การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

on

 • 2,299 views

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ...

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในโครงการ “สัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศสำนักราชเลขาธิการ” ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การบริหารข้อมูลข่าวสารยุคใหม่ : มาตรฐานเอกสารดิจิทัล" ณ สำนักราชเลขาธิการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2556

Statistics

Views

Total Views
2,299
Views on SlideShare
1,946
Embed Views
353

Actions

Likes
0
Downloads
21
Comments
0

5 Embeds 353

http://firstkku.wordpress.com 324
http://stks.or.th 21
http://www.stks.or.th 4
https://firstkku.wordpress.com 3
http://nstda.or.th 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Presentation Transcript

 • บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ศตพล ยศกรกุลฝ่ ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • ข ้อมูล ข่าวสาร ข ้อเท็จจริง หรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข ้อเท็จจริง ข ้อความที่มีการส่ง/รับเพื่อสื่อสารให ้รู้เรื่องกันสิ่งที่สื่อความหมายให ้รู้เรื่องราวข ้อเท็จจริง ข ้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อความหมายนั้น จะทาได ้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได ้จัดทาไว ้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงานหนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ายฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทาให ้สิ่งที่บันทึกไว ้ปรากฏได ้
 • ข ้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนhttp://www.oic.go.th/
 •  กระทรวงมหาดไทย◦ ประเภทงบรายจ่าย◦ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อสู้คดีของผู้ว่าราชการจังหวัด◦ การมอบอานาจปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย◦ โครงการปลูกต ้นไม ้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา “1 หมู่บ ้าน 1 ชุมชน 80 ต ้น 80 พรรษา” ธนาคารแห่งประเทศไทย◦ โครงสร ้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน◦ อัตราดอกเบี้ยประจาวันของธนาคารพาณิชย์◦ ภาระผูกพันในภายหน้าของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ◦ สถิติเกี่ยวกับฐานะและการดาเนินงานของบริษัทเงินทุน◦ วันหยุดทาการของสถาบันการเงิน
 • Traditional Format สิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย แผนที่ วัตถุต่างๆBorn-Digital Format เอกสารที่สร ้างด ้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์◦ Microsoft Office◦ Adobe PhotoShop เอกสารที่ส่งออก (Export)หรือแปลง (Convert) จากต ้นฉบับดิจิทัล◦ PDF ภาพถ่ายจากกล ้องถ่ายภาพดิจิทัล สื่อมัลติมีเดีย Social Media
 •  ICT ภาพลักษณ์องค์กร ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยงานสารบรรณ พระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสาร พระราชบัญญัติการกระทาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบ ข ้อบังคับ ขององค์กร
 • เสียเวลาปรับแต่งโห!! สร ้างสารบัญเสียเวลาจังฟอนต์ Errorเปิดแล ้วฟอร์แมตเสียเปิดไม่ได ้นะคนละ versionค ้นหายากมากที่เก็บกระจายข ้อกาหนดมีการปรับเปลี่ยนตอบรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ภาพลักษณ์องค์กรการบริหารองค์กรยุคใหม่จาไม่ได ้แล ้วใช ้ขนาดอักษรเท่าไร
