Interactional View Mac 12(7lekc)

437 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Interactional View Mac 12(7lekc)

 1. 1. Interactional View Paul Watzlawick
 2. 2. <ul><li>Watzlawick ja sozdade ovaa teorija preku analizirawe na vnatre{nite anomalii na familijata, so cel da rezbere pove}e za zdravata komunikacija </li></ul>
 3. 3. Familijata kako sistem <ul><li>Sekoja familija poseduva svoi pravila na komunikacija koi ja dr`at sooedineta </li></ul><ul><li>Spored Watzlawick , za da go razbereme sistemot na familijata, treba da ja analizirame komunikacijata me|u Ëlenovite na familijata </li></ul><ul><li>Komunikacijata na Ëlenovite na familijata za nivnata vrska e posebno va`na </li></ul>
 4. 4. Grupata Palo Alto <ul><li>Paul Watzlawick be{e Ëlen na grupata Palo Alto , </li></ul><ul><li>i zaedno so Janet Beavin i Don Jackson bea </li></ul><ul><li>inspirirani od Gregory Bateson. </li></ul><ul><li>Tie ne se soglasuvaat so idejata deka motivite na edinkite i personalniot karakter ja odreduva prirodata na komunikacijata vnatre vo familijata </li></ul><ul><li>Tie pomalku se zagri`eni za toa zo{to liËnosta se odnesuva na odreden naËin dodeka pove}e za toa kako toa odnesuvaw vlijae vrz celata grupa </li></ul>
 5. 5. Aksiomi <ul><li>Aksiomite ja opi{uvaat matematikata na Ëovekovata komunikacija </li></ul><ul><li>Aksiomite sodr`uvaat pravila na igra </li></ul><ul><li>2. Igrite pretstavuvaat niza odnesuvawa rakovodeni od previla </li></ul><ul><li>3. Sekoja familija igra svoja unikatna igra so doma{ni pravila i ja sozdava svojata stvarnost. </li></ul>
 6. 6. Aksioma 1 : Ne mo`eme da ne komunicirame Edna antipatiËna grupa Izgleda mnogu sum se doteral Lu|eto pra}aat poraki i komuniciraat i koga ne sakaat da go napravat toa Na primer: Koga si nervozen so nekoja liËnost i ne saka{ da go vidi{. Toj/taa ti se pribli`uva da te pra{a ne{to, dodeka ti go menuva{ pravecot i ide{ na nekoj drug pravec. So samoto odnesuvawe mu pra}a{ poraka deka ne saka{ da go vidi{
 7. 7. Aksioma 2 : Komunikacijata = Sodr`inata + Odnosot <ul><li>Sekoja komunikacija sod`i eden aspekt na sodr`ina i odnos, taka {to prvoto go klasifikuva vtoroto, i zatoa se vika metakomunikacija </li></ul><ul><li>Metakomunikacijata pretstavuva komunikacija za komunikacijata </li></ul>
 8. 8. Aksioma 3 : Prirodata na odnosot zavisi od naËinot na koj dvete strani ja nasoËuvaat sekvencijata na komunikacijata Na primer: Mike se Ëuvstvuva faten vo eden krug koj beskrajno se vrti. Marihuanata go relaksira, no toga{ negovata familija se zagri`uva, {to nego go tera u{te pove}e da zeme marihuana, i taka natamu...
 9. 9. Aksiomi 4 : Sekoja komunikacija e ili simetriËna ili komplementarna <ul><li>Ovaa aksioma prodol`uva da se fokusira na metakomunikacijata </li></ul><ul><li>SimetriËnata komunikacija se bazira na ednakvost pome|u silite, dodeka komplementarnata se bazira na razliËnost pome|u silite </li></ul><ul><li>Zdravite vrski gi sodr`at dvata vida komukacii </li></ul>
 10. 10. <ul><li>“ Vrskite vo familjarniot sistem se me|usebno povrzani i mnogu otporni na promeni. Komunikacijata pome|u Ëlenovite na familijata poseduva komponenta na sodr`ina i odnos. Sistemot mo`e da se transformira samo dokolku Ëlenovite dobivaat nadvore{na pomo{ za postavuvawe na interpunkcijata na odnosot vo nova ramka ..&quot; (Griffin 3rd, p. 494.) </li></ul>
 11. 11. Pra{awa?

×