Case studies iab

2,072 views
1,989 views

Published on

mn2714

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Case studies iab

 1. 1. ZBIÓR CASE STUDIESSOCIAL MEDIA i WoMM zà ane oboc M tow p´ R WoM rach go u rzy z Gr dia i ruktu P e e st prz ial M à w c c So łajà a a k dzi Pols IAB
 2. 2. Wst´pZ wielkà przyjemnoÊcià prezentujemy Paƒstwu najciekawsze kampanie w social media z 2010oraz 2011 roku. Dokument dotyczy wyłàcznie polskiego rynku, a zebrane w nim kampaniesà najlepszym dowodem na to, ˝e social media to narz´dzie marketingowe, które cieszy si´popularnoÊcià wÊród reklamodawców i posiada ugruntowanà pozycj´ w całym marketing-mix. Przedstawione poni˝ej kampanie sà przykładem dobrych praktyk w social media orazwartoÊciowym êródłem wiedzy. Dokument kierujemy zarówno do tych z Paƒstwa, którzydopiero planujà pierwsze działania jak i do tych, którzy szukajà dodatkowych inspiracjido dalszych działaƒ w social media. Ze zgromadzonych przykładów kampanii dowiedzà si´Paƒstwo jak powinna byç prowadzona efektywna komunikacja marketingowa w social media,która pozwoli na zdefiniowanie oraz zrealizowanie celu kampanii. Dokument został wypracowany przez ekspertów grup roboczych IAB „Social Media &WoMM” oraz „Gry w marketingu”. WÊród nich znalazły si´ zarówno przedstawiciele agencji,jaki i serwisów social media, w tym:• 121PR • Biuro Podró˝y Reklamy • NK.pl • SpołecznoÊci.pl• 6ix WoMM (NuOrder Group) • Deepsense • Nobagames • Thinkkong• Adv.pl • faceADDICTED • Interactive solutions• ARBOvision • Heureka • Performance Media• Buzz Media • Mediacom • Socializer Zapraszamy do lektury, Członkowie Grupy Roboczej Social Media i WoMM IAB Polska.
 3. 3. 03 IAB Grupy Robocze. Case Studies. 121PR: PLUSIKOWE na Facebook.com121PRPLUSIKOWE na Facebook.com Efekty: • lisko 3 000 zgłoszonych prac konkursowych. B • onad 150 000 aktywnych u˝ytkowników na stronie P w trakcie trwania konkursu (dziennie ponad 10 000). • onad 6 500 nowych fanów pozyskanych dzi´ki P konkursowi. • ndeks interaktywnoÊci powy˝ej 28 500 I (wg FanpageTrender).Opis:Kampania i konkurs „Plusikowe 200 zł” na profilu Plusna Facebooku trwała od 14 do 28 marca 2011. Nastronie facebook.com/plus udost´pniono dla fanówaplikacj´ „Plusikowe”, spójnà graficznie z ogólnopolskàkampanià Plusa. Zadaniem uczestników zabawyna Facebooku było wpisanie w aplikacji konkurso-wej jak najciekawszego pomysłu na wydanie 200 zł„Plusikowego” (zwrócenie uwagi na główny elementpromocji). Wszystkie wpisy uczestników konkursu publi-kowane były bezpoÊrednio na tablicy profilu facebook.com/plus. Nagrodà głównà w konkursie był telefoniPhone 4, ponadto codziennie 200 zł „Plusikowego”było przyznawane trzem autorom najciekawszychpropozycji a wygrane prace były nast´pnie prezento-wane na wielkoformatowych ekranach LED w wybra-nych miastach w całym kraju. Dodatkowym zadaniemkonkursowym (nagradzanym osobno) było wytropieniei sfotografowanie ekranów w trakcie wyÊwietlania„Plusikowych” tekstów. Była to pierwsza tego typu kampania w Polsce wyko-rzystujàca połàcznie działaƒ na Facebook.comi reklamy w outdoorze na wielkoformatowych ekranachLED (synergia działaƒ online i offline).Za strategi´ i obsług´ kampanii na Facebook.com odpowiedzialna była agencja marketingu społecznoÊciowego 121PR, aplikacj´ konkursowà przygotowałaagencja Point of View (PoV sp. z o.o.).
 4. 4. 04 IAB Grupy Robocze. Case Studies. 121PR: Seks to zdrowie!121PRSeks to zdrowie!Cele: Efekty:• Edukacja na temat zdrowia i ˝ycia seksualnego, • onad 250 000 fanów strony P a w szczególnoÊci problemów zaburzeƒ erekcji. Facebook.com/sekstzdrowie.• Działania edukacyjne majà za zadanie skłoniç • Indeks interakcji (miesi´cznie): ponad 29 000 Polaków do bardziej otwartej rozmowy na temat (wg FanPage Trender). seksu i do udania si´ do specjalisty w przypadku • Zaanga˝owenie (Facebook Engagement Rate) pojawienia si´ problemów seksualnych. si´gajàce 1,02%.Opis:Rozpocz´ta w 2010 roku kampania „Seks to zdrowie” składała si´ z badania seksualnoÊci polskich internautów,działaƒ edukacyjnych na stronie Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego (opzs.pl), porad eksperckichna forum gazeta.pl i senior.pl, strony lubieseks.pl oraz strony Seks to zdrowie! na Facebook.com. Osiàgni´te efekty– zarówno iloÊc fanów i interakcji z fanami na stronie facebook.com/sekstozdrowie (jak równie˝ ponad 10 tys.wypełnionych ankiet dotyczàcych seksualnoÊci i zdrowia seksualnego) sà imponujàce zarówno z powodówspołecznych (niech´ç Polaków do rozmawiania na temat problemów seksualnych, zahamowania kulturowe),jak i reklamowych – kampanii towarzyszyły niewielkie wydatki na reklam´ kierujàcà do strony, wi´kszoÊç spoÊródfanów strony Seks to zdrowie klikn´ła „Lubi´ to” z polecenia znajomych. Kampania miała przede wszystkim na celu pozyskanie respondentów ankiety dotyczàcej seksualnoÊci polskichinternautów (przygotowanej przez prof. Zbigniewa Izdebskiego), jednak rosnàca lawinowo iloÊç fanów stronyfacebook.com/sekstozdrowie przerosła oczekiwania twórców kampanii i skłoniła Polpharm´ do kontynuacjidziałaƒ na Facebook.com. Obecnie strona facebook.com/sekstozdrowie jest nie tylko najwi´ksz´ polskà stronà w serwisie FacebookpoÊwi´conà tematyce zdrowia, ale te˝ jednà z najliczniejszych polskich stron w tym serwisie. Na stronie dost´pnesà porady, informacje na temat zdrowia seksualnego oraz aplikacje promujàce udane ˝ycie seksualne.
 5. 5. 05 IAB Grupy Robocze. Case Studies. 6ix WoMM (NuOrder Group): Akcja EKOszkoła.6ix WoMM (NuOrder Group)Akcja EKOszkołaCele: Efekty:• Zwi´kszenie ÊwiadomoÊci marki • àczny zasi´g: 8mlnosób Ł• Komunikacja marki w kontekÊcie zrównowa˝onej • 17tys.UU odwiedziło serwis akcji 2 Êrodowiskowo i energooszcz´dnej przyszłoÊci • 0tys.osób zarejestrowało si´ w serwisie 2• Komunikacja benefitów produktu – wełny mineral- i dołàczyło do bazy Klienta nej w technologii ECOSE® Technology • szkoławChechle została ocieplona, 1 a radoÊci dzieciaków nie mo˝na policzyçOpis:Warunkiem ocieplenia podstawówki w Chechle przez Knauf Insulation było pozyskanie do akcji 20 000 osób. Centralnym punktem zintegrowanej kampanii był serwis akcjaekoszkola.pl, gdzie po zarejestrowaniu mo˝na byłozobaczyç wizualizacj´ post´pujàcego remontu szkoły. Nagrodami za aktywnoÊci rekomendacyjne oraz edukacyjne (quiz produktowy) były ekopunkty za które mo˝nabyło otrzymaç nagrody rzeczowe. Benefityproduktukomunikowanodzi´ki specjalnym licznikom wskazujàcym redukcj´ CO2 dzi´ki zaawanso-wanej technologicznie izolacji termicznej.Kampania została przeprowadzona przez 6ix WoMMSocial Media (NuOrder Group – 6ix.pl) i E_misja Interactive 360 (cz´Êç NuOrder Group – e-misja.net).
 6. 6. 06 IAB Grupy Robocze. Case Studies. 6ix WoMM (NuOrder Group): Posadê Drzewo.6ix WoMM (NuOrder Group)Posadê DrzewoJak zaanga˝owaç 1,29 mln uczestników w akcj´nie u˝ywajàc mediów?Cele: Efekty:• Aktywizacja postaw proekologicznych w myÊl motta • W 3 tyg. serwis zanotował 1,29mlnunikalnych Tetra Pak „Chroni to, co dobre”. u˝ytkowników (bez wsparcia mediowego)• Budowa proekologicznego wizerunku marki Tetra Pak. i 3,55mlnodwiedzin.• Maksymalizacja ÊwiadomoÊci działaƒ CSR marki • W akcji aktywnie uczestniczyło 70tys.osób. wÊród masowych konsumentów. • Profil na Facebooku zyskał 10tys.fanów w ok.3 tyg.Opis:Mechanizmakcji:Na serwisie posadzdrzewo.pl u˝ytkownicy mogli posadziç wirtualne drzewo – w zamian Tetra Pak sadziłprawdziwe. Akcja została oparta o bardzo silne wykorzystanie mechanizmów rekomendacyjnych (WoM) i stymulacj´rozsyłania zaproszeƒ do uczestnictwa w akcji.Nagrody?Akcja bazowała wyłàcznie na satysfakcji z mo˝liwoÊci komunikowania otoczeniu swojego proekologicznegostatusu. Akcja „co roku osiàga zaskakujàce wyniki bez ˝adnego wsparcia mediów dzi´ki połàczeniu działaƒ CSRz mechanizmami rekomendacji (WoM).Kampania została przeprowadzona przez agencje Opus B (www.opus-b.pl), E_misja Interactive 360 (cz´Êç NuOrder Group – www.e-misja.net)i 6ix WoMMSocial Media (NuOrder Group – 6ix.pl).
