โครงการถายสาเนาอเลกทรอนกส               หนงสอหายากจากประเทศสหภาพพมา          ตามพระราชดารสมเดจพระเ...
2. วตถ!ประสงค   1. ศ:กษาข(นตอน แนวทางการด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากของ Mr.U Moe Myint ประเทศสหภาพพม<า  ...
ดร. อ$ทธ$พนธ เมธเศรษฐ        ผ4*ช<วยนกว$จยหน<วยปฏ$บต$การว$จยเทคโนโลยภาพ                      ...
5. แผนดาเนนการ    แผนด=าเน$นการแบ<งเป;น 4 ระยะได*แก<    ระยะท$. 1 ศ2กษาข5อม6ล     วนท 26 - 27 ธนวาคม 2552 พลเอ...
ระยะท$. 3 ดาเนนการถายสาเนาอเลกทรอนกสหนงสอ    การด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กส แบ<งเป;น 2 ส<วน ได*แก<    ข8นการถ...
วนท 4 - 7 มนาคม 2553 บคลากร สวทช. (ศ4นยบร$การความร4ทางว$ทยาศาสตรและเทคโนโลย - ศวท. และห*อง                ...
วนท 17 มนาคม 2553 สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ได*เสดจทอดพระเนตรการด=าเน$นงานของสวทช. และหน<วยงานทเกยวข*องในการสแก...
ร4ปท 5 แสดงการใส< PDF Bookmark ของหนงสอ                   ร4ปท 6 แสดงการใส< PDF Properties ของหนงสอ  ...
ร4ปท 7 แสดงหน*าหลกของระบบจดการห*องสมดด$จ$ทล                   ร4ปท 8 แสดงรายการหนงสอในระบบห*องสมดด$จ$ทลโ...
ร4ปท 9 แสดงรายละเอยดหนงสอแต<ละชอเรองในระบบห*องสมดด$จ$ทลโครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด...
ภาคผนวกรายการหนงสอท$ดาเนนการถายสาเนาอเลกทรอนกสท8ง 352 ช.อเร.อง          .1    A BACHELOR GIRL IN BURMA    ...
20   ALICE IN WONDERLAND                         CARROLL, LEWIS.21   AMONG PAGODAS & FAIR LA...
39   BRITISH RULE IN BURMA                        HARVEY, G.E.40   BRITONS AT BAY      ...
62   BURMAH BAPTIST CHRONICLE                      SHWE WA, MG.63   BURMAS CONSTITUTION    ...
82   BURMESE SUPERNATURALISM                       SPIRO, MELFORD. E.83   BURMESE VIGNETTES  ...
101   FIGHTING THE TRAFFIC IN YOUNG GIRLS                 BELL, ERNEST A.102   FLUTTERING LEAVES - A C...
120   IS TRUST VINDICATED?121   JAHANGIR AND THE JESUITS                      JAHANGIR AND THE J...
139   MASTER HUMPHREYS CLOCK (Vol III)                  DICKENS, CHARLES.140   MAURICE COLLIS DIARIES...
161   Peeps at Many Lands - CANADA                    BEALBY, I.T., B.A.162   Peeps at Many Lands ...
181   Peeps at Many Lands - JAMAICA                    HENDERSON, JOHN.182   Peeps at Many Lands - ...
203   Peeps at Many Lands - SWITZERLAND                  FINNE MORE, JOHN.204   Peeps at Many Lands -...
1795, dans le ROYAUME DAVA Vol 4225   RELIGION AND POLITICS IN BURMA                   SMITH, DONALD ...
251   THE BURMA WARS 1824-1886                      BRUCE, GEORGE.252   THE BURMAN HIS LIFE AND ...
272   THE HISTORY AND CONQUEST OF THE SARACENS              FREEMAN, EDWARD A. M. A.273   THE HISTORY OF...
292   THE OLIVE FAIRY BOOK                        LANG, ANDREW.293   THE PACIFICATION OF BURMA...
311   THE SHEPHERD                            FORSYTH, FREDERICK.312   THE SOUL OF A PEOPL...
331   THEY REIGNED IN MANDALAY                      FOUCAR, E.C.V.332   THIBAWS QUEEN      ...
350   WOODCURVING OF BURMA                        HARRY & TICCY351   YOU SHALL BE AS GODS   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าตามพระราชดำร

1,100 views
982 views

Published on

โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,100
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการถ่ายสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หนังสือหายากจากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าตามพระราชดำร

 1. 1. โครงการถายสาเนาอเลกทรอนกส หนงสอหายากจากประเทศสหภาพพมา ตามพระราชดารสมเดจพระเทพรตนราชส!ดาฯสยามบรมราชก!มาร$1. ความเดม ตามทสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร มพระราชกระแสรบสงกบ ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษและพลเอกวาภ$รมย มนสรงษ รองสมหราชองครกษ เมอคร(งทเข*าเฝ,าและรบเสดจ ณ ร.ร. ป0ยชาต$พฒนา (ในพระบรมราช4ปถมภสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร) จงหวดนครนายก เมอวนท 1 ธนวาคม 2552 ถ:งความเป;นไปได*ทจะถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายาก ในประเทศสหภาพพม<าน(น ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ จ:งได*น=าเรองมาปร:กษาหารอกบคณะท=างานของส=านกงานพฒนาว$ทยาศาสตรและเทคโนโลยแห<งชาต$ (สวทช.) ท(งทศ4นยเทคโนโลยอ$เลกทรอน$กสและคอมพ$วเตอรแห<งชาต$ (ศอ.) และศ4นยบร$การความร4ทางว$ทยาศาสตรและเทคโนโลย (ศวท.) * ต<อมากรมราชองครกษได*ประสานงานผ<านสถานท4ตประเทศสหภาพพม<า เพอต$ดต<อกบ Mr. U Moe Myintนกธรก$จชาวพม<าและกรรมการผ4*จดการบร$ษท MPRL E&P PTE Ltd. เจ*าของหนงสอ ในการให*เข*าไปด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กส (Digitized) หนงสอหายาก วารสารและหนงสอพ$มพเก<าททาง Mr. U Moe Myint เกบรกษาทบ*านเพอท4ลเกล*าฯ ถวายสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร รวมท(งส<งมอบให*กบหอสมดแห<งชาต$ ของประเทศสหภาพพม<าหอสมดแห<งชาต$ หอสมดแห<งชาต$ของประเทศไทย และจฬาลงกรณมหาว$ทยาลย เพอเป;นเอกสารค*นคว*าต<อไป ร4ปท 1 ภาพ Mr. U Moe Myintโครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 1
