การทำรายการอ้างอิงด้วย Open Source Reference Manager : Zotero

618 views
509 views

Published on

การทำรายการอ้างอิงด้วย Open Source Reference Manager : Zotero วันที่ 27 พฤษภาคม 2557
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 4 ห้อง 401R
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม​งคลกรุงเทพ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การทำรายการอ้างอิงด้วย Open Source Reference Manager : Zotero

 1. 1. www.stks.or.th 11 การทำารายการอ้าางอ้งงด้าวย Open Source Reference Manager : Zotero ศตพล ยศกรกุล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานกกงานพกฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งงชาติ satapon@nstda.or.th, firstpimm@gmail.com http://stks.or.th/, http://thailibrary.in.th http://facebook.com/firstsatapon วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชก้น 4 ห่้อง 401R มห่าวิทยาลกยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 2. 2. www.stks.or.th 22 Agenda Reference tool  Zotero • การทำารายการอ้าางอ้งง/บรรณานุกรม • การทำารายการอ้าางอ้งง/บรรณานุกรมดาวย Reference Tools • ต่อ้ยอ้ด “รายการอ้าางอ้งง/บรรณานุกรม”
 3. 3. www.stks.or.th 33 อ้าางอ้งง/บรรณานุกรม ส่วนสำาคัญขอ้งผลงานวงชาการ การบอกรายละเอียดของแหล่งสารสนเทศ ที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า ซึ่งนำาเสนอในรปปของรายงาน ภาคนพพนธ์ บทความ หนังสือวพชาการ และรายงานการวพจัย
 4. 4. www.stks.or.th 44
 5. 5. www.stks.or.th 55 อ้าางอ้งง/บรรณานุกรม
 6. 6. www.stks.or.th 66 บันทึกเล็กๆ ที่มาขอ้งอ้าางอ้งง งานวพจัยเรื่อง ........................ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ [1] ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~[2]~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1 เรื่อง ..... โดย ...... สถานที่พพมพ.......... วันที่ ........... 1 เรื่อง ..... โดย ...... สถานที่พพมพ.......... วันที่ ........... เนื้อหา ….. 2 เรื่อง ..... โดย ...... สถานที่พพมพ.......... วันที่ ........... เนื้อหา …..
 7. 7. www.stks.or.th 77 กว่าจะได้ามา ...... • คานเอ้กสาร/สื่อ้ทรัพยากรที่ใชาประกอ้บการทำาผลงานวงชา • บันทึก สรุปความ เก็บรายการบรรณานุกรม  หายเมื่อ้ไร ไม่รูา • ตาอ้งมาไล่ใส่แต่ละจุด • รูปแบบ  จำายาก ทังงหนังสือ้ วารสาร รายงาน หนังสือ้พงมพ เว็บไซต ...  แย่จัง ถูกปรับรูปแบบใหม่ทังงหมด  รันเลขใหม่ (กรณีใชาแบบตัวเลข)
 8. 8. www.stks.or.th 88 ใชาขาอ้มูลต่อ้ไปนี้ระบุอ้าางอ้งงแบบ APA, MLA, Chicago – Author/date, IEEE
 9. 9. www.stks.or.th 99 Citation Style • APA • MLA • Chicago – Author/Date • IEEE • จุฬาฯ • ม.เกษตรฯ • ม.มหงดล • ม.บูรพา
 10. 10. www.stks.or.th 1010 ใชาขาอ้มูลต่อ้ไปนี้สราางบรรณานุกรมแบบ APA, MLA, Chicago – Author/date, IEEE
 11. 11. www.stks.or.th 1111 Bibliography Style APA MLA Chicago – Author/Date IEEE จุฬาฯ ม.เกษตรฯ ม.มหงดล ม.บูรพา
 12. 12. www.stks.or.th 1212 Reference Tools พระเอ้กสำาหรับคุณ • EndNote X1, EndNote Web • JabRef • ProCite • RefWorks • Zotero • TextCite • CiteULike • Connotea • Mendelay • OpenOffice.org • Microsoft Word 2007
 13. 13. www.stks.or.th 1313 Reference Tools ทางเลือ้ก • OpenOffice.org + JabRef/RefBase  ฟรี • Firefox + Zotero บนฐานขอ้ง OpenURL  ฟรี  ทำางานไดาทังง MS Office และ OpenOffice  ทุกที่ ทุกเวลา  อ้ัตโนมัตง
 14. 14. www.stks.or.th 1414 OpenOffice.org
 15. 15. www.stks.or.th 1515 Why ?
