• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Wave 5 Serbia

on

 • 564 views

 

Statistics

Views

Total Views
564
Views on SlideShare
564
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • U svetudruštvenih medija, 5 godina predstavlja ceo život i tokom naših 5 wave istraživanja koje smo sproveli u tom periodu, došli smo do detaljnih saznanja o kompleksnosti i dinamičnosti korišćenja društvenih medija.Naša prva 2 Wave-a su pokazala da su društveni mediji postali velike i akivne zajednice koje kreiraju sadržaj i razmenjuju taj sadržaj sa drugima. Vremenom mediji su napredovali od čisto teksutalnih do potpuno audio vizuelnih.Naš treći Wave prikazao je moć demokratizacije, tj. kako su potrošači putem društvenih medija dobili mogućnost da utiču na svoje vršnjake. Taj uticaj je postao integralni deo procesa donošenja odluka mnogih potrošača. U četvrtom Wave-u smo istraživali razloge tako velikog rasta društvenih medija kroz razumevanje motivacije korišćenja različitih platformi. To je značilo da se ne mogu podjednako tretirati svi društveni mediji, (tj. kao jedan medij), već da se potrošači priključuju određenim platformama u zavisnosti od njihovih potreba, jer te platforme ne treitiraju potrošačke potrebe na isti način.Ono što je četvrti Wave projekatodličnopokazao je da sudruštvenimedijieksplozivnodinamičnifenomenkojimenjanačinnakojimeđusobnokomuniciramo i kojiimafundamentalanuticajnakreiranjenašihmisli, osećanja, stavova i ponašanja. Ipak, sa par izuzetaka, u tom periodubrendovi i kompanijejošuveknisubilipronašlisvojemesto u društvenimmedijima. Oni su se i daljeborili da pronađunajboljinačinkako da se inteligentno, osećajno i efektnopribližepotrošačimanawebu.Međutim, petinastavak Wave-a, Wave 5 – The Socialisation Of Brandsćekrozrazumevanjekorišćenja, ponašanja,uticaja i motivacijepotrošača u više od 50 zemaljadonetiodgovorekojisunedostajali. Ovipodaci, pregled i analizećedefinitivnopomoćibrendovima da kreirajuuspešneplanoveprisustva i predstavljanjanadruštvenimmedijima.
 • Petinastavak Wave-a, Wave 5 – The Socialisation Of Brandsćekrozrazumevanjekorišćenja, ponašanja,uticaja i motivacijepotrošača u više od 50 zemaljadonetiodgovorekojisunedostajali. Ovipodaci, pregled i analizećedefinitivnopomoćibrendovima da kreirajuuspešneplanoveprisustva i predstavljanjanadruštvenimmedijima.
 • Kosuaktivni internet korisnici i zaštosuonivažni?Aktivni internet korisnici koriste internet svaki dan ili skoro svaki danDruštvene mreže pokreću i koriste aktivni internet korisnici, tako da ako ne koristiš internet redovno, malo je verovatno da ćeš blogovati ili otvoriti svoj profil na nekog društvnoj mreži.Aktivni internet korisnici testiraju platforme i alate i oni će odlučiti koji alati i platforme će postati dominantni na webu.Oni sunajboljipromoteridruštvenihmreža, kojećevremenomsvi internet korisnicisvevišekoristiti. Na krajukrajeva, svićepostatiaktivni internet korisnici, baškaošto se desilokada se sapovremenogprešlonaredovnogledanje TV programaizmeđu 1950 i 1960-te godine.
 • Internet se menja. To višenijesamomestogde se tražeinformacijeilikupujeveć je to platformanakojoj se pravepoznanstva, sklapajuprijateljstva i razmenjujuinformacije i mišljenja. Novi “društveni” internet postavljadrugačijezahteve i predpotrošačeali i predoglašivače.Potrošačiviše ne tražesamoinformacije, oni i doprinose: pišu, upload-ujufotografije i video klipove, redovnoostavljajunovestatuseobaveštavajućisvojujavnost o najnovijimdešavanjima.Društvenemrežeimajuvelikiudeo u našimsvakodnevnimživotima, bezobzira da li je to Facebook, Orkutili LinkedIn, svi mi danassvevišekontaktiramoljudeiznašegodržavamokontaktsa 52 ljudiprekoovihmreža) negoprekodrugihizvorakomunikacije , npr. lično, putememailailitelefona.  Zabrendove je neophodno da shvategde i zaštorazličitegrupepotrošačaučestvuju u ovomnovomsvetu. To nijesamopitanjeidentifikovanjanajboljihmestazatargetiranje - pristupklasičnom media planning/buying-u - većistinskopoznavanještaihmotiviše da bududeo toga.Kada to budushvatili, brendovićemoći da kreirajupravekampanje, poruke i zajednicečijićečlanovibititipotrošači, širećiporukedalje i šire, efektivnijenegošto bi se postiglojednostavnimzakupombanera. Kadasmopočeli da pratimorastdruštvenihmedijasanašom Wave studijomiz 2006. godine, oveplatformesu bile beznačajne u odnosunaonoštopredstavljajudanas.Akopogledamo 2010-tu, Facebook višenijenovina, većlegitimni rival Googla u borbizaosvajanje i dominacijunainternetu. Ono štosmootkriliprilikomsvakognašegistraživanja je da vodećitipovidruštvenimedijanainternetuvariraju, u nekimzemljama u top 3 medija je ili je bio blog, u nekimdrugim je ili je bilo upload-ovanje video klipova, na primer. Na svimtržištimakorišćenjedruštvenihmreža je konstantnoraslo, a u nekimslučajevimaizuzetnobrzo.Rezultatiposlednjegistraživanjapokazuju da različitointeresovanjezablogovanjem, priključivanjemdruštvenimmrežama, uplod-ovanjemfotografijaili video klipova je globalno, pojedinačnezemlje i regioniispoljavajusvojespecifičnosti, potrebe i zahteve od svakeplatforme. Wave 5 – The Socialisation Of Brands – i detaljnipodacikojiproizilazeiz toga  – ćepomoćibrendovima da shvatešta i kakotreba da radekako bi se povezalisasvojimpotrošačimanawebu.
