Disiplin disiplin sains-sosial

4,156 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • terima kasih,, byk m'bntu...:)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,156
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
141
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Disiplin disiplin sains-sosial

 1. 1. SKPD 1013 PengantarSains SosialDisiplin-disiplin SainsSosial
 2. 2. AntropologiKajian tentang perhubungan di antara ciri-ciri biologikal danciri-ciri sosial manusiaSains mengenai manusia dan kelompok manusia (cthkomuniti atau masyarakat)Kaji kelompok manusia (cth masyarakat), untuk ketahuicorak kehidupan dan kebudayaan masyarakatMatlamat - Melihat perbezaan-perbezaan dalam kelompokmanusia (masyarakat) tempatan dari aspek bentuk dankebudayaan (cth masyarakat primitif dan pramoden)Lihat pertumbuhan, peranan dan perkembangan peradabanmanusia dan kelompok manusia
 3. 3. 3 aliran penting – Amerika, Peranchis dan InggerisUmumnya, ada 4 sub-disiplina) Antropologi Budaya – kaji cara-cara masyarakat dankebudayaan berkembang, cth nilai, peraturan dan adat resammasyarakat itub) Antropologi Fizikal – kaji pengaruh evolusi alam sekitarterhadap ciri-ciri fizikal manusiac) Antropologi arkeologi – menilai dan membuat rumusantentang budaya dan tabiat atau perlakuan manusia melaluitinggalan-tinggalan manusia; kajian ke atas sejarah,prasejarah, ciri-ciri kesejarahan budaya dan cara hidupmasyarakat lampau; cuba fahami mengapa perubahanberlaku dan bagaimana ia terjadi
 4. 4. d) Antropologi gunaan – guna kepakaran antropologiuntuk menyelesaikan masalah sosial, gubal dasar,buat perancangan, dllTeori utama – teori evolusi klasik, strukturalfungsionalisme, teori difusiKaedah penyelidikan – kumpul data (etnografi,survei, temubual, pemerhatian ikut serta atau tidakikut serta), biasanya kaedah analisis data secarakualitatif
 5. 5. SejarahKajian peristiwa lampau- sebab berlaku, akibat/kesan kepada masyarakatdan negara, benar atau tidak dikaitkan denganmasa kini- kesan dari sesuatu peristiwa – dasar negara,dll-Kaji perkembangan politik, ekonomi dan sosial,kawasan, negara dan tamadun manusia denganmelihat dokumen lama seperti surat, dairi, catatanpengembaraan, laporan, perjanjian, laporanarkeologi
 6. 6. Sub disiplin - arkeologi, sejarah sosial, sejarah politik,sejarah ekonomi, sejarah antarabangsa, historiografi,sejarah Asia-Pasifik, sejarah Asia Tenggara, dllMatlamat – beri kesedaran tentang keadaan sebenarmasyarakat dan negara lampau dan kini, pengalamanlepas dijadikan ikhtibar/teladan/landasan hidup kepadamasyarakat, ajar masyarakat agar tidak mengulangikesilapan lampauKaedah penyelidikan – kumpul data (pemerhatian dilapangan, penyelidikan di arkib/Museum, temubual, survei,kajian kes di tempat arkeologi), biasanya kaedah analisisdata secara kualitatif
 7. 7. GeografiKaji aspek-aspek semulajadi dan bagaimana ianyamempengaruhi kehidupan manusia dan kelompokmanusiaJuga kaji bagaimana alam semulajadi mempengaruhiperkembangan kebudayaan kelompok manusiaKajian mengenai manusia, kawasan dan persekitarandari perspektif ruangan dan menghargai salingbergantungan di antara manusia dan alam fizikalnya
 8. 8. Ada 2 sub disiplina) Geografi fizikal – kaji dan pelajari proses alam semulajadidan akibatnya- tanah tanih, iklim, pola cuaca, pembentukan mukabumi,tumbuhan, ekologi haiwan dan persekitaran yangmempengaruhi dan dipengaruhi oleh manusiab) Geografi manusia – kaji aktiviti organisasi ruang manusiadan hubungan manusia dengan persekitarannya – aktivitimanusia seperti pertanian, perindustrian, pembandaran,tingkahlaku manusia dalam ruang, isu-isu alam sekitar,ekonomi, politik, pengangkutan, pengurusan sumber,perancangan wilayah, penduduk, pertempatan,pembangunan takseimbang, dll