 7. 7. 07 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Adv.pl: Kaszpirowski.Adv.plKaszpirowskiCele: Efekty:• Zwi´kszenie popularnoÊci postaci Serca i Rozumu • Łàczna liczba odsłon na YouTube – ponad 3mln. oraz osiàgni´cie jak najwi´kszej skutecznoÊci me- • Liczba osób, które w ciàgu pierwszych 4 tygodni chanizmu wirusowego 1000000 odsłon filmu opublikowały film na swojej tablicy w serwisie na YouTube z polecenia lub innych êródeł facebook: 41042. odwołujàcych.Opis:Wirus został skierowany do Klientów TP oraz internautów ceniàcych nowywizerunek TP budowany przez sympatyczne postaci: Serce i Rozum. KampaniaKaszpirwoski została zaprojektowana jako klasyczny marketing wirusowy. Filmmiał byç umieszczony tylko na 1 kanale YouTube przez anonimowego u˝ytkownika.Film miał i ma skłaniaç do uÊmiechu i dystansu do siebie w komunikacji znanychpolskich brandów.Film wirusowy „Kaszpirowski” zdobył dwie nagrody reklamowe: ZłotyKTR2011,ZłotyGoldenArrow2011.
 8. 8. 08 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Adv.pl: Serce i Rozum na Facebooku.Adv.plSerce i Rozum na FacebookuCele: Efekty:• Nawiàzanie stałego dialogu z fanami Serca i Rozumu; • Ponad 420000fanów. Celemierzalne: • Ponad 200000interakcji – likeów i komentarzy. –Pozycja w bran˝y: 1 • Nr1 w bran˝y telekomunikacyjnej. –Liczba fanów: 190000 • Nr2 polskich stron komercyjnych na FB. –Liczba interakcji:94000Opis:Profil Serca i Rozumu został zbudowany w oparcio emocje: Zaanga˝owanie – fani czujà si´ wyjàtkowoi ch´tniej polecajà znajomym filmy i aplikacje. Pozytywnewspółzawodnictwo – konkursy i apli-kacje (miejsce komunikacji ofertowej produktów TP)budujà zaanga˝owanie znajomych. Przygoda – przygody Serca i Rozumu majà swójciàg dalszy na profilu – zaskakujà swoich fanówi anga˝ujà ich w dalsze perypetie. Atrakcyjnykontent podtrzymuje sympati´ i powo-duje, ˝efanówciàgleprzybywa. Wdro˝yliÊmy anga˝ujàce aplikacje i konkursy(Miliard w Sercu, Miliard w Rozumie, Walentynki,Serce i Rozum Dajà Rad´), których u˝ytkownicypolecali je swoim znajomym. „Like”button został umieszczony na spotachreklamowych Telekomunikacji Polskiej, co zwi´kszyłonapływ nowych fanów Serca i Rozumu na fanpage. Wprowadzenie innowacyjnego rozwiàzania przyokazji opracowania kanału na YT dla TP SA: zapomocà Facebook Connect mo˝na dodawaçkomentarze na Facebooku z poziomu YouTube.Kampania „Serce i Rozum na Facebooku” zostałnominowanydonagrodyGoldenArrow2011.
 9. 9. 09 IAB Grupy Robocze. Case Studies. ARBOvision: Przerwa on-line.ARBOvisionPrzerwa on-line Cele: • Zwi´kszenie zasi´gu komunikacji marki KIT KAT. • Wypracowanie wiarygodnych relacji i dialogu ze zgromadzonymi fanami marki KIT KAT • Umocnienie pozycji marki w obszarze przerwy. Efekty: • Zgromadzenie ponad 90 000 Fanów przy dziennej liczbie u˝ytkowników wynoszàcej nawet do 30 tysi´cy osób. • Rosnàcy miesi´czny wskaênik postów publikowanych na Tablicy Kit Kat Polska przez Fanów. • Utrzymywany na wysokim poziomie wskaênik Opinie, plasujàcy treÊci publikowane przez Fan Page w czołówce facebookowej bran˝y FMCG.Opis:Celem aktywnoÊci realizowanych na Fan Page’u Kit Kat Polska jest zbudowanie silnej pozycji marki KIT KATw obszarze przerwy zgodnie z hasłem reklamowym marki: Czas na przerw´, czas na KIT KAT®.Zaanga˝owanie Fanów osiàgn´liÊmy i staramy si´ podtrzymaç przez publikacj´zabawnychtreÊci orazorganizowaniekonkursówzwiàzanychzpozycjonowaniemmarki.Tworzone na potrzeby profilu treÊci generujà liczb´ interakcji, która stawia Fan Page Kit Kat Polska w czołówcepolskich Fan Page’y bran˝y FMCG.
 10. 10. 10 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Biuro Podró˝y Reklamy: Gra detektywistyczna – Samsung Game.Biuro Podróży ReklamyGra detektywistyczna – Samsung GameCele: Efekty:• Wprowadzenie na rynek nowego netbook’a • 3000sprzedanychnetbook’ów N210 w 1Q 2010. Samsung N210. • Wzrost udziału Samsung w rynku sprzeda˝y• Skierowanie graczy do punktów sprzeda˝y. netbooków z 16,8% w 1Q 2009 do 28,9%w 1Q 2010.• Stymulowanie do zakupu. • 45674 graczy.• Budowanie wizerunku Samsung w kategorii • 515154 unikalnych wizyt. netbooków. • 137 newsów w mediach o projekcie. • 5884 wysłanych sms’ów. Opis: Gra detektywistyczna w formie konkursu. Nagrody zostały umieszczone w 6 anonimowych pomieszcze- niach w 6 miastach. Nagrody mogli zdobyç ci, którzy namierzyli adresy lokali. Po zarejestrowaniu si´ w grze na SamsungGame.pl gracze otrzymywali informacj´ (podpowiedê była ukryta w RTVEuroAGD). Ka˝de prawidłowo wykonane zadanie prowadziło do kolejnego. Kampania marketingu zintegrowanego opierała si´ na cross-promocji z 10 partnerami medialnymi. Głównym kanałem promocji akcji był Internet wsparty działaniami reklamowymi offline (TV, radio, prasa, marketing mobilny, POS). Wi´cej o kampanii: http://www.youtube.com/ watch?v=LXhq7wt4ufwfeature=related NAGRODY: MixxAwards2010 – nagroda w kategorii wprowa- dzenienowegoproduktunarynek. GoldenArrow2010 – wyró˝nienie w kategorii expe- rientialmarketing.
 11. 11. 11 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Biuro Podró˝y Reklamy: viral Og∏oszenie Wyborcze – Canal+ (MiniMini).Biuro Podróży Reklamyviral Og∏oszenie wyborcze– Canal+ (MiniMini)Cele: Efekty:• Kampania miała na celu dotrzeç do jak najwi´kszej • Virala obejrzało ponad 180000u˝ytkowników. liczby u˝ytkowników z informacjà ˝e kanał MiniMini Canal + staruje w konkursie Telekamery 2011, oraz pomóc kanałowi MiniMini w zdobyciu nagrody głów- nej w konkursie. Opis: Do osiàgni´cia tego celu postanowiliÊmy wykorzystaç marketing wirusowy. Specjalnie do tego celu został stworzony viral „Ogłoszenie Wyborcze” – film aktorski z udziałem 2 letniego aktora, który w swoim przekazie apelował do u˝ytkowników w sieci o głosowanie na MiniMini. Link do video: http://www.youtube.com/wat- ch?v=rQVZ1_Vt5Mgfeature=player_embedded Film został rozpowszechniony w internecie za pomocà szytej na miar´ ekspozycji boxów reklamo- wych w serwisach rozrywkowych.
 12. 12. 12 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Biuro Podró˝y Reklamy: Augmented Reality – Prezenterka. Samsung.Biuro Podróży ReklamyAugmented Reality – PrezenterkaSamsungCele: Efekty:• Projekt był jednym z elementów kampanii, która • 96000pobraƒaplikacji. wprowadzała na rynek nowy produkt Samsunga • Ponad 130000obejrzeƒvideo. – 3D LED TV. Projekt miał na celu prezentacj´ • Ponad 190000wizytnalandingpage. zalet technologii 3D w telewizorach Samsung. • Ponad 50newsów w mediach o projekcie. Opis: Do tego celu stworzona została aplikacja augmented reality „Prezenterka”. Aplikacj´ uruchamiał wydruko- wany znacznik. Po jego przyło˝eniu do kamery wyła- niał si´ wirtualny telewizor wraz z prezenterkà w studiu telewizyjnym. Projekt objàł: stworzenie aplikacji augmented reality, microsite http://www.sam- sung.com/pl/experience/promotion/3d/ar/, film video prezentujàcy działanie aplikacji AR oraz emisj´. Zakres kampanii: reklamy graficzne w serwisach rozrywkowych, reklama w blogach, obecnoÊç w serwi- sach społecznoÊciowych oraz kampania bannerowa i mailingowa w wybranych sieciach afiliacyjnych.
 13. 13. 13 IAB Grupy Robocze. Case Studies. BUZZ MEDIA: Gillette Venus Embrace.BUZZ MEDIAGillette Venus EmbraceCele: Efekty:• Wzbudzeniezainteresowania maszynkami • Wzrost widocznoÊci marki o 40,6% – najwi´cej Venus Embrace i ˝elem do golenia dla kobiet. w serwisach epinions (45,8% – Samosia.pl) i na• Poinformowanie o właÊciwoÊciach i zaletach mikroblogach (42,4% – Pinger.pl). produktów. • Wzrostudziału w dyskusji na portalach kobiecych• Wzmocnieniewizerunkumarki jako specja- do 51,4%. listycznej, wysokiejjakoÊci dbajàcej o dobry • Dynamicznadyskusja na Like Page Gillette Venus wyglàd i skór´ nóg kobiet. Polska na temat produktu oraz zamieszczonych• Wywołaniepozytywnegoszumu wokół filmów z kampanii. produktów. • Produkt jest ocenianybardzopozytywnie, pod-• Działaniapro-sprzeda˝owe. kreÊlano jego wydajnoÊç, dokładnoÊçgolenia i gładkoÊçciałapodepilacji, za du˝y plus uznano uchwyt do przechowywania maszynki pod prysznicem.Opis:Kampania polegała na testowaniu przez blogerki maszynek Gillette Venus Embrace. 10 popularnych blogerekzajmujàcych si´ modà i urodà przygotowało łàcznie 30 filmików, w których opisujà swoje wra˝enia z testów ma-szynki i ˝elu. OglàdalnoÊç wszystkich filmów w ciàgu 3 tygodni osiàgneła poziom 67 tysiecy natomiast PV wszystkich blogóww czasie kampanii wyniosło ponad 280 tys. Najefektywniejsza blogerkà była NieAnonimowaKosmetoholiczka, której filmy miały najwi´cej wyÊwietleƒ oraznajwi´kszà liczb´ komentarzy, co Êwiadczy o wysokim potencjale do anga˝owania swoich czytelników – 57,5. Na blogu brunettep.blogspot.com najwi´cej, bo 18% internautek, zadeklarowało ch´ç zakupu maszynkido golenia Gillette Venus Embrace.