 16. 16. www.stks.or.th 1616 Zotero • Zotero [zoh-TAIR-oh] is a free, easy-to-use Firefox extension to help you collect, manage, and cite your research sources. http://www.zotero.org/
 17. 17. www.stks.or.th 1717http://research.library.gsu.edu/zoter
 18. 18. www.stks.or.th 1818 Features • Automatically capture citations • Remotely back up and sync your library • Store PDFs, images, and web pages • Cite from within Word and OpenOffice • Take rich-text notes in any language • Wide variety of import/export options • Free, open source, and extensible • Collaborate with group libraries • Organize with collections and tags • Access your library from anywhere • Automatically grab metadata for PDFs • Use thousands of bibliographic styles • Instantly search your PDFs and notes • Advanced search and data mining tools • Interface available in over 30 languages • Recommendation engine and RSS feeds
 19. 19. www.stks.or.th 1919 สรุปทำาไมตาอ้ง Zotero • โอ้เพนซอ้รสและฟรีแวร • รอ้งรับการจัดเก็บทรัพยากรหลากหลายรูปแบบ • ทำางานร่วมกับ Microsoft Word และ OpenOffice.org Writer/ LibreOffice • รอ้งรับรูปแบบการอ้าางอ้งงหลากหลายรูปแบบ • สนับสนุนกว่า 30 ภาษา • รอ้งรับการสืบคานขาอ้มูลทางอ้งนเทอ้รเน็ตหลายแหล่ง
 20. 20. www.stks.or.th 2020 เรียนรูา Zotero • การตงดตังง • การนำาเขาาแบบต่างๆ  การป้อ้นโดยตรง  Wetsite o Web Opac o Online Database o Youtube o Flickr o Etc.  ISBN, DOI, PubMed ID • การสราางรายการบรรณานุกรม • การ Import / Export, Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins
 21. 21. www.stks.or.th การจัด้การบรรณานุกรมยุคใหม่ด้าวย zotero CiteSaveSeeSearch Sync
 22. 22. www.stks.or.th 2222 การตงด้ตั้ง Zotero • ตงดตังง FireFox หรือ้ปรับ Firefox ใหาเป็นรุ่นล่าสุด • เขาาสู่เว็บไซต http://www.zotero.org • คลงก Download
 23. 23. www.stks.or.th 2323 เรง่มตานกับ Zotero Zotero+ http://www.mozilla.com http://www.zotero.org
 24. 24. www.stks.or.th 2424 การตงด้ตั้ง • ตงดตังงเว็บบราวเซอ้ร Firefox  http://www.mozilla.com  http://www.mozilla.org/en-US/
 25. 25. www.stks.or.th 2525 การตงด้ตั้ง • เมื่อ้ตงดตังง Firefox เสร็จ ใหาดำาเนงนการตงดตังง Zotero ที่ http://www.zotero.org • คลงก download เวอ้รชั่นล่าสุด Zotero 4.0.20.2 for Firefox (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม) 2557)
 26. 26. www.stks.or.th 2626 การตงด้ตั้ง • คลงก Zotero 4.0 for Firefox
 27. 27. www.stks.or.th 2727 การตงด้ตั้ง • คลงก Allow เพื่อ้ดำาเนงนการตงดตังง
 28. 28. www.stks.or.th 2828 การตงด้ตั้ง • คลงก Install Now และ Restart Firefox
