List with all issues in the organization clustered in Excel

510 views
383 views

Published on

This Slideshare presentation is a partial preview of the full business document. To view and download the full document, please go here:
http://flevy.com/browse/business-document/list-with-all-issues-in-the-organization-clustered-in-excel-813


List with all issues in the organization clustered in Excel

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
510
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

List with all issues in the organization clustered in Excel

  1. 1. Project Koppelvlakken: knelpuntenlijst Project: koppelvlakken 6/9/2014 18:40 Knelpunt Actie Knelpuntnummer Wet Prioriteit Koppelvlakproces Kortebeschrijvingknelpunt Kortebeschrijving oplossingsrichting Actiedoor Geplandeafrondingsdatum Status 1 nWajong Hoog Verzoek Participatieplan SMZ - WERK Overdracht SMO/A naar WERK; Kwaliteit Sluitende Overdracht SMO/A. Het grootste knelpunt zit in onduidelijke rolbeschrijvingen van AD-SMZ vs AD- WERK, inconsistentie in beleidsinstructies en matige toegankelijkheid van procesbeschrijvingen op oa intranet. Aan de hand van de ontwikkeling en het testen van het format richtinggevend participatieadvies wordt door de centrale staf de beleidsinstructie herschreven. Daarbij is van belang rekening te houden met ontwikkeling van een nieuw claimcriterium 2013 in het kader van de Wet werken naar vermogen. Project; Erik van der Straeten 7/1/2012 Lopend 2 nWajong Hoog Verzoek Participatieplan SMZ - WERK Het is onvoldoende duidelijk wat het WERKbedrijf verwacht van SMZ (inhoudelijke eisen aan het SMO) én geven AD-en elkaar onderling onvoldoende feedback. Het SMO/A wordt omgebouwd naar een richtinggevend participatieadvies. Dit past bij de ingezette ontwikkelingen bij het project Deregulering CBBS. Samen met beleidsmedewerkers van het CEC, IM en één of meer lokale teams wordt al het beschikbare materiaal (specificaties WERKbedrijf, specificaties CEC, uitkomsten en uitgangspunten project deregulering CBBS) verwerkt in een nieuw format voor een richtinggevend participatieadvies. Hanteren van de uitgangspunten van het project Deregulering CBBS zijn rand voorwaardelijk. WERKbedrijf werkt momenteel aan logische segmentering van de klantinformatie in Sonar, zeg maar: verdeling in hapklare brokken, waarin alle relevante klantaspecten in doorgaans vrije tekst kunnen worden opgeslagen, en waaruit daarna naar behoefte diverse documenten, brieven etc. alineagewijs kunnen worden samengesteld. Er bestaat een concept-lijstje van de segmenten waar zij op dit moment (voor het WERKbedrijf) aan denken. In principe moeten in deze lijst of een toekomstige versie ervan, alle klantgroepen (wetten, ook: WW) kunnen beschrijven. Pleidooi WERKbedrijf: als SMZ en WERKbedrijf het, naast de inhoud, ook eens kunnen worden over een dergelijke lijst, en SMZ de overdrachtsinformatie in datzelfde format kan segmenteren, dan kunnen we 1-op 1 geautomatiseerd informatie uitwisselen. Vice versa overigens. Het moet een gezamenlijke lijst worden, dus het concept is nog werkelijk Project; Erik van der Straeten 7/1/2012 Lopend 3 nWajong Hoog Verzoek Participatieplan SMZ - WERK Ondanks alle inspanningen en interventies functioneren de professionele driehoek en leercirkels niet naar verwachting. Het ontbreekt aan tijd en capaciteit (in de uitvoering en bij de staf) om dit beter vorm te geven. Daarnaast ontbreekt het aan instructiemateriaal en is het lastig om tot een werkbaar model te komen. Ten behoeve van het uittesten van het format richtinggevend participatieadvies worden in samenspraak met de afdeling opleidingen (en zo nodig met behulp van andere experts) in het district GMZ ondersteunende workshops en opleidingen ontwikkeld. Deze kunnen later in de andere