 • Wave 5 je ponudio plan kojićepomoćibrendovima da kreirajupotebnoznanje i iskustvozadruštvenemreže. Znamo da suljudivišenegozainteresovani da se priključe online društvenimzajednicama i da su to većuradilimilioninjih, ali da li onižele da uspostavekontaktsabrendovimanainternetu? Nedvosmislenodgovornaovopitanje, kojiproizilaziizrezultata Wave 5 istraživanja, je DA i on važizasvekategorije. Jediniizazov je da se definišenajboljidruštveniodnoskojipotrošačižele a mi smo to uradili u sledeća 4 koraka.Kombinacijadruštvenihzahteva i razumevanjeplatfomićenamdatijasnupredstavukako da kreiramouspešneprogramenadruštvenimmedijima.
 • Mi u UM-mu i Fastbridge-u verujemo da brendoviprvotreba da se potrude da shvatezašto se ljudipriključujudruštvenimmedijima, pre negoštopokušaju da shvate same platfomedruštvenihmedija.. Kada se potrošačipovezujunainternetuoni to rade da bi zadovoljiliodređenepotrebe - da se promovišu, da podele nova iskustvasadrugima, ilijednostavno da se samozabave. To je zajednicakojučiniširokspektarkorisnika, od poslovnihljudi do osnivačazajednica i pripovedača. Tako da termini društvenihmrežakaoštosu “friend”, “fan” ili “follower” ne mogupotpuno da opišukompleksnostinterakcija i odnosakojipostoje u tom okuženju. Vrločesto se društvenimedijiprepliću. Ponekad se ovajtermin – društvenimedijikoristikaosinonimzadruštvenemrežeali Facebook i njegovabraćasuglavniigrači u raznovrsnom internet ekosistemu. U stvari, svetdrušvenihmedija se sastoji od različitihplatformipočevši od chat programa, blogova, sajtovazarazmenufotografija i video klipova. Društvenemrežežele da ponudeštovišeovihfunkcijanajednommestu, alirazlozizaštopotrošačikoristesvenjihkadasunadruštvenojmrežiilinapojedinačnojplatformi,variraju. Stoga, saznanjezašto se ljudipriključujudruštvenimmedijima i koliko je efikasnasvakaplatforma u zadovoljenjunjihovihpotreba je od izuzetnogznačaja. Možemo da vidimo da blogovi, forum i video sajtovi (pogledajsliku 3) zadovoljavajuspecifičnepotrebe. Video sajtovisuodličnizazabavu, forumizatraženjealternativnogmišljenja i menjanjaistogkoddrugih, a blogovisumoćnaplatformazaličnoizražavanje i promociju. Ovo je praviizazovzarazumevanjekompleksnostiekosistemadruštvenihmedija.
 • Društvenemreženamomogućavaju da gradimomrežuvirtuelnihprijateljakojimoguili i ne moraju da budunašiprijatelji u stvarnomživotu. Zato i niječudoštosuupoznavanjeljudi, negovanjekontakata i razmenaiskustvaglavnirazlozizaučlanjenje u oveplatforme; sticanjeosećajapripadnostinečemu je drugivažanrazlogpriključivanja.Ovoštojošvišeiznenađuje je činjenicakolikosudruštvenemrežeefektivne u zadovoljavanjuostalihpotreba, onihkojesutradicionalnopoznate u specijalizovanimplatformama, kaošto je blogovanje. One sutakođeizuzetnodobreakohoćete da promenitemišljenje, da se promovišete, budete u toku i zarađujetenovac.Akobismohteli da napravimoselekcijumotivacijeprključivanjadruštvenimmrežamapozemljama, jošjednombismodošli do vrlodramatičnepodele. U Kini, članovi Renren.com (studentskadruštvenamreža), 51.com (najvećakineskadrušvenamrežakojaobezbeđujemnogoservisasvojimkorisnicima) i Kaizen001.com tražesamozabavu, u Francuskojsupotrošačizainternesovani da unapredesvojekarijere, doksu u Nemačkoj u potražizazajednicamakojimažele da se priključe. U Americi i VelikojBritaniji se ističu u nameri da se ličnopromovišu i utičunadruge
 • Moždazato, nijeiznenađujuće da sudruštvenemrežeizazvaletolikovelikupromenu u društvenomponašanjukojanijeviđenajoš od pronalaskaemaila. One supromenilenačinupoznavanjaljudi, od fizičkomupoznavanja i ostajanja u kontaktu do višestrukihplatformikojesu u mogućnosti da obezbederaznovrsnostdruštvenihpotreba.
