เทคโนโลยีเพื่อกเพื่อการส่งเอการส่งเสริมการอ่านมางเส่งเสริมการอ่านมารมการอาน             มาตรฐานเอกส่งเสริมการอ...
Agenda   •  OpenSource Software      OpenSource Software in action         • Digital Standard       ...
ส่งเสริมการอ่านมาวทช.  • ส่งเสริมการอ่านมา0านกงานพื่อการส่งเฒนาวทยีเพื่อกาศาส่งเสริมการอ่านมาตร/และเทคโนโลยีเพื่อกแหงชาต...
ร,-จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠กกบ ส่งเสริมการอ่านมาวทช.         กระทรวงวทยีเพื่อกาศาส่งเสริมการอ่านม...
ส นักกง นักพัฒนาวิทยฒนัก วิทยาศาสตร์และทย ศ สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและเทคโนักโลยแห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�งช ต     Nat...
ทานร,จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ก/เคยีเพื่อกไดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠-ยีเพื่อกนหรอไม     ...
Open Source Software    • ซอฟต(แวร(ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*เปRดเผยต$นฉบบ     – ต$นฉบบโปรแกรมปรบแก$ไขได$     – สามารถส+าเน...
Open Source Software   • ซอฟต(แวร(ฟรQ   • ซอฟต(แวร(โอเพนซอร(ส   • ซอฟต(แวร(ต$นฉบบรหัสเปิดᕪPสเปRด     – เปRดเผย ...
Freeware   • ซอฟต(แวร(ธุรกิจที่อรกจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*อนญาตใหัสเปิดᕪP$ใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ได$ฟรQ   • ไมYเปRดเผยต$นฉบบ...
OSS Freeware ครอบคลOมทOกกลOมงาน   • การใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$งานสYวนบคคล, ส+านกงาน   • การเรQยนการสอน   • การจัด...
OSS Freeware ใกล-ตวเรา  •  Office suits       •  OpenOffice.org  •  Zip/Unzip         •  Izarc, 7-...
OSS Freeware ใกล-ตวเรา    • Web browser         • Firefox    • Mail Client         • Thunderbird  ...
Tools    •  DL IR    Dspace, Greenstone, Drupal, Joomla    •  Blog      Wordpress    •  Wiki    ...
มาตรฐานส่งเสริมการอ่านมาอดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทล   • การจัดเด...
ประเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠นทมา                                      ...
ความส่งเสริมการอ่านมา0าคญของข-อก0าหนดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠/มาตรฐานส่งเสริมการอ่านมาอดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪...
การจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠เก[บเอกส่งเสริมการอ่านมาาร       ...
การต]งชอโฟลเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠อร/และชอแฟ_มเอกส่งเสริมการอ่านมาาร   • ใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ช้ได้...
www.stks.or.th         19
เหตOผลการหลกเลยีเพื่อกงใช-เครองหมายีเพื่อก Underscore   • ผ,ใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$งานจัดเ+านวนมาก ยงไมYค$นเคยกบเคร)*อ...
การต]งชอโฟลเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠อร/และชอแฟ_มเอกส่งเสริมการอ่านมาาร   • ในวนเดQยวกนหัสเปิดᕪPากมQการแก$...
ปbญหาทพื่อการส่งเบกรณชอโฟลเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠อร//แฟ_มภาษาไทยีเพื่อกwww.stks.or.th          ...
Name Space และ Page Name ของ                   เอกส่งเสริมการอ่านมาารระบบวก (Wiki)   • เน)*องจัดเาก สว...
Name Space และ Page Name ของ Wiki  วิทยาศาสตร์และนักอ ส ฬห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�บูชา (บาลี6ช (บูชา (บาลี ล: อ ส ฬห่งชาติ...
ฟอนต/มาตรฐานราชการไทยีเพื่อก   • ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲กเคร)*องฯ ใหัสเปิดᕪPตดตuงฟอนต(ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ง 13 ฟอนต(              ...
ประกาศการพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/หนงส่งเสริมการอ่านมาอราชการ               ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠...
การพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/ทp,กต-อง   • การใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ปม Enter                     † ...
Style หวใจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠งานพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/           Heading         ...
Style หวใจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠งานพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/   • ปรบแก$ไขได$งYาย   • เอกสารไมYเสQยฟอร...