 2. 2. 2. วตถ!ประสงค 1. ศ:กษาข(นตอน แนวทางการด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากของ Mr.U Moe Myint ประเทศสหภาพพม<า 2. ถ<ายทอดความร4เ* กยวกบการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสทได*มาตรฐานให*กบบคลากรของ Mr.U Moe Myintประเทศสหภาพพม<า 3. พฒนาฐานข*อม4ลบร$หารจดการเอกสารด$จ$ทลทได*จากโครงการ เพอให*จดหมวดหม4< สบค*นได*งาย รองรบการ <ท=างานท(ง Online และ Offline ในร4ปแบบ Digital Library 4. สร*างเครอข<ายความร<วมมอระหว<างประเทศไทย และประเทศสหภาพพม<า3. ระยะเวลาในการดาเนนกจกรรม ระยะเวลาด=าเน$นการ 16 เดอน ต(งแต<เดอน ธนวาคม 2552 – เดอนมนาคม 25544. หนวยงานท$.รวมดาเนนการ 4.1 กรมราชองครกษ พลเอกวาภ$รมย มนสรงษ รองสมหราชองครกษ 10 พลต=ารวจเอกประสาน วงศใหญ< นายต=ารวจราชส=านกพ$เศษ พลเอกณรงค แสงชนะศ:ก ผ4*อ=านวยการส=านกยทธบร$การ พนเอกอนนต ช4ย$งสกลท$พย ผช.ผอ.กสส.สนผ.รอ. 4.2 ส=านกงานพฒนาว$ทยาศาสตรและเทคโนโลยแห<งชาต$ ศ.ดร. ไพรช ธชยพงษ ทปร:กษาอาวโส ส=านกงานพฒนาว$ทยาศาสตรและเทคโนโลยแห<งชาต$ ดร. ทวศกด$` กออนนตก4ล ผ4*อ=านวยการ ส=านกงานพฒนาว$ทยาศาสตรและเทคโนโลยแห<งชาต$ ดร. ชฎามาศ ธวะเศรษฐกล รองผ4*อ=านวยการ ส=านกงานพฒนาว$ทยาศาสตรและเทคโนโลยแห<งชาต$ นายวศ$น ส$นธภ$ญโญ รกษาการผ4*อ=านวยการหน<วยปฏ$บต$การว$จยเทคโนโลยภาพ ศ4นยเทคโนโลยอ$เลกทรอน$กสและคอมพ$วเตอรแห<งชาต$โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 2
 3. 3. ดร. อ$ทธ$พนธ เมธเศรษฐ ผ4*ช<วยนกว$จยหน<วยปฏ$บต$การว$จยเทคโนโลยภาพ ศ4นยเทคโนโลยอ$เลกทรอน$กสและคอมพ$วเตอรแห<งชาต$ นางสาวศร$นทร วชรบศราค=า ผ4*ช<วยนกว$จยหน<วยปฏ$บต$การว$จยเทคโนโลยภาพ ศ4นยเทคโนโลยอ$เลกทรอน$กสและคอมพ$วเตอรแห<งชาต$ นางสาวสภาพร ชยธมมะปกรณ ผ4*อ=านวยการฝcายบร$การความร4ทางว$ทยาศาสตรและเทคโนโลย * นายบญเล$ศ อรณพ$บ4ลย รกษาการหวหน*างาน ฝcายบร$การความร4ทางว$ทยาศาสตรและเทคโนโลย * นายขนธศ$ร$ อาทร เจ*าหน*าทสารสนเทศ ฝcายบร$การความร4ทางว$ทยาศาสตรและเทคโนโลย * นายบญเกยรต$ เจตจ=านงนช นกว$ชาการ ฝcายบร$การความร4ทางว$ทยาศาสตรและเทคโนโลย * 4.3 บร$ษท เอท$ซ อ$นโนเวชน จ=ากด ดร. สารส$น บพพานนท กรรมการผ4*จดการ 4.4 บร$ษท แคนอน มารเกตต$ง (ไทยแลนด) จ=ากด ( 4.5 ส=านกหอสมด มหาว$ทยาลยธรรมศาสตร 4.6 บร$ษทบางกอกแอรเวยส จ=ากด 4.7 เจ*าหน*าทท4ตทหารไทย ประจ=าประเทศสหภาพพม<า พนเอก เอกชย หาญพ4นว$ทยา 4.8 ทมงานชาวพม<าทด=าเน$นการ ณ เมองย<างก*ง ประเทศสหภาพพม<า ร4ปท 2 ภาพทมงานชาวพม<าทด=าเน$นการ ณ เมองย<างก*งโครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 3
 4. 4. 5. แผนดาเนนการ แผนด=าเน$นการแบ<งเป;น 4 ระยะได*แก< ระยะท$. 1 ศ2กษาข5อม6ล วนท 26 - 27 ธนวาคม 2552 พลเอกวาภ$รมย มนสรงษ รองสมหราชองครกษ 10 พลต=ารวจเอกประสาน วงศใหญ<และศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ ทปร:กษาอาวโส สวทช. และประธานคณะกรรมการบร$หารเนคเทค พร*อมด*วยคณะท=างานได*เด$นทางไปยงบ*านพกของ Mr.U Moe Myint ทกรงร<างก*ง ประเทศสหภาพพม<า จากการศ:กษาพบว<า Mr. U Moe Myint มความสนใจการอ<านหนงสอ รวมท(งสะสมหนงสอทมคณค<า มระบบการจดเกบเอกสารทดมาก มการแบ<งหมวดหนงสอแยกตามต4*หนงสอและช(นหนงสอ จดท=าบญชรายชอหนงสอแยกเป;นหนงสอหายากหมวดต<างๆ จดท=าค=าอธ$บายสรป พร*อมภาพหน*าปกอกท(งยงได*เกบหนงสอพ$มพส=าคญของประเทศสหภาพพม<าและเยบรวมเล<ม ท(งน(หนงสอท Mr. U Moe Myint อนญาตให*ถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสได*แก< หนงสอหายาก จ=านวน 224 รายการ หนงสอพ$มพเก<า จ=านวน 21 เล<ม วารสารชด TheBurma Digest จ=านวน 32 เล<ม จากการปร:กษาหารอได*ข*อสรปว<า (1) หนงสอหายากจ=านวน 224 รายการ ทาง สวทช. จะจดหาเครองมอ อปกรณ และบคลากรไปด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสทประเทศสหภาพพม<า โดยการด=าเน$นการ ณ ประเทศสหภาพพม<า ทาง สวทช. จะแนะน=าข(นตอนการด=าเน$นการให*กบบคลากรของ Mr. U Moe Myint และจะเข*ามาตรวจสอบแนะน=าเป;นระยะ จนกว<าจะครบก=าหนด (2) หนงสอพ$มพและวารสารน(น ทาง สวทช. ได*รบมอบท(งหมด ให*น=ากลบมาด=าเน$นการในประเทศไทย ระยะท$. 2 จดทาข5อเสนอโครงการ หาแหลงท!นสนบสน!