SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

44,914 views

Published on

Published in: Education, Spiritual
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
44,914
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
603
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM

 1. 1. MEMAHAMI SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM<br />MADRASAH TSANAWIYAH<br />KELAS VII<br />SEMESTER I<br />Oleh:<br />FIRA INDAH RAHMAWATI<br />(D71209152)<br />
 2. 2. DAFTAR ISI<br /><ul><li>Pendahuluan
 3. 3. Standar Kompetensi
 4. 4. Kompetensi Dasar
 5. 5. Indikator
 6. 6. Materi
 7. 7. Soal
 8. 8. Jawaban
 9. 9. Kesimpulan</li></li></ul><li>PENDAHULUAN<br /> Sejarah Kebudayaan Islam merupakan salah satu mata pelajaran yang menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan/peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam di masa lampau, mulai dari perkembangan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin, Bani ummayah, Abbasiyah, Ayyubiyah sampai perkembangan Islam di Indonesia.<br />
 10. 10. STANDAR KOMPETENSI<br /><ul><li>Memahami sejarah kebudayaan Islam</li></li></ul><li>KOMPETENSI DASAR<br />Menjelaskan pengertian kebudayaan Islam <br />Menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam<br />Mengidentifikasi bentuk/wujud kebudayaan Islam <br />
 11. 11. INDIKATOR<br />Menjelaskan pengertian kebudayaan Islam<br /><ul><li>Siswa mampu menjelaskan pengertian kebudayaan Islam
 12. 12. Siswa mampu </li></ul>Menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam<br /><ul><li>Siswa mampu menjelaskan tujuan mempelajari kebudayaan Islam
 13. 13. Siswa mampu menjelaskan manfaat mempelajari kebudayaan Islam</li></ul>Mengidentifikasi bentuk/wujud kebudayaan Islam<br /><ul><li>Siswa mampu menunjukkan bentuk atau wujud dari kebudayaan Islam
 14. 14. Siswa mampu </li></li></ul><li>MATERI<br />Sejarah Secaraetimologisberasaldarikataarab “syajarah” yang mempunyaiarti “pohonkehidupan” dan yang kitakenaldidalambahasailmiyahyakni History<br />
 15. 15. Karakteristiksejarah<br /><ul><li>sejarahmerupakanpengetahuanmengenaikejadiankejadian, peristiwaperistiwadankeadaanmanusiadalammasalampaudalamkaitannyadengankeadaanmasakini
 16. 16. sejarahmerupakanpengetahuantentang hokum hokum yang tampakmenguasaikehidupanmasalampau, yang diperolehmelaluipenyelidikandananalisisatauperistiwaperistiwamasalampau
 17. 17. sejarahsebagaifalsafah yang didasarkankepadapengetahuantentangperubahanperubahanmasyarakat, dengankata lain sejarahsepertiinimerupakanilmutentangprosessuatumasyarakat.</li></li></ul><li>Kegunaansejarah<br /><ul><li>Untukkeleatarianidentitaskelompokdanmemperkuatdayatahankelompokitubagikelangsunganhidup
 18. 18. Sejarahbergunasebagipengambilanpelajarandantauladandaricontohcontohdimasalampau, sehinggasejarahmemberikanazasmanfaatsecaralebihkhususdemikelangsunganhidup
 19. 19. Sejarahberfungsisebagaisaranapemahamanmengenaihidupdanmati.</li></li></ul><li>DenganbegitupentingnyasejarahdalamkehidupaninididalamALQur’ansendiriterdapatbeberapakisahparanabidantokohmasalampaudiantaranya<br />

×