ผลงานวิชากาชาการและคลงควิชากาามรกบประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenนที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooควิชาการคานงใน...
ผลงานวิชากาชาการและคลงควิชากาามรกบประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenนที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooควิชาการคานงใน...
Agenda   •  OpenSource Software     OpenSource Software in action         • Reference tools        ...
สิงหาคม 255วิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooช.  • สิงหาคม 255านกงานพัฒนาวิทยฒนาวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลRef...
รจิทัลReference tools Institutional Repositoryàกกบ สิงหาคม 255วิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooช.        ...
ส นักกง นักพัฒนาวิทยฒนัก วิทยาศาสตร์และทย ศ สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและเทคโนักโลยแห่งชาติ璻p灈ᆣꎠ噊m.ꎄ噊焴৮㲈༢焴৮cꍬ噊ꍔ噊งช ต    ...
ที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference too;านรจิทัลReference tools Institutional Repositoryàก/เคยุคดิจิทัลReference tools Inst...
Open Source Software    • ซอฟตแวรุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊^เป_ดเผย์笘କ@hypตนฉบบ      – ตนฉบบโปรุณพิบูลย์แกรุณพิบูล...
Open Source Software   • ซอฟตแวรุณพิบูลย์ฟรุณพิบูลย์^   • ซอฟตแวรุณพิบูลย์โอเพิบูลย์笘କ@นซอรุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการล...
Freeware   • ซอฟตแวรุณพิบูลย์ธิ์ในยุคดิจิทัล,2:¨蚴忢le蚜忢蚄忢虨忢记঻ₘ༢记঻รุณพิบูลย์กจัดการรายการบรรณานุกรมด้ทัลด้วย DrupalX럤噊^อนญ...
OSS Freeware ครอบคลมที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooกกล;มงาน   • การุณพิบูลย์ใชงานสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทdวนบ...
OSS Freeware ใกลตวิชากาเรา  •  Office suits        •  OpenOffice.org  •  Zip/Unzip          •  I...
OSS Freeware ใกลตวิชากาเรา    • Web browser          • Firefox    • Mail Client          • Thunde...
Tools    •  DL IR    Dspace, Greenstone, Drupal, Joomla    •  Blog      Wordpress    •  Wiki    ...
เครPองมPอออนไลน@เพัฒนาวิทยPอการจิทัลReference tools Institutional Repositoryàด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenการ   • T...
Online Thesaurus   •  http://www.visualthesaurus.com/www.stks.or.th                         16
อรรถาภธานศพัฒนาวิทยที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference too@เกษตรไที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tool...
ศพัฒนาวิทยที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference too@สิงหาคม 255มพัฒนาวิทยนธ@กบการคนคPนสิงหาคม 255ารสิงหาคม 255นเที่ควรคำนึงในยุ...
ResearcherID   •  http://researcherid.com/www.stks.or.th                          19
ResearcherID   •  แหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อdงรุณพิบูลย์วบรุณพิบูลย์วมือออนไลผลิศ องานวชาการุณพิบูลย์ แลิศ อะเชอมือออนไลโย์笘କ...
Social bookmarking   •  https://delicious.com/www.stks.or.th                          21
Shareaholic   •  Mozilla FireFox + Add-Ons : Shareaholic                   + http://www.mozilla.org ...
EasyBib   •  http://www.easybib.com/www.stks.or.th                       23
การจิทัลReference tools Institutional Repositoryàด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenการบรรณานกรมยุคดิจิทัลReference tools ...
Reference Tools ตวิชากาไหนด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenเอ;ยุคดิจิทัลReference tools Institutional Reposit?   • EndN...
Why ?www.stks.or.th             26
ที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooาไมตอง Zotero   •  โอเพิบูลย์笘କ@นซอรุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทแลิศ อะฟร...
เรยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositนร Zotero         •    การุณพิบูลย์ตดตxง         •...
เรมตนกบ Zotero                     + Zotero         http://www.mozilla.com  http://www.zote...
การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง   •  ตดตxงเว0บบรุณพิบูลย์าวเซอรุณพิบูลย์ Firefox        http://www.mo...
การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง   •  เมือออนไลอตดตxง Firefox เสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์0จัดการรา...
การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง   •  คลิศ อก Allow เพิบูลย์笘କ@อดcาเนนการุณพิบูลย์ตดตxงwww.stks.or.th     ...
การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง   •  คลิศ อก Install Now แลิศ อะ Restart Firefoxwww.stks.or.th        ...
การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง   •  เป_ด Firefox สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทงเกตสินทางปัญญาและการละเมิดลิข...
สิงหาคม 255ารวิชากาจิทัลReference tools Institutional Repositoryàและใชงาน Zotero   •  คลิศ อกทัลด้วย DrupalX럤噊^มือออนไ...
การนาเขารายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรมแบบต;างๆ   •  นcาเขาขอมือออนไลลิศ อบรุณพิบูลย์รุณ...
การนาเขาขอมลบรรณานกรมโด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositตรง   •  หัสเปิด...
การนาเขาจิทัลReference tools Institutional Repositoryàาก Wetsite   •  เปyนการุณพิบูลย์นcาเขาแบบอตโนมือออนไลตจัดการรายก...
การนาเขาจิทัลReference tools Institutional Repositoryàาก Wetsite   •  เมือออนไลอเขาสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทdเว0บไ...
การนาเขารายุคดิจิทัลReference tools Institutional RepositการบรรณานกรมจิทัลReference tools Institutional Repositoryàาก  ...
การนาเขารายุคดิจิทัลReference tools Institutional RepositการบรรณานกรมจิทัลReference tools Institutional Repositoryàาก  ...
การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม   •  เลิศ ออกรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิ...
การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม   •  เลิศ ออกรุณพิบูลย์ปแบบทัลด้วย Drup...
การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม   •  สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิ...
ใชงาน Zotero ร;วิชากามกบ Microsoft Word                   OpenOffice/Libre Office Plugins   •  เพิบูล...
ใชงาน Zotero ร;วิชากามกบ Microsoft Word           OpenOffice/Libre Office Plugins    Zotero 3.0 word process...
ใชงาน Zotero ร;วิชากามกบ Microsoft Word               OpenOffice/Libre Office Plugins   •  คลิศ อกเลิศ อ...
การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Rep...
การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Rep...
การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Rep...
การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Rep...
การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Rep...
การพัฒนาวิทยฒนาคลงเอกสิงหาคม 255ารหน;วิชากายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositงาน/คลงควิชากาามรสิงหาคม 255ถาบ...
กรณศกษา TNRR         ระบบคลงขอมลงานวิชากาจิทัลReference tools Institutional RepositoryàยุคดิจิทัลReference tools...
www.tnrr.in.th         http://technology.in.th/tnrrwww.stks.or.th                        55
TNRR-1www.stks.or.th             56
ภาคปฏิบัตบต   •  ตดตxง AppServ   •  ตดตxง Drupal v.6.xx         การุณพิบูลย์ปรุณพิบูลย์บแตdงรุณพิบูลย์ะบบของ...
แหล;งขอมล   •  http://www.stks.or.th   •  http://www.stks.or.th/wiki   •  http://www.stks.or.th/blog   •  http...
ขอบคณครบ   ศตพัฒนาวิทยล ยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositศกรกล (เฟิสท์)@sสิงหาคม 255ที่ควรคำนึงในยุคดิจิ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ผลงานวิชาการและคลังความรู้กับประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัล Reference tools & Institutional Repository

643 views

Published on

ผลงานวิชาการและคลังความรู้กับประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัล
Reference tools & Institutional Repository

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผลงานวิชาการและคลังความรู้กับประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัล Reference tools & Institutional Repository

 1. 1. ผลงานวิชากาชาการและคลงควิชากาามรกบประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenนที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooควิชาการคานงในยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositคด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenจิทัลReference tools Institutional Repositoryàที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooล Reference tools Institutional Repository วิชากานที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference too 29 สิงหาคม 255งหาคม 2555 ณ สิงหาคม 255านกวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositบรการ มหาวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional RepositาลยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositขอนแก;น บญเลิศ อศ อรุณพิบูลย์ณพิบูลย์笘କ@บลิศ อย์笘କ@hyp ศตพิบูลย์笘କ@ลิศ อ ย์笘କ@hypศกรุณพิบูลย์กลิศ อ ฝ=ายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositบรการควิชากาามรที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooางวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositาศาสิงหาคม 255ตร@และเที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooคโนโลยุคดิจิทัลReference tools Institutional Reposit สิงหาคม 255านกงานพัฒนาวิทยฒนาวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositาศาสิงหาคม 255ตร@และเที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooคโนโลยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositแห;งชาตwww.stks.or.th