Style หวใจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠งานพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/   เอกสารจัดเาก Word ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*สร$าง   ...
การฝbงฟอนต/ (Embeded Font)   •  เอกสารทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*สร$างด$วย MS Office สามารถฝังฟอนต์ TH SarabunPSK กับเอกสารได้‹งฟอนต( ...
การฝbงฟอนต/ (Embeded Font)   •   เอกสารทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*สร$างด$วย OpenOffice.org      ควรสYงออกเป…น PDF แบบฝังฟอนต์ TH...
การฝbงฟอนต/ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠-วยีเพื่อก Acrobat Writer/Professionalwww.stks.or.th          ...
เอกส่งเสริมการอ่านมาาร PDF   • PDF ค)อค+าตอบเพ)อแก$ไขป‹ญหัสเปิดᕪPาหัสเปิดᕪPลากหัสเปิดᕪPลายในการสร$างเอกสาร       ...
การต]งคา Security ของ PDFwww.stks.or.th                       35
ภาพื่อการส่งเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทล   • ภาพต$นฉบบ   • ภาพส...
ภาพด5จ5ทัลกับภาลกบภาพลกษณ์ขององค์กรonᄙ팥䄳ṕ䕑Xข้าแฟององค์กรonᄙ팥䄳ṕ䕑X蒠ᨕ럤术⼺⼯럈术왜กร                        ...
www.stks.or.th         38
=                 ค์กรonᄙ팥䄳ṕ䕑X蒠ᨕ럤术⼺⼯럈术왜าสข้าแฟอง “ภาพด5จ5ทัลกับภาล”    สQส+าหัสเปิดᕪPรบการพมพ(    ...
www.stks.or.th         40
ภาพื่อการส่งเกบ PPT   •  ตกแตYง PPT ด$วยภาพสแกน ภาพถYายดจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ล   •  ขนาดไฟล( PPT โตมาก   •  แก$ไขอยYางไร...
ภาพื่อการส่งเpายีเพื่อกดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทลกบการใช-งานใน Pre...
การจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠การร,ปภาพื่อการส่งเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ...
การจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠การร,ปภาพื่อการส่งเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ...
ประเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠[นลขส่งเสริมการอ่านมาทธิ์ก็สำคัญϴtก[ส่งเสริมการอ่านมา0าคญ   • Copy คนอ)*นมาโด...
วน/เวลา ส่งเสริมการอ่านมา0าคญมาก         พื่อการส่งเรบ.การกระท0าความผดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠ทางคอม...
เวลาของเครองคอมพื่อการส่งเวเตอร/www.stks.or.th                          47
www.nimt.or.thwww.stks.or.th                 48
แหลงข-อม,ล   •  http://www.stks.or.th   •  http://www.stks.or.th/wiki   •  http://www.stks.or.th/blog   •  htt...
ขอบคOณครบ   ศตพื่อการส่งเล ยีเพื่อกศกรกOล (เฟuส่งเสริมการอ่านมาท)                           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมการอ่าน มาตรฐานเอกสารดิจิทัลและ e-Book

1,333 views
1,264 views

Published on

เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมการอ่าน
มาตรฐานเอกสารดิจิทัลและ e-Book

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมการอ่าน มาตรฐานเอกสารดิจิทัลและ e-Book

 1. 1. เทคโนโลยีเพื่อกเพื่อการส่งเอการส่งเสริมการอ่านมางเส่งเสริมการอ่านมารมการอาน มาตรฐานเอกส่งเสริมการอ่านมาารดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทลและ e-Book วนท 31 ส่งเสริมการอ่านมางหาคม 2555 ศตพล ยศกรกล ฝ*ายีเพื่อกบรการความร,ทางวทยีเพื่อกาศาส่งเสริมการอ่านมาตร/และเทคโนโลยีเพื่อก - ส่งเสริมการอ่านมา0านกงานพื่อการส่งเฒนาวทยีเพื่อกาศาส่งเสริมการอ่านมาตร/และเทคโนโลยีเพื่อกแหงชาตwww.stks.or.th
 2. 2. Agenda • OpenSource Software OpenSource Software in action  • Digital Standard  การจัดเดเกบเอกสารดจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ล  การสร$างเอกสารงานพมพ(  การสร$างส)*อน+าเสนอ  การจัดเดการร,ปภาพดจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ล • e-Book  FlashPageFlip  Open flash e-Bookwww.stks.or.th 2
