คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย

4,970 views
4,672 views

Published on

คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย

Published in: Education
0 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
353
Comments
0
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย

 1. 1. 40   
 2. 2. จากจํานวนผูพิการและผูสูงอายุท่ีมีมากขึ้น เมื่อรวมกับ ประชากรเด็ก สตรีมครรภ หรือผูทพพลภาพอืนๆ แลวพบวาในอนาคต ี ุ ่ บทนํา ประชากรเหลานี้ จะมีสดสวนรวมแลวมากกวาคนทัวไป การขับเคลือน ่ ั เรืองสภาพแวดลอมทีเ่ หมาะสมกับผูพการและผูสงอายุ จึงเปนประเด็น ทีทวโลกกําลังรณรงคกนอยางแพรหลาย ่ ั่ ั  ิ ู ่ ่ สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการแหงชาติ ิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และหนวยวิจัย สภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับผูสูงอายุและผูพิการ จุฬาลงกรณ มหาวิ ท ยาลั ย ได เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ดั ง กล า ว จึ ง ได จั ด ทํ า “คูมอการออกแบบสภาพแวดลอมสําหรับคนพิการ และคนทุกวัย” ื ขึ้น เพื่อเผยแพรแนวทางการออกแบบสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ให หนวยงานตางๆ และประชาชนทัวไป สามารถอานและทํา ความเขาใจอยาง ่ งายๆ โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลแนวทางการออกแบบดังกลาวจาก หลายแหลง เชน ADA ของสหรัฐอเมริกา Accessibility for the Disabled ของ UN Architectural Services Department ของฮองกง Building Construction Authority ของสิงคโปร Code of Practice on Access and Mobility ของลิเวอรพล อังกฤษ และ ู Barrier Free Design Guideline ของญีปน เปนตน ทางคณะผูจดทํา ่ ุ ั หวังเปนอยางยิงวาผูทไี่ ดอานคูมอฯ นี้ สามารถนําความรูทไี่ ดไปปรับปรุง ่   ื  สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับผูพการ ผูสงอายุ อันจะนําไปสูการสราง  ิ ู  สภาพแวดลอมทีเ่ ปนมิตรกับคนทุกวัย ทุกกลุม ซึงอาจจะมีบางประเด็น  ่ ทีไ่ มเหมาะสมกับคนไทย ทางคณะผูจดทํายินดีรบคําแนะนําจากผูทไี่ ดอาน ั ั   คูมอฯ นีทกทาน เพือทําการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณตอไป ื ุ้ ่ แนวคิด : คนพิการ คนชรา สามารถใชชีวิตไดอยางอิสระ มีศักดิ์ศรี ไมเปนภาระกับสังคม    1
 3. 3. สารบัญ บทนํา 1 การออกแบบทีทกคนสามารถเขาถึง ุ่ และใชประโยชนได (Universal Design) 3 ขนาดและสัดสวนตางๆ ของรถเกาอีเ้ ข็นคนพิการ 4 สิงอํานวยความสะดวกในอาคาร ่ 5   6   7   14  ⌫ 18      19   24   27    36    372   
 4. 4. Universal Design การออกแบบทีทกคน ุ่ สามารถเขาถึง และใชประโยชนได  ⌫     ⌫              ⌫       ⌦⌫⌫       ⌫ ⌫ ⌫  ⌫ ⌧       ⌫  ⌫       ⌫⌫⌦                                ⌫    ⌫        3
 5. 5. ขนาดและสัดสวนตางๆ ของรถเกาอีเ้ ข็นคนพิการ**4   
 6. 6. สิงอํานวยความสะดวกในอาคาร* ่    ⌫               5
 7. 7. 1. ปาย ตัวอยางปายแสดงทางไปสูสงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ  ิ่ ตัวอยางสัญลักษณแสดงประเภทสิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ่6   
