Ligjerata 9

1,984 views
1,855 views

Published on

Ferdi Nuredini

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • blessing_11111@yahoo.com

  My name is Blessing
  i am a young lady with a kind and open heart,
  I enjoy my life,but life can't be complete if you don't have a person to share it
  with. blessing_11111@yahoo.com

  Hoping To Hear From You
  Yours Blessing
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ligjerata 9

 1. 1. Teknologji Informative 1
 2. 2. Afarizmi dhe Informatika Në kushtet bashkohore të zhvillimit të afarizmit informata paraqet resurs të rëndësishëm në ndërmarje, kurse teknologjia informatike faktorë shumë të rëndësishëm për suksesin dhe efikasitetin e afarizmit të sajë. 2
 3. 3. Informatika e biznesit Puna e organizuar e njeriut quhet BIZNES(afarizëm), kurse Bashkimi i individëve ose i personave të lidhur njëri me tjetrin gjatë kryerjes së aktivitetit të caktuar afarist formon SUBJEKTIN AFARIST Subjektet afariste janë sisteme me të cilat duhet menxhuar kurse një nga komponentet më të rëndësishme të menaxhimit me sisteme është këmbimi i informatave, respektivisht KOMUNIKIMI Komunikimi mbrenda subjekteve afariste dhe midis disa subjekteve afariste mundësohet në saje të INFORMATIKËS SË BIZNESIT 3
 4. 4.  Informatika e Biznesit është shkencë mbi mbledhjen , përpunimin, bartjen dhe shfrytëzimin e informatave me ndihmën e pajisjeve teknike në kuadër të sistemit informativ, të aplikuar në një rrethinë afariste. Disciplinë shkencore e cila qëndron mes Administrimit të Biznesit dhe shkencave kompjuteristike - terma sinonime- kompjuterizim i biznesit. 44
 5. 5. Trendet e zhvillimit të informatikës së biznesitNjohja e trendeve të zhvillimit të informatikës së biznesit është e rëdësisë së veçant ku do të përmendim (trende pozitive):1. Vendosjen e elementeve të teknologjisë informative në një numër të madhë të produkteve dhe shërbimeve2. Zhvillimi gjithnjë e më i madhë i produkteve të reja të bazuara në përdorimin e elementeve të teknologjisë informative3. Rritjen e ndikimit të tek. informative në ndryshimin e mardhënieve shoqërore dhe prodhuese4. Përshtatjen e strategjisë afariste me lloje të reja dhe të përsosura të prodhimeve dhe shërbimeve të teknol. informatike5. Rritjen e ndikimit të teknol. Informatike në rritjen e llojeve të afarizmit dhe të rezultateve të tij finansiar (zvoglimi i shpenzimeve të afarizmit dhe rritja e fitimit6. Ndikimin intenziv në ndryshimin e rolit të menaxhmentit në sistemet afariste, i cili manifestohet me rritjen e kontrollit mbi funksionimin e sistemit 5 5
 6. 6.  Trende negative: 1. Rritja e rrezikut të keqpërdorimit të teknologjisë informatike 2. Rritja e kriminalitetit kompjuterik/ informatik 3. Zvoglimi i komunikimit personal midis njerëzve, respektivisht rritja e komunikimit jo verbal e cila mundë të ketë si pasojë izolimin social të individit e tj. - Këto trende negative të zhvillimit të informatikës së biznesit duhet të mbahen nën kontroll, nëse nuk mund të eliminohen në tërësi 6
 7. 7. SISTEMI INFORMATIK -Termet themelore Sistemi paraqet bashkësi të elementeve të cilët formojnë tërësi dhe ndërmjet të cilëve ekzistojnë lidhje të caktuara Cilsitë e sistemit apo të pjesëve të tija quhen atribute Sistemi posedon hyrje, dalje dhe rrethinë Sistemi mundë të jetë natyral apo artificial, i thjeshtë apo i ndërlikuar e tj. Sistemi posedon lidhje (është në interakcion) me rrethinën 7 7
