· Αιίκνλό ηνπ πνπ πεηλά θη ειπίδεη ζηε γεηηνληά.
· Άιινη ηξώλε ό,ηη ζέινπλ θη άιινη έρνπλ.
· Άιινη ράζθνπλ θη άιινη θαηαπί...
· Αο γειάκε θη αο πεδάκε γηα λα ιελ πσο δελ πεηλάκε.
· Βξάδεη ζην δνπκί ηνπ …
· Βξεγκέλν ην ζέιεη ην παμηκάδη…
· Γηα λα δπ...
· Δκείο ςσκί δελ έρνπκε θη ε γάηα πίηα ηξώεη.

· Δλληά λνκάηνη, ελληά ςσκηά θη εγώ ν έξκνο έλα…
· Η πείλα θάζηξα πνιεκά θα...
· Μπνπθηά θαη ζπρώξην…
· Να ηξώκε θαη λα πίλνπκε λα ’ρνπκε θαη ην λνπ καο.
· Ο άλζξσπνο ν λεζηηθόο κπνξεί λα ηξαγνπδήζεη.
...
· Όπνηνο βαξηέηαη λα δπκώζεη πέληε κέξεο θνζθηλίδεη.
· Όπνηνο καγεηξεύεη, μέξεη λα ηξώεη.

· Όπνηνο ηξώεη ιίγν, ηξώεη πην ...
· Τν ρσξάθη ην άθαξπν, πνηέ ηνπ λα θαξπίζεη.
· Τσλ θξνλίκσλ ηα παηδηά πξηλ πεηλάζνπλ
καγεηξεύνπλ.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

παροιμιες

1,078 views
876 views

Published on

Μαθητική εργασία

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,078
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
686
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παροιμιες

  1. 1. · Αιίκνλό ηνπ πνπ πεηλά θη ειπίδεη ζηε γεηηνληά. · Άιινη ηξώλε ό,ηη ζέινπλ θη άιινη έρνπλ. · Άιινη ράζθνπλ θη άιινη θαηαπίλνπλ. · Αιινύ παρλίδεη, αιινύ θνπξλίδεη… · Άκα βξεηο θαΐ, θάε. Αλ βξεηο μύιν θύγε. · Αλαζηελάδεη θαη δεηπλεί, θιαίεη θαη γεπκαηίδεη. · Από δσ σο ηα Γηάλλελα γηα έλα θαιό θαΐ. · Άπξαγνο ζην δύκσκα, ζηξαβά θνπινύξηα πιάζεη. · Απ’ όζα ιεο θπξά κνπ, ρνξηαζκέλε είλαη ε θνηιηά κνπ.
  2. 2. · Αο γειάκε θη αο πεδάκε γηα λα ιελ πσο δελ πεηλάκε. · Βξάδεη ζην δνπκί ηνπ … · Βξεγκέλν ην ζέιεη ην παμηκάδη… · Γηα λα δπκώζεηο ην πξσί, απνβξαδίο θνζθίληζε. · Γε ζέιεη ξύδη κε λεξό. Θέιεη λεξό κε ξύδη. · Γε θνβάηαη ν παζηνπξκάο η’ αιάηη. · Δγώ ζ’ έρηηζα θνύξλε κνπ θη εγώ ζα ζε ραιάζσ. · Δγώ ςνθώ γηα ην ςσκί θη ν άληξαο κνπ δαλείδεη.. · Δκείο ςσκί δελ είρακε θαη ξαπαλάθηα γπξεύακε.
  3. 3. · Δκείο ςσκί δελ έρνπκε θη ε γάηα πίηα ηξώεη. · Δλληά λνκάηνη, ελληά ςσκηά θη εγώ ν έξκνο έλα… · Η πείλα θάζηξα πνιεκά θαη θάζηξα θαηαπίλεη. · Θα θάκε αέξα θνπαληζηό. · Κάιιην λα ’ρεη ε ηζέπε κνπ, παξά ε θνηιηά κνπ. · Κάιιην ην ζεκεξηλό ςσκί παξά ε απξηαλή πίηα. · Με ην κέιη ηξσο πην πνιύ ςσκί παξά κε ην μίδη. · Μήδε σκόο ηξώγεζαη, κήδε ςεκέλνο… · Μνπ ’ηαμε θνύξλνπο κε θαξβέιηα.
  4. 4. · Μπνπθηά θαη ζπρώξην… · Να ηξώκε θαη λα πίλνπκε λα ’ρνπκε θαη ην λνπ καο. · Ο άλζξσπνο ν λεζηηθόο κπνξεί λα ηξαγνπδήζεη. · Ο λεζηηθόο θαξβέιηα νλεηξεύεηαη. · Ο ρνξηάηνο ην λεζηηθό δελ ηνλ πηζηεύεη. · Ό,ηη βάδεηο ζην πηάην, πηάλεη ην θνπηάιη ζνπ. · Οη πνιινί κάγεηξνη ραινύλ ηε ζνύπα. · Όια είλαη πθάδηα ηεο θνηιηάο κα ην ςσκί ζηεκόλη. · Όια ηα ηδάθηα πνπ θαπλίδνπλε καγεηξεύνπλε;
  5. 5. · Όπνηνο βαξηέηαη λα δπκώζεη πέληε κέξεο θνζθηλίδεη. · Όπνηνο καγεηξεύεη, μέξεη λα ηξώεη. · Όπνηνο ηξώεη ιίγν, ηξώεη πην πνιύ. · Όπνπ ζνπ ιελ λα θαο, θάε θη όπνπ δέξλνπλ θύγε… · Παίδεη ε θνηιηά ηνπ ηακπνπξά. · Πεξί νξέμεσο θνινθπζόπηηα… · Πέζε πίηα λα ζε θάσ. · Πνιιά ηδάθηα θαπλίδνπλ, ιίγα καγεηξεύνπλ. · Σαλ ζθιάβνο δνύιεπε θαη ζαλ αθέληεο ηξώγε.
  6. 6. · Τν ρσξάθη ην άθαξπν, πνηέ ηνπ λα θαξπίζεη. · Τσλ θξνλίκσλ ηα παηδηά πξηλ πεηλάζνπλ καγεηξεύνπλ.

×