 3. 3. ส่งเสริมการอ่านมาวทช. • ส่งเสริมการอ่านมา0านกงานพื่อการส่งเฒนาวทยีเพื่อกาศาส่งเสริมการอ่านมาตร/และเทคโนโลยีเพื่อกแหงชาต • หนวยีเพื่อกงานในก0ากบของกระทรวงวทยีเพื่อกาศาส่งเสริมการอ่านมาตร/และเทคโนโลยีเพื่อก • ภายีเพื่อกใต-การก0ากบดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠แลของ , คณะกรรมการพื่อการส่งเฒนาวทยีเพื่อกาศาส่งเสริมการอ่านมาตร/และเทคโนโลยีเพื่อกแหงชาต (กวทช.)www.stks.or.th 3
 4. 4. ร,-จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠กกบ ส่งเสริมการอ่านมาวทช. กระทรวงวทยีเพื่อกาศาส่งเสริมการอ่านมาตร/และเทคโนโลยีเพื่อกwww.stks.or.th 4 4
 5. 5. ส นักกง นักพัฒนาวิทยฒนัก วิทยาศาสตร์และทย ศ สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและเทคโนักโลยแห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�งช ต National Science and Technology Development Agency (NSTDA)www.stks.or.th 5
 6. 6. ทานร,จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ก/เคยีเพื่อกไดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠-ยีเพื่อกนหรอไม - • FireFox • Linux • Thunderbird • Mambo, Joomla • Izarc, 7Zip • Moodle • NVU • Atutor • Lexitron • Blog (Web log) • OpenOffice.org • Wikiwww.stks.or.th 6
 7. 7. Open Source Software • ซอฟต(แวร(ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*เปRดเผยต$นฉบบ – ต$นฉบบโปรแกรมปรบแก$ไขได$ – สามารถส+าเนาได$ – สามารถเผยแพรYได$ • OSS  Free Software  Freeware • ไมYได$ “ฟรQ” ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲กอยYางwww.stks.or.th 7
 8. 8. Open Source Software • ซอฟต(แวร(ฟรQ • ซอฟต(แวร(โอเพนซอร(ส • ซอฟต(แวร(ต$นฉบบรหัสเปิดᕪPสเปRด – เปRดเผย Source Code – www.sourceforge.net • OSS • ซอฟต(แวร(เสรQwww.stks.or.th 8
 9. 9. Freeware • ซอฟต(แวร(ธุรกิจที่อรกจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*อนญาตใหัสเปิดᕪP$ใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ได$ฟรQ • ไมYเปRดเผยต$นฉบบโปรแกรม • อาจัดเจัดเะตดความสามารถบางอยYางออก • มQเง)อนไขในการใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$งาน * • บางโปรแกรมใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸ได$เฉพาะสYวนบคคล $ • บางโปรแกรมไมYอนญาตใหัสเปิดᕪP$หัสเปิดᕪPารายได$www.stks.or.th 9
 10. 10. OSS Freeware ครอบคลOมทOกกลOมงาน • การใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$งานสYวนบคคล, ส+านกงาน • การเรQยนการสอน • การจัดเดการทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲รพยากรสารสนเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ศ • สถตวจัดเย • การจัดเดการความร,$ • ระบบอตโนมตตางๆ Ywww.stks.or.th 10
 11. 11. OSS Freeware ใกล-ตวเรา • Office suits • OpenOffice.org • Zip/Unzip • Izarc, 7-zip • PDF • PDF Creator • Graphics Editor • XnView, GIMP • Dictionary • LexiTron • Text Editor • NotePad ++ • MindMap • FreeMindwww.stks.or.th 11
 12. 12. OSS Freeware ใกล-ตวเรา • Web browser • Firefox • Mail Client • Thunderbird • Web Development • Joomla, Drupal, Wordpress • FTP • FileZilla, WinSCP • Collaboration tools • Wiki – Dokuwiki, mediawiki • Server (Simulated) • AppServ, Server2Go • Digital Library • Joomla, Greenstone • Automated Library • Koha, OpenBiblio • Digital Repository • Drupal, DSpacewww.stks.or.th 12
 13. 13. Tools • DL IR Dspace, Greenstone, Drupal, Joomla • Blog Wordpress • Wiki Dokuwiki, Twiki, MediaWiki • Library Koha, OpenBiblio, Senayan • CMS Joomla, Drupal • e-Learning LearnSquare, Moodle • Office Suits OpenOffice.org • e-Book PDF, Open Flash e-Book • Report Open Flash Chartwww.stks.or.th 13
 14. 14. มาตรฐานส่งเสริมการอ่านมาอดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทล • การจัดเดเกบเอกสารดจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ล • การสร$างเอกสารงานพมพ( • การสร$างส)*อน+าเสนอ • การจัดเดการร,ปภาพดจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ล • การสร$างเอกสารเวบ • การจัดเดการส)*อมลตมQเดQยwww.stks.or.th 14