 29. 29. www.stks.or.th 2929 การตงด้ตั้ง • เปิด Firefox สังเกตสัญลักษณ Zotero ที่มุมล่างขวา เป็นอ้ันเสร็จการตงดตังง (กรณีเวอ้รชั่น ต่ำากว่า Firefox 29.0) Zotero
 30. 30. www.stks.or.th 3030 (กรณีเวอ้ร์ชั่น ล่าสุด้ Firefox 29.0) Zotero
 31. 31. www.stks.or.th 3131 สำารวจและใชางาน Zotero • คลงกที่มุมล่างขวาขอ้ง Firefox จะปรากฎจอ้ภาพการทำางานขอ้ง Zotero ส่วนจัดการหมวดหมป่ ส่วนรายการบรรณานุกรม ส่วนรายระเอียดข้อมปล บรรณานุกรม
 32. 32. www.stks.or.th 3232 ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่ Zotero รอ้งรับ • Artwork • Audio Recording • Bill • Blog post • Book • Book Section • Case • Computer Program • Conference Paper • Dictionary Entry • Document • E-Mail • Encyclopedia Article • Flim • Forum Post • Hearing • Instant Message • Interview • Journal Article • Letter • Magazine Article • Manuscript • Map • Newspaper Article • Patent • Podcast • Presentation • Radio Broadcast • Report • Statute • Thesis • TV Broadcast • Video Recording
 33. 33. www.stks.or.th 3333 รายการที่จัด้เก็บแต่ละประเภท
 34. 34. www.stks.or.th 3434 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมแบบต่างๆ • นำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโดยตรง  เขาาสู่หนาาจอ้การทำางานขอ้ง Zotero และนำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโดยตรงดาวย การคลงกที่ปุ่ม New Item เลือ้กประเภทขอ้งทรัพยากรสารสนเทศที่นำาเขาา
 35. 35. www.stks.or.th 3535 จงใชาขาอ้มูลต่อ้ไปนี้ป้อ้นใน Zotero
 36. 36. www.stks.or.th 3636 การนำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโด้ยตรง • หนาาจอ้การทำางานดาานขวาสุด จะปรากฎฟอ้รมใหาลงรายการขาอ้มูลบรรณานุกรม ซึ่ง ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทจะมีฟอ้รมลงรายการที่แตกต่างกัน
 37. 37. www.stks.or.th 3737 การนำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโด้ยตรง (ต่อ้) • หนังสือ้ เรื่อ้ง “ทุนทางสังคม”
 38. 38. www.stks.or.th 3838 การนำาเขาาขาอ้มูลบรรณานุกรมโด้ยตรง (ต่อ้) • นำาขาอ้มูลที่ปรากฏป้อ้นเขาา Zotero
 39. 39. www.stks.or.th 3939 เว็บไซต์และระบบฐานขาอ้มูลหาอ้งสมุด้รอ้งรับ Open URL • http://kkulib.kku.ac.th/ • เลือ้กสืบคานจาก เลขมาตรฐานสากล ISBN: 9786161200480
 40. 40. www.stks.or.th 4040 การนำาเขาาจาก Wetsite • เป็นการนำาเขาาแบบอ้ัตโนมัตงจากเว็บไซตต่างๆ ที่รอ้งรับมาตรฐาน OpenURL  http://kkulib.kku.ac.th  http://www.youtube.com/  http://www.isiknowledge.com/  http://www.worldscientific.com  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  http://www.flickr.com/  http://www.amazon.com/  Etc.