 2. 2. ผลงานวิชากาชาการและคลงควิชากาามรกบประเด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenนที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooควิชาการคานงในยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositคด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenจิทัลReference tools Institutional Repositoryàที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooล • เครุณพิบูลย์องมือออนไลอออนไลิศ อนแลิศ อะการุณพิบูลย์จัดการรายการบรรณานุกรมด้ดการุณพิบูลย์รุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์บรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลดวย์笘କ@hyp zotero • การุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ฒนาคลิศ องความือออนไลรุณพิบูลย์ดจัดการรายการบรรณานุกรมด้ทัลด้วย DrupalX럤噊ลิศ อดวย์笘କ@hyp Drupal • ผลิศ องานวชาการุณพิบูลย์กบปรุณพิบูลย์ะเด0นทัลด้วย DrupalX럤噊รุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ย์笘କ@hypสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทนทัลด้วย DrupalX럤噊างป2ญญาแลิศ อะการุณพิบูลย์ลิศ อะเมือออนไลดลิศ อขสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิททัลด้วย DrupalX럤噊ธิ์ในยุคดิจิทัล,2:¨蚴忢le蚜忢蚄忢虨忢记঻ₘ༢记঻5ในย์笘କ@hypคดจัดการรายการบรรณานุกรมด้ทัลด้วย DrupalX럤噊ลิศ อ • มือออนไลาตรุณพิบูลย์ฐานสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทอดจัดการรายการบรรณานุกรมด้ทัลด้วย DrupalX럤噊ลิศ อกบผลิศ องานทัลด้วย DrupalX럤噊างวชาการุณพิบูลย์www.stks.or.th
 3. 3. Agenda • OpenSource Software OpenSource Software in action  • Reference tools  EasyBib  Zotero • Institutional Repository  Drupalwww.stks.or.th 3
 4. 4. สิงหาคม 255วิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooช. • สิงหาคม 255านกงานพัฒนาวิทยฒนาวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositาศาสิงหาคม 255ตร@และเที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooคโนโลยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositแห;งชาต • หน;วิชากายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositงานในกากบของกระที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooรวิชากางวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositาศาสิงหาคม 255ตร@และเที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooคโนโลยุคดิจิทัลReference tools Institutional Reposit • ภายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositใตการกากบด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenแลของ คณะกรรมการพัฒนาวิทยฒนาวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositาศาสิงหาคม 255ตร@และเที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooคโนโลยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositแห;งชาต (กวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooช.)www.stks.or.th 4
 5. 5. รจิทัลReference tools Institutional Repositoryàกกบ สิงหาคม 255วิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooช. กระที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooรวิชากางวิชากาที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositาศาสิงหาคม 255ตร@และเที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooคโนโลยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositwww.stks.or.th 5 5
 6. 6. ส นักกง นักพัฒนาวิทยฒนัก วิทยาศาสตร์และทย ศ สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและเทคโนักโลยแห่งชาติ璻p灈ᆣꎠ噊m.ꎄ噊焴৮㲈༢焴৮cꍬ噊ꍔ噊งช ต National Science and Technology Development Agency (NSTDA)www.stks.or.th 6
 7. 7. ที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference too;านรจิทัลReference tools Institutional Repositoryàก/เคยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositได็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenยุคดิจิทัลReference tools Institutional RepositนหรPอไม; • FireFox • Linux • Thunderbird • Mambo, Joomla • Izarc, 7Zip • Moodle • NVU • Atutor • Lexitron • Blog (Web log) • OpenOffice.org • Wikiwww.stks.or.th 7
 8. 8. Open Source Software • ซอฟตแวรุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊^เป_ดเผย์笘କ@hypตนฉบบ – ตนฉบบโปรุณพิบูลย์แกรุณพิบูลย์มือออนไลปรุณพิบูลย์บแกไขได – สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทามือออนไลารุณพิบูลย์ถสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทcาเนาได – สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทามือออนไลารุณพิบูลย์ถเผย์笘କ@hypแพิบูลย์笘କ@รุณพิบูลย์dได • OSS  Free Software  Freeware • ไมือออนไลdได “ฟรุณพิบูลย์^” ทัลด้วย DrupalX럤噊กอย์笘କ@hypdางwww.stks.or.th 8
 9. 9. Open Source Software • ซอฟตแวรุณพิบูลย์ฟรุณพิบูลย์^ • ซอฟตแวรุณพิบูลย์โอเพิบูลย์笘କ@นซอรุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิท • ซอฟตแวรุณพิบูลย์ตนฉบบรุณพิบูลย์หัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทเป_ด – เป_ดเผย์笘କ@hyp Source Code – www.sourceforge.net • OSS • ซอฟตแวรุณพิบูลย์เสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์^www.stks.or.th 9