 15. 15. ประเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠นทมา [ • กฎหัสเปิดᕪPมายลขสทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ธุรกิจที่อs • ความนYาเช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸)*อถ)อของ หัสเปิดᕪPนYวยงาน • พระราช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸บญญตการกระทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲+าความผด • การลดการทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲+างานทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*ซu+าซ$อน ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲างคอมพวเตอร( • การตอบรบเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲คโนโลยQอบตใหัสเปิดᕪPมY • กฎหัสเปิดᕪPมายการทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲+าธุรกิจที่อรกรรมทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲าง อเลกทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲รอนกส( • ประกาศฟอนต(มาตรฐานราช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸การไทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ย • ประกาศการพมพ(หัสเปิดᕪPนงส)อราช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸การด$วย โปรแกรมการพมพ(คอมพวเตอร(www.stks.or.th 15
 16. 16. ความส่งเสริมการอ่านมา0าคญของข-อก0าหนดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠/มาตรฐานส่งเสริมการอ่านมาอดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทล ฟอนต่ง樮牡匇8獁㔊 Error เสยเวลาปรับแต่ง樮牡บแต่ง樮牡匇8獁㔊ง โห!! สรับแต่ง樮牡างสารับแต่ง樮牡บญ เสยเวลาจัง嵤Ҍ0ง จัง嵤Ҍ0.าไมไดแลวใช เปดแลว ขนาดอกษรับแต่ง樮牡เทาไรับแต่ง樮牡 ท,เก-บกรับแต่ง樮牡ะจัง嵤Ҍ0าย ฟอรับแต่ง樮牡แมต่ง樮牡匇8獁㔊เสย เปดไมไดนะ คนละ version ท.างานซ.0าซอน คนหายากมาก เสยเวลา/เงน ขอก.าหนดมการับแต่ง樮牡 ต่ง樮牡匇8獁㔊อบรับแต่ง樮牡บ ปรับแต่ง樮牡บเปล,ยน เทคโนโลยอ3บต่ง樮牡匇8獁㔊ใหม ภาพลกษณ์องค์กรองคกรับแต่ง樮牡 การับแต่ง樮牡บรับแต่ง樮牡หารับแต่ง樮牡องคกรับแต่ง樮牡 ย3คใหมwww.stks.or.th 16
 17. 17. การจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠เก[บเอกส่งเสริมการอ่านมาาร เกบเข้าแฟาตู้เอกสารเอกสาร จดเกบ เข้าแฟาระบบจดเกบ เอกสาร จดเข้าแฟาแฟ้มเอกสารม่เป็นระบบ〰@เอกสาร แยกกนเกบ ไม่เป็นระบบ〰@เป็นระบบ〰@戣彭쌬术นระบบ Drive / Folder / Sub-Folder Directorywww.stks.or.th 17
 18. 18. การต]งชอโฟลเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠อร/และชอแฟ_มเอกส่งเสริมการอ่านมาาร • ใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸)*อทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*ประกอบด$วยตวอกษร a – z, 0 – 9 มQความหัสเปิดᕪPมายถyง เน)uอหัสเปิดᕪPาของเอกสารทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*จัดเดเกบ หัสเปิดᕪPามใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ภาษาไทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ย  $ • อกขระพเศษ ค)อเคร)*องหัสเปิดᕪPมาย hyphen - หัสเปิดᕪPลQกเลQยงการเคาะเว$นวรรค และ/หัสเปิดᕪPร)ออกขระพเศษอ)*นๆ  * • กรณีตQตงช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸อแฟ{มเอกสาร ใหัสเปิดᕪPน+าหัสเปิดᕪPน$าด$วยตวเลขวนทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*สร$าง/แก$ไข/เผย u )* $ แพรYเอกสาร ในร,ปแบบ yyyymmdd (โดย yyyy ค)อป| ค.ศ.)www.stks.or.th 18
 19. 19. www.stks.or.th 19
 20. 20. เหตOผลการหลกเลยีเพื่อกงใช-เครองหมายีเพื่อก Underscore • ผ,ใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$งานจัดเ+านวนมาก ยงไมYค$นเคยกบเคร)*องหัสเปิดᕪPมาย underscore $ • สร$างความเข$าใจัดเผด ความเข$าใจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*คลาดเคล)*อนได$งYาย www.stks.or.th 20