 14. 14. 14 IAB Grupy Robocze. Case Studies. BUZZ MEDIA: Gra o tron HBO Polska.BUZZ MEDIAGra o tron HBOCele:• Budowa zaanga˝owanejspołecznoÊci wokół serialu „Gra o tron”.• Stworzenie Like Page dla polskich fanów sagi „Pieʃ lodu i ognia” podegidàHBOPolska.• Wywołanieszumuwzwiàzkuzpremieràseria- lu na antenie HBO.• Budowapozytywnychrelacjiuser-marka przez pozyskanie fanów fantasy.Efekty:• Zgromadzeniebazy16176userów na Like Page „Gra o tron HBO” od 18 marca br.• W zabawie-aplikacji „Gra o tron” wzi´ło udział 8472 userów, a wi´c połowa audytorium Like Page.• Miesi´cznie aplikacj´ odwiedzało ponad10tys. userów.• Ponad 15% widzów serialu dołàczyła do Like Page.• Stworzono jedynewswoimrodzajumiejscedla fanówsagi George’a R. R. Martina.• pozyskanozaanga˝owanychfanówserialu, któ- rzy stali si´ równie˝ sympatykami stacji HBO Polska.Opis:StworzyliÊmy Like Page promujàcy serial pod egidà Dzi´ki grze stworzyliÊmy alternatywnàHBO Polska. ZgromadziliÊmy tam fanów sagi rzeczywistoÊç, w której u˝ytkownicy wcielali si´„Pieʃ Lodu i Ognia” George’a R. R. Martina oraz w role rycerzy i dam, walczàcych o tron SiedmiumiłoÊników HBO Polska. Królestw. W tej konwencji dyskutowali na łamach Dzi´ki dwutorowej komunikacji skierowanej do oby- Like Page.dwu grup u˝ytkowników stworzyliÊmy zaanga˝owanàspołecznoÊç wokół serialu. Dzi´ki moderacji odpowiadajàcej potrzebom use-rów, którzy chcieli mieç nieprzerwany kontakt z HBOniemal 24h na dob´ i którzy pragn´li rozmawiaç U˝ytkownicychcàspotykaçsi´zesobàpozaz moderatorem jak z jednym z nich – fanem sagi siecià–iproszàHBOPolska,byobj´łohonorowy– LikePagetworzàludziezaanga˝owani, którzy patronatnadichbran˝owymiimprezamifantasy.˝yjà serialem „Gra o tron”.
 15. 15. 15 IAB Grupy Robocze. Case Studies. DeepSense: Kocham Rower – Fan page na Facebook dla Banku BG˚.DeepSenseKocham RowerFan page na Facebook dla Banku BG˚Cele: Efekty:• Promowanie wizerunku Banku BG˚ jako nowocze- • 110000fanów, do których kierowana jest komuni- snego i przyjaznego rowerzystom. kacja marketingowa i PR-owa Banku• Sprzeda˝ karty kredytowej Karta Rowerowa przezna- • 1700przejÊçdoformularza kontaktu dedykowa- czonej dla rowerzystów. nego karcie kredytowej Karta RowerowaOpis:˚eby wygenerowaç wysokà sprzeda˝ nale˝ało dotrzeç z ofertà do jak najwi´kszej liczby osób, czyli zgromadziçna fan page’u jak najwi´cej aktywnych fanów. Ten efekt został osiàgni´ty dzi´ki kampanii reklamowej, dobremupomysłowi na fan page i wysokiej jakoÊci treÊciom. Realizacji projektu przyÊwiecała zasada: Content is The King,a fan nie ma innej motywacji do wchodzenia w interakcje z fan page’em ni˝ ciekawe treÊci. W taki sposób zostałazbudowana społecznoÊç nie tylko du˝a, ale tak˝e zaanga˝owana. Niskiej jakoÊci fani, którzy nie kochajà rowerunaprawd´, nie przynieÊliby rezultatu w postaci umów o korzystanie z usług banku. Kocham Rower szanuje swoich fanów. Bank BG˚ jest mocno zaanga˝owany we wspieranie kolarstwa i rekreacjirowerowej, wi´c manifestowana na Facebook.com sympatia do jednoÊladów jest szczera i autentyczna. ObecnoÊç sponsora, jest wyraênie komunikowana na fan page’u – logo BG˚ jest wkomponowane w grafik´Kocham Rower. Wszystkie komunikaty reklamowe zaczynajà si´ formułkà „Minuta dla sponsora”, ˝eby nikt nieczuł si´ manipulowany i wprowadzany w błàd. Na tym wi´ksze uznanie zasługuje fakt, ˝e posty poÊwi´cone ofercieBanku BG˚ generujà podobnà liczb´ interakcji, co treÊci rowerowe. Âwiadczy to o sympatii do sponsora. Rekordowypost promujàcy Kart´ Rowerowà zyskał ponad sto „lajków” i trzydzieÊci komentarzy. Czyni to z Karty Rowerowejnajbardziej lubianà kart´ kredytowà na Facebook.com. Przez cały czas istnienia, czyli od blisko dziewi´ciu miesi´cyliczba u˝ytkowników przyrasta w stałym tempie. Kocham Rower nie organizuje konkursów „na zapraszanie znajomych” i nie rozdaje gad˝etóww hurtowychiloÊciach. Mimo to dziennie na fan page’u notuje 40 000 aktywnych u˝ytkowników, ponad600 interakcji z postami i blisko 500 000 wyÊwietleƒ na tablicach fanów.
 16. 16. 16 IAB Grupy Robocze. Case Studies. DeepSense: LigaMTB.pl – serwis spo∏ecznoÊciowy.DeepSenseLigaMTB.pl – Serwis społecznoÊciowy dla osóbamatorsko uprawiajàcych kolarstwo górskieCele: Efekty:• Dotarcie do wàskiej społeczonoÊci bioràcej udział • Wciàgu4miesi´cy udało nam si´ zaanga˝owaÊ w maratonach MTB. w społecznoÊç serwisu LigaMTB.pl 15%osób• Budowanie i wspieraniu wizerunku Banku BG˚ je˝d˝àcychwamatorskichzawodachMTB. jako zaanga˝owanego sponsora kolarstwa.Opis:Osoby je˝d˝àce w zawodach MTB stanowià jednàzgrupdocelowychBankuBG˚. Bank BG˚ w swojàstrategi´ sponsoringowà wpisał kolarstwo i rekreacj´ rowerowà. Zadaniem serwisu LigaMTB.pl jest budowaniewizerunku sponsora wÊród zawodników MTB, nast´pnie wspieranie znajomoÊci marki i stopniowe zaznajamianieich ze szczegółami oferty. Serwis LigaMTB.pl oferuje zawodnikom mo˝liwoÊç automatycznego pobierania wyników od ró˝nych organiza-torów zawodów i publikowania ich na swoim profilu. Wyposa˝ony jest tak˝e w wysokiej jakoÊci content edukacyj-ny, forum oraz galerie. Warto podkreÊliç, ˝e jego funkcjonowanie opierasienapozytywnychemocjach zwiàzanych z zawodami.Dostarczanie u˝ytkownikom relacji i zdj´ç tu˝ po maratonie oraz zach´canie do dzielenia si´ prze˝yciami i opi-niami na forum okazało si´ kluczem do sukcesu. Z czasem content w serwisie zacz´li tworzyç sami u˝ytkownicy.Zach´cali do tworzenia artykułów o konkretnej tematyce, aktywnie udzielali si´ na forum, nawet zainicjowalizało˝enie dru˝yny LigaMTB.pl. Najwi´kszym wyzwaniem było dotarcie do bardzo wàskiej i rozproszonej grupy celowej. Jedyne miejsca, gdziesi´ spotykajà to zawody (ok. 100 imprez w sezonie) i serwisy internetowe organizatorów zawodów. Poczàtkowoêródłem pozyskania u˝ytkowników były działania oparte na mailingu organizatorów oraz obecnoÊci na zawo-dach, jednak z czasem przewag´ zacz´ły zdobywaç osobiste rekomendacje zawodników. Marka LigaMTBstała si´ rozpoznawalna dzi´ki wysokiej jakoÊci gad˝etom i nagrodom rowerowym rozdawanym w konkursach. Marka LigaMTB zmierza w stron´ kultowego symbolu. Niezwykłym osiàgni´ciem jest pozyskanie w ciàgukilku miesi´cy 15% wybrednej, trudno osiàgalnej, ale szczególnie wartoÊciowej dla klienta grupy. Udało nam si´zgromadziç ponad 2500 komentarzy oraz ponad dwa razy tyle zdj´ç w serwisie. Nasi u˝ytkownicy sp´dzajàna nim Êrednio ponad 6 minut i podczas jednej wizyty odwiedzajà 11 podstron. To bardzo dobry wynikÊwiadczàcy o wysokim zaanga˝owaniu u˝ytkowników.