 41. 41. www.stks.or.th 4141 การนำาเขาาจาก Wetsite • เมื่อ้เขาาสู่เว็บไซตต่างๆ ใหาสังเกตที่ดาานทาายขอ้ง Address bar จะปรากฏไอ้คอ้นรูป • ใหาคลงกที่รูปไอ้คอ้นซึ่งจะแตกต่างกันขึงนอ้ยู่กับประเภทขอ้งเนืงอ้หาทรัพยากร สารสนเทศนังน (Save to Zotero) จะเป็นการบันทึกขาอ้มูลบรรณานุกรมแบบ อ้ัตโนมัตง • เว็บไซต OPAC ขอ้งหาอ้งสมุดหรือ้เว็บไซตฐานขาอ้มูลอ้อ้นไลนปัจจุบันมีหลายแห่ง รอ้งรับ OpenURL
 42. 42. www.stks.or.th 4242 เว็บไซต์และระบบฐานขาอ้มูลหาอ้งสมุด้รอ้งรับ Open URL • http://kkulib.kku.ac.th/ • เลือ้กสืบคานจาก เลขมาตรฐานสากล ISBN: 9786161200480
 43. 43. www.stks.or.th 4343 นำาเขาาจากระบบฐานขาอ้มูลต่างๆ • http://www.sciencedirect.com • สืบคานดาวย คำาว่า “web 2.0”
 44. 44. www.stks.or.th 4444 นำาเขาาจากระบบฐานขาอ้มูลต่างๆ (ต่อ้) • http://www.carit.rmutk.ac.th/ • ที่ช่อ้งสืบคาน จาก EBSCO ใหาคานดาวยคำาว่า “web 2.0”
 45. 45. www.stks.or.th 4545 นำาเขาาจากระบบฐานขาอ้มูลต่างๆ (ต่อ้) • เลือ้กรายการที่ 3 Altmetrics: New Indicators for Scientific Communication in Web 2.0
 46. 46. www.stks.or.th 4646 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • คลงกที่ไอ้คอ้น (Add Item by Identifier) เพื่อ้นำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • ที่ช่อ้งคานหาใหาใส่ ISBN, DOI หรือ้ PubMed ID
 47. 47. www.stks.or.th 4747 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN, DOI, PubMed ID • Zotero จะบันทึกขาอ้มูลบรรณานุกรมโดยอ้ัตโนมัตง
 48. 48. www.stks.or.th 4848 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN • 9781848213340
 49. 49. www.stks.or.th 4949 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก ISBN • 0120489201
 50. 50. www.stks.or.th 5050 DOI – Digitial Object Identifier • รหัสมาตรฐานขอ้งทรัพยากรสารสนเทศในรูปดงจงทัล • ระบบสากลที่ใชาระบุตัวเอ้กสารอ้งเล็กทรอ้นงกสโดยไม่ขึงนกับตำาแหน่งที่อ้ยู่ขอ้งเอ้กสารนังนๆ • สามารถประกอ้บดาวยตัวเลขและตัวอ้ักษร • เพื่อ้ระบุตำาแหน่งหรือ้ที่อ้ยู่ (URL) ขอ้งทรัพยากรสารสนเทศดงจงทัลใหาสามารถคานหา ทรัพยากรสารสนเทศ เช่น บทความ วารสาร หนังสือ้ และทรัพยสงนทางปัญญาต่างๆ ผ่าน อ้งนเทอ้รเน็ต • รายละเอ้ียดเพง่มเตงม http://www.doi.org/ สำานักงานคณะกรรมการวพจัยแห่งชาติพ (วช.) ได้มีหนังสือไปยังราชบัณฑพติยสถานเพื่อสอบถามศัพทบัญญัติพของ Digital Object Identifier (DOI) โดย ที่ประชุมคณะกรรมการการจัดทำาพจนานุกรมศัพทคอมพพวเติอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑพติยสถาน พพจารณามีมติพให้บัญญัติพศัพทว่า “ติัวระบุวัติถุดพจพทัล (ดีโอไอ)”
 51. 51. www.stks.or.th 5151 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก DOI • 10.1109/SMAP.2012.27
 52. 52. www.stks.or.th 5252 PMID – PubMed ID http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
 53. 53. www.stks.or.th 5353 การนำาเขาารายการบรรณานุกรมจาก PubMed ID • 24799949 PubMed ID
 54. 54. www.stks.or.th 5454 การนำาเขาารายการบรรณานุกรม จาก Youtube • http://www.youtube.com/ • เลือ้กเพลง หรือ้ คลงป ที่ตาอ้งการ