districten weer worden uitgetest en doorontwikkeld. De thema’s tijdens de workshops kunnen zijn: -hoe te komen tot een adequaat richtinggevend participatieadvies,-hoe feedbackcirkels inregelen,-hoe om te gaan met de professionele driehoek,-hoe investeren in leren van elkaar,-hoe tot een gezamenlijk richtinggevend participatieadvies te komen (specifiek SMZ). Medewerkers van het district GMZ worden nadrukkelijk uitgenodigd zelf met suggesties te komen. Project; Erik van der Straeten 7/1/2012 Lopend Bestandsnaam : flevy__813.xls Versie : 0.2 Datum opgeslagen: 6/9/2014 Auteur: Alfons Jeurnink Project: Koppelvlakken 1
  2. 2. Project Koppelvlakken: knelpuntenlijst 5 nWajong Midden Verzoek Participatieplan SMZ - WERK SMZ verzoekt om een participatieplan bij WERKbedrijf voor klanten die participatiemogelijkheden hebben. Na het opstellen van het definitieve participatieplan informeert WERKbedrijf SMZ of de klant meewerkt aan participatie. In januari 2011 is een koppeling aangebracht van SMF naar Sonar. Hierin wordt een beperkt aantal gegevens doorgezonden. Om de categorie klant aan te geven aan WERKbedrijf wordt het overdrachtsformulier SMZ naar WERKbedrijf gebruikt, welke na het aanmaken en definitief maken enkele minuten later raadpleegbaar is in EA/ED. Als WERKbedrijf via Sonar het signaal ontvangt voor het opstellen van het participatieplan, dan kunnen zij in EA/ED het overdrachtsformulier opzoeken. Het WERKbedrijf ziet dan om welke situatie het gaat en kan het spreekuur prioriteren. Deze weg is omslachtig, aangezien bij elk verzoek eerst EA/ED geraadpleegd dient te worden alvorens men kan prioriteren. Via de Tilburgroute worden het voorblad Digitalisering en het SMO overgedragen aan het WERKbedrijf. Uitbreiding koppeling door het rechtstreeks zenden van de benodigde informatie (toevoegen klantcategorie, einde beslistermijn en datum ingang recht) aan het WERKbedrijf. Hierdoor ontvangt de klant de beslissing eerder en worden beslistermijnen beter gehaald. Het overdrachtsformulier hoeft niet langer gebruikt te worden. SMZ IM Daphne Boekel juli release Lopend 7 nWajong Midden Oplevering Participatieplan WERK - SMZ Probleemstelling: het bericht van WERKbedrijf aan SMZ over (medewerking aan) het participatieplan gaat via een overdrachtsformulier, SMZ moet afhandeling bewaken. Dat kan efficiënter en ook meer uniform, via een systeemkoppeling. Realiseren terugkoppeling Sonar naar SMF. Bedoeld wordt hier het betaalsignaal van het WERKbedrijf aan SMZ. Met het realiseren van de koppeling wordt een tijdwinst van ongeveer een werkdag gehaald. SMZ IM Daphne Boekel juli release Lopend 8 nWajong Hoog Verzoek Participatieplan SMZ - WERK AD'en WERKbedrijf wensen digitaal inzicht in de kFML en lekenrapportage (semi medische documenten) Autorisatie in EAED voor AD’en van het WERKbedrijf voor de lekenrapportage en kritische FML; omvormen huidige noodprocedure (fysieke overdracht van semi medische documenten) tot een gezamenlijke procedure door WERKbedrijf én SMZ incl. aangepaste werkinstructies. Project korte termijn: Manfred Rosenboom 10/1/2011 Afgerond 9 WIA/WGA Hoog Verzoek Werkplan SMZ - WERK WERKcoaches (WIA < 35%) willen, evenals de AD’en WERK, ook geautoriseerd worden voor semi medische documenten in EAED. Ter besluitvorming in het SBO van 26-01. Via SBO naar DT SMZ 4/1/2012 Lopend 10 WIA/WGA Hoog Verzoek Werkplan SMZ - WERK Ad'en WERK (en evt. Werkcoaches) verliezen als gevolg van het feit dat WERKbedrijf niet is aangehaakt bij zaak- en doelbinding zoals SMZ dat binnen EHS heeft ingericht, het recht op inkijk in semi medische documenten. Het WERKbedrijf beziet de mogelijkheden om dit via de RABO module alsnog vorm te geven Via SBO naar DT SMZ 4/1/2012 Lopend 11 nWajong Hoog Verzoek Participatieplan SMZ - WERK Vanuit de inmiddels