 9. 9. Matlamat – sampaikan pengetahuan tentang proses fizikalyang berlaku di bumi dan pembangunan kemanusiaan dansosial di peringkat lokal, nasional dan global; sampaikanpengetahuan tentang aktiviti manusia dalam ruang, isupersekitaran, impak pembangunan, penerokaan sumber,pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar,kependudukan dan sebagainyaKaedah penyelidikan – kumpul data (pemerhatian, survei,temubual, pengujian di makmal, penggunaan remotesensing untuk kumpul maklumat tentang permukaan bumidengan cara foto udara atau imej satelite, penggunaansistem komputer iaitu Sistem Maklumat Geografi (GIS)untuk mengumpul, menyimpan, mendapatkan semula,menganalisis dan memaparkan data ruangan dari duniasebenar, penggunaan peta); kaedah analisis data secarakualitatif dan kuantitatf
 10. 10. SosiologiKajian sistematik tentang hubungan (relationships) dikalangan individu atau kelompok manusia seperti pola-polahubungan dan tingkahlaku yang ditonjolkan, kesandaripada tingkahlakuTingkahlaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial,politik, kelompok masyarakat dan persekitaranKaji tentang struktur sosial, tindakan sosial, budaya,interaksi sosial, corak sosialisasi, perubahan sosial,masalah sosial, globalisasi dan umumnya tentangkehidupan sosial sesebuah kelompok manusia
 11. 11. Biasanya kajian tentang masyarakat industri, maju, moden,kompleksSub disiplin – sosiologi organisasi, sosiologi devian,kriminologi, sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologiperubatan, sosiologi ekonomi, sosiologi agama, dllMatlamat – beri kefahaman tentang sifat perkelompokanmanusia (cth masyarakat), cth bagaimana kelompok ituberkembang dan berubah dan kesanKaedah penyelidikan – kumpul data (survei, temubual,permerhatian tidak ikut serta); kaedah analisis data secarakualitatif dan kuantitatif
 12. 12. Sains PolitikKajian tentang peraturan sosial untuk menjaga keamanandan keteraturan (order) dalam sesebuah kelompokmanusiaKaji sumber kuasa, penggunaan kuasa, pengagihan kuasa,perolehan kuasa, perebutan kuasa, proses mengawal danmenghad penggunaan kuasaKaji peranan individu dan institusi politik (cth kerajaan,parti-parti politik)
 13. 13. Kaji isu-isu seperti konflik dan kestabilan politik,organisasi politik, sistem pentadbiran, undang-undang, hubungan antarabangsa, dasar awam,falsafah dan teori politik, pertubuhan bukankerajaan, pola pengundian, kedudukan parti politik,hubungan antara Amerika dengan negara-negaralain di dunia seperti ASEANSub disiplin – ekonomi politik, perhubunganantarabangsa, pentadbiran awam dan dasarkerajaan, politik perbandingan, dll
 14. 14. Matlamat – sampaikan pengetahuanmengenai sistem kerajaan, prosespolitik, polisi dan ideologi untukmewujudkan keamanan dan kestabilanKaedah penyelidikan – survei,temubual, pemerhatian ikut atau tidakikut serta
 15. 15. PsikologiKajian jiwa manusiaKajian tentang minda atau proses mental, emosi,personaliti, tingkahlaku individu (bagaimanatingkahlaku itu dipengaruhi oleh tingkahlakuorang lain)Kaji meneliti individu, interaksi semuka dankelompok kecil untuk memahami mekanismayang terlibat dalam proses pengamatan danpembelajaran
 16. 16. Sub disiplin psikologi – psikologi sosial, psikologiklinikal, psikologi industri dan organisasi, psikologikanak-kanak dan psikologi kaunseling, psikologipendidikanPsikologi kaunseling – kaunseling kepada individuyang menghadapi masalah jiwaPsikologi industri dan organisasi – kaji dan nilaitingkahlaku manusia dalam pekerjaan yangberkaitan dengan produktiviti dan keselesaantempat kerja
 17. 17. Psikologi klinikal – rawat sakit jiwa, kecelaruanmental serta tingkahlaku bilazim, mengdignos danmerawat pesakit dengan kaedah psikologiPsikologi pendidikan – melihat aspek-aspekkurikulum, latihan perguruan, ko-kurikulum,penilaian pelajar dan penyesuaian pelajar ditempat pengajianPsikologi kanak-kanak – beri perhatian kepadaperkembangan kanak-kanak seperti fizikal, emosi,mental dan sosial
 18. 18. Matlamat – Beri kefahaman dan pengetahuantentang sifat tabii, tingkahlaku serta jiwamanusia/individu dan kelompok manusiaContoh teori-teori – Teori psikodinamik, teorihumanistik dan kewujudanKaedah penyelidikan – kumpul data (pemerhatian,experimentasi di makmal, survei, temubual)
 19. 19. KomunikasiKajian tentang cara bagaimana sesuatu idea,maklumat, berita, nilai, sikap dan sebagainyadisalurkan dan dikongsi oleh individu denganindividu lainKaj proses mesej dihantar dari satu punca kepadapenerimaSub disiplin – komunikasi organisasi, komunikasiantarabangsa, perfileman, pengiklanan,telekomunikasi dan kewartawanan
