การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal และมาตรฐานเอก

2,777 views
2,740 views

Published on

การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal และมาตรฐานเอก

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,777
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,406
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพัฒนาคลังเอกสารดิจิทัลด้วย Drupal และมาตรฐานเอก

 1. 1. การพัฒนฒนาคลังเอกสารดงเอกสารดิจิทัลด้วย Drupalจิทัลด้วย Drupal`ทัลด้วย Drupal`ลังเอกสารดดิจิทัลด้วย Drupalวย Drupal วนทัลด้วย Drupal` 23 สงหาคม 2555 ณ คณะมนษยศาสตร*แลังเอกสารดะสงคมศาสตร* มหาวทัลด้วย Drupal`ยาลังเอกสารดยขอนแก-น ศตพล ยศกรกล ฝ/ายบรการความร1ทัลด้วย Drupal`างวทัลด้วย Drupal`ยาศาสตร*แลังเอกสารดะเทัลด้วย Drupal`คโนโลังเอกสารดย ส3านกงานพัฒนฒนาวทัลด้วย Drupal`ยาศาสตร*แลังเอกสารดะเทัลด้วย Drupal`คโนโลังเอกสารดยแห-งชาตwww.stks.or.th
 2. 2. Agenda • OpenSource Software OpenSource Software in action  • Digital Standard  การจัดเดเกบเอกสารดจัดเทัล翨໾蕌৷HIล  การสร$างเอกสารงานพมพ(  การสร$างส)*อน+าเสนอ  การจัดเดการร,ปภาพดจัดเทัล翨໾蕌৷HIล • Institutional Repository  Drupalwww.stks.or.th 2
 3. 3. สวทัลด้วย Drupal`ช. • ส3านกงานพัฒนฒนาวทัลด้วย Drupal`ยาศาสตร*แลังเอกสารดะเทัลด้วย Drupal`คโนโลังเอกสารดยแห-งชาต • หน-วยงานในก3ากบของกระทัลด้วย Drupal`รวงวทัลด้วย Drupal`ยาศาสตร*แลังเอกสารดะเทัลด้วย Drupal`คโนโลังเอกสารดย • ภายใตการก3ากบดิจิทัลด้วย Drupalแลังเอกสารดของ 1 คณะกรรมการพัฒนฒนาวทัลด้วย Drupal`ยาศาสตร*แลังเอกสารดะเทัลด้วย Drupal`คโนโลังเอกสารดยแห-งชาต (กวทัลด้วย Drupal`ช.)www.stks.or.th 3
 4. 4. ร1จิทัลด้วย Drupal`กกบ สวทัลด้วย Drupal`ช. กระทัลด้วย Drupal`รวงวทัลด้วย Drupal`ยาศาสตร*แลังเอกสารดะเทัลด้วย Drupal`คโนโลังเอกสารดยwww.stks.or.th 4 4
 5. 5. ส นักกง นักพัฒนาวิทยฒนัก วิทยาศาสตร์และทย ศ สตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและเทคโนักโลยแห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataงช ต National Science and Technology Development Agency (NSTDA)www.stks.or.th 5
 6. 6. ทัลด้วย Drupal`-านร1จิทัลด้วย Drupal`ก/เคยไดิจิทัลด้วย DrupalยนหรMอไม- • FireFox • Linux • Thunderbird • Mambo, Joomla • Izarc, 7Zip • Moodle • NVU • Atutor • Lexitron • Blog (Web log) • OpenOffice.org • Wikiwww.stks.or.th 6
 7. 7. Open Source Software • ซอฟต(แวร(ทัล翨໾蕌৷HIN*เปOดเผยต$นฉบบ – ต$นฉบบโปรแกรมปรบแก$ไขได$ – สามารถส+าเนาได$ – สามารถเผยแพรVได$ • OSS  Free Software  Freeware • ไมVได$ “ฟรN” ทัล翨໾蕌৷HIกอยVางwww.stks.or.th 7
 8. 8. Open Source Software • ซอฟต(แวร(ฟรN • ซอฟต(แวร(โอเพนซอร(ส • ซอฟต(แวร(ต$นฉบบรหัสเปิด86196PสเปOด – เปOดเผย Source Code – www.sourceforge.net • OSS • ซอฟต(แวร(เสรNwww.stks.or.th 8