 10. 10. Freeware • ซอฟตแวรุณพิบูลย์ธิ์ในยุคดิจิทัล,2:¨蚴忢le蚜忢蚄忢虨忢记঻ₘ༢记঻รุณพิบูลย์กจัดการรายการบรรณานุกรมด้ทัลด้วย DrupalX럤噊^อนญาตใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑใชไดฟรุณพิบูลย์^ • ไมือออนไลdเป_ดเผย์笘କ@hypตนฉบบโปรุณพิบูลย์แกรุณพิบูลย์มือออนไล • อาจัดการรายการบรรณานุกรมด้จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะตดความือออนไลสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทามือออนไลารุณพิบูลย์ถบางอย์笘କ@hypdางออก • มือออนไล^เงอนไขในการุณพิบูลย์ใชงาน • บางโปรุณพิบูลย์แกรุณพิบูลย์มือออนไลใชไดเฉพิบูลย์笘କ@าะสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทวนบคคลิศ อ d • บางโปรุณพิบูลย์แกรุณพิบูลย์มือออนไลไมือออนไลdอนญาตใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑารุณพิบูลย์าย์笘କ@hypไดwww.stks.or.th 10
 11. 11. OSS Freeware ครอบคลมที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooกกล;มงาน • การุณพิบูลย์ใชงานสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทdวนบคคลิศ อ, สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทcานกงาน • การุณพิบูลย์เรุณพิบูลย์^ย์笘କ@hypนการุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทอน • การุณพิบูลย์จัดการรายการบรรณานุกรมด้ดการุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊รุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ย์笘କ@hypากรุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทนเทัลด้วย DrupalX럤噊ศ • สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทถตวจัดการรายการบรรณานุกรมด้ย์笘କ@hyp • การุณพิบูลย์จัดการรายการบรรณานุกรมด้ดการุณพิบูลย์ความือออนไลรุณพิบูลย์ • รุณพิบูลย์ะบบอตโนมือออนไลตตdางๆwww.stks.or.th 11
 12. 12. OSS Freeware ใกลตวิชากาเรา • Office suits • OpenOffice.org • Zip/Unzip • Izarc, 7-zip • PDF • PDF Creator • Graphics Editor • XnView, GIMP • Dictionary • LexiTron • Text Editor • NotePad ++ • MindMap • FreeMindwww.stks.or.th 12
 13. 13. OSS Freeware ใกลตวิชากาเรา • Web browser • Firefox • Mail Client • Thunderbird • Web Development • Joomla, Drupal, Wordpress • FTP • FileZilla, WinSCP • Collaboration tools • Wiki – Dokuwiki, mediawiki • Server (Simulated) • AppServ, Server2Go • Digital Library • Joomla, Greenstone • Automated Library • Koha, OpenBiblio • Digital Repository • Drupal, DSpacewww.stks.or.th 13
 14. 14. Tools • DL IR Dspace, Greenstone, Drupal, Joomla • Blog Wordpress • Wiki Dokuwiki, Twiki, MediaWiki • Library Koha, OpenBiblio, Senayan • CMS Joomla, Drupal • e-Learning LearnSquare, Moodle • Office Suits OpenOffice.org • e-Book PDF, Open Flash e-Book • Report Open Flash Chartwww.stks.or.th 14
 15. 15. เครPองมPอออนไลน@เพัฒนาวิทยPอการจิทัลReference tools Institutional Repositoryàด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenการ • Thesaurus • ResearcherID • Social bookmarking : Delicious • Social Sharing : Shareaholicwww.stks.or.th 15
 16. 16. Online Thesaurus • http://www.visualthesaurus.com/www.stks.or.th 16
 17. 17. อรรถาภธานศพัฒนาวิทยที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference too@เกษตรไที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional Reposit • http://pikul.lib.ku.ac.th/www.stks.or.th 17
 18. 18. ศพัฒนาวิทยที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference too@สิงหาคม 255มพัฒนาวิทยนธ@กบการคนคPนสิงหาคม 255ารสิงหาคม 255นเที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooศ • http://pikul.lib.ku.ac.th/ibic/www.stks.or.th 18
 19. 19. ResearcherID • http://researcherid.com/www.stks.or.th 19
 20. 20. ResearcherID • แหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อdงรุณพิบูลย์วบรุณพิบูลย์วมือออนไลผลิศ องานวชาการุณพิบูลย์ แลิศ อะเชอมือออนไลโย์笘କ@hypงนกวจัดการรายการบรรณานุกรมด้ย์笘କ@hyp • การุณพิบูลย์เขาถwงผลิศ องานวชาการุณพิบูลย์ • การุณพิบูลย์วดคdาผลิศ องานวชาการุณพิบูลย์: จัดการรายการบรรณานุกรมด้cานวนครุณพิบูลย์xงทัลด้วย DrupalX럤噊^ไดรุณพิบูลย์บการุณพิบูลย์อางอง แลิศ อะ h-index • การุณพิบูลย์แสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทดงบทัลด้วย DrupalX럤噊ความือออนไลทัลด้วย DrupalX럤噊^อางองผลิศ องานแลิศ อะเครุณพิบูลย์อขdาย์笘କ@hypนกวจัดการรายการบรรณานุกรมด้ย์笘କ@hyp • การุณพิบูลย์คนหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑานกวจัดการรายการบรรณานุกรมด้ย์笘କ@hypในสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทาขาตdางๆ • การุณพิบูลย์เปyนทัลด้วย DrupalX럤噊^รุณพิบูลย์จัดการรายการบรรณานุกรมด้กแลิศ อะย์笘କ@hypอมือออนไลรุณพิบูลย์บในรุณพิบูลย์ะดบสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทากลิศ อ • การุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทdงเสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์มือออนไลใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑเกดความือออนไลรุณพิบูลย์dวมือออนไลมือออนไลอรุณพิบูลย์ะดบสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทากลิศ อwww.stks.or.th 20
