Sejarah Tingkatan 3

18,080 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
18,080
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
101
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sejarah Tingkatan 3

 1. 1. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah SMR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SEJARAH TINGKATAN 3 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEM ENT ERIAN PELAJARAN MALAYSIA APRIL 2002 i
 2. 2. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAHSEJARAH
 3. 3. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRPUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUMKEM ENT ERIAN PELAJARAN MALAYSIA ISBN
 4. 4. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR KANDUNGAN Rukun Negara i Falsafah Pendidikan Negara ii Kata Pengantar iii Pendahuluan 1Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran 3 Sejarah Huraian Sukatan Pelajaran: Tingkatan 3 20 - 50
 5. 5. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah SMR RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendakmencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruhmasyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapatdinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yangliberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden.Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruhtenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkanatas prinsip-prinsip berikut:- KEPERCAY AAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah SMR FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebihmemperkembangkan potensi individu secara menyeluruh danbersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikansumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara. ii
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah SMRKATA PENGANTARHuraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini mendukung Selain itu, Huraian Sukatan Pelajaran ini juga dapat membantucita-cita murni bagi menyediakan pendidikan yang releven, terkini guru menyediakan serta melaksanakan aktiviti pengajaran dandan unggul bagi melahirkan generasi cemer lang. Hurain Sukatan pembelajaran secara berkesan dengan berpandukan tema/tajuk,Pelajaran ini digubal berasaskan Sukatan Pelajaran dan Falsafah hasil pembelajaran, cadangan aktiviti pembelajaran dan penerapanPendidikan kebangsaan bagi menyediakan murid menghadapi unsur patriotisme yang telah diolah secara terperinci.cabaran masa depan, perkembangan dunia teknilogi maklumat dankomunikasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke- Dalam usaha menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang21. disemak semula ini, banyak pihak yang terlibat terutamanya guru, pensyarah maktab, pensyarah universiti serta pegaw aiHuraian Sukatan Pelajaran memberi penekanan aspek kognitif, Kementerian Pendidikan dan individu yang mew aklili badan-badanafektif dan psikomotor, serta menyerapkan unsur bernilai tambah tertentu.alaf baru seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar seumurhidup, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, teori Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbunganpelbagai kecerdasan dan pendekatan kajian masa depan. Huraian kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraianini juga member i penekanan kepada penerapan nilai murni dan Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkansemangat patriotik. Semua elemen ini diharap dapat diaplikasikan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.oleh murid dalam kehidupan har ian dan dunia pekerjaan kelak.Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah ini dihasilkan dengan tujuanmembantu guru mentafsir serta memantapkan pemahaman tentangmatlamat, objektif dan isi kandungan Sukatan Pelajaran Sejarah. (Dr. Sharifah Maim unah Bt. Syed Zin) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum iii
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah SMR PENDAHULUAN Status Sejarah adalah mata pelajaran teras dalam Kurikulum Kurikulum Sejarah bagi peringkat SMA pula dirancang Memperoleh Mata Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang w ajib dengan tujuan supaya murid memperoleh perspektif yang perspektif Pelajaran dipelajari oleh semua pelajar secara berterusan selama lebih luas tentang proses perkembangan masyarakat dan yang lu as Sejarah lima tahun. Oleh itu kurikulum Pendidikan Sejarah pada negara. Sejarah perkembangan dan proses evolusi peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR) mestilah peradaban dunia akan dikaji bagi melengkapkan mempunyai kesinambungannya pada peringkat Sekolah perspektif pendidikan Sejarah. Pengetahuan dan Menengah Atas (SMA), supaya asas-asas pengetahuan, pemahaman tersebut membolehkan pelajar melihat nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan pengalaman yang secara perbandingan peradaban yang dicapai oleh diperoleh dapat diperkukuh dan diperkembangkan lagi. negara luar dan menghubungkaitkannya dengan masyarakat negara kita. Dengan ini murid dapat memahami kedudukan negara sebagai sebahagianPendekatan Pada peringkat SMR, kandungan kurikulum daripada peradaban dunia. kronologi menumpukan kepada pemahaman yang menyeluruh dan memberi gambaran jelas tentang sejarah negara. Oleh KBSM menegaskan kesepaduan unsur pengetahuan, Kesepaduan itu kandungan kurikulum Pendidikan Sejarah lebih peningkatan daya intelek, pemupukan nilai-nilai murni unsur berbentuk rentetan peristiw a yang membincangkan dan perkembangan kemahiran belajar. Dalam edisi tentang aspek kehidupan masyarakat dan negara dari penyemakan kurikulum Sejarah ini, kesepaduan dan segi politik, ekonomi dan sosial. Rentetan peristiw a ini kesinambungan unsur-unsur ini diteruskan. Di samping disusun secara kronologi supaya pelajar dapat pengetahuan sejarah, konsep-konsep dan kemahiran memahami proses perkembangan masyarakat dan asas disiplin sejarah seperti kemahiran pemikiran sejarah negara, serta unsur-unsur kesinambungan dan dan unsur patriotisme diberi penekanan dan perubahan yang ber laku. Dalam rentetan peristiw a ini diperkukuhkan dalam proses pengajaran dan dimasukkan pula sejarah negara luar yang mempunyai pembelajaran. kaitan dengan sejarah negara kita. Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi pelajar untuk mengetahui dan Dalam usaha untuk melahirkan generasi yang dapat Pemupukan memahami hubungan dan kaitannya dengan sejarah memenuhi matlamat dan aspirasi negara, pendekatan kemahiran Malaysia. pengajaran dan pembelajaran pendidikan Sejarah perlu berfikir menjurus kepada pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiran pemikiran sejarah di kalangan murid di samping nilai-nilai murni dan semangat patriotik. 1