 20. 20. Boleh juga kaji peranan pengiklanan dalampasaran antarabangsa, bagaimana komunikasimembantu menyalurkan maklumat pembangunandan jenis-jenis komunikasi yang sesuai denganpekerja dalam sebuah organisasiMatlamat – lahirkan individu yang berkebolehanberkomunikasi, berkebolehan dalam mengurusdan mengendalikan peralatan media cetak danelektronik yang merupakan media untukmenyampaikan pengetahuan atau maklumat/beritakepada orang awam
 21. 21. Model-model komunikasi – model linear, modeltransactional, model interactionalModel linear – tekankan peranan seorang penutur awamdalam komunikasi yang berbentuk satu halaModel transactional – tekankan bahawa penghantar ataupenerima main peranan secara bertukar ganti dalamproses komunikasiModel interactional – pengkodan dan penghantaranmaklumat/berita kepada penerima melalui satu atau lebihsaluranKaedah penyelidikan – kumpul data (survei, temubual,pemerhatian, fotografi, rakaman video, experimentasi)
 22. 22. EkonomiKajian tentang pengeluaran, pengagihan sumber danbarangan dan perkhidmatan, penggunan sumber danbarangan dan perkhidmatanKaji bagaimana sesebuah kelompok manusia menentukancara untuk mengeluarkan atau menghasilkan barangan danperkhidmatan, cara mengeluarkan dan menggunakan sumberproduktif yang terhad, aktiviti ekonomi, permintaan danpenawaran untuk barangan dan perkhidmatan, pembangunandan kemunduran, hubungkait ekonomi dengan alam sekitarKaji corak pengeluaran untuk memenuhi kehendak ataupermintaan orang/kelompok manusiaKaji sistem ekonomi yang berbeza-beza
 23. 23. Kaji inflasi, penggangguran, polisi, kualiti alam sekitar danpenggunaan sumber, peranan bank dunia (World Bank),tabung kewangan antarabangsa (IMF), blok perdaganganseperti Kesatuan Eropah (EU), pola gunatenaga manusiasehubungan dengan perubahan demografi, pertukaranbarangan, penentu harga barangan, sistem perbankan, dllSub disiplin – ekonomi mikro, ekonomi makroEkonomi mikro – kajian unit-unit analisis yang kecil sepertifirma perniagaan, individu, isi rumah dan tingkahlakumereka semasa membuat sesuatu keputusan
 24. 24. Ekonomi makro – kaji unit-unit yang lebih luasseperti di peringkat nasional dan global, kaji isuseperti penggangguran, pendapatan negara,defisit, inflasi, corak pembangunan ekonominegaraMatlamat – menghuraikan dan meramal peraturansosial untuk memuaskan kehendak ekonomi danmeramal apa yang akan terjadiKaedah penyelidikan – kumpul data (survei,temubual, pemerhatian)
 25. 25. LinguistikKajian mengenai bahasa dan pertuturandengan meneliti pelbagai aspek bahasaSatu bidang ilmu yang bersifat saintifik yangmengkaji secara empiris atau secarabersistem.Kajian tentang ilmu bahasa
 26. 26. Kaji bahasa-bahasa manusia yang berbeza atauberkaitan satu sama lain – bagaimana manusiamenyusun perkataan dan bunyi untukberkomunikasi sesama sendiri, menganalisissejauh mana bahasa mempengaruhi pengamatandan pemikiran manusia, hubungkait antarabahasa, sistem makna dan budayaSub disiplin – fonologi, morfologi, sintaksis,semantic bahasa Melayu, psikolinguistik,sosiolinguistik bahasa Melayu, dialektologi Melayu,linguistik sejarah
 27. 27. Fonologi – kajian tentang sistem bunyi sesuatu bahasaMorfologi – kajian proses pembentukan danpengkategorian kata dalam bahasa MelayuSintaksis bahasa Melayu – kajian aspek-aspek yangberkaitan dengan ayat bahasa MelayuSemantik bahasa Melayu – kajian makna yang terkandungdalam pelbagai unsur bahasa MelayuDialektologi – kaji variasi bahasa Melayu berasaskankawasan tempat tinggal penutur
 28. 28. Linguistik sejarah – kaji aspek-aspek bahasa yangberkaitan dengan aspek kekerabatanSosiolinguistik – kaji hubungan antara bahasa dan situasisosialPsikolinguistik – kajian aspek-aspek bahasa yang berkaitandengan akal dan bahasa manusia, kaji proses mentalmanusia semasa berbahasaMatlamat – Paparkan cara-cara bahasa berfungsi sebagaialat berkomunikasi dan membantu manusia mencapaipelbagai matlamat atau hasrat dalam kehidupan harianKaedah penyelidikan – survei, temubual, pemerhatian

×