เทคโนโลย 2.0
{Web 2.0, Library 2.0, Enterprise 2.0}
 จ เปนส หรบหองสมดจรงหรอ?
        ทวศกด กออนนตก"ล
     ...
ประเดนก รน เสนอ
 ●
   เทคโนโลย 2.0 คJออะไร มประโยชน.
   อย5)งไร
 ●
   Web 2.0, Library 2.0, Enterprise 2.0
  ...
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  3
    และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออ...
เทคโนโลย ๒.๐
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  4
    และเทคโนโลย น()...
หองสมด
●
  จดห) รวบรวม และสงวน
  รกษ)ทรพย.สนท)งปญญ)
  วทย)ก)ร ศลปกรรม และ
  วฒนธรรมของช)ต
●
  ศกษ) วเคร)ะห. วจย ...
http://valleywag.gawker.com/5018080/american-teenagers-spend-
    more-time-online-than-watching-television
ก)รจดก)รก)...
http://www.impactlab.com/2008/02/22/people-spend-twice-as-much-time-online-as-watching-tv/
        ก)รจดก)รก)รเปล:...
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  8
http://www.impactlab.com/2008/02/22/peop...
ก รหลอมรวมของสอ
         '
                   ●
                     ร)ยก)ร...
เร ด(จอภ พส มชนด
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  10
    และเทคโนโล...
ม กกว, คว มเปน “หองสมด”
Library of Alexandria - the scientific method was first conceived and put
into practice. Text writ...
The new Bibliotheca Alexandrina
                  ●
                    6 specialized ...
ข, วส รต, งๆ กล ยเปน ดจทล
  ม กขNนทกหนทกแห,ง
     O


                “คว มร( เคยถ(กตรวนไว
    ...
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  14
    และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กอ...
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  15
    และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กอ...
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  16
    และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กอ...
Bibliotheca Alexandrina - Egypt
บรหารงานหองสมด ดวยซอฟตแวรโอเพนซอรสและฟรแวร ทาไดด ไมแพใคร ทวศกด กออนนตกล  17
คว มเปล'ยนแปลงของหองสมด
    ประเทศไทย
 ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)ส...
จดเปล'ยนของหองสมดดวย ICT
●
  บรก)รพJEนฐ)นส()หรบห'องสม<ดต)มม)ตรฐ)น
  ส)กล
●
  ห'องสม<ดอตโนมต: หนงสอ ว)รส)ร ฐ)น
   ...
ICT ก วเข ม อย, งหลกเล'ยงไม,ได

●
  เพ:มประสทธภ)พก)รบรก)ร
●
  เพ:มประสทธก)รก)รบรห)ร
●
  สอดรบกบย<คสมยท:ปรบเปล:ยนไป

...
หองสมดตองเนนบรก ร “เชงรก”                          ส)รสนเทศ

                ...
ICT เพ'มคณค,
                     หองสมด - เวบไซต]
                   ●
     ...
เทคโนโลย 2.0 กบหองสมด

              KM 2.0
           Library 2.0
 Enterprise
       ...
ก รมสวนร,วม
                          ,
“หองสมดในอน คต คอ สน มเพ'อก รมสวนร,วม
       ...
หองสมด 2.0

●
  Crowd-sourcing: ผ"ใชคJอผ"'
           ' '
  สร')งคว)มร"'
●
  Network มค<ณค5)แปรต)ม n2
  ...
Crowd sourcing...


