Ciri-ciri Guru Yang Efektif

5,636 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
310
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ciri-ciri Guru Yang Efektif

 1. 1. EDU 3104PENGURUSAN BILIK DARJAH & TINGKAH LAKU Disediakan Oleh : AINI FARHANAH BINTI ABDULLAH NOORHAIRIZAL BIN RAMZAN WAN MUHAMAD FAUZAN BIN WAN ZAIN
 2. 2. PENGENALAN Pekerjaan yang penting & diperlukan olehmasyarakat. Memerlukan komitmen untuk menjaga, mendidik &memimpin kanak-kanak.= mencapai kemajuan yang sepenuhnya &menyediakannya untuk menghadapi cabaran padamasa depan.
 3. 3.  Bagi memastikan hasrat sistem pendidikan kitatercapai, guru perlu beri perhatian serius terhadapkeberkesanan P&P di dalam bilik darjah. Semua orang boleh jadi guru, tetapi tidaksemua orang boleh menjadi guru yang efektif(berkesan).
 4. 4. GURU EFEKTIF Efektif = ada kesannya (pengaruhnya), berkesanGuru efektif ialah guru yang dapat : Menguruskan bilik darjah dengan berkesan. Membentuk suatu suasana agar murid terangsangdengan apa-apa yang dipelajari dan berusaha melakukanyang terbaik. Menggunakan masa P&P dengan efisien.
 5. 5. CIRI GURU EFEKTIFCiri-ciri guru yang efektif di dalam bilik darjah dilihatdari 3 aspek iaitu :1. Kualiti Peribadi2. Kompetensi Pengajaran & Pembelajaran3. Penghayatan & Amalan Nilai
 6. 6. KUALITI PERIBADIKualiti peribadi = kualiti (mutu/kelebihan) yang adapada seseorang individu.Kualiti peribadi guru yang efektif merupakan suatusenarai yang panjang.Kualiti ini membantu guru dalam melaksanakan tugasdengan dengan lebih baik di dalam bilik darjah.
 7. 7.  Ada antara kualiti ini sememangnya sudah sediaada dalam diri seseorang guru. Ada pula guru yang perlu dilatih atau diingatkantentang kualiti yang diperlukan= untuk membantunya dalam pengurusan bilik darjah.
 8. 8. Guru yang bersemangat dan proaktif Mampu memotivasikan muridnya keranakeinginan beliau untuk mengajar dapat dirasakanoleh muridnya. Murid berasa selamat dan menaruhkepercayaan terhadap guru yang menunjukkankeyakinan dan ketabahan.
 9. 9. Guru Yang Sensitif & Peka Terhadap Perbezaan Cara Belajar & Keperluan MuridnyaMengubahsuai cara pengajarannya dengan ambil kiraperbezaan yang wujud dalam bilik darjah.• Boleh mewujudkan peluang pembelajaran untuk semuamurid.• Murid akan terdorong untuk mengambil bahagiandalam aktiviti pembelajaran APABILA keperluan merekadiberi perhatian.
 10. 10. Guru Yang Bersikap Peramah, Mesra & Berusaha Mengenali MuridnyaContohnya :Apabila guru memanggil murid dengan namanya.• Murid merasakan dirinya penting dan dikenali olehguru.• Situasi itu, secara tidak langsung dapat menjalinkanhubungan antara guru & murid.
 11. 11. CIRI-CIRI GURU EFEKTIFMesra, peramah, penyayang Kreatif YakinTabah & tidak mudah putus asa Tenang SistematikInspirasi, motivasi Kejenakaan AdilEmpati, simpati Spontan ProaktifAnalatikal Fleksibel Bersemangat
 12. 12. CIRI-CIRI GURU KURANG EFEKTIF Cepat marah Tegar Tidak yakin Tiada daya usaha Pesimis Autokratik
 13. 13. SOALANBolehkah anda fikirkan ciri-ciri guruefektif yang lain ?Apakah implikasi kepada pengurusanbilik darjah jika guru memiliki ciri-ciriguru yang kurang efektif ?
 14. 14.  Seseorang yang memilih profesion ini, harus memilikiciri-ciri kualiti peribadi.Cth : perasaan kasih sayang, hormat-menghormati dansifat kemanusiaan yang tinggi. KERANATugas guru bukan seperti membina bangunan / jalan raya TETAPIMembina insan dan insan ini mempunyai keperluan yangtertentu.
 15. 15. KOMPETENSI PENGAJARAN & PENGAJARANKompetensi/kecekapan P&P merangkumi pengetahuandan kemahiran guru dalam mendidik murid.Antara jenis pengetahuan termasuklah : pengetahuan am, pengetahuan ikhtisas sebagai guru &pengetahuan tentang KBSR.Antara jenis kemahiran termasuklah : kemahiran pedagogi & penggunaan TMK dalampendidikan
 16. 16. Sebelum seseorang guru mula melaksanakan pengajaran,mereka perlu memahami : Objektif-objektif, pengetahuan, pengalamanpembelajaran dan kaedah penilaian dalam kurikulumtersebut.Perlu sentiasa berusaha mempelajari perkara-perkarabaharu misalnya : Membaca, menghadiri seminar atau bengkelberkaitan subjek yang diajar, agar pengajarannya kekalrelevan.
 17. 17. Guru perlu memahami konsep, prinsip & struktursubjek yang diajar dengan mendalam. Guru yang memahami isi kandungan subjeknyadengan baik, mampu memberikan pelbagai contoh &mengaitkan dengan kehidupan harian. Pengetahuan itu membolehkan guru menyediakanpengalaman pembelajaran yang bermakna dan sesuaiuntuk murid.