นและพนธมตร เดอนมกราคม - กมภาพนธ 2553 ด=าเน$นการจดต(งคณะท=างานฯ และจดท=าข*อเสนอก$จกรรม เพอขออนมต$การด=าเน$นการและงบประมาณด=าเน$นการ รวมท(งประสานงานกบหน<วยงานพนธม$ตร ได*แก< ● ส=านกหอสมด มหาว$ทยาลยธรรมศาสตร เพอให*ค=าแนะน=าเกยวกบการด=าเน$นการกบหนงสอเก<า หนงสอหายาก ● บร$ษท เอท$ซ อ$นโนเวชน จ=ากด เพอขอความอนเคราะหเครองสแกนเนอรแบบ V-Shape พร*อมอปกรณ เชอมต<อ เพอน=าเข*าไปด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กส ณ ประเทศสหภาพพม<า ในระยะท 3 ● บร$ษท แคนนอน มารเกตต$(ง (ไทยแลนด) จ=ากด เพอขอความอนเคราะหสนบสนนกล*องถ<ายภาพด$จ$ทล พร*อม อปกรณเชอมต<อ เพอน=าเข*าไปด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กส ณ ประเทศสหภาพพม<า ในระยะท 3 ● บร$ษทบางกอกแอรเวยส จ=ากด เพอขอความอนเคราะหค<าโดยสารเครองบ$นไปกลบกรงเทพฯ – เมองย<างก*ง ใน ระยะท 3โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 4
 5. 5. ระยะท$. 3 ดาเนนการถายสาเนาอเลกทรอนกสหนงสอ การด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กส แบ<งเป;น 2 ส<วน ได*แก< ข8นการถายสาเนาอเลกทรอนกส ณ ประเทศไทย เนองจากคณะท=างานฯ ได*น=าเข*าหนงสอพ$มพ และวารสารจ=านวนหน:งเข*าประเทศไทยมาแล*ว จ:งสามารถด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กส ณ ประเทศไทยได*เลย โดย ศวท. ก=าหนดบคลากรของ ศวท. และงบประมาณจาก ศวท. ด=าเน$นการก=าหนดระยะเวลา 2 เดอนต(งแต<เดอนกมภาพนธ 2553 - มนาคม 2553 โดยก=าหนดแผนการด=าเน$นการดงน( 1. ศ:กษาสภาพของหนงสอพ$มพ และวารสาร ร<วมกบผ4*เชยวชาญการอนรกษหนงสอเก<า ฝcายสงวนและ ทรพยากรสารสนเทศ ส=านกหอสมด มหาว$ทยาลยธรรมศาสตร เพอประเม$นสถานภาพการด=าเน$น การถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กส 2. ด=าเน$นการสแกนเอกสาร พร*อมจดรวมเล<มอ$เลกทรอน$กสในฟอรแมต PDF พร*อมใส<เมทาดาทา (Metadata) เพอประกอบการสบค*น 3. จดท=าห*องสมดด$จ$ทล (Digital Library) เพอให*สะดวกในการสบค*นและเรยกใช*งาน จากการด=าเน$นการสรปผลได*ดงน( • หนงสอ The Burma Digest มท(งหมด 32 เล<ม ได*ตรวจสอบและคดแยกหนงสอทซ(=ากนออกไปจ=านวน 18 เล<ม ส<วนหนงสอทเหลออกจ=านวน 14 เล<ม สามารถถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสวารสาร ด=าเน$นการสแกนได* ครบพร*อมจดท=าเป;น PDF • หนงสอพ$มพเก<ามท(งหมด 21 เล<ม สามารถด=าเน$นการสแกนได*จ=านวน 7 เล<ม และไม<สามารถด=าเน$นการ สแกนได*จ=านวน 14 เล<ม โดยเล<มทมขนาดใหญ<เก$นกว<าขนาด A3 บางเล<ม จะไม<สามารถด=าเน$นการถ<าย ส=าเนาอ$เลกทรอน$กสได* เนองจากตวกระดาษของเล<มมความกรอบ ร<วนมาก เมอเป0ดกจะปร$ขาดได*ทนท ประกอบด*วยมขนาดใหญ<เก$นกว<าทเครองสแกนจะรองรบได* อกท(งมการเยบเล<มทก$นเข*าไปในพ(นทเน(อหา ท=าให*เก$ดปuญหาในการเป0ดหน*ากระดาษ ซ:งส<งผลให*กระดาษขาด หลดร<ยได*ง<าย ท=าให*ไม<สามารถด=าเน$นการ สแกนหนงสอพ$มพทน=าเข*ามาได* รวมจ=านวน 14 เล<ม ข8นการถายสาเนาอเลกทรอนกส ณ ประเทศสหภาพพมา ในการด=าเน$นการ ณ ประเทศสหภาพพม<า คณะท=างานฯ จะน=าอปกรณสแกนเนอรไป 3 ชด และแนะน=าการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสให*กบบคลากรของ Mr.U Moe Myint เพอให*ด=าเน$นการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสพร*อมการจดท=าDigital Library ได*ดวยตนเอง ซ:งก=าหนดระยะเวลาด=าเน$นการ 3 เดอน ต(งแต<วนท 4 มนาคม 2553 - 30 กนยายน 2553 *โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 5
 6. 6. วนท 4 - 7 มนาคม 2553 บคลากร สวทช. (ศ4นยบร$การความร4ทางว$ทยาศาสตรและเทคโนโลย - ศวท. และห*อง *ปฏ$บต$การเทคโนโลยภาพ – IMG NECTEC) และบคลากรบร$ษท ATIZ ร<วมกบ ศ.ดร.ไพรช ธชยพงศ และกรมราชองครกษร<วมกนเด$นทางน=าอปกรณสแกนเนอรแบบ V-Shape ไปต$ดต(งและแนะน=าการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กส และการจดท=าเอกสาร e-Book ในฟอรแมต PDF ให*กบบคลากรของ Mr. U Moe Myint ณ บ*านพกของ Mr. U Moe Myint ประเทศสหภาพพม<า โดยอปกรณประกอบด*วยเครองสแกนเนอรแบบ V-Shape ท(งทเป;นผล$ตภณฑของบร$ษท ATIZ จ=านวน 2 ชดและทพฒนาโดย NECTEC จ=านวน 1 ชด ร4ปท 3 แสดงการต$ดต(งอปกรณ ณ บ*านพก Mr.U Moe Mint คณะได*รวมกนแนะน=าการใช*งานเครองสแกนเนอร เทคน$คการสแกน การตดภาพ และการปรบแต<งภาพ พร*อมจดท=า <เป;น PDF e-Book ให*กบบคลากรของ Mr.U Moe Myint จ=านวน 5 คน โดยมคณธ$ดา เป;นหวหน*าทมคณะท=างานของพม<าและมทกษะตลอดท(งความสามารถในการสแกนทโดดเด<นทสด ระหว<างการด=าเน$นการฝ}กปฏ$บต$ ผ4*ด=าเน$นการพบปuญหาต<างๆและสามารถเรยนร4ว$ธแก*ไขปuญหาในเบ(องต*นได*เป;นอย<างด เช<นปuญหาการเลอกขนาดหนงสอ ความหนาของหนงสอให*เหมาะ *สมกบสแกนเนอร การจดหน*าหนงสอขณะสแกน การควบคมอปกรณ ตลอดท(งปuญหาเกยวกบตวกล*องถ<ายภาพด$จ$ทลและซอฟตแวรจดการภาพโครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 6
