E drejta penale veprat

4,343 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,343
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E drejta penale veprat

  1. 1. KAPITULLI XIII: VEPRAT PENALE KUNDËR KOSOVËS DHE BANORËVE TËSAJ1.SULMI KUNDËR RENDIT JURIDIK TË KOSOVËS 2.PËRKUFIZIMI I TERRORIZMIT 3.KRYERJA E VEPRAVETERRORISTE 4.NDIHMA NË KRYERJEN E VEPRAVE TERRORISTE 5.LEHTËSIMI I KRYERJES SË TERRORIZMIT6.ORGANIZIMI, PËRKRAHJA DHE PJESËMARRJA NË GRUPET TERRORISTE7.7KALIMI I PAAUTORIZUAR IVENDKALIMEVE KUFITARE OSE I VIJËS KUFITARE 8.NXITJA E URREJTJES, E PËRÇARJES OSE EMOSDURIMIT KOMBËTAR, RACOR, FETAR A ETNIK KAPITULLI XIV: VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTËS NDËRKOMBËTARE1.GJENOCIDI 2.KRIMET KUNDËR NJERËZIMIT 3.KRIMET E LUFTËS NË KUNDËRSHTIM TË RËNDË MEKONVENTAT E GJENEVËS 4.KRIMET E LUFTËS SI SHKELJE E RËNDË E LIGJEVE DHE E ZAKONEVE QËZBATOHEN NË KONFLIKTIN E ARMATOSUR NDËRKOMBËTAR, 1KRIMET E LUFTËS PËR SHKELJE TË RËNDËTË NENIT 3 TË PËRBASHKËT ME KONVENTATE GJENEVËS 2.KRIMET E LUFTËS TË CILAT PARAQESINSHKELJE TË RËNDË TË LIGJEVE DHE ZAKONEVE QË ZBATOHEN NË KONFLIKTET E ARMATOSURA QË NUKJANË TË KARAKTERIT NDËRKOMBËTAR 3SULMET NË KONFLIKTET E ARMATOSURA TË NJË KARAKTERIJONDËRKOMBËTAR KUNDËR INSTALIMEVE QË PËRMBAJNË FORCA TË RREZIKSHME 4REKRUTIMI DHEREGJISTRIMI I PERSONAVE MIDIS MOSHËS PESËMBËDHJETË DHE TETËMBËDHJETË VJET NË KONFLIKTIN EARMATOSUR 5PËRDORIMI I MJETEVE OSE I METODAVE TË NDALUARA TË LUFTIMIT 6.SHTYRJA EPAARSYESHME E RIATDHESIMIT TË ROBËRVE TË LUFTËS OSE E CIVILËVE 7.PËRVETËSIMI IKUNDËRLIGJSHËM I SENDEVE NGA TË VDEKURIT OSE TË PLAGOSURIT NË FUSHËBETEJË 8.RREZIKIMI INEGOCIATORËVE 9.ORGANIZIMI I GRUPEVE PËR KRYERJEN E GJENOCIDIT, KRIMEVE KUNDËR NJERËZIMITDHE KRIMEVE TË LUFTËS,10,PËRGJEGJËSIA E KOMANDËS 10,SHTYTJA PËR LUFTË AGRESIVE OSEKONFLIKT TË ARMATOSUR 11.KEQPËRDORIMI I EMBLEMAVE NDËRKOMBËTARE 12.RRËMBIMI IFLURURAKES 13.RREZIKIMI I SIGURISË SË AVIACIONIT CIVIL Kushdo i cili në kundërshtim me Konventënmbi ndalimin 14.RREZIKIMI I SIGURISË SË LUNDRIMIT DETAR 15.RREZIKIMI I SIGURISË SË PLATFORMAVEFIKSE TË VENDOSURA NË PRAGUN KONTINENTAL 