การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero

2,974 views
2,923 views

Published on

เครื่องมือออนไลน์และเทคนิคการสืบค้นสำหรับการทำวิทยา นิพนธ์ในยุคดิจิทัล : การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,533
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การจัดการบรรณานุกรมยุคใหม่ด้วย zotero

 1. 1. เครื่องมือออนไลอออนไลนและเทคนคการื่สืบค้นสบคน สืบค้นสาหรื่บการื่ทาวิทยานิพทยานพนธ์ในยุคดในยค ทล การื่ การื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไลยคใหมือออนไล วิทยานิพย zotero สืบค้นสภาพรื่ ชัยธัมมะยธ์ในยุคดมือออนไลมือออนไละปกรื่ณ ศตพล ยศกรื่กล ฝ/ายบรื่การื่ควิทยานิพามือออนไลรื่ทางวิทยานิพทยาศาสืบค้นสตรื่และเทคโนโลย2 0 สืบค้นสานกงานพฒนาวิทยานิพทยาศาสืบค้นสตรื่และเทคโนโลย2แหงชัยธัมมะาต http://www.stks.or.thโครงการเครอข่ายนิสิายนิสิตนักสิตนักศึตนิสิตนักกศึกษาระดกษาระดับบัณฑิบบณฑิตศึกษาตศึกษาระดกษา สิตนักศึาข่ายนิสิาบรรณารกษศึกษาระดาสิตนักศึตรและสิตนักศึารนิสิตนักเทศึกษาระดศึกษาระดาสิตนักศึตร คณะอกษรศึกษาระดาสิตนักศึตร !ฬาลงกรณมหา%ทยาลย
 2. 2. การื่ การื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไลยคใหมือออนไล วิทยานิพย zotero Search See Save Cite http://www.stks.or.thโครงการเครอข่ายนิสิายนิสิตนักสิตนักศึตนิสิตนักกศึกษาระดกษาระดับบัณฑิบบณฑิตศึกษาตศึกษาระดกษา สิตนักศึาข่ายนิสิาบรรณารกษศึกษาระดาสิตนักศึตรและสิตนักศึารนิสิตนักเทศึกษาระดศึกษาระดาสิตนักศึตร คณะอกษรศึกษาระดาสิตนักศึตร !ฬาลงกรณมหา%ทยาลย
 3. 3. Reference Tools ตัวไหนดีวไหนดีเอ่ย?เอ่ย?ย? • EndNoteX3 • EndNote Web • ProCite • Mendelay • CiteULink • RefWorks • Zotero • TextCite • Etc....http://www.stks.or.th 3
 4. 4. Why ?http://www.stks.or.th 4
 5. 5. ทาไมือออนไลตอง Zotero • โอเพนิสิตนักซอรสิตนักศึและฟรIแ%ร • รองรบการ ดับบัณฑิเกJบทรพยากรหลากหลายรKปแบบ • ทMางานิสิตนักร%มกบ Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer/ LibreOffice • รองรบรKปแบบการอRางองหลากหลายรKปแบบ • สิตนักศึนิสิตนักบสิตนักศึนิสิตนักนิสิตนักก%า 30 ภาษา ! • รองรบการสิตนักศึบคRนิสิตนักข่ายนิสิอมKลทางอนิสิตนักเทอรเนิสิตนักJตหลายแหลง Rhttp://www.stks.or.th 5
 6. 6. เรื่2ยนรื่0 Zotero • การตดับบัณฑิตUง • การนิสิตนักMาเข่ายนิสิRาแบบตางๆ  การปWอนิสิตนักโดับบัณฑิยตรง  Wetsite o Web Opac o Online Database o Youtube o Flickr o Etc.  ISBN, DOI, PubMed ID • การสิตนักศึรRางรายการบรรณานิสิตนัก!กรม • การ Import / Export, Microsoft Word OpenOffice/Libre Office Pluginshttp://www.stks.or.th 6
 7. 7. เรื่มือออนไลตนกบ Zotero + Zotero http://www.mozilla.com http://www.zotero.orghttp://www.stks.or.th 7
 8. 8. การื่ต ต@ง • ตดับบัณฑิตUงเ%Jบบรา%เซอร Firefox  http://www.mozilla.comhttp://www.stks.or.th 8
 9. 9. การื่ต ต@ง • เมeอตดับบัณฑิตUง Firefox เสิตนักศึรJ ใหRดับบัณฑิMาเนิสิตนักนิสิตนักการตดับบัณฑิตUง Zotero ทIe http://www.zotero.org • คลก download เ%อรชั่นล่าสeนิสิตนักลาสิตนักศึ!ดับบัณฑิ 2.1.6 (ณ %นิสิตนักทIe 24 พฤษภาคม 2554)http://www.stks.or.th 9
 10. 10. การื่ต ต@ง • คลก Allow เพeอดับบัณฑิMาเนิสิตนักนิสิตนักการตดับบัณฑิตUงhttp://www.stks.or.th 10
 11. 11. การื่ต ต@ง • คลก Install Now และ Restart Firefoxhttp://www.stks.or.th 11
 12. 12. การื่ต ต@ง • เปqดับบัณฑิ Firefox สิตนักศึงเกตสิตนักศึญลกษณ Zotero ทIeม!มลางข่ายนิสิ%า เปsนิสิตนักอนิสิตนักเสิตนักศึรJ การตดับบัณฑิตUง Zoterohttp://www.stks.or.th 12