 55. 55. www.stks.or.th 5555 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC • http://lib.rmutk.ac.th/ • เลือ้กช่อ้งทางสืบคาน ดาวยเลข ISBN “9749314050”
 56. 56. www.stks.or.th 5656 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC (ต่อ้) • คลงกที่ปุ่ม “บันทึก” จากนังน ปุ่ม “ส่งอ้อ้กขาอ้มูลที่บันทึก” จะ active • ใหาคลงก ปุ่ม “ส่งอ้อ้กขาอ้มูลที่บันทึก”
 57. 57. www.stks.or.th 5757 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC (ต่อ้) • รูปแบบ : Refer/BibIX (For Endnote or Zotero) • เขาารหัส : Unicode (UTF-8) เพื่อ้การแสดงผลภาษาไทยที่ถูกตาอ้ง • คลงกเลือ้กรายการที่ตาอ้งการ จากนังน คลงกปุ่ม “ส่งอ้อ้ก” • บันทึกไฟล ชื่อ้ ExportBib ไวาที่เครื่อ้งเพื่อ้รอ้การ Import
 58. 58. www.stks.or.th 5858 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC (ต่อ้) • เปิด Zotero คลงกที่รูปเฟือ้ง เลือ้ก Import • เลือ้กไฟล ชื่อ้ ExportBib ซึ่งไดาจัดเตรียมไวาแลาว
 59. 59. www.stks.or.th 5959 การนำาเขาาในรูปแบบ Import จาก Web OPAC (ต่อ้) • การนำาเขาาเสร็จสมบูรณ จะปรากฏ โฟลเดอ้รที่ นำาเขาา ชื่อ้ ExportBib xxxxxx
 60. 60. www.stks.or.th 6060 การจัด้การรายละเอ้ียด้และรายการบรรณานุกรม • การจัดการรายการซงำา ดาวยการ Merge item • การ Duplicate item • การลบรายการบรรณานุกรม • การสราางรายงานในรูปแบบ Generate report from item • การแนบไฟล PDF ฉบับเต็ม • การเพง่ม Note, Tag เพื่อ้เพง่มประสงทธงภาพการสืบคาน
 61. 61. www.stks.or.th 6161 การสราางรายการบรรณานุกรม • เลือ้กรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตาอ้งการ สามารถเลือ้กไดามากกว่าหนึ่งรายการ เพื่อ้สราางรายการบรรณานุกรม • คลงกขวารายการที่ตาอ้งการ เลือ้ก Create Bibliography from Library
 62. 62. www.stks.or.th 6262 การสราางรายการบรรณานุกรม • เลือ้กรูปแบบที่ตาอ้งการอ้าางอ้งง (Citation Style) • เลือ้ก Copy to Clipboard
 63. 63. www.stks.or.th 6363 การสราางรายการบรรณานุกรม • สราางรายการบรรณานุกรมโดยวางในโปรแกรมกลุ่ม Word Processor
 64. 64. www.stks.or.th 6464 ใชางาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • เพง่มความสะดวกในการสราางรายการอ้าางอ้งง รายการบรรณานุกรมดาวย Zotero word processor plugins ซึ่งรอ้งรับทังง Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office • ดาวนโหลด Zotero word processor plugins ไดาที่ http://www.zotero.org เลือ้ก Install Zotero word processor plugins
 65. 65. www.stks.or.th 6565 ใชางาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins Zotero 3.0 word processor plugins หรือ้ Zotero 3.0+ is 3.1.12 plugins (ขึงนอ้ยู่เวอ้รชันที่ตงดตังง)
 66. 66. www.stks.or.th 6666 ใชางาน Zotero ร่วมกับ Microsoft Word & OpenOffice/Libre Office Plugins • คลงกเลือ้กเวอ้รชันที่ตาอ้งการ จะปรากฏหนาาต่างขึงนมาใหาคลงก Allow และ Install Now เพื่อ้ทำาการตงดตังงPlugins และ Restart Firefox
 67. 67. www.stks.or.th 6767 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • เปิดโปรแกรม OpenOffice/Libre Office จะปรากฏแถบเครื่อ้งมือ้ ดังรูป • ในการสราางรายการอ้าางอ้งงใหานำาเมาสวาง ณ ตำาแหน่งที่ตาอ้งการทำารายการแลาวคลงก ปุ่ม Insert Citation