16.PIRATËRIA 17,VENDOSJA E SKLLAVËRISË, KUSHTEVETË NGJASHME ME SKLLAVËRINË DHE E PUNËS SË DETYRUAR,17b KONTRABANDIMI ME MIGRANTË18TRAFIKIMI ME NJERËZ 19.FSHEHJA E DOKUMENTEVE TË IDENTIFIKIMIT TË VIKTIMAVE TË SKLLAVËRISËOSE TRAFIKIMIT ME NJERËZ 20.RREZIKIMI I PERSONAVE NË MBROJTJE NDËRKOMBËTARE 21.RREZIKIMI IPERSONELIT TË KOMBEVE TË BASHKUARA DHE I PERSONELIT NË MARRËDHËNIE ME TO 22.MARRJA EPENGJEVE 23,PËRVETËSIMI I PALIGJSHËM, SHFRYTËZIMI, TRANSFERI DHE VENDOSJA E MATERIALEVENUKLEARE 24.KËRCËNIMI PËR PËRDORIMIN OSE KRYERJEN E VJEDHJES A TË PLAÇKITJES SË MATERIALITNUKLEAR KAPITULLI XV: VEPRAT PENALE KUNDËR JETËS DHE TRUPIT1.VRASJA 2.VRASJA E RËNDË 3.VRASJA E KRYER NË GJENDJE TË AFEKTIT MENDOR 4.VRASJA NGAPAKUJDESIA 5.VRASJA E FOSHNJEVE GJATË LINDJES 6.SHTYTJA NË VETËVRASJE DHE DHËNIA E NDIHMËSNË VETËVRASJE 7.NDËRPRERJA E PALEJUAR E SHTATZËNËSISË 8.LËNDIMI I LEHTË TRUPOR, 8bLËNDIMI IRËNDË TRUPOR 9.PJESËMARRJA NË RRAHJE 10.MOSDHËNIA E NDIHMËS 11.BRAKTISJA E PERSONAVE TËPAAFTË 1
  2. 2. KAPITULLI XVI: VEPRAT PENALE KUNDËR LIRIVE DHE TË DREJTAVE TË NJERIUT1.SHKELJA E STATUSIT TË BARABARTË TË BANORËVE TË KOSOVËS 2.RRËMBIMI I PERSONIT3.SHTRËNGIMI4.KANOSJA 5.PRIVIMI I KUNDËRLIGJSHËM NGA LIRIA 6 MARRJA E DEKLARATAVE ME ANË TËSHTRËNGIMIT 7.KEQTRAJTIMI GJATË USHTRIMIT TË DETYRAVE 8.TORTURA 9.CËNIMI I PAPREKSHMËRISËSË BANESAVE 10.KONTROLLIMI I KUNDËRLIGJSHËM 11.CENIMI I FSHEHTËSISË SË KORRESPONDENCËSDHE I BAZAVE TË TË DHËNAVE KOMPJUTERIK 12.ZBULIMI I PAAUTORIZUAR I INFORMACIONIT TËBESUESHËM 13.PËRGJIMI DHE INCIZIMI TONIK I PAAUTORIZUAR 14.FOTOGRAFIMI DHE INCIZIMET ETJERA TË PAAUTORIZUARA 15,SHKELJA E URDHËRAVE PËR MASAT E FSHEHURA OSE TEKNIKE TËVËZHGIMIT OSE HETIMIT 16,PARANDALIMI OSE PENGIMI I TUBIMIT PUBLIK 17.PARANDALIMI IUSHTRIMIT TË SË DREJTËS PËR SHFRYTËZIM TË MJETEVE JURIDIKE 18.PARANDALIMI I SHTYPJES OSE ISHPËRNDARJES SË MATERIALEVE TË SHTYPURA 19.PARANDALIMI I USHTRIMIT TË SË DREJTËS SEVOTIMIT 19.CENIMI I PËRCAKTIMIT TË LIRË TË VOTUESVE 20.KEQPËRDORIMI I TË DREJTËS SË VOTIMIT21.CENIMI I FSHEHTËSISË VOTIMIT 22.MASHTRIMI NË VOTIME 23.ASGJËSIMI I DOKUMENTEVE TËVOTIMITKAPITULLI XVII :VEPRAT