 13. 13. สืบค้นสารื่วิทยานิพ และใชัยธัมมะงาน Zotero • คลกทIeมมลางข่ายนิสิ%าข่ายนิสิอง Firefox ะปรากฎ อภาพการทMางานิสิตนักข่ายนิสิอง Zotero ! สวนรายระเอ่ย?ยดีเอ่ย?ข้อมูล॓$อ่ย?มล สวนจัดกาดีเอ่ย?การหมวดีเอ่ย?หม สวนรายการบรรณาน!กรม บรรณาน!กรมhttp://www.stks.or.th 13
 14. 14. การื่นาเข้ารายการื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไลแบบตางๆ • นิสิตนักMาเข่ายนิสิRาข่ายนิสิอมKลบรรณานิสิตนัก!กรมโดับบัณฑิยตรง R  เข่ายนิสิRาสิตนักศึหนิสิตนักRา อการทMางานิสิตนักข่ายนิสิอง Zotero และนิสิตนักMาเข่ายนิสิRาข่ายนิสิอมKลบรรณานิสิตนัก!กรมโดับบัณฑิยตรงดับบัณฑิR%ย K R การคลกทIeป!uม New Item เลอกประเภทข่ายนิสิองทรพยากรสิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดทIeนิสิตนักMาเข่ายนิสิRาhttp://www.stks.or.th 14
 15. 15. การื่นาเข้ารายกาข้ารายกอมือออนไล0ลบรื่รื่ณานกรื่มือออนไลโ ยตรื่ง • หนิสิตนักRา อการทMางานิสิตนักดับบัณฑิRานิสิตนักข่ายนิสิ%าสิตนักศึ!ดับบัณฑิ ะปรากฎฟอรมใหRลงรายการข่ายนิสิอมKลบรรณานิสิตนัก!กรม ซeง R ทรพยากรสิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดแตละประเภท ะมIฟอรมลงรายการทIeแตกตางกนิสิตนักบRางhttp://www.stks.or.th 15
 16. 16. การื่นาเข้ารายกา าก Wetsite • เปsนิสิตนักการนิสิตนักMาเข่ายนิสิRาแบบอตโนิสิตนักมต ากเ%Jบไซตตางๆ ทIรองรบมาตรฐานิสิตนัก OpenURL e  http://www.stks.or.th/blog  http://www.youtube.com/  http://www.isiknowledge.com/  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  http://www.flickr.com/  http://www.amazon.com/  Etc.http://www.stks.or.th 16
 17. 17. การื่นาเข้ารายกา าก Wetsite • เมeอเข่ายนิสิRาสิตนักศึKเ%Jบไซตตางๆ ใหRสิตนักศึงเกตทIeดับบัณฑิRานิสิตนักทRายข่ายนิสิอง Address bar ะปรากฏไอคอนิสิตนักรKป • ใหRคลกทIeรKปไอคอนิสิตนักซง ะแตกตางกนิสิตนักข่ายนิสินิสิตนักอยKกบประเภทข่ายนิสิองเนิสิตนักUอหาทรพยากร e U สิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดนิสิตนักนิสิตนัก (Save to Zotero) ะเปsนิสิตนักการบนิสิตนักทกข่ายนิสิRอมKลบรรณานิสิตนัก!กรมแบบ U อตโนิสิตนักมต • เ%Jบไซต OPAC ข่ายนิสิองหRองสิตนักศึมดับบัณฑิหรอเ%Jบไซตฐานิสิตนักข่ายนิสิอมKลออนิสิตนักไลนิสิตนักปy !บนิสิตนักมIหลายแหง ! R รองรบ OpenURLhttp://www.stks.or.th 17
 18. 18. การื่นาเข้ารายการื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล าก ISBN, DOI, PubMed ID • คลกทIeไอคอนิสิตนัก (Add Item by Identifier) เพeอนิสิตนักMาเข่ายนิสิารายการบรรณานิสิตนัก!กรม าก R ISBN, DOI, PubMed ID • ทIeชั่นล่าสองคRนิสิตนักหาใหRใสิตนักศึ ISBN, DOI หรอ PubMed IDhttp://www.stks.or.th 18
 19. 19. การื่นาเข้ารายการื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล าก ISBN, DOI, PubMed ID • Zotero ะบนิสิตนักทกข่ายนิสิRอมKลบรรณานิสิตนักกรมโดับบัณฑิยอตโนิสิตนักมต !http://www.stks.or.th 19
 20. 20. การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เลอกรายการทรพยากรสิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดทIeตRองการ สิตนักศึามารถเลอกไดับบัณฑิRมากก%าหนิสิตนักeงรายการ เพeอสิตนักศึรRางรายการบรรณานิสิตนัก!กรม • คลกข่ายนิสิ%ารายการทIeตRองการ เลอก Create Bibliography from Libraryhttp://www.stks.or.th 20
 21. 21. การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เลอกรKปแบบทIeตRองการอRางอง (Citation Style) • เลอก Copy to Clipboardhttp://www.stks.or.th 21
