Αλαπαξαγσγή πνιπεηώλ πνσδώλ θπηηθώλ εηδώλ ηεο Διιεληθήο      ρισξίδαο  Μαινύπα Δ. , Παπαλαζηάζε Κ., Εεξβάθε Γ.  ...
Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο     Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Γηαηήξεζε in situ θαη ex situ απηνθπώλ εηδώλ...
Δληνπηζκόο, Μειέηε Δμάπισζεο, ΚαηαγξαθήΦπηηθνύ Υιηθνύ ζην Πεδίν, Σπιινγή θαη Ταπηνπνίεζή ηνπ               ...
Δληνπηζκόο, Μειέηε Δμάπισζεο, ΚαηαγξαθήΦπηηθνύ Υιηθνύ ζην Πεδίν, Σπιινγή θαη Ταπηνπνίεζή ηνπ> 90 απνζηνιέο ζε 13 γεσγξαθηθ...
Δληνπηζκόο, Μειέηε Δμάπισζεο, ΚαηαγξαθήΦπηηθνύ Υιηθνύ ζην Πεδίν, Σπιινγή θαη Ταπηνπνίεζή ηνπ   «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηα...
Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε κέζσ ηεο    Αλαπαξαγσγήο
Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ       Μεηξηθέο Φπηείεο 2.750 θσδηθνί πξόζβαζεο 30% Σεκαληηθά Φπηηθά Δίδε Γ...
Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ       Τξάπεδα Σπεξκάησλ           Γηαδηθαζία Γηαηήξεζεο Σπιινγή ...
Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ      Τξάπεδα Σπεξκάησλ 2.750 θσδηθνί πξόζβαζεο ζε θπηνδνρεία θαη ζην έδαθνο...
Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ        Βνηαληθνί Κήπνη       Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ ...
Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ                                   NΔίζνδνο     ...
Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
Κήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2...
Κήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2...
Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ      Βνηαληθνί ΚήπνηΒαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ:Πξνζηαηεύνληαη 25.00...
Αλαπαξαγσγή                 Σηόρνο ex situ Γηαηήξεζε Έξεπλα Δθπαίδεπζε                Μ...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Δηήζηα είδε θαη ζε είδε πνπ δελ εθαξκόδεηαη άιιε κέζνδνο Όρη γεληθεπκέλε κέζνδνο ιόγσ γελεηηθήο παξα...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή                Γηαδηθαζία Δπηινγή εηδώλ πξνο αλαπαξαγσγή Αλαπαξαγσγή εηήζησλ θπηώλ απ...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή   Γηαδνρηθά ζηάδηα θύηξσζεο ζπεξκάησλ«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σπο...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή            Μεηαρεηξίζεηο Φύηξσζεο21 νC θαη ζθνηάδη                   Al...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή           Μεηαρεηξίζεηο Φύηξσζεο21 νC κε θσο (16h θσηνπεξίνδν)         Carlina frig...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή            Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΦακειέο ζεξκνθξαζίεο θύηξσζεο (5oC)          Orn...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή            Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΔθαξκνγή ελαιιαγήο ζεξκνθξαζηώλ αλά            ...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή            Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΔκβάπηηζε ζε δηάιπκα GA3 γηα              Cri...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή           Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΔκβάπηηζε ζε λεξό ζεξκνθξαζίαο 70νC         Bitumin...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή         Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΔκβάπηηζε ζε δηάιπκα KNO3               Hypericum...
Δγγελήο Αλαπαξαγσγή> 40.000 θπηά πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε αγελή ηξόπναπό 1.106 θσδηθνύο πξόζβαζεοΑλαπηύρζεθαλ εμεηδηθεπκέλα πξ...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε    θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense    Snogerup θαη ηνπ Erysi...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense  Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendl...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε  θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense  Snogerup θαη ηνπ Erysimum kren...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense  Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendl...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηεθύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii P...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηεθύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii P...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηεθύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii P...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηεθύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii P...
Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense  Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendl...
Erysimum naxense SnogerupΔίδνο                    Erysimum naxense SnogerupΟηθνγέλεηα         ...
Campanula incurva Aucher Διιεληθό ΔλδεκηθόΚάησ Όιπκπνο, Πήιην,Δύβνηα & Ιθαξία      «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωη...
Campanula incurva Aucher - Διιεληθό Δλδεκηθό    ΢πάλην ζύκθσλα κε ην βηβιίν εξπζξώλ δεδνκέλσλ γηα ηα    Φπηά ηεο Δ...
Campanula incurva Aucher - Διιεληθό ΔλδεκηθόΔίδνο                       Campanula incurva AucherΟηθ...
Μαδηθή Αλαπαξαγσγή κε Σπέξκαηα           Δξεπλεηηθό Έξγν   «Δπηζήκαλζε – ζπιινγή - παξαγσγή   απηνθπνύο θπη...
Μαδηθή Αλαπαξαγσγή κε Σπέξκαηα Οηθνγέλεηα         Δίδνο θπηνύ          Καηεγνξία   Αξηζκόο ΦπηώλBrassi...
Δθαξκνγέο ζηελ Αξρηηεθηνληθή Τνπίνπ Centaurea huljakii                   Glaucium flavum «Ενίζτσζη Βιοπο...
Δθαξκνγέο ζηελ Αξρηηεθηνληθή ΤνπίνπDianthus petraeus                   Dianthus corymbosus  «Ενίζτσζη ...
Δθαξκνγέο ζηελ Αξρηηεθηνληθή ΤνπίνπSilene compacta                   Silene coronaria «Ενίζτσζη Βιοποικι...
Δθαξκνγέο ζηελ Αξρηηεθηνληθή Τνπίνπ                         Centranthus ruber Armeria canescens «...
Η γλώσε τόπε τσε τηκής           ποσ τα πρεπά γλωρίδεη,            άτλε θαιής αζηβοιής       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

μαλούπα Presentation seminar 23-03-2011

553 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

μαλούπα Presentation seminar 23-03-2011

 1. 1. Αλαπαξαγσγή πνιπεηώλ πνσδώλ θπηηθώλ εηδώλ ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο Μαινύπα Δ. , Παπαλαζηάζε Κ., Εεξβάθε Γ. Δζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο ΈξεπλαοΔξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη ΑλζνθνκηθώλΔηδώλ, Κέληξν Γεσξγηθήο Έξεπλαο Βόξεηαο Διιάδαο, Δζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, 57001, Σ.Θ. 60125, Θέξκε, Θεζζαινλίθε, Δ-mail: bbgk@bbgk.gr
 2. 2. Δξγαζηήξην Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Γηαηήξεζε in situ θαη ex situ απηνθπώλ εηδώλ ηεο ειιεληθήο θαη βαιθαληθήο ρισξίδαο Γεκηνπξγία πξσηνθόιισλ αλαπαξαγσγήο απηνθπώλ εηδώλ (ζπέξκαηα, κνζρεύκαηα, ηζηνθαιιηέξγεηα) Γεκηνπξγία πξσηνθόιισλ θαιιηέξγεηαο απηνθπώλ εηδώλ (εηδηθά αξσκαηηθώλ/θαξκαθεπηηθώλ) πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ εκπνξηθά θαη λα εθαξκνζζνύλ σο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο θαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα. Μειέηε απηνθπώλ εηδώλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (πρ αληνρή ζε ζπλζήθεο θαηαπόλεζεο από άιαηα ή από έιιεηςε λεξνύ) κε ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε ηνπο ζηε γεσξγία ή/ θαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ Αλεύξεζε κνξηαθώλ δεηθηώλ γηα ην ραξαθηεξηζκό-ηαπηνπνίεζε δηαθόξσλ απηνθπώλ θπηηθώλ εηδώλ Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε κέζσ δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 3. 3. Δληνπηζκόο, Μειέηε Δμάπισζεο, ΚαηαγξαθήΦπηηθνύ Υιηθνύ ζην Πεδίν, Σπιινγή θαη Ταπηνπνίεζή ηνπ Σπιιέγνληαη θηλδπλεύνληα, Πξνζηαηεύνληαη από ηελ εζληθή ή/θαη ηξσηά, δηεζλή λνκνζεζία ζπάληα, Πεξηιακβάλνληαη ζε θαηαιόγνπο ηνπηθά ειιεληθά θαη πξνζηαηεπόκελσλ εηδώλ: είδε ηνπ βαιθαληθά ελδεκηθά δηθηύνπ ΦΥΣΖ 2000Krigas N., Mouflis G., Grigoriadou K. and Maloupa E. 2010. Conservation of important plants from the IonianIslands at the Balkan Botanic Garden of Kroussia, N Greece: using GIS to link the in situ collection data withplant propagation and ex situ cultivation. Biodiversity and Conservation, 19:3583–3603. «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 4. 4. Δληνπηζκόο, Μειέηε Δμάπισζεο, ΚαηαγξαθήΦπηηθνύ Υιηθνύ ζην Πεδίν, Σπιινγή θαη Ταπηνπνίεζή ηνπ> 90 απνζηνιέο ζε 13 γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηαηεο ΔιιάδαοΔξεπλήζεθαλ > 100 γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζεηνπιάρηζηνλ 20 δηαθνξεηηθνύο λνκνύοΓεκηνπξγία > 5.000 θσδηθώλ πξόζβαζεο> 500 θσδηθνί από Σεκαληηθά Δίδε> 2.000 θσδηθνί πξνζδηνξίζηεθαλ ηαμηλνκηθά ζεεπίπεδν γέλνπο θαη είδνποΓεκηνπξγήζεθαλ 1.410 δείγκαηα εξκπαξίνπ «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 5. 5. Δληνπηζκόο, Μειέηε Δμάπισζεο, ΚαηαγξαθήΦπηηθνύ Υιηθνύ ζην Πεδίν, Σπιινγή θαη Ταπηνπνίεζή ηνπ «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 6. 6. Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε κέζσ ηεο Αλαπαξαγσγήο
 7. 7. Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ Μεηξηθέο Φπηείεο 2.750 θσδηθνί πξόζβαζεο 30% Σεκαληηθά Φπηηθά Δίδε Γηαηήξεζε ζην έδαθνο Γηαηήξεζε ζε θπηνδνρεία Φπηά κεηέξεο Γηαηήξεζε νξρηδεώλ Γηαηήξεζε βνιβσδώλ Κξπνθήπην Τνπιίπεο «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 8. 8. Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ Τξάπεδα Σπεξκάησλ Γηαδηθαζία Γηαηήξεζεο Σπιινγή από ηα κεηξηθά θπηά θαη από ηηο βνηαληθέο απνζηνιέο Απνκάθξπλζε ζπεξκάησλ από ηηο ηαμηθαξπίεο ηνπο Παξακνλή ζε εηδηθό ζάιακν ζηνπο 18-20νC θαη 25% πγξαζία γηα αθπδάησζε Έιεγρνο ηεο πγξαζίαο Βξαρπρξόληα δηαηήξεζε ζε ςπθηηθό ζάιακν ζηνπο 4νC ζε γπάιηλα βάδα κε αεξνζηεγέο θιείζηκν Δμππεξέηεζε αλαγθώλ αλαπαξαγσγήο θαη αληαιιαγήο πιηθνύ «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 9. 9. Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ Τξάπεδα Σπεξκάησλ 2.750 θσδηθνί πξόζβαζεο ζε θπηνδνρεία θαη ζην έδαθνο Από απηνύο νη 2.080 θσδηθνί πξόζβαζεο ζηελ Τξάπεδα Plant acn: Family: Genus: Species: Seed collection date: Seed acn: Container acn: Seed weight/number: «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 10. 10. Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ Βνηαληθνί Κήπνη Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ Ννκόο Κηιθίο Υςόκεηξν: 600 κέηξα Έθηαζε: 300 ζηξ. 150 ζηξ. θπζηθό δξπνδάζνο 150 ζηξ. εηδηθνί ρώξνη θύηεπζεο & κνλνπάηηα 10 ρξόληα ιεηηνπξγίαο Κήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο Ννκόο Θεζζαινλίθεο, Θέξκε Υςόκεηξν: επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο Έθηαζε: 8 ζηξ. Δηδηθνί ρώξνη θύηεπζεο «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 11. 11. Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ NΔίζνδνο Greece Ex situ : 15ha In situ : 16ha Δίζνδνο «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 12. 12. Βαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 13. 13. Κήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 14. 14. Κήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 15. 15. Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε Φπηηθνύ Υιηθνύ Βνηαληθνί ΚήπνηΒαιθαληθόο Βνηαληθόο Κήπνο Κξνπζζίσλ:Πξνζηαηεύνληαη 25.000 θπηηθά άηνκα > 600 θπηηθώλ εηδώλΟξγαλσκέλα ζε 46 ζεκαηηθέο ελόηεηεο παξνπζίαζεοin situ πξνζηαζία 300 απηνθπώλ θπηηθώλ εηδώλθαη ππνεηδώλΚήπνο Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο:Δγθαηάζηαζε 867 θπηηθώλ αηόκσλ από 135 θσδηθνύοΠξόζβαζεοΟξγαλσκέλα ζε 7 ζεκαηηθέο ελόηεηεο παξνπζίαζεο «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 16. 16. Αλαπαξαγσγή Σηόρνο ex situ Γηαηήξεζε Έξεπλα Δθπαίδεπζε Μέζνδνη Δγγελώο: κε ζπέξκαηα Αγελώο: κε κνζρεύκαηα, δηαίξεζε ξηδσκάησλ Ηζηνθαιιηέξγεηα «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 17. 17. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Δηήζηα είδε θαη ζε είδε πνπ δελ εθαξκόδεηαη άιιε κέζνδνο Όρη γεληθεπκέλε κέζνδνο ιόγσ γελεηηθήο παξαιιαθηηθόηεηαο ζηελ πεξίπησζε αμηνπνίεζεο θπηηθώλ εηδώλ Γεκηνπξγία πξσηνθόιισλ πνιιαπιαζηαζκνύ: δηεξεύλεζε ζπλζεθώλ θπηξσηηθόηεηαο ζπεξκάησλ > 33.328 θπηά πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε ζπέξκαηα από 1.091 θσδηθνύο πξόζβαζεο ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο ειεγρόκελεο θύηξσζεο ζε ζαιάκνπο ζηαζεξώλ ζπλζεθώλ «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 18. 18. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Γηαδηθαζία Δπηινγή εηδώλ πξνο αλαπαξαγσγή Αλαπαξαγσγή εηήζησλ θπηώλ απεπζείαο ζε ζπλζήθεο ζεξκνθεπίνπ Αλάπηπμε πξσηόθνιινπ γηα πνιπεηή είδε ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ Δθαξκνγή πξσηνθόιισλ ζε ζπλζήθεο ζεξκνθεπίνπ Αλάπηπμε πξσηνθόιισλ γηα καδηθή αλαπαξαγσγή «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 19. 19. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Γηαδνρηθά ζηάδηα θύηξσζεο ζπεξκάησλ«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 20. 20. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Μεηαρεηξίζεηο Φύηξσζεο21 νC θαη ζθνηάδη Alyssoides utriculata Centranthus ruber subsp. sibthorpii Crupina crupinastrum Lilium martagon Salvia verticillata Urginea maritima Origanum cordifolium Dianthus corymbosus Lilium martagon Dianthus corymbosus «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 21. 21. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Μεηαρεηξίζεηο Φύηξσζεο21 νC κε θσο (16h θσηνπεξίνδν) Carlina frigida Cynoglossum creticum Digitalis viridiflora Hypericum perforatum Picnomon acarna Scrophularia canina subsp. bicolor Potentilla reptans Misopates orontinum Helichrysum sibthorpii Foeniculum vulgare Aurinia saxatilis ssp. orientalis Foeniculum vulgare Digitalis viridiflora «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 22. 22. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΦακειέο ζεξκνθξαζίεο θύηξσζεο (5oC) Ornithogalum prasinantherum Scilla autumnalis Allium sp. Glaucium flavum Glaucium flavum «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 23. 23. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΔθαξκνγή ελαιιαγήο ζεξκνθξαζηώλ αλά Lilium rhodopaeumζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα (πρ 3 κήλεο ζηνπο21 oC, 3 κήλεο ζηνπο 5 oC θαη ηέινο κεηαθνξάζηνπο 21 oC όπνπ θαη ηειηθά θπηξώλνπλ) Lilium rhodopaeum «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 24. 24. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΔκβάπηηζε ζε δηάιπκα GA3 γηα Crithmum maritimum Gentiana vernaζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα Hyoscyamus albus Scrophularia heterophylla subsp. heterophylla Stachys cretica subsp. lesbiaca Stachys cretica subsp. cretica Stachys parolinii Viola cephalonica Crithmum maritimum Stachys cretica subsp. cretica «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 25. 25. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΔκβάπηηζε ζε λεξό ζεξκνθξαζίαο 70νC Bituminaria bituminosa Vicia villosa subsp. microphyllaγηα 24 h (5 κέξε λεξό:1 κέξνοζπέξκαηα) Bituminaria bituminosa «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 26. 26. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή Μεηαρεηξίζεηο ΦύηξσζεοΔκβάπηηζε ζε δηάιπκα KNO3 Hypericum empetrifolium Hypericum empetrifolium «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 27. 27. Δγγελήο Αλαπαξαγσγή> 40.000 θπηά πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε αγελή ηξόπναπό 1.106 θσδηθνύο πξόζβαζεοΑλαπηύρζεθαλ εμεηδηθεπκέλα πξσηόθνιια αλαπαξαγσγήογηα ηνπιάρηζηνλ 63 θπηηθά είδε από 107 θσδηθνύο πξόζβαζεο «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 28. 28. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii PolatscekΒηβιίν Δξπζξώλ Γεδνκέλσλ ησλ ζπαλίσλ θαη απεηινπκέλσλ εηδώλ Erysimum krendlii (Brassicaceae)Π.Γ. 67/81 (ΦΔΚ 23/Α΄/30-1-1981)Βηβιίν Δξπζξώλ Γεδνκέλσλ ησλ ζπαλίσλ θαη απεηινπκέλσλ εηδώλΚόθθηλε ιίζηα απεηινύκελσλ εηδώλ (IUCN) Erysimum naxense (Brassicaceae) «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 29. 29. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii PolatscekΤιηθό ηεο ηξάπεδαο ζπεξκάησλ ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πξνζηαζίαο θαη Αμηνπνίεζεο Απηνθπώλ θαη Αλζνθνκηθώλ Δηδώλ Erysimum naxense Erysimum krendlii «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 30. 30. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii PolatscekΒησζηκόηεηα ζπεξκάησλE. naxense: 90% δηάιπκα ηεηξαδνιίνπ 0,5% w/v 8 h ζε 30 νCE. krendlii : 64% δηάιπκα ηεηξαδνιίνπ 1% w/v 16 h ζε 30 νC «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 31. 31. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii Polatscek Πεηξάκαηα θύηξσζεο ζπεξκάησλΔλαιιαζζόκελε ζεξκνθξαζία θαη ελαιιαγή θσο/ζθνηάδη(ελαιιαγή 16 h /8 h)Δπίδξαζε ζεξκνθξαζίαο:  E. naxense → Πέληε (5) επίπεδα  E. krendlii → Σέζζεξα (4) επίπεδαΔπίδξαζε θσηόο:  Πέληε (5) ζπλζήθεο θσηόο Λεπθό-Κόθθηλν-Πξάζηλν-Μπιε-΢θνηάδη  Λακπηήξεο θζνξηζκνύ (Osram L36W/10)  Έγρξσκεο πιαζηηθέο κεκβξάλεο  Φύιια αινπκηλίνπ «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 32. 32. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii Polatscek Πεηξάκαηα θύηξσζεο ζπεξκάησλΦξνληθή δηάξθεηα παξαηεξήζεσλ: 5 (E. krendlii) θαη 6 (E. naxense) εβδνκάδεοΚξηηήξην: Οξαηή έθπηπμε ηνπ ξηδηδίνπ θαη ησλ θνηπιεδόλσλΜεηξήζεηο: Πνζνζηό θύηξσζεο (%) Ρπζκόο (ηαρύηεηα) θύηξσζεο (Τ50) «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 33. 33. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηεθύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii Polatscek 100 30/25 oC 25/20 oC 20/15 oC 80 15/10 oC Ποζοζηό θύηρωζης (%) 10/5 oC 60 ΕΣΔ0,05=16 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Χρόνος (εβδομάδες) Πνξεία θύηξσζεο ησλθύηρωζης ηων ζπερμάηων ηοσ E. naxense ζε πένηε Η τρονική πορεία ηης ζπεξκάησλ ηνπ E. naxense ζε πέληε (5) επίπεδα εναλλαζζόμενης θερμοκραζίας (16 h/8 h). Οι ηιμές είναι οι μέζοι όροι ηων πένηε επιπέδων θωηός.ζεξκνθξαζίαο επίπεδα «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 34. 34. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηεθύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii Polatscek 100 Κόκκινο Μπλέ Πράζινο 80 Σκοηάδι Ποζοζηό θύηρωζης (%) Λεσκό 60 40 ΕΣΔ0,05=16 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Χρόνος (εβδομάδες) Η τρονική πορεία ηης θύηρωζης ηων ζπερμάηων ηοσ E. naxense ζε πένηε Πνξεία θύηξσζεο ησλ ζπεξκάησλ οι μέζοι όροι ηων πένηε επιπέδων διαθορεηικά είδη θωηός. Οι ηιμές είναι ηνπ E. naxense ζε πέληε (5) θερμοκραζίας. ζπλζήθεο θσηόο «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 35. 35. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηεθύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii Polatscek 100 30/25 oC 25/20 oC 20/15 oC 80 Ποζοζηό θύηρωζης (%) 15/10 oC 60 40 20 ΕΣΔ0,05=19 0 0 1 2 3 4 5 6 Χρόνος (εβδομάδες) Πνξεία θύηξσζεο ησλ θύηρωζης ηων ζπερμάηων ηοσ E. krendliiζεηέζζερα Η τρονική πορεία ηης ζπεξκάησλ ηνπ E. krendlii ζε ηέζζεξα (4) επίπεδα εναλλαζζόμενης θερμοκραζίας (16 h/8 h). Οι ηιμές είναι οι μέζοι όροι ηων πένηε επιπέδων θωηός. ζεξκνθξαζίαο επίπεδα «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 36. 36. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηεθύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii Polatscek 100 Κόκκινο Μπλέ Πράζινο Σκοηάδι 80 Λεσκό Ποζοζηό θύηρωζης (%) 60 40 ΕΣΔ0,05=19 20 0 0 1 2 3 4 5 6 Χρόνος (εβδομάδες) Πνξεία τρονική πορεία ηης θύηρωζης ηων ζπερμάηων ηοσ E.krendlii ζε πέληε (5) Η θύηξσζεο ησλ ζπεξκάησλ ηνπ E. krendlii ζε πένηε διαθορεηικά είδη θωηός. Οι ηιμές είναι οι μέζοι όροι ηων ηεζζάρων επιπέδων θερμοκραζίας. ζπλζήθεο θσηόο «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 37. 37. Δπίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ θσηόο ζηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Erysimum naxense Snogerup θαη ηνπ Erysimum krendlii PolatscekΟη ζεξκνθξαζίεο <20 νC επλόεζαλ ηε θύηξσζε ησλ ζπεξκάησληνπ E. naxense θαη ηνπ E. krendliiΣν θσο θαη ε ζεξκνθξαζία αιιειεπηδξνύλ ζηε θύηξσζε ησλζπεξκάησλ ηνπ E. naxenseΗ θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ E. krendlii δελ επεξεάζηεθεαπό ην θσο «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 38. 38. Erysimum naxense SnogerupΔίδνο Erysimum naxense SnogerupΟηθνγέλεηα BrassicaceaeΤξόπνο αλαπαξαγσγήο Δγγελήο, ζπέξκαηαΖιηθία ζπεξκάησλ 1 έηνποΔπνρή ζπιινγήο ζπεξκάησλ Ηνύληνο - ΗνύιηνοΤξόπνο δηαηήξεζεο ζπεξκάησλ Σε ςπθηηθό ζάιακν 4oCΦώξνο θύηξσζεο ζεξκνθήπηνΔδαθηθό ππόζηξσκα ζπνξάο Σπνξά ζε κίγκα ηύξθεο (Terrahum) : βεξκηθνπιίηε (θνθθνκεηξίαο <1 mm) (1:1)Θεξκνθξαζία θύηξσζεο Θεξκνθξαζία εκέξαο = 10 νC / ζεξκνθξαζία λύρηαο = 5 νCΑπαηηήζεηο ζε θσο ΣθνηάδηΠξνκεηαρείξηζε _(GA3,ζθαξηθηθάξηζκα,ζηξσκάησζε θ.ά.)Πνξεία θύηξσζεο / πνζνζηό Τα ζπέξκαηα θπηξώλνπλ ζε πνζνζηό >90% κέζα ζε δηάζηεκαθύηξσζεο 10 εκεξώλΓεληθόηεξεο παξαηεξήζεηο Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα δηαηεξείηαη ην εδαθηθό ππόζηξσκα πάληνηε πγξό. «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 39. 39. Campanula incurva Aucher Διιεληθό ΔλδεκηθόΚάησ Όιπκπνο, Πήιην,Δύβνηα & Ιθαξία «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 40. 40. Campanula incurva Aucher - Διιεληθό Δλδεκηθό ΢πάλην ζύκθσλα κε ην βηβιίν εξπζξώλ δεδνκέλσλ γηα ηα Φπηά ηεο Διιάδαο. Πεξηιακβάλεηαη ζην παξάξηεκα 5 ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ (Γίθηπν Φύζε 2000). Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρνπλ πξαθηηθά κέηξα πξνζηαζίαο Θεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ αγελή πνιιαπιαζηαζκό ΢ρεηηθά θαιά απνηειέζκαηα ζηνλ εγγελή πνιιαπιαζηαζκό Αληαπνθξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ζηε δηαηήξεζε ζην θπηώξην θαη ζηνλ θήπν. Γπλεηηθή ρξήζε: Ωο θαιισπηζηηθό είδνο. «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 41. 41. Campanula incurva Aucher - Διιεληθό ΔλδεκηθόΔίδνο Campanula incurva AucherΟηθνγέλεηα CampanulaceaeΤξόπνο αλαπαξαγσγήο Δγγελήο, ζπέξκαηαΖιηθία ζπεξκάησλ 1 έηνποΔπνρή ζπιινγήο ζπεξκάησλ Ινύιηνο- ΑύγνπζηνοΤξόπνο δηαηήξεζεο ζπεξκάησλ ΢ε ςπθηηθό ζάιακν 4oCΦώξνο θύηξσζεο ζεξκνθήπηνΔδαθηθό ππόζηξσκα ζπνξάο ΢πνξά ζε κίγκα ηύξθεο (Terrahum) : βεξκηθνπιίηε (θνθθνκεηξίαο <1 mm) (1:1)Θεξκνθξαζία θύηξσζεο Θεξκνθξαζία εκέξαο = 21 νC / ζεξκνθξαζία λύρηαο = 21 νCΑπαηηήζεηο ζε θσο ΢θνηάδη (ε παξνπζία θσηόο αλαζηέιιεη ηε θύηξσζε)Πξνκεηαρείξηζε _(GA3,ζθαξηθηθάξηζκα,ζηξσκάησζε θ.ά.)Πνξεία θύηξσζεο / πνζνζηό Σα ζπέξκαηα θπηξώλνπλ ζε πνζνζηό >85% κέζα ζε δηάζηεκα 10θύηξσζεο εκεξώλΓεληθόηεξεο παξαηεξήζεηο Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό λα δηαηεξείηαη ην εδαθηθό ππόζηξσκα πάληνηε πγξό. «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 42. 42. Μαδηθή Αλαπαξαγσγή κε Σπέξκαηα Δξεπλεηηθό Έξγν «Δπηζήκαλζε – ζπιινγή - παξαγσγή απηνθπνύο θπηηθνύ πιηθνύ ηνπ Αηγαίνπ» Σπλεξγαζία Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Φίνπ ΔΘΗΑΓΔ«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 43. 43. Μαδηθή Αλαπαξαγσγή κε Σπέξκαηα Οηθνγέλεηα Δίδνο θπηνύ Καηεγνξία Αξηζκόο ΦπηώλBrassicaceae Aethionema saxatile subsp. saxatile Πνιπεηήο πόα 400Liliaceae Asphodelus fistulosus Δηήζηα πόα 200Fabaceae Bituminaria bituminosa Πνιπεηήο πόα 500Compositae Centaurea huljakii Πνιπεηήο πόα 300Caryophyllaceae Dianthus corymbosus Πνιπεηήο πόα 282Papaveraceae Glaucium flavum Πνιπεηήο πόα 200Brassicaceae Malcolmia flexuosa Δηήζηα πόα 300Ranunculaceae Nigella damascena Δηήζηα πόα 400Lamiaceae Salvia sclarea Πνιπεηήο πόα 200Plantaginaceae Plantago coronopus Πνιπεηήο πόα 300Apiaceae Foeniculum vulgare Πνιπεηήο πόα 300Caryophyllaceae Silene vulgaris Πνιπεηήο πόα 300 «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 44. 44. Δθαξκνγέο ζηελ Αξρηηεθηνληθή Τνπίνπ Centaurea huljakii Glaucium flavum «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 45. 45. Δθαξκνγέο ζηελ Αξρηηεθηνληθή ΤνπίνπDianthus petraeus Dianthus corymbosus «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 46. 46. Δθαξκνγέο ζηελ Αξρηηεθηνληθή ΤνπίνπSilene compacta Silene coronaria «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 47. 47. Δθαξκνγέο ζηελ Αξρηηεθηνληθή Τνπίνπ Centranthus ruber Armeria canescens «Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011
 48. 48. Η γλώσε τόπε τσε τηκής ποσ τα πρεπά γλωρίδεη, άτλε θαιής αζηβοιής σαλ τολ αζό κσρίδεη.«Ενίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη Σποροθσηαρίων», Μάρηιος 2011

×