 68. 68. www.stks.or.th 6868 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • เลือ้กรูปแบบการอ้าางอ้งง (Citation Style) ซึ่งจะปรากฏในครังงแรกเท่านังน แลาวคลงก OK
 69. 69. www.stks.or.th 6969 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • เลือ้กรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ตาอ้งการทำารายการอ้าางอ้งง
 70. 70. www.stks.or.th 7070 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • รายการอ้าางอ้งงจะปรากฏ ณ ตำาแหน่งที่วางเมาสใหาทำาซงำากับตำาแหน่งอ้ื่นๆ ที่ตาอ้งการ • เมื่อ้ทำารายการอ้าางอ้งงครบถาวนแลาว ในหนาาสุดทาายหรือ้หนาาบรรณานุกรม แลาวพงมพ หัวขาอ้ บรรณานุกรม ใหาคลงกปุ่ม Insert Bibliography
 71. 71. www.stks.or.th 7171 การสราางรายการอ้าางอ้งง/รายการบรรณานุกรม • รายการบรรณานุกรมที่ไดามาจากรายการอ้าางอ้งงที่ระบุในเอ้กสาร ซึ่งหากมีการเพง่ม รายการอ้าางอ้งงในเอ้กสาร Zotero จะทำาการสราางรายการบรรณานุกรมโดยอ้ัตโนมัตง
 72. 72. www.stks.or.th 7272 Zotero Style Repository • http://www.zotero.org/styles
 73. 73. www.stks.or.th 7373 Zotero Style Repository • เลือ้ก Citation Style ที่ตาอ้งการเพง่ม จากนังนคลงก Install
 74. 74. www.stks.or.th 7474 Zotero Style Repository • Citation Style ที่ตงดตังงจะปรากฏใหาเลือ้กใน Citation Style ขอ้ง Zotero
 75. 75. www.stks.or.th 7575 สืบคานจากเว็บไซต์ที่สนับสนุน OpenURL • http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ • http://en.wikipedia.org • http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php • http://scholar.google.com กรณีตาอ้งการเอ้กสาร PDF ใหาระบุดาวยรูปแบบ คำาคาน filetype:pdf เช่น sugar filetype:pdf • http://stks.or.th/blog
 76. 76. www.stks.or.th 7676 บัญชีสมาชงก Zotero
 77. 77. www.stks.or.th 7777
 78. 78. www.stks.or.th 7878 Zotero ฉบับ Mobile • เปิด Safari • เขาาสู่เว็บ Zotero.org แลาว Login เขาาระบบ • เขาาสู่เว็บ https://www.zotero.org/downloadbookmarklet • ปฏงบัตงตามที่ระบบแนะนำา
 79. 79. www.stks.or.th 7979 เพง่มมูลค่าใหาแหล่งขาอ้มูลด้งจงทัล • ขาอ้มูลดงจงทัล ส่ง “รายการบรรณานุกรม” ใหากับ Reference Manager ไดา (อ้ัตโนมัตง)  Dublin Core หรือ้ COinS Generator สำาหรับเอ้กสารเว็บ  OpenURL COinS (ContextObject in Span) สำาหรับ Web Programming • ตัวอ้ย่างที่ทำาแลาว  http://stks.or.th/blog • ตัวอ้ย่างจากแหล่งอ้ื่น  http://en.wikipedia.org  OPAC มาตรฐานต่างๆ
 80. 80. www.stks.or.th 8080 ความคาด้หวังจาก STKS • ใชา Reference Tools มากขึงน • ยอ้มรับการเปลี่ยนแปลง • ใชาโปรแกรมจัดการงานพงมพแบบอ้ัตโนมัตง • ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต ฐานขาอ้มูลที่พราอ้มส่งขาอ้มูลบรรณานุกรม • ร่วมกันพัฒนาเครื่อ้งมือ้/ฟังกชันการประมวลผล
 81. 81. www.stks.or.th 8181 แหล่งขาอ้มูล • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.com • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • http://www.zotero.org
 82. 82. www.stks.or.th 8282 ขอ้บคุณครับ ศตพล ยศกรกุล (เฟิสท์)  satapon@nstda.or.th  firstpimm@gmail.com  https://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsatapon

×