 7. 7. วนท 17 มนาคม 2553 สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ได*เสดจทอดพระเนตรการด=าเน$นงานของสวทช. และหน<วยงานทเกยวข*องในการสแกนเอกสาร ณ บ*านพก Mr.U Moe Myint เมองย<างก*ง ประเทศสหภาพพม<า ท(งน(ดร.ทวศกด$` กออนนตก4ล และ ศ.ดร.ไพรช ธชยพงษ ได*ตามเสดจพร*อมถวายรายงานการด=าเน$นงาน ร4ปท 4 สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ ทอดพระเนตรการปฏ$บต$งาน ระยะท$. 4 จดทาระบบห5องสม!ดดจทล จากผลการด=าเน$นการท(ง 3 ระยะ ศวท. จะน=าแฟ,มเอกสารด$จทลฟอรแมต PDF ทคณะท=างานชาวพม<าด=าเน$นการ $มาว$เคราะหเพอลงรายการบรรณานกรมแบบฝuงไปกบแฟ,มเอกสาร ด*วยเทคน$ค PDF Properties รวมท(งการสร*างสารบญแนบกบแฟ,มเอกสาร PDF ในร4ปแบบ PDF Bookmark รวมท(งว<าจ*างผ4*เชยวชาญด*านภาษาศาสตร อกษรศาสตรประวต$ศาสตรเพอศ:กษาเน(อหาหนงสอทกชอเรอง เพอจดท=าบทว$เคราะห บทว$จารณหนงสอแต<ละชอเรอง พร*อมท(งน=าเข*าเผยแพร<ผ<านระบบบร$หารจดการห*องสมดด$จ$ทลโครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 7
 8. 8. ร4ปท 5 แสดงการใส< PDF Bookmark ของหนงสอ ร4ปท 6 แสดงการใส< PDF Properties ของหนงสอ จากน(นจะน=าแฟ,มเอกสารด$จ$ทลทก=าหนด PDF Properties & Bookmark ใส<ลงในระบบบร$หารจดการห*องสมดด$จ$ทลซ:งพฒนาด*วย Joomla แบบ Offline พร*อมด*วยรายการบรรณานกรมทสามารถสบค*นได*โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 8
 9. 9. ร4ปท 7 แสดงหน*าหลกของระบบจดการห*องสมดด$จ$ทล ร4ปท 8 แสดงรายการหนงสอในระบบห*องสมดด$จ$ทลโครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 9
 10. 10. ร4ปท 9 แสดงรายละเอยดหนงสอแต<ละชอเรองในระบบห*องสมดด$จ$ทลโครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 10
 11. 11. ภาคผนวกรายการหนงสอท$ดาเนนการถายสาเนาอเลกทรอนกสท8ง 352 ช.อเร.อง .1 A BACHELOR GIRL IN BURMA MITTON, G.E.2 A BURMESE ARCADY ENRIQUEZ, Major C.M.3 A BURMESE ENCHANTMENT ENRIQUEZ, C.M.,4 A CHILD AT ARMS DAVIS, PATRICK.5 A CULTURAL STUDY OF THE BURMESE ERA SONI, DR. R.L.6 A DETAIL ON THE BURMA FRONT BEAUMONT, WINIFREAD.7 A HISTORY OF BURMA AUNG, MAUNG HTIN.8 A HISTORY OF SIAM WOOD, W.A.R.9 A KIND OF FIGHTING CRUTTWALL, PATRICK.10 A KINGDOM LOST FOR A DROP OF HONEY and other MAUNG HTIN AUNG AND HELEN G. TRAGER Burmese Folktales11 A MARRIAGE IN BURMAH TOON, MRS. CHAN.12 A PEOPLE AT SCHOOL HALL, H. FIELDING13 A PRACTICAL GRAMMER OF THE ENGLISH TONGUE LOUGHTON, WILLIAM.14 A PRACTICAL METHOD WITH BURMESE Language SLOAN15 A TRIAL IN BURMA - THE ASSASSINATION OF AUNG SAN MAUNG, MAUNG.16 AEQUANIMITAS OSLER, WILLIAM. M.D.,F.R.S.17 AESOPS FABLES JAMES, THOMAS. M. A.18 AFOOT AND AFLOAT IN BURMA WILLIAMS, A.H.19 AID TO LAND SURVEYING CLANCEY, J.C.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 11
 12. 12. 20 ALICE IN WONDERLAND CARROLL, LEWIS.21 AMONG PAGODAS & FAIR LADIES GASCOIGNE, GEVERDOLEN TRENCH.22 AN ACCOUNT OF THE FOXGLOVE WITHERING, WILLIAM. M.D.23 AN ENGLISH GIRLs FIRST IMPRESSION OF BURMA ELLIS, BETH.24 AN INTRODUCTION TO THE HISTORY OF SOUTH-EAST PEARN, B. R. ASIA25 AN INTRODUCTION TO THE POLITICAL ECONOMY OF FURNIVALL, J.S. BURMA26 ANAWRAHTA OF BURMA CHIT, KHIN MYO.27 ANN OF AVA HUBBARD, ETHEL DANIELS.28 AROUND THE SHORES OF ASIA POYNTER, MARY A.29 ARTICLES ON THE PHYSIOGRAPHY OF BURMA NYI, PROFESSOR NYI.30 AUNG SAN AND THE STRUGGLE FOR BURMESE NAW, ANGELENE. INDEPENDENCE31 AUNG SAN OF BURMA MAUNG, MAUNG. Compiled & edited by32 BACK TO MANDALAY THOMAS, LOWELL.33 BALLADS OF BURMA LAY, OO.34 BANDOOLA WILLI ANS, J.H.35 BEYOND THE CHINDWIN FERGUSSON, BERNARD.36 BORDER LINES - A JOURNEY IN THAILAND AND BURMA NICHOLL, CHARLES.37 BRAHMANICAL GOODS IN BURMA- a Chapter of Indian NIHAR-RANJAN RAY, M.A. Art and Inconography38 BREAK THROUGH IN BURMA MAW, BA.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 12
 13. 13. 39 BRITISH RULE IN BURMA HARVEY, G.E.40 BRITONS AT BAY MOORE, HENRY CHARLES.41 BUDDHISM - A Sketch of the Life and Teachings of DAVIDS, T.W. RAYS. Gautama, Buddha42 BUDDHISM AND SOCIETY - A Great Tradition and Its SPIRO, MELFORD E. Burmese Vicissitudes43 BUILDING A WELFARE STATE IN BURMA 1948-1956 TRAGER, FRANK N.44 Burma - A Selected and Annotated Bibliography TRAGEV, FRANK. N. BEHAVIOR SCIENCE BIBLIOGRAPHIES45 BURMA (A Handbook of Practical Commercial and SCOTT, SIR. GEORGE. Political Information)46 BURMA (SPG Handbook) PERSUR, C.R., M.A.47 BURMA 1942-1945 COLLAHAN, RAYMOND.48 BURMA A PROFILE BIXLER, NORMA49 BURMA AND GENERAL NE WIN MAUNG, MAUNG.50 BURMA AND THE INSURRECTIONS Government of the Union of Burma Publication51 BURMA as it was, as it is and as it will be SCOTT, SIR. J. GEORGE.52 BURMA DURING THE JAPANESE OCCUPATION (VOL I) BURMA INTELLIGENCE BUREAU53 BURMA DURING THE JAPANESE OCCUPATION (VOL II) BURMA INTELLIGENCE BUREAU54 BURMA FROM KINGDOM TO REPLUBIC - A Historical and TRAGER, FRANK N. Political Analysis55 BURMA IN THE FAMILY OF NATIONS MAUNG, DR. MAUNG.56 BURMA MILITARY RULES AND THE POLITICS OF SOLVERSTEIN, JOSEF. STAGNATION57 BURMA PAINTED AND DESCRIBED KELLY, R. TALBOT.58 BURMA THROUGH ALIEN EYES TRAGER, HELEN G.59 BURMA THROUGH THE CENTURIES STAURT, JOHN.60 BURMA UNDER THE JAPANESE THAKHIN NU61 BURMA, The Land and The People KELLY, R. TALBOT.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 13