PENALE KUNDËR TË DREJTAVE NË MARRËDHËNIET E PUNËS1.CENIMI I TË DREJTAVE NGA MARRËDHËNIET E PUNËS 2.CENIMI I TË DREJTAVE TË PUNËSIMIT APOPAPUNËSISË 3.CENIMI I TË DREJTAVE TË PUNËTORËVE NË PJESËMARRJEN NË QEVERISJE 4.CENIMI I TËDREJTAVE NGA SIGURIMI SOCIAL 5.RREZIKIMI I SIGURISË NË PUNË KAPITULLI XVIII: VEPRAT PENALE KUNDËR NDERIT DHE AUTORITETIT1.FYERJA 2.SHPIFJA 3.ZBULIMI I RRETHANAVE PERSONALE DHE FAMILJARE 4.NDJEKJA E VEPRAVEPENALE KUNDËR NDERIT DHE AUTORITETIT 5.PUBLIKIMI I AKTGJYKIMEVE KAPITULLI XIX: VEPRAT PENALE KUNDËR INTEGRITETIT SEKSUAL1.DHUNIMI 2.KRYERJA E AKTIT SEKSUAL ME KËRCËNIM TË NDERIT OSE TË 3.SULMI SEKSUAL4,DEGRADIMI I INTEGRITETIT SEKSUAL .4.KEQPËRDORIMI SEKSUAL I PERSONAVE ME ÇRREGULLIMEMENDORE A EMOCIONALE OSE ME PAAFTËSI MENDORE 5.KEQPËRDORIMI SEKSUAL I PERSONAVE NËNMOSHËN GJASHTËMBËDHJETË VJET 6.NXITJA E AKTEVE SEKSUALE OSE PREKJA SEKSUALE NGAPERSONAT NËN MOSHËN GJASHTËMBËDHJETË VJET 7.SHPËRDORIMI SEKSUAL DUKE KEQPËRDORURPOZITËN, AUTORITETIN APO PROFESIONIN 8.KEQPËRDORIMI I FËMIJËVE NË PORNOGRAFI . 9.TREGIMI IMATERIALIT PORNOGRAFIK PERSONAVE NËN MOSHËN GJASHTËMBËDHJETË VJET 10.MARRËDHËNIETSEKSUALE BRENDA FAMILJEVE KAPITULLI XX .VEPRAT PENALE KUNDER MARTESËS DHE FAMILJES1.BIGAMIA 2.MUNDËSIMI I LIDHJES SË MARTESËS SË KUNDËRLIGJSHME3.MARTESA E DETYRUAR4.BASHKËJETESA ME PERSONA NËN MOSHËN GJASHTËMBËDHJETËVJEÇARE NË NJË BASHKËSIJASHTËMARTESORE 5.NDRYSHIMI I STATUSIT FAMILJAR TË FËMIJËS 6.RRËMBIMI I KUNDËRLIGJSHËMFËMIJËS 7.KEQTRAJTIMI APO BRAKTISJA E FËMIJËS 8.SHKELJA E DETYRIMEVE FAMILJARE9.SHMANGIA NGA SIGURIMI I MJETEVE TË JETESËS 10.PENGIMI DHE MOSEKZEKUTIMI I MASAVE PËRMBROJTJEN E FËMIJËVE 2
  3. 3. KAPITULLI XXI: VEPRAT PENALE KUNDËR SHËNDETIT PUBLIK1.PËRHAPJA E SËMUNDJEVE NGJITËSE 2.MOSVEPRIMI SIPAS DISPOZITAVE SHËNDETËSORE GJATË KOHËSSË EPIDEMISË 3.PËRHAPJA E SËMUNDJEVE VENERIKE 4.PUNËSIMI I PERSONAVE TË SËMURË NGASËMUNDJET NGJITËSE 5.TRAJTIMI I PANDËRGJEGJSHËM MJEKËSOR 6.MOSDHËNIA E NDIHMËSMJEKËSORE 7.USHTRIMI I KUNDËRLIGJSHËM I VEPRIMTARISË MJEKËSORE 8.PËRGATITJA DHE DHËNIA EPANDËRGJEGJSHME E BARNAVE 9.PRODHIMI DHE VËNIA NË QARKULLIM E PRODUKTEVE TË