 21. 21. Social bookmarking • https://delicious.com/www.stks.or.th 21
 22. 22. Shareaholic • Mozilla FireFox + Add-Ons : Shareaholic + http://www.mozilla.org + http://www.shareaholic.com/tools/firefoxwww.stks.or.th 22
 23. 23. EasyBib • http://www.easybib.com/www.stks.or.th 23
 24. 24. การจิทัลReference tools Institutional Repositoryàด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenการบรรณานกรมยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositคใหม;ด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenวิชากายุคดิจิทัลReference tools Institutional Reposit zotero Search See Save Citewww.stks.or.th
 25. 25. Reference Tools ตวิชากาไหนด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenเอ;ยุคดิจิทัลReference tools Institutional Reposit? • EndNoteX3 • EndNote Web • ProCite • Mendelay • CiteULink • RefWorks • Zotero • TextCite • Etc....www.stks.or.th 25
 26. 26. Why ?www.stks.or.th 26
 27. 27. ที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooาไมตอง Zotero • โอเพิบูลย์笘କ@นซอรุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทแลิศ อะฟรุณพิบูลย์^แวรุณพิบูลย์ • รุณพิบูลย์องรุณพิบูลย์บการุณพิบูลย์จัดการรายการบรรณานุกรมด้ดเก0บทัลด้วย DrupalX럤噊รุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ย์笘କ@hypากรุณพิบูลย์หัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อากหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อาย์笘କ@hypรุณพิบูลย์ปแบบ • ทัลด้วย DrupalX럤噊cางานรุณพิบูลย์วมือออนไลกบ Microsoft Word แลิศ อะ OpenOffice.org Writer/ LibreOffice d • รุณพิบูลย์องรุณพิบูลย์บรุณพิบูลย์ปแบบการุณพิบูลย์อางองหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อากหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อาย์笘କ@hypรุณพิบูลย์ปแบบ • สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทนบสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทนนกวdา 30 ภาษา • รุณพิบูลย์องรุณพิบูลย์บการุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทบคนขอมือออนไลลิศ อทัลด้วย DrupalX럤噊างอนเทัลด้วย DrupalX럤噊อรุณพิบูลย์เน0ตหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อาย์笘କ@hypแหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อdงwww.stks.or.th 27
 28. 28. เรยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositนร Zotero • การุณพิบูลย์ตดตxง • การุณพิบูลย์นcาเขาแบบตdางๆ  การุณพิบูลย์ป~อนโดย์笘କ@hypตรุณพิบูลย์ง  Wetsite o Web Opac o Online Database o Youtube o Flickr o Etc.  ISBN, DOI, PubMed ID • การุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์างรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์บรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลwww.stks.or.th 28
 29. 29. เรมตนกบ Zotero + Zotero http://www.mozilla.com http://www.zotero.orgwww.stks.or.th 29
 30. 30. การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง • ตดตxงเว0บบรุณพิบูลย์าวเซอรุณพิบูลย์ Firefox  http://www.mozilla.comwww.stks.or.th 30
 31. 31. การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง • เมือออนไลอตดตxง Firefox เสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์0จัดการรายการบรรณานุกรมด้ ใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑดcาเนนการุณพิบูลย์ตดตxง Zotero ทัลด้วย DrupalX럤噊^ http://www.zotero.org • คลิศ อก download เวอรุณพิบูลย์ชนลิศ อdาสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทด Zotero 3.0.8 for Firefox (ณ วนทัลด้วย DrupalX럤噊^ 28 สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทงหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑาคมือออนไล 2555)www.stks.or.th 31
 32. 32. การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง • คลิศ อก Allow เพิบูลย์笘କ@อดcาเนนการุณพิบูลย์ตดตxงwww.stks.or.th 32
 33. 33. การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง • คลิศ อก Install Now แลิศ อะ Restart Firefoxwww.stks.or.th 33
 34. 34. การตด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenตhง • เป_ด Firefox สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทงเกตสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทญลิศ อกษณ Zotero ทัลด้วย DrupalX럤噊^มือออนไลมือออนไลลิศ อdางขวา เปyนอนเสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์0จัดการรายการบรรณานุกรมด้การุณพิบูลย์ตดตxง Zoterowww.stks.or.th 34
