Tajuk 1 penyelidikan pendidikan tawau

367 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
367
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk 1 penyelidikan pendidikan tawau

 1. 1. Dr Haji Kamarudin Haji Abu Hassan Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Profesionalisme Keguruan Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka Januari 2011/Safar 1423H
 2. 2. Satu proses sistematik Proses merancang, mengumpul, menghurai dan melapor maklumat Memberi jawapan kepada ketidakpastian
 3. 3. • Dilakukan melalui kajian deskriptif atau kajian inferens • Diskriptif (kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai) • Inferens – Data numerikal diuji degan ujian statistik (t-test, korelasi, anova, Khi Kuasadua, regrasi dll) Kuantitatif • Menjawab persoalan “mengapa” & “bagaimana” sesuatu fenomena berlaku. • data tidak boleh diterjemah ke dalam angka. • tidak menguji hipotesis & sampel tidak rawak. • instrumen utama mengutip data adalah manusia berbanding inventori & soal selidik. • kutipan data: temu bual, pemerhatian, & analisis dokumen. Kualitatif
 4. 4. Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menghuraikan ciri-ciri variabel. Min Peratus Kekerapan Medium Mod
 5. 5. Ujian Perhubungan dan perbezaan antara pembolehubah PERBEZAAN  Ujian T  Anova  Khi Kuasadua  Regrasi PERHUBUNGAN  Korelasi
 6. 6. Masalah Kajian/Isu Tujuan Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Penyelidikan kuantitatif dan kualitatif merupakan satu disiplin yang sistematik untuk memberi jawapan kepada masalah, objekti f dan persoalan kajian.
 7. 7. Isu yang timbul dan menarik perhatian atau menjadi rangsangan dan dorongan penyelidik ingin membuat kajian
 8. 8. Isu atau perkara utama penyelidik ingin menjalankan kajian. Pernyataannya mestilah ringkas jelas dan tepat kerana ia adalah intipati kajian tersebut.
 9. 9. Penyelidikan Pendidikan (PP) dijalankan bagi kepentingan ilmu pengetahuan berdasarkan permasalahan dan pembolehubah merujuk kepada teori-teori yang diuji dengan harapan akan muncul teori baru bagi menyokong teori-teori yang sedia ada.
 10. 10.  Berdasarkan tujuan dan fokus utama kajian, beberapa pernyataan dibina untuk objektif kajian
 11. 11. Berdasarkan pernyataan masalah, tujuan dan objektif kajian, beberapa persoalan kajian dapat dibina untuk mencapai matlamat kajian
 12. 12. Satu urutan aliran bermula daripada peringkat awal kajian dijalankan sehinggalah terhasilnya penulisan ilmiah untuk didokumentasikan . Penyelidik sentiasa menjadikannya kerangka ini sebagai rujukan dari masa kesemasa supaya maklumat yang dicatat kekal dalam ingatan mempercepatkan proses kajian.
 13. 13. Teori Metodologi/ Pendekatan Rekabentuk Kajian Kaedah Pengumpulan Data /Instrumentasi Dapatan Kajian hubungkait dengan ilmu sedia ada Rujukan secara kritikal/Sistematik data atau maklumat melalui pelbagai sumber ilmiah
 14. 14. Semua konsep dan istilah yang digunakan dalam penyelidikan dibina satu kerangka merujuk kepada teori
 15. 15. Teori-teori yang digunakan dalam penyelidikan di bina sebagai satu kerangka.
 16. 16. Hasil kajian ditentukan oleh reka bentuk dan tujuan kajian. Reka bentuk kajian bermaksud perkaedahan yang digunakan dalam sesuatu kajian. Ada dua Kategori reka bentuk kajian ; EKSPERIMENTAL Menilai keberkesanan kesan sesuatu program  Eksperimental Benar  Kuasi - Eksperimental BUKAN EKSPERIMENTAL Dijalankan bila rawatan tidak dapat dijalankan kerana pembolehubah bebas wujud secara semula jadi
 17. 17. Responden diagih secara rawak ke dalam kawalan dan kumpulan rawatan Mengkaji hubungan antara pembolehubah bebas dan pembolehubah bersandar Dua atau lebih dari kumpulan responden yang mempunyai ciri-ciri yang sama diagih cara rawak
 18. 18. Juga responden diagih secara rawak ke dalam kawalan dan kumpulan rawatan Mengutamakan perbezaan antara kumpulan –kumpulan respoenden secara semulajadi Dua atau lebih daripada dua kumpulan responden yang tidak diagih secara rawak. Juga mengkaji hubungan antara pembolehubah bebas dan pembolehubah bersandar
 19. 19. Satu set lengkap satu kumpulan Contoh ; Semua guru pelatih PPISMP Populasi Sebahagian daripada populasi Contoh ; Guru Pelatih PPISMP Semester 2 Sampel
 20. 20. RUJUK Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. , Determining Sampel Size For Research Education and Psychology Measurement, 1970 (m.s. 607-610)
 21. 21. Instrumentasi kajian merupakan soal selidik yang digubal untuk mengumpul data kajian Borang Soal Selidik Senarai Semak Borang Temu bual Ujian
 22. 22. Satu kaedah penyelidikan digunakan untuk mendapat pandangan responden mengenai sesuatu isu. Ia juga digunakan untuk meninjau keberkeanan sesuatu program
 23. 23. Kajian sebelum kajian sebenar. (Pre-Research). Kajian kecil ini bertujuan untuk mengenalpasti instrumen dan kandungan item –item didalamnya boleh digunakan dalam kajian sebenar kelak.
 24. 24. a • SPSS Versi 11.5 hingga 18 b • Amos Versi 16.0 c • N Vivo • Atlas Ti Kualitatif
 25. 25. Gaya bahasa akademik dan penulisan ilmiah mengikut format yang ditetapkan
 26. 26.  Bab 1- Pengenalan  Latar belakang  Pernyataan masalah  Tujuan Kajian  Objektif Kajian  Persoalan Kajian/Hipotesis Kajian  Kepentingan Kajian  Definisi Istilah  Rumusan  Bab 2 – Kajian Literatur  Pengenalan  Skop kajian  Aspek kajian  Rumusan  Bab 3 – Kajian Literatur  Pengenalan  Reka bentuk kajian  Instrumentasi  Kajian Rintis  Penganalisisan Data  Rumusan
 27. 27.  Bab IV - Dapatan Kajian  Pengenalan  Ikut persoalan kajian (Bina jadual / Rajah dan lapor dapatan sahaja secara ringkas, tepat dan padat) • Rumusan Ingatan : Jangan hurai atau interpretasi data dalabm bab ini  Bab V – Perbincangan, Implikasi dan Cadangan  Pengenalan  Perbincangan ilmiah dapatan kajian  Implikasi dikaitkan teoritikal dalam Bab 2.  Implikasi Praktikal (sebenar)  Cadangan Ilmiah / Tesis Kajian  Rumusan  Penutup (Kesimpulan Keseluruhan) Rujukan Lampiran
 28. 28. Amin……….

×