 • Kao rezultatsvega toga je činjenica da subrzopostalesveprisutnosredstvosvihdruštvenihinterakcija i velika je greškaakomislite da ovopravilokojevažisamomeđumlađompopulacijom.Penetracijameđupopulacijomuzrasta 16-24 godina je najveća, međutimnajvećirast u poslednje 3 godine, od 52% naskoro 70% je zabeleženmeđuonimakojisuizmeđu 25-34 godine.Međutim, evidentan je spektakularanrast u svimkaegorijama. Trenutno, skoro ¾aktivnih internet korisnika tvrdi da je upravljalo svojim profilom na društvenoj mreži. Ako se ti trenutni trendovi nastave, profil na društvenoj mreži će postati sastavni deo našh života kao što je broj telefona.
 • Evidentno je povećanje online povezivanjaprekosvihdigitalnihsredstavaalivodećesuipakdruštvenemreže. One supostalenajvećiizvordruštvenihinterakcija, čaksu u 2009.-oj pretekle i ličnekontakte. Traženjestarih i novihprijatelja je jošuveknajpopularnijaaktivnost i ovaj trend će se nastaviti. Ovo je zajednicakojarasteneverovatnobrzo.(Pogledajsliku 9).
 • Ipakononijesamoprostopovećanjebrojaljudikoji se priključujudruštvenimzajednicamajerihljudikoriste i zamnogedrugeaktivnosti. Kombinujućiunapređenefunkcionalnostisajtovakorisnicirazmenjuju video klipove i fotografije, okupljajugrupe, organizujuevente i zabavljaju se (Pogledajsliku 7). U stvari, u 2009. onisuimaliprosečnopo 6.4 akitvnosti a u 2010. tajbroj je porastaona 8. I opet, ovaj trend se rapidnopovećava.
 • Kako ova velikamoćdruštvenihmrežautičenaostaleplatformedruštvnihmedija? Evidentno je da ćekreiranjesadržaja i razmenaprekosajtovazarazmenufotografija i video klipovanastaviti da raste. Ipak, ovajrast je neštomanji u odnosunaonajkoji je primećen u našimprethodnim Wave studijama. (Pogledajsliku 10).
 • Akodruštvenemreženastave da rastu, u njimaćepočeti da dominirajudiskusije o temamaličneprirode.Ljudinišuvišezainteresovani da samočitaju o temamaličnepirodenablogovima i forumima. U istovreme, primećujemoodgovarajućirastinteresovanjazapisanjemsvojihličnihblogova.s (Pogledajsliku 12).
 • Blogovi se orijentišukaposebnimtemama. Oni nećejošdugobitisamoplatformazaličnoizražavanjezatoštooniozbljnonapredujusanamerom da postanulegitimnirivalitradicionalnimmedijimagrađenjemsvogkredibiliteta.
 • Mikrobloging (Twiter) je odličan primer novogoblikadruštvenihmedija, koji je u izuzetnokratkomperiodu, postaomasovnaaktivnost. On ne zahtevamnogovremenazakreiranjesadržaja, iakoomogućavastalnounošenjenajnovijihdešavanja i vesti, što je vrlopozitivno.  Takođe, činjenica da se nanecenzurisannačinkomunicirasajavnošćubezpotrebe da se povezujusa, ponekadteškim i zabranjenimmasovnimmedijima, dajepravusnagu. Ovo je naročitodošlo do izražajatokomskorašnjihvesti i dešavanja (npr., protesti u Iranu, bombardovanjeMumbaija) kadasuihljudikonstantnokomenarisališto je dalovišeličnu i organskudimenzijutimdogađajima. Izistograzloga, ceo marketing svet je ovoprihvatio,naročito je to postalopopularno u svetusvetskihslavnihličnosti. Jošuvek je otvorenopitanjekoliko u stvariljudistvarnotvituje u odnosunabrojkojipratinečijetvitove, alisaekspanizomsvevećegbrojajednostavnihaplikacijazamobilnetelefonekojipodržavajuovo, brojćenastaviti da se uvećava. 
 • Ovo je platformakojadefinitivnonajbržerasteotkad mi sprovodimoovoistraživanje (Pogledajsliku 15) i nakojoj je u tom perioduotvorenovišeprofilažena (Pogledajsliku 16).