 17. 17. 17 IAB Grupy Robocze. Case Studies. DeepSense: Superbohaterowie – aplikacja/konkurs dla Lenovo.DeepsSenseSuperbohaterowie – aplikacja/konkursdla LenovoCele: Efekty:• Pozwoliç fanom wznieÊç si´ na wy˝yny • 25000 u˝ytkowników aplikacji. kreatywnoÊci i zach´ciç do poznania mo˝liwoÊci • 2000 stworzonych postaci. laptopów Lenovo. • Wyró˝nienie przez koncern Lenovo. Opis: Laptopy i procesory majà swoje supermoce. Fani stan´li przed zadaniem by wykorzystaç je i stworzyç prawdzi- wych Superbohaterów. Uczestnicy konkursu otrzymali do dyspozycji wielo- funkcyjny kreator postaci. Dzi´ki niemu mieli mo˝liwoÊç bardzo swobodnego i zarazem prostego (dzi´ki predefiniowanym elementom) tworzenia Superbo- haterów. Baza w kreatorze obejmowała ponad 100 przygotowanych elementów, ale fani pokazali, ˝e to co z zało˝enia miało byç na przykład pelerynà, mo˝na wykorzystaç w inny niesamowity sposób. Aby postaç Superbohatera była kompletna, uczestni- cy musieli dobraç do nich supermoce, jednà wymyÊlonà przez siebie, jednà moc laptopów Lenovo i jednà moc procesorów Intel. Po dokonaniu wyboru fanom prezen- towany był laptop (wraz z procesorem), który posiadał wybrane moce. W czasie trzech tygodni trwania konkursu u˝ytkownicy stworzyli 2 000 postaci, w tym wiele na bardzo wysokim poziomie graficznym. Cz´Êç uczestników w ramach specjalnego wyró˝nienia otrzymała koszulki z wizerun- kiem stworzonych przez siebie Superbohaterów, twórcy najlepszych postaci otrzymali dodatkowe nagrody, a zwyci´zca zdobył laptopa Lenovo dla graczy. Na stworzone postacie oddano ponad 30 000 głosów, zdobywca nagrody głównej, by wypromowaç swojego Superbohatera stworzył film reklamowy, który umieÊcił na YouTube: http://www.youtube.com/wat- ch?v=Pxy-QZM7Jgg. Konkurs został dostrze˝ony przez central´ Lenovo – gdy koncern publikował na oficjalnej stronie na Facebooku zdj´cia i grafiki symbolizujàce kraje, w których sprzedawane sà laptopy Lenovo, jako grafik´ reprezentujàcà nasz kraj wybrał postacie Superbohaterów.
 18. 18. 18 IAB Grupy Robocze. Case Studies. faceADDICTED: Burger King Trip z Kominkiem.faceADDICTEDBurger King Trip z KominkiemCele: Efekty:• Przeprowadzenie akcji niestandardowej i innowa- • Ârednia liczba interakcji na fan page podczas cyjnej zgodnej z wartoÊciami marki. akcji: 43968.• Wzrost ÊwiadomoÊci marki wÊród Internautów. • Wzrost odtworzeƒ materiałów multimedialnych• Oddanie władzy nad brandem fanom zgromadzo- o 1700%. nym na fanpage’u. • Efektywny ekwiwalent reklamowy wycinków• Wygenerowanie pozytywnego buzzu wokół marki. prasowych: 200000złotychnetto. • Liczba publikacji o akcji: 210.Opis:Akcja „Burger King Trip”to pierwsza tak nowator-ska kampania komercyj-na, oparta na niestan-dardowej i kompleksowejwspółpracy z blogeremoraz komunikacji projektuwyłàcznie poprzez socialmedia (blogi, fanpage,kanał YouTube oraz mi-kroblogi). Strategia opierała si´na połàczeniu „marki”kontrowersyjnego blogeraz markà działajàcà wsposób niestandardowy,tak aby przekazaç konsu-mentom wartoÊci BurgerKinga, kluczowe informa-cje o Stanach Zjednoczo-nych jako kraju pochodzenia marki, przy jednoczesnym zaanga˝owaniu fanów do kreacji, współtworzenia brandu. Dlatego te˝ Burger King zaplanował wyjazd Kominka, najpopularniejszego polskiego blogera do USA – miejscanarodzin Burger Kinga. Zało˝eniem akcji było, aby fani Burger King i Kominka mogli bardzo aktywnie braç udział w kampanii, decydujàco przebiegu wyprawy i tym samym realnie pokazaç sił´ fanów oraz mediów społecznoÊciowych, co z koleiprzeło˝yło si´ na kreatywnoÊç projektu w doborze technik i narz´dzi – czatów i video czatów na fanpage’u marki,interaktywnych mapach oraz ankietach, w których to fani mogli zadecydowaç o losach Kominka, relacjach na ˝ywoi livestreamingu. Akcja odbiła si´ bardzo szerokim echem w polskim Internecie, zapewniajàc marce pozytywny buzz, który sprzyjałwzrostowi ÊwiadomoÊci brandu wÊród przedstawicieli grupy docelowej.
 19. 19. 19 IAB Grupy Robocze. Case Studies. faceADDICTED: Szaleƒstwo zakupów InStyle.faceADDICTEDSzaleƒstwo zakupów InStyleczyli siła cross-promocjiCele: Efekty:• Wsparcie akcji specjalnej magazynu w mediach • onad 10000aktywnych u˝ytkowników aplikacji P społecznoÊciowych. (przy fanpage’u liczàcym wówczas prawie 9 000• Dotarcie do maksymalnej liczby przedstawicieli fanów). grupy docelowej poprzez działania cross-mediowe. • Poprawa struktury demograficznej fanpage• Kreacja wizerunku magazynu poprzez działania – prawie 92% fanów obecnie to kobiety. niestandardowe i innowacyjne. • Cross-promocje i branding InStyle na ponad 20 fanpage’ach. • Ponad 7000 fanek opublikowało brandowane stylizacje na swoich profilach. Opis: Akcja Szaleƒstwo Zakupów InStyle została przeniesiona w przestrzeƒ mediów społecznoÊciowych poprzez apli- kacj´ InStylizacj´. Ka˝da uczestniczka akcji, która sko- rzystała ze zni˝ek podczas weekendowego Szaleƒstwa Zakupów mogła przedstawiç zakupione przez siebie ubrania w formie ciekawych stylizacji. Głos oceniajàcy miały inne fanki magazynu InStyle, ale równie˝ Jury składajàce si´ z redaktorów i stylistów magazynu, a tak˝e 3 najpopularniejszych blogerek piszàcych o modzie. Innowacyjnym elementem akcji było wyjÊcie z nià poza 1 fanpage. Zaplanowano cross - promocj´ pomi´dzy 20 fanpage’ami zwiàzanymi z modà, ubra- niami i stylem. Wi´kszoÊç partnerskich fanpage’y nie tylko zamieÊciła aplikacj´, ale równie˝ zmieniła avatary, umieÊciła przygotowane specjalnie wpisy, zapraszała na event akcji, tak aby zapewniç projektowi maksymal- ny zasi´g. Dodatkowo, elementem wspierajàcym były czaty na fanpage’u ze stylistami oraz autorytetami w Êwiecie mody. WSzaleƒstwieZakupówwzi´łoudziałponad 2000sklepów,60marekiprawie30blogerek.
 20. 20. 20 IAB Grupy Robocze. Case Studies. faceADDICTED: XIX Fina∏ WOÂP na facebooku.faceADDICTEDKtóry kanał TV ma wi´kszy wpływ nafanpage czyli XIX Finał WOÂP na facebooku.Cele: Efekty:• Efektywne przeprowadzenie XIX finału WOÂP • Rekordowainterakcja z fanami: 20% aktywnych na fanpage’u. fanów wypowiedziała si´ na fanpage’u przynaj-• Pobudzenie aktywnoÊci fanów – zwi´kszenie mniej 1 raz, a 5% wypowiadało si´ wi´cej interakcji. ni˝ 5 razy.• Analiza synergii pomi´dzy wejÊciami telewizyjnymi • Porównaniekonwersji w odniesieniu do wejÊç (TVP2 vs. TVN) a ruchem i zachowaniem fanów antenowych z TVP2 i TVN. na fanpage’u. Opis: Podczas finału WOÂP rola moderatorów agencji faceADDICTED skupiała si´ na stymulowaniu dyskusji i pobudzeniu do aktywnoÊci fanów w trybie 24/7. Moderatorzy umieÊcili jedynie 22 posty, przy ponad 1 000 postach fanów, osiàgajàc tym samym rekordo- we współczynniki interakcji na fanpage’u. Ponad 20% aktywnych fanów wypowiedziało si´ wi´cej ni˝ raz, a blisko 5% aktywnych fanów wypowiadziało si´ wi´cej ni˝ 5 razy. Dodatkowym celem była dokładna analiza zachowaƒ fanów, a tak˝e rezultatów crossowania mediów tradycyjnych (głównie TV) z działaniami na facebooku (we współpracy z Interactive Research Center). Analiza cross-mediowa wskazała przeło˝enie tego, co dzieje si´ w TV na ruch na fanpage’u. Co ciekawe, fani ch´tniej like’owali komentarze odnoszàce si´ do relacji finału WOÂP w TVN ni˝ w TVP2. Jednak˝e zde- cydowanie wi´cej komentarzy wygenerowały wejÊcia na kanale TVP2. Najwi´kszy wzrost aktywnoÊci fanów odnotowany został po transmisjach w programie TVP2 – stacji ju˝ tradycyjnie obsługujàcej Finał, która okazała si´ bardziej skuteczna w przekierowywaniu ruchu na facebooka. Analiza efektywnoÊç stacji telewizyjnych i działaƒ na fanpage’u pozwala na ewaluacj´ współpracy z mediami i podj´cie decyzji co do przebiegu kolej- nych aktywnoÊci przechodzàcych ze Êwiata offline do mediów społecznoÊciowych.