 35. 35. สิงหาคม 255ารวิชากาจิทัลReference tools Institutional Repositoryàและใชงาน Zotero • คลิศ อกทัลด้วย DrupalX럤噊^มือออนไลมือออนไลลิศ อdางขวาของ Firefox จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะปรุณพิบูลย์ากฎจัดการรายการบรรณานุกรมด้อภาพิบูลย์笘କ@การุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊cางานของ Zotero สิงหาคม 255;วิชากานรายุคดิจิทัลReference tools Institutional RepositระเอยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenขอมล สิงหาคม 255;วิชากานจิทัลReference tools Institutional Repositoryàด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenการหมวิชากาด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenหม; สิงหาคม 255;วิชากานรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม บรรณานกรมwww.stks.or.th 35
 36. 36. การนาเขารายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรมแบบต;างๆ • นcาเขาขอมือออนไลลิศ อบรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลโดย์笘କ@hypตรุณพิบูลย์ง  เขาสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนาจัดการรายการบรรณานุกรมด้อการุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊cางานของ Zotero แลิศ อะนcาเขาขอมือออนไลลิศ อบรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลโดย์笘କ@hypตรุณพิบูลย์งดวย์笘କ@hyp d การุณพิบูลย์คลิศ อกทัลด้วย DrupalX럤噊^ป„มือออนไล New Item เลิศ ออกปรุณพิบูลย์ะเภทัลด้วย DrupalX럤噊ของทัลด้วย DrupalX럤噊รุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ย์笘କ@hypากรุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทนเทัลด้วย DrupalX럤噊ศทัลด้วย DrupalX럤噊^นcาเขาwww.stks.or.th 36
 37. 37. การนาเขาขอมลบรรณานกรมโด็นที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReferenยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositตรง • หัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนาจัดการรายการบรรณานุกรมด้อการุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊cางานดานขวาสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทด จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะปรุณพิบูลย์ากฎฟอรุณพิบูลย์มือออนไลใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ องรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์ขอมือออนไลลิศ อบรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไล ซwง ทัลด้วย DrupalX럤噊รุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ย์笘କ@hypากรุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทนเทัลด้วย DrupalX럤噊ศแตdลิศ อะปรุณพิบูลย์ะเภทัลด้วย DrupalX럤噊จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะมือออนไล^ฟอรุณพิบูลย์มือออนไลลิศ องรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊^แตกตdางกนบางwww.stks.or.th 37
 38. 38. การนาเขาจิทัลReference tools Institutional Repositoryàาก Wetsite • เปyนการุณพิบูลย์นcาเขาแบบอตโนมือออนไลตจัดการรายการบรรณานุกรมด้ากเว0บไซตตdางๆ ทัลด้วย DrupalX럤噊รุณพิบูลย์องรุณพิบูลย์บมือออนไลาตรุณพิบูลย์ฐาน OpenURL ^  http://www.stks.or.th/blog  http://www.youtube.com/  http://www.isiknowledge.com/  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  http://www.flickr.com/  http://www.amazon.com/  Etc.www.stks.or.th 38
 39. 39. การนาเขาจิทัลReference tools Institutional Repositoryàาก Wetsite • เมือออนไลอเขาสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทdเว0บไซตตdางๆ ใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทงเกตทัลด้วย DrupalX럤噊^ดานทัลด้วย DrupalX럤噊าย์笘କ@hypของ Address bar จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะปรุณพิบูลย์ากฏไอคอนรุณพิบูลย์ป • ใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑคลิศ อกทัลด้วย DrupalX럤噊^รุณพิบูลย์ปไอคอนซwงจัดการรายการบรรณานุกรมด้ะแตกตdางกนขwนอย์笘କ@hypกบปรุณพิบูลย์ะเภทัลด้วย DrupalX럤噊ของเนxอหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑาทัลด้วย DrupalX럤噊รุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ย์笘କ@hypากรุณพิบูลย์ x d สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทนเทัลด้วย DrupalX럤噊ศนxน (Save to Zotero) จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะเปyนการุณพิบูลย์บนทัลด้วย DrupalX럤噊wกขอมือออนไลลิศ อบรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลแบบ อตโนมือออนไลต • เว0บไซต OPAC ของหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑองสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทมือออนไลดหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑรุณพิบูลย์อเว0บไซตฐานขอมือออนไลลิศ อออนไลิศ อนป2จัดการรายการบรรณานุกรมด้จัดการรายการบรรณานุกรมด้บนมือออนไล^หัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อาย์笘କ@hypแหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑง d รุณพิบูลย์องรุณพิบูลย์บ OpenURLwww.stks.or.th 39
