM 263 | กลิ่นหอมโดยตรงของ FM 187 | กลิ่นหอมที่ทาให้ เบิ ก ำ ดอกมะลิ ดอกซ่อนกลิ่น ดอกลิ ลลี่ บานใจ ของซี ทรัส แอปพริ คอต พี โอนี เวลาทำางานนั้นลองใส่กลิ่นหอมของดอกไม้ แห่งหุบเขาและมัสค์ผสมรวมกันกับ และกล้ วยไม้ กลิ่นหอมของ ซี ทรัส และไม้ หอม และผลไม้ บวกกับความสดชื่นของหญ้ า เมื องร้ อน FM 250 | กลิ่นหอมอันน่าตื่นเต้ น เขี ยว มิ้นท์ แตงกวา และไอวี่ ของลิ ลลี่ มิ โมซา ไอริ ช วานิ ลา ไม้ จันทน์ และน้ำพีชสด
 20. 20. 38 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ ส ต รี ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 39 ความนุ่มนวล ขวดเล็กๆ แต่ดู เก๋ ไก๋ สามารถเก็ บไว้ แค่เอื้อมได้ ตลอด เวลา แม้ แต่ ในกระเป๋ าใบจิ๋วของคุณ ซึ่งในขวดเล็กๆ นั้นเปี่ ยมไปด้ วยความหอมอันสดชื่นสวยงาม FM 231 | กลิ่นหอมเย็ นๆ ที่น่าสุขใจของดอกกุหลาบ ดอกมะลิ และวอเตอร์ ลิ ลลี่ FM 232 | กลิ่นหอมที่สุดของพี โอนี ใบต้ นไวโอเลต สด และกุหลาบเบอิ FM 233 | การผสมผสานที่นาประทับใจของส้ มแมน ่ ดาริ น ดอกไม้ ตระกู ลสี ขาวและวานิ ลา FM 234 | กลิ่นหอมธรรมชาติ ของดอกกุหลาบที โรส ทิ วลิ ป และไอริ ซ FM 235 | กลิ่นหอมที่จดจ้ านของกระวาน ไวโอเลต ั และใบต้ นส้ ม FM 236 | กลิ่นหอมเจ้าชู้เล็กๆ ของส้ ม เกรพฟรุท ลิ ลลี่ การ์ ดี เนี ย และไวโอเลต FM 237 | กลิ่นหอมอันเย้ ายวนและขี้เล่นเหมื อนลู ก แมวของพี โอนี แบล็คเคอเรนท์และวานิ ลา FM 238 | กลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ของดอกส้ ม ไฮ ยาซิ นธ์ ซ่อนกลิ่นและคาร์ เนชั่น FM 239 | กลิ่นหอมเร่ าร้ อนแฝงด้ วยความมี ชี วิ ตชี วา ของดอกไอริ ซ ชาซี ลอน และแคมแพนยู ลาส FM 240 | กลิ่นหอมยั่วยวนของสตรอเบอร์ รป่า เน้ น ี่ ด้ วยเชอรี่ และดอกมะลิ PERFUME 15 มล | 28,330.50 บาท / 1 ลิ ตร 425 บาท หัวน้ำหอม 20%
 21. 21. 40 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ ร ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 41 แสดงออกถึงความเป็ น คุณกับกลิ่นหอมทีี่มี เสน่ห์ EAU DE PARFUM 50 มล | 17,000 บาท / 1 ลิ ตร 850 บาท หั วน้ำหอม 16% FM 43 | กลิ่นหอมมี พลังของกระวาน พริ กไทยชมพู ส้ มแมนดาริ น FM 84m | กลิ่นหอมเร้ าอารมณ์ ของดอกมะลิ ไวโอเลต มัสค์และ ผักชี และฟรี เซี ย มะละกอ เพื่อคุณและเธอ FM 52 | กลิ่นหอมดั่งต้ องมนต์สะกดของซี ทรัส แอปเปิ้ล ซิ นนา FM 85 | กลิ่นหอมสดชื่นแสดงออกถึงความมี ชี วิ ตชี วาของมะกรู ด มอน และกานพลู แอร์ นิ สและหญ้ าแฝก FM 54 | กลิ่นหอมลึ กลับของมะกรู ด มิ้นท์ เสจ ลาเวนเดอร์ ซี ดาร์ FM 86 | กลิ่นหอมแนวอิ สระเสรี ของไซเปรส แคชเมี ยร์ หญ้ าแฝก และโอ๊ คมอส และมัสค์ เติ มเต็มความสุข FM 56 | ความรูสึ กเร่ าร้ อนลุกเป็ นไฟ สกัดจาก ฮั นนี่ซคเคิ ล จู นิ ้ ั FM 87 | ของขวัญจากธรรมชาติ อนเป็ นเอกลักษณ์ ของไม้ โรสวู้ด ั เปอร์ ยางเรซิ น และ ซี ดาร์ ไลม์ พิ งค์เกรพ ฟรุ ้ท และกล้ วยไม้ FM 57 | การผสมผสานประหนึ่งสรวงสวรรค์ของแอปเปิ ้ล พลัม FM 93 | กลิ่นหอมทันสมัย มี ชี วิ ตชี วาของมะกรู ด ขิ ง ลาเวนเดอร์ ซิ นนามอน พริ กไทย และเหล้ ารั มจาไมกัน และไอวี ่ FM 60 | กลิ่นหอมแห่งอิสระภาพของ ส้ ม มิ้นท์ ขิง ข่า มอสและมัสค์ FM 107 | กลิ่นหอมสดชื่นของซี บรี ซผสมกันกับความอ่อนละมุน ของวอเตอร์ ลิ ลลี่ ่ FM 64 | กลิ่นหอมสง่างามของส้ มแมนดาริ น แอนิ ส มัสค์ และดอก ผลมะกอก FM 66 | กลิ่นหอมอ่อนโยนแห่ง ตระกู ลลาเวนเดอร์ และซี ดาร์ จี น อุดมไปด้ วยความสอดคล้ องของไลม์ ผู้ชายทุกคนชอบเวลาผู้หญิ งมี กลิ่น และบัลซามิ ค แอมเบอร์ กริ ส หอมอันน่าหลงใหล เธอกลายเป็ น FM 68 | กลิ่นหอมกระตุ้น อารมณ์ ของไม้ ซี ดาร์ ลาเวนเดอร์ โท คนมี เสน่ห์ มากขึ้นก็เพราะน้ำหอม แบคโค มะกรู ด และเลมอน คุณก็สามารถแสดงออกถึงความเป็ น FM 82 | กลิิ่นหอมละเอี ยดอ่อน ของซี ทรัส พริ ก มัสค์ นำามาซึ่งรอย สุ ภาพบุรุษและอารมณ์ ของคุณได้ ยิ้ม ... เช่นกัน ค้ นหากลิ่นน้ำหอมที่ เป็ น FM 83 | กลิ่นหอมอ่อนโยน ชวน หลงใหล ของมะกรู ด สอดประสาน ตัวคุณได้ จากคอลเล็คชั่นคลาสิ ค กับปาปิ รุ ส และโทนกลิ่นหอมเร้ า อารมณ์ ของมัสค์ สำาหรั บสุ ภาพบุรษ
 22. 22. 42 ค อ ล เ ล็ ค ชั่น ค ล า สิ ค สำ า ห รั บ สุ ภ า พ บุ ร ษ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 43 FM 110 | กลิ่นหอมสดชื่นของซี บรี ซผสมกันกับความอ่อนละมุน ของวอเตอร์ ลิ ลลี ่ FM 133 | พลังการผสมผสานของวนิ ลา มัสค์ อำาพัน ดอกส้ ม และ ลิ ลลี่แห่งหุบเขา FM 134 | กลิ่นหอมบางเบาที่ ไร้ กฎเกณฑ์ ของมะกรู ด ส้ มและ ซี บรี ซ FM 135 | กลิ่นหอมที่ยากจะต้ านทานของส้ มแมนดาริ น ส้ มซ่า และ สาหร่ าย FM 136 | กลิ่นหอมโดดเด่นของแอปเปิ้ ลเขี ยว กระวาน มะกรู ด และไม้ ซี ดาร์ FM 137 | การรวมตัวกันอย่างลงตัวและมี ชี วิ ตชี วาของ ซี ทรัส ใบ ปาล์ม และ โหระพา กับ เสจและผักชี FM 140 | การผสมของกลิ่นรุนแรงของพื ชไม้ ขม และเครื่องเทศต่าง แดน ลึ กล้ำด้ วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและผลไม้ FM 188 | กลิ่นหอมเข้ มข้ นของขิ ง ลู กจันทน์ เทศ พริ กไทยชมพู ดอกแก้ วเจ้ าจอม FM 189 | การผสมผสานอย่างมี ชี วิ ตชี วาที่เต้ นเป็ นจังหวะเดี ยวกัน ของเกรพฟรุ ้ท ราสเบอร์ รี่ ลาเวนเดอร์ และเฮลิ โอโธรบ FM 190 | กลิ่นหอมที่แสดงความเป็ นเอกบุรุษ ของไม้ ซี ดาร์ ไม้ จันทน์ และดอกแก้ วเจ้ าจอมเพิ่มความหวานด้ วยซี ทรัส FM 191 | ความสดชื่นที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ ของซี ทรัส แตงกวา เสจ และลู กจันทน์ เทศ FM 205 | กลิ่นหอมสดชื่นไร้ กังวล ของส้ มแมนดาริ น ไวโอเลต โรส แมรี ่ ไซเปรสและมิ้นท์ EAU DE PARFUM 50 มล | 17,000 บาท / 1 ลิ ตร FM 206 | กลิ่นหอมที่รุนแรงพร้ อม จะระเบิ ดความสดชื่นของมิ้นท์ ไลม์ เหล้ ารั ม รู บาร์ บ ซี ดาร์ และชาเขี ยว 850 บาท หัวน้ำหอม 16% FM 207 | กลิ่นหอมของไม้ หอมชั้นเยี่ยม แทรกด้ วยความสดชื่น ของแพชชู ลี ส้ มแมนดาริ นและแอปเปิ้ล FM 208 | กลิ่นหอมที่ทันสมัยและยั่วยวนใจ ด้ วยความเผ็ดร้ อน น้้าหอมในคอลเล็คชั่นคลาสิค ของพริ กไทยชมพู และความหวานของส้ มแทงเจอรี น บ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเอง FM 209 | กลิ่นหอมทีทำาให้ อารมณ์ รุ่มร้ อนของโอ๊ ค ไซเปรส จู นิ ่ เปอร์ อำาพัน แตงโม และซี บรี ซ และความไฮคลาสของคุณสุภาพบุรุษ FM 210 | กลิ่นอันชวนหลงใหล ด้ วยความสดชื่นจาก ส้ มแมนดาริ น แต่ท่านที่ต้องการที่จะดึงดูดความ โหระพา มิ้นท์ และใบแพร์ สนใจจากสาวๆ เป็นพิเศษนั้นกลิ่น น้้าหอมเหล่านี้แหละเหมาะสมที่สุด จากส่วนผสมที่ลงตัวของ มัสค์ ไม้ซีดาร์ หญ้าทะเล และส้มบิทเทอร์
 23. 23. 44 ค ล อ เ ล็ ค ชั่น ผ ลไ ม้ ผลิ ตภัณฑ์ FM เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ของแท้ ในเครื อผลิ ตภัณฑ์ FM GROUP World | www.fmworld.com 45 ยั่วยวนใจ wODA TOALETOwA 50 มล | 17,000 บาท / 1 ลิ ตร 850 บาท FM 201 | วนิ ลา FM 202 | แบล็คเบอร์ รี่ FM 204 | มะม่วง ไ ด้ เ ว ล า สั ม ผั ส ค ว า ม ส ด ชื่ น เ อ็ น จ อ ย ส์ กั บ ค ว า ม น่ า กิ น ข อ ง ก ลิ่ น ผ ล ไ ม้

×