 8. 8. SISTEMI INFORMATIK SISTEMI INFORMATIK mundë të definohet si:“një bashkësi e elementeve të ndërlidhura të cilat me atributet e tyre mundësojnë përpunimin elektronik të të dhënave” Sistemi informatik përbëhet nga njerzit dhe pajisjet, kurse detyrë e tij është mbledhja e të dhënave, përpunimi, memorimi dhe transmetimi i tyre. Sistemi informatik proceson informata nga të dhënat, përkatësisht ai transferon inputet në outpute sipas nevojave dhe kërkesave për informata. Sistemi informatik paraqet sistem DINAMIK – me kohë dhe nën ndikimin e rethinës ndryshojnë elementet e tij e me këtë edhe vet sistemi në tërësi. 8 8
 9. 9. Organizimi i sistemit informatik duhet të siguroj: Inkuadrimin e të gjitha qëllimeve të sistemit Minimizimin e aktiviteteve të dyfishta në procesimin e informatave, si dhe menjanimin e konflikteve midis projekteve zhvillimore Motivimin e personelit Nxitjen e interakcionit midis nënsitemeve të cilat duhet të sigurojnë efikasitetin e punës së sistemit informatik 9 9
 10. 10. Profilet e ekspertve të nevojshëm në një sistem informatik të menaxhmentit do të ishin: Specialistët për softverin e sistemit Specialistët për bazën e të dhënave Projektuesit Analitikët sistemor Programerët Specialistët për hardver- në rastë se ndërmarja organizon mirëmbajtjen vetanake të sistemit informatik. 10
 11. 11. Llojet e sistemit informatik Varësisht nga marrëdhënja midis inputeve dhe outputeve sistemet informatike mundë të jenë: Sisteme neutrale- kur inputi i tyre është i barabartë me outputin- inputet nuk pësojnë ndonjë ndryshim dhe ky sistem themi se është vetëm transmetues i informatave. Sisteme të informuara,- kur inputet janë më të mëdha se outputet- sistemi i tillë është pasiv, sepse më tepër mer informata nga sistemet tjera, se sa që i përpunon ato. Sistemi informatik qeverisës ,- është sistem kreativ , inputet e tij janë më të vogla se outputet.-gjatë procesit të përpunimit të të dhënave krijon cilësi të re, prandaj themi se ky sistem është në funksion të qeverisjes. 11 11
 12. 12. Sistemi informatik i biznesit Sistemi informatik i biznesit paraqet sistemin informatik i cili ka për detyrë të sigurojë informata të sakta, relevante dhe me kohë për strukturën menaxheriale, të cilat do të ishin bazë gjatë procesit të marrjes së vendimeve afariste. 12 12
 13. 13. Nënsistemet e sistemit informatik të biznesit janë:Nënsistemi informatik i blerjes dhe materialit i cili përmban:-fajllin lidhur me planifikimin dhe kontrollin e mallrave dhe materialit (mallrave komerciale, shërbimeve, paketimin e materialit etj.)-fajllin e llogaris së shitjes së produkteve, sasin e shitjes me shumicë,-fajllin e materialit,-fajllin e furnizuesve-fajllin e bilancit të furnizuesve. 13
 14. 14.  Nënsistemi informatik i shitjes me shumicë përmbanë: -fajllin e kontratave me konsumator, -fajllin e porosive, -fajllin e fakturave dhe shitjes -fajllin e konsumatorëve, fajllin e bilancit të knsumatorëve. Nënsistemi informatik i shitjes me pakicë përmbanë: -fajllin e shitoreve, llogarin e shitjes me pakicë,katalogun e mallrave (listën e çmimeve), rezervat minimale dhe maksimale,inventarin e shitoreve, -fajllin e shitjes së mallrave përmes rrjetit 14
 15. 15.  Nënsistemi informatik i kontabilitetit përmban: -llogarit financiare dhe operacionet financiare Nënsistemi informatik i vlersimit të kapitalit përmban: -fajllin e llogarisë së vlersimit të kapitalit dhe të mirëmbajtjes. Nënsistemi informatik i shitjeve ditore përmban:-fajllin e shitjeve ditore Nënsistemi informatik i kontrollit të prodhimit i cili do të ofron informata lidhur me komponentat e prodhimit, procedurat teknologjike, planin prodhues, dokumentacionin prodhues dhe shpenzimet e prodhimit. 15