 • Najznačajnijinapredak u korišćenjudruštvenihmedja u poslednjihnekolikogodina je mogućnostpristupaovimmedijimaprekomobilnogtelefona. Dostupnostmoćnihuređajasafleksibilnimoperativnimsistemima, kaošto je Google-ov Android, ili Apple-ov OS saneograničnimpristupompodacima je kreiraloplodnotlozarastkorišćenjadruštvenihmedijanamoblinimtelefonima. Takođe, razvojemvrlojednostavnihaplikacijaomogućeno je lakopovezivanjenadruštvenemrežekaoštosu Facebook ili Twitter.
 • Podaciiznašeg Wave 5 istraživanjapokazujujasnukorelacijuizmeđuvlasništvanad smartphone-om i pristupainternetuprekomobilnogtelefona.
 • Korisnici smartphone-ova ne samo da se priključujurazličitimdruštvenimmedijima, već to onirade i češćenegoostali. Oni posećujusvoje profile nadruštvenimmrežamaprosečno 3.5 putadnevno, što je za 18% češćenegošto to radeprosečničlanovidruštvenihmreža.
 • Jedna od najinteresantnijihstvarivezanihzačlanovedruštvenihmrežakojiimpristupajuputemmobilnogtelefonanijesamoobim i frekvencijanjihovihaktivnostivećkosuoni u stvari.Sveopšteprihvaćenomišljenje je da je to mlađapopulacija, ali, u stvari, našeistraživanjepokazuje je da posedovanje i korišćenje smartphone-ova svojstvenoonimaizvišihdruštveno-ekonomskihslojevauzrastaizmeđu 25-34 godina. To suuglavnommuškarci (63%), oženjeni (53%), sasrednjimilivišimzaradama (62%), visokomstručnomspremom (65% imastečenofakultetskoiliposdiplomskoobrazovanje). Oni ne samo da subogatipotrošači, onisu i jakouticajni. Oni uglavnomradenavisokimmenadžerskimpozicijama u kompanijama (25%) vole da probajuilitestirajuproizvodeprvi (index 172) i da utičunadruge u izboruprilikomkupovine (index 157).Ovisusvakakovrlobitnakategorija i to ne samo u smislu da predstavljajubudućnostkorišćenjadruštvenihmedijaveć i veomamoćna i uticajnakategorija i danas.
 • Vođeno je dostadebata o ulozibrendovakojumoguilitreba da imaju u društvenimmedijima. Vrlovažnopitanje je da li ljudizaistažele da uspostavljajudruštvenekontaktesasvimbrendovima? Kroznašaposlednja 3 Wave istraživanja mi smopokazali da ljudiposećujuzvaničnekompanijske web sajtove. (Pogledajsliku 20). Da li to znači da se onimanjezainteresovanizapovezivanjesabrendovimanaklasičannačin? Da li to znači da ljudi ne želeviše da se direktnoobraćajubrendovimakako bi dobiliinformacijekojesuimpotrebne?
 • Miprimećujemo trend povezivanjapotrošačasabrendovimanadruštvenimmedijima. Kadapogledamobrojljudikojisupostalifanovinekogbrendazaključujemo da je tajbrojvomaporastao u poslednjihgodinudana (Pogledajsliku 21). Potrošačisuvišenegovoljni da se priključujuzajednicamaokupljenihokobrendova
 • Ali ovonijesamoprostopovezivajekorisničkihprofilasabrendovimanadruštvenimmrežama. Naše Wave 5 istraživanjepokazuje da skoropolaglobalnihaktivnih internet korisnikatvrdi da su se u nekomtrenutkupriključilinekombrendcommunity. (Pogledajsliku 22) To jasnoidentifikujepotrebu da se brendovinađunadruštvenimmedijima.
 • Da li je ovajdruštvenizahtevistizasvekategorije? Pitalismoljude da li suzainteresovanizainterakcijusabrendovimanavišemnivou u svimkategorijama (Pogledajsliku 23). To je podrazumevalodobijanjepristupadetaljnijiminformacijama o proizvodima, prekokontakatasadonosiocimaodluka pa do uticajanarazvojproizvoda. Iznašihrezultata je jasno da iako se očekivanjarazlikujupodruštvenimkategorijama, postojivelikibrojljudikojižele da se povežusabrendovima u svimkategorijama (iako je to povezivanjeponekadsamopovršno, recimodobijanjesamonajnovijihvesti).
 • Iakomnogikažu da su se uključili u brand community da bi dobili pristup besplatnim sadržajima (69.6%), najveći razlog je ipak mogućnost učenja (78.6%) kao i pristup novostima vezanim za proizvod (76.1%).U uticajnim ekonomijama, informacija je vredno blago.Ovi razlozi su uglavnom isti na svim tržištima, međutim, ako gledamo regionalno videćemo da postoje male razlike.U Latinskoj Americi, brand communities-u se priključuje da bi se nešto podržalo. U Aziji se uglanom priključuje na osnovu preporuke prijatelja dok se na Bliskom istoku priključuje kako bi se postalo deo zajednice koja isto razmišlja.