 21. 21. การต]งชอโฟลเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠อร/และชอแฟ_มเอกส่งเสริมการอ่านมาาร • ในวนเดQยวกนหัสเปิดᕪPากมQการแก$ไขเอกสารหัสเปิดᕪPลายครuง ใหัสเปิดᕪP$ระบตวเลขรYน ของการแก$ไขตYอทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲$าย เช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸Yน  20120824-digital-standard-1.odp  20120824-digital-standard-2.odp • หัสเปิดᕪPากมQการแก$ไขเอกสารในวนถดไป ใหัสเปิดᕪPก+าหัสเปิดᕪPนดช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸)*อแฟ{มเอกสารใหัสเปิดᕪPมY $ โดยใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$วนทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*แก$ไข Q*  20120825-digital-standard.odpwww.stks.or.th 21
 22. 22. ปbญหาทพื่อการส่งเบกรณชอโฟลเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠อร//แฟ_มภาษาไทยีเพื่อกwww.stks.or.th 22
 23. 23. Name Space และ Page Name ของ เอกส่งเสริมการอ่านมาารระบบวก (Wiki) • เน)*องจัดเาก สวทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸. มQการพฒนาวกใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ในหัสเปิดᕪPลายกจัดเกรรม การสร$าง เอกสารของวกมQลกษณีตะเดQยวกบแฟ{มเอกสารดจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ล โดย  Name space เทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ยบได$กบช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸อโฟลเดอร( Q )* Page name เทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ยบได$กบช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸อแฟ{มเอกสาร  Q )* • การตuงช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸)*อ Name space และ Page name จัดเyงใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$หัสเปิดᕪPลกการเดQยว กบการตuงช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸)*อโฟลเดอร(และแฟ{มเอกสารด$วยwww.stks.or.th 23
 24. 24. Name Space และ Page Name ของ Wiki วิทยาศาสตร์และนักอ ส ฬห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�บูชา (บาลี6ช (บูชา (บาลี ล: อ ส ฬห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�ปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เ6ช ; องกฤษ: Asalha Puja) เปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เAนักวิทยาศาสตร์และนักส คญท งพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติะพัฒนาวิทยทธ C ศ สนัก ของช วิทยาศาสตร์และพัฒนาวิทยทธเถร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวิทยาศาสตร์และ ทและวิทยาศาสตร์และนักห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�ยดร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในักปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติะเทศไทย[1] ค วิทยาศาสตร์และ อ ส ฬห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�บูชา (บาลี6ช ยอม C C จ ก อ ส ฬห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�ปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เ6ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติณมบูชา (บาลี6ช แปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เลวิทยาศาสตร์และ ก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบูชา (บาลี6ช ในักวิทยาศาสตร์และนักเพัฒนาวิทยญเดRอนักอ ส ฬห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�ะ อนักเปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เAนักเดRอนักทSสSต ม Q ปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เTทนักของปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติะเทศอนักเดย ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติงกบูชา (บาลีวิทยาศาสตร์และนักเพัฒนาวิทยQญ เดRอนัก 8 ต มปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เTทนักจนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคตของไทย VWSงมกจะตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติงกบูชา (บาลี เดRอนักมถCนัก ยนักห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติRอเดRอนักกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกฎ คม แตถY ในักปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เใดมเดRอนัก 