DËMSHMEMJEKËSORE 10.PRODHIMI DHE VËNIA NË QARKULLIM E ARTIKUJVE TË DËMSHËM USHQIMORË11.KONTROLLIMI I PANDËRGJEGJSHËM I MISHIT TË DESTINUAR PËR KONSUMIM 12.NDOTJA E UJIT TËPIJSHËM 13.NDOTJA E ARTIKUJVE USHQIMORË TË DESTINUAR PËR PËRDORIM PËR NJERËZ APOPËRKAFSHË 14.SHËRBIMI I PERSONAVE NËN MOSHËN GJASHTËMBËDHJETË VJET ME PIJE ALKOOLIKE15,BLERJA, POSEDIMI, SHPËRNDARJA DHE SHITJA E PAAUTORIZUAR E NARKOTIKËVE TË RREZIKSHËMDHE E SUBSTANCAVE PSIKOTROPIKE 16.PRODHIMI DHE PËRPUNIMI I PAAUTORIZUAR I NARKOTIKËVE TËRREZIKSHËM DHE I SUBSTANCAVE PSIKOTROPIKE 17.LEHTËSIMI I SIGURIMIT APO PËRDORIMIT TËNARKOTIKËVE, SUBSTANCAVE PSIKOTROPIKE APO ANALOGËVE TË RREZIKSHME KAPITULLI XXII: VEPRAT PENALE KUNDËR EKONOMISË 1.CENIMI I BARAZISË NËUSHTRIMIN E VEPRIMTARISË EKONOMIKE 2.VEPRIMTARIA E PANDËRGJEGJSHME EKONOMIKE3.SHKAKTIMI I FALIMENTIMIT 4.DËMTIMI I KREDITORËVE 5.KEQPËRDORIMI I AUTORIZIMEVE NËEKONOMI 6.LIDHJA E KONTRATËS SË DËMSHME 7.KUMTIMI I PAAUTORIZUAR I SEKRETIT TË PUNËS8.FALSIFIKIMI I PULLAVE POSTARE DHE LETRAVE ME VLERË 9.CENIMI I TË DREJTËS SË PATENTËS10.PËRDORIMI I PAAUTORIZUAR I FIRMËS, I MARKËS APO I MODELIT TË HUAJ 11.MASHTRIMI I BLERËSVE12.ORGANIZIMI I SKEMAVE PIRAMIDALE DHE I BIXHOZIT TË PALIGJSHËM 13.FALSIFIKIMI I PARASË14.PRODHIMI DHE SHFRYTËZIMI I SHENJAVE TË ETIKETAVE, MASAVE DHE PESHAVE TË RREME15.TREGTIA E NDALUAR 16.PRODHIMI I NDALUAR 17.LËSHIMI I ÇEQEVE PA MBULESË OSE TË RREMËDHE KEQPËRDORIMI I KARTELAVE TË BANKËS APO TË KREDITIT 18.SHMANGIA NGA TATIMI 19.PRANIMI IPAARSYETUESHËM I DHURATAVE 20.DHËNIA E PAARSYETUESHME E DHURATAVEKAPITULLI XXIII: VEPRAT PENALE KUNDËR PASURISË 1.VJEDHJA 2.VJEDHJA E RËNDË3.VJEDHJAGRABITQARE 4.GRABITJA 5.SHPËRDORIMI 6.MARRJA E PASURISË SË LUAJTSHME7.PUSHTIMI IPALIGJSHËM I PRONËS SË PALUAJTSHME 8.DËMTIMI I PASURISË SË LUAJTSHME 9.MASHTRIMI10.MASHTRIMI LIDHUR ME SUBVENCIONET 11.KEQPËRDORIMI SIGURIMIT 12.HYRJA NË SISTEMETKOMPJUTERIKE 13.VEPRAT E VJEDHJES SË IMTË, SHPËRDORIMIT APO MASHTRIMIT 14.LIRIMI NGADËNIMI 15.DETYRIMI 16.SHANTAZHI 17.KEQPËRDORIMI I BESIMIT 18.KONTRAKTIMI I PËRFITIMITJOPROPORCIONAL 19.DËMTIMI I TË DREJTAVE TË PERSONIT TJETËR 20.PRANIMI I