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah SMRPenerapan Patriotis me adalah perasaan cinta yang kuat terhadap Per kembangan pembelajaran turut didorong oleh peningkatan Pendidikan unsur tanah air. Perasaan ini perlu w ujud di hati setiap individu pendidikan sepanjang hayat. Sehubungan itu penampilan sepanjangpatriotisme rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Sehubungan itu, pendidikan Sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang dinamik, hayat semangat patriotik dapat membentuk rakyat Malaysia dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang yang bersatu padu dan harmoni. Justeru, berdasarkan melibatkan para pelajar secara aktif dan berterusan. pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek sejarah negara, murid dibimbing untuk menganalisis dan menilai Tujuan pendidikan Sejarah adalah untuk memupuk semangat fakta-fakta sejarah secara rasional. Natijah daripada setia negara dan perasaan bangga sebagai rakyat Malaysia pemahaman dan penghayatan sejarah negara, murid melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. Di dapat membina kekuatan semangat cinta akan negara. peringkat Sekolah Menengah Rendah, pembelajaran tentang sejarah negara yang meliputi jangka masa selama lima ratus tahun disusun secara kronologi. Ia bertujuan untuk memberiPendidikan Waw asan 2020 menyarankan Malaysia menjadi negara pemahaman menyeluruh dan suatu gambaran lengkap bertaraf maju mengikut acuan kita sendir i. Oleh itu, rakyat tentang sejarah negara kepada murid. Rentetan peristiw a ini dunia Malaysia perlu mempunyai pengetahuan tentang dunia membaw a tema-tema tersendiri yang dijadikan pokok luar supaya berkemampuan untuk bersaing dengan perbincangan. Kesemuanya mempunyai enam tema seperti mereka. Persaingan tidak dapat dielakkan dalam dunia berikut: globalisasi kerana kuasa politik dan ekonomi dikaw al Tema 1 : Tamadun Awal Dan Keagungan Kesultanan oleh masyarakat yang berilmu dan ber maklumat. Maka Melayu Melaka adalah penting pendidikan di Malaysia memperkenalkan murid kepada dunia luar menerusi kurikulum futuris Tema 2 : Kesultanan Melayu Melaka Menjadi Asas yang turut menekankan kepada pendidikan bertaraf Kerajaan Masa Kini. dunia yang berkait rapat dengan teknologi maklumat. Tema 3 : Kemakmuran dan kekayaan Negara Kita Menarik Kuasa Luar untuk MenjajahPenyuburan Daya tahan perlu disuburkan di kalangan murid. Tema 4 : Tindak Balas Masyarakat Tempatan daya tahan Pembinaan daya tahan menerusi kemahiran Terhadap Penjajah British pembelajaran, pemahaman, dan pemikiran. Murid yang berdaya tahan bukan sahaja berupaya mempelajari Tema 5 : Perjuangan Rakyat ke Arah sesuatu yang baru, memahaminya dengan mendalam, Kemerdekaan Tanah Air bahkan mampu memilih maklumat yang penting dan relevan. Tema 6 : Pembentukan Persekutuan Malaysia Daripada enam tema di atas, Tema 1 dan 2 dipelajari di Tingkatan I, diikuti dengan Tema 3 dan 4 di Tingkatan II dan 2
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR Tema 5 dan 6 di Tingkatan III.Selain mengkaji tema-tema tersebut, aspek-aspek tentang SejarahTempatan turut dikaji. Kajian Sejarah Tempatan bertujuan memberi MATLAMATpengalaman secara langsung kepada murid mengkaji aspek-aspeksejarah yang ada di sekeliling mereka. Melalui pengkajian ini, Pendidikan Sejarah bertujuan untuk memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagaikemahiran seperti mencari, mengumpul, mengelas, mentafsir warganegara Malaysia dan w arga dunia. Melaluimaklumat dan fakta sejarah dapat dipertingkatkan. Pengalaman inijuga diharapkan akan dapat menimbulkan kepekaan dan memupuk pengetahuan dan penghayatan sejarah tanahair dan sejarah negara luar yang berkaitan, para murid dapatminat pelajar terhadap sejarah. memahami keadaan masyarakat dan negara sertaKajian Sejarah Tempatan memberi tumpuan kepada hal-hal yang hubungannya dengan sejarah dunia. Usaha ini bertujuan mew ujudkan semangat perpaduan dan kekitaan bangsabersangkutan dengan keadaan setempat. Unsur-unsur yang boleh dan negara Malaysia. Pendidikan Sejarah juga dapatdijadikan kajian seperti tokoh, peristiw a, perkembangan ekonomi, mew ujudkan ingatan bersama terhadap Sejarah sebagaiadat resam dan tradisi setempat. rangka rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman antarabangsa.Bagi Tingkatan I kandungan Kajian Sejarah Tempatan meliputi: SEJARA H DIRI DAN KELUARGA OBJEKTIFBagi Tingkatan 2 liputan kajian ialah: Kurikulum sejarah membolehkan murid : SEJARA H SEKOLA H 1. menyusur galur sejarah diri dan salasilah keluarga;Bagi Tingkatan 3 liputan kajian ialah: 2. menulis dan menghuraikan sejarah perkembangan SEJARA H PERSEKITARA N KAWASAN SEKOLAH sekolah; SEJARA H KAWASAN TEMPAT TINGGAL/KEDIA MAN 3. menyatakan asal usul dan perkembangan masyarakat dan negara; 4. menyatakan w arisan tradisi Kesultanan Melayu Melaka; 3
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR 5. menjelaskan sejarah negeri-negeri di Malaysia dari segi bentuk kerajaan, pentadbiran, ekonomi dan sosial; 6. memiliki perasaan bangga dengan kegemilangan tamadun bangsa dan negara; 7. menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan dan pembangunan negara;8. mempunyai dan mempertingkatkan semangat patr iotik dan bersedia melibatkan diri dalam usaha mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara;9. mempertingkatkan daya pemikiran dan kematangan berasaskan iktibar daripada per istiw a sejarah;10. menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional. 4