 14. 14. 62 BURMAH BAPTIST CHRONICLE SHWE WA, MG.63 BURMAS CONSTITUTION MAUNG, MAUNG.64 BURMAS CURRENCY & CREDIT WAI, U TUN.65 BURMAS ICY MOUNTAINS WARD, F. KINGDON.66 BURMAS STRUGGLE AGAINST BRITISH IMPERIALISM NYINT, NI NI. (1885-1895)67 BURMESE ADMINISTRATIVE CYCLES. ANARCHY AND LIEBERMAN, VICTOR. B. CONQUEST, C. 1580-176068 BURMESE AND THAI FAIRY TALES BROCKETT, ELEANOR.69 BURMESE CULTURE K70 BURMESE DAYS ORWELL, GEORGE.71 BURMESE DRAMA AUNG, MAUNG HTIN.72 BURMESE ECONOMIC LIFE ANDREW, J. RUSSEL.73 BURMESE FOLK SONGS THEIN, MG MYINT, collected & translated by74 BURMESE FOLK TALES AUNG, MAUNG HTIN.75 BURMESE JOURNEY BIXLER, NORMA76 BURMESE LAW TALES AUNG, MAUNG HTIN.77 BURMESE MONKS TALES AUNG, MAUNG HTIN.78 BURMESE OUTPOST IRWIN, ANTHONY.79 BURMESE PETITIONS BRIDGES, JAMES. E., Hons. M.A. Oxon.80 BURMESE PROVERBS EXPLAINED IN VERSE THEIN, MG MYINT81 BURMESE SKETCHES KO, TAW SEIN . K.I.H., I.S.O.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 14
 15. 15. 82 BURMESE SUPERNATURALISM SPIRO, MELFORD. E.83 BURMESE VIGNETTES ROBERTSON, C. HARCOURT.84 CATALOGUE OF THE BURNEY PARABAIKS IN THE INDIA BLACKMORE, THOUNG. OFFICE LIBRARY85 CHARACTERISTICKS OF MEN, MANNERS, OPINIONS, and ANTHONY, EARL OF SHAFTESBURY TIMES VOL I86 CHARACTERISTICKS OF MEN, MANNERS, OPINIONS, and ANTHONY, EARL OF SHAFTESBURY TIMES VOL II87 CHARACTERISTICKS OF MEN, MANNERS, OPINIONS, and ANTHONY, EARL OF SHAFTESBURY TIMES VOL III88 COLONIAL POLICY AND PRATICE FURNIVALL, J.S.89 COLOURFUL BURMA VOL I CHIT, KHIN MYO.90 COSTUME OF CHINA Vol (I) & (II) BRETON, M.91 EARLY ENGLISH INTERCOURSE WITH BURMA (1587-1743)HALL. D.G.E.92 EAST OF SUEZ KIPLING, RUDYARD.93 ECONOMIC DEVELOPMENT OF BURMA FROM 1800 TO WAI, U TUN. 194094 ELEPHANT BILL WILLIAMS, Lt-Col. J.H.95 EPISTLES WRITTEN ON THE EVE OF THE ANGLO- AUNG, MAUNG HTIN. BURMESE WAR96 EUROPE & BURMA HALL, D.G.E.97 EUTROPIUSS COMPENDIOUS HISTORY OF ROME CLARKE, JOHN. (translated by)98 EXCAVATIONS AT BEIKTHANO THAW, AUNG.99 EXPLORATION SURVEY FOR A RAILWAY CONNECTION ROYAL GEOGRAHICAL SOCIETY100 FIFTY SELECTED POEMS ANANDA, ASHIN.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 15
 16. 16. 101 FIGHTING THE TRAFFIC IN YOUNG GIRLS BELL, ERNEST A.102 FLUTTERING LEAVES - A COLLECTION OF FRIEDRICH V. LUSTIGS POEMS103 FOLK ELEMENTS IN BURMESE BUDDHISM AUNG, MAUNG HTIN.104 FOR LOVE OF THE KING, A BURMESE MASQUE WILDE, OSCAR.105 FOR MAUNG KHWAY WUN, MIN THU.106 FOREIGN MUD COLLIS, MAURICE.107 FOUNDATIONS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN INDIA, TINKER, HUGH. PAKISTAN AND BURMA108 FOUR YEARS IN UPPER BURMA WINSTON, W.R.109 FROM BANGKOK TO BOMBAY CARPENTER, FRANK G.110 HAPPINESS AND PEACE FOR THE PEOPLE111 HARP OF BURMA TAKEYAMA, MICHIO.112 HELEN OF BURMA RODRIGUEZ, HELEN.113 HISTORY OF UPPER ASSAM, UPPER BURMAH AND SHAKESPEAR, L.W. NORTH-EASTERN FRONTIER114 In The LAND OF PAGODAS THURBER, ROBERT B.115 INDIAN LABOUR IN RANGOON ANDREW, E.J.L.116 INSIDE A SOVIET EMBASSY KAZNACHECV, ALEKSANDR.117 INTO HIDDEN BURMA COLLIS, MAURICE.118 IRRAWADDY FLOTILLA ALISTER McCRAE & ALAN PRENLICE119 IRRAWADDY FLOTILLA CO., LTD.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 16