MALLRAVE TËVJEDHURA 21.KONTRABANDIMI I MALLRAVE 22.KRIMI I ORGANIZUARKAPITULLI XXV:VEPRAT PENALE KUNDËR SIGURISË SË PËRGJITHSHM TË NJERËZVE DHEPASURISË1.SHKAKTIMI I RREZIKUT TË PËRGJITHSHËM 2.ASGJËSIMI, DËMTIMI OSE HEQJA E INSTALIMEVE3.DËMTIMI, ASGJËSIMI DHE HEQJA E PAJISJEVE MBROJTËSE 4.PUNIMET NDËRTIMORE TËKUNDËRLIGJSHME 5.TRANSPORTIMI I KUNDËRLIGJSHËM I LËNDËVE EKSPLOZIVE OSE TË NDEZSSHME6.MOSEVITIMI I RREZIKUT 3
  4. 4. KAPITULLI XXIV: VEPRAT PENALE KUNDËR MJEDISIT, KAFSHËVE,BIMËVE DHE OBJEKTEVEKULTURORE 1.NDOTJA OSE SHKATËRRIMI I MJEDISIT 2.MBAJTJA E PALIGJSHME E SUBSTANCAVE DHEMBETURINAVE TË RREZIKSHME 3,VEPRIMI I PALIGJSHËM ME INSTALIMET E RREZIKSHME 4.PRODHIMI, SHITJA DHEVËNIA NË QARKULLIM E MATERIEVE TË DËMSHME PËR MJEKIMIN E SHTAZËVE 5.DHËNIA E NDIHMËS VETERINARENË MËNYRË TË PANDËRGJEGJSHME 6.MOSRESPEKTIMI E URDHRAVE PËR LUFTIMIN E SËMUNDJEVE TË SHTAZËVEDHE TË BIMËVE 7.NDOTJA E USHQIMIT DHE E UJIT TË SHTAZËVE 8.SHKATËRRIMI I BOTËS BIMORE ME MJETE TËDËMSHME 9.SHKRETËRIMI I PYJEVE 10.VJEDHJA E PYLLIT 11.GJUETIA E KUNDËRLIGJSHME 12.SHITJA OSENXJERRJA JASHTË KOSOVËS E TROFEVE TË KAFSHËVE TË EGRA 13.PESHKIMI I KUNDËRLIGJSHËM 14.DËMTIMI,SHKATËRRIMI DHE NXJERRJA E PAAUTORIZUAR E MONUMENTEVE OSE OBJEKTEVE TË MBROJTURA JASHTËKOSOVËS 15.PUNIMET E PAAUTORIZUARA DHE PËRVETËSIMI I MONUMENTEVE KULTUROREKAPITULLI XXVI: VEPRAT PENALE KUNDËR SIGURISË SË TRAFIKUT PUBLIK1.RREZIKIMI I TRAFIKUT PUBLIK 2.RREZIKIMI I TRAFIKUT PUBLIK PËR SHKAK TË DEHJES 3.RREZIKIMI ITRAFIKUT PUBLIK ME VEPRIM APO ME MJETE TË RREZIKSHME MBIKËQYRJA E PANDËRGJEGJSHME E4.TRAFIKUT PUBLIK 5.MOSDHËNIA E NDIHMËS PERSONIT TË LËNDUAR NË FATKEQËSITË E TRAFIKUTPUBLIK 6.KEQPËRDORIMI I SINJALEVE TË KAPITULLI XXVII: VEPRAT PENALE KUNDËR ADMINISTRIMIT TË DREJTËSISË1.MOSLAJMËRIMI I PËRGATITJES SË VEPRAVE PENALE 2.MOSLAJMËRIMI I VEPRAVE PENALE APOMOSLAJMËRIMI I KRYERËSIT TË SAJ 3.DHËNIA E NDIHMËS KRYERËSVE PAS KRYERJES SË VEPRAVE PENALE4.LAJMËRIMET E RREJSHME 5.DEKLARIMET E RREJSHME 6.DEKLARATAT E RREME TË DËSHMITARËVEBASHKËPUNUES 7.PENGIMI I TË PROVUARIT 8.FRIKËSIMI GJATË PROCEDURËS PENALE PËR KRIMIN EORGANIZUAR 9.SHKELJA E FSHEHTËSISË