    “ดวยพนกง นไม,ถNง 10 คน
    Flikr มผ(ใชบรก รหล ยล นคน ก ลง
    สร งข, วส ร ก ลงจดระบบให...
อ ชพอะไรท'น, ห,วง?“ขณะท'ข, วส รท'เกดจ กผ(ใชถ(กน ไปใชประโยชน]
เชงพ ณชย] ด(เหมอนว, สงนOไม,ไดเปนปญห กบ
         ...
จดเร'มของ “มอสมครเล,นอ ชพ”

  ก รสร งสรรค] ไม,เก'ยวของกบ “คนมคว มส ม รถพเศษ”

    ก รสร งสรรค] สวนใหญ,คอ “ก รร,วมมอกนท...
คว มคดสร งสรรค] ก ลงถ(กพนธน ก รจ กกฎหม ย
 เร ใชชวตท'ขดต,อกฎหม ย ในยคท'มก รห มต, งๆม กม ย
           -- อนต...
คว มร(ของช วหองสมด
          ●
            ก)รเพ:มประสทธภ)พของบรก)ร เพJ:อสนอง
           ...
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  31
    และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กอ...
เร'มท'ไหนด?
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  32
    และเทคโนโลย น()...
เคร'องมอ
เคร'องมอท'ใชไดทนท
Web 2.0
Social Networks       Collaboration Tools       Tagging

MySpace        ...
เคร'องมอในยค Web 2.0
เร'มตนจ กเคร'องมอรวมข, ว RSS
●
  RSS - Really Simple Syndication
●
  ก)รดVงข5)ว เนJอห)บทคว)มจ)ก
         E
 ...
น RSS feed
                          จกฐ นขอม(ล
                         ...
ตวอย, งคณะวทย ศ สตร] ม. มหดล
  ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  38
 ...
วก สร งสรรค]คว มร(ออนไลน]
●
  ร5วมสร')งสรรค.คว)มร"'
●
  เปดใจ แสดงคว)มคดเหLน และ
  แก'ไขเนJอห)
      E
●
  ร...
http://www.slideshare.net/morrisa1/library-20-technologies-in-academic-
libraries-a-case-study-of-student-use-and-percepti...
The Ohio University Libraries Biz Wiki
   ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)ส...
เร'มตนง, ยๆ กบวก
●
  สร')งวกใชเองไม5ย)ก เพร)ะมโปรแกรมให'ใชม)กม)ย
       '             '
●
  ห)กไม5...
Story Telling ง, ยๆ ดวย Blog
●
  Blog ม)จ)กค()ว5) WebLog
●
  อน<ทนชวตของบ<คคล
●
  ทะยอยเขยนเล5)เรJ:องต)มวน
  ท:/เว...
http://www.slideshare.net/morrisa1/library-20-technologies-in-academic-
libraries-a-case-study-of-student-use-and-percepti...
Subject Blogs @ HKU
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  45
    และเทคโ...
Search

                                        IM
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม...
ค มกใชผด
●
  อนเทอร.เนLต                ●
                          Blog ≠ Bloc...
Twitter คออะไร?
●
  เครJอข5)ยสงคม ท:มแต5ข'อคว)มสน ๆ เรยกว5) tweet
                E
●
  เมJอสงออกไป คน...
Twitter นกนอยนกประช สมพนธ]
●
  คน กบคน
●
  คร" กบ นกเรยนทEงชน
           E
●
  องค.กร กบล"กค')
●
  นกก)ร...
เครอข, ยว, ดวยทกสงทกอย, ง
                     '
              So, what’s your social
 ...
คลงเกบผลง นสถ บน - ออนไลน]
●
  http://slideshare.net
●
  http://docs.google.com
      ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห...
ก วส(, Enterprise 2.0 ดวย
     Open Source Software
●
  Open Source Software เปLนซอฟต.แวร.ท:
  พฒน)โดยผ"'เชยวช)ญจ...
ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร.  53
    และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กอ...
ร(จกของฟร ประหยดเงนไดเปนล นบ ท!!!
●
  Joomla, Drupal
  พฒน)เวLบไซต.ห'องสม<ดพร'อม
  บรก)ร Web 2.0 ไม5ใชเรJ:องย)ก
  ...
เร'มตนอย, งไร
                “ใจ”ขององค.กร