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR KandunganORGANISASI KURIKULUM Fokus utama kandungan kurikulum pendidikan Sejarah SejarahOrganisasi kurikulum Sejarah merupakan kesepaduan berbentuk adalah kepada pengetahuan dan pemahaman Sejarah Malaysia‘intra’ iaitu yang berlaku dari dalam mata pelajaran ini. Unsur-unsur Negara Malaysia. Pengkajian Sejarah ini ber mula sebagaiyang terlibat ialah ilmu (kandungan), kemahiran (Struktur disiplin dengan zaman prasejarah hingga masa kini. fokuspendidikan Sejarah: Kemahiran Pemikiran Sejarah) dan penerapan pengkajia nnilai (patriotisme) yang boleh menyuburkan intelek, rohani, emosi Kandungan kurikulum Sejarah memberi tumpuan kepadadan jasmani. Kesepaduan ini berjalan serentak dalam pengajaran Kajian aspek-aspek sejarah tempatan berfokus kepada Sejarahdan pembelajaran secara berterusan. pengkajian yang bersifat mikro iaitu tentang hal-hal Tempatan bersangkutan dengan keadaan setempat. Kajian Sejarah Tempatan merangkumi aspek sejarah diri dan keluarga, sekolah, persekitaran kaw asan sekolah dan kaw asan tempat tinggal atau kediaman. Sejarah negara bertitik tolak dari Zaman Kesultanan Melayu Melaka kerana ia adalah sebuah kerajaan yang kuat di Gugusan Kepulauan Melayu pada kurun ke 15. Pada zaman kegemilangannya, Kesultanan Melayu Melaka telah membina satu tradisi budaya, politik dan ekonomi yang diw arisi sehingga kini. Walaupun pengkajian sejarah negara dimulakan dengan Kesultanan Melayu Melaka, sejarah petempatan-petempatan dan kerajaan-kerajaan aw al di Gugusan Kepulauan Melayu juga dikaji. Aspek sejarah negara luar dikaji terutama dalam hal-hal Pengkajian yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Aspek ini sejarah luar dimasukkan dengan tujuan supaya murid dapat negara yang memahami secara lebih jelas tentang sejarah negara berkaitan kita. Rajah 1: Organisasi Kurikulum Sejarah 5
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRUnsur PatriotismeFokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam semangat iii. Bersemangat Kekitaanpatriotik yang memupuk nilai-nilai murni di kalangan murid bagimelahir kan w arganegara yang: bersatupadu dan berhar moni bertolak ansur dan bertoleransii Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia bekerjasama dan tolong menolong hormat menghor mati menghor mati raja dan pemimpin negara bersefahaman dan ber muafakat menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh negara muhibah atau semangat ber masyarakat menghor mati lambang-lambang negara (seperti bendera, lagu kebangsaan, jata negara) iv. Berdisiplin menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara berakhlak dan berbudi pekerti mulia menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya mempertahankan dan menjunjung Per lembagaan bangsa Negara berbangga dengan sejarah negara mematuhi peraturan dan undang-undang berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah tinggiii Bersemangat Setia Negara bertindak w ajar bersifat amanah dan jujur cinta akan bangsa dan negara berlaku adil dan bertimbang rasa taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara sedia berkorban untuk bangsa dan negara v Berusaha dan Produktif bertanggungjaw ab kepada bangsa dan negara berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan rajin dan gigih bangsa dan negara berdikari peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan tabah menghadapi cabaran negara menyokong dan melibatkan diri dalam usaha bersyukur sebagai w arganegara Malaysia pembangunan berganding bahu membangunkan negara berilmu dan berketrampilan 6
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRStruktur Disiplin Sejarah Inkuiri dalam SejarahPendidikan Sejarah mempunyai teras struktur disiplin yangsistematik. Pemahaman terhadap struktur ini akan Sejarah merupakan disiplin ilmu yang berkembang untukmengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran sejarah mencari kebenaran tentang masa lalu. Oleh itu, sejaraw an,yang lebih dinamik. Struktur disiplin pendidikan Sejarah meliputi: guru sejarah dan murid adalah terdedah kepada persoalan: Apa, Mengapa, Bagaimana, Bila Dan Siapa (Pemikiran Inkuiri) setiap kali mereka mempelajari ilmu sejarah. Di dalam Pendidikan Sejarah, guru-guru akan membimbing INKUIRI DALAM SEJARAH murid untuk mengemukakan persoalan-persoalan pada aw al pengkajian Sejarah. Melalui persoalan ini, murid akan berusaha mencari sumber, bukti atau maklumat yang dapat PENGUMPULAN SUMBER menjaw ab persoalan yang telah ditimbulkan. Pengumpulan Sumber KEMAHIRAN PEMIKIRAN SEJARAH Ilmu Sejarah pada asasnya mementingkan pengkayaan sumber sejarah di kalangan murid. Murid didedahkan tentang tatacara mendapatkan sumber, punca-punca PENJELASAN SEJARAH sumber, pengkelasan sumber pertama dan kedua. Seterusnya merekod bukti-bukti yang diperoleh daripada sumber-sumber tersebut. Umumnya sumber merangkumi PEMAHAMAN SEJARAH sumber lisan dan tulisan, artifak, gambar, lukisan, bangunan dan persekitaran yang dapat menjelaskan tentang sesuatu peristiw a masa lalu. EMPATI Rajah 2 : Struktur disiplin Sejarah 7
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR Kemahiran Pemikiran SejarahPemikiran Sejarah adalah satu mata pelajaran yang dapat merangsang i. Memahami kronologi – bermakna melihat masa lalu, kiniKritis dan pemikiran. Ia membolehkan murid- murid melihat secara empati dan akan datang mengikut urutan sesuatu peristiw a analitis dan menganalisis bagaimana manusia menggunakan masa, sejarah itu berlaku. Di samping itu murid- murid dididik ruang, perubahan dan kesinambungan. Pemahanan Sejarah dengan kemahiran memahami konsep masa mengikut pula dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bermaksud kemajuan sesuatu tamadun disamping memahami pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek konversi masa iaitu melabelkan sesuatu peristiw a kehidupan manusia masa silam dan kini. Pemahaman ini boleh mengikut zaman seperti Zaman Darurat, Zaman Meleset diperolehi jika kesemua aspek dikaji dan pelbagai faktor dan Zaman Penjajahan tanpa menyatakan tahunnya. dianalisis serta dilihat secara keseluruhan. ii. Meneroka bukti – melibatkan kemahiran mengenal pastiMeneroka Pemikiran sejarah pula adalah merupakan satu bentuk proses sumber pertama dan kedua membuat perbandingan idea kognitif yang murid- murid meneroka idea yang kompleks dan antara kedua-dua sumber disamping mendapatkankompleks abstrak dengan bimbingan guru. Justeru, murid- murid dapat maklumat sejarah dari sumber-sumber tersebut. Perkara dan memahami secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek ini dapat merangsang pemikiran sejarah seseorang murid abstrak kehidupan manusia silam sehingga ke hari ini. di samping memahami masalah sejarah dan sifatnya yang interpretatif.Kemahiran Kemahiran pemikiran sejarah adalah lebih spesifik kepada pemikiran disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Kemahiran ini membolehkan iii. Membuat interpretasi – ber maksud membuat tafsiran sejarah murid memahami bagaimana sejaraw an merekonstruksi terhadap