• Like
ΤΟ ΠΑΠΙ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
258
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ÔÏ ÌÅÈÕÓÌÅÍÏ ÐÁÐÉ ÍÇÐÉÁÃÙÃÅÉÏ ÔÕËÉÓÏÕ
 • 2. ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ÁÃÙÃÇÓ ÕÃÅÉÁÓ ÁËÊÏÏË ÊÁÉ ÏÄÇÃÇÓÇ ÅÍÏÔÇÔÁ ÁËÊÏÏË ÊÁÉ ÐÁÑÅÍÅÑÃÅÉÅÓ (áðü ôï ôñáãïýäé ôïõ Ì. ËïÀæïõ ìå ôßôëï : Ôï ÌåèõóìÝíï Ðáðß ) ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : ÁÌÁÑÃÉÙÔÁÊÇ ÖÉËÉÁ ÍÇÐÉÁÃÙÃÏÓ ÓÔÅÖÁÍÁÔÏÕ ÅÕÁ ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÁÃÙÃÇÓ ÕÃÅÉÁÓ Ð.Å Í. ÇÑÁÊËÅÉÏÕ
 • 3. ÔÏ ÐÁÐÉ ÐÏÕ ÐÁÅÉ ÐÁÍÔÏÕ
 • 4. ÊÁÐÏÕ ÊÁÐÏÔÅÓ ÅÐÇÃÅ
 • 5. Ó’ ÅÍÁ ÊÁÐÇËÅÉÏ ÅÌÐÇÊÅ
 • 6. ÊÏÐÉÁÓÅ ÊÉ ÇÐÉÅ ÐÉÏÔÉ
 • 7. ÔÏ ÐÁÐÉ ÇÐÉÅ ÓÁ ÓÔÏÕÐÉ !
 • 8. ÐÙ ÐÙ ÐÙ ÄÅÍ ÐÁÍ ÔÁ ÐÏÄÉÁ!
 • 9. ÃÕÑÙ ÌÏÕ ÃÕÑÉÆÏÕÍ ÏËÁ !
 • 10. ÐÁ ÐÁ ÐÁ ×ÁÍÙ ÔÁ ËÏÃÉÁ !
 • 11. ÐÙÓ ÃÕÑÉÆÏÕÍ ÃÕÑÙ ÌÏÕ ÏËÁ;
 • 12. ÐÁ ÐÁ ÐÁ ÐÁÐÉÁ ÌÁÌÁ ÌÏÕ ÐÙÓ ÂÁÑÕÍÁÍ ÔÁ ÖÔÅÑÁ ÌÏÕ!
 • 13. ÊÉ ÅÃÉÍÁ ÓÁÍ ÔÏ ÓÔÏÕÐÉ!
 • 14. ÐÏÕ ÇÌÏÕÍ ÌÉÁ ×ÁÑÁ ÐÁÐÉ!!!