    บรก)ร
                       ...
เปด “ใจ” ท'จะรบและปรบเปล'ยน
●
  เรยนร"' “ร5วมกน”
●
  พฒน) ปรบปร<ง ประย<กต.ใชให'เหม)ะสม
              '
●
...
Market Place for Knowledge
                                 Creative Zone
    ...
ขอขอบคณ
●
  http://stks.or.th/web
●
  http://stks.or.th/blog
●
  http://stks.or.th/wiki     htk@nectec.or.th...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคโนโลยี2.0{Web 2.0, Library 2.0, Enterprise 2.0}

922 views

Published on

Library 2.0

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
922
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยี2.0{Web 2.0, Library 2.0, Enterprise 2.0}

 1. 1. เทคโนโลย 2.0 {Web 2.0, Library 2.0, Enterprise 2.0} จ เปนส หรบหองสมดจรงหรอ? ทวศกด กออนนตก"ล รองผ"'อ()นวยก)ร ส()นกง)นพฒน)วทย)ศ)สตร.และเทคโนโลยแห5งช)ต “ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน')” วนท: 3 - 4 กนย)ยน 2552 ก)รประช<มวช)ก)รประจ()ป ส()นกหอสม<ด มธ. ครEงท: 3
 2. 2. ประเดนก รน เสนอ ● เทคโนโลย 2.0 คJออะไร มประโยชน. อย5)งไร ● Web 2.0, Library 2.0, Enterprise 2.0 คJออะไร มประโยชน.อย5)งไร ● ห'องสม<ดจ()เปLนต'องพฒน)ง)นโดยใช ' เทคโนโลย 2.0 จรงหรJอ ● ท)งเลJอกซอฟต.แวร.แบบ Open Sources ท:ห'องสม<ดควรร"'จก ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 2 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 3. 3. ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 3 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 4. 4. เทคโนโลย ๒.๐ ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 4 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 5. 5. หองสมด ● จดห) รวบรวม และสงวน รกษ)ทรพย.สนท)งปญญ) วทย)ก)ร ศลปกรรม และ วฒนธรรมของช)ต ● ศกษ) วเคร)ะห. วจย ด()เนน V ง)นต)มหลกม)ตรฐ)นส)กล ● บรก)รก)รแก5ประช)ชน ● ร"ปแบบ - หนงสอตวเขยน เอกส)รโบร)ณและจ)รVก J หนงสอตวพมพ. สอสงพมพ. สอ โสตทศนวสด< และสอ J J: : J: J: อเลLกทรอนกส . ● ง)นด')นเทคนค - วช)ก)รบรรรณ)รกษ/ส)รนเทศศ)สตร. และ เทคโนโลยส)รนเทศ ● บรก)ร - ก)รอ5)น ศกษ)ค'นคว')และวจย V ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 5 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 6. 6. http://valleywag.gawker.com/5018080/american-teenagers-spend- more-time-online-than-watching-television ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 6 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 7. 7. http://www.impactlab.com/2008/02/22/people-spend-twice-as-much-time-online-as-watching-tv/ ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 7 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 8. 8. ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 8 http://www.impactlab.com/2008/02/22/people-spend-twice-as-much-time-online-as-watching-tv/ และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 9. 9. ก รหลอมรวมของสอ ' ● ร)ยก)รโทรทศน.เสนอข5)ว ท:ม)จ)กเวLบ ● ด"วดโอ ทว ได'ท)งเวLบ ● พ"ดโทรศพท.ท)งอนเทอร.เนLต ประหยด สต)งค. ● ด"หนงฟงเพลงผ5)นมJอถJอ ● สงข'อคว)มสนให'เพJ:อนผ5)น 5 E เวLบฟร ● สงภ)พจ)กกล'องมJอถJอไป 5 ออกในโทรทศน. ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 9 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 10. 10. เร ด(จอภ พส มชนด ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 10 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 11. 