 21. 21. 21 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Heureka: Lovela Care.HeurekaLovela CareCele:• Dotarcie do wymagajàcego targetu młodych mam i zaanga˝owanie ich w komunikacj´ marki oraz opracowa- nie mechanizmu, w którym to one same b´dà rekomendowały produkty Lovela innym konsumentkom.Efekty:• iczba członków Programu wynosi łàcznie 21 tys. Dzi´ki tym działaniom matki darzà mark´ du˝ym zaufaniem. L Chcà si´ dzieliç swoimi doÊwiadczeniami z innymi mamami, czego przejawem jest współtworzony wraz z u˝ytkowniczkami e-book poradnikowy pt. „Pierwszy miesiàc”.• ramach Programu nawiàzano tak˝e współprac´ z kilkudziesi´cioma blogerkami – liderkami opinii, których W blogi miały łàczny miesi´czny zasi´g 260 000 UU.• okresie trwania „Lovela Care” penetracja rynku wzrosła z 2,9 w 2009 r. do 3,2 w 2010 r. Wzrostowi penetra- W cji towarzyszył znaczny wzrost udziału wartoÊciowego marki w segmencie proszków do prania przeznaczonych dla ubranek dzieci´cych z 43,1% w 2009 r. do 51,4% w 2010 r. WartoÊç sprzeda˝y proszków do prania Lovela w 2010 r. wzrosła o 17,7% .Opis:Wspólnie z klientem stworzyliÊmy program „Lovela Care”, którego kluczowym zało˝eniem było wykorzystaniesiły autentycznej i osobistej rekomendacji „mamy do mam” obejmujàcy:– wielokanałowà platform´ komunikacji online z konsumentkami oraz liderkami opinii w obszarze piel´gnacji dziecka,– rekrutacj´ ambasadorek do bezpoÊredniego kontaktu z produktem,– aktywacje stymulujàce powstawanie i dystrybucj´ autentycznych i wiarygodnych rekomendacji konsumenckich.
 22. 22. 22 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Heureka: Bóg Ojciec – z Facebooka na deski teatru.HeurekaBóg Ojciec – z Facebooka na deski teatruCele:• Wypromowaç sztuk´ teatralnà pt.„Ojciec Bóg” wyprodukowanà przez nieznanà grup´ artystycznà i sprawiç, by stała si´ ona znaczàcym wydarzeniem artystycznym na polskiej scenie teatralnej.• Dotrzeç do 5 tys. warszawskich teatromanów (czyli 15-20%) przed premierà przy ograniczonym bud˝ecie.Efekty:• efekcie powstał pierwszy inte- W raktywny projekt teatralny łàczàcy scen´ i codzienne zaanga˝owanie fanów na Facebooku, który zdaniem recenzentów „Gazety Wyborczej” zmienia podejÊcie polskiego teatru do internetu.• pektakl – poczàtkowo wystawiony S przez niezale˝nà grup´ artystycznà w klubie 1500 m2 do wynaj´cia – został zaproszony i wciàgni´ty do stałego repertuaru Teatru Polonia Krystyny Jandy i krakowskiego Teatru Bagatela.• Êród widzów znaleêli si´ opiniotwór- W czy przedstawiciele Êwiata polityki, biznesu, kultury i rozrywki m.in.: Jolanta KwaÊniewska, Bo˝ena Walter, Henryka Bochniarz, Anna Mucha czy Wojciech Olejniczak.• rytycy podkreÊlali, ˝e monodram ma potencjał na ekspansj´ zagranicznà, co potwierdziły zaproszenia do jego K wystawienia w Nowym Jorku i Rzymie.• dało si´ podwoiç planowane dotarcie do pierwszych widzów. W grudniu 2010 r. fanpage zgromadził 10 000 U fanów (cel: 5 000), z czego 60% stanowiły kobiety z Warszawy. Od stycznia do kwietnia 2011 r. w mediach pojawiło si´ 90 relacji na temat sztuki. W tym okresie spektakl wystawiano 30 razy, w Warszawie i Krakowie. Opis: Wykorzystanie efektu wirusowego i komunikacji w social mediach. Umo˝liwianie internautom dialogu z „Ojcem Bogiem” na Facebo- oku. Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu fani „Ojca…” mogli uczestniczyç w projekcie zarówno przed, jak i po spektaklu, a sam fanpage stał si´ osobnym wydarzeniem artystycznym. Promocja projektu była wspierana przez intensywne media relations oraz wolontariuszy dystrybuujàcych plakaty i ulotki.
 23. 23. 23 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Heureka: Philips – prosta ochrona.HeurekaPhilips – prosta ochronaCele:• Celem kampanii była promocja w internecie nowej technologii ochronnej włosów zastosowanej w prostownicy Philips Pro Care Keratin. Wyzwanie polegało na dotarciu do grupy docelowej za poÊrednictwem internetu przy ograniczonym bud˝ecie w goràcym okresie przedÊwiàtecznym. Efekty: • zytelniczki blogów i fani liderek opinii otrzy- C mały wiarygodnà demonstracj´ produktu oraz przekonujàce dowody jego skutecznego i bezpiecz- nego działania. • nformacja o spotkaniu i produkcie tylko w grudniu I dotarła do 110 tys. unikalnych u˝ytkowników w miej- scach, gdzie poszukiwali oni podpowiedzi pomysłów na prezenty Êwiàteczne. • Relacje z eventu na popularnych blogach modowych wygenerowały 1 tys. komentarzy czytelniczek, a w tygodniowym głosowaniu na najlepszà stylizacj´ eventu wzi´ło udział niemal 2 tys. u˝ytkowników. Opis: Zaproszenie internautek do rzeczywistego doÊwiadczenia działania produktu. PostanowiliÊmy przenieÊç liderki opinii w Internecie piszàce o mo- dzie i stylizacji do Êwiata realnego. W tym celu zorganizowaliÊmy jednodniowy event, podczas którego podzielone na zespoły internautki miały za zadanie przygotowaç najlepszà stylizacj´ fryzur. Kluczowym działaniem było praktyczne zastosowa- nie prostownicy. Pomocy w przygotowaniu stylizacji udzielał profesjonalny fryzjer i wiza˝ystki. CałoÊç zwieƒczyła profesjonalna sesja zdj´ciowa.
 24. 24. 24 IAB Grupy Robocze. Case Studies. MEDIACOM: Sims Âredniowiecze.MEDIACOMSims ÂredniowieczeKonkurs video: gad˝et konkursowy videona YoutubeCele: Efekty:• Promocja gry poprzez głebokie zaanga˝owanie • 2 nadesłane filmy zgłoszeniowe. 5 młodych u˝ytkowników. • 8 000 wyÊwietleƒ wszystkich zgłoszonych filmów. 3 • 000 głosów. 8 • iczba wyÊwietleƒ kanału wzrosła z 360 000 L do 620 000. Opis: StworzyliÊmy gad˝et konkursowy na Youtubowym kanale Sims. Konkurs przyjàł form´ castingu w dwóch katego- riach: na ksi´cia i na przyjaciółk´ ksi´˝niczki – w tej roli Gosia Socha. U˝ytkownicy mieli przysyłaç swoje oferty video w Êredniowiecznej konwencji. W ramach gad˝etu stwo- rzona została aplikacja do wgrywania i edycji filmów (funkcje Windows Movie Maker’a), pierwsza tego typu w Polsce. W ramach edytora filmów mo˝na było wstawiaç gotowe sceny z gameplayem gry.
 25. 25. 25 IAB Grupy Robocze. Case Studies. MEDIACOM: Danone – Âwiat Danio.MEDIACOMDanone – Âwiat DanioCele: Efekty:• Zwi´kszenie wÊród młodzie˝y ÊwiadomoÊci serka • 938 666 liczba UU. 1 Danio jako najlepszej metody na „mały głód”. • 292 663 liczba odwiedzin. 4• Zwiekszenie konsumpcji serka Danio poÊród mło- • 2:14 Êredni czas sp´dzony na platformie. 0 dych u˝ytkowników Internetu. • 4 717 050 liczba wyÊwietleƒ strony. 1Opis:Naszym rozwiàzaniem było stworzenie wirtualnej i multifunkcyjnej platformy rozrywkowej z grami i aplikacjamina najpopularniejszych serwisach społecznoÊciowych w Polsce. Platforma Âwiat Danio powstała na czterechówczeÊnie najpopularniejszych polskich portalach społecznoÊciowych (generujàcych 90% grupy docelowej wInternecie): grono.net, nk.pl, mojageneracja.pl, facebook.com. U˝ytkownik posiadajàcy konto na jednym z wymienionych portali mógł swobodnie dostaç si´ na platform´Âwiat Danio, bez opuszczania naturalnego mu Êrodowiska (portalu społecznoÊciowego). Platforma doskonale buduje sprzeda˝ produktu – konsumpcja serka Danio wÊród u˝ytkowników dynamicznieroÊnie, podnoszàc Êrednie spo˝ycie w całej grupie docelowej!
 26. 26. 26 IAB Grupy Robocze. Case Studies. MEDIACOM: MM’s.MEDIACOMMM’sCele: Efekty:• Budowanie ÊwiadomoÊci MM’s • 84 000 fanów przez rok obecnoÊci (od lipca 2010 2• Budowa atrybutów marki - zabawa i dzielnie si´. do lipca 2011). • 3 miejsce pod wzgl´dem najwi´kszych LikePage 1 w Polsce (8 miejsce wÊród marek)*. • miejsce wÊród najwi´kszych LP w kategorii napoje 1 i jedzenie w Polsce**. • ysoki poziom zaanga˝owania – Êr. z ostatnich W 5 wpisów 435 lubie.to oraz 46 komentarzy na wpis (22.04 – 05.05.2011). • plikacja konkursowa 1000 koszulek MM’s A – 150 tys u˝ytkowników, 1,3 mln odsłon. Opis: Stworzenie LikePage na FB opartego na znanych postaciach marki (Czerwony i ˚ółty) oraz posiadany przez mark´ kontent z Polski i ze Âwiata. Tworzenie prostych aplikacji podkreÊlajàcych rozryw- kowy charakter oparty na zabawie i wykorzystujàcy mechanizmy społeczno- sciowe, które pomogà w rozprzestrzenianiu si´ aplikacji wstawiaç gotowe sceny z gameplayem gry.
