Kuliah 6 bahan_kajian_sains_sosial

949 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
949
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kuliah 6 bahan_kajian_sains_sosial

 1. 1. SKPD 1013 Pengantar Sains SosialBahan Kajian Sains Sosial
 2. 2. APA YANG DIBINCANGKAN Bagaimana ahli sains sosial melihat manusia? Bagaimana ahli sains sosial mengkaji masyarakat manusia? Apakah teori utama? a)      Model teori fungsionalisme  b)      Model teori konflik 
 3. 3. Bagaimana ahli sains sosial melihat manusia?- Manusia mempunyai sifat-sifat berikutnya:- Kebolehan berfikir and membuat penakulan (think and reason)- Mempunyai emosi, naluri (intuition)- Kebolehan berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain melalui bahasa dan simbol-simbol- Berupaya memenuhi keperluan asas untuk “survive”
 4. 4. - Keupayaan membentuk dan menggunakan alat-alat (tools) yang boleh membantu ahli-ahli kumpulan atau masyarakat mendapatkan sumber-sumber dari persekitaran untuk “survive”- Kebolehan mengeksploitasi persekitaran untuk mendapatkan sumber-sumber terhad- Manusia adalah “social animals” – iaitu hidup berkumpulan (organised groups)
 5. 5. Bagaimana ahli sains sosial melihat dan memahamikehidupan sosial (social life)?- Manusia adalah social animals- Ada keperluan untuk hidup secara berkumpulan dan keperluan untuk survive- Dalam kehidupan berkumpulan (social life), wujud kumpulan yang bersifat formal dan informal- Wujud budaya tertentu- Ada proses-proses yang membentuk kehidupan sosial - sosialisasi, interaksi sosial, perubahan budaya, perubahan sosial, stratifikasi sosial, kelas sosial, mobiliti sosial, konflik sosial
 6. 6. - Dalam proses kehidupan, mewujudkan peristiwa -peristiwa yang memperlihatkan perkembangan atau kemerosotan kumpulan atau masyarakat- Untuk memastikan kumpulan survive, berusaha mendapatkan sumber-sumber terhad- Wujud persaingan, pergantungan, konflik, dominasi, eksploitasi, - demi untuk perkembangan kumpulan atau masyarakat, mencapai keseimbangan, kestabilan dan keharmonian dalam kumpulan atau masyarakat mereka
 7. 7. Jadi, bagaimana ahli sains sosial mengkajimasyarakat manusia?- Jadikan masyarakat manusia sebagai bahan kajian (subject matter)- Boleh kaji dari segi individu (individuals)- tingkah-laku individu, motif di sebalik tingkah-laku, pola-pola tingkah-laku tertentu, kesan secara langsung dan tidak langsung dari tingkah-laku individu – e.g. kewujudan budaya, simbol, dll
 8. 8. - Ataupun kaji dari segi kumpulan manusia (groups)–bagaimana kumpulan diwujudkan, beroperasi, berkembang dan survive, pola- pola tingkah laku di kalangan ahli-ahli kumpulan- Kaji fenomena-fenomena sosial dan proses -proses sosial yang wujud akibat kehidupan berkumpulan atau kehidupan sosial – sebab musabab
 9. 9. - Wujud teori-teori dan konsep-konsep- Cth model teori – teori fungsionalisme, teori konflik- Cth konsep-konsep – masyarakat, komuniti, budaya dan kebudayaan, sistem sosial, peranan sosial, struktur sosial, institusi sosial, organisasi sosial, norma sosial, nilai sosial (huraian dalam bahagian tentang konsep-konsep asas)
 10. 10. a) Model teori fungsionalisme- Teori fungsionalisme mengandaikan pelbagaiaspek atau bahagian dalam sesuatu masyarakatmempunyai fungsi-fungsi tersendiri tetapi yangsaling berkait dan bergantungan untuk mencapaikeharmonian, kesepaduan, kestabilan dankeseimbangan dalam proses perkembanganmasyarakat yang berkenaaan- Demi mencapai keseimbangan, perubahan padasesuatu bahagian akan menyebabkan perubahanpada bahagian lain.
 11. 11. - Bahagian-bahagian atau aspek dalam masyarakatyang dimaksudkan ialah institusi-institusi sosial,amalan-amalan dan pelbagai proses sosial- Seperti juga teori evolusi sosial, teorifungsionalisme menyamakan masyarakat denganorganisme biologi – Teori fungsionalismemenganggap masyarakat sebagai organisme biologiyang boleh menyara dirinya dan mengekalkankeseimbangan apabila menghadapi alam persekitaranyang tergugat
 12. 12. -Badan manusia mempunyai pelbagai organ yangmempunyai fungsi-fungsi tertentu yang salingbergantungan dan bekerjasama untuk memastikanbadan yang sihat.- Dalam kontek masyarakat pula, institusi sosial,amalan, dan proses-proses sosial mestilahbekerjasama dan bercantum agar memenuhikehendak dan keperluan masyarakat berkenaan,membantu mengekalkan struktur masyarakat danseterusnya menwujudkan kesimbangan dalammasyarakat tersebut.