11. ม กกว, คว มเปน “หองสมด” Library of Alexandria - the scientific method was first conceived and put into practice. Text writing, criticisms and publications for scholars, royalty and wealthy bibliophiles the world over. This commerce brings income to the library. The library was a home to a host of international scholars, well- patronized by the Ptolemaic dynasty with travel, lodging and stipends for their whole families. As a research institution, the Library filled its stacks with new works in mathematics, astronomy, physics, natural sciences and other subjects. ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 11 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 12. 12. The new Bibliotheca Alexandrina ● 6 specialized libraries: Arts, multimedia and audio-visual materials, the visually impaired, children, the young, micoforms, rare books and special collections ● 3 museums for antiquities, manuscripts, the history of science ● A planetarium Alexploratorium for children's exposure to science ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 12 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 13. 13. ข, วส รต, งๆ กล ยเปน ดจทล ม กขNนทกหนทกแห,ง O “คว มร( เคยถ(กตรวนไว เปนก ยภ พ บดนO ก รท'ข, วส รทกประเภท กล ยเปนดจทล จะชวยใหเร , ก วไปไกลกว, ขอจ กดท ง ก ยภ พ ...ร(ปทรง ของคว มร(และปญญ ของเร ก ลงเปล'ยนไป” ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 13 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 14. 14. ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 14 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 15. 15. ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 15 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 16. 16. ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 16 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 17. 17. Bibliotheca Alexandrina - Egypt บรหารงานหองสมด ดวยซอฟตแวรโอเพนซอรสและฟรแวร ทาไดด ไมแพใคร ทวศกด กออนนตกล 17
 18. 18. คว มเปล'ยนแปลงของหองสมด ประเทศไทย ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 18 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 19. 19. จดเปล'ยนของหองสมดดวย ICT ● บรก)รพJEนฐ)นส()หรบห'องสม<ดต)มม)ตรฐ)น ส)กล ● ห'องสม<ดอตโนมต: หนงสอ ว)รส)ร ฐ)น J ข'อม"ล สอดจทล J: ● บรก)รชวยค'นคว')อ')งอง เปLนบรก)รท)ง 5 เวLบไซต. 24 ชวโมงท<กวน ไม5มวนหย<ดบรก)ร : สถ)นท:อ5)น ยJมคJน ● บรก)รเอกส)รท:ไม5มในห'องสม<ด (แต5ห)ม) จ)กท:อนได') J: ● ถVงเวล)ท:ต'องทบทวนคว)มต'องก)รใหม5ๆ ของ “ผ"'ใช” ห'องสม<ด (เข)ท()อะไรได' ' ม)กกว5)เข')ม)ใชห'องสม<ด) ' ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 19 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 20. 20. ICT ก วเข ม อย, งหลกเล'ยงไม,ได ● เพ:มประสทธภ)พก)รบรก)ร ● เพ:มประสทธก)รก)รบรห)ร ● สอดรบกบย<คสมยท:ปรบเปล:ยนไป ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 20 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 21. 21. หองสมดตองเนนบรก ร “เชงรก” ส)รสนเทศ บรก)รเชงร<ก?? คว)มร"' ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 21 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 22. 22. ICT เพ'มคณค, หองสมด - เวบไซต] ● สร')งบรรย)ก)ศให'อย)กไปห'องสม<ด เพJ:อไปตกตวงคว)มร"' ● สบค'นง5)ยม)กๆ เข')ถVงค()ตอบได' J รวดเรLวทนท สะดวก รวดเรLว ● มคว)มร"'ทนสมย ปรบปร<งตลอดเวล) ● ผ"'ใชบรก)รมสวนร5วมแลกเปล:ยนและ ' 5 สร')งสรรค.