8 สองห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�นัก กQให่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�YเลRSอนักไปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เท ในักวิทยาศาสตร์และนักเพัฒนาวิทยญ Z Q เดRอนัก 8 ห่งชาติ஋pꎠ术ꎄ术䢌࢐⏀ठ䢌࢐ꍬ术ꍔ术�ลงแทนัก แหลงข-อม,ล : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB %E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E 0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB %E0%B8%A1%E0%B9%88 เข-าpqงวนท 24 ส่งเสริมการอ่านมางหาคม 2555 แหลงข-อม,ล : http://th.wikipedia.org/wiki/วนอาส่งเสริมการอ่านมาาฬหบ,ชา เข-าpqงวนท 24 ส่งเสริมการอ่านมางหาคม 2555www.stks.or.th 24
 25. 25. ฟอนต/มาตรฐานราชการไทยีเพื่อก • ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲กเคร)*องฯ ใหัสเปิดᕪPตดตuงฟอนต(ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ง 13 ฟอนต( $ u • ปรบแก$ไขคYา Config ของ Word Processor ใหัสเปิดᕪP$ร,$จัดเกฟอนต( TH SarabunPSK เป…น Default Font  Microsoft Office Word  OpenOffice.org Writer ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยละเอยดวิทยาศาสตร์และธก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบูชา (บาลีค Config ต มค6มRอ “ก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติยมสRSอดจทลทSมคCณภ พัฒนาวิทย”www.stks.or.th 25
 26. 26. ประกาศการพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/หนงส่งเสริมการอ่านมาอราชการ ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠-วยีเพื่อกโปรแกรมการพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/คอมพื่อการส่งเวเตอร/ ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยละเอยดปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติะก ศ http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htmwww.stks.or.th 26
 27. 27. การพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/ทp,กต-อง • การใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ปม Enter †  ตดค+า ณีต ต+าแหัสเปิดᕪPนYงทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ต$องการ โดยกดป†ม ShiftEnter Q*  ขyuนยYอหัสเปิดᕪPน$าใหัสเปิดᕪPมY Enter  ขyuนหัสเปิดᕪPน$าใหัสเปิดᕪPมY ณีต ต+าแหัสเปิดᕪPนYงทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ต$องการ โดยกดป†ม CtrlEnter Q*www.stks.or.th 27
 28. 28. Style หวใจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠งานพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/ Heading 1 Heading Heading 2 2www.stks.or.th 28
 29. 29. Style หวใจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠งานพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/ • ปรบแก$ไขได$งYาย • เอกสารไมYเสQยฟอร(แมต • สร$างสารบญได$ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲นทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q • แปลงเป…นเอกสารเวบทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*คนตาบอด อYานได$ด$วย Screen Reader ได$งYาย • แปลงเป…น Digital Library Content มาตรฐานพร$อมสารบญอตโนมตwww.stks.or.th 29
 30. 30. Style หวใจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠งานพื่อการส่งเมพื่อการส่งเ/ เอกสารจัดเาก Word ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*สร$าง ด$วย Style แปลงเป…น PDF พร$อม “สารบญ” หัสเปิดᕪPร)อ “Bookmark” อตโนมตwww.stks.or.th 30
 31. 31. การฝbงฟอนต/ (Embeded Font) • เอกสารทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*สร$างด$วย MS Office สามารถฝังฟอนต์ TH SarabunPSK กับเอกสารได้‹งฟอนต( TH SarabunPSK กบ เอกสารได$www.stks.or.th 31