sesuatu peristiw a dengan memberi ulasan dan spesifik peristiw a lalu dengan menggunakan sumber yang menjadi bukti kupasan. Mur id- murid disedarkan tentang perbezaan untuk menentukan signifikan sesuatu tarikh, tokoh, peristiw a, tafsiran dan perspektif yang wujud di kalangan sejaraw an. lokasi dan aktiviti manusia masa lalu. Mereka dapat membezakan fakta sejarah dengan tafsiran sejarah dengan menyedari bahaw a kedua-dua ini adalahPemikiran Murid-mur id diajar memahami ciri-ciri sejarah supaya mereka berkaitan antara satu sama lain. Kritis dan dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan lebih kritis danimaginatif analitis. Kemahiran ini dipupuk dan diperkembangkan di iv. Membuat imaginasi – adalah suatu usaha melibatkan kalangan murid- murid dengan kemahiran-kemahiran seperti murid-mur id dengan sesuatu situasi dalam peristiw a kemahiran kronologi, meneroka bukti, membuat interpretasi, sejarah yang dikaji. Kemahiran imaginasi ini ialah secara membuat imaginasi dan membuat rasionalisasi. visual dan empati. 8
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR v. Membuat rasionalisasi – melibatkan penggunaan akal Empati fikiran dan membuat pertimbangan yang w ajar dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Usaha ini memerlukan Empati dalam sejarah ditakrifkan sebagai suatu pencapaian kemahiran murid-mur id untuk mengumpul data, membuat pemikiran yang memahami sesuatu peristiw a masa lalu hipotesis, menentukan signifikan bukti dan membuat daripada pelbagai perspektif. murid yang dapat melihat inferen daripada data yang dikumpul. sejarah secara empati sebenarnya membina corak pemikiran yang lebih terbuka, toleransi dan matang. Sejajar dengan itu, Penjelasan Sejarah Pendidikan Sejarah adalah ‘alat’ yang dapat menghasilkan warganegara yang lebih bertanggungjaw ab. Kemahiran Melalui pendekatan bersepadu, penekanan juga perlu meng- diberi ke atas penggunaan Bahasa Melayu sebagai alat organisasi Kemahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk murid- mur id untuk membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah meneroka ruang-ruang ilmu dalam disiplin sejarah ialah : dan dan mengutarakan pendapat dengan menggunakanberkomunikasi bahasa yang gramatis, tepat dan ber kesan dalam bentuk Kemahiran Berkomunikasi tulisan atau lisan. Sehubungan itu, murid akan belajar Kemahiran Menggunakan Teknologi mengorganisasikan analisis sumber sejarah dengan Kemahiran Bekerja dengan Orang Lain dalam Kumpulan menggunakan kemahiran pemikiran sejarah dengan Kemahiran Mengurus, Memilih dan Menganalisis Maklumat sempurna. Mereka merekod hasil analisis dan seterusnya menulis atau menjelaskan dengan tepat dan Kemahiran Menggunakan Idea dan Teknik Matematik bertanggungjaw ab. Kemahiran Memahami Budaya Pemahaman Sejarah Kem ahiran Berfikir yang perlu dikuasai oleh murid pula boleh dibahagi kepada 2 kategori utam a iaitu : Pemahaman sejarah ber maksud pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupan Kemahiran Berfikir Secara Kritis manusia zaman silam. Perkara ini membolehkan murid Kemahiran Berfikir Secara Kreatif melihat zaman silam secara empati. Pemahaman sejarah boleh mendidik murid menganalisis bagaimana manusia mengalami perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan. 9
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRRajah 3 menunjukkan peta domain pemikiran yang mengaitkan dua kemahiran berfikir dengan dua proses berfikir. Matlamat pembelajarankemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) menuju kepada proses membuat keputusan dan meny elesaikan masalah dengan bijak. PEMIKIRAN KRITIS PEMIKIRAN KREATIF Mencirikan Menjana idea Membandingkan dan Membuat inferens membezakan Menghubungkaitkan Mengumpulkan dan Meramal mengelaskan Membuat hipotesis Membuat urutan Mensintesis Menyusun mengikut keutamaan Mengitlak Menganalisis Menganalogi Mengesan kecondongan Membuat gambaran mental Menilai Mereka cipta Membuat kesimpulan KBKK MEMBUAT KEPUTUSAN MENY ELESAIKAN MASALAH Rajah 3: Peta Domain Pemikiran 10
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR PETUNJUK PEMIKIRAN KRITIS DAN KREATIF Berikut adalah Jadual Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kraetif yang dapat memberi panduan kepada guru secara terperinci untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran.Petunjuk Pem ikiran KritisPem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam aa) Mencirikan Menyatakan ciri unsur Memerihalkan sifat c) Mengum pulkan dan Membuat pengelasan Mengenal pasti Menyenaraikan ciri, sifat mengelaskan berasaskan kepada ciri yang kriteria seperti ciri, dan unsur sepunya sifat, kualiti dan unsur Mengenal pasti kualiti, sifat, Mengasingkan dan Mengumpulkan mengikut sesuatu konsep. ciri dan unsur mengumpulkan sesuatu kategori Menyebut ciri, sifat dan peristiw a kepada Mengumpulkan mengikut ciri unsur kumpulan masing- yang boleh dibandingkan masing berdasarkan Mengkategorikan cirib) Membandingkan kriteria tertentu seperti Menyusun mengikut kriteria dan m embezakan ciri. Pengumpulan ini Menyusun mengikut Mencari persamaan dan perbezaan adalah berdasarkan kumpulan Mencari persamaan ciri sepunya. Menentukan ciri sepadan dan perbezaan dan tak sepadan berdasarkan kriteria Menyatakan ciri serupa dan seperti ciri, sifat, d) Membuat urutan Menyusun mengikut sesuatu tidak serupa kualiti dan unsur tertib berasaskan nilai, Menyatakan persamaan dan Menyusun maklumat sesuatu peristiw a. abjad, kronologi, corak, perbezaan mengikut tertib masa dan lain- lain Menyusun ciri yang sama berdasarkan sifatnya Menyusun secara menaik dan berbezaan seperti masa, bentuk atau menurun atau bilangan. Menyusun secara rantai urutan 11