 • เอกสารแยกกันเก็บ ไม่เป็นระบบจัดเข ้าแฟ้มเอกสารจัดเก็บ เข ้าระบบจัดเก็บเก็บเข ้าตู้เอกสารDrive / Folder / Sub-FolderDirectory
 • • ใช ้ชื่อที่ประกอบด ้วยตัวอักษร a – z, 0 – 9 มีความหมายถึงเนื้อหาของเอกสารที่จัดเก็บ ห ้ามใช ้ภาษาไทย• อักขระพิเศษ คือเครื่องหมาย hyphen - หลีกเลี่ยงการเคาะเว ้นวรรค และ/หรืออักขระพิเศษอื่นๆ• กรณีตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร ให ้นาหน้าด ้วยตัวเลขวันที่สร ้าง/แก ้ไข/เผยแพร่เอกสาร ในรูปแบบyyyymmdd (โดย yyyy คือปี ค.ศ.)
 • • ผู้ใช ้งานจานวนมาก ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องหมายunderscore• สร ้างความเข ้าใจผิด ความเข ้าใจที่คลาดเคลื่อนได ้ง่าย
 • • ในวันเดียวกันหากมีการแก ้ไขเอกสารหลายครั้งให ้ระบุตัวเลขรุ่นของการแก ้ไขต่อท ้าย เช่น 20130612-digital-standard-1.doc 20130612-digital-standard-2.doc• หากมีการแก ้ไขเอกสารในวันถัดไป ให ้กาหนดชื่อแฟ้มเอกสารใหม่โดยใช ้วันที่ที่แก ้ไข 20130613-digital-standard.doc
 • ทุกคนที่ใช ้อินเทอร์เน็ตได ้สามารถสร ้างช่องทางเผยแพร่ข่าวสารได ้สะดวกผ่าน Facebook
 • เคยทราบกันไหมครับ “รูปภาพ” จากกล ้องถ่ายภาพ “ฝังข ้อมูลพิกัด”ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ และนาไปแสดงบนแผนที่สาธารณะฉบับออนไลน์ได ้ง่าย--- Google Map ---
 • EXIF เมทาดาทาที่มาพร ้อมกับรูปถ่าย บันทึกด ้วยซอฟต์แวร์ที่มาพร ้อมกับกล ้องถ่ายภาพดิจิทัล◦ Taken Date◦ Make◦ ManufacturerIPTC เมทาดาทาที่ผู้ใช ้ช่างภาพผู้สร ้างสรรค์ สามารถบันทึกเพิ่มเติมได ้◦ Caption/Title◦ Description◦ Keyword◦ Category◦ Right
 •  ภาพจากกล ้องถ่ายภาพดิจิทัลรุ่นใหม่ๆ จะฝังค่าพิกัดGeo Tag ไว ้ใน EXIF Metadata ซึ่งต ้องใช ้โปรแกรมเฉพาะดึงค่ามาแสดงผล geotag-0.062.jar ตรวจสอบและแสดงผล Geo Tagดาวน์โหลดได ้ที่http://sourceforge.net/projects/geotag ตรวจสอบและแสดงผล Geo Tag แบบ Onlinehttp://www.geoimgr.com
 • ภาพตัวอย่างความสามารถการดึง IPTCMetadata ของภาพด ้วย Flickr.com
 • Descriptive Metadata
 • สืบค ้นต่อด ้วยAdministrative Metadata
 •  ตั้งค่าวันที่/เวลาของกล ้องถ่ายภาพดิจิทัลให ้ตรงกับเวลาจริง(เทียบกับเวลามาตรฐาน) กาหนดคุณภาพของการถ่ายภาพ/บันทึกภาพให ้สูง ระบุข ้อมูลเกี่ยวกับผู้ถ่ายภาพ และอื่นๆ ตามค่าควบคุม (Config)ของกล ้องถ่ายภาพดิจิทัลแต่ละรุ่น เก็บภาพคุณภาพสูงไว ้เป็นระบบ ภาพที่นามาใช ้งานหรือเผยแพร่ ควรระบุ IPTC ให ้เหมาะสมก่อนเผยแพร่ หรือบางกรณีหากจาเป็นต ้องเผยแพร่ภาพนั้นๆ ควรใช ้โปรแกรมเฉพาะ “ลบ EXIF/IPTC” ออกเสียก่อน ปรับขนาดภาพให ้มีขนาดที่เหมาะสมก่อนเผยแพร่
 • www.wolframalpha.com/facebook
 •  สัญลักษณ์ (Symbols) เครื่องหมาย (Sign System) สี ชื่อหน่วยงาน เสื้อที่มีการสกรีนเสื้อ บรรจุภัณฑ์ (Packages) แผ่นพับ (Brochures) โปสเตอร์ (Posters) แผนที่ (Maps) ป้ายโฆษณา (Billboards) การประชาสัมพันธ์(Promotions) หัวจดหมาย (Letter Heads) หนังสือพิมพ์ (Newspapers)
 • ฟอร์แมตของแฟ้มภาพ LogoJPGGIFGIF – transparentPNGPNG – transparent
 •  โลโก ้ สีประจาองค์กร เทมเพลต
 •  โลโก ้ เทมเพลตต่างๆ KKU font
 •  สีม่วงดอกรัก CMYK RGB Web Code
 • Blue 100C 60 M 0Y 6KRed 0C 91M 87Y 0KYellow 0C 0M 100Y 0K
 • Internet อินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ท อินเทอร์เน็ตDigital ดิจิทอล ดิจิตอล ดิจิทัลWeb เว็ป เวป เว็บSite ไซต์ ไซท์การใช ้งานคอมพิวเตอร์ ( Computer ) มีความสาคัญสูงมากขึ้นอย่างเห็นได ้ชัด ยิ่งมีกระแสอินเทอร์เน็ต( Internet) ยิ่งทาให ้การทางาน และกระบวนการต่าง ๆ จาเป็นต ้องเร่งปรับรูปแบบเพื่อให ้งานต่างๆ เป็นไปอย่างเหมาะสม