 27. 27. 27 IAB Grupy Robocze. Case Studies. NK.pl: FORUM FILM na NK.pl.NK.plFORUM FILM na NK.plCele:• Interakcja z U˝ytkownikami zrzeszonymi wokół Forum Film na NK oraz pogł´bienie ich wiedzy o filmach.• Zbieranie opinii i rekomendacji na temat promo- wanych filmów.• Informowanie o nowoÊciach filmowych w ciekawy i interaktywny sposób.Efekty:• becnie ju˝ ponad 600 tys. U˝ytkowników akty- O wnie uczestniczy w akcji promocyjnej: ocenia filmy, głosuje na najlepsze filmowe plakaty, oddaje głosy w sondach.• ˝ytkownicy napisali blisko 2 tys. własnych recenzji U filmów.• a˝dy wpis na mikroblogu akcji komentuje od K kilkudziesi´ciu do kilkuset U˝ytkowników.• a forum prowadzone sà ˝ywe dyskusje dotyczàce n filmów dystrybuowanych przez Forum Film, codzien- nie pojawiajà si´ nowe wàtki i wypowiedzi zapisa- nych U˝ytkowników NK.Opis:Akcja promocyjna Forum Film na NK, prowadzona od sierpnia 2009 roku, zgromadziła aktywnà społecznoÊç fanówkina, w tym licznà grup´ 7-14 latków istotnà dla Klienta. W sekcji specjalnej Forum Film stale aktualizowane sà infor-macje o premierach filmowych, a U˝ytkownicy mogà prowadziç dyskusje i wymieniaç si´ opiniami na forum.W maju 2011 roku przygotowana została kolejna odsłona Szkoły Forum Film, oferujàca nowe mechanizmyspołecznoÊciowe, m.in.: powiadomienia, wpisy, ocenianie zdj´ç itp., dzi´ki którym mo˝liwa jest wi´ksza interakcjai bli˝szy kontakt z U˝ytkownikami. Wielki konkurs potrwa do czerwca 2012. Wraz z nowà odsłonà, dla najaktywniejszych fanów dobrego kina, dystrybutor Forum Film przygotował kolejnàedycj´ konkursu lojalnoÊciowego. U˝ytkownicy NK zapisani do akcji, zbierajà punkty za ró˝ne aktywnoÊci, jak np.:polecenie filmu znajomym, głosowanie w sondach, opublikowanie recenzji. Dla tych, którzy zbiorà najwi´cej punk-tów, sà do wygrania atrakcyjne nagrody. Nowa odsłona szkoły Forum Film oferuje te˝ wi´cej anga˝ujàcych treÊci – niestandardowe materiały wideo, rozbu-dowane galerie zdj´ç, newsy ze Êwiata kinematografii oraz konkursy. Wprowadzenie nowych mechanizmów konkursowych zwi´kszyło atrakcyjnoÊç sekcji Forum Film. Podczas promocjifilmów codziennie rejestrowaliÊmy wzmo˝ony ruch na stronie, a konkursy cieszyły si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem.Akcja promocyjna na NK jest prowadzona przez dom mediowy Carat oraz agencj´ komunikacji Hypermedia Isobar.
 28. 28. 28 IAB Grupy Robocze. Case Studies. NK.pl: PEPSI – ORZEèWIAJ ÂWIAT w NK.PL.NK.plPEPSI – ORZEèWIAJ ÂWIAT w NK.PLCele: Efekty:• Budowanie społecznoÊci i anga˝owanie • onad 220 000 U˝ytkowników zapisało si´ do akcji. P U˝ytkowników do zabawy z PEPSI poprzez • czestnicy zamieÊcili ponad 170 000 komentarzy. U zró˝nicowane działania w ramach akcji. • ˝ytkownicy NK wymienili ju˝ ponad pół miliona U• Prowadzenie stałej komunikacji ze społecznoÊcià kodów na Eurogàbki . PEPSI na NK.• Wzrost sprzeda˝y. Opis: Długofalowa akcja PEPSI „Orzeêwiaj Âwiat” anga˝uje U˝ytkowników do zabawy z markà. Akcja wystarto- wała w maju 2010 r. i stale si´ zmienia. W ramach kolejnych odsłon akcji U˝ytkownicy mogà: • wymieniaç kody z nakr´tek PEPSI na pakiety Eurogàbek (wirtualna „waluta” serwisu), które nast´pnie mo˝na wydawaç na wirtualne prezenty, gry i usługi płatne w portalu; • braç udział w konkursach; • wypowiadaç si´ w sondach i na mikroblogu. W ramach akcji zamieszczane sà równie˝ materiały video, zdj´cia, np.: piłkarskich gwiazd PEPSI, informacje o innych działaniach prowadzonych na stronie PEPSI. PEPSI prowadzi stałà komunikacj´ z uczestnikami akcji zamieszczajàc wpisy na mikroblogu i zdj´cia w galerii. Promocj´ akcji wspierajà mechanizmy społecznoÊci- owe portalu, m.in.: powiadomienia o przystàpieniu do akcji, polecenia akcji wysyłane przez znajomych, informacje o otrzymanych Eurogàbkach.
 29. 29. 29   AB Grupy Robocze. Case Studies. NK.pl: JAZDA PRÓBNA Z PLAY w NK.PL  INK.plJAZDA PRÓBNA Z PLAY w NK.PLCele: Efekty:•    romowanie oferty Play w nieinwazyjny i zabawny  P •    onad 1,1 mln U˝ytkowników zainstalowało gr´.  P sposób wykorzystujàc popularnoÊç gier i aplikacji  •    ˝ytkownicy wysłali ponad 2,5 mln zaproszeƒ  U w NK. do gry.Opis:„Jazda próbna z Play” jest grà sponsorowanà zamieszczonà w katalogu aplikacji Nk.pl, przygotowanà w oparciu o API NK. Dzi´ki temu mo˝liwe jest wykorzystanie do promocji akcji społecznoÊciowych funkcji portalu, takich jak: wpisy na mikroblogu, powiadomienia, lista znajomych w grze, zaproszenia do gry.  Cieszàca si´ ogromnà popularnoÊcià gra jest obecna na NK od listopada 2010 roku. U˝ytkownicy biorà udział w wyÊcigu samochodami Play.   Gracze majà za zadanie dojechaç jak najdalej strzelajàc z dynamitu oraz eliminujàc przeszkody w postaci niekorzystnych warunków umowy z operatorami komórkowymi. Za przejechany dystans i zdemolowane przeszkody U˝ytkownicy zdobywajà punkty, za które mogà wymieniç samochód lub skorzystaç z warsztatu.   Stały dost´p do wyników znajomych motywuje U˝ytkowników do współzawodnictwa. Wynikami mo˝na si´ pochwaliç na mikroblogu.  W ramach gry uczestnicy informowani sà równie˝ o bie˝àcych wydarzeniach na stronie Play (nowych ofertach, eventach, promocjach). Majà mo˝liwoÊç pozostawienia numeru telefonu, aby dowiedzieç si´ wi´cej o ofercie Play.
 30. 30. 30 IAB Grupy Robocze. Case Studies. nobagames: Co ty wiesz o futbolu? Qiuz na facebook.comnobagamesCo ty wiesz o futbolu?Qiuz na facebook.comCele:• Zwi´kszeniezainteresowania profilem Castrol Football Polska.• PodkreÊlenieobecnoÊciCastrol wÊród partnerów EURO 2012.• Rozdanienagród fanom nagród w tym podwójne- go biletu na EURO 2012.Efekty:• wi´kszenieiloÊci fanów o 119% w czasie trwania Z kampanii.• nacznezwi´kszenie aktywnoÊci fanów. ZOpis:W ramach realizacji działaƒ zwiàzanych z aktywizacjàfanów profilu Castrol Football Polska w serwisieFacebook.com przygotowaliÊmy konkurs opartyna quizie. Quiz , w którym fani mogli udzieliç odpowiedzi razdziennie, zawierał 10 pytaƒ o tematyce piłkarskiej. Konkurs mocno zaktywizował fanów profilu, w tymtak˝e osoby, które dołaczyły do niego w czasie trwa-nia konkursu. Grupa ta jest nadal najaktywniejszawÊród zwolenników Castrol Football Polska.
 31. 31. 31 IAB Grupy Robocze. Case Studies. nobagames: Prison Soap – produkcja i dystrybucja gry w technologii flash.nobagamesPrison Soap – produkcja i dystrybucja gryw technologii flash.Cele: Efekty:• Zwi´kszenie iloÊci rejestracji w grze internetowej • Liczba serwisów, które umieÊciły gr´: 172 Prison Wars dost´pnej pod adresem prisonwars.pl • Liczba zagraƒ: 358517• Zwi´kszenie ruchu unikalnych u˝ytkowników w ser- • Liczba graczy: 144751 wisie prisonwars.pl • Przekierowaƒ na stron´ z logo w grze: 64876 • CTRgry:nagracza44%;nazagrania18%Narz´dzie: Opis:Gra „Prison Wars” w technologii Adobe Flash, w której W ramach realizacji działaƒ zwiàzanych z aktywizacjàzadaniem gracza jest podbijanie r´kà kostki (a w kolej- graczy serwisów z grami Flash przygotowaliÊmy gr´nych etapach kostek) mydła. „Prosn Soap”, która została umieszczona w tych˝eUmieszczenie gry w serwisach z grami. serwisach. Gra przyciàgn´ła i nadal przyciàga nowych graczy do pełnej gry MMO Prison Wars.
 32. 32. 32 IAB Grupy Robocze. Case Studies. nobagames: Extreme Cars Racing – gra dla zmotoryzowanych.nobagamesExtreme Cars Racing– gra dla zmotoryzowanychCele: Efekty:• Zwi´kszenie iloÊci zgłoszeƒ do konkursu • wi´kszenie iloÊci zgłoszonych prac o ponad 350%. Z prowadzonego w serwisie ExtremeCars.pl • onad 7,4mln zagraƒ w czasie konkursu, ponad P• Zwi´kszenie ruchu unikalnych u˝ytkowników 15mln zagraƒ w ciàgu roku od publikacji gry. w serwisie ExtremeCars.pl Narz´dzie: Gra „Extreme Cars Racing” w technologii Adobe Flash, w której zadaniem gracza jest przejechanie jak najdłu˝szej pustynnej trasy. Umieszczenie gry w serwisach z grami.Opis:W celu zwi´kszenia aktywnoÊci u˝ytkowników Internetu w serwisie ExtremeCars.ploraz zebrania dodatkowych prac konkursowych dla klientów BP Polska oraz CastrolEdge przygotowaliÊmy gr´ internetowà.Gra spełniła swoje zadanie, znacznie zwi´kszajàc ruch w serwisie, a równoczeÊniezwi´kszajàc o ponad 350% iloÊç zgłoszonych prac konkursowych.