 40. 40. การนาเขารายุคดิจิทัลReference tools Institutional RepositการบรรณานกรมจิทัลReference tools Institutional Repositoryàาก ISBN, DOI, PubMed ID • คลิศ อกทัลด้วย DrupalX럤噊^ไอคอน (Add Item by Identifier) เพิบูลย์笘କ@อนcาเขารุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์บรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลจัดการรายการบรรณานุกรมด้าก ISBN, DOI, PubMed ID • ทัลด้วย DrupalX럤噊^ชdองคนหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑาใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑใสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทd ISBN, DOI หัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑรุณพิบูลย์อ PubMed IDwww.stks.or.th 40
 41. 41. การนาเขารายุคดิจิทัลReference tools Institutional RepositการบรรณานกรมจิทัลReference tools Institutional Repositoryàาก ISBN, DOI, PubMed ID • Zotero จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะบนทัลด้วย DrupalX럤噊กขอมือออนไลลิศ อบรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลโดย์笘କ@hypอตโนมือออนไลต wwww.stks.or.th 41
 42. 42. การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม • เลิศ ออกรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊รุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ย์笘କ@hypากรุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทนเทัลด้วย DrupalX럤噊ศทัลด้วย DrupalX럤噊^ตองการุณพิบูลย์ สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทามือออนไลารุณพิบูลย์ถเลิศ ออกไดมือออนไลากกวdาหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนwงรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์ เพิบูลย์笘କ@อสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์างรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์บรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไล • คลิศ อกขวารุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊^ตองการุณพิบูลย์ เลิศ ออก Create Bibliography from Librarywww.stks.or.th 42
 43. 43. การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม • เลิศ ออกรุณพิบูลย์ปแบบทัลด้วย DrupalX럤噊^ตองการุณพิบูลย์อางอง (Citation Style) • เลิศ ออก Copy to Clipboardwww.stks.or.th 43
 44. 44. การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม • สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์างรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์บรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลโดย์笘କ@hypวางในโปรุณพิบูลย์แกรุณพิบูลย์มือออนไลกลิศ อdมือออนไล Word Processorwww.stks.or.th 44
 45. 45. ใชงาน Zotero ร;วิชากามกบ Microsoft Word OpenOffice/Libre Office Plugins • เพิบูลย์笘କ@มือออนไลความือออนไลสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทะดวกในการุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์างรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์อางอง รุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์บรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลดวย์笘କ@hyp Zotero word processor plugins ซwงรุณพิบูลย์องรุณพิบูลย์บทัลด้วย DrupalX럤噊xง Microsoft Word OpenOffice/Libre Office • ดาวนโหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อด Zotero word processor plugins ไดทัลด้วย DrupalX럤噊^ http://www.zotero.org เลิศ ออก Install Zotero word processor pluginswww.stks.or.th 45
 46. 46. ใชงาน Zotero ร;วิชากามกบ Microsoft Word OpenOffice/Libre Office Plugins Zotero 3.0 word processor plugins หัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑรุณพิบูลย์อ Zotero 2.1 word processor plugins (ขwxนอย์笘କ@hypdเวอรุณพิบูลย์ชนทัลด้วย DrupalX럤噊^ตดตxง)www.stks.or.th 46
 47. 47. ใชงาน Zotero ร;วิชากามกบ Microsoft Word OpenOffice/Libre Office Plugins • คลิศ อกเลิศ ออกเวอรุณพิบูลย์ชนทัลด้วย DrupalX럤噊^ตองการุณพิบูลย์ จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะปรุณพิบูลย์ากฏหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนาตdางขwนมือออนไลาใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑคลิศ อก Allow แลิศ อะ Install x Now เพิบูลย์笘କ@อทัลด้วย DrupalX럤噊cาการุณพิบูลย์ตดตxง Plugins แลิศ อะ Restart Firefoxwww.stks.or.th 47
 48. 48. การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม • เป_ดโปรุณพิบูลย์แกรุณพิบูลย์มือออนไล OpenOffice/Libre Office จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะปรุณพิบูลย์ากฏแถบเครุณพิบูลย์องมือออนไลอ ดงรุณพิบูลย์ป • ในการุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์างรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์อางองใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนcาเมือออนไลาสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทวาง ณ ตcาแหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนdงทัลด้วย DrupalX럤噊^ตองการุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊cารุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์แลิศ อวคลิศ อก ป„มือออนไล Insert Citationwww.stks.or.th 48
