Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
10,915
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
176
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. TAJUK UMUM TUGASANTajuk 7.1 - Tamadun Awal Dunia(Merujuk tema 7 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 4 Bab 2)Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;i. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks,buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lainii. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah dan bahanbercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.iii. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.
 • 2. TAJUK 7.1 – Peningkatan TamadunTema/Tajuk : Bab 2 Tingkatan 4Soalan:Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dalam aspek politik dan hubungkaitnyadengan kemajuan negara Malaysia pada hari ini.Peringatan;Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.Format Aspek Perincian MarkahpenuhPengenalan Memahami latarbelakang tamadun awaldunia.1. PengenalanJelaskan secara ringkas tentang;-Latar belakang peningkatan tamadunawal dunia.5 markahIsi danHuraianMemahami peningkatantamadun dalam aspekpolitik2. Peningkatan politik tamadun awalTerangkan aspek peningkatan politikdalam tamadun Yunani dan Romberkaitan:- Pentadbiran (15m)- Perundangan(15m)30 markahMenganalisis sumbangantamadun awal kepadadunia dalam bidangpolitik3. Sumbangan tamadun awal duniadalam bidang politik.Jelaskan sumbangan tamadun awalkepada dunia dalam bidang politik.(15m)15markahMengaplikasi:Demokrasi berparlimendimanfaatkan demikestabilan negara.4. Demokrasi berparlimen dimanfaatkandemi kestabilan negara.Bagaimanakah kita memanfaatkandemokrasi berparlimen untukmewujudkan kestabilan politik diMalaysia. (15 m)15 markah
 • 3. Format Aspek Perincian MarkahpenuhMenilai kejayaan yangdicapai oleh Negarakesan daripadakestabilan politik.5. Kejayaan yang dicapai oleh Negarakesan daripada kestbilan politik.Berdasarkan pemerhatian anda,jelaskan kejayaan yang dicapai olehNegara kesan daripada kestabilanpolitik.10 markahMencipta/ menjana ideamenjadikan Malaysiasebagai sebuah negarayang maju menjelangtahun 2020.6. Cabaran menjadikan Malaysiasebagai sebuah Negara maju .-Jelaskan cabaran yang dihadapioleh Malaysia dalam memantapkankestabilan politik demi menjadikanMalaysia sebagai sebuah Negaramaju.(5m)-Nyatakan langkah-langkah untukmengatasi cabaran di atas. (5m)10 markahMenghayati nilai-nilaimurni/iktibar/patriotismdaripada tamadun awaldunia demi memajukanNegara kita7. Penerapan nilai-nilai murniiktibar/patriotism daripada kerajaanawal demi memajukan negara kitaNyatakan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotism daripada sumbangandalam aspek politik yang bolehditerapkan demi kemajuan negarakita.10markahKesimpulan Merumus secarakeseluruhan isi yangtelah dibincangkan.8. Rumusan- Pengetahuan yang diperoleh- Iktibar kepada diri, bangsa danNegara- Harapan untuk masa depan politikMalaysia yang lebih mantap.5 markah
 • 4. Soalan: Huraikan peningkatan dan sumbangan tamadun awal dunia dan hubungkaitkannya dengankemajuan Negara Malaysia.Soalan Isi huraian Markah1 Jawapan Pengenalan- Lokasi kewujudan- Bentuk/jenis- Contoh tamadun- Bukti kewujudan- Jangka masa- Maksud- Proses peningkatan- Peranan52 PentadbiranTamadun Yunani:Pemerintahan:-bentuk pemerintahan mengalami perubahan daripadaMonarki/Oligarki/Aristokrasi/Diktator kepada demokrasi- Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek pemerintahan danpentadbiran Negara kota.- Athens mengamalkan system beraja.- Raja dibantu oleh sebuah badan yang dinamakan konsol- Raja berperanan sebagai ketua tentera, ketua hakim dan ketua agama- Apabila kuasa konsol menjadi kuat peranan raja merosot- Pemerintahan dikuasai oleh konsol yang terdiri daripada golongan kaya- Pemerintahan oleh beberapa orang konsul dinamakan Oligarki- daripada kalangan konsul lahir golongan Aristokrat yang kuatdinamakan Aristokrasi- Rasa tidak puashati rakyat terhadap pemerintahan Aristokrasi- Golongan yang menuntut hak /berlaku rampasan kuasa- wujud pemerintahan bentuk Tirani oleh Diktator/golongan kaya atautentera- rakyat biasa menyokong rampasan kuasa/ditentang oleh golonganAristokrat.- Lahir system demokrasi- terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis- semua warganegara lelaki dewasa Athens diberi peluang menjadianggota Dewan perhimpunan antara 6 bulan hingga setahun- Dewan Perhimpunan bersidang 3 kali dalam sebulan dan setiap ahlidewan boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan.- segala keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis.- Ahli Majlis, Majestrit dan Juri dilantik oleh Dewan, Dewan mempunyaikuasa penuh terhadap ketiga-tiganya.- Di Sparta system pemerintahan tentera diamalkan15