 9. 9. Freeware • ซอฟต(แวร(ธุรกิจที่อรกจัดเทัล翨໾蕌৷HIN*อนญาตใหัสเปิด86196P$ใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$ได$ฟรN • ไมVเปOดเผยต$นฉบบโปรแกรม • อาจัดเจัดเะตดความสามารถบางอยVางออก • มNเง)อนไขในการใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$งาน * • บางโปรแกรมใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰ได$เฉพาะสVวนบคคล $ • บางโปรแกรมไมVอนญาตใหัสเปิด86196P$หัสเปิด86196Pารายได$www.stks.or.th 9
 10. 10. OSS Freeware ครอบคลังเอกสารดมทัลด้วย Drupal`กกลังเอกสารดมงาน - • การใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$งานสVวนบคคล, ส+านกงาน • การเรNยนการสอน • การจัดเดการทัล翨໾蕌৷HIรพยากรสารสนเทัล翨໾蕌৷HIศ • สถตวจัดเย • การจัดเดการความร,$ • ระบบอตโนมตตางๆ Vwww.stks.or.th 10
 11. 11. OSS Freeware ใกลังเอกสารดตวเรา • Office suits • OpenOffice.org • Zip/Unzip • Izarc, 7-zip • PDF • PDF Creator • Graphics Editor • XnView, GIMP • Dictionary • LexiTron • Text Editor • NotePad ++ • MindMap • FreeMindwww.stks.or.th 11
 12. 12. OSS Freeware ใกลังเอกสารดตวเรา • Web browser • Firefox • Mail Client • Thunderbird • Web Development • Joomla, Drupal, Wordpress • FTP • FileZilla, WinSCP • Collaboration tools • Wiki – Dokuwiki, mediawiki • Server (Simulated) • AppServ, Server2Go • Digital Library • Joomla, Greenstone • Automated Library • Koha, OpenBiblio • Digital Repository • Drupal, DSpacewww.stks.or.th 12
 13. 13. Tools • DL IR Dspace, Greenstone, Drupal, Joomla • Blog Wordpress • Wiki Dokuwiki, Twiki, MediaWiki • Library Koha, OpenBiblio, Senayan • CMS Joomla, Drupal • e-Learning LearnSquare, Moodle • Office Suits OpenOffice.org • e-Book PDF, Open Flash e-Book • Report Open Flash Chartwww.stks.or.th 13
 14. 14. การพัฒนฒนาคลังเอกสารดงเอกสารหน-วยงาน/คลังเอกสารดงความร1สถาบน • เอกสารหัสเปิด86196Pลากประเภทัล翨໾蕌৷HIกบมาตรฐานส)*อดจัดเทัล翨໾蕌৷HIล • Software ทัล翨໾蕌৷HIN*ใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$ในการพฒนาระบบ  GreenStone  Dspace  Fedora  Joomla + Book Library.....  Drupal + Biblio+OAI2.....www.stks.or.th 14
 15. 15. มาตรฐานสMอดิจิทัลด้วย Drupalจิทัลด้วย Drupal`ทัลด้วย Drupal`ลังเอกสารด • การจัดเดเกบเอกสารดจัดเทัล翨໾蕌৷HIล • การสร$างเอกสารงานพมพ( • การสร$างส)*อน+าเสนอ • การจัดเดการร,ปภาพดจัดเทัล翨໾蕌৷HIล • การสร$างเอกสารเวบ • การจัดเดการส)*อมลตมNเดNยwww.stks.or.th 15
