Your SlideShare is downloading. ×
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Tvs rubber  debt reduction workshop
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Tvs rubber debt reduction workshop

352

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
352
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1.  FINERVATM TVS Rubber  - JÚ SôsT«t£ ØLôm YZeÏTYo §Ú.J.Lôoj§úLVu, Director, Finerva
 • 2.  FINERVATM TVS Rubber ¨Lrf£«u úSôdLm - ¨§ ¨ûXûU NôokR U] AÝjRjûR ÏûlTÕ - CuûV ¨§ ¨XYWm Tt± TôoûY   - YôrdûL Xh£VeLû[ ¨ûÜ ùNnYRtLô] ¨§ §hPeLs
 • 3.  FINERVATM TVS Rubber CuûV ¨Lrf£Ls  A±ØLm   CuûV ¨§ ¨ûXûU Tt± JÚ TôoûY  TQjûR Tt±V êPSm©dûLLs 
 • 4.  FINERVATM TVS Rubber CuûV ¨Lrf£Ls  YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs  ØRÄÓ ùNnÙm Y¯LÞm AYt±u TVuLÞm
 • 5.  FINERVATM TVS Rubber A±ØLm FINERVA ¨ßY]jûRl Tt± úTfNô[ûWl Tt± EeLû[l Tt±
 • 6.  FINERVATM TVS Rubber    
 • 7.  FINERVATM TVS Rubber YWÜ Utßm ùNXÜdLô] AhPYûQ
 • 8.  FINERVATM TVS Rubber
 • 9.  FINERVATM TVS Rubber
 • 10.  FINERVATM TVS Rubber  TQjûRl Tt±V êPSm©dûLLs  
 • 11.  FINERVATM TVS Rubber TQjûRl Tt±V êPSm©dûLLs 1. A§LTQm NmTô§dLSôu PôdPúWô ApXÕ Cg£²VúWô CpûX.  EXLj§p A§Lm NmT[m YôeÏTYoLs:  ûT]ôuv EVo A§Lô¬Ls  LhÓUô] T¦ EVo A§Lô¬Ls  CuãWuv A§Lô¬Ls  EXLj§p A§L TQm ûYj§ÚlTYoLs  ùRô¯X§ToLsUtßm ØRÄÓ ùNnTYoLs(YôWu T@úT)
 • 12.  FINERVATM TVS Rubber 2. RsÞT¥«p ¡ûPjRôp GkR ùTôÚû[Ùm YôeLXôm. RsÞT¥«p ®tTû] GuTÕ LûPdLôWoLÞdÏ XôTúU R®W SUdÏ CpûX.
 • 13.  FINERVATM TVS Rubber 3.TQjûR ûLVôÞm ®RjûR Tt± Gu]ôp ׬kÕ ùLôs[ Ø¥VôÕ ©dÏm úTôÕ GpXôm ùR¬kÕ ùLôiPô ©kúRôm? BoYØm AdLûÙm CÚkRôp GûRÙm Ltßd ùLôs[Xôm.
 • 14.  FINERVATM TVS Rubber ... 4 TeL[ô ûYj§Úd¡ôoLs ùT¬V TQdLôWoL[ôLCÚlTôoLs. ÅhÓ ùY°l× úRôtjûR LiÓ Ø¥Ü ùNnVô¾o. Esú[ CÚdÏm ÏûLsTt± SUdÏ ùR¬VôÕ (ERôWQm : úLW[m, úLôûY)
 • 15.  FINERVATM TVS Rubber 5. Aû]YÚm TQdLôWoLsBYRtÏ EXLj§p TQm CpûX. TQm GuTÕ U²Ru EÚYôd¡V ùNVtûL A[ÜúLôp. SUÕ §ûUdÏ HtT AûR EÚYôdL Ø¥Ùm.
 • 16.  FINERVATM TVS Rubber 6. Sôu HúRàm RYß ùNnÕ ®hPôp EXLj§p LiL°p Sôu JÚ ØhPôs. GûRÙm Sôm Ltßd ùLôsÞm úTôÕ RYß SPlTÕ CVtûL Rôú]. CYtôp Sôm ØhPôsLsApX ×j§Nô­Ls B¡úôm.
