การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม

1,659 views

Published on

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,659
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
823
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำหรับจัดเก็บรายการบรรณานุกรม

 1. 1. www.stks.or.th การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero สำาหรับจััดเกบบรายการบรรณานุุกรม วันุที่ 8 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเทคนุิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี สำานุักงานุพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ
 2. 2. www.stks.or.th 22 Agenda Reference tool  Zotero
 3. 3. www.stks.or.th 33 • สำานุักงานุพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ • หนุงวยงานุในุกำากับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี • ภายใต้การกำากับดูแลของ คณะกรรมการพัฒนุาวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยีแหงงชาติ (กวทช.) สวทช.
 4. 4. www.stks.or.th 44 4 รู้จัักกับ สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนุโลยี รู้จัักกับ สวทช.
 5. 5. www.stks.or.th 55 สำนนักกงนนัพักฒนันวิททยนศนสตร์แและเทคโนัโลยแแห่งงชนตท National Science and Technology Development Agency (NSTDA)
 6. 6. www.stks.or.th การจััดการบรรณานุุกรมยุคใหมงด้วย zotero CiteSaveSeeSearch Sync
 7. 7. www.stks.or.th 77 Reference Tools ตัวไหนดีเอ่ย? • EndNoteX6 • EndNote Web • ProCite • Mendelay • CiteULink • RefWorks • Zotero • TextCite • Etc....
 8. 8. www.stks.or.th 88 Why ?
 9. 9. www.stks.or.th 99 ทำาไมต้อง Zotero • โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ • รองรับการจัดเก็บทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ • ทำางานรววมกับ Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer/ LibreOffice • รองรับรูปแบบการอ้างอิงหลากหลายรูปแบบ • สนับสนุนกววา 30 ภาษา • รองรับการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหลายแหลวง
 10. 10. www.stks.or.th 1010 เรียนุรู้ Zotero • การติดตั้ง • การนำาเข้าแบบตวางๆ  การป้อนโดยตรง  Wetsite o Web Opac o Online Database o Youtube o Flickr o Etc.  ISBN, DOI, PubMed ID • การสร้างรายการบรรณานุกรม
 11. 11. www.stks.or.th 1111 เริ่มต้นุกับ Zotero Zotero+ http://www.mozilla.com http://www.zotero.org
 12. 12. www.stks.or.th 1212 การติดตั้ง • ติดตั้งเว็บบราวเซอร์ Firefox  http://www.mozilla.com
 13. 13. www.stks.or.th 1313 การติดตั้ง • เมื่อติดตั้ง Firefox เสร็จ ให้ดำาเนินการติดตั้ง Zotero ที่ http://www.zotero.org • คลิก download เวอร์ชั่นลวาสุด Zotero 4.0.20.2 for Firefox (ณ วันที่ 8 พฤษภาคม) 2557)
 14. 14. www.stks.or.th 1414 การติดตั้ง • คลิก Zotero 4.0 for Firefox
 15. 15. www.stks.or.th 1515 การติดตั้ง • คลิก Allow เพื่อดำาเนินการติดตั้ง
 16. 16. www.stks.or.th 1616 การติดตั้ง • คลิก Install Now และ Restart Firefox
 17. 17. www.stks.or.th 1717 การติดตั้ง • เปิด Firefox สังเกตสัญลักษณ์ Zotero ที่มุมลวางขวา เป็นอันเสร็จการติดตั้ง (กรณีเวอร์ชั่น ต่ำากววา Firefox 29.0) Zotero
 18. 18. www.stks.or.th 1818 (กรณีเวอร์ชั่นุ ลงาสุด Firefox 29.0) Zotero
 19. 19. www.stks.or.th 1919 สำารวจัและใช้งานุ Zotero • คลิกที่มุมลวางขวาของ Firefox จะปรากฎจอภาพการทำางานของ Zotero ส่วนจัดการหมวดหมู่ ส่วนรายการบรรณานุกรม ส่วนรายระเอียดข้อมูล บรรณานุกรม
 20. 20. www.stks.or.th 2020 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมแบบตงางๆ • นำาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรง  เข้าสูวหน้าจอการทำางานของ Zotero และนำาเข้าข้อมูลบรรณานุกรมโดยตรงด้วย การคลิกที่ปุ่ม New Item เลือกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่นำาเข้า
 21. 21. www.stks.or.th 2121 การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง • หน้าจอการทำางานด้านขวาสุด จะปรากฎฟอร์มให้ลงรายการข้อมูลบรรณานุกรม ซ่่ง ทรัพยากรสารสนเทศแตวละประเภทจะมีฟอร์มลงรายการที่แตกตวางกัน
 22. 22. www.stks.or.th 2222 การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง • หนังสือ เรื่อง “DNA technology: the awesome skill”
 23. 23. www.stks.or.th 2323 การนุำาเข้าข้อมูลบรรณานุุกรมโดยตรง (ตงอ) • นำาข้อมูลที่ปรากฏป้อนเข้า Zotero Title: DNA technology: the awesome skill Author: Alcamo, I. Edward Edition: 2nd ed Place: San Diego, Calif Publisher: Academic Press Date: 2001 ISBN: 0120489201
 24. 24. www.stks.or.th 2424 การนุำาเข้าจัาก Wetsite • เป็นการนำาเข้าแบบอัตโนมัติจากเว็บไซต์ตวางๆ ที่รองรับมาตรฐาน OpenURL  http://library.rsu.ac.th/  http://www.youtube.com/  http://www.isiknowledge.com/  http://www.worldscientific.com  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  http://www.flickr.com/  http://www.amazon.com/  Etc.
 25. 25. www.stks.or.th 2525 เวบบไซต์และระบบฐานุข้อมูลห้องสมุดรองรับ Open URL • http://library.rsu.ac.th/