 •  ฟอนต์แห่งชาติ การพิมพ์หนังสือราชการด ้วยโปรแกรมการพิมพ์คอมพิวเตอร์ การใช ้ตัวเลขไทย“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทาลาย
 • รายละเอียดประกาศ http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htm
 •  ตั้งค่ามาตราหน่วยวัดของ Word, Writer เป็นเซนติเมตร (cm) รู้จักกับคาสั่งกาหนดค่า Line Spacing เป็น Single รู้จักกับคาสั่งกาหนดค่า Paragraph Spacing ในส่วนBefore (Above) เป็น 6pt หรือ 12pt รู้จักกับคาสั่งตั้งระยะกั้นหน้า (First Line Indent)เท่ากับ 2.5 เซนติเมตรเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรพิมพ์บันทึกภำยใน สวทช. และจดหมำยออกงำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร ศว. ได้พัฒนำระบบช่วยเหลือออนไลน์Easy Memo
 • ฟอนต์ที่ถูกต ้อง กระบวนการที่ถูกต ้อง TH SarabunPSK TH SarabunNew TH Sarabun IT๙ TH SarabunPSK ๙ การตั้ง Default Font การฝังฟอนต์(Embedded Font)
 •  ระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็น 1 เท่า หรือ Single คือ ??? ระยะห่างระหว่างพารากราฟ 1 Enter + Before 6pt คือ ???
 •  เอกสารจาก Microsoft Office Word/PowerPointสร ้างเอกสารแบบ Styleกาหนด Metadataบันทึกเอกสารแบบฝังฟอนต์ส่งออกเป็น PDF/A
 •  Copy มาโดยไม่ได ้ขออนุญาต Copy มาโดยไม่ได ้ขออนุญาต แต่เผยแพร่ในชื่อตนเองและใส่สัญญาอนุญาตรูปแบบใหม่ เผยแพร่อย่างไร ไม่ให ้ถูกละเมิดลิขสิทธิ์ มีเนื้อหาอยากเผยแพร่ และอยากแสดง “สิทธิ์” ให ้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนสงวนลิขสิทธิ์Copyright (c)CreativeCommons(cc)สมบัติสาธารณะPublic Domain (pd)
 •  แหล่งข ้อมูลที่น่าเชื่อถือ การใช ้ข ้อมูล .. ข ้อความ ภาพ สื่อ อย่างเหมาะสม ประเภทของลิขสิทธิ์ ณ วันนี้ Copyright CreativeCommons Public Domain การให ้เครดิตผู้สร ้างสรรค์
 •  กฎหมายกาหนดข ้อยกเว ้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนได ้ตามสมควร การกระทาดังกล่าวจะต ้องอยู่ภายใต ้กฎเกณฑ์ของการใช ้สิทธิที่เป็นธรรม 2 ประการ◦ ต ้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ ้าของลิขสิทธิ์◦ ต ้องไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิอันชอบด ้วยกฎหมายของเจ ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร
 • From: YouTube no_reply@youtube.comDate: December 28, 2011 18:32:52 GMT+07:00To: xxxx@gmail.comSubject: Information about your video “ปปปปปปป“Dear xxxx,Your video, ปปปปปปปป, may have content that is owned or licensed by[Merlin] Ninja Tune Ltd.No action is required on your part; however, if you are interested inlearning how this affects your video, please visit the Content IDMatches section of your account for more information.Sincerely,-The YouTube Team-© 2011 YouTube, LLC901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066
 •  คุณรู้จัก ... Thai Encoding แล ้วหรือยัง ANSI, TIS-620, Windows-874, UTF-8
 •  Quick Response Code 2D Barcode - Stores more data than
 • Photo of Iron Man 2 with QR Code: Courtesy of Marvel Comics
 •  มาตรฐาน และข ้อกาหนดเป็น “ประเด็นสาคัญ” ปัญหา “ภาษา” ทรัพย์สินทางปัญญา การหมั่นตรวจสอบ และร่วมกันตรวจสอบ
 • http://www.thailibrary.in.thhttp://www.stks.or.th/wiki ศตพล ยศกรกุล satapon@nstda.or.th firstpimm@gmail.com http://www.facebook.com/firstsatapon http://slideshare.net/firstpimm