คว)มร"' + เสนอแนะ ● ตดต5อสอบถ)มผ"'ด"แลห'องสม<ดได'โดย สะดวก ● บรรณ)รกษ. “ตอบก5อนมคนถ)ม” สบ)ยกว5)กนแยะ ● ICT ชวยยกระดบ KPI ของห'องสม<ด 5 ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 22 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 23. 23. เทคโนโลย 2.0 กบหองสมด KM 2.0 Library 2.0 Enterprise Web 2.0 2.0 ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 23 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 24. 24. ก รมสวนร,วม , “หองสมดในอน คต คอ สน มเพ'อก รมสวนร,วม , และก รท ง นร,วมกน โดยผ(ใชบรก รแบ,งปนขอม(ล กนเอง และใชทรพย กรของหองสมด” ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 24 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 25. 25. หองสมด 2.0 ● Crowd-sourcing: ผ"ใชคJอผ"' ' ' สร')งคว)มร"' ● Network มค<ณค5)แปรต)ม n2 ● ผ"'ใชกบผ"'ใช ' ' ● ผ"'ใชกบห'องสม<ด ' ● ห'องสม<ดกบห'องสม<ด ● ห'องสม<ดกบเครJอข5)ยต5)งๆ ● เครJ:องมJอท)ง ICT และ เทคโนโลยเวLบท:เหม)ะสมมอย"5 ม)กม)ย ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 25 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 26. 26. Crowd sourcing... “ดวยพนกง นไม,ถNง 10 คน Flikr มผ(ใชบรก รหล ยล นคน ก ลง สร งข, วส ร ก ลงจดระบบใหกบส ระ เหล, นOน และผ(ใชบรก รอกหล ยแสนคน ก ลงกระจ ยข, วส รเหล, นOนอย(,ท'ววงก ร อนเทอร]เนต ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 26 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 27. 27. อ ชพอะไรท'น, ห,วง? “ขณะท'ข, วส รท'เกดจ กผ(ใชถ(กน ไปใชประโยชน] เชงพ ณชย] ด(เหมอนว, สงนOไม,ไดเปนปญห กบ ' บรษทใหญ,ๆ แต,เปนภยคกค มใหญ,สด ต,อ ผ(ประกอบวช ชพร ยคน (ผ(สอข, ว, บรรณ ธก ร, ' … นกวจย... บรรณ รกษ] และผ(ท ง นด นส รสนเทศ อ'นๆ ท'อ จจะถ(กแย,งง นโดย...คนจ นวนม ก ท'ไม, กนเงนเดอนขององค]กร” ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 27 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 28. 28. จดเร'มของ “มอสมครเล,นอ ชพ” ก รสร งสรรค] ไม,เก'ยวของกบ “คนมคว มส ม รถพเศษ” ก รสร งสรรค] สวนใหญ,คอ “ก รร,วมมอกนท ง น” , คว มคดเย'ยมยอด โดยท'วไปแลวไม,ไดออกม จ กองค]ก รใหญ,ๆ องค]ก รเหล, นOนมวฒนธรรมท'เอนเอยงไปกบคว มส เรจในอดต คว มคดเร'องสทธบตรและลขสทธg คงจะเน, สนท ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 28 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 29. 29. คว มคดสร งสรรค] ก ลงถ(กพนธน ก รจ กกฎหม ย เร ใชชวตท'ขดต,อกฎหม ย ในยคท'มก รห มต, งๆม กม ย -- อนตร ย ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 29 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 30. 30. คว มร(ของช วหองสมด ● ก)รเพ:มประสทธภ)พของบรก)ร เพJ:อสนอง คว)มต'องก)รท:หล)กหล)ย และรวดเรLว ● ก)รให'บรก)รเน'นท:คว)มเปLนทม (Teamwork) ม)กกว5)ก)รบรก)รด'วยบ<คคล เพยงคนเดยว ● คว)มร"'ของบ<คล)กร “ถ"กจดเกLบ” เพJ:อแลก เปล:ยน เรยนร"' และเปLน “คลงทรพย.สน” ของ ห'องสม<ด ● จ)กนEน ค5อยม)บรห)รคว)มร"'ของผ"'ใชห'อง ' สม<ด ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 30 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 31. 31. ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 31 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 32. 32. เร'มท'ไหนด? ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 32 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 33. 33. เคร'องมอ