 16. 16. ประเดิจิทัลด้วย Drupalนทัลด้วย Drupal`มา • กฎหัสเปิด86196Pมายลขสทัล翨໾蕌৷HIธุรกิจที่อt • ความนVาเช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰)*อถ)อของ หัสเปิด86196PนVวยงาน • พระราช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰บญญตการกระทัล翨໾蕌৷HI+าความผด • การลดการทัล翨໾蕌৷HI+างานทัล翨໾蕌৷HIN*ซu+าซ$อน ทัล翨໾蕌৷HIางคอมพวเตอร( • การตอบรบเทัล翨໾蕌৷HIคโนโลยNอบตใหัสเปิด86196PมV • กฎหัสเปิด86196Pมายการทัล翨໾蕌৷HI+าธุรกิจที่อรกรรมทัล翨໾蕌৷HIาง อเลกทัล翨໾蕌৷HIรอนกส( • ประกาศฟอนต(มาตรฐานราช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰การไทัล翨໾蕌৷HIย • ประกาศการพมพ(หัสเปิด86196Pนงส)อราช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰การด$วย โปรแกรมการพมพ(คอมพวเตอร(www.stks.or.th 16
 17. 17. ความส3าคญของขอก3าหนดิจิทัลด้วย Drupal/มาตรฐานสMอดิจิทัลด้วย Drupalจิทัลด้วย Drupal`ทัลด้วย Drupal`ลังเอกสารด ฟอนต่ง8 Error เสยเวลาปรับแต่งบแต่ง8ง โห!! สรับแต่งางสารับแต่งบญ เสยเวลาจังꭔՕ0ง จังꭔՕ0.าไมไดแลวใช เปดแลว ขนาดอกษรับแต่งเทาไรับแต่ง ท,เก-บกรับแต่งะจังꭔՕ0าย ฟอรับแต่งแมต่ง8เสย เปดไมไดนะ คนละ version ท.างานซ.0าซอน คนหายากมาก เสยเวลา/เงน ขอก.าหนดมการับแต่ง ต่ง8อบรับแต่งบ ปรับแต่งบเปล,ยน เทคโนโลยอ3บต่ง8ใหม ภาพลกษณ์องค์กรองคกรับแต่ง การับแต่งบรับแต่งหารับแต่งองคกรับแต่ง ย3คใหมwww.stks.or.th 17
 18. 18. การจิทัลด้วย Drupal`ดิจิทัลด้วย Drupalเกบเอกสาร เกบเข้าแฟาตู้เอกสารเอกสาร จดเกบ เข้าแฟาระบบจดเกบ เอกสาร จดเข้าแฟาแฟ้มเอกสารม่เป็นระบบ@เอกสาร แยกกนเกบ ไม่เป็นระบบ@เป็นระบบ@쌬斕นระบบ Drive / Folder / Sub-Folder Directorywww.stks.or.th 18
 19. 19. การต^งชMอโฟลังเอกสารดเดิจิทัลด้วย Drupalอร*แลังเอกสารดะชMอแฟ`มเอกสาร • ใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$ช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰)*อทัล翨໾蕌৷HIN*ประกอบด$วยตวอกษร a – z, 0 – 9 มNความหัสเปิด86196Pมายถyง เน)uอหัสเปิด86196Pาของเอกสารทัล翨໾蕌৷HIN*จัดเดเกบ หัสเปิด86196Pามใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$ภาษาไทัล翨໾蕌৷HIย  $ • อกขระพเศษ ค)อเคร)*องหัสเปิด86196Pมาย hyphen - หัสเปิด86196PลNกเลNยงการเคาะเว$นวรรค และ/หัสเปิด86196Pร)ออกขระพเศษอ)*นๆ  * • กรณีตNตงช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰อแฟ{มเอกสาร ใหัสเปิด86196Pน+าหัสเปิด86196Pน$าด$วยตวเลขวนทัล翨໾蕌৷HIN*สร$าง/แก$ไข/เผย u )* $ แพรVเอกสาร ในร,ปแบบ yyyymmdd (โดย yyyy ค)อป| ค.ศ.)www.stks.or.th 19
 20. 20. www.stks.or.th 20
 21. 21. เหตผลังเอกสารดการหลังเอกสารดกเลังเอกสารดยงใชเครMองหมาย Underscore • ผ,ใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$งานจัดเ+านวนมาก ยงไมVค$นเคยกบเคร)*องหัสเปิด86196Pมาย underscore $ • สร$างความเข$าใจัดเผด ความเข$าใจัดเทัล翨໾蕌৷HIN*คลาดเคล)*อนได$งVาย www.stks.or.th 21