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a memberi m akna yang sam ae) Menyusun mengikut Mengatur mengikut sesuatu Mencari bukti yang keutam aan kriteria daripada yang paling menyokong penting kepada yang kurang Mengimbas kembali idea Menyusun maklumat penting Mengkaji kesan baik dan mengikut tertib Menyenaraikan idea yang buruk berdasarkan paling penting kepada yang Mengkaji keputusan kepentingan. kurang penting berasaskan fakta Menyusun berdasarkan segera kepada kurang segera g) Mengesan Menentukan pendirian berat Menyenaraikan mengikut kecondongan sebelah hierarki berdasarkan Menentukan pemberatan matlamat Mengesan pandangan kepada satu pihak Mengatur mengikut paling atau pendapat yang Menentukan pendirian ke hadapan kepada paling berpihak kepada atau satu pihak belakang menentang sesuatu. Menyusun mengikut paling atas kepada paling baw ah (h) Menilai Menaksir maklumat Mempertimbangkan pendapatf) Menganalisis Mencerakin maklumat Membuat dan pandangan Mengolah idea pertimbangan tentang Mempertimbangkan Mengolah maklumat Mengesan penyebab sesuatu perkara cadangan dengan Menghuraikan faktor daripada segi Menyatakan rasional menghuraikannya penyebab kebaikan dan Membahaskan isu atau kepada bahagian Membuat andaian keburukan, pernyataan yang lebih kecil bagi berasaskan maklumat berdasarkan bukti Membuat pertimbangan memahami sesuatu atau dalil yang sah. Memberi alasan untuk Menghuraikan mengikut cir i konsep atau peristiw a menerima atau menolak Menghuraikan kepada serta mencari makna bahagian Membuat pilihan yang tersirat. Mencerakin komponen yang Mengimbas kembali pilihan terlibat Menentukan nilai 12
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR Petunjuk Pem ikiran Kreatif Pem ikiran Kritis Perkataan atau frasa yang Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a memberi makna yang samai) Mem buat Merumuskan isu a) Menjanakan idea Mengemukakan idea kesim pulan Menyatakan hasil selepas Mencadangkan alternatif analisis Mencadangkan sebab Membuat pernyataan Menyusun alasan Menghasilkan idea Menyenaraikan idea tentang hasil sesuatu Membuat resolusi yang berkaitan kajian yang Menyatakan cara lain Membuat persetujuan dengan sesuatu Menyumbangkan pendapat berdasarkan kepada Membuat keputusan perkara. sesuatu hipotesis Menyatakan kemungkinan bijaksana yang muktamad Menghasilkan idea atau mengukuhkan Membuat rumusan Mencetus idea sesuatu perkara Menggulung hujah Melahir kan idea berdasarkan penyiasatan. b) Membuat inferens Membuat kesimpulan aw al daripada pemerhatian Membuat kesimpulan Membuat rumusan aw al aw al yang daripada data munasabah, yang Membuat kesimpulan aw al mungkin benar atau daripada maklumat tidak benar untuk Membuat tanggapan aw al menerangkan sesuatu Membuat penyataan aw al peristiw a atau Membuat pendirian aw al pemerhatian. Menyatakan ketetapan aw al 13
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR Pem ikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang memberi m akna yang sam a memberi makna yang samac) Menghubungkaitkan Menerangkan sebab dan e) Mem buat hipotesis Menyatakan cadangan yang akibat perlu diuji kesahihannya Membuat perkaitan Menyatakan perkaitan Membuat pernyataan Membuat andaian yang dalam sesuatu keadaan Menyatakan sebab musabab umum tentang perlu dibuktikan atau peristiw a untuk hubungan antara kebenarannya Menyatakan implikasi mencari sesuatu sruktur pemboleh ubah Membuat pernyataan yang mengkaji perkaitan dimanipulasikan dan atau corak perlu diuji ketepatannya Mencari per kaitan pemboleh ubah perhubungan. Menyatakan pandangan Mengaitkan idea bergerak balas yang yang perlu diuji kejituannya Menyatakan pertalian difikirkan benar bagi Membuat perhubungan menerangkan sesuatu perkara atau peristiw a. Pernyataan ini perlud) Meram al Menyatakan apa yang akan diuji untuk membuktikan berlaku kesahihannya. Membuat jangkaan Membuat jangkaan tentang sesuatu Menganggarkan apa yang peristiw a berdasarkan akan berlaku f) Mensintesiskan Menggabungkan idea pemerhatian dan Membuat pelunjuran Menggubal semula pengalaman yang lalu Menyatakan kemungkinan Menggabungkan unsur Menyatukan idea-idea atau data yang boleh yang akan berlaku yang berasingan untuk Menyepadukan idea dipercayai. menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan, lukisan dan artifak. 14
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang Pemikiran Kreatif Perkataan atau frasa yang memberi makna yang sama memberi makna yang samag) Mengitlak Membuat pernyataan umum j) Mereka Cipta Cadangan idea original berdasarkan pola Menghasilkan gubahan Membuat pernyataan Membuat generalisasi Menghasilkan sesuatu yang original umum terhadap sesuatu Membuat rumusan umum baru atau melakukan Mereka bentuk perkara untuk daripada keseluruhan idea pengubahsuaian kepada Mencipta sesuatu keseluruhan kumpulan sesuatu yang sedia ada Membuat inovasi berdasarkan untuk mengatasi masalah Menghasilkan idea yang pemerhatian ke atas secara terancang. kreatif sampel atau beberapa Membuat pengubahsuaian maklumat daripada kumpulan itu.h) Menganalogikan Memetafora Membuat sindiran Membentuk kefahaman Membuat kiasan tentang sesuatu konsep Membuat perlambangan yang kompleks secara Membuat simulasi mengaitkan konsep itu Membandingkan sesuatu dengan konsep yang yang ada ciri persamaan mudah yang mempunyai ciri serupa.i) Mem buat gam baran Mengimaginasi mental Menggambarkan dalam bentuk lain Membuat tanggapan atau Membayangkan dalam membayangkan sesuatu minda idea, konsep, keadaan Melakar kan peta minda atau gagasan dalam Membuat khayalan minda atau fikiran. Cuba fikirkan suatu per istiw a 15
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRPENERANGAN TENTANG LAJUR DAN ARASHuraian Sukatan Pelajaran ( HSP) Kurikulum Sejarah ini Hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid ini terbahagidipersembahkan dalam tiga bahagian iaitu Sinopsis Tema/Tajuk, kepada tiga aras mengikut kompleksiti sesuatu tajuk atau bidangCarta Aliran dan Perincian Kandungan Sukatan Pelajaran. pembelajaran seperti mana yang dijelaskan dalam jadual di baw ah:Sinopsis Tema/Tajuk merupakan ringkasan keseluruhantema/tajuk yang memberi kefahaman mengenai kandungan dan Mencakupi kemahiran pemikiran Sejarah yangskop keseluruhan sesuatu tema/tajuk. ARAS 1 mudah. Murid dapat memahami peristiw a ( Asas ) sejarah secara kritis dan imaginatif (empati)Carta aliran pula bertujuan menerangkan dengan lebih jelas tentang segala aspek kehidupan manusiatentang rentetan peristiw a bagi sesuatu tema/tajuk. Carta aliran secara langsung dan mudah.mengandungi empat elemen iaitu latar belakang, sebab dan akibat,fokus utama dan kesan. Mencakupi kemahiran pemikiran Sejarah yangPerincian kandungan Sukatan Pelajaran pula dipersembahkan lebih tinggi. Murid boleh melihat secara empatidalam lima lajur iaitu Tema/Tajuk, Hasil Pembelajaran, Konsep ARAS 2 dan menganalisis bagaimana manusia/Istilah, Cadangan Kaedah Pembelajaran dan Unsur/Hasil Tingkah ( Standard ) menggunakan masa, ruang, perubahan danLaku Patriotisme. kesinambungan tentang segala aspek kehidupan manusia secara langsung dan mudah. Dalam lajur Tajuk disenaraikan tajuk/subtajuk dan ruang Mencakupi kemahiran pemikiran Sejarah yang 1 lingkup isi kandungan pengetahuan yang akan dipelajari bagi setiap tema/tajuk. Dalam pengajaran dan ARAS 3 membolehkan murid meneroka idea yangpembelajaran, semua pengetahuan yang disenaraikan boleh ( Maju ) kompleks dan abstrak. Murid dapat memahamidigabungkan, dikaitkan dan dibincangkan secara berasingan secara kritis dan imaginatif (empati) tentangmengikut kesesuaian tajuk, kesediaan dan tahap keupayaan segala aspek kehidupan manusia sehingga kemurid. hari ini (empati) Dalam lajur Hasil Pem belajaran disenaraikan hasil 2 pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tajuk. 16