 18. 18.  Guru yang berpengetahuan tentang subjeknya akanmengetahui topik mana sukar dan memerlukan masalebih serta perlu dijelaskan menggunakan dengan contoh& ilustrasi. Membantu guru menyampaikan topik dalam bentukyang jelas mengikut penyusunan idea yang sistematikdan kadar yang sesuai difahami oleh murid.Cth : ilustrasi & alat bantu mengajarMembantu menjelaskan sesuatu idea dengan tepat &memudahkan murid terima sesuatu konsep yang diajar.
 19. 19. Kemahiran memilih strategi dan kaedah, memberikanpeluang guru mempelbagaikan penyampaianbersesuaian dengan :• Keperluan murid• Tahap pencapaian murid• Perbezaan di kalangan muridGuru efektif mengambil kira gaya pembelajaran yangberbeza dalam kalangan muridnya.
 20. 20. Murid mempunyai tempoh penumpuan yang pendek.Keupayaan mewujudkan pelbagai rangsangan dapatmemberi peluang murid menggunakan pelbagai deria:Misalnya :• Penglihatan• Pendengaran• Kinestetik• Menimbulkan minat• Mengekalkan perhatian
 21. 21. Guru perlu mahir menggunakan teknik penyoalan. Soalan yang tepat, ringkas & berfokus dapatmencungkil idea serta memperkembangkan dayapemikiran murid. Membantu guru untuk mengetahui tahap pengetahuansedia ada dan sama ada murid telah memahami satu-satu konsep.
 22. 22. Kemahiran penilaian membantu guru mengetahui jika hasilpembelajaran telah dicapai. Boleh menggunakan bentuk penilaian formal/tidakformal untuk penilaian yang berterusan. Keputusan membantu guru, dalam perancangan untukpengajaran berikutnya. Membantu guru mengenal pasti murid yangmemerlukan bimbingan dan murid yang boleh diberikanaktiviti pengayaan.
 23. 23. Menurut Kounin (1970), kemahiran guru yang perlu adauntuk pengurusan bilik darjah dengan berkesan iaitu :Guru mengamalkan sikap peka tentang semua tingkah lakumurid di dalam kelas.Cth : semasa menerangkan atau menulis sesuatu padapapan putih, guru akan sentiasa memerhati murid dan tidakmembelakangkan mereka.
 24. 24. Guru perlu mempunyai kemahiran melakukan lebihdaripada 1 perkara pada masa yang sama.Cth : jika ada murid bercakap semasa gurumenerangkan sesuatu, guru boleh menghampiri danberdiri di tepi meja & meneruskan penerangan tanpamengganggu proses pembelajaran.
 25. 25. Kemahiran mengendalikan aktiviti dengan lancar &transisi dari 1 aktiviti ke aktiviti yang lain berlangsungtanpa gangguan.Cth : jika ada salah laku kecil semasa guru mengajar,guru boleh berhenti sejenak, menegur dan kemudianmeneruskan pengajaran.
 26. 26. Guru boleh menggunakan kemahiran pedagogi untukmenerapkan nilai-nilai.Cth : Apabila guru menggunakan teknik perbincangan,maka murid secara tidak langsung akan :• Bekerjasama• Belajar mendengar• Menerima pandangan orang lain
 27. 27.  Guru boleh merangka aktiviti yang memberipeluang murid untuk membina pengetahuannyasendiri, berdasarkan pengetahuan sedia ada. Peranan guru hanya sebagai fasilitator.
 28. 28. PENGHAYATAN & AMALAN NILAI Profesion keguruan tertakluk kepada Kod EtikaKeguruan. Kod ini disediakan dalam bentuk ikrar & bertujuanmeningkatkan mutu profesion keguruan. Menyatakan nilai & tingkah laku yang diterima. Sebagai profesional, guru perlu patuh kepadaperaturan yang ditetapkan untuk mereka iaitu Kod EtikaProfesion Keguruan.
 29. 29. 5 Prinsip Dalam Kod Etika Keguruan1. Tanggungjawab terhadap murid.2. Tanggungjawab terhadap ibu bapa.3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan 5 PRINSIP
 30. 30. Falsafah Pendidikan Guru merupakan panduan kepadaguru-guru tentang ciri-ciri kualiti yang ingin dibentuk. Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin.
 31. 31. FPG mentafsirkan guru sebagai egen perubahan untukmendidik & menghasilkan generasi akan datang.• Generasi yang bertanggungjawab merealisasikan tujuandan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) danWawasan 2020.• Cth: Guru perlu meningkatkan pengetahuan dankemahiran, terutamanya dalam Teknologi Maklumat &Komunikasi (TMK).• Agar dapat bergerak seiring dengan perubahan dalampengajaran di dalam kelas. FPK WAWASAN 2020
 32. 32. FPG juga menekankan guru bertanggungjawab danberkewajipan dalam melaksanakan tugas mereka.• Sebagai guru yang progresif & saintifik, guru harusmemajukan & memperkayakan diri dengan menambahilmu. (pembacaan, hadiri kursus, lanjut pelajaran)• Dengan itu, guru akan sentiasa menyedariperkembangan baharu & dapat memainkan peranansebagai seorang yang inovatif.
 33. 33. Guru juga tertakluk kepada amalan nilai :Penyayang, berpekerti mulia, berdaya tahan, patriotik,inovatif, bersedia menolong pada setiap masa & patuhetika profesion keguruan.Guru yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai sepertiyang dituntut oleh profesion keguruan, MENJADIRole model kepada murid, sekolah dan masyarakat ditempat mereka berkhidmat.
 34. 34. Sekian, TerimaKasih

×