 • Kakvu korist brend ima od toga?Druga velika debata u društvenim medijima je identifikovanje vrednosti brand community angažovanja i interakcije. Od ukupnog broja ljudi koji se priključio brand community-ju, 72% njih kažu da imaju pozitivnije mišljenje o brendu, 71% kaže da će verovatno kupiti proizvod brenda, 66% kaže da se osećaju lojalnije brendu dok je 63% njih preporučilo drugima da se priključe brand community-ju. Dakle, jasno je da postoji prilika za kreiranjem akcija vezanih za brend, upravljanjem prodaje, povećanjem lojalnosti i kreiranjem podrške brendu koji svi zajedno predstavljaju sveti gral marketing komunikacija. Naravno, nije jednostavno kreirati kvalitetan društveni medij koji će doneti korist brendu.
 • Osećanje pripadnosti zajednici kao i razmena sličnih interesovanja najviše doprinosi brendu
 • Prvo što treba da razumemo je nivo drušvene aktivnosti u svakoj od kategorija. To činimo upoređujući prisutnost te aktivnosti u širokom spektru društvenog angažovanja, počevši od kreiranja sadržaja i saradnje sa drugim aktivnostima pa sve do jednostavnog traženja informacija.Ono što je evidentno, to je da se pojedine kategorije obraćaju širem auditorijumu, npr. muzika i filmovi, sa velikim brojem učesnika u kreiranju, razmeni i pretrazi.Nasuprot tome, kategorije kao što su sport i moda imaju mnogo manji broj učesnika ali mnogo veći broj onih koji su aktivni.Bilo kako bilo, sve kategorije imaju značajan broj ljudi koji učestvuju u saradnji sa brendovima i kompanijama. Razlog zbog koga je bitno razumeti nivo učestvovanja potrošača u okviru svake od kategorija je taj što taj nivo utiče na dubinu željene interakcije sa samim potrošačem u meri kojoj on to želi.
 • Možemo videti da različite kategorije zadovoljavaju potrebe različitih društvenih medija. Analiza kategorija pokazuje da je za npr. film najbitnije omogućiti pristup zabavnom sadržaju, dok je za npr. zdravlje najbitnije omogućiti korisnicima da nauče nešto novo (slika 27.). 
 • Nisu samo razlike kategorija o kojima treba da vodimo računa. Takođe je neophodno razmotriti ponašanje konkretne kategorije jer to ponašanje ima veliki uticaj na društvene potrebe i očekivanja.Ako npr. uočimo zajednicu okupljenu oko kompjuterskih nauka, možemo primetiti da je korisnički servis jednako važan za kreatore sadržaja kao i za one koji samo traže informacije (slika 28.). Bilo kako bilo, u svim ostalim slučajevima autori sadržaja žele dublji i raznovrsniji društveni odnos sa korisnicima, međutim jasno je da su mogućnost da se nauči nešto novo kao i lično usavršavanje dve najbitnije stvari.
 • Potpuno je jasno da shvatanje društvenih potreba samih potrošača predstavlja ključ kreiranja uspešnog programa društvenih medija. Ako svi potrošači žele pristup informacijama i vestima, nema potrebe za kreiranjem platforme čiji će sadržaj biti npr. neki vid interaktivnog igranja ili sl.Sa druge strane, ukoliko potrošači žele da aktivno učestvuju u razvoju samog proizvoda, nema potrebe za insistiranjem na sadržaju u vidu vesti ili dodatnih informacija.Pošto se ove potrebe veoma razlikuju u zavisnosti od zemlje, kategorije kao i profila potrošača, bitno je da imamo granularni pogled na društvene promene u konkretnom slučaju. Drugi važan faktor je razumevanje koje platforme i forme komunikacije najbolje odgovaraju potrebama.Wave 5 – The Socialization of Brands takođe sadrži bogatstvo informacija koje mogu pomoći u identifikovanju najuticajnijih platformi na makro i mikro nivou.Mi verujemo da nam kombinacija društvenih potreba i sposobnost platformi da zadovolji te potrebe, daje najbitnije neophodne informacije.

Wave 5 Serbia Wave 5 Serbia Presentation Transcript

 • The Socialisation of Brands
  Analiza društvenih medija - 2010
 • Sadržaj
  Uopšteno
  Uvod
  Nastavak Wave studije
  Metodologija
  Društveni izazov za brendove
  Pregled novih društvenih medija: izvorii motivi
  Gravitacioni pull društvenih mreža
  Rast miktobloginga
  Budući izgled društvenih medija
  Socialisation of Brands
  Uticaj: zaključak
 • Uopšteno
  Društvene mreže su postale neverovatno dinamično okruženje. Termini ako što su “friend” i “influencer” nisu niše dovoljni u razumevanju njihove suštine.
  Detaljnije poznavanje potreba i motivacije svakog potrošača je najbolji način za pravo razumevanje društvenih mreža i njihovih korisnika.
  Društvene mreže postaju vrlo moćne tačke u međusobno povezanim zajednicama ali to nisu samo ljudi koji su povezani u društvenim mrežama.Na društvenim mrežama već postoji velika potreba i za sve interaktivnijim odnosima sa brendovima.
  Skoro pola aktivnog Internet univerzuma se već priklučilo nekoj zajednici okupljenoj oko nekog brenda.
  Ove zajednice takođe imaju veliki uticaj na građenje lojalnosti brendu, podrške brendu i prodaju.