 22. 22. การต^งชMอโฟลังเอกสารดเดิจิทัลด้วย Drupalอร*แลังเอกสารดะชMอแฟ`มเอกสาร • ในวนเดNยวกนหัสเปิด86196PากมNการแก$ไขเอกสารหัสเปิด86196Pลายครuง ใหัสเปิด86196P$ระบตวเลขรVน ของการแก$ไขตVอทัล翨໾蕌৷HI$าย เช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰Vน  20120824-digital-standard-1.odp  20120824-digital-standard-2.odp • หัสเปิด86196PากมNการแก$ไขเอกสารในวนถดไป ใหัสเปิด86196Pก+าหัสเปิด86196Pนดช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰)*อแฟ{มเอกสารใหัสเปิด86196PมV $ โดยใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$วนทัล翨໾蕌৷HIทัล翨໾蕌৷HIN*แก$ไข N*  20120825-digital-standard.odpwww.stks.or.th 22
 23. 23. ปcญหาทัลด้วย Drupal`พัฒนบกรณชMอโฟลังเอกสารดเดิจิทัลด้วย Drupalอร*/แฟ`มภาษาไทัลด้วย Drupal`ยwww.stks.or.th 23
 24. 24. Name Space แลังเอกสารดะ Page Name ของ เอกสารระบบวก (Wiki) • เน)*องจัดเาก สวทัล翨໾蕌৷HIช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰. มNการพฒนาวกใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$ในหัสเปิด86196Pลายกจัดเกรรม การสร$าง เอกสารของวกมNลกษณีตะเดNยวกบแฟ{มเอกสารดจัดเทัล翨໾蕌৷HIล โดย  Name space เทัล翨໾蕌৷HIยบได$กบช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰อโฟลเดอร( N )* Page name เทัล翨໾蕌৷HIยบได$กบช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰อแฟ{มเอกสาร  N )* • การตuงช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰)*อ Name space และ Page name จัดเyงใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$หัสเปิด86196PลกการเดNยว กบการตuงช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰)*อโฟลเดอร(และแฟ{มเอกสารด$วยwww.stks.or.th 24
 25. 25. Name Space แลังเอกสารดะ Page Name ของ Wiki วิทยาศาสตร์และนักอ ส ฬห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataบูชา (บาลีLช (บูชา (บาลี ล: อ ส ฬห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เLช ; องกฤษ: Asalha Puja) เปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เTนักวิทยาศาสตร์และนักส คญท งพัฒนาวิทยร์และเทคโนโลยีแห่งชาติะพัฒนาวิทยทธ V ศ สนัก ของช วิทยาศาสตร์และพัฒนาวิทยทธเถร์และเทคโนโลยีแห่งชาติวิทยาศาสตร์และ ทและวิทยาศาสตร์และนักห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataยดร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ชก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติในักปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติะเทศไทย[1] ค วิทยาศาสตร์และ อ ส ฬห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataบูชา (บาลีLช ยอม V V จ ก อ ส ฬห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เLร์และเทคโนโลยีแห่งชาติณมบูชา (บาลีLช แปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เลวิทยาศาสตร์และ ก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบูชา (บาลีLช ในักวิทยาศาสตร์และนักเพัฒนาวิทยญเดeอนักอ ส ฬห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataะ อนักเปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เTนักเดeอนักทfสfต ม d ปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เgทนักของปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติะเทศอนักเดย ตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติงกบูชา (บาลีวิทยาศาสตร์และนักเพัฒนาวิทยdญ เดeอนัก 8 ต มปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เgทนักจนักทร์และเทคโนโลยีแห่งชาติคตของไทย ijfงมกจะตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติงกบูชา (บาลี เดeอนักมถVนัก ยนักห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataร์และเทคโนโลยีแห่งชาติeอเดeอนักกร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกฎ คม แตถl ในักปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เใดมเดeอนัก 8 สองห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataนัก กdให่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDatalเลefอนักไปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เท ในักวิทยาศาสตร์และนักเพัฒนาวิทยญ m d เดeอนัก 8 ห่งชาติ陞豌皓p瞹C:UsersLENOVOAppDataลงแทนัก แหลังเอกสารด-งขอม1ลังเอกสารด : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB %E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E 0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB %E0%B8%A1%E0%B9%88 เขาถqงวนทัลด้วย Drupal` 24 สงหาคม 2555 แหลังเอกสารด-งขอม1ลังเอกสารด : http://th.wikipedia.org/wiki/วนอาสาฬหบ1ชา เขาถqงวนทัลด้วย Drupal` 24 สงหาคม 2555www.stks.or.th 25
 26. 26. ฟอนต*มาตรฐานราชการไทัลด้วย Drupal`ย • ทัล翨໾蕌৷HIกเคร)*องฯ ใหัสเปิด86196Pตดตuงฟอนต(ทัล翨໾蕌৷HIง 13 ฟอนต( $ u • ปรบแก$ไขคVา Config ของ Word Processor ใหัสเปิด86196P$ร,$จัดเกฟอนต( TH SarabunPSK เป„น Default Font  Microsoft Office Word  OpenOffice.org Writer ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยละเอยดวิทยาศาสตร์และธก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติบูชา (บาลีค Config ต มคLมeอ “ก ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติยมสefอดจทลทfมคVณภ พัฒนาวิทย”www.stks.or.th 26
 27. 27. ประกาศการพัฒนมพัฒน*หนงสMอราชการ ดิจิทัลด้วย Drupalวยโปรแกรมการพัฒนมพัฒน*คอมพัฒนวเตอร* ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ยละเอยดปูชา; อังกฤษ: Asalha Puja) เร์และเทคโนโลยีแห่งชาติะก ศ http://www.opm.go.th/opminter/itcenter/officialletter.htmwww.stks.or.th 27
 28. 28. การพัฒนมพัฒน*ทัลด้วย Drupal`ถ1กตอง • การใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$ปม Enter …  ตดค+า ณีต ต+าแหัสเปิด86196PนVงทัล翨໾蕌৷HIต$องการ โดยกดป…ม ShiftEnter N*  ขyuนยVอหัสเปิด86196Pน$าใหัสเปิด86196PมV Enter  ขyuนหัสเปิด86196Pน$าใหัสเปิด86196PมV ณีต ต+าแหัสเปิด86196PนVงทัล翨໾蕌৷HIต$องการ โดยกดป…ม CtrlEnter N*www.stks.or.th 28
 29. 29. Style หวใจิทัลด้วย Drupal`งานพัฒนมพัฒน* Heading 1 Heading Heading 2 2www.stks.or.th 29
 30. 30. Style หวใจิทัลด้วย Drupal`งานพัฒนมพัฒน* • ปรบแก$ไขได$งVาย • เอกสารไมVเสNยฟอร(แมต • สร$างสารบญได$ทัล翨໾蕌৷HIนทัล翨໾蕌৷HIN • แปลงเป„นเอกสารเวบทัล翨໾蕌৷HIN*คนตาบอด อVานได$ด$วย Screen Reader ได$งVาย • แปลงเป„น Digital Library Content มาตรฐานพร$อมสารบญอตโนมตwww.stks.or.th 30
 31. 31. Style หวใจิทัลด้วย Drupal`งานพัฒนมพัฒน* เอกสารจัดเาก Word ทัล翨໾蕌৷HIN*สร$าง ด$วย Style แปลงเป„น PDF พร$อม “สารบญ” หัสเปิด86196Pร)อ “Bookmark” อตโนมตwww.stks.or.th 31
 32. 32. การฝcงฟอนต* (Embeded Font) • เอกสารทัล翨໾蕌৷HIN*สร$างด$วย MS Office สามารถฝังฟอนต์ TH SarabunPSK กับเอกสารได้Šงฟอนต( TH SarabunPSK กบ เอกสารได$www.stks.or.th 32
 33. 33. การฝcงฟอนต* (Embeded Font) • เอกสารทัล翨໾蕌৷HIN*สร$างด$วย OpenOffice.org ควรสVงออกเป„น PDF แบบฝังฟอนต์ TH SarabunPSK กับเอกสารได้Šงฟอนต(  File, Export as PDF  คลกเล)อก PDF/A-1a • หัสเปิด86196Pร)อแจัดเ$งใหัสเปิด86196Pผ,$รบทัล翨໾蕌৷HIราบวVาเอกสารช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰ดนNu $ ใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$ฟอนต( TH SarabunPSKwww.stks.or.th 33
 34. 34. การฝcงฟอนต*ดิจิทัลด้วย Drupalวย Acrobat Writer/Professionalwww.stks.or.th 34
 35. 35. เอกสาร PDF • PDF ค)อค+าตอบเพ)อแก$ไขปŠญหัสเปิด86196Pาหัสเปิด86196Pลากหัสเปิด86196Pลายในการสร$างเอกสาร * • แตV PDF กไมVช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰Vวยหัสเปิด86196Pาก  มNการใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$ฟอนต(ทัล翨໾蕌৷HIN*ไมVได$มาพร$อมกบระบบ OS  สVงออกเป„น PDF ผดลกษณีตะการใช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰$งาน  ก+าหัสเปิด86196Pนดเง)*อนไขการเข$าถyงผดวตถประสงค( / ไมVได$ก+าหัสเปิด86196Pนด เง)*อนไขการเข$าถyงเอกสารwww.stks.or.th 35
 36. 36. การต^งค-า Security ของ PDFwww.stks.or.th 36
 37. 37. ภาพัฒนดิจิทัลด้วย Drupalจิทัลด้วย Drupal`ทัลด้วย Drupal`ลังเอกสารด • ภาพต$นฉบบ • ภาพส+าหัสเปิด86196Pรบส)*อส*งพมพ( • ภาพส+าหัสเปิด86196Pรบส)*อ Presentation ระบบมลตมNเดNย (Multimedia Presentation) • ภาพส+าหัสเปิด86196Pรบเวบไซต(ทัล翨໾蕌৷HIuงภาพแบบยVอ (Preview) และภาพจัดเรง • ภาพส+าหัสเปิด86196Pรบระบบฐานข$อม,ลwww.stks.or.th 37
 38. 38. ภาพด5จ5ทัลกับภาลกบภาพลกษณ์ขององค์กรonXข้าแฟององค์กรonX뛐斕⼺⼯뚴斕␜กร : :www.stks.or.th 38
 39. 39. www.stks.or.th 39