 33. 33. 33 IAB Grupy Robocze. Case Studies. nobagames: Podziel si´ z Przyjacielem. Podziel si´ Posiłkiem.nobagamesPodziel si´ z Przyjacielem.Podziel si´ Posiłkiem.Cele:• Zainteresowanie u˝ytkowników facebook.com problemem niedo˝ywienia i zaanga˝owania ich w realnà pomoc.• Zwi´kszenie iloÊci fanów profilu Podziel si´ Posiłkiem.Efekty:• Poprzez zastosowanie aplikacji w serwisie facebook.com, pomimo braku nagród rzeczowych, szerszych działaƒ promocyjnych osiàgni´to: – zwi´kszenie iloÊci fanów likepage „Podziel si´ Posiłkiem” o +127,56 – osiàgni´cie 10366 u˝ytkowników aplikacj – osiàgni´cie 42 miejsca wÊród aplikacji monitorowanych przez facead.p – widocznezwi´kszenie zainteresowania programem społecznym Podziel si´ Posiłkiem w serwisie Facebook.comOpis:Zadaniem nobagames.com było stworzenie aplikacji „Podziel si´ z przyjacielem,podziel si´ posiłkiem” oraz przeprowadzenie kampanii reklamowej do tej aplikacji.
 34. 34. 34 IAB Grupy Robocze. Case Studies. INTERACTIVE SOLUTIONS: Weê udział w teledysku Katy Perry.INTERACTIVE SOLUTIONSWeê udział w teledysku Katy PerryCele: Efekty:• Wsparcielaunchumuzycznegoportalu • ypromowanieportaluEraMusicGarden W eramusicgarden.pl –750000uniqueusers!• Wygenerowanieruchunanowymfanpage`u • 2199uploadowanychfilmów (wczeÊniejszy EranaFacebooku. benchmark: 452 filmy).• Wsparciekomunikacjiofertyiproduktu. • 1023963–ponadmilion wyÊwietleƒ filmów!• Kampaniabyłacz´Êciàmultirynkowegopro- • Ponad 8600komentarzy pod kanałem Ery. jektuT-Mobile,wktórymmieliÊmymo˝liwoÊç • FanpageEry–wzrostoblisko26000fanów. wykorzystaniawizerunkuKatyPerry. • Ponad 10 000 interakcji (w ciàgu miesiàca). Opis: Katy Perry w komunikacji zapraszałaPolakówdo wzi´ciaudziałuwswoimteledysku. By zgłosiç si´ do konkursu w którym mo˝na było wygraçudział w teledysku, nale˝ało przesłaç film pokazujàcy, ˝e autor ma w sobie prawdziwà „iskr´”. U˝ytkownicy rejestro- wali swój udział i uploadowalifilmy na specjalny ka- nał YouTube. Jury codziennie, przez cały czas trwania zabawy wybierało zwyci´zc´ (w sumie 40 osób). Rafał, jeden ze zwyci´zców wystàpił jako twarz kampanii. W zabawny sposób z pomocà produktów Ery przygotowywał si´ do wyjazdu. Rafał wystàpił równie˝ w ekskluzywnych internetowych filmach video, prowadził bloga na eramusicgarden.pl oraz profil na Facebook’u. Wszyscy zwyci´zcy wyjechali na plan zdj´ciowy tele- dysku Katy Perry w Budapeszcie. W trakcie ich wyjazdu prowadzonabyłarelacja w Internecie oraz opubli- kowany został „making of” z realizacji teledysku. Projekt otrzymał wyró˝nienie w konkursie Mediatrendy.
 35. 35. 35 IAB Grupy Robocze. Case Studies. INTERACTIVE SOLUTIONS: Mieszanka Wedlowska Productions.INTERACTIVE SOLUTIONSMieszanka Wedlowska ProductionsCele: Efekty:• Zmiana wizerunku Mieszanki Wedlowskiej na • onad 324400 wyÊwietleƒ video. P bardziej„fun”, prowokujàcà i motywujàcàdo • u˝e zaanga˝owanie w komunikacj´ marki D zabaw oraz towarzyskich kontaktów. na profilach postaci na Facebook’u.Opis:IndywidualnoÊç i „charakternoÊç” ka˝dego z cukierków sprawiły, ˝e naturalnym kierunkiem komunikacji stało si´nadanie wyrazistejosobowoÊciiludzkichcech ka˝demu z nich. StworzyliÊmy postacifikcyjnychcelebrytów:muzyków. Ka˝dy reprezentował inny smak. Sposobem ekspresji ich charakteru stał si´ typ wykonywanej muzyki,sposób bycia, ubiór. Ze „smakowymi celebrytami“ nakr´ciliÊmy teledyskidopasowane do charakterów naszych gwiazd. Elementemspinajàcym dla poszczególnych realizacji stała si´ fikcyjna wytwórnia muzyczna MieszankaWedlowskaProductions, przedstawiajàca kolejne hity muzyczne. Ka˝da z postaci miała swój własny Fan Page na Facebook’u.
 36. 36. 36 IAB Grupy Robocze. Case Studies. INTERACTIVE SOLUTIONS: Tworzymy chwile.INTERACTIVE SOLUTIONSTworzymy chwileCele: Efekty:• Wsparcie kampanii rebrandingowej ATL i BTL dzia- • Kampania trwa, lecz zaledwie 2 tygodnie po starcie: łaniami w Internecie – Facebook oraz dedykowany – ponad 70000 odsłon strony www, microsite. – 52000 u˝ytkowników aplikacji na Facebook’u,• Stworzenie aplikacji mobilnych (Android OS i iOS) – ponad 3000 wysłanych wiadomoÊci. wykorzystujàcych elementy głównej kampanii. Opis: StworzyliÊmy specjalnà stron´, na której u˝ytkownicy mogli dodawaç swoje wirtualne baƒki. W nich umiesz- czali wiadomoÊci – zdj´cia, filmy, linki do filmów na YouTube oraz wiadomoÊci dêwi´kowe i tekstowe. Ka˝dy mo˝e wysyłaç swojà indywidualnà wiadomoÊç do konkretnego miasta, jak równie˝ podzieliç si´ nià poprzez opublikowanie na Facebook’u lub przesłanie linka przez e-mail. WiadomoÊci mo˝na tworzyç/wysyłaç/przeglàdaç przez microsite, aplikacje mobilne i Facebook‘a. Mechanizm wykorzystuje augmented reality i geolokalizacj´.
 37. 37. 37 IAB Grupy Robocze. Case Studies. PERFORMANCE MEDIA: Powiedz STOP przemocy – AVON.PERFORMANCE MEDIAPowiedz STOP przemocy – AVONCele: Efekty:• NagłoÊnienie akcji sprzeciwu wobec przemocy • onad 58,5 tysiàca osób dodało znak akcji P wobec kobiet w Polsce. do swojego zdj´cia na Facebooku.• Wywołanie publicznej dyskusji i przełamanie • zynnoÊç była widoczna dla ~130 znajomych C tematu tabu. na FB ka˝dej z nich.• Widoczne zaanga˝owanie marki AVON w sprawy • wielu miejscach rozgorzała odwa˝na dyskusja W istotne dla kobiet. o skali problemu przemocy.Opis:StworzyliÊmy intuicyjnà aplikacj´ FB umo˝liwiajàcà dodanie znaku akcji AVON do zdj´cia profilowego.WbudowaliÊmy w nià szereg wirusowych funkcjonalnoÊci. ZapewniliÊmy wsparcie wiodàcych stron fanowskich,które te˝ dodały znak akcji AVON do swoich profili. Masowemu poparciu towarzyszyły spontaniczne opisyu˝ytkowniczek o skali zjawiska w ich ˝yciu i wokół nich i potrzebie głoÊnego sprzeciwu.
 38. 38. 38 IAB Grupy Robocze. Case Studies. PERFORMANCE MEDIA: druknakwiatach.plPERFORMANCE MEDIAdruknakwiatach.plCele: Efekty:• Zainteresowanie liderów opinii nowà usługà druku • 11 tysi´cy u˝ytkowników weszło w Dniu Kobiet na kwiatach – ró˝ami ze zindywidualizowanymi w interakcje z aplikacjà. napisami. • Poznali oni w interaktywnym menu nowatorskà• Wywołanie skojarzenia usługi ze Êwi´tami usług´ druku na kwiatach. celebrujàcymi kobiety – promocja w Dzieƒ Kobiet. • U˝ytkownicy ci wysłali tego dnia łàcznie ponad 25 tysi´cy prezentów – ka˝dy widoczny przez znajomych.Opis:W najpopularniejszej polskiej aplikacji prezentowej na Facebooku „polskie prezenty” stworzyliÊmy na DzieƒMatki kategori´ zdominowanà przez ró˝e z nadrukami. U˝ytkownicy polskich prezentów mieli mo˝liwoÊç wysy-łania wirtualnych prezentów do swoich znajomych. Interaktywna, anga˝ujàca forma pozwoliła przebiç si´ przezszum reklamowy i dotrzeç do liderów.
 39. 39. 39 IAB Grupy Robocze. Case Studies. SOCIALIZER: PUMA RUNNING.SOCIALIZERPUMA RUNNINGCele: Efekty:• Promocja oferty PUMA Running, przede wszystkim • trakcie trwania kampanii posty o konkursie W nowej serii butów do biegania PUMA FAAS. generowane przez u˝ytkowników aplikacji, zostały• Wzrost ÊwiadomoÊci o marce i dotarcie do grupy wyÊwietlone ponad 1 200 000 razy. docelowej klienta. • Fan page PUMA pozyskał ponad 15 000 fanów w okresie trwania kampanii. • Fani marki PUMA oddali ponad 30 tysi´cy konkur- sowych odpowiedzi, które docelowo mogło zobaczyç około 1 800 000 unikalnych u˝ytkowników Facebooka. Opis: Miesi´czna kampania produktowa promowała modele PUMA FAAS 300 oraz FAAS 500. Na stronie PUMAzBiegiemMiast w serwisie Facebook została utworzona aplikacja konkursowa – „Ustrzel buty PUMA FAAS”. Zadaniem fanów było w jak najkrót- szym czasie wytypowaç miasto na mapie Jamajki, w którym ukryto nagrod´. Nagrodami dla uczestni- ków konkursu były modele butów z serii PUMA FAAS oraz koszulki biegowe. U˝ytkownicy byli mocno zaanga˝owani w interakcj´ z aplikacjà konkursowà, nawiàzujàcà do oferty marki PUMA oraz promujàcej twarz marki, najszybszego człowieka na Êwiecie Usaina Bolta. Wi´kszoÊç fanów stanowià autentyczni biegacze. Dodatkowo przygotowano aplikacj´ „Wpadnij na domówk´ PUMA”, promujàcej event PUMA SOCIAL – Najwi´ksza Domówka w Polsce. Poprzez aplikacj´ u˝ytkownicy mieli szans´ wygraç jednà z 25 wejÊciówek na imprez´ w warszawskim klubie Soho Factory, wypełniajàc formularz konkursowy. Wszystkie zapro- szenia dotarły do zwyci´zców konkursu, którzy stawili si´ na imprezie.