 17. 17. 120 IS TRUST VINDICATED?121 JAHANGIR AND THE JESUITS JAHANGIR AND THE JESUITS.122 JOURNAL OF THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS123 KHYBERIE IN BURMA - The adverntures of A Mountain Enriquez, Maj. C.M. Pony124 KING THIBAW AND THE ECOLOGICAL RAPE OF BURMA KECTON, C.L.125 LADY LOUIS - LIFE OF THE COUNTESS MOUNT BATTEN HOLMAN, DENNIS. OF BURMA126 LAST & FIRST IN BURMA COLLIS, MAURICE.127 LAW AND CUSTOM IN BURMA AND THE BURMESE MAUNG, MAUNG. FAMILY128 LAYS OF ANCIENT ROME LORD MACAULAY129 LIST OF TREES, SHURBS AND PRINCIPAL CLIMBERS, ETC. LACE, J.H.130 LOGIC AND KNOWLEDGE MARSH, ROBERT CHARLES.131 LONDON DIARY MAUNG, MAUNG.132 LORD RANDOLPH CHURCHILL AND THE DANCING AUNG, MAUNG HTIN. PEACOCK - British Conquest of Burma133 LORDS OF THE SUNSET COLLIS, MAURICE.134 M . T . CICERONE DE GLIVFFICI, ET AL CICERO, MARCO TULLIO.135 MANDALAY THE GOLDEN FAUCAR, E.C.V.136 MARXISM AND RESISTANCE IN BURMA 1942-1945 TAYLOR, ROBERT H.137 MASTER HUMPHREYS CLOCK (Vol I) DICKENS, CHARLES.138 MASTER HUMPHREYS CLOCK (Vol II) DICKENS, CHARLES.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 17
 18. 18. 139 MASTER HUMPHREYS CLOCK (Vol III) DICKENS, CHARLES.140 MAURICE COLLIS DIARIES 1949-1969 COLLIS, LOUISE., edited by141 MEMOIR OF SARAH B. JUDSON ORESTER, FANNY.142 MEMOIRS OF THE GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA143 MICHAEL SYMES - JOURNAL OF HIS SECOND EMBASSY GEORGE ALLEN & UNWIN TO THE COURT OF AVA IN 1802144 MILITARY OPERATIONS IN BURMA 1890-1892145 MISSION IN BURMA - The Columhan Fathers Forty- FISCHER, EDWARD. three years in Kachin Country146 MOUNT BATTEN EIGHTY YEARS IN PICTURE147 MY EXPERIENCES IN MANIPUR AND THE NAGA HILLS JOHNSTONE, Maj. General Sir JAMES.148 NARRATIVE OF A RESIDENCE IN SIAM NEALE, FREDERICK ARTHUR.149 ON DISOBENIENCE FROMM, ERICH.150 ON THE IRRAWADDY HENTY, G.A.151 OUR WOODLANDS, HEATHS, AND HEDGES COLEMAN, W.S.152 OVERSEAS MEMOIR - The Geology of the Area Around GARSON, M.S. AMOS, B.J. MITCHELL, A.H.G. Neyaungya and Ye-Ngan, Southern Shan States, Burma153 PEACOCK DREAMS YYDD, BILL.154 PEACOCKS AND PAGODAS EDMONDS, PAUL.155 PEARL OF THE EAST AUNG, PEARL. & KHIN, P. AUNG.156 Peeps at Many Lands - ANCIENT EGYPT BAIKIK, REV. JAMES, F.R.A.S.157 Peeps at Many Lands - AUSTRALIA FOX, FRANK.158 Peeps at Many Lands - BELGIUM OMOND, GEORGE W.T.159 Peeps at Many Lands - BERLIN SIEPEN, EDITH.160 Peeps at Many Lands - BURMA KELLY, R. TALBOT.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 18
 19. 19. 161 Peeps at Many Lands - CANADA BEALBY, I.T., B.A.162 Peeps at Many Lands - CEYLON CLARK, ALFRED.163 Peeps at Many Lands - CORSICA YOUNG, ERNEST, B.Sc.164 Peeps at Many Lands - CUBA FAIRFORD, FORD.165 Peeps at Many Lands - DENMARK THOMSON, M. PEARSON.166 Peeps at Many Lands - EDINBURGH MASSON, ROSALINE.167 Peeps at Many Lands - EGYPT KELLY, R. TALBOT.168 Peeps at Many Lands - ENGLAND FINNE MORE, JOHN.169 Peeps at Many Lands - FLORENCE GRIERSON, ELIZABETH.170 Peeps at Many Lands - FRANCE FINNE MORE, JOHN.171 Peeps at Many Lands - GERMANY SIDGWICK, MRS. ALFRED.172 Peeps at Many Lands - GREECE BROWNE, EDITH A.,173 Peeps at Many Lands - HOLLAND JUNGMAN, BEATRIX.174 Peeps at Many Lands - HOLY LAND FINNE MORE, JOHN.175 Peeps at Many Lands - HUNGARY KOVER, H. TORMAI DE.176 Peeps at Many Lands - ICELAND LEITH, MRS. DISNEY.177 Peeps at Many Lands - INDIA FINNE MORE, JOHN.178 Peeps at Many Lands - INDO-CHINE HARRY, MYRIAM.179 Peeps at Many Lands - IRELAND TYNAN, KATHARINE.180 Peeps at Many Lands - ITALY FINNE MORE, JOHN.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 19
 20. 20. 181 Peeps at Many Lands - JAMAICA HENDERSON, JOHN.182 Peeps at Many Lands - JAPAN FINNE MORE, JOHN.183 Peeps at Many Lands - JAVA SCHELTEMA, J.F., M.A.184 Peeps at Many Lands - LONDON MITTON, G.E.185 Peeps at Many Lands - MONTENEGRO TREVOR, ROY.186 Peeps at Many Lands - MOROCCO FINNE MORE, JOHN.187 Peeps at Many Lands - NEW FOUNDLAND FAIRFORD, FORD.188 Peeps at Many Lands - NEW YORK HAWTHORNE, HILDEGARDE.189 Peeps at Many Lands - NEW ZEALAND VAILE, P.A.190 Peeps at Many Lands - NORWAY FERRYMAN, LIEUT-COL A.F. MOCKLER, F.R.G.S, F.Z.S.191 Peeps at Many Lands - OCEANIA FOX, FRANK.192 Peeps at Many Lands - PANAMA BROWNE, EDITH A., F.R.G.S.193 Peeps at Many Lands - PARIS WILLIAMS, MARGERY.194 Peeps at Many Lands - PORTUGAL GOODALL, AGNES M.195 Peeps at Many Lands - ROME GENN, C.T.196 Peeps at Many Lands - RUSSIA WALTER, L. EDNA, B.Sc, A.C.G.I.197 Peeps at Many Lands - SCOTLAND GRIERSON, ELIZABETH.198 Peeps at Many Lands - SIAM YOUNG, ERNEST. B.Sc.199 Peeps at Many Lands - SOUTH AMERICA BROWNE, EDITH A., F.R.G.S.200 Peeps at Many Lands - SOUTH-AFRICA KIDD, DUDLKY.201 Peeps at Many Lands - SOUTH-SEAS ABBOTT, J.H.M.202 Peeps at Many Lands - SPAIN BROWNE, EDITH A., F.R.G.S.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 20