opgeheven taskforce nWajong is voorgesteld nWajongers die 'Tijdelijk niet beschikbaar voor participatie zijn op medische gronden' niet over te dragen aan het WERKbedrijf. Aan de permanente afstemmingscommissie is gevraagd uitwerking te geven aan het voorstel om de workload van Werkbedrijf te verminderen. In de afstemmingscommissie van 22 november is dit besproken waarna het SBO op 1 december bijgaand voorstel heeft goedgekeurd. In de afstemmingscommissie zijn de volgende punten op tafel gekomen: - Deze groep kan nu niet de bij de werkregeling behorende dienstverlening geboden worden. Oorzaken: workload Werkbedrijf, ontbreken van methodiek gericht op re-integratie van deze groep, ontbreken van participatievisie met voldoende kwaliteit. - In het kader van de uitgangspunten van de Wajong werkregeling is het beperken van (sociaal-medische) begeleiding tot enkel een geplande herbeoordeling onvoldoende. - In het kader van de overdracht (naar gemeenten) van klanten in de werkregeling (cohort 2012) per 1.1.14 is het ongewenst een nieuwe groep te creëren waarvoor de overdracht anders (vanuit SMZ i.p.v. vanuit Werkbedrijf) gaat verlopen. Voorgesteld wordt te onderzoeken hoe SMZ en Werkbedrijf er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat personen binnen deze groep, waarvoor (op korte termijn) al wel re-integratie activiteiten mogelijk zijn, alsnog een bredere dienstverlening in te zetten. Voor overige klanten zou volstaan kunnen worden met een proforma participatieplan. Een dergelijke werkwijze wordt in pilotvorm (GMZ) uitgeprobeerd. Gekeken moet dan worden hoe de "kansrijken" binnen deze groep op te pakken op basis van een goede participatievisie en een methodiek voor re-integratie. Project Koppelvlakken; permanente afstemmingsco m-missie 4/1/2012 Lopend Bestandsnaam : flevy__813.xls Versie : 0.2 Datum opgeslagen: 6/9/2014 Auteur: Alfons Jeurnink Project: Koppelvlakken 2 This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/list-with-all-issues-in-the-organization-clustered-in-excel-813
  3. 3. Project Koppelvlakken: knelpuntenlijst 12 WIA/WGA Hoog Verzoek Werkplan SMZ - WERK Naast Spoor 1 gevallen zijn ook gevallen ERD een belangrijke vervuiler op de lijst ‘op te stellen werkplannen’ voor het WERKbedrijf. Voor de lange termijn zijn er afspraken met Simplex gemaakt voor een rechtstreekse koppeling tussen Simplex en Sonar zodat een handmatige overdracht niet meer nodig is. Om vervuiling van Spoor-1 gevallen te voorkomen wordt onderzocht of het zgn. ‘tot slot scherm’ in AD- Work kan worden vervangen door een button ‘wel /niet overdragen aan het WERKbedrijf’ of in plaats daarvan de PB de spoor- 1 gevallen in het casusoverzicht in Simplex te laten invullen. Spoor-1 moet dan worden ingevuld voordat er een Wintersignaal gestuurd mag worden en de casus mag worden afgesloten. Daar loopt een realisatieopdracht (thans op het niveau van een probleem- en veranderanalyse) welke als een van de speerpunten hoog geprioriteerd staat binnen IM SMZ en volgens planning in de juni-release gerealiseerd wordt. Met de Winterrelease van medio december worden alle potentiële WIA gevallen automatisch aangeleverd bij het SMZ districtskantoor én het ERD- loket in Alkmaar . Na beoordeling door het ERD loket registreert SMZ in Resa Fasa op basis van een Wintersignaal.P&C bouwt aan een monitor om Wintersignalen te matchen met de registratie in Resa Fasa. Dit wordt nu al uitgetest op enkele kantoren. Voorgesteld wordt een businessconsultant Stuurgroep AW; IM Hoofd SMZ Tania Mulder juli release Lopend 13 nWajong - WIA - WAO/WAZ Hoog Doorgeven van wijzigingen WERKbedrijf aan Uitkeren De medewerkers van het WERKbedrijf hebben niet precies duidelijk welke informatie van invloed is op recht, hoogte en duur van de uitkering, waardoor het