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR Dalam lajur Konsep Utam a disenaraikan konsep-konsep Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang berkesan 3 utama yang perlu ditekankan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi setiap tajuk. Guru juga boleh untuk menjalin dan mengadun unsur-unsur ilmu, nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan bahasa yang baik. Oleh itu dalam menambah konsep utama yang difikirkan sesuai dan pengajaran dan pembelajaran Sejarah, penekanan haruslah perlu. diberi terhadap pemerolehan pengetahuan, perkembangan kemahiran belajar dan pemupukan serta penghayatan nilai-nilai Dalam lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran murni. Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek- 4 disenaraikan cadangan aktiviti pembelajaran untuk guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru aspek Sejarah, murid akan dibimbing untuk mentafsir, menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara rasional, boleh menambah, mengubahsuai atau membuat aktiviti adil, dan tepat.yang lain bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran danpembelajaran. Melalui pendekatan bersepadu, penekanan diberi ke atas penggunaan Bahasa Malaysia sebagai alat untuk Manakala dalam lajur Unsur dan Hasil Tingkah Laku membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan 5 Patriotisme disenaraikan unsur/hasil tingkah laku patriotis me yang perlu dipupuk dalam proses pengajaran mengutarakan pendapat dengan menggunakan bahasa yang gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk tulisan atau lisan. dan pembelajaran melalui pengetahuan sejarah. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran daripada mataDi samping itu penerapan patriotis me juga boleh dilakukan melalui pelajaran lain serta pengalaman hidup harian pelajar perlulahaktiviti pengajaran dan pembelajaran secara tidak langsung dihubungkaitkan dalam pengajaran dan pembelajaran.dengan menekankan aspek-aspek perubahan tingkah laku yangdiyakini dan dilakukan oleh mur id sama ada semasa atau selepas (ii) Pem aham an Idea dan Konsep/Istilah Sejarahproses pengajaran dan pembelajaran bersesuaian dengankonsep pendidikan sepanjang hayat. Guru boleh menambah Sejarah mempunyai idea dan konsep khusus. Pemahaman danunsur/hasil tingkah laku patriotisme yang difikirkan sesuai dan penghayatan tentang idea dan konsep tersebut amat pentingperlu selain daripada yang telah disenaraikan di dalam lajur ini. untuk menjadikan pengetahuan sejarah relevan dan berguna dalam kehidupan seharian.Dalam usaha ke arah mencapai matlamat pendidikan SejarahKBSM perkara berikut haruslah diberi penekanan dalam prosespengajaran dan pembelajaran iaitu; (iii) Pem upukan Nilai dan Sikap Patriotik(i) Kesepaduan Pengetahuan, Nilai dan Kem ahiran Mata pelajaran Sejarah adalah pendukung utama pemupukan semangat patriotik. Dalam pengajaran dan pembelajaran, penekanan perlu dibuat terhadap aspek nilai dan iktibar melalui 17
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRpengalaman sejarah untuk memupuk semangat setia negara, Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan ialah syarahan, kebanggaan dan keperibadian sebagai rakyat Malaysia simulasi, kajian kes, eksperimen, sumbangsaran, perbincangan, projek, main peranan, lakonan, penyelidikan, tunjuk cara,(iv) Peningkatan Kem ahiran Belajar dan Minat penggunaan sumber, kerja luar dan latih tubi. Guru boleh memilih mana-mana kaedah dan teknik untuk mengajar sesuatu tajuk Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah, pelajaran. Pemilihan dan penggunaan metodologi pengajaran dan penekanan haruslah diberi terhadap perkembangan kemahiran pembelajaran yang sesuai, boleh menimbulkan minat serta seperti mengumpul dan mengklaskan maklumat, mentafsir, membangkitkan motivasi murid terhadap pelajaran sekaligus dapat menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi. Penguasaan meningkatkan kefahaman dan kemahiran mereka. kemahiran belajar tersebut akan meningkatkan kefahaman, pemikiran dan minat terhadap mata pelajaran Sejarah. Huraian Sukatan Pelajaran ini adalah untuk kegunaan guru merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah(v) Penggunaan Pelbagai Strategi Pengajaran dan Pem belajaran Untuk memperkembangkan potensi serta meningkatkan keupayaan dan kebolehan murid secara menyeluruh dan seimbang, murid perlu dilibatkan secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan murid secara aktif dalam pembelajaran dapat meningkatkan kefahaman, kemahiran dan pemupukan nilai dengan lebih berkesan. 18
 26. 26. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRPENDEKATAN ISI KANDUNGAN KURIKULUMSEJARAH SEKOLAH MENENGAH RENDAHPada peringkat Sekolah Menengah Rendah, isi kandunganpendidikan Sejarah memberi tumpuan kepada pemahaman yangmenyeluruh dan memberikan suatu gambaran jelas tentang sejarahnegara kita . Kandungan Pendidikan Sejarah pada peringkat iniberbentuk rentetan peristiw a secara kronologi. Beberapa aspektentang sejarah negara kita yang mempunyai kaitan dengan negaraluar dibincangkan. SEJARAHPemilihan isi kandungan sejarah negara kita dan pendekatan dari DANperspektif penulis tempatan melahirkan generasi yang cintakan KITAnegara, bangsa dan agama. Pelajar didedahkan kepada sejarahkeagungan Kesultanan Melayu Melaka hinggalah kepada sejarahnegara hari ini.Kajian Sejarah Tempatan pula dijadikan satu komponen daripadapendidikan Sejarah yang dilaksanakan secara kerja kursus. Pelajardidedahkan kepada konsep sejarah diri dan keluarga, sekolah,persekitaran kaw asan sekolah dan kaw asan tempat tinggal ataukediaman.Justeru, pendekatan isi kandungan pendidikan Sejarah melahir kan Rajah 4: Pendekatan isi kandungan Kurikulumpelajar yang menguasai kemahiran pemikiran, menghayati Sejarah Sekolah Menengah Rendahperistiw a sejarah negara secara empati dan bersemangat patriotik. 19