 22. 22. การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • สิตนักศึรRางรายการบรรณานิสิตนัก!กรมโดับบัณฑิย%างในิสิตนักโปรแกรมกล!ม Word Processorhttp://www.stks.or.th 22
 23. 23. ใชัยธัมมะงาน Zotero รื่วิทยานิพมือออนไลกบ Microsoft Word OpenOffice/Libre Office Plugins • เพeมค%ามสิตนักศึะดับบัณฑิ%กในิสิตนักการสิตนักศึรRางรายการอRางอง รายการบรรณานิสิตนักกรมดับบัณฑิR%ย Zotero word ! processor plugins ซeงรองรบทUง Microsoft Word OpenOffice/Libre Office • ดับบัณฑิา%นิสิตนักโหลดับบัณฑิ Zotero word processor plugins ไดับบัณฑิRทIe http://www.zotero.org เลอก Install Zotero word processor pluginshttp://www.stks.or.th 23
 24. 24. ใชัยธัมมะงาน Zotero รื่วิทยานิพมือออนไลกบ Microsoft Word OpenOffice/Libre Office Plugins Zotero 2.0 word processor plugins หรอ Zotero 2.1 word processor plugins (ข่ายนิสิUนิสิตนักอยKเ%อรชั่นล่าสนิสิตนักทIeตดับบัณฑิตUง)http://www.stks.or.th 24
 25. 25. ใชัยธัมมะงาน Zotero รื่วิทยานิพมือออนไลกบ Microsoft Word OpenOffice/Libre Office Plugins • สิตนักศึามารถเลอกตดับบัณฑิตUงไดับบัณฑิRทUง Microsoft Word, OS X OpenOffice/Libre Office/NeoOfficehttp://www.stks.or.th 25
 26. 26. ใชัยธัมมะงาน Zotero รื่วิทยานิพมือออนไลกบ Microsoft Word OpenOffice/Libre Office Plugins • คลกเลอกเ%อรชั่นล่าสนิสิตนักทIeตRองการ ะปรากฏหนิสิตนักRาตางข่ายนิสินิสิตนักมาใหRคลก Allow และ Install U Now เพeอทMาการตดับบัณฑิตUง Plugins และ Restart Firefoxhttp://www.stks.or.th 26
 27. 27. การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เปqดับบัณฑิโปรแกรม OpenOffice/Libre Office ะปรากฏแถบเครeองมอ ดับบัณฑิงรKป • ในิสิตนักการสิตนักศึรRางรายการอRางองใหRนิสิตนักMาเมาสิตนักศึ%าง ณ ตMาแหนิสิตนักงทIeตRองการทMารายการแลR%คลก ป!uม Insert Citationhttp://www.stks.or.th 27
 28. 28. การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เลอกรKปแบบการอRางอง (Citation Style) ซeง ะปรากฏในิสิตนักครUงแรกเทานิสิตนักUนิสิตนัก แลR%คลก OKhttp://www.stks.or.th 28
 29. 29. การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • เลอกรายการทรพยากรสิตนักศึารสิตนักศึนิสิตนักเทศึกษาระดทIeตRองการทMารายการอRางองhttp://www.stks.or.th 29
 30. 30. การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • รายการอRางอง ะปรากฏ ณ ตMาแหนิสิตนักงทIe%างเมาสิตนักศึใหRทMาซUMากบตMาแหนิสิตนักงอeนิสิตนักๆ ทIeตRองการ • เมeอทMารายการอRางองครบถR%นิสิตนักแลR% ในิสิตนักหนิสิตนักาสิตนักศึ!ดับบัณฑิทRายหรอหนิสิตนักาบรรณานิสิตนักกรม แลR%พมพ R R ! ห%ข่ายนิสิRอ บรรณานิสิตนัก!กรม ใหRคลกป!uม Insert Bibliographyhttp://www.stks.or.th 30
 31. 31. การื่สืบค้นสรื่างรื่ายการื่อางอง/รื่ายการื่บรื่รื่ณานกรื่มือออนไล • รายการบรรณานิสิตนัก!กรมทIeไดับบัณฑิRมา ากรายการอRางองทIeระบ!ในิสิตนักเอกสิตนักศึาร ซeงหากมIการเพeม รายการอRางองในิสิตนักเอกสิตนักศึาร Zotero ะทMาการสิตนักศึรRางรายการบรรณานิสิตนัก!กรมโดับบัณฑิยอตโนิสิตนักมตhttp://www.stks.or.th 31
 32. 32. แหลงข้ารายกอมือออนไล0ล • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.zotero.org • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.comhttp://www.stks.or.th 32
 33. 33. ข้ารายกอบคณครื่บ ศตพล ยศกรื่กล (เฟิสท์)สืบค้นสท) W  satapon@nstda.or.th  first_nf@hotmail.com  http://www.facebook.com/firstpimm  http://twitter.com/firstsataponhttp://www.stks.or.th 33

×