 13. 13. -Oleh itu, institusi sosial, amalan sosial danproses-proses sosial menyumbang kepadakestabilan dan kesepaduan keseluruhanmasyarakat dan anggota-anggotanya danbukan kepada individu-individu tertentudalam masyarakat itu.- Dua jenis fungsi yang menyebabkan proseskeseimbangan dan kesepaduan dalammasyarakat, iaitu fungsi “manifest” dan fungsi“latent”.
 14. 14. -Fungsi bersifat “manifest” apabila fungsinyadiketahui umum manakala fungsi latent ialahperanan fungsi sebenar yang tidak diketahui umum- Di akhir tahun sembilan belas enam puluhan, teoriini dikritik kerana kelemahan-kelemahannya- Di antara kelemahannya ialah ia terlalumementingkan pendekatan yang berasaskan analogiorganik atau biologi
 15. 15. -Ia juga tidak dapat menghuraikan perubahan sosial,ketidakstabilan sosial, dan konflik dalam masyarakatsecara memuaskan kerana ia hanya mementingkankeharmonian dan kestabilan sosial sebagai akibatdaripada kerjasama dan saling bergantungan semuaproses dan aktiviti sosial- Di antara ahli teori sosial yang menggunakan teoriini ialah pakar-pakar sosiologi seperti TalcottParsons dan Emile Durkheim.
 16. 16. b)      Model teori konflik- Teori konflik mementingkan peranan konflikdalam proses perkembangan masyarakat.Teori ini muncul akibat reaksi kepada teorifungsionalisme yang tidak dapatmenerangkan perubahan danperkembangan masyarakat dari segi konfliksosial- Konflik adalah “pertentangan secara langsungdan sedar di antara individu atau kumpulanuntuk mencapai matlamat bersama”.
 17. 17. -Jadi, unsur-unsur penting mengenai proses konflikdalam kehidupan sosial termasuk pertentangan,permusuhan, kekalahan dan kemenangan, kuasadan “interests” (atau kepentingan).- Konflik dianggap sebagai perkara normal dalammasyarakat yang tidak dapat dielakkan.- Thomas Hobbes adalah salah seorang pengkajidan falsafah dalam sejarah sains sosial barat yangmula-mula sekali menarik perhatian kita kepadaunsur konflik dalam perkembangan masyarakat
 18. 18. -Beliau berpendapat manusia sentiasaberperang dan berkonflik di antara satu samalain (“a war of all against all”)- Pelopor-pelopor seterusnya selepas Hobbesyang wujud pada kurun ke lapanbelas ialahKarl Marx- Marx mengatakan punca konflik ialahhubungan sosial dalam proses pengeluaran
 19. 19. - Dua kumpulan manusia yang bertentangan dalamproses pengeluaran; iaitu kumpulan pemilik sumber-sumber pengeluaran yang digelar “borjuis” dankumpulan pengeluar atau pekerja atau buruh yangdinamakan “proletari”- Konflik berlaku kerana borjuis mengeksploitasipara pekerja dengan memberi upah yang tidakselaras dengan tenaga buruh mereka manakalapekerja membantah kerana upah yang sedikit dankeadaan pekerjaan yang tidak memuaskan.Contoh umum mengenai konflik di antara borjuisdan proletariat boleh didapati dalam masyarakat kita,walaupun gelaran-gelaran itu tidak atau jarangdigunakan dalam masyarakat kita
 20. 20. - Pada pendapat ahli-ahli pengkaji lain,konflik adalah fenomena sosial yang penting.Sebagai contohnya, pada abad ke dua puluh,Lewis Coser (1956) dalam bukunya bertajukFunctions of Social Conflict berpendapatkonflik bukan sahaja memainkan perananuntuk memecah-belahkan susunan sosialdalam masyarakat tetapi juga memeliharasusunan sosial yang sedia ada
 21. 21. - Konflik juga boleh memperkuatkanorganisasi sosial. Walaupun Ralf Dahrendorf(1959) dipengaruhi oleh Karl Marx, dalambukunya Class dan Class Conflict in Industrial Society, dia mengubahsuaikan ideaMarx dengan mengatakan bahawa konflikberlaku di antara beberapa kumpulan manusiadalam proses pengeluaran, dan bukan diantara dua kumpulan manusia utamasebagaimana dinyatakan oleh Marx
 22. 22. - Umpamanya, terdapat beberapa kumpulan buruhyang dibahagikan mengikut kepakaran-kepakaranyang berlainan. Dahrendorf berpendapat proseskonflik menjadi rumit dengan adanya pelbagaikumpulan manusia dan mobiliti sosial, mobiliti atauperpindahan manusia akibat pertukaran perkerjaan- Beliau menganggap konflik sosial mempunyai duaperanan, iaitu menyumbang kepada integrasi sistemsosial, dan kedua membawa kepada perubahan sosial
 23. 23. APLIKASI TEORI FUNFTIONALISME DANTEORI KONFLIK ISU YANG DIPILIH PEMAHAMAN BAGAIMANA ASAS ATAU KOMPONEN DALAM TEORI FUNGTIONALISME – APAKAH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERCUTIAN FAMILI KONSEP PERCUTIAN FAMILI
 24. 24.  APAKAH HUBUNGKAITAN FAKTOR YANG MENGGALAKAN PERCUTIAN FAMILI MASA BUDAYA KEPENTINGAN GAYA HIDUP KEWANGAN GALAKAN KERAJAAN

×