risico aanwezig is, dat niet alle relevante informatie wordt gedeeld met Uitkeren. Er bestaat behoefte aan een overzicht, waarin wordt opgesomd welke informatie van invloed is op recht, hoogte en duur van de uitkering. Op basis van de gesprekken blijkt, dat de medewerkers van het WERKbedrijf onvoldoende kennis hebben van het beschreven koppelvlak. Het koppelvlak schrijft voor, dat de kennisgeving in Sonar moet worden geprint, gescand en gemaild naar de mailbox van Uitkeren. Twee van de vier WERKbedrijfvestigingen beschikken niet over scan- apparatuur. Eén van de twee vestigingen heeft sinds een paar weken de beschikking over de mogelijkheid om te scannen. Beschrijf duidelijk welke informatie van invloed is op recht, hoogte en duur van de uitkering. Het voorstel is om minimaal het volgende op te nemen: aanvang dienstverband, aantal arbeidsuren en verdiensten, duur dienstverband, wijziging aantal arbeidsuren, loonwijziging, einde dienstverband en reden beëindiging i.v.m. verwijtbaarheid/maatregel, aanvang en einde studie (bewaking termijn i.v.m. 'soort' uitkering), vakantie langer dan 4 weken, adreswijziging, detentie, wijziging leefvorm, wijziging telefoonnummer, overlijden klant, vrijwilligerswerk. Regel dat de kennisgeving in Sonar net als bij de ww-doelgroep digitaal kan worden verstuurd aan Uitkeren. Zolang dit niet is geregeld in Sonar, zorg voor een digitaal kennisgevingformulier, die naar de mailbox van Uitkeren kan worden gemaild, omdat het beschreven proces print, scan en mail de kennisgeving naar de mailboxen van de divisie Uitkeren wel erg omslachtig is. Bovendien is het beschreven proces door alle WERKbedrijfvestigingen in Gelderland Midden & Zuid niet uit te voeren i.v.m. het ontbreken van scanapparatuur op 2 van de 4 vestigingen. Stuurgroep AW ntb ter besluitvorming 14 nWajong - WIA - WAO/WAZ Hoog Doorgeven van wijzigingen Uitkeren aan het WERKbedrijf In het koppelvlak staat beschreven, dat Uitkeren het WERKbedrijf informeert middels een brief in GCU. Bij deze brief behoort een standaard bijlage, niet beschreven, waarin informatie m.b.t. de wijziging wordt vermeld. De informatie in deze bijlage is voor het WERKbedrijf onvoldoende als gaat om de registratie van werkzaamheden in Sonar. De aard en duur van het dienstverband ontbreekt en toelichting in de bijlage leidt mogelijk tot omissies. De bijlage wordt door de medewerkers van het werkbedrijf niet altijd aangetroffen in EAED, waardoor essentiële informatie ontbreekt voor registratie in Sonar. Beschrijf duidelijk welke informatie Uitkeren verstrekt aan het WERKbedrijf als het gaat om de veranderde klantsituatie met mogelijke invloed op de participatie/re-integratie van de klant. Neem minimaal de volgende informatie op in de beschrijving van het koppelvlak: aanvang dienstverband, aantal arbeidsuren en verdiensten, duur dienstverband, wijziging aantal arbeidsuren, loonwijziging, einde dienstverband en reden beëindiging i.v.m. verwijtbaarheid/maatregel, aanvang en einde studie (bewaking termijn i.v.m. 'soort' uitkering), vakantie langer dan 4 weken, adreswijziging, detentie, wijziging leefvorm, wijziging telefoonnummer, overlijden klant, vrijwilligerswerk. Neem in het koppelvlak op, dat naast de GCU- brief ook een bijlage wijziging wordt meegezonden, waarin bovengenoemde informatie kan worden opgenomen. Stuurgroep AW ntb ter besluitvorming 15 nWajong - WIA - WAO/WAZ Hoog Doorgeven van wijzigingen Uitkeren aan het WERKbedrijf De doorlooptijd voor klanten (de focus op nWajongers) die Uitkeren informeren d.m.v. een wijzigingsformulier WIA/Wajong is te lang. Er wordt een 6-weken termijn genoemd maar die herkent niemand. WERKbedrijf geeft aan dat er voor het WW proces een aantal triggers bestaat die een automatisch berichtenverkeer op gang brengt tussen Uitkeren en WERK zodra het wijzigingsformulier binnen is. De wens is om dit voor de AW doelgroepen ook de realiseren. Stuurgroep AW ntb ter besluitvorming Bestandsnaam : flevy__813.xls Versie : 0.2 Datum opgeslagen: 6/9/2014 Auteur: Alfons Jeurnink Project: Koppelvlakken 3 This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/list-with-all-issues-in-the-organization-clustered-in-excel-813
  4. 4. Project Koppelvlakken: knelpuntenlijst 16 nWajong - WIA - WAO/WAZ Hoog Melding overtreding en de mate van verwijtbaarheid WERKbedrijf aan Uitkeren Bij dit koppelvlak spelen dezelfde knelpunten als bij het koppelvlak doorgeven van wijzigingen WERKbedrijf aan Uitkeren onder 5.1. Beschrijf duidelijk welke informatie van invloed is op recht, hoogte en duur van de uitkering in het licht van melding overtreding. Regel dat de kennisgeving in Sonar net als bij de ww-doelgroep digitaal kan worden verstuurd aan Uitkeren. Zolang dit niet is geregeld in Sonar, zorg voor een digitaal kennisgevingformulier, die naar de mailbox van Uitkeren kan worden gemaild, omdat het beschreven proces print, scan en mail de kennisgeving naar de mailboxen van de divisie Uitkeren wel erg omslachtig is. De centrale staf van zowel Uitkeren als het WERKbedrijf passen de beschreven werkprocessen in de landelijke handboeken op basis van de verbetervoorstellen van de genoemde koppelvlakken Stuurgroep AW ntb ter besluitvorming 17 nWajong - WIA - WAO/WAZ Midden Procedure Het ontbreken van een uitvoeringsoverleg op districtsniveau tussen Uitkeren en het WERKbdrijf wordt als een knelpunt ervaren, omdat ontwikkelingen en de samenwerking niet worden besproken. Er vindt wel overleg plaats, maar dit beperkt zich hoofdzakelijk tot het niveau van de klant. Deelname van SMZ (bv. Staf-pb) aan het overleg is noodzakelijk, omdat er ook raakvlakken kunnen zijn met het SMZ-proces. Hierbij kan gedacht worden aan herbeoordelingen, financiële voorzieningen enz.. Regel per district een structureel uitvoeringsoverleg in onder verantwoordelijkheid van het management. Aan het uitvoeringsoverleg nemen medewerkers van Uitkeren en het WERKbedrijf (iedere plusvestiging is vertegenwoordigd) deel. Het is verstandig om ook een staf-pb van SMZ te betrekken bij het overleg, omdat er ook raakvlakken zijn met SMZ. De voordelen van het overleg zijn, dat veranderingen, knelpunten, kwaliteit en de borging hiervan structureel kunnen worden besproken. Project ntb Open 18 nWajong - WIA - WAO/WAZ Midden Systeem De structurele oplossing is om bij een mutatie in Resafasa in de hoogte van de uitkering automatisch een signaal naar het WERKbedrijf te sturen, zodat het WERKbedrijf hierop direct kan anticiperen. Hetzelfde geldt voor Sonar. Regel in dat bij een mutatie van het tussenresultaat in Sonar een automatisch signaal naar Uitkeren gaat. Zolang dit niet is gerealiseerd: Uitkeren beschikt over totaal 3 raadpleegusers Sonar voor de AW- doelgroepen. Het gevolg is, dat de individuele medewerker van Uitkeren zelf niet direct kan zien wat de status van de klant in Sonar is en bij wie de klant in de caseload zit. Dit laatste bevordert de communicatie over de klant tussen Uitkeren en het WERKbedrijf niet. Geef alle medewerkers AW-doelgroepen van Uitkeren een raadpleegfunctie Sonar, zodat zij de status van de klant en de eigenaar van de klant in Sonar kunnen raadplegen. Het voordeel van een user voor elke medewerker is, dat iedere medewerker van Uitkeren direct relevante informatie in Sonar kan raadplegen die van invloed kunnen zijn op recht, duur en hoogte van de uitkering. Stuurgroep AW ntb ter besluitvorming 19 nWajong - WIA - WAO/WAZ Midden Systeem De structurele oplossing is om bij een mutatie in Resafasa in de hoogte van de uitkering automatisch een signaal naar het WERKbedrijf te sturen, zodat het