  Razumevanje prirode zahteva svakog pojedinačnog potrošača, grupe potrošača i tržišta je ključ za kreiranje uspešnog iskustva sa društvenih mreža.
 • Uvod
 • Zdravo
  47%pristupa brand communities
  Dobrodošli u Wave:
  Najveću i najdužu svetsku studiju o društvenim mrežama.
  1.5 milijarda poseta društvenim mrežama dnevno
  30%pristupa društvenim mrežama sa mobilnih telefona
  10% rastabroja menadžera na društvenim mrežama
 • Nastavak Wave studije
  15 zemalja
  7,500 ispitanika
  21 tržište
  10,000 ispitanika
  29 zemalja
  17,000 ispitanika
  38 zemalja
  23,200 ispitanika
  54 zemlje
  37,600 ispitanika
 • Proširenje Wave univerzuma
  Wave 5
  Algeria
  Argentina Australia
  Austria
  Bahrain
  Belgium
  Brazil
  Canada
  Chile
  China
  Colombia
  Czech Republic
  Denmark
  Ecuador
  Egypt
  Estonia
  France
  Germany
  Hong Kong
  Hungary
  India
  Italy
  Ireland (ROI)
  Japan
  Korea
  KSA
  Kuwait
  Latvia
  Lebanon Lithuania
  Malaysia
  Mexico Netherlands Norway
  Oman
  Philippines Poland
  Portugal
  Qatar
  Romania
  Russia
  Serbia
  Singapore
  Slovakia
  South Africa
  Spain
  Sweden
  Taiwan
  Thailand
  Tunisia
  Turkey
  UAE
  UK
  US
  Wave 1
  Australia
  Brazil
  China
  France
  Germany
  Italy
  India
  Japan
  Korea
  Mexico
  Philippines
  Russia
  Spain
  UK
  US
  Wave 2
  Australia
  Brazil
  China
  France
  Germany
  Greece
  India
  Italy
  Japan
  Korea
  Malaysia
  Mexico
  Pakistan
  Philippines
  Russia
  Singapore
  Spain
  Taiwan
  Thailand
  UK
  US
  Wave 3
  Australia
  Austria
  Brazil
  Canada
  China
  Czech Republic
  Denmark
  France
  Germany
  Greece
  Hong Kong
  Hungary
  India
  Italy
  Japan
  Korea
  Mexico
  Netherlands
  Pakistan
  Philippines
  Poland
  Romania
  Russia
  Spain
  Switzerland
  Taiwan
  Turkey
  UK
  US
  Wave 4
  Australia
  Austria
  Belgium
  Brazil
  Canada
  China
  Colombia
  Czech Republic
  Denmark
  Ecuador
  Finland
  France
  Germany
  Hong Kong
  Hungary
  India
  Italy
  Japan
  Korea
  Latvia
  Lithuania
  Malaysia
  Mexico
  Netherlands
  Norway
  Peru
  Philippines
  Poland
  Portugal
  Romania
  Russia
  Singapore
  South Africa
  Spain
  Sweden
  Turkey
  UK
  US
  54
  zemlje
  37,600
  ispitanika
 • Metodologija
  Q: Kadagovorimo o upotrebiInterneta, štaste od navedenogikadaradili?
  • Wave koristi istu metodologiju od Wave 1 do Wave 5, omogućavajući poređenje po svim Wave-ovima.
  • Celo istraživanje je sprovedeno u UM’s in-house sistemu istraživanja, Intuition
  • Obuhvaćeno je 37,600 aktivnih internet korisnika uzrasta 16-54 godina,u 54 zemlje
  • Sve ankete su dovršene do kraja, prikupljni podaci su čisto kvantitativni
  Zašto aktivni internetkorisnici?
  • Aktivni internet korisnici koriste internet svaki dan ili skoro svaki dan
  • Društvene mreže pokreću i koriste aktivni internet korisnici
  • Oni testiraju platforme i alate i oni će odlučiti koji alati i platforme će postati dominantni.
 • Društveni izazov za brendove
 • The Socialisation of Brands - plan
  Razumevanjekako, i što je još važnije, zašto ljudi koriste društvene medije
  Map the social landscape of the category you are operating in and where your consumer fits in that landscape
  Identify the social needs of the consumer
  Identify the platformsthat best meet those needs
 • Pregled novih društvenih medija
  Izvorii motivi
 • Razumevanje izvora i motiva
  Q: “Šta je od navedenog korisno kada hoćeš da......”
 • Multi-dinamične društvene mreže
  Q: “Šta je od navedenog korisno kada hoćeš da......”
 • Globalno povezivanje preko društvenih mreža
  Šta je društvena mreža?
  Sajt koji omogućava korisnicima da se upoznaju, pričaju, razmenjuju sadržaj i grade svoje zajednice.
 • Progresivan rast
  Q: “Šta je od navedenog korisno kada hoćeš da....”
 • I ovo je zaista globalni napredak
  Q: “Kadagovorimo o upotrebiInterneta, štaste od navedenogikadaradili u prethodnih 6 meseci?– Upravljaliprofilomnapostojećojdruštvenojmreži.“
  Wave 3
  Wave 4
  Wave 5
 • Povezanostljudi...