 27. 27. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRHURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 3 Tema 5: Perjuangan Rakyat Ke Arah Kemerdekaan Tanah Air Tema 6: Pembentukan Persekutuan Malaysia 20
 28. 28. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRTEMA 5: PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIRTema ini memaparkan detik-detik perjuangan rakyat ke arah menuntutkemerdekaan tanah air. Pengalaman semasa pemerintahan Jepunmenyemarakkan lagi semangat kebangsaan di kalangan rakyat. PembentukanMalayan Union 1946 ditentang hebat oleh orang Melayu sehingga memaksaKerajaan British menggantikannya dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948.Ancaman pengganas komunis tidak menghalang perjuangan rakyat menuntutkemerdekaan, malah mempercepatkan lagi usaha-usaha ke arah berkerajaansendiri. Perjuangan rakyat mencapai kejayaan dengan PermasyhuranKemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perubahan pentadbiran juga berlaku diSarawak dan Sabah ke arah mencapai taraf berkerajaan sendiri. 21
 29. 29. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR CARTA ALIRAN Tema 5: Perjuangan Rakyat Ke Arah Kemerdekaan Tanah Air Tajuk 5.1: Pemerintahan Jepun Di Tanah M elayu LATAR SEBAB DAN FOKUS KESAN BELAKANG AKIBAT LANGSUNG Dasar Pemerinta KebangkitanKedatangan han Jepun SemangatJepun ke Tanah Penaklukan Pentadbiran KebangsaanMelayu Jepun Ekonomi Sosial 22
 30. 30. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR TEMA 5 : PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ISTILAH CADANGAN AKTIVITI UNSUR DAN TINGKAH PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME5. PERJUANGAN RAKYAT KE ARAH KEMERDEKAAN TANAH AIR5.1 Pemerintahan Jepun Memahami zaman pemerintahan Jepun di negara kita di negara kita Aras 1 a) Pemerintahan Jepun Meny atakan sebab-sebab Jepun meluaskan kuasa Kebijaksanaan meny usun Memerihalkan kedatangan Jepun ke Tanah Melayu Lingkungan Perbincangan : strategi. i. Kedatangan Jepun Melakar dan melabelk an peta penaklukan Jepun ke Kesemakmuran Faktor dan tujuan Bijak merancang atas Tanah Melay u, Sarawak dan Sabah Bersama Asia kedatangan Jepun strategi sebelum - Tujuan dan Menceritakan tentang taktik Bumi Hangus y ang Timur Ray a bertindak. rancangan Jepun dijalankan oleh British Kajian Peta : di Asia Tenggara Meny enaraikan faktor kejayaan Jepun menguasai “Asia untuk Asia” Melabel arah serangan Jati diri bangsa Malaysia. Tanah Melayu Jepun ke Tanah Melayu, Memperkasakan - Cara dan strategi Merihalkan pentadbiran Jepun di Tanah Melay u Strategi Saraw ak dan Sabah mental dan fizikal. serangan Jepun Meny atakan dasar ekonomi Jepun di Tanah Melayu ke atas Tanah Memerihalkan dasar penjepunan Dasar Bercerita : Melayu, Saraw ak Menceritakan kesengsaraan hidup pada zaman Jepun “penjepunan” Kehidupan zaman Jepun dan Sabah Meny atakan reaksi penduduk tempatan terhadap pemerintahan Jepun Taktik Buku Skrap : ii. Dasar pemerintahan Mengumpul maklumat tentang tokoh-tokoh tanah air “Bumi Hangus” Tokoh-tokoh tanah air y ang Jepun y ang berjuang menentang Jepun berjuang menentang Jepun Menceritakan tentang kekalahan Jepun dalam Perang Pemerintahan - Pentadbiran Dunia Kedua tentera - Ekonomi Meny enaraikan kesan pemerintahan Jepun di negara - Sosial Taktik gerila kita 23
 31. 31. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ISTILAH CADANGAN AKTIVITI UNSUR DAN TINGKAH PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME Aras 2 iii. Reaksi penduduk Ekonomi kaw alan Membina Pengurusan Menghuraikan keberkesanan strategi Jepun dalam Keberanian dan tempatan usaha menguasai Tanah Melay u, Sarawak dan Sabah Grafik: kecekalan mendaulatkan terhadap Inflasi Dasar pentadbiran Jepun di Membandingkan corak pentadbiran Jepun di Tanah negara Malaysia pemerintahan Tanah Melayu, Saraw ak dan Melay u dengan di Sarawak dan Sabah Jepun Catuan makanan Sabah Menjelaskan usaha-usaha raky at untuk mengatasi Kegigihan dan kecekalan kesengsaraan hidup pada zaman pendudukan Jepun menghadapai dugaanb) Kesan pemerintahan Simulasi: Sentiasa berani Jepun Dasar penjepunan Aras 3 mempertahankan Merumus tentang kejay aan Jepun menguasai Asia Reaksi rakyat negara Malaysia i. Politik - Meny emarakkan Tenggara Menjelaskan kesan pentadbiran Jepun y ang mengubah Temubual: perjuangan Orang sumber y ang hidup kebangsaan corak pemikiran rakyat Tanah Melayu Menghubungkaitkan pendudukan Jepun dengan pada zaman Jepun - Memberi kebangkitan semangat nasionalis me Menonton Filem: pengalaman Leftenan Adnan pentadbiran Sarjan Hassan kepada penduduk tempatan - Peluasan pengaruh komunis ii. Ekonomi - Kemerosotan ekonomi iii. Sosial - Kesengsaraan hidup 24
 32. 32. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR CARTA ALIRAN Tajuk 5.2: Malayan Union Dan Persekutuan Tanah Melayu LATAR SEBAB DAN FOKUS KESAN BELAKANG AKIBAT LANGSUNG Malayan Union PenubuhanTanah Melayu Pentadbiran - Tujuan Persekutuanselepas Tentera British - Ciri-Ciri Tanah Melayukekalahan Jepun (BMA) - Penentangan 1948 terhadap Malayan - Pengubalan Union Perlembagaan - Penubuhan UMNO 1948 - Ciri-ciri Perlembagaan 1948 25
 33. 33. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRTEMA/TAJ UK HASIL KONSEP/ISTILAH CADANGAN AKTIVITI UNSUR DAN TINGKAH PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME 5.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu a. Tanah Melayu selepas Memahami keadaan Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun kekalahan Jepuni. Keganasan 14 hari Aras 1 Keganasan 14 hari Bercerita : Di mana bumi dipijak, di Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 Huru-hara y ang dicetuskan situ langit dijunjung. hari” Agresif/radikal oleh Bintang Tiga Sentiasa taat setiaii. Pentadbiran Tentera Menceritakan tentang latar belakang Bintang kepada negara. British (BMA) Tiga Bintang Tiga Temubual: Meny atakan tujuan pembentukan Pentadbiran Orang sumber y ang hidup Hidup bersama dalam Tentera British (BMA) Pentadbiran Tentera pada masa penguasaan keamanan dan British (BMA) Bintang Tiga keharmonian. Aras 2 Hormat menghormati Meny atakan tindakan ganas oleh Bintang Tiga Naungan antara satu sama lain. Menjelaskan kejayaan Pentadbiran Tentera British (BMA) memulihkan keamanan Jajahan Aras 3 Menjana idea tentang penguasaan Tanah Melay u oleh Bintang Tiga selama 14 hari sebelum kedatangan semula British 26