 16. 16. Fazat e zhvillimit të sistemit informatik të biznesit Cikli jetësor i sistemit karakterizohet me disa faza të zhvillimit. Ato janë: Faza iniciale (e krijimit) të sistemit – inicijativa për zhvillimin e sistemit informatik zakonisht vjen nga menaxherët e ndërmarrjes të cilët kanë nevojë për informim më të mirë, Faza e ekspanzionit (rritjes) të sistemit – duke investuar mjete e dituri të konsiderueshme vërehet një rritje kuantitative e sistemit në të gjtha segmentet e tij. Sigurohen pajisjet dhe programet, përgaditen kuadrot dhe komponentet rrjetore të sistemit, Faza e konsolidimit – rëndësi e veçantë i kushtohet standardizimit dhe harmonizimit të punës së të gjitha komponenteve. Plotësimi i kritereve të kualitetit siguron kalimin në fazën e pjekurisë ku sistemi siguron rezultate optimale, prandaj synohet që kjo fazë të zgjasë sa më shumë dhe të kompenzohen shpenzimet e bëra në fazën e konsolidimit. 16 16
 17. 17.  Funksioni posaçërisht i rëndësishëm i sistemeve informatike qëndron në afarizëm dhe automatizimin e afarizmit të zyrës Automatizimi i afarizimit të zyrës (zyrja e automatizuar) përfshinë: këmbimin e postës elektronike,të të dhënave, planifikimin e kohës dhe aktiviteteve,qeverisjen me projekte,përpunimin e dokumenteve, përpunimin e grafikës, arhivimin e të dhënave, kërkimin e dokumentave, përgaditjen e vendimeve, përgaditja dhe realizimi i takimeve afariste. Ne me sistem të informatik do të nënkuptojmë vetëm ato sisteme të cilat janë të bazuara në kompjuter. 17
 18. 18. Sistemi informatik i biznesit dhe menaxhmenti Sistemi informatik duhet të jetë në funksion të menaxhmentit, në funksion të arritjes së qëllimeve të synuara afariste. Teknolojgia informatike nuk guxon të jetë qëllim në vetvetë dhe informatika duhet të jetë në shërbim të menaxhmentit, pra të jetë servis i tij. HIERARKIA BAZA E TË MENAXHERIKE DHËNAVE DBMS Bazat e të dhënave dhe nivelet e menaxhmentit 18
 19. 19. Disa lloje të veçanta të sistemeve informatike Sistemi informatik i menaxhmentit-MIS Sistemi informatik i menaxhmentit- prodhon informata përmbledhëse të cilat i lejojnë menaxhmentit të përmirsojë inputet me qëllim të ndryshimit të outputeve në të ardhshmen. Roli kryesor i sistemit informatik të menaxhmentit është të vlersojë nevojat informatike të menaxhmentit gjatë procesit të marjes së vendimeve me qëllim që të siguroj informata në kohën e duhur, ti shpërndajë ato dhe ti lehtësoj menaxhmentit zgjedhjen e alternativës më të mirë nëse disponon me disa sosh. Elementet apo komponentat e sistemit informatik të menaxhmentit janë: hardveri, softveri, baza e të dhënave, procedurat dhe personeli 19
 20. 20. Sistemi për mbështetje të vendimeve (DSS) Sistemi për mbështetje të vendimeve (DSS) – paraqet softver i cili ofron mundësin e testimit të alternativave të ndryshme në fazën përgatitore të marjes së vendimeve Sistemi për mbështetje të vendimeve parasesin sisteme informatike interaktive të bazauara në kompjuter të cilët përdorin bazat e specijalizuara të të dhënave dhe modelet e vendosjes – përgjigje në pyetjet Çka nëse? (what if) SIBK – Sisteme SIBK tjera të ndërmarjes informative të tjera të bazuara në kompjutor Nënsistemi i Nënsistemi i TË DHËNA INTERNE qeverisjes me qeverisjes me të dhëna modele N ënsistem i i TË DHËNA EKSTERNE qeverisjes m e d ialog SHFRYTËZUESIT DHE DETYRAT arkitektura tipike e sistemit për 20 mbështetje të vendimeve - DSS
 21. 21. Sistemet e eksperteve (ES) Sistemet e eksperteve - paraqet sistemin informatik i cili njohurit e eksperteve nga lëmi të ndryshme shkencore i strukturon në kompjutor dhe pastaj përmes gjeneralizimit të problemit ndihmon marrjen e vendimeve në formë të vendimeve të propozuara Pjesët kryesore të sistemit të eksperteve janë: - baza e diturisë - mjetet ndihmëse të sistemit të ekspertëve 21
 22. 22. Thank You!  PYETJE??? 22

×