SË PROCEDURËS 10.REBELIMI I PERSONAVE TË PRIVUAR NGALIRIA 11.ARRATISJA E PERSONIT TË PRIVUAR NGA LIRIA 12.MUNDËSIMI I ARRATISJES SË PERSONIT TËPRIVUAR NGA LIRIA 13.MUNDËSIMI I KUNDËRLIGJSHËM I USHTRIMIT TË PROFESIONIT, AKTIVITETETITOSE DETYRËS KAPITULLI XXVIII: VEPRAT PENALE KUNDËR RENDIT PUBLIK DHE VEPRIMEVE JURIDIKE1.PENGIMI I PERSONIT ZYRTAR NË KRYERJEN E DETYRAVE ZYRTARE,2 SULMI NDAJ PERSONIT ZYRTAR GJATËKRYERJES SË DETYRAVE ZYRTARE ,3 PJESËMARRJA NË GRUPIN QË PENGON PERSONAT ZYRTAR NË KRYERJEN EDETYRAVE ZYRTARE, 4THIRRJA PËR REZISTENCË ,5PJESËMARRJA NË GRUP QË KRYEN VEPËRPENALE,6MOSPJESËMARRJA NË MËNJANIMIN E RREZIKUT TË PËRGJITHSHËM,7HEQJA APO DËMTIMI I VULAVEZYRTARE OSE I SHENJAVE,8MARRJA APO ASGJËSIMI I VULAVE ZYRTARE OSE I SHKRESAVE ZYRTARE,9.ASGJËSIMIAPO FSHEHJA E MATERIALIT ARKIVOR,10.PREZENTIMI I RREMË,11USHTRIMI ARBITRAR I TËDREJTAVE,12FURNIZIMI, TRANSPORTI, PRODHIMI, KËMBIMI OSE SHITJA E PAAUTORIZUAR E ARMËVE,13MBAJTJANË PRONËSI, NË KONTROLL, NË POSEDIM OSE NË SHFRYTËZIM TË PAAUTORIZUAR TË ARMËVE,14MOSRESPEKTIMI IKUSHTEVE TË LEJES PËR MBAJTJEN E AUTORIZUAR TË ARMËVE,15PRODHIMI DHE FURNIZIMI I ARMËVE DHE IINSTRUMENTEVE TË PROJEKTUARA PËR KRYERJEN E VEPRAVE PENALE,16KEQPËRDORIMI I SHENJAVE TË RREZIKUTDHE TË FATKEQËSIVE 17FALSIFIKIMI I DOKUMENTEVE,18RASTET E POSAÇME TË FALSIFIKIMIT TË DOKUMENTEVE,19LEGALIZIMI I PËRMBAJTJES SË PAVËRTETË,20DHËNIA DHE PËRDORIMI I CERTIFIKATËS SË RREME TË MJEKUT APOTË VETERINARIT,21DHËNIA E KUNDËRLIGJSHME E NDIHMËS JURIDIKE,22PENGIMI I CEREMONIVEFETARE,23DËMTIMI I VARREVE APO I KUFOMAVE KAPITULLI XXIX: VEPRAT PENALE KUNDËR DETYRËS ZYRTARE1.SHPËRDORIM I POZITËS ZYRTARE OSE I AUTORIZIMIT 2.PËRVETËSIMI GJATË USHTRIMIT TËDETYRËS,3.MASHTRIMI NË DETYRË,4.PËRDORIMI I PAAUTORIZUAR I PASURISË,5.MARRJA ERRYSHFETIT,6.DHËNIA E RRYSHFETIT,7.USHTRIMI I NDIKIMIT,8.NXJERRJA E KUNDËRLIGJSHME EVENDIMEVE GJYQËSORE ,10FALSIFIKIMI I DOKUMENTEVE ZYRTARE,11.ARKËTIMI DHE PAGESA EPALIGJSHME,12LIRIMI I KUNDËRLIGJSHËM I PERSONIT TË PRIVUAR NGA LIRIA,13.PËRVETËSIMI IKUNDËRLIGJSHËM I PASURISË ME RASTIN E BASTISJES APO EKZEKUTIMIT TË VENDIMIT GJYQËSOR 4
  5. 5. 5

×