 26. 26. www.stks.or.th 2626 นุำาเข้าจัากระบบฐานุข้อมูลตงางๆ • http://www.sciencedirect.com • สืบค้นด้วย คำาววา “lung cancer”
 27. 27. www.stks.or.th 2727 การนุำาเข้าจัาก Wetsite • เมื่อเข้าสูวเว็บไซต์ตวางๆ ให้สังเกตที่ด้านท้ายของ Address bar จะปรากฏไอคอนรูป • ให้คลิกที่รูปไอคอนซ่่งจะแตกตวางกันข่้นอยูวกับประเภทของเนื้อหาทรัพยากร สารสนเทศนั้น (Save to Zotero) จะเป็นการบันท่กข้อมูลบรรณานุกรมแบบ อัตโนมัติ • เว็บไซต์ OPAC ของห้องสมุดหรือเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์ปัจจุบันมีหลายแหวง รองรับ OpenURL
 28. 28. www.stks.or.th 2828 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN, DOI, PubMed ID • คลิกที่ไอคอน (Add Item by Identifier) เพื่อนำาเข้ารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • ที่ชวองค้นหาให้ใสว ISBN, DOI หรือ PubMed ID
 29. 29. www.stks.or.th 2929 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN, DOI, PubMed ID • Zotero จะบันท่กข้อมูลบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
 30. 30. www.stks.or.th 3030 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN • 9781848213340
 31. 31. www.stks.or.th 3131 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก ISBN • 0120489201
 32. 32. www.stks.or.th 3232 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก DOI • 10.1109/SMAP.2012.27
 33. 33. www.stks.or.th 3333 การนุำาเข้ารายการบรรณานุุกรมจัาก PubMed ID • 24799949 PubMed ID
 34. 34. www.stks.or.th 3434
 35. 35. www.stks.or.th 3535 การสร้างรายการบรรณานุุกรม • เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ สามารถเลือกได้มากกววาหน่่งรายการ เพื่อสร้างรายการบรรณานุกรม • คลิกขวารายการที่ต้องการ เลือก Create Bibliography from Library
 36. 36. www.stks.or.th 3636 การสร้างรายการบรรณานุุกรม • เลือกรูปแบบที่ต้องการอ้างอิง (Citation Style) • เลือก Copy to Clipboard
 37. 37. www.stks.or.th 3737 การสร้างรายการบรรณานุุกรม • สร้างรายการบรรณานุกรมโดยวางในโปรแกรมกลุวม Word Processor
 38. 38. www.stks.or.th 3838 ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • เพิ่มความสะดวกในการสร้างรายการอ้างอิง รายการบรรณานุกรมด้วย Zotero word processor plugins ซ่่งรองรับทั้ง Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office • ดาวน์โหลด Zotero word processor plugins ได้ที่ http://www.zotero.org เลือก Install Zotero word processor plugins
 39. 39. www.stks.or.th 3939 ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins Zotero 3.0 word processor plugins หรือ Zotero 3.0+ is 3.1.12 plugins (ข่้นอยูวเวอร์ชันที่ติดตั้ง)
 40. 40. www.stks.or.th 4040 ใช้งานุ Zotero รงวมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • คลิกเลือกเวอร์ชันที่ต้องการ จะปรากฏหน้าตวางข่้นมาให้คลิก Allow และ Install Now เพื่อทำาการติดตั้งPlugins และ Restart Firefox
 41. 41. www.stks.or.th 4141 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • เปิดโปรแกรม OpenOffice/Libre Office จะปรากฏแถบเครื่องมือ ดังรูป • ในการสร้างรายการอ้างอิงให้นำาเมาส์วาง ณ ตำาแหนวงที่ต้องการทำารายการแล้วคลิก ปุ่ม Insert Citation
 42. 42. www.stks.or.th 4242 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • เลือกรูปแบบการอ้างอิง (Citation Style) ซ่่งจะปรากฏในครั้งแรกเทวานั้น แล้วคลิก OK
 43. 43. www.stks.or.th 4343 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • เลือกรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการทำารายการอ้างอิง
 44. 44. www.stks.or.th 4444 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • รายการอ้างอิงจะปรากฏ ณ ตำาแหนวงที่วางเมาส์ให้ทำาซ้ำากับตำาแหนวงอื่นๆ ที่ต้องการ • เมื่อทำารายการอ้างอิงครบถ้วนแล้ว ในหน้าสุดท้ายหรือหน้าบรรณานุกรม แล้วพิมพ์ หัวข้อ บรรณานุกรม ให้คลิกปุ่ม Insert Bibliography
 45. 45. www.stks.or.th 4545 การสร้างรายการอ้างอิง/รายการบรรณานุุกรม • รายการบรรณานุกรมที่ได้มาจากรายการอ้างอิงที่ระบุในเอกสาร ซ่่งหากมีการเพิ่ม รายการอ้างอิงในเอกสาร Zotero จะทำาการสร้างรายการบรรณานุกรมโดยอัตโนมัติ
 46. 46. www.stks.or.th 4646 Zotero Style Repository • http://www.zotero.org/styles
 47. 47. www.stks.or.th 4747 Zotero Style Repository • เลือก Citation Style ที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก Install
 48. 48. www.stks.or.th 4848 Zotero Style Repository • Citation Style ที่ติดตั้งจะปรากฏให้เลือกใน Citation Style ของ Zotero
 49. 49. www.stks.or.th 4949 แหลงงข้อมูล • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.com • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • http://www.zotero.org
 50. 50. www.stks.or.th 5050 ขอบคุณครับ ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)  satapon@nstda.or.th  firstpimm@gmail.com  https://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsatapon

×