  Q: “Sa kolikoljudiotprilikeodržavatekontakt u privatnomživotuprekosledećihsredstava?”
 • ...i aktivnosti
  Q: “Šta ste od navedenog do sada uradili sa svojim profilom na društvenoj mreži? - Među ovima koji su koristili društvene mreže u poslednjih 6 meseci.”
 • Fantastičan rastmreža
  Q: “Sa kolikoljudiotprilikeodržavatekontaktprekosledećihsredstava?? Društvene mreže (prosek)“
  Wave 3
  Wave 4
  Wave 5
 • Razmena sadržaja se i dalje nastavlja
  Q: “Kadagovorimo o upotrebiInterneta, štaste od navedenogradiliu prethodnih 6 meseci?„
 • Ali je počelo da prenosi
  Q: “Šta ste od navedenog do sada uradili sa svojim profilom na društvenoj mreži?
  - Među ovima koji su koristili društvene mreže u poslednjih 6 meseci.
 • Blogovi i forumu su prerasli teme lične prirode
  Q: “Kadačitateblogove, koje od sledećihvrstabloganajčešćečitate??”- Među onima koji su čitali blog u poslednjih 6 meseci, “Štaste do sadauradilisasvojimprofilomnadruštvenojmreži?” - Među onima koji su koristili društvenu mrežu u poslednjih 6 meseci
  What is a blog?
  A blog is a website that is created by a user in order to update others with regular commentaries, opinions or share content.
 • I specijalizovalise
  Q: “Kadačitateblogove, koje od sledećihvrstabloganajčešćečitate?”- Među ovima koji su koristili društvene mreže u poslednjih 6 meseci.
 • Blogovanje
  Opadanje i stagnacija u zapadnimzemalja ali rast u ostalim
  Q: “Kadagovorimo o upotrebiInterneta, štaste od navedenogikadaradili u prethodnih 6 meseci?” - Čitamblogove/web blogove
  Wave 3
  Wave 4
  Wave 5
 • Rast mikrobloginga (Twitter)
  Q: “Kada govorimo o upotrebi Interneta da li ste koristilimikroblogingkaonpr. Twitter iliJaiku u poslednjih 6 meseci?
  Šta je mikroblog?
  To je blog na kome su postovi ograničene dužine (obično do 140 karaktera ili manje)
 • Rastmikrobloginga
  Q: Uzrast i pol ljudi koji su koristili mikrobloging u poslednjih 6 meseci
  34.1%
  42.6%
  65.9%
  57.4%
  Wave 5
  Serbia
  Wave 5
  global
 • Budući izgled društvenih medija
 • Novo povezivanje društvenihmedija
 • Posedovanjesmartphones-a povećava upotrebu interneta preko mobilnog telefona
  Q: % brojljudikojipristuajuinternetuputemmobilihtelefona i% vlasnika smart telefonakojipristuajuinternetuputemmobilihtelefona
 • I upotrebu društvenih medija
  Q: “Kadagovorimo o upotrebiinternetaprekomobilnog telefona, štaste od navedenog radili u proteklih 6 meseci? - Među ovima koji su koristili mobilni telefon i smartphone
 • Povezanost generacija
 • The Socialisation of Brands
 • Suština je u razmevanju izvora i motiva
  Društvenimediji su neverovatno dinamično okruženje
  Detaljnije poznavanje korisničkih potreba i pobuda je ključ za razumvanje suštine društvenih medija
  Razumevanjem ovih pobuda dolazi se do saznanja šta se u stvari dešava
  Odgovor zašto su ljudi angažovani na društvenim medijima je tekpočetak ali još uvek nedostaju delovi slagalice
  Da li potrošači žele da uspostave odnos sa brendovima?
  Kakvu vrstu iskustva ljudi žele da dobiju od brendova?
 • Da li suljudimanjezainteresovanizapovezivanjesabrendovimanaklasičan način na Internetu?
  Q:” Kada govorimo o upotrebi Interneta da li ste posetilizvanični sajt brenda/kompanije u poslednjih 6 meseci?“
 • Potrošačisuvoljnida se priključujuzajednicamaokupljenihokobrendova
  Q: “Kada govorimo o upotrebi Interneta šta ste radili na svoj nalogu na društvenoj mreži -Među ovima koji su koristili društvenu mrežu u poslednjih 6 meseci“

 • Veliki broj se već priključio zajednicama oko brendova
  Q: “Da li ste se priključili nekoj online zajednici okupljenoj oko brenda?“
 • Da li je ovo tačno za sve kategorije?
  Zdravlje
  75%
  Filmovi
  74%
  Muzika
  73%
  Telekominikacije
  71%
  Hrana
  70%
  Automobili
  63%
  Software
  71%
  Finansije
  67%
  Q: ,Među onima koji pokazuju interesovanje za ovu kategoriju, koliko je zainteresovano da uspostavi kontakt sa kompanijama?(Jedan ili više kontakata).