 40. 40. 40 IAB Grupy Robocze. Case Studies. SOCIALIZER: Travelplanet.plSOCIALIZERTravelplanet.plCele: Efekty:• Przeprowadzenie kampanii zasi´gowej ze szczegól- • Koszt CPC po optymalizacji czterokrotnie ni˝szy ni˝ nym uwzgl´dnieniem grupy potencjalnych nabyw- Êrednia na Polsk´ (wg. Socialbakers). ców wycieczek. • Przyrost fanów w czasie trwania kampanii – ponad• Stworzenie zasi´gu i bazy potencjalnych klientów. 40 000. • Ponad 50 000 u˝ytkowników aplikacji konkursowej. • Szacowany zasi´g postów promocyjnych opublikowa- nych przez aplikacj´ – ponad 3 700 000. • Nagrody – jedna wycieczka All Inclisive oraz nagrody dodatkowe.Opis:W aplikacji „Travelplanet.pl rozdaje wycieczki” u˝ytkownicy mieli za zadanie wskazaç w okreÊlonym czasiemiejsce ukrycia nagrody, do której z dziewi´ciu lokalizacji chcieliby pojechaç. Do wyboru były wakacje w kilkuluksusowych kurortach. Nagrodà głównà w konkursie była wycieczka All Inclusive dla dwóch osób. Do fanpage Travelplanet.pl dołàczyło ponad 40 000 nowych fanów z grupy docelowej klienta. Było to mo˝liwedzi´ki optymalizacji postów aplikacji, które wyÊwietliły si´ pond 3 700 000 razy oraz optymalizacji reklam.Dodatkowo kampania była wsparta promocjà na stronach z portfolio witryn społecznoÊciowych Socializer SA,skupiajàcych ponad 1 000 000 fanów.
 41. 41. 41 IAB Grupy Robocze. Case Studies. SOCIALIZER: ZŁOTEWYPRZEDA˚E.PLSOCIALIZERZŁOTEWYPRZEDA˚E.PL Cele: • Wsparcie sprzeda˝y. • Zwi´kszenie ÊwiadomoÊci nowej na rynku marki. • Zbudowanie zaufania wÊród potencjalnych klientów. Efekty: • onad 170.000 rejestracji w serwisie P złotewyprzeda˝e.pl • onad 180.000 pozyskanych fanów w ciàgu dwóch P miesi´cy. • onad 200.000 u˝ytkowników korzystajàcych P z aplikacji. • ioràcym udział w konkursie przedstawiono 73 B prezenty z oferty złotewyprzeda˝e.pl – takich luksu- sowych marek jak Guess, Gucci, Tom Ford, Ralph Laure, Fendi czy Diesiel. • ddanych strzałów w aplikacji: 484.789. O • nikalni znajomi osób, którym wyÊwietliły si´ ko- U munikaty z aplikacji: ponad 6.500.000 (szacowany zasi´g postów). • onad połowa fanów z grupy targetowej klienta. P Opis: Zadaniem u˝ytkowników było wybranie jednego z dziewi´ciu produktów oferowanych przez serwis złotewyprzeda˝e.pl. Aby wygraç u˝ytkownik musiał wybraç przedmiot jak najszybciej od momentu ukaza- nia si´ podpowiedzi w aplikacji. Dost´pne były produkty dla m´˝czyzn i kobiet takie jak okulary, torebki, koszulki, perfumy, buty sportowe i zegarki. Codziennie jedna najszybsza osoba wygry- wała produkt, który sama wybrała. Nast´pnie produkt zmieniał si´ na nowy. W aplikacji znajdowało si´ kilkadziesiàt ró˝nych produktów do wyboru. U˝ytkownicy ch´tnie dzielili si´ zdj´ciami otrzyma- nych produktów na tablicy klienta i wymieniali si´ opiniami o produktach.
 42. 42. 42 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Spo∏ecznoÊci.pl: Kampania AXE KLIKER.Społeczności.plKampania AXE KLIKERCele: Efekty:• Niestandardowa promocja marki wykorzystujàca • rofil pozyskał 79 000 znajomych w jedyne P mechanizmy społecznoÊciowe. 3 tygodnie.• Zaanga˝owanie jak najwi´kszej liczby • àcznie przesłanych zostało przesłanych 5000 pry- Ł u˝ytkowników do udziału w konkursie. watnych wiadomoÊci oraz 5700 komentarzy do profilu. • konkursie wzi´ło udział 22 500 m´˝czyzn oraz W 145 000 kobiet, które oddało łàcznie 1 800 000 głosów • fekt wizerunkowy – 358 mln odsłon form reklamo- E wych, z czego 2,1 mln u˝ytkowników miało kontakt z reklamà. Opis: W ramach kampanii stworzony został profil sponsoro- wany Borysa Szyca oraz dedykowana sekcja konkurso- wa z niestandardowym mechanizm zliczania głosów. Zadaniem uczestników konkursu było namówiç jak najwi´cej dziewczyn, by oddały na nich swój cenny głos. Ocena 10 lub 11 była równoznaczna z jednym klikerem.Kampania „AXE KLIKER” została zwyci´zcà w kategorii „Kampanie Cross-mediowe” oraz dostała nominacj´w kategorii „Marketing Społecznościowy” w konkursie MixxAwards2010.
 43. 43. 43 IAB Grupy Robocze. Case Studies. SpołecznoÊci.pl: Kampania FLIRTY PLAYBOY WOMAN.Społeczności.plKampania FLIRTY PLAYBOY WOMANCele: Efekty:• Launch nowej linii zapachów marki Playboy dla • W konkursie wzi´ło udział 225 000 osób, kobiet odwa˝nych i wyzwolonych. w tym 140 000 m´˝czyzn oraz 85 000 kobiet.• Wizerunkowa promocja marki skierowana • 1 500 000 wysłanych kart flirt. do wszystkich u˝ytkowników z grupy celowej. • SkutecznoÊç kreacji reklamowych na poziomie 32% CTR-u. • Efekt wizerunkowy – 108 mln odsłon form reklamo- wych, z czego 1,3 mln u˝ytkowników miało kontakt z reklamà. Opis: W ramach kampanii powstała sekcja konkursowa skierowana do kobiet w wieku 15-25 lat. W kam- panii został wykorzystany mechanizm znanej gry polegajàcej na wymianie kart zawierajàcych krótkie hasła flirty. W tym celu została stworzona dedykowana aplika- cja Playboy Flirty na profilach kobiet, umo˝liwiajàca wysłanie im specjalnych kart flirtu, odpowiadajàcych nowym zapachom PLAYBOY. Nowy sposób komunikacji mi´dzy u˝ytkownikami, łatwo dost´pny dzi´ki pełnej integracji z profilem. Kampania „FLIRTY PLAYBOY WOMAN” zdobyła wyró˝nienie w kategorii „Kampania Internetowa” w konkursie GoldenArrow2011.
 44. 44. 44 IAB Grupy Robocze. Case Studies. Spo∏ecznoÊci.pl: Kampania NESTLE MAXER.Społeczności.plKampania NESTLE MAXERCele: Efekty:• Niestandardowa kampania b´dàca elementem • 5 000 oddanych głosów. 7 szerszej kampanii launchowej. • tron´ odwiedziło 55 500 u˝ytkowników, generujàc S• Zaistnienie marki w ÊwiadomoÊci u˝ytkowników 162 000 odsłon sekcji. jako maksymalny, najlepszy i najwi´kszy wafel • onad 11 000 osób oddało a˝ 75 000 głosów na P dost´pny na rynku. zdj´cia w Galerii Maxera. • fekt wizerunkowy – 160 mln odsłon reklamy, którà E zobaczyło 5,7 milionów unikalnych u˝ytkowników. Opis: Na serwisach Fotka.pl oraz Demotywatory.pl zostały równolegle stworzone specjalne sekcje konkursowe. Zadaniem u˝ytkowników było zgłaszanie zdj´ç lub demotywatorów obrazujàcych ˝ycie na maksa, bez limitów.
 45. 45. 45 IAB Grupy Robocze. Case Studies. ThinkKong: DoÊç papierowych rachunków.ThinkKongDoÊç papierowych rachunkówCele: Efekty:• Promocja elektronicznych rozliczeƒ za masowe • 100 000 goÊci strony akcji. usługi w systemie EBPP. • 14 000 fanów akcji na Facebooku.• Zwrócenie internautom uwagi na niebezpieczeƒstwa • 9000 głosów poparcia na stronie akcji. zwiàzane z tradycyjnymi formami rozliczeƒ.• Zaanga˝owanie internautów w dyskusje Klient: o problemie. Fundacja Komunikacja 2.0Opis:Organizacja internetowej akcji społecznej „DoÊç papierowych rachunków. Chc´ płaciç bezpiecznie”. Zało˝eniei promocja strony kampanii w serwisie Facebook http://facebook.com/doscpapierowychrachunkow oraz stronyinternetowej akcji http://www.doscpapierowych.pl i bloga. Przygotowanie precyzyjnej strategii social media.Tworzenie treÊci multimedialnych. Przygotowanie sond ulicznych, edukacyjnej animacji. Zaproszenie internautówdo udziału w sonda˝ach i badaniu dotyczàcym ich obyczajów zwiàzanych z płatnoÊciami za rachunki. WyjÊcieoffline – organizacja dla fanów akcji spotkania z udziałem zaproszonych ekspertów. Organizacja konkursówedukacyjnych i nagradzanie internautów za najciekawsze wypowiedzi, pomysły, komentarze. Regularne relacjo-nowanie przebiegu kampanii na blogu „DoÊç papierowych rachunków”. Zbudowanie partnerstwa i uzyskaniewsparcia promocyjnego od kilku serwisów i społecznoÊci internetowych.

×