 49. 49. การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม • เลิศ ออกรุณพิบูลย์ปแบบการุณพิบูลย์อางอง (Citation Style) ซwงจัดการรายการบรรณานุกรมด้ะปรุณพิบูลย์ากฏในครุณพิบูลย์งแรุณพิบูลย์กเทัลด้วย DrupalX럤噊dานxน x แลิศ อวคลิศ อก OKwww.stks.or.th 49
 50. 50. การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม • เลิศ ออกรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊รุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ย์笘କ@hypากรุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทนเทัลด้วย DrupalX럤噊ศทัลด้วย DrupalX럤噊^ตองการุณพิบูลย์ทัลด้วย DrupalX럤噊cารุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์อางองwww.stks.or.th 50
 51. 51. การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม • รุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์อางองจัดการรายการบรรณานุกรมด้ะปรุณพิบูลย์ากฏ ณ ตcาแหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนdงทัลด้วย DrupalX럤噊^วางเมือออนไลาสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑทัลด้วย DrupalX럤噊cาซxcากบตcาแหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนdงอนๆ ทัลด้วย DrupalX럤噊^ตองการุณพิบูลย์ • เมือออนไลอทัลด้วย DrupalX럤噊cารุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์อางองครุณพิบูลย์บถวนแลิศ อว ในหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนาสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทดทัลด้วย DrupalX럤噊าย์笘କ@hypหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑรุณพิบูลย์อหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑนาบรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไล แลิศ อวพิบูลย์笘କ@มือออนไลพิบูลย์笘କ@ หัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑวขอ บรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไล ใหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑคลิศ อกป„มือออนไล Insert Bibliographywww.stks.or.th 51
 52. 52. การสิงหาคม 255รางรายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการอางอง/รายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositการบรรณานกรม • รุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์บรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลทัลด้วย DrupalX럤噊^ไดมือออนไลาจัดการรายการบรรณานุกรมด้ากรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์อางองทัลด้วย DrupalX럤噊^รุณพิบูลย์ะบในเอกสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์ ซwงหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑากมือออนไล^การุณพิบูลย์เพิบูลย์笘କ@มือออนไล รุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์อางองในเอกสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์ Zotero จัดการรายการบรรณานุกรมด้ะทัลด้วย DrupalX럤噊cาการุณพิบูลย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทรุณพิบูลย์างรุณพิบูลย์าย์笘କ@hypการุณพิบูลย์บรุณพิบูลย์รุณพิบูลย์ณานกรุณพิบูลย์มือออนไลโดย์笘କ@hypอตโนมือออนไลตwww.stks.or.th 52
 53. 53. การพัฒนาวิทยฒนาคลงเอกสิงหาคม 255ารหน;วิชากายุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositงาน/คลงควิชากาามรสิงหาคม 255ถาบน • เอกสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์หัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อากปรุณพิบูลย์ะเภทัลด้วย DrupalX럤噊กบมือออนไลาตรุณพิบูลย์ฐานสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทอดจัดการรายการบรรณานุกรมด้ทัลด้วย DrupalX럤噊ลิศ อ • Software ทัลด้วย DrupalX럤噊^ใชในการุณพิบูลย์พิบูลย์笘କ@ฒนารุณพิบูลย์ะบบ  GreenStone  Dspace  Fedora  Joomla + Book Library.....  Drupal + Biblio+OAI2.....www.stks.or.th 53
 54. 54. กรณศกษา TNRR ระบบคลงขอมลงานวิชากาจิทัลReference tools Institutional RepositoryàยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositไที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference tooยุคดิจิทัลReference tools Institutional Reposit : TNRR Thai National Research Repositorywww.stks.or.th 54
 55. 55. www.tnrr.in.th http://technology.in.th/tnrrwww.stks.or.th 55
 56. 56. TNRR-1www.stks.or.th 56
 57. 57. ภาคปฏิบัตบต • ตดตxง AppServ • ตดตxง Drupal v.6.xx  การุณพิบูลย์ปรุณพิบูลย์บแตdงรุณพิบูลย์ะบบของ Drupal  การุณพิบูลย์ปรุณพิบูลย์บแกไขขอมือออนไลลิศ อเว0บไซต  การุณพิบูลย์ดาวนโหัสเปิดᕪ䵇钗⃒澝Pḑลิศ อดแลิศ อะตดตxง Module  การุณพิบูลย์นcาเขาเอกสินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทารุณพิบูลย์ดจัดการรายการบรรณานุกรมด้ทัลด้วย DrupalX럤噊ลิศ อwww.stks.or.th 57
 58. 58. แหล;งขอมล • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.comwww.stks.or.th 58
 59. 59. ขอบคณครบ ศตพัฒนาวิทยล ยุคดิจิทัลReference tools Institutional Repositศกรกล (เฟิสท์)@sสิงหาคม 255ที่ควรคำนึงในยุคดิจิทัลReference too) p @  satapon@nstda.or.th  firstpimm@gmail.com  https://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsataponwww.stks.or.th 59

×