 32. 32. การฝbงฟอนต/ (Embeded Font) • เอกสารทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*สร$างด$วย OpenOffice.org ควรสYงออกเป…น PDF แบบฝังฟอนต์ TH SarabunPSK กับเอกสารได้‹งฟอนต(  File, Export as PDF  คลกเล)อก PDF/A-1a • หัสเปิดᕪPร)อแจัดเ$งใหัสเปิดᕪPผ,$รบทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ราบวYาเอกสารช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸ดนQu $ ใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ฟอนต( TH SarabunPSKwww.stks.or.th 32
 33. 33. การฝbงฟอนต/ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠-วยีเพื่อก Acrobat Writer/Professionalwww.stks.or.th 33
 34. 34. เอกส่งเสริมการอ่านมาาร PDF • PDF ค)อค+าตอบเพ)อแก$ไขป‹ญหัสเปิดᕪPาหัสเปิดᕪPลากหัสเปิดᕪPลายในการสร$างเอกสาร * • แตY PDF กไมYช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸YวยหัสเปิดᕪPาก  มQการใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$ฟอนต(ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲Q*ไมYได$มาพร$อมกบระบบ OS  สYงออกเป…น PDF ผดลกษณีตะการใช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸$งาน  ก+าหัสเปิดᕪPนดเง)*อนไขการเข$าถyงผดวตถประสงค( / ไมYได$ก+าหัสเปิดᕪPนด เง)*อนไขการเข$าถyงเอกสารwww.stks.or.th 34
 35. 35. การต]งคา Security ของ PDFwww.stks.or.th 35
 36. 36. ภาพื่อการส่งเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทล • ภาพต$นฉบบ • ภาพส+าหัสเปิดᕪPรบส)*อส*งพมพ( • ภาพส+าหัสเปิดᕪPรบส)*อ Presentation ระบบมลตมQเดQย (Multimedia Presentation) • ภาพส+าหัสเปิดᕪPรบเวบไซต(ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲uงภาพแบบยYอ (Preview) และภาพจัดเรง • ภาพส+าหัสเปิดᕪPรบระบบฐานข$อม,ลwww.stks.or.th 36
 37. 37. ภาพด5จ5ทัลกับภาลกบภาพลกษณ์ขององค์กรonᄙ팥䄳ṕ䕑Xข้าแฟององค์กรonᄙ팥䄳ṕ䕑X蒠ᨕ럤术⼺⼯럈术왜กร : :www.stks.or.th 37
 38. 38. www.stks.or.th 38
 39. 39. = ค์กรonᄙ팥䄳ṕ䕑X蒠ᨕ럤术⼺⼯럈术왜าสข้าแฟอง “ภาพด5จ5ทัลกับภาล” สQส+าหัสเปิดᕪPรบการพมพ( CMYK สQส+าหัสเปิดᕪPรบส)*อน+าเสนอ RGB สQส+าหัสเปิดᕪPรบเวบ คYาสQแบบเลขฐาน 16www.stks.or.th 39
 40. 40. www.stks.or.th 40
 41. 41. ภาพื่อการส่งเกบ PPT • ตกแตYง PPT ด$วยภาพสแกน ภาพถYายดจัดเทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ล • ขนาดไฟล( PPT โตมาก • แก$ไขอยYางไรดQ ?????www.stks.or.th 41
 42. 42. ภาพื่อการส่งเpายีเพื่อกดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทลกบการใช-งานใน Presentation • ขนาดแฟ{มเอกสาร Presentation โตมาก • ควร Compress ภาพแล$วบนทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲yกด$วยค+าส*ง Save As...www.stks.or.th 42
 43. 43. การจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠การร,ปภาพื่อการส่งเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทลwww.stks.or.th 43
 44. 44. การจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠การร,ปภาพื่อการส่งเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠จิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠榠榠ทล • ตดตuงโปรแกรม XnView  Rename  Resizewww.stks.or.th 44
 45. 45. ประเดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠[นลขส่งเสริมการอ่านมาทธิ์ก็สำคัญϴtก[ส่งเสริมการอ่านมา0าคญ • Copy คนอ)*นมาโดยไมYได$ขออนญาต แตYเผยแพรYในช้ได้ฟรี꧸ꥡꗜX␙ꥠ데术퉃더术皬࢐〸)*อคนเองและ ใสYสญญาอนญาต • เผยแพรYอยYางไร ไมYใหัสเปิดᕪPถ,กละเมดลขสทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲ธุรกิจที่อs $ • มQเน)uอหัสเปิดᕪPาอยากเผยแพรY แตYไมYอยากตอบใหัสเปิดᕪPเอาไปขาย ทัล䣀आ⍔ஆP긠櫲+าอยYางไรใหัสเปิดᕪP$ $ งYายๆwww.stks.or.th 45
 46. 46. วน/เวลา ส่งเสริมการอ่านมา0าคญมาก พื่อการส่งเรบ.การกระท0าความผดิจิทัลและ e-Book销䂥ᬀ䂪˜榠榠榠榠榠榠榠榠ทางคอมพื่อการส่งเวเตอร/www.stks.or.th 46
 47. 47. เวลาของเครองคอมพื่อการส่งเวเตอร/www.stks.or.th 47
 48. 48. www.nimt.or.thwww.stks.or.th 48
 49. 49. แหลงข-อม,ล • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.comwww.stks.or.th 49
 50. 50. ขอบคOณครบ ศตพื่อการส่งเล ยีเพื่อกศกรกOล (เฟuส่งเสริมการอ่านมาท) /  satapon@nstda.or.th  firstpimm@gmail.com  https://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsataponwww.stks.or.th 50

×