 8. 8. 2. ทางลาด*     ⌫       ⌫         ⌫     ⌫     ⌫  ⌫      ⌫ไมนอยกวา 900 มม.  มีความลาดชันไมตากวา 1 : 12 ่ํ ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้น ใหยกขอบสูงจากพื้นผิว ของทางลาดไมนอยกวา 150 มม.     7
 9. 9. แสดงลักษณะทางลาดแบบตรง 1,50 0 1,50 0 0 MIN 1,50 ⌫   ⌫⌫ ⌫    ⌦ ⌫      แสดงลักษณะทางลาด 90 องศา**8   
 10. 10. แสดงลักษณะทางลาด 180 องศา** IN 0M 1,50 ⌫    ⌫⌫       ⌦        9
 11. 11. ทางลาดขอบถนน** 900 ⌫              90010   
 12. 12. ⌫⌫ ⌫⌫⌫⌫        ⌫⌫        11
 13. 13. ราวจับ* ⌫ ⌫              ⌫ ⌦    ยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาด ไมนอยกวา 150 มม. 150 มม. ตัวอยางราวจับสําหรับผูพการ  ิ12   
 14. 14. ไมนอยกวา  40-50 มม.ตัวอยางลักษณะทัวไปของราวจับ ่    13
 15. 15. 3. บันได* 15-20 มม. 800-900 มม. ตัวอยางบันไดสําหรับผูพการ  ิ ⌫    ⌫    ⌫  ⌫               ⌫ 14   
 16. 16.        ⌫   ⌦⌫ ⌫    ⌫        15
 17. 17. ทีวางใตบนไดและทางลาด** ่ ั ⌫⌫  ⌫      ⌫ ⌫⌫⌫    16   
 18. 18. ลิฟต** ไมนอยกวา 900 มม. ตัวอยางลิฟตสาหรับผูพการ ํ  ิ ⌫ ⌫  ⌫       ⌫  800-900 มม. ไมนอยกวา ⌫     ⌫⌫ ⌫      17
 19. 19. 4. ทีจอดรถ* ่ ⌫ ⌫ ⌫⌫ ⌫       ⌫ ⌫ ⌫       ⌫  ⌫⌫ ⌫⌫⌫   ⌫ ⌫  ⌫ ⌫ ⌫    ⌫   ⌫  ⌫⌫ ⌦      ⌫⌦           ⌫   18   
 20. 20. 5. ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร ทางเชือมระหวางอาคาร* ่⌫ ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫⌫     19
 21. 21.   ⌫     ⌫       ⌫⌫ ⌫              20   
 22. 22. ทางเดิน**  ⌫  ⌫   ⌫ ⌫ ⌫ ⌫     ⌫  ⌫  ⌫  ⌫    ⌫ ⌫   ⌫         21
 23. 23. 22   
 24. 24. ตัวอยางทอระบายน้า หรือรางระบายน้า ํ ํ    23
 25. 25. 6. ประตู* ไมนอยกวา  900 มม.         ⌫ ⌫   ⌫  ⌫⌫         ⌫ ⌫  ⌫ ไมนอยกวา   ⌫   900 มม.          24   
 26. 26. ไมนอยกวา  900 มม. ตัวอยางประตูสาหรับผูพการ ํ  ิ⌫⌫  ⌫  ⌦⌫       ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫               25
 27. 27. ⌫⌫⌫ ⌫   ⌫     ⌫              ⌧   ⌫⌫    หนาตาง      ⌫⌫⌫    ⌫   ⌫  ⌫⌦  26   
 28. 28. 7. หองสวม*⌫⌫⌫   ⌫ ⌫⌫⌫  ⌫⌫⌫  ⌫  ⌫    ⌫ ⌫     ⌫     ⌫     27
 29. 29. ตัวอยางหองน้าสําหรับผูพการ ํ  ิ สัญลักษณ                                      ⌫⌫    ⌫   ⌫      28   
 30. 30. ตัวอยางหองอาบน้าสําหรับผูพการ ํ  ิ    29
 31. 31. ตัวอยางหองอาบน้าสําหรับผูพการ ํ  ิ30   
 32. 32. ตัวอยางราวปรับมุมสําหรับผูพการ  ิ⌫⌫  ⌫  ⌫      31
 33. 33. อางลางมือ ตัวอยางอางลางมือสําหรับผูพการ  ิ32   
 34. 34. ⌫⌦⌫ ⌫         ⌫ ⌫ ⌫⌦       ⌫   ⌫ ⌫   ⌫ ⌦⌫ ⌦    33
 35. 35.  ⌦  34   
 36. 36. ตัวอยางโถปสสาวะสําหรับผูพการ  ิ    35
 37. 37. 8. พืนผิวตางสัมผัส* ้ ⌫ ⌫  ⌫   ⌫  ⌫  ⌦   ⌫    ⌫    ⌫   ⌫         ⌦             36   
 38. 38. 9. โรงมหรสพ หอประชุม*⌫⌫ ⌦⌫ ⌫       ⌫ ⌫ ⌫ ⌫         ⌦⌫   ⌫ ⌫       37
 39. 39. หองพักในโรงแรม* ⌫  ⌦  ⌫   ⌫        ⌫ ⌫   ⌫     ⌫  ⌫ ⌫⌫⌫    ⌫ ⌫     ⌫⌫   ⌫   ⌫⌫⌫  ⌫     ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌦           ⌫    ⌫ 38   
 40. 40. ระดับโตะ - เคาเตอรตดตอ ิ    39
 41. 41. รายการอางอิง         ⌫        40   
 42. 42. 40   

×