WERKbedrijf hierop direct kan anticiperen. Zolang dit niet is gerealiseerd: Het WERKbedrijf beschikt formeel niet over raadpleegusers Resafasa, waardoor de status van de klant bij Uitkeren niet kan worden geraadpleegd. Enkele procesbegeleiders hebben wel de beschikking over Resafasa, ondanks het feit dat dit niet in het profiel zit. Geef de procesbegeleiders en teamondersteuners van het WERKbedrijf een raadpleeguser Resafasa, zodat zij de actuele stand van zaken kunnen raadplegen. Het postcodegebied van het WERKbedrijf wijkt af van Uitkeren en daardoor hebben een aantal WERKbedrijfvestigingen te maken met meerdere Uitkeringsvestigingen. Om die reden stellen wij voor medewerkers van het WERKbedrijf toegang te verlenen voor het raadplegen het landelijke uitkeringsbestand van Uitkeren. Stuurgroep AW ntb ter besluitvorming 20 nWajong - WIA - WAO/WAZ Laag Procedure De telefonische bereikbaarheid van het WERKbedrijf is slecht, waardoor niet snel even overleg kan worden gepleegd o.a. bij calamiteiten. Als er wordt gebeld, dan komt men meestal terecht bij het callcenter. Bij vragen met een spoedeisend karakter wordt dit als een zeer onwenselijke situatie beschouwd. Maak binnen het district afspraken over de telefonische bereikbaarheid tussen Uitkeren en het WERKbedrijf. Om te voorkomen dat bij calamiteiten, vanwege de doorschakeling naar het callcenter, het WERKbedrijf niet bereikbaar is voor Uitkeren, zorgt het WERKbedrijf per regiovestiging minimaal voor een calamiteitentelefoonnummer. Project ntb Open Bestandsnaam : flevy__813.xls Versie : 0.2 Datum opgeslagen: 6/9/2014 Auteur: Alfons Jeurnink Project: Koppelvlakken 4 This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/list-with-all-issues-in-the-organization-clustered-in-excel-813
  5. 5. Project Koppelvlakken: knelpuntenlijst 21 nWajong - WIA - WAO/WAZ Hoog Procedure De kwaliteit van de informatie-uitwisseling is niet geborgd, waardoor Uitkeren risico's loopt m.b.t. recht, hoogte en duur van de uitkering en het WERKbedrijf loopt risico's m.b.t. de re-integratiedienstverlening aan de klant. De kwaliteit van de informatie-uitwisseling is niet geborgd en om die reden is het een ‘must’ om een kwaliteitscirkel in te richten, die op basis van de gemaakte afspraken onderzoek doet naar de uitvoering van de gemaakte afspraken en de kwaliteit hiervan. Richt per district een kwaliteitscirkel in. De structurele oplossing is om bij een mutatie in Resafasa in de hoogte van de uitkering automatisch een signaal naar het WERKbedrijf te sturen, zodat het WERKbedrijf hierop direct kan anticiperen. Hetzelfde geldt voor Sonar. Regel in dat bij een mutatie van het tussenresultaat in Sonar een automatisch signaal naar Uitkeren gaat. Zolang dit niet is geregeld zou onderzocht kunnen worden of het draaien van periodieke 'geautomatiseerde bestandsvergelijkingsjobs' uit Resafasa en Sonar een optie is om de mutaties over en weer in beeld te brengen. Als het draaien van jobs geen optie blijkt te zijn, kan onderzocht worden of MileStones CVS een alternatief is om invulling te geven aan de uitwisseling van signalen. CVS is binnen ag gebruikt als CliëntVolgSysteem voor de Wajong. Binnen het WERKbedrijf is het systeem beperkt gebruikt. Deze webbased applicatie beschikt over de mogelijkheid om Reafasa-, Sonar- en SMF-gegevens in te laden en biedt derhalve de mogelijkheid om, na Stuurgroep AW ntb ter besluitvorming 22 nWajong Hoog Verzoek Participatieplan SMZ - WERK; Doorgeven van wijzigingen Uitkeren aan het WERKbedrijf nWajongers in verkeerde Uitkeringsregeling In Rijmond heeft een onderzoek plaatsgevonden naar nWajongers,waarbij het participatieoordeel (Sonar) van het WERKbedrijf is vergeleken met de uitkeringsregelingen (zie bijlage). Uit dit onderzoek, de definitieve rapportage wordt nog