 21. 21. 203 Peeps at Many Lands - SWITZERLAND FINNE MORE, JOHN.204 Peeps at Many Lands - THE BRITISH EMPIRE FOX, FRANK.205 Peeps at Many Lands - THE FAR EAST ELIAS, FRANK.206 Peeps at Many Lands - THE GORGIOUS EAST ELIAS, FRANK.207 Peeps at Many Lands - THE WORLD HOPE, ASCOSST R.208 Peeps at Many Lands - TURKEY MILLINGEN, JULIUS R. VAN.209 Peeps at Many Lands - WALES BUXTON, E.M. WILMOT.210 PILLARS OF THE EMPIRE ESCOTT, T.H.S. (edited by)211 PLAE-KAO OR THE SCAR MAUNG-DERM, MAI.212 POCKET GUIDE TO BURMA WAR AND NAVY DEPARTMENT, WASHINTON D.C.213 POEMS OF POWER WILCOX, ELLA WHELLER.214 POLITICAL SYSTEMS OF HIGHLAND BURMA - A Study of LEACH, E.R. Kachin Social Structure215 QUAINT CORNERS OF ANCIENT EMPIRES SOUTHERN SHOEMAKER, M.M. INDIA, BURMA & MANILA216 QUARTERED SAFE OUT HERE FRASER, GEORGE MACDONALD.217 RANGON INTERNATIONAL COOK BOOK218 RANGOON AND MARTABAN BAKER, REV. THOMAS TURNER, B.A.219 RED MOON RISING RODGER, GEORGE.220 REGULATION OF RIVERS WITHOUT EMBANKMENTS LEETE, F.A., C.I.E.221 RELATION de LAMBASSADE ANGLAISE, ENVOYEE´ en 1795, dans le ROYAUME DAVA Vol 1222 RELATION de LAMBASSADE ANGLAISE, ENVOYEE´ en 1795, dans le ROYAUME DAVA Vol 2223 RELATION de LAMBASSADE ANGLAISE, ENVOYEE´ en 1795, dans le ROYAUME DAVA Vol 3224 RELATION de LAMBASSADE ANGLAISE, ENVOYEE´ enโครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 21
 22. 22. 1795, dans le ROYAUME DAVA Vol 4225 RELIGION AND POLITICS IN BURMA SMITH, DONALD EUGENE.226 REPORT OF THE SUPERITENDENT, ARCHAEOLOGICAL SURVEY, BURMA.227 RETURN TO BURMA FERGUSSON, BERNARD.228 RETURN TO THE IRREWADDY WARD, F. KINGTON.229 ROBELLO GRAMMAIRE ITALIENNE ROBELLO, G.230 SCEPTICAL ESSAYS CARTER, A. CECIL, M.A.231 SEA SHELLS OF THE WORLD WITH VALUES MELVIN, A. GORDON.232 SHE WAS A QUEEN COLLIS, MAURICE.233 SIAM, THE LAND OF THE WHITE ELEPHANT BACON, GEORGE B.234 SIAMESE WHITE COLLIS, MAURICE.235 SILK IN BURMA HARDIMAN, J.P., I.C.S.236 SOO THAh A TALE OF THE KARENS BUNKER, ALONZO, D.D.237 SPRINGBOARD TO VICTORY PHILLIPS, C.E. LUCAS.238 STORIES FROM THE ARABIAN NIGHTS retold by HOUSMAN, LAURENCE. retold by,239 SUNNY DAYS IN BURMA WILLS, A.W.240 TALES FROM THE ARABIAN NIGHTS TILNEY, F.C.241 TEN THOUSAND MILES THROUGH INDIA & BURMA HEADLAM, CECIL.242 TEN YEARS IN BURMA SMITH, REV. JULIUS243 THE 13 CARAT DIAMONDS AND OTHER STORIES CHIT, KHIN MYO.244 THE APRIL BABYS BOOK KATE GREENWAY, illustrated by,245 THE ART OF LOVING FROMM, ERICH.246 THE ASIAN HIGHWAY - ECONOMIC COMMISSION FOR AHMAD, M.S. ASIA AND THE FAR EAST247 THE ASIAN NEWSPAPERS RELUCTANT REVOLUTION248 THE BOMBAY BURMAH TRADING CORPORATION LIMITED POINTON, A.C.249 THE BROWN FAIRY BOOK LANG, ANDREW.250 THE BURIED CITIES OF CAPANIA ADAMS, W. H. DAVENPORT.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 22
 23. 23. 251 THE BURMA WARS 1824-1886 BRUCE, GEORGE.252 THE BURMAN HIS LIFE AND NOTIONS (VOL I) YOE, SHWE253 THE BURMAN HIS LIFE AND NOTIONS (VOL II) YOE, SHWE254 THE BURMESE WAR MAJOR SNODGRASS255 THE CHANGING OF KINGS - Memories of Burma 1934- GLASS, LESLIE. 1949256 THE CHINDITS AND THE STARS THIHA, MAUNG.257 THE COMMER GRASSES OF BURMA MCKERRAL, A.258 THE DAY OF THE JACKAL FORSYTH, FREDERICK.259 THE ENGLISH GOVERNESS at Siamese Court LEONOWENS, ANNAHARRIETTE.260 THE FAR EAST IN MODERN TIMES ANDREW, J. RUSSEL. HEWARD, BARBARA. J. CHARI, K. R. BA, U. SEIN, DAW MYA.261 THE FIRST TEMPTATION OF SAINT ANTHONY FLAUBERT, GUSTAVE.262 THE FOURTH ANGLO-BURMESE WAR TARLING, NICHOLAS.263 THE FROGMEN OF BURMA WRIGHT, BRUCE S.264 THE FUTURE OF BURMA LEACH, F. BURTON.265 THE GOLDEN CHERSONESE BIRD, ISABELLA L.266 THE GOLDEN DAGON AN AMERICAN.267 THE GOLDEN ROAD TO MODERNITY VILLAGE LIFE IN NASH, MANNING. CONTEMPORARY BURMA268 THE GREAT PO SEIN - A CHRONICLE OF THE BURMESE SEIN, KENNETH AND WITHEY JOSEPH A. THEATER -269 THE GREAT WITHIN COLLIS, MAURICE.270 THE GREEN FAIRY BOOK LANG, ANDREW.271 THE HEART OF MAN FROMM, ERICH.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 23