 34. 34. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR HASIL KONSEP/ISTILAH CADANGAN AKTIVITI UNSUR DAN TINGKAH TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME PEMBELAJARANb. Malay an Union 1946 Memahami pentadbiran Malayan Union i. Tujuan Aras 1 Penubuhan Meny atakan sebab penubuhan Malayan Union Pem ulauan Perbincangan : Kekalkan kedaulatan ii. Ciri-ciri Mengemukakan ciri-ciri Perlembagaan Tujuan penubuhan dan ciri- negara kita. Malay an Union Malay an Union Berkabung ciri utama Malay an Union Sentiasa berusaha Mentakrifkan konsep Jus Soli mengekalkanc. Reaksi penduduk Meny atakan faktor penentangan terhadap Kempen Kaji Dokumen : kedaulatan negara tempatan terhadap Malay an Union Surat ugutan kepada sultan- Malay sia. Malay an Union Mengemukakan cara orang Melayu menentang Gagasan sultan Melay u Malay an Union Kesanggupan berjuang i. Faktor Kesatuan Kaji Gambar : untuk mempertahankan Melabelkan peta negeri-negeri di bawah penentangan Malay an Union Cara penentangan terhadap maruah bangsa. - Kedaulatan dan Penentangan Malay an Union Sedia berkorban untuk kuasa politik sultan Aras 2 maruah bangsa dan Jus Soli Simulasi : negara. Menghuraikan sy arat-syarat keraky atan - Kew arganegaraan Penentangan terhadap Malay an Union kepada kaum Tunjuk perasaan Malay an Union Kekentalan semangat bukan Melayu Menjelaskan maksud sultan kehilangan kuasa dalam kerajaan Malayan Union juang menyatukan Kongres bangsa. - Tindakan Mac Menjelaskan sebab Malayan Democratic Union (MDU) menentang Gagasan Malay an Union Bersatu Michael Berkabung mempertahankan negara. ii. Cara penentangan Aras 3 Hak istimew a orang Melay u Meramalkan keadaan di Tanah Melay u - Peranan indiv idu sekirany a Malayan Union diteruskan Warganegara - Peranan akhbar Menjustifikasi peranan w anita semasa - Secara kolektif penentangan Malay an Union (Kongres Melayu Menghubungkaitkan kegagalan pelaksanaan Se-Malay a) Malay an Union di Tanah Melayu dengan Mac Michael 27
 35. 35. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ISTILAH CADANGAN AKTIVITI UNSUR DAN TINGKAH PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISME d. Penubuhan UMNO Memahami perjuangan UMNO 1946 Aras 1i. Tujuan penubuhan Menceritakan peris tiw a yang membawa Ketuanan Melay u Temubual : Bersatu dalam organis asi. kepada pembentukan UMNO Tokoh veteran UMNO Sentiasa bersatu paduii. Perjuangan Tokoh Mengumpul maklumat tokoh-tokoh dalam Keraky atan dalam tindakan. jaw atan Menonton Dokumentari : (Dato’ Onn Bin kuasa y ang telah menggubal perlembagaan Perlembagaan 50 tahun perjuangan UMNO Memartabatkan Jaafar, Datuk Panglima UMNO perjuangan tokoh tanah Bukit Gantang, Dato’ Mengumpul maklumat tentang ketokohan Forum : air. Hamzah Dato’ Onn bin Jaafar Perjuangan UMNO Menghargai jasa Abdullah, Dato’ Memerihalkan peranan UMNO pemimpin. Nik Ahmad Kamil, menggagalkan Gagasan Malay an Union Buku Skrap: Zainal Abidin Ahmad) Melukis bendera dan lambang UMNO Mengumpul biodata tokoh- Kualiti raky at kekuatan Meny atakan perkembangan UMNO tokoh UMNO negara. iii. Perjuangan dan sehingga tahun 1948 Berilmu dan perkembangan UMNO Mengumpul Gambar : berketrampilan. Aras 2 Gambar y ang berkaitan dengan sejarah UMNO Membincangkan usaha UMNO meny atupadukan orang Melayu Menjelaskan perkembangan UMNO selepas Malay an Union sehingga 1948 Aras 3 Menjana idea tentang dasar UMNO y ang menjadi pilihan orang Melayu M entafsir lambang dan bendera UM NO 28
 36. 36. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ISTILAH CADANGAN AKTIVITI UNSUR DAN TINGKAH PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN LAKU PATRIOTISMEe. Penubuhan Persekutuan Memahami penubuhan Persekutuan Tanah Tanah Melayu 1948 Melayu 1948i. Rundingan ke arah Aras 1 Persekutuan Penulisan Grafik: Kew ajipan untuk penggubalan Memerihalkan tentang rundingan ke arah Membandingkan ciri-ciri memelihara dan Per lembagaan penggubalan Perlembagaan Persekutuan Merangka perlembangan Malay an Union dan mempertahankan hak Persekutuan Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu Bertanggungjaw ab Tanah Melayu Meny atakan sebab pembentukan Perlembagaan Raky at 1948 dalam tindakan Persekutuan Tanah Melayuii. Cir i-ciri utama Meny enaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Temubual: Keluhuran perlembagaan Persekutuan Melay u Orang sumber y ang terlibat Mempertahankan Tanah Melayu Mengumpul maklumat penentangan dapat menceritakan tentang kedaulatan negara 1948 AMCJA-PUTERA terhadap Persekutuan penggubalan Perlembagaan kita Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu Bertoleransi dan Buku Skrap: bermuafakat untuk Aras 2 Mengumpul biodata tokoh- kepentingan negara Menjelaskan usaha-usaha merangka tokoh y ang terlibat dengan Mengamalkan sik ap Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Perjanjian Persekutuan bertolak ansur 1948 Tanah Melayu 1948 Menghuraikan ciri-ciri perjanjian Persekutuan Tanah Melayu Aras 3 Membandingkan ciri-ciri Perlembagaan Malay an Union dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Membezakan ciri-ciri keraky atan dalam Malay an Union dengan Persekutuan Tanah Melay u 29
 37. 37. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMRCARTA ALIRAN Tajuk 5.3: Ancaman Pengganas Komunis Dan Perisytiharan Darurat LATAR BELAKANG SEBAB DAN AKIBAT FOKUS KESAN Penyusupan anasir Kegiatan pengganas Langkah-langkah Kerjasama antara komunis komunis di Tanah membanteras kaum. Melayu dan Sarawak ancaman pengganas komunis Perisytiharan Memperbesar Mengatasi Rancangan Perang Pengampunan Rundingan Darurat pasukan Min Yuen Briggs Saraf beramai-ramai Baling (1948-1960) keselamatan 1955 30
 38. 38. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH SMR TEMA/TAJUK HASIL KONSEP/ISTILAH CADANGAN UNSUR DAN TINGKAH PEMBELAJARAN AKTIVITI LAKU PATRIOTISME PEMBELAJARAN5.3 Ancaman Pengganas Mengetahui keganasan pengganas komunis Komunis dan Perisytiharan Darurat 1948 Aras 1 Mentakrifkan komunis dan komunis me a. Peny usupan dan kegiatan Meny atakan cara penyusupan anasir komunis di Tanah Ideologi komunis Kajian Teks : Jati diri bangsa pengganas komunis Melay u dan Saraw ak Cara peny usupan dan Waspada dengan anasir Mengemukakan tujuan penubuhan Parti Komunis Anasir komunis kegiatan pengganas y ang bertentangan dengan i. Cara peny usupan Malay a komunis cara hidup kita - Penyerapan fahaman menceritakan keganasan dan ancaