การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero

on

 • 2,928 views

เครื่องมือออนไลน์และเทคนิคการสืบค้นสำหรับการทำวิทยา ...

เครื่องมือออนไลน์และเทคนิคการสืบค้นสำหรับการทำวิทยา นิพนธ์ในยุคดิจิทัล : การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero

Statistics

Views

Total Views
2,928
Views on SlideShare
1,643
Embed Views
1,285

Actions

Likes
0
Downloads
38
Comments
0

4 Embeds 1,285

http://firstkku.wordpress.com 1267
http://webcache.googleusercontent.com 7
https://firstkku.wordpress.com 6
url_unknown 5

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero Presentation Transcript

 • เครื่องมือออนไลอออนไลนและเทคนคการื่สืบค้นสบคน สืบค้นสาหรื่บการื่ทาวิทยานิพทยานพนธ์ในยุคดในยค ทล การื่ การื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไลยคใหมือออนไล" วิทยานิพย zotero สืบค้นสภาพรื่ ชัยธัมมะยธ์ในยุคดมือออนไลมือออนไละปกรื่ณ ศตพล ยศกรื่กล ฝ/ายบรื่การื่ควิทยานิพามือออนไลรื่ทางวิทยานิพทยาศาสืบค้นสตรื่และเทคโนโลย2 0 สืบค้นสานกงานพฒนาวิทยานิพทยาศาสืบค้นสตรื่และเทคโนโลย2แห"งชัยธัมมะาต http://www.stks.or.thโครงการเครอข่ายนิสิายนิสิตนักสิตนักศึตนิสิตนักกศึกษาระดกษาระดับบัณฑิบบณฑิตศึกษาตศึกษาระดกษา สิตนักศึาข่ายนิสิาบรรณารกษศึกษาระดาสิตนักศึตรและสิตนักศึารนิสิตนักเทศึกษาระดศึกษาระดาสิตนักศึตร คณะอกษรศึกษาระดาสิตนักศึตร !ฬาลงกรณมหา%ทยาลย
 • การื่ การื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไลยคใหมือออนไล" วิทยานิพย zotero Search See Save Cite http://www.stks.or.thโครงการเครอข่ายนิสิายนิสิตนักสิตนักศึตนิสิตนักกศึกษาระดกษาระดับบัณฑิบบณฑิตศึกษาตศึกษาระดกษา สิตนักศึาข่ายนิสิาบรรณารกษศึกษาระดาสิตนักศึตรและสิตนักศึารนิสิตนักเทศึกษาระดศึกษาระดาสิตนักศึตร คณะอกษรศึกษาระดาสิตนักศึตร !ฬาลงกรณมหา%ทยาลย
 • Reference Tools ตัวไหนดีวไหนดีเอ่ย?เอ่ย?ย? • EndNoteX3 • EndNote Web • ProCite • Mendelay • CiteULink • RefWorks • Zotero • TextCite • Etc....http://www.stks.or.th 3
 • Why ?http://www.stks.or.th 4
 • ทาไมือออนไลตอง Zotero • โอเพนิสิตนักซอรสิตนักศึและฟรIแ%ร • รองรบการ ดับบัณฑิเกJบทรพยากรหลากหลายรKปแบบ • ทMางานิสิตนักร%มกบ Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer/ LibreOffice • รองรบรKปแบบการอRางองหลากหลายรKปแบบ • สิตนักศึนิสิตนักบสิตนักศึนิสิตนักนิสิตนักก%า 30 ภาษา ! • รองรบการสิตนักศึบคRนิสิตนักข่ายนิสิอมKลทางอนิสิตนักเทอรเนิสิตนักJตหลายแหลง Rhttp://www.stks.or.th 5
 • เรื่2ยนรื่0 Zotero • การตดับบัณฑิตUง • การนิสิตนักMาเข่ายนิสิRาแบบตางๆ  การปWอนิสิตนักโดับบัณฑิยตรง  Wetsite o Web Opac o Online Database o Youtube o Flickr o Etc.  ISBN, DOI, PubMed ID • การสิตนักศึรRางรายการบรรณานิสิตนัก!กรม • การ Import / Export, Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Pluginshttp://www.stks.or.th 6
 • เรื่มือออนไลตนกบ Zotero + Zotero http://www.mozilla.com http://www.zotero.orghttp://www.stks.or.th 7
 • การื่ต ต@ง • ตดับบัณฑิตUงเ%Jบบรา%เซอร Firefox  http://www.mozilla.comhttp://www.stks.or.th 8
 • การื่ต ต@ง • เมeอตดับบัณฑิตUง Firefox เสิตนักศึรJ ใหRดับบัณฑิMาเนิสิตนักนิสิตนักการตดับบัณฑิตUง Zotero ทIe http://www.zotero.org • คลก download เ%อรชั่นล่าสeนิสิตนักลาสิตนักศึ!ดับบัณฑิ 2.1.6 (ณ %นิสิตนักทIe 24 พฤษภาคม 2554)http://www.stks.or.th 9
 • การื่ต ต@ง • คลก Allow เพeอดับบัณฑิMาเนิสิตนักนิสิตนักการตดับบัณฑิตUงhttp://www.stks.or.th 10
 • การื่ต ต@ง • คลก Install Now และ Restart Firefoxhttp://www.stks.or.th 11
 • การื่ต ต@ง • เปqดับบัณฑิ Firefox สิตนักศึงเกตสิตนักศึญลกษณ Zotero ทIeม!มลางข่ายนิสิ%า เปsนิสิตนักอนิสิตนักเสิตนักศึรJ การตดับบัณฑิตUง Zoterohttp://www.stks.or.th 12
 • สืบค้นสารื่วิทยานิพ และใชัยธัมมะงาน Zotero • คลกทIeมมลางข่ายนิสิ%าข่ายนิสิอง Firefox ะปรากฎ อภาพการทMางานิสิตนักข่ายนิสิอง Zotero ! สวนรายระเอ่ย?ยดีเอ่ย?ข้อมูล॓$อ่ย?มล สวนจัดกาดีเอ่ย?การหมวดีเอ่ย?หม สวนรายการบรรณาน!กรม บรรณาน!กรมhttp://www.stks.or.th 13
 • การื่นาเข้ารายการื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไลแบบต"างๆ • นิสิตนักMาเข่ายนิสิRาข่ายนิสิอมKลบรรณานิสิตนัก!กรมโดับบัณฑิยตรง R  เข่ายนิสิRาสิตนักศึหนิสิตนักRา อการทMางานิสิตนักข่ายนิสิอง Zotero และนิสิตนักMาเข่ายนิสิRาข่ายนิสิอมKลบรรณานิสิตนัก!กรมโดับบัณฑิยตรงดับบัณฑิR%ย K R การคลกทIeป!uม New Item เลอกประเภทข่ายนิสิองทรพยากรสิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดทIeนิสิตนักMาเข่ายนิสิRาhttp://www.stks.or.th 14
 • การื่นาเข้ารายกาข้ารายกอมือออนไล0ลบรื่รื่ณานกรื่มือออนไลโ ยตรื่ง • หนิสิตนักRา อการทMางานิสิตนักดับบัณฑิRานิสิตนักข่ายนิสิ%าสิตนักศึ!ดับบัณฑิ ะปรากฎฟอรมใหRลงรายการข่ายนิสิอมKลบรรณานิสิตนัก!กรม ซeง R ทรพยากรสิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดแตละประเภท ะมIฟอรมลงรายการทIeแตกตางกนิสิตนักบRางhttp://www.stks.or.th 15
 • การื่นาเข้ารายกา าก Wetsite • เปsนิสิตนักการนิสิตนักMาเข่ายนิสิRาแบบอตโนิสิตนักมต ากเ%Jบไซตตางๆ ทIรองรบมาตรฐานิสิตนัก OpenURL e  http://www.stks.or.th/blog  http://www.youtube.com/  http://www.isiknowledge.com/  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  http://www.flickr.com/  http://www.amazon.com/  Etc.http://www.stks.or.th 16
 • การื่นาเข้ารายกา าก Wetsite • เมeอเข่ายนิสิRาสิตนักศึKเ%Jบไซตตางๆ ใหRสิตนักศึงเกตทIeดับบัณฑิRานิสิตนักทRายข่ายนิสิอง Address bar ะปรากฏไอคอนิสิตนักรKป • ใหRคลกทIeรKปไอคอนิสิตนักซง ะแตกตางกนิสิตนักข่ายนิสินิสิตนักอยKกบประเภทข่ายนิสิองเนิสิตนักUอหาทรพยากร e U สิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดนิสิตนักนิสิตนัก (Save to Zotero) ะเปsนิสิตนักการบนิสิตนักทกข่ายนิสิRอมKลบรรณานิสิตนัก!กรมแบบ U อตโนิสิตนักมต • เ%Jบไซต OPAC ข่ายนิสิองหRองสิตนักศึมดับบัณฑิหรอเ%Jบไซตฐานิสิตนักข่ายนิสิอมKลออนิสิตนักไลนิสิตนักปy !บนิสิตนักมIหลายแหง ! R รองรบ OpenURLhttp://www.stks.or.th 17
 • การื่นาเข้ารายการื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล าก ISBN, DOI, PubMed ID • คลกทIeไอคอนิสิตนัก (Add Item by Identifier) เพeอนิสิตนักMาเข่ายนิสิารายการบรรณานิสิตนัก!กรม าก R ISBN, DOI, PubMed ID • ทIeชั่นล่าสองคRนิสิตนักหาใหRใสิตนักศึ ISBN, DOI หรอ PubMed IDhttp://www.stks.or.th 18
 • การื่นาเข้ารายการื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล าก ISBN, DOI, PubMed ID • Zotero ะบนิสิตนักทกข่ายนิสิRอมKลบรรณานิสิตนักกรมโดับบัณฑิยอตโนิสิตนักมต !http://www.stks.or.th 19
 • การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เลอกรายการทรพยากรสิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดทIeตRองการ สิตนักศึามารถเลอกไดับบัณฑิRมากก%าหนิสิตนักeงรายการ เพeอสิตนักศึรRางรายการบรรณานิสิตนัก!กรม • คลกข่ายนิสิ%ารายการทIeตRองการ เลอก Create Bibliography from Libraryhttp://www.stks.or.th 20
 • การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เลอกรKปแบบทIeตRองการอRางอง (Citation Style) • เลอก Copy to Clipboardhttp://www.stks.or.th 21
 • การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • สิตนักศึรRางรายการบรรณานิสิตนัก!กรมโดับบัณฑิย%างในิสิตนักโปรแกรมกล!ม Word Processorhttp://www.stks.or.th 22
 • ใชัยธัมมะงาน Zotero รื่"วิทยานิพมือออนไลกบ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • เพeมค%ามสิตนักศึะดับบัณฑิ%กในิสิตนักการสิตนักศึรRางรายการอRางอง รายการบรรณานิสิตนักกรมดับบัณฑิR%ย Zotero word ! processor plugins ซeงรองรบทUง Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office • ดับบัณฑิา%นิสิตนักโหลดับบัณฑิ Zotero word processor plugins ไดับบัณฑิRทIe http://www.zotero.org เลอก Install Zotero word processor pluginshttp://www.stks.or.th 23
 • ใชัยธัมมะงาน Zotero รื่"วิทยานิพมือออนไลกบ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins Zotero 2.0 word processor plugins หรอ Zotero 2.1 word processor plugins (ข่ายนิสิUนิสิตนักอยKเ%อรชั่นล่าสนิสิตนักทIeตดับบัณฑิตUง)http://www.stks.or.th 24
 • ใชัยธัมมะงาน Zotero รื่"วิทยานิพมือออนไลกบ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • สิตนักศึามารถเลอกตดับบัณฑิตUงไดับบัณฑิRทUง Microsoft Word, OS X & OpenOffice/Libre Office/NeoOfficehttp://www.stks.or.th 25
 • ใชัยธัมมะงาน Zotero รื่"วิทยานิพมือออนไลกบ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • คลกเลอกเ%อรชั่นล่าสนิสิตนักทIeตRองการ ะปรากฏหนิสิตนักRาตางข่ายนิสินิสิตนักมาใหRคลก Allow และ Install U Now เพeอทMาการตดับบัณฑิตUง Plugins และ Restart Firefoxhttp://www.stks.or.th 26
 • การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เปqดับบัณฑิโปรแกรม OpenOffice/Libre Office ะปรากฏแถบเครeองมอ ดับบัณฑิงรKป • ในิสิตนักการสิตนักศึรRางรายการอRางองใหRนิสิตนักMาเมาสิตนักศึ%าง ณ ตMาแหนิสิตนักงทIeตRองการทMารายการแลR%คลก ป!uม Insert Citationhttp://www.stks.or.th 27
 • การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เลอกรKปแบบการอRางอง (Citation Style) ซeง ะปรากฏในิสิตนักครUงแรกเทานิสิตนักUนิสิตนัก แลR%คลก OKhttp://www.stks.or.th 28
 • การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เลอกรายการทรพยากรสิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดทIeตRองการทMารายการอRางองhttp://www.stks.or.th 29
 • การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • รายการอRางอง ะปรากฏ ณ ตMาแหนิสิตนักงทIe%างเมาสิตนักศึใหRทMาซUMากบตMาแหนิสิตนักงอeนิสิตนักๆ ทIeตRองการ • เมeอทMารายการอRางองครบถR%นิสิตนักแลR% ในิสิตนักหนิสิตนักาสิตนักศึ!ดับบัณฑิทRายหรอหนิสิตนักาบรรณานิสิตนักกรม แลR%พมพ R R ! ห%ข่ายนิสิRอ บรรณานิสิตนัก!กรม ใหRคลกป!uม Insert Bibliographyhttp://www.stks.or.th 30
 • การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • รายการบรรณานิสิตนัก!กรมทIeไดับบัณฑิRมา ากรายการอRางองทIeระบ!ในิสิตนักเอกสิตนักศึาร ซeงหากมIการเพeม รายการอRางองในิสิตนักเอกสิตนักศึาร Zotero ะทMาการสิตนักศึรRางรายการบรรณานิสิตนัก!กรมโดับบัณฑิยอตโนิสิตนักมตhttp://www.stks.or.th 31
 • แหล"งข้ารายกอมือออนไล0ล • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.zotero.org • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.comhttp://www.stks.or.th 32
 • ข้ารายกอบคณครื่บ ศตพล ยศกรื่กล (เฟิสท์)สืบค้นสท) W  satapon@nstda.or.th  first_nf@hotmail.com  http://www.facebook.com/firstpimm  http://twitter.com/firstsataponhttp://www.stks.or.th 33