opgeleverd, blijkt, dat een deel van de nWajongers met een het participatieoordeel 'Studie" een uitkering krijgt conform de werkregeling en vice versa krijgt een ander deel, met participatieoordeel ‘WERK’ een uitkering conform de studieregeling. In dergelijke gevallen blijkt regelmatig sprake te zijn van verkeerde (achterblijvende) registraties, maar in een deel van deze gevallen is daadwerkelijk sprake van 'onrechtmatigheid'. Wij zijn nog in afwachting van het rapport uit Rijmond, waarin de verkeerde uitkeringsregeling bij studie o.a. door achterblijvende registratie wordt beschreven. In het district Gelderland Midden & Zuid zal een vergelijkbaar onderzoek uitvoeren en op basis van een best practice met een verbetervoorstel komen. 23 nWajong Hoog Netwerkfase / Aanvraag WERKbedrijf naar SMZ Het is voor SMZ niet zichtbaar dat de netwerkfase is doorlopen. Risico is dat SMZ informatie gaat opvragen (bij verzekerde of derde) welke reeds in het bezit is van het WERKbedrijf Geef alle medewerkers AW-doelgroepen van Uitkeren een raadpleegfunctie Sonar, zodat zij de status van de klant en de eigenaar van de klant in Sonar kunnen raadplegen. Het voordeel van een user voor elke medewerker is, dat iedere medewerker van Uitkeren direct relevante informatie in Sonar kan raadplegen die van invloed kunnen zijn op recht, duur en hoogte van de uitkering. Stuurgroep AW ntb ter besluitvorming Bestandsnaam : flevy__813.xls Versie : 0.2 Datum opgeslagen: 6/9/2014 Auteur: Alfons Jeurnink Project: Koppelvlakken 5 This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/list-with-all-issues-in-the-organization-clustered-in-excel-813
  6. 6. Project Koppelvlakken: knelpuntenlijst 24 nWajong Hoog Koppelvlak uitwisseling informatie financiele voorzieningen WERKbedrijf Uitkeren alsook SMZ Het koppelvlak loondispensatie is niet beschreven en dit wordt als een groot gemis ervaren. In de praktijk wordt wel informatie uitgewisseld tussen het WERKbedrijf en Uitkeren als het gaat om loondispensatie, maar hier ligt geen proces aan ten grondslag. De knelpunten in de praktijk zijn: - sluitendheid van de informatie-uitwisseling - volledigheid van de informatie - tijdigheid ( risico betalen wettelijke rente) - kwaliteit van de informatie. Conclusie: De algemene strekking lijkt het ontbreken van centrale regie op het toepassen van de procedure door werkbedrijf. Divisies weten onvoldoende van elkaar welke informatie voor elkaar van belang is. Beschrijf het koppelvlak loondispensatie, waarin het WAT en het Hoe van het koppelvlak is beschreven. Neem hierbij tevens de doorlooptaan welke informatie het WERKbedrijf aan Uitkeren verstrekt en op welk moment. Het voorstel is om een standaard sjabloon ad-rapportage loondispensatie te ontwikkelingen, waarin een aantal nader te bepalen standaard onderwerpen zijn opgenomen: Daarnaast is het voorstel om bij binnenkomst van de aanvraag loondispensatie bij het WERKbedrijf direct Uitkeren op de hoogte te stellen van de binnenkomst van de aanvraag, zodat Uitkeren weet, dat er een verzoek loopt i.v.m. de te verstrekken uitkering. Nu loopt Uitkeren vaak achter de feiten aan, waardoor in sommige situaties teveel uitkering wordt verstrekt met alle gevolgen van dien. Daarnaast speelt het onderwerp ‘wat te doen bij afloop van de loondispensatieperiode’. Ligt het initiatief bij de werkgever om spontaan verlenging aan te vragen of is hier een rol weggelegd voor Uitkeren dan wel de arbeidsdeskundige van het WERKbedrijf. Het is verstandig om in het koppelvlak tevens de doorlooptijd van het klantproces op te nemen, omdat hier verschillende beelden over bestaan. Aanpassing, communicatie en invoering koppelvlak loondispensatie De centrale staf van zowel Uitkeren als het WERKbedrijf passen het beschreven werkproces in de landelijke