 24. 24. 272 THE HISTORY AND CONQUEST OF THE SARACENS FREEMAN, EDWARD A. M. A.273 THE HISTORY OF GREAT BRITAIN THE LIFE AND REIGN WILSON, ARTHUR. Esq. OF KING JAMES, THE FIRST274 THE INWARD LIGHT FIELDING, H.275 THE JOURNEY UP - Reminiscences 1934-1968 COLLIS, MAURICE.276 THE KACHIN TRIBES OF BURMA CARRAPIETT, W.I.S.277 THE KACHINS HANSON, REV.O., Litt.D.278 THE KINGDOM OF SIAM CARTER, A. CECIL, M.A.279 THE KINGDOM OF THE YELLOW ROBE YOUNG, EARNEST.280 THE KINGS AND QUEENS OF ENGLAND (1066-1935) JOHN PLAYERS & SONS, published by:281 THE LAND OF THE GREAT IMAGE COLLIS, MAURICE.282 THE LAOS OF NORTH SIAM CURTIS, LILLION JOHNSON.283 THE LHOTA NAGAS MILLS, J.P.284 THE LILAC FAIRY BOOK LANG, ANDREW.285 THE MEITHEIS HODSON, T.C.286 THE MINAMI ORGAN - IZUMIYA TATSURO CHAIN, U TUN AUNG, M.A. (HARVARD)287 THE MISSIONARY MARTYR OF THIBAW LAMBERT, CHARLES WILLIAM.288 THE MISSIONARY OFFERING DERBY, MILLER & COMPANY, published by:289 THE MUSLIMS OF BURMA YEGAR, MOSHE.290 THE MYSTERY OF DEAD LOVERS COLLIS, MAURICE.291 THE OLD MAND AND THE SEA HEMINGWAYโครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 24
 25. 25. 292 THE OLIVE FAIRY BOOK LANG, ANDREW.293 THE PACIFICATION OF BURMA CROSTHWAITE, SIR CHARLES, K.C.S.I.294 THE PAGODA WAR STEWART, A.T.Q.295 THE PASS SLIMMING, JOHN.296 THE PIED PIPER OF HAMELIN BROWNING, ROBERT.297 THE PINK FAIRY BOOK LANG, ANDREW.298 THE PLANNED STATE HAN, MAUNG BA, M.A., Ph. D., D Litt.,299 THE POETICAL WORKS OF JOHN MILTON Vol (I) MASSON, DAVID.300 THE POETICAL WORKS OF JOHN MILTON Vol (II) MASSON, DAVID.301 THE POETICAL WORKS OF JOHN MILTON Vol (III) MASSON, DAVID.302 THE POETICAL WORKS OF WILLIAM COLLINS DR. JOHNSON303 THE POLITICAL LEGACY OF AUNG SAN SILVERSTEIN, JOSEPH.304 THE QUEENS WAKE HOGG, JAMES.305 THE RED FAIRY BOOK LANG, ANDREW.306 THE RETREAT FROM BURMA - An Intelligence Officers MAINS, LT.COL. TONY. Personal Story307 THE RIVER OF LOST FOOTSTEPS - HISTORY OF BURMA MYINT, U THANT.308 THE ROOTS OF THE REVOLUTION THAN, U BA, Dhammika (Retd. Colonel)309 THE ROYAL ASIATIC SOCIETY - Golden Relics Discovered COLONEL SYKES. at Rangoon 1860310 THE SEPARATION OF SPORE FROM MALAYSIA FLETCHER, NANCY MAHENRY.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 25
 26. 26. 311 THE SHEPHERD FORSYTH, FREDERICK.312 THE SOUL OF A PEOPLE FIELDING, H.313 THE STARS AND OTHER HEAVENLY BODIES CLANCEY, J.C.314 THE STATE IN BURMA TAYLOR, ROBERT. H.315 THE STORY OF BURMA KENNEDY, HOWARD ANGUS.316 THE STORY OF ROSINA and the other verses DOBSON, AUSTON.317 THE STRICKEN PEACOCK AUNG, MAUNG HTIN.318 THE TROUSER PEOPLE MARSHALL, ANDREW.319 THE UNITED STATES AND BURMA CADY, JOHN. F.320 THE VINTONS AND THE KARENS LUTHER, CALISTA V.321 THE VIOLET FAIRY BOOK LANG, ANDREW.322 THE WORKS OF ALEXANDER POPE EFG. Vol (I)323 THE WORKS OF ALEXANDER POPE EFG. Vol (II)324 THE WORKS OF ALEXANDER POPE EFG. Vol (III)325 THE WORKS OF ALEXANDER POPE EFG. Vol (IV)326 THE WORKS OF ALEXANDER POPE EFG. Vol (IX)327 THE WORKS OF ALEXANDER POPE EFG. Vol (V)328 THE WORKS OF ALEXANDER POPE EFG. Vol (VI)329 THE WORKS OF ALEXANDER POPE EFG. Vol (vII)330 THE WORKS OF ALEXANDER POPE EFG. Vol (VIII)โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 26
 27. 27. 331 THEY REIGNED IN MANDALAY FOUCAR, E.C.V.332 THIBAWS QUEEN FIELDING, H.333 THREE GIFTS MONSIEUR de la HARPE334 THROUGH THE LOOKING-GLASS CARROLL, LEWIS.335 TO A SOLDIER SON MAUNG, MAUNG.336 TO HAVE or TO BE FROMM, ERICH.337 TOLD ON THE PAGODA MIMOSA338 TOWARDS PEACE & DEMOCRACY THAKIN NU339 TOWARDS THE LAND OF THE RISING SUN SISTER KATHERINE340 TOWARD-WORLD PEACE BUAL-TESHUVA, JACOB, Selected by341 TRAILS IN BURMA COLLIS, MAURICE.342 U THANT IN NEW YORK 1961-1971 NASSIF, RAMSES.343 WHEN AT NIGHTS I STRIVE TO SLEEP THEIN, MG MYINT.344 WHITE OF MERGEN COLLIS, MORICE.345 WIDE EYES IN BURMA & THAILAND STIER, WAYNE. CAVERS, MARS.346 WILD ANIMALS OF BURMA YIN, U TUN.347 WILD MAMMALS OF MYANMAR YIN, U TUN.348 WINGS OF THE PHOENIX The Official Story of the Air War in Burma349 WITH THE JUNGLE FOLK CUMING, E.D.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 27
 28. 28. 350 WOODCURVING OF BURMA HARRY & TICCY351 YOU SHALL BE AS GODS FROMM, ERICH.352 YOUTHS GUIDE TO ARITHMETIC STILSON, L.โครงการถ<ายส=าเนาอ$เลกทรอน$กสหนงสอหายากจากประเทศสหภาพพม<าตามพระราชด=าร$สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯสยามบรมราชกมาร 28

×