 • 5. - Anak lelaki dilatih dari awal untuk menjadi askar yang baik dan systemini melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotic yangtinggi/handal.Tamadun Rom:- Pemerintahan mutlak oleh raja-raja berketurunan Etruscan yangbukan berasal daripada kalangan masyarakat latin tempatan.- Pemerintahan ini tidak disenangi oleh masyarakat Latin- Masyarakat Latin dengan pimpinan golongan bangsawan dikenalisebagai patrician memberontak.- Mewujudkan system Republik- Tiada pemerintah berkuasa mutlak, kuasa tertinggi terletak padadua orang Konsul yang dilantik oleh Dewan Senat.Antara merekatidak ada yang lebih berkuasa.- Konsul dibantu oleh Dewan Senat yang diwakili oleh golonganbangsawan bagi membincangkan hal-hal pentadbiran Negara danmerangka perundangan.- Dewan Senat dilantik sebagai konsul iaitu pemerintah tentera.- Dewan Senat ialah Dewan perhimpunan yang diwakili olehsemua rakyat Rom- Segala Dewan Senat akan disampaikan kepada DewanPerhimpunan untuk diluluskan.PerundanganTamadun Yunani.-- Dewan Perhimpunan berfungsi menggubal undang-undang- Kepentingan undang-undang diutarakan oleh Plato/Republic- Negara harus diperintah oleh ahli falsafah- Mereka cekap/terbaik/berupaya menggubal undang-undangTamadun Rom- Undang-undang bertulis- Undang-undang pertama Hukum Kanun 12/dikenali Papan DuaBelas- Dipahat pada kayu- Diletak di tempat awam/tatapan rakyat- Maharaja Justinian mengumpulkan/menyatukan/membukukanundang-undang tersebut.- Lahir Kod Undang-undang Rom pada tahun 527M/Dikenalisebagai Undang-Undang Justinian15
 • 6. 3 Sumbangan TamadunTamadun Yunani-Sistem pemerintahan berbentuk demokrasi-Rakyat terlibat membuat keputusan politik-Rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan-Kerajaan demokrasi ialah kerajaan rakyat-Diamalkan kebanyakan NegaraTamadun Rom-sistem republic-dikuasai dua orang konsul-Konsul dibantu oleh dua orang Dewan Senat-Dua orang konsul untuk imbang kuasa-Dewan senat dibantu oleh Dewan Perhimpunan-diwakili oleh rakyat154 Demokrasi berparlimen dimanfaatkan demi kestabilan Negara-Terdapat tiga komponen utama-Badan pemerintah / eksekutif-Badan perundangan-Dewan Negara-Dewan Rakyat-Badan kehakiman-Sistem pilihanraya-Rakyat mempunyai kuasa mengundi-Rakyat memilih ahli dewan rakyat-Keamanan dapat diwujudkan-Undang-undang Negara terpelira-Rakyat berpeluang membentuk kerajaan-Rakyat bebas memilih perwakilan-Rakyat berhak menyokong, mengekalkan atau menukar kerajaan-mengekalkan kerajaan yang adil dan stabil-Raja menjadi lambang taat setia rakyat-saluran yang sah5 Kejayaan Negara-kemajuan ekonomi-perindustriaan berkembang-tumpuan pelancong-hubungan antarabangsa berkembang-mendapat sanjungan Negara luar
 • 7. -pemimpin diiktiraf masyarakat antarabangsa-perpaduan kaum-kehidupan rakyat makmur-perkembangan pendidikan-pertambahan pelaburan asing6 cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memantapkan kestabilanpolitik demi menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara maju.(5m)(a)Kewangan:-Kekurangan modal- Nilai matawang turun naik/spekulasiPelaburan-kejatuhan pasaran malam-masalah menarik pelabur asingTeknologi-perkembangan bidang ICT-bergantung kepada teknologi luarTenaga kerja-kurang mahir-bergantung kepada Negara luar-ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara-kurang pengetahuanGejala social-keruntuhan akhlak-dadah-buang bayi-jenayah-nilai-nilai kemanusiaan pudar(jawapan munasabah)b)Langkah-langkah mengatasi cabaran di atasKewangan-penggabungan bank- memperkenalkan dinar emas- Memperluas perbankan IslamPasaran- Meningkatkan kualiti barangan- e-dagangKemahiran- Penguasaan ICT- Menambah bilangan tenaga professional
 • 8. Modal insan- Memperkukuh jati diri- Menerapkan integriti- Konsep 1Malaysia- Merealisasikan Wawasan 2020-Dasar kerajaan- Menjayakan dasar-dasar kerajaan7 Nilai murni/ Iktibar / Patriotisme-Memiliki sikap bertoleransi-Sedia menerima perubahan-Kepentingan memelihara perpaduan-Kepentingan ilmu pengetahuan-Mengekalkan keamanan-Patuh kepada undang-undang-Hormat kepada pemerintah/ Taat-Bekerjasama memajukan Negara-Berusaha memastikan negara sentiasa aman-Berbangga kepada negara-Belajar bersungguh-sungguh8 Rumusan-Harapan agar Malaysia kekal aman dan makmur-Pengetahuan yang diperoleh-Iktibar kepada diri, bangsa dan negara