El210 Unit12 Khandaa

541 views

Published on

EL210

Published in: Education, Design, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El210 Unit12 Khandaa

 1. 1. New words<br />Unit 12 <br />S.Khandsuren<br />
 2. 2. .<br />1.Colleague-õàìòðàãч<br />But how had this time travelling started? Only his colleague knew the answer, and she was far away.<br />Ãýòýëàÿëëààöàãòààýõë¿¿ëñýí ¿¿? Àëñäîðíîäîäáàéãàà ò¿¿íèéõàìòðàãчõàðèóëòûãíüìýäíý.<br />
 3. 3. .<br />2.Beard-ñàõàë<br />Moustache-øèðâýýñàõàë<br />He had red hair,a red beard and a red moustache.<br />Òýðóëààí ¿ñ óëààíñàõàëòàéáàóëààíøèðâýýñàõàëòàé.<br />
 4. 4. .<br />helmet-äóóëãàìàëãàé<br />Horns-á¿ðýý<br />He wore a helmet on his head, like the other, with hornscoming out of the sides.<br />Òýðèðýõäýýòîëãîéäîîäóóëãàìàëãàé ºìññºíáàéñàí …..<br />
 5. 5. .<br />Shield-áàìáàé<br />When they reached land, he too was given a sword and a shield.<br />Èëäáàìáàéãààðýñýðã¿¿öýë ¿ç¿¿ëñýíãàçàðíóòãèéãáóëààíàâäàã.<br />
 6. 6. .<br />Battle-äàéí<br />Occupy-ýçëýõ<br />They were going into battle against men who had occupied a castle near the coast. <br />Òýäíàðäàëàéíýðãèéíîéðîëöîîõøèëòãýýíèéãäàéíáàéëäààíõèéæýçýëäýã. <br />
 7. 7. .<br />Carved-ñèéëýõ<br />Carved in the centre was the face of in animal.<br />Òºâäóíäíüàìüòíûöàðàéãñèéëñýíáàéсàн.<br />
 8. 8. .<br />Achievement-îëîëòàìæèëò<br />Adventure-àäàëÿâäàë<br />Agent-òóñàãäàõóóí<br />Avoid-çóãòàõ<br />Back street-àðûíãóäàì<br />Behave-ààøëàõ<br />club-áîðîîõîé<br />Colonise-êîëîíчëîõ<br />
 9. 9. .<br />Date of birth-òºðñºí ºäºð<br />Examine-øàëãàõ<br />Expedition-ýêñïýäèö<br />Expert-øèíæýýч<br />Fasinate-ñýòãýëõºäºëãºõ<br />Fighting-òóëàëäààí<br />Have no choice-ñîíãîëòã¿é<br />Help out-òóñëàõ<br />
 10. 10. .<br />In good condition-ñàéííºõöºëä<br />Innocent-ãýìçýìã¿é<br />Make an attempt-îðîëдîõ<br />Part-õýñýã<br />Prevent-ñàíóóëàõñýðýìæë¿¿ëýõ<br />Prince-õóíòàéæ<br />Protect-õºìãààëàõ<br />Raft- ñàë<br />
 11. 11. .<br />Set up-áàéðëóóëàõ<br />Simply-àìàðõàí<br />Slave-áîîë<br />Straight ahead-÷àíõóðàãø<br />Surfase-ãàäàðãóó<br />Tired-çàëõñàíÿäàðñàí<br />Raise objection-òààìàãëàëäýâø¿¿ëýõ<br />Reach into one’s pocket-õýííýãíèéõàëààñàíäîðîõ<br />
 12. 12. Exersice<br />Canoe- …………?<br /> diamond…………..? <br />Diver ……………?<br />equipment……………..? <br />
 13. 13. .<br />Necklace …………? <br /> fox ………?<br />Helmet ………....?<br /> horn …………..? <br />
 14. 14. .<br />Island ………..? <br /> light bulb………..? <br />oar ……….? <br /> ocean……..? <br />
 15. 15. .<br />Shield ………………..? <br />Sail …………? Wreck .. .…? <br /> rectangular <br />
 16. 16. .<br />Remains- ………….? Wooden….?<br /> soldier…………….?<br />TV network ………….…………? <br /> Weaver …………..? <br />
 17. 17. .<br /> THANK YOU VERY MUCH!<br />

×