 40. 40. = ค์กรonX뛐斕⼺⼯뚴斕␜าสข้าแฟอง “ภาพด5จ5ทัลกับภาล” สNส+าหัสเปิด86196Pรบการพมพ( CMYK สNส+าหัสเปิด86196Pรบส)*อน+าเสนอ RGB สNส+าหัสเปิด86196Pรบเวบ คVาสNแบบเลขฐาน 16www.stks.or.th 40
 41. 41. www.stks.or.th 41
 42. 42. ภาพัฒนกบ PPT • ตกแตVง PPT ด$วยภาพสแกน ภาพถVายดจัดเทัล翨໾蕌৷HIล • ขนาดไฟล( PPT โตมาก • แก$ไขอยVางไรดN ?????www.stks.or.th 42
 43. 43. ภาพัฒนถ-ายดิจิทัลด้วย Drupalจิทัลด้วย Drupal`ทัลด้วย Drupal`ลังเอกสารดกบการใชงานใน Presentation • ขนาดแฟ{มเอกสาร Presentation โตมาก • ควร Compress ภาพแล$วบนทัล翨໾蕌৷HIyกด$วยค+าส*ง Save As...www.stks.or.th 43
 44. 44. การจิทัลด้วย Drupal`ดิจิทัลด้วย Drupalการร1ปภาพัฒนดิจิทัลด้วย Drupalจิทัลด้วย Drupal`ทัลด้วย Drupal`ลังเอกสารดwww.stks.or.th 44
 45. 45. การจิทัลด้วย Drupal`ดิจิทัลด้วย Drupalการร1ปภาพัฒนดิจิทัลด้วย Drupalจิทัลด้วย Drupal`ทัลด้วย Drupal`ลังเอกสารด • ตดตuงโปรแกรม XnView  Rename  Resizewww.stks.or.th 45
 46. 46. ประเดิจิทัลด้วย Drupalนลังเอกสารดขสทัลด้วย Drupal`ธิ์ก็สำคัญϴtกส3าคญ • Copy คนอ)*นมาโดยไมVได$ขออนญาต แตVเผยแพรVในช้ได้ฟรีX䤺ᤒ뛐斕iv뚴斕隬ӓ䖰)*อคนเองและ ใสVสญญาอนญาต • เผยแพรVอยVางไร ไมVใหัสเปิด86196Pถ,กละเมดลขสทัล翨໾蕌৷HIธุรกิจที่อt $ • มNเน)uอหัสเปิด86196PาอยากเผยแพรV แตVไมVอยากตอบใหัสเปิด86196Pเอาไปขาย ทัล翨໾蕌৷HI+าอยVางไรใหัสเปิด86196P$ $ งVายๆwww.stks.or.th 46
 47. 47. วน/เวลังเอกสารดา ส3าคญมาก พัฒนรบ.การกระทัลด้วย Drupal`3าความผดิจิทัลด้วย Drupalทัลด้วย Drupal`างคอมพัฒนวเตอร*www.stks.or.th 47
 48. 48. เวลังเอกสารดาของเครMองคอมพัฒนวเตอร*www.stks.or.th 48
 49. 49. www.nimt.or.thwww.stks.or.th 49
 50. 50. กรณศqกษา TNRR ระบบคลังเอกสารดงขอม1ลังเอกสารดงานวจิทัลด้วย Drupal`ยไทัลด้วย Drupal`ย : TNRR Thai National Research Repositorywww.stks.or.th 50
 51. 51. www.tnrr.in.th http://technology.in.th/tnrrwww.stks.or.th 51
 52. 52. TNRR-1www.stks.or.th 52
 53. 53. ภาคปฏิบัตบต • ตดตuง AppServ • ตดตuง Drupal v.6.xx  การปรบแตVงระบบของ Drupal  การปรบแก$ไขข$อม,ลเวบไซต(  การดาวน(โหัสเปิด86196Pลดและตดตuง Module  การน+าเข$าเอกสารดจัดเทัล翨໾蕌৷HIล • การตดตuง The PKP Open Archives Harvester  การเพ*มรายการเวบทัล翨໾蕌৷HIN*สนบสนน OAI-PMH  การดyงรายการทัล翨໾蕌৷HIรพยากรสารสนเทัล翨໾蕌৷HIศจัดเาก PKP Archvieswww.stks.or.th 53
 54. 54. แหลังเอกสารด-งขอม1ลังเอกสารด • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/wiki • http://www.stks.or.th/blog • http://www.thailibrary.in.th • http://www.slideshare.net/firstpimm • http://firstkku.wordpress.comwww.stks.or.th 54
 55. 55. ขอบคณครบ ศตพัฒนลังเอกสารด ยศกรกลังเอกสารด (เฟvสทัลด้วย Drupal`) *  satapon@nstda.or.th  firstpimm@gmail.com  https://www.facebook.com/firstsatapon  http://twitter.com/firstsataponwww.stks.or.th 55

×