 • 17.  FINERVATM TVS Rubber ...êPSm©dûLLs... 7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ.
 • 18.  FINERVATM TVS Rubber ...êPSm©dûLLs... 7. Gu ûL KhûP. GlTÜm LôÑ ReLôÕ. TQm GuTÕ JÚ LÚ®. ARtÏ SUÕ ûLdÏm UtYo ûLdÏm ®j§VôNm ùR¬VôÕ. CdLÚ®ûV CVdÏYÕ Sm ûL«p Rôu Es[Õ.
 • 19.  FINERVATM TVS Rubber ...êPSm©dûLLs... 8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu
 • 20.  FINERVATM TVS Rubber 8. TeÏfNkûRúV JÚ ãRôhPm Rôu Bm ãRôhPm Rôu - Ïß¡V LôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnÙm úTôÕ (§]N¬ ®VôTôWm JÚYôWm JÚUôRm.......) ¿iPLôXj§tÏ ØRÄÓ ùNnRôp ùYt± ¨fNVm. Hu Guôp AûY ¨ßY]eL°u Y[of£ûV NôokRÕ
 • 21.  FINERVATM TVS Rubber 9. ÏßdÏ Y¯«p Rôu A§L TQm NmTô§dL Ø¥Ùm. CÕ ùTôôûU«]ôÛm A±VôûU«]ôÛm ùNôpXd á¥VÕ. £X NUVm Sm ÏZkûRL°u Øu SmûU EVoj§d LôhÓYRtLôL Sôm áßYÕ.
 • 22.  FINERVATM TVS Rubber 
 • 23.  FINERVATM TVS Rubber     
 • 24.  FINERVATM TVS Rubber   
 • 25.  FINERVATM TVS Rubber      
 • 26.  FINERVATM TVS Rubber    
 • 27.  FINERVATM TVS Rubber     
 • 28.  FINERVATM TVS Rubber YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs
 • 29.  FINERVATM TVS Rubber YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs Xh£VeLsGRtÏ?
 • 30.  FINERVATM TVS Rubber YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs £kRû] úSWm
 • 31.  FINERVATM TVS Rubber YôrdûL L]ÜLs& Xh£VeLs Xh£VeLsGRtÏ? £kRû] úSWm EeLsCXdÏLs EeLsCXdÏLû[ TQ CXdÏL[ôL UôtßY
 • 32.  FINERVATM TVS Rubber CXdÏLû[ AûPRp... ∞TQjûR úNªjRp
 • 33.  FINERVATM TVS Rubber CXdÏLû[ AûPRp... ∞CuûV ¨ûX«p YWÜ - ùNXÜ = úNªl×
 • 34.  FINERVATM TVS Rubber CXdÏLû[ AûPRp... ∞CXdÏLû[ AûPV YWÜ - úNªl× = ùNXÜ
 • 35.  FINERVATM TVS Rubber ...CXdÏLû[ AûPRp ∞EeLs CXdÏLû[ ùTôßjÕ GkR ùNXÜLû[ ÏûdL Xôm?
 • 36.  FINERVATM TVS Rubber ...CXdÏLû[ AûPRp ∞EeLs CXdÏLû[ ùTôßj Õ GkR ØRÄÓLû[ A§L ¬dLXôm?
 • 37.  FINERVATM TVS Rubber úLs® úSWm • CÕ YûW Sôm BWônkR§p EeLÞdÏ HtThP NkúRLeLû[ ClúTôÕ ¿eLsúLhLXôm.
 • 38.  FINERVATM TVS Rubber Su± úUÛm ®YWeLÞdÏ FINERVA 176, Second Street Gandhipuram, Coimbatore – 641 012. Ph : 0422 – 6505344

×