handboeken op basis van het verbetervoorstel onder 7.12 in afstemming met het district Gelderland Midden & Zuid aan. Aanhaken Uitkeren bij werkgroep voorzieningen SMZ /WERKbedrijf In 2011 is een gezamenlijke inhoudelijke werkgroep voorzieningen SMZ en het WERKbedrijf in het leven geroepen. Het advies is om Stuurgroep AW ntb ter besluitvorming 25 Alle wetten Midden Systemen: geen koppelvlak. Losse applicaties EAED/GCU; GCU WERK is te traag, onvoldoende mogelijkheden; opmaken eigen brief en bewerken van rieven niet mogelijk, terwijl sommige situaties niet standaard in GCU staan; EAED is één grote vergaarbak. Zoeken naar specifieke documenten vergt veel tijd. Er zou een betere ordening in EAED moeten plaatsvinden; bijv. ordening per processtap 26 nWajong Midden Processen – Aanvraagformulier nWajong en Loondispensatieformulier; Vanuit de sessies is kritiek geuit over beide formulieren. Deze zijn niet duidelijk genoeg. K&S (lokaal) gaat apart een overleg beleggen met medewerkers om onduidelijkheden helder te krijgen en te komen met suggesties voor verbetering van beide formulieren. 27 nWajong Midden Systemen: geen koppelvlak. Losse applicaties Sociaal medisch Oordeel – SMZ – systeem SMZ Info uit verzekeringsgeneeskundige (VA)-rapportage (medirap) wordt slechts gedeeltelijk overgezet naar Adwork (350 tekens). Hierdoor is de info in de afgeleide medische rapportage (vaak) onvoldoende voor de arbeidsdeskundige om een goede beoordeling te kunnen doen. Om een bruikbaar exemplaar te kunnen maken dient de VA hier nog veel aan te versleutelen. Hierbij zou je in medirap meer onderscheid moeten kunnen maken tussen medische- en overige vertrouwelijke gegevens (IQ, benamingen van aandoeningen bijv.) 28 nWajong Midden Systemen: geen koppelvlak. Losse applicaties Sonar – vacature matching - Werkbedrijf Vanuit Sonar is de beschikbare vacature-info te beperkt om vacatures te kunnen matchen. De nWajong betreft een specifieke doelgroep waarbij maatwerk meer dan bij andere verzekerden (WIA e.d.) gewenst is om participatie mogelijk te maken. De arbeidsdeskundige van het Werkbedrijf is vrijwel niet in staat om voor een nWajonger, met behulp van Sonar, vacatures te kunnen matchen. Bestandsnaam : flevy__813.xls Versie : 0.2 Datum opgeslagen: 6/9/2014 Auteur: Alfons Jeurnink Project: Koppelvlakken 6 This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/list-with-all-issues-in-the-organization-clustered-in-excel-813
  7. 7. Project Koppelvlakken: knelpuntenlijst 29 nWajong Hoog Procedure De workload van Werkbedrijf in combinatie met een tekort aan arbeidsdeskundigen heeft als gevolg dat voortgang participatieplan conform doelstelling en het structureel begeleiden van Wajongers tot hun 27e levensjaar niet gegarandeerd kan worden. Bestandsnaam : flevy__813.xls Versie : 0.2 Datum opgeslagen: 6/9/2014 Auteur: Alfons Jeurnink Project: Koppelvlakken 7 This document is a partial preview. Full document download can be found on Flevy: http://flevy.com/browse/document/list-with-all-issues-in-the-organization-clustered-in-excel-813
  8. 8. 1 Flevy (www.flevy.com) is the marketplace for premium documents. These documents can range from Business Frameworks to Financial Models to PowerPoint Templates. Flevy was founded under the principle that companies waste a lot of time and money recreating the same foundational business documents. Our vision is for Flevy to become a comprehensive knowledge base of business documents. All organizations, from startups to large enterprises, can use Flevy— whether it's to jumpstart projects, to find reference or comparison materials, or just to learn. Contact Us Please contact us with any questions you may have about our company. • General Inquiries support@flevy.com • Media/PR press@flevy.com • Billing billing@flevy.com

×