σπύρογλου Seed quality-tests_gr

496 views
460 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

σπύρογλου Seed quality-tests_gr

 1. 1. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Έιεγπμξ πμηόηεηαξ δαζηθώκ ζπόνςκ Seed quality tests Δν. Γαβνηήι Οπύνμγιμο ΖΔΓ-ΓΘΖΑΓΓΓκίζποζε Βημπμηθηιόηεηαξ Ακαδαζςηέςκ Νενημπώκ με ηε ΢νήζε Οπμνμθοηανίςκ 22-24/3/2011
 2. 2. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Πη είκαη έιεγπμξ πμηόηεηαξ δαζηθώκ ζπόνςκ; Νςξ ημκ μεηνάμε;Ενίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 3. 3. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Πη ζέιμομε από ημοξ ζπόνμοξ πμο ζοιιέγμομε; Μμμηόμμνθε, επηηοπεμέκε θύηνςζε θαη παναγςγή θοηεοηηθμύ οιηθμύΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 4. 4. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Πη δεκ ζέιμομε από ημοξ ζπόνμοξ μαξ; Φηςπή & ακμμμηόμμνθε παναγςγή θοηεοηηθμύ οιηθμύ με δηάθμνα ζηάδηα ςνίμακζεξΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 5. 5. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE ΔΜΗΖΙΓΟ ΓΘΓΓ΢ΜΡ ΝΜΖΜΠΕΠΑΟ ΟΝΜΞΩΚ Ούμθςκα με ημοξ δηεζκείξ θακόκεξ & εγπεηνίδηα ημο ISTA • ΑΚΑΘΡΟΕ ΗΑΘΑΞΜΠΕΠΑΟ • ΔΜΗΖΙΕ ΔΩΠΖΗΜΠΕΠΑΟ • ΝΞΜΟΔΖΜΞΖΟΙΜΟ ΝΓΞΖΓ΢ΜΙΓΚΕΟ ΡΓΞΑΟΖΑΟ • ΝΞΜΟΔΖΜΞΖΟΙΜΟ ΒΑΞΜΡΟ ΟΝΜΞΩΚ • ΔΜΗΖΙΕ ΦΡΠΞΩΠΖΗΜΠΕΠΑΟΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 6. 6. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE ΑΚΑΘΡΟΕ ΗΑΘΑΞΜΠΕΠΑΟ PURITY ANALYSISΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 7. 7. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKEΛεπςνίδμομε ημοξ θακμκηθμύξ απόνμοξ από ηηξ λέκεξ ύιεξ θαηημοξ ζπόνμοξ άιιςκ εηδώκ Οπόνμη άιιςκ εηδώκ Ηακμκηθμί ζπόνμη Λέκεξ ύιεξΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 8. 8. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE ΑΚΑΘΡΟΕ ΗΑΘΑΞΜΠΕΠΑΟ ΑΝΜΠΓΘΓΟΙΑΠΑΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 9. 9. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Ηακμκηθμί Λέκεξ Άιιμη Γίδμξ ζπόνμη % ύιεξ % ζπόνμη Acer pseudoplatanus 92,5 7,5 0 Arbutus unedo 18,5 81,5 0 Celtis australis 98,7 2,3 0 Cercis siliquastrum 88,2 11,8 0 Cornus mas 99,1 0,9 0 Cornus sanguinea 98,6 1,4 0 Fraxinis ornus 98,1 1,9 0 Phillyrea latifolia 98,3 1,7 0 Pinus brutia 98,3 1,7 0 Pinus halepensis 97,8 2,2 0 Pinus nigra 99,0 1,0 0 Pinus pinea 99,8 0,2 0 Platanus orientalis 67,7 32,3 0 Prunus avium 99,5 0,5 0 Prunus cocomilia 98,9 1,1 0 Prunus mahaleb 99.4 0,6 0 Prunus spinosa 98,8 1,2 0 Pyrus pyraster 71,3 28,7 0 Quercus frainetto 100 0 0 Quercus ilex 100 0 0 Quercus pubescens 100 0 0 Rosa canina 94,5 5,5 0 Tilia tomentosa 97,8 2,2 0Ενίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 10. 10. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Δμθημή Δςηηθόηεηαξ Viability testΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 11. 11. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKEΓνγαιεία θαη οιηθά γηα ημκ έιεγπμ δςηηθόηεηαξ Οη ζπόνμη πνμεημημάδμκηαη – Άιαξ TTZ θαη ογναίκμκηαη – απμμαθνύκμκηαη ηα δηάιομα 1% έμβνοα – βοζίδμκηαη ζημ ΤΤΖ γηα πνώζε – εθηημμύκηαη μπηηθά. Ηόθηεξ κοζηένηα ιαβίδεξ ΙέγγεκεΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 12. 12. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Γνήγμνε εθηίμεζε ηεξ δςηηθόηεηαξ ηςκ ζπόνςκ Μ δςκηακόξ ηζηόξ βάθεη θόθθηκμξ Δςκηακμί ζπόνμη Δςκηακμί ζπόνμη Κεθνμί ζπόνμη Δςκηακμί ζπόνμη είκαη αοημί πμο έπμοκ θόθθηκμοξ εθείκμοξ ημοξ ηζημύξ πμο είκαη απαναίηεημη γηα ηεκ θακμκηθή βιάζηεζε ηςκ ζπόνςκΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 13. 13. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Ννμζδημνηζμόξ Νενηεπόμεκεξ Ργναζίαξ Moisture content testΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 14. 14. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE•Η αλία ημο ζπόνμο θαζμνίδεηαη από ηεκ πενηεπόμεκε ογναζία ημο•Υρειή πενηεπόμεκε ογναζία, θηςπή δοκαηόηεηα απμζήθεοζεξ(γηα μνζόδμλμοξ ζπόνμοξ)•Σεμακηηθή πανάμεηνμξ γηα άιιεξ δμθημέξ όπςξ θοηνςηηθόηεηα 103 ±2 ºC γηα 17±1 ώνεξ 30-45 ιεπηάΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 15. 15. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Ννμζδημνηζμόξ Νενηεπόμεκεξ Ργναζίαξ ΑπμηειέζμαηαΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 16. 16. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Γίδμξ Νενηεπόμεκε. Ργναζία % Acer pseudoplatanus 31,0 Arbutus unnedo 17,5 Celtis australis 8,3 Cercis siliquastrum 15,5 Cornus mas 25,6 Cornus sanguinea 16,9 Fraxinis ornus 18,0 Phillyrea latifolia 29,05 Pinus brutia 10,5 Pinus halepensis 7,5 Pinus nigra 8,0 Pinus pinea 8,3 Platanus orientalis 13,6 Prunus avium 18,9 Prunus cocomilia 17,4 Prunus mahaleb 20,7 Prunus spinosa 16,5 Pyrus pyraster 21,5 Quercus frainetto 45,5 Quercus ilex 40,5 Quercus pubescens 50,0 Rosa canina 17,7 Tilia tomentosa 16,5Ενίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 17. 17. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Ννμζδημνηζμόξ Βάνμοξ ζπόνςκ Seeds weight determinationΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 18. 18. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Μθηώ δείγμαηα ηςκ 100 ζπόνςκ δογίδμκηαη με αθνίβεηα 3 δεθαδηθώκ ρεθίςκ Οοκηειεζηήξ θύμακζεξ: ≤4 γηα μεγάιμοξ ζπόνμοξ ή ≤6 γηα μηθνμζθμπηθμύξ Ακ δεκ ηζπύεη Δογίδμκηαη άιια μθηώ δείγμαηα ηςκ 100 ζπόνςκ & οπμιμγίδεηαη ε ηοπηθή απόθιηζε ζηα 16 δείγμαηα Απμννίπημκηαη μη ηημέξ πμο δηαθένμοκ από ημ κέμ ΙΜ ± ημ 2πιάζημ ηεξ ηοπηθήξ απόθιηζεξΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 19. 19. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Ρπμιμγηζμόξ ημο ζοκηειεζηή θύμακζεξ θαη ζομπιήνςζε ημο πνςημθόιιμο βάνμξ ζπόνςκΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 20. 20. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Βάνμξ ζπόνςκ Απμηειέζμαηα Seeds weight resultsΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 21. 21. LIFE + Natue & Biodiversity Γίδμξ Βάνμξ 100 ζπόνςκ (g) VERENIKE Ανηζμόξ ζπόνςκ/Kg CV% Acer pseudoplatanus 5,836 17.136 3,5 Arbutus unnedo 0,2520 397.555 4,0 Celtis australis 19,88 5.028 1,7 Cercis siliquastrum 2,275 43.956 3,9 Cornus mas 22,65 4.415 3,5 Cornus sanguinea 7,23 13.841 3,1 Fraxinis ornus 2,425 41.237 2,9 Phillyrea latifolia 4,450 22.472 3,7 Pinus brutia 50,097 19.943 3,4 Pinus halepensis 2,288 43.716 2,8 Pinus nigra 2,225 44.944 4,0 Pinus pinea 67,675 1.478 2,2 Platanus orientalis 0,5280 189.300 2,9 Prunus avium 20,0 5.000 0,9 Prunus cocomilia 42,7 2.342 1,8 Prunus mahaleb 10,825 9.238 2,8 Prunus spinosa 19,5 5.128 1,6 Pyrus pyraster 3,150 31.746 4,0 Quercus frainetto 449,0 223 4,0 Quercus ilex 169,813 589 2,7 Quercus pubescens 347,6 288 2,6 Rosa canina 1,752 57.069 2,4 Tilia tomentosa 8,763 11.412 4,0Ενίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 22. 22. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Δμθημή θοηνςηηθόηεηαξ Germination testΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 23. 23. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Γηα ζπόνμοξ πμο δεκ έπμοκ ιήζανγμ Άμεζε θύηνςζεΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 24. 24. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Γηα ζπόνμοξ πμο έπμοκ ελςηενηθό ιήζανγμ: Ιεπακηθή ή πεμηθή απόλεζεΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 25. 25. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKEΓηα ζπόνμοξ πμο έπμοκ εζςηενηθόιήζανγμ: Θενμή (25ºC) – ροπνή ζηνςμάηςζε (2-4ºC)Γηα ζπόνμοξ πμο έπμοκ δηπιό ιήζανγμ: Οοκδοαζμόξ ηςκ πάκς πεηνηζμώκ.Ενίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 26. 26. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Ιεηά ημ ζπάζημμ ημο ιεζάνγμο Ε δμθημή θοηνςηηθόηεηαξ πναγμαημπμηείηαη ζε ζαιάμμοξ εηδηθώκ ζοκζεθώκ ζε Θενμμθναζία 20º C ή 20- 30ºC, 8 ώνεξ θςξ εμέναξ θαη 16 ώνεξ ζθμηάδηΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 27. 27. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Δμθημή θοηνςηηθόηεηαξ ΑπμηειέζμαηαΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 28. 28. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Είδμξ Φοηνςηηθόηεηα % Φεηνηζμόξ Acer pseudoplatanus 6,5 2,5 μήκεξ ροπνή ζηνςμάηςζε Arbutus unnedo 47,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Celtis australis 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Cercis siliquastrum 2,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Cornus mas 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Cornus sanguinea 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Fraxinis ornus 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Phillyrea latifolia 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Pinus brutia 81,5 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Pinus halepensis 81,5 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Pinus nigra 35,5 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Pinus pinea 37,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Platanus orientalis 54,0 Άμεζε θύηνςζε 56,8 21 εμένεξ Χοπνή ζηνςμάηςζε Prunus avium 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Prunus cocomilia 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Prunus mahaleb 2,5 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Prunus spinosa 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Pyrus pyraster 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ. Rosa canina 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ.Ενίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011 Tilia tomentosa 0,0 24 ώνεξ ζημ κενό Θ. δςμ.
 29. 29. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Παοηόηεηα ζπόνμοΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 30. 30. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKEΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011
 31. 31. LIFE + Natue & Biodiversity VERENIKE Γοπανηζηώ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξΕνίςχυςη Βιοποικιλότητασ Αναδαςωτέων Περιοχών με τη Χρήςη Σποροφυταρίων 22-24/3/2011

×