  Pod kontaktom se misli na pristup detaljnijim novostima o proizvodu ali i kontakt sa donosiocima odluka i uticaj na razvoj proizvoda
  Putovanja
  71%
 • Zašto se ljudi priključuju zajednicama okupljenih oko brendova?
  Q: Objašnjenje zašto su se neki priključili grupi okupljenoj oko brenda u odnosu na ove koje nikad nisu pristupili nijednoj grupi oko brenda u regionu.
  Da dobiju besplatan sadržaj
  Da podele zahvalnost
  sa drugima
  Da
  Podrže
  brend
  Da nauče
  nešto
  dodatno
 • Kakvu korist brend ima od toga?
  Q: “Kao posledica priključivanja grupi okupljenoj oko brenda, u kojoj meri se slažes sa sledećim izjavama?
  75%
  48%
  66%
  55%
  “Imam pozitivnije mišljenje o brendu”
  “Voljniji sam da kupim brend”
  “Osećam veću lojalnost prema brendu”
  “Pozvao sam ostale da se priključe”
 • Koji tip zajednice ima najveći benefit za sam brend?
  Q: % razlozi zašto su se ljudi , koji imaju pozitivnije mišljenje o brendu nakon priključivanja zajednici uopšte priključili nekoj zajednici okupljenoj oko brenda
  75%
  “Imam pozitivnijemišljenje o brendu”
 • The Socialisation of Brands - plan
  Understandhow and, more importantly, why people use social media
  Pregled društvenih aktivnosti u kategoriji koja ti odgovara i kojoj se tvoji potrošači priključuju
  Identifikovanjedruštvenihpotrebapotrošača
  Identifikovanje platformekoja najbolje odgovara potrebama
 • Nivo drušvene aktivnosti u svakoj od kategorija
  Q: “Kadagovorimo o načinunakojitražiteilirazmenjujeteinformacijekoje se tičurazličitihproizvoda i usluga, koje od sledećihizjavanajboljeopisujukakotražite i deliteinformacije u svakoj od sledećihkategorija?
  Note: potrošači mogu biti aktivni u više od jedne kategorije.
 • Različite kategorije, različite potrebe
  Q: ““Kadagovorimo o kompanijama u sledećim kategorijama, koje od sledećih izjava opisuje vrstu kontakta koju biste želeli da imate sa ovim kompanijama?
  Među onima koji pokazuju interesocanje u ovoj kategoriji.
 • Drugačija kategorija, drugačije potrebe
  Q: “Kadagovorimo o kompanijamakojepravekompjuterski softver, koja od sledećihizjavaopisujevrstukomunikacijekojubistehteli da imatesaovimkompanijama?
  Među ovima koji kreiraju sadržaj ili traže informacije u ovoj kategoriji.
 • Mapiranje potreba
 • Uticaj
 • Uticaj
  Društveni mediji su neverovatno dinamično okruženje.
  Termini ako što su “friend” i “influencer” nisu više dovoljni u opisivanju niza društvenih aktivnosti i interakcija koji proizilaze iz ogromnih zajednica koje su sada izgrađene na internetu.
  Detaljnije poznavanje potreba i motivacije svakog potrošača je najbolji način za pravo razumevanje društvenih mreža i njihovih korisnika.
  Društvene mreže postaju vrlo moćne tačke u međusobno povezanim zajednicama ali to nisu samo ljudi koji su povezani u društvenim mrežama.Na društvenim mrežama već postoji velika potreba i za sve interaktivnijim odnosima sa brendovima.
  Još malo pa je pola od ukupnog aktivno internet univerzuma već priključeno nekoj zajednici okupljenoj oko brenda.
  Ove zajednice takođe imaju veliki uticaj na građenje lojalnosti brendu, podrške brendu i prodaju.
  Razumevanje prirode zahteva svakog pojedinačnog potrošača, grupe potrošača i tržišta je ključ za kreiranje uspešnog iskustva sa društvenih mreža.
 • Šta ovo sve znači za vaš biznis?
  Wave 5 – The Socialisation of Brands je vrlo detaljna studija ali postoji još dosta aspekata koje nismo uspeli da obuhvatimo u ovom izveštaju.
  Ako želite da znate kako da koristite društvene medije da i kako to može da utiče i poboljša vaš biznis, najbolje bi bilo da kontaktirate :-
  Example
  Glen Parker
  Research Director – EMEA
  Glen.Parker@umww.com
 • O studiji
  Wave 5 - The Socialisation of Brands je deo UM –ovogglobalnog programa istraživanja koji je obavljen sa ciljem da se definišu ogromne promene nastale u komunikacionih tehnologijama.
  Istraživanje se sprovodi jednog godišnje, počevši od 2006.godine.
  Istraživanje je sproveo UM EMEA istraživački tim u saradnji sa globalnom mrežom UM-ovih agencija.
  Ukoliko imate dodatnih pitanja o ovom istraživanju ili o budućim Wave projektima, slobodno nas možete kontaktirati:
  Glen Parker
  Research Director – EMEA
  Glen.Parker@umww.com
  Lindsey Thomas
  Research Executive– EMEA
  Lindsey.Thomas@umww.com
 • Hvala