 34. 34. เคร'องมอท'ใชไดทนท Web 2.0 Social Networks Collaboration Tools Tagging MySpace Blogs Del.icio.us FaceBook Wikis Digg Linked In Google Docs CiteULike Twitter Google Spreadsheets Diigo Slide Share ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 34 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 35. 35. เคร'องมอในยค Web 2.0
 36. 36. เร'มตนจ กเคร'องมอรวมข, ว RSS ● RSS - Really Simple Syndication ● ก)รดVงข5)ว เนJอห)บทคว)มจ)ก E เวLบไซต.หนV:งไปน()เสนอบนอกเวLบไซต. หรJอเครJ:องมJออ5)น RSS (RSS Reader) ด'วยเทคโนโลย XML ท5)นน() RSS จ)กแหล5งอJน : เวLบไซต.หองสม<ดของท5)น ' ม)น()เสนอผ5)นเวLบ หรJอ ม RSS บรก)รหรJอไม5 ภ)ยในสถ)บน/ห'องสม<ด บรก)รเนJอห)ใดบ')ง E หรJอไม5 ??? ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 36 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 37. 37. น RSS feed จกฐ นขอม(ล ต, งๆ ปอนเข เวบองค]กร ทกๆ ครNงชวโมง ' ' ก()หนด RSS Feed URL ให'กบระบบ Content กรองเฉพ)ะข5)ว Management System ท:เก:ยวกบองค.ก)รของเร) ท:องค.กรใชท()เวLบ ' ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 37 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 38. 38. ตวอย, งคณะวทย ศ สตร] ม. มหดล ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 38 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 39. 39. วก สร งสรรค]คว มร(ออนไลน] ● ร5วมสร')งสรรค.คว)มร"' ● เปดใจ แสดงคว)มคดเหLน และ แก'ไขเนJอห) E ● รกษ)ค<ณภ)พของข'อเขยนได'ด เท5)กบก)รประช<ม และ เรLว ● ทร)บว5)ใครเขยนสวนใด เมJ:อใด 5 ● ประย<กต.ใชได'หล)กหล)ย ' ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 39 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 40. 40. http://www.slideshare.net/morrisa1/library-20-technologies-in-academic- libraries-a-case-study-of-student-use-and-perceptions-presentation ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 40 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 41. 41. The Ohio University Libraries Biz Wiki ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 41 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 42. 42. เร'มตนง, ยๆ กบวก ● สร')งวกใชเองไม5ย)ก เพร)ะมโปรแกรมให'ใชม)กม)ย ' ' ● ห)กไม5มเครJ:อง ขอใชของฟรกLได' มให'หล)ยแห5ง ' ● เลJอกโปรแกรมวก: http://www.wikimatrix.org ● โปรแกรมแนะน(): dokuwiki, mediawiki, pbwiki ● Dokuwiki เลLก คว)มส)ม)รถส"ง สร')งไฟล. OpenOffice ได' (www.dokuwiki.org) ● Pbwiki วกออนไลน. ท()ง)นง5)ยด'วยเครJองมJอเขยนแบบ : WYSIWYG Editor (www.pbwiki.com) ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 42 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 43. 43. Story Telling ง, ยๆ ดวย Blog ● Blog ม)จ)กค()ว5) WebLog ● อน<ทนชวตของบ<คคล ● ทะยอยเขยนเล5)เรJ:องต)มวน ท:/เวล) ● ระบบเครJอข5)ยสงคม สงข5)ว 5 ให' “ผ"'สนใจ” ท)ง email และ RSS ● ข'อคว)ม ภ)พ สอมลตมเดย J: ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 43 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 44. 44. http://www.slideshare.net/morrisa1/library-20-technologies-in-academic- libraries-a-case-study-of-student-use-and-perceptions-presentation ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 44 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 45. 45. Subject Blogs @ HKU ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 45 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 46. 46. Search IM ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 46 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 47. 47. ค มกใชผด ● อนเทอร.เนLต ● Blog ≠ Block ● เวLบไซต. ● bag ≠ back ● อเลLกทรอนกส . ● drag and drop ● ซอฟต.แวร. ● Dog ≠ Dock ● คอลมน. ● อLอปตก ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 47 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 48. 48. Twitter คออะไร? ● เครJอข5)ยสงคม ท:มแต5ข'อคว)มสน ๆ เรยกว5) tweet E ● เมJอสงออกไป คนท: “ตดต)ม” เร) จะส)ม)รถอ5)นได' : 5 ● เร)ตดต)มอ5)นข'อคว)มจ)กคนท:เร)อย)กตดต)ม ● ใชผ5)นโทรศพท.มJอถJอ หรJออ<ปกรณ.ใดท:ต5อเนLต '
 49. 49. Twitter นกนอยนกประช สมพนธ] ● คน กบคน ● คร" กบ นกเรยนทEงชน E ● องค.กร กบล"กค') ● นกก)รเมJอง กบ ประช)ชน ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 49 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 50. 50. เครอข, ยว, ดวยทกสงทกอย, ง ' So, what’s your social network about? Nothing? Nothing. Nothing. Everybody’s doing something - we’ll do nothing.
 51. 51. คลงเกบผลง นสถ บน - ออนไลน] ● http://slideshare.net ● http://docs.google.com ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 51 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 52. 52. ก วส(, Enterprise 2.0 ดวย Open Source Software ● Open Source Software เปLนซอฟต.แวร.ท: พฒน)โดยผ"'เชยวช)ญจ)กท:วโลก ท:มคว)ม : ตEงใจร5วมกนในก)รสร')งระบบง)นค<ณภ)พส"ง เปดเผยรหส ต'นฉบบ ● ให'ด)วน.โหลดใชได'ฟร ทEงโปรแกรมใชง)น ' ' และรหสต'นฉบบ ● เรยนร"' ผ5)ตด ปรบแต5งได'ตรงกบคว)ม ต'องก)ร ● ไม5ต'องจ5)ยค5)ใบอน<ญ)ตใชง)น ' ● ผ"'ใช ' ต'องเอ)ใจใสในก)รเรยนร"' ต'องมงบ 5 ประม)ณในก)รปรบแต5ง และด"แลรกษ) ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 52 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 53. 53. ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 53 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 54. 54. ร(จกของฟร ประหยดเงนไดเปนล นบ ท!!! ● Joomla, Drupal พฒน)เวLบไซต.ห'องสม<ดพร'อม บรก)ร Web 2.0 ไม5ใชเรJ:องย)ก 5 ● Koha, OpenBiblio ท)งเลJอกส()หรบก)รบรก)รห'อง สม<ดแทนระบบ ห'องสม<ดร)ค)แพง ● DSpace, Greenstone คลงเกLบเอกส)รดจทล ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 54 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 55. 55. เร'มตนอย, งไร “ใจ”ขององค.กร บรก)ร เรยนร"' พฒน) ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 55 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 56. 56. เปด “ใจ” ท'จะรบและปรบเปล'ยน ● เรยนร"' “ร5วมกน” ● พฒน) ปรบปร<ง ประย<กต.ใชให'เหม)ะสม ' ● เพ:มศกยภ)พก)รบรก)ร และบรก)รด'วยแนวท)งท:ถกต'อง " ● สร')ง “ม)ตรฐ)น” ก)รประย<กต.ใชและบรก)รร"ปแบบใหม5 ' จ)กหน5วยง)นต'นแบบ ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 56 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 57. 57. Market Place for Knowledge Creative Zone Cafe Culture ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 57 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒
 58. 58. ขอขอบคณ ● http://stks.or.th/web ● http://stks.or.th/blog ● http://stks.or.th/wiki htk@nectec.or.th ก)รจดก)รก)รเปล:ยนแปลงห'องสม<ดในทศวรรษหน') - โดยศ"นย.บรก)รคว)มร"'ท)งวทย)ศ)สตร. 58 และเทคโนโลย น()เสนอโดย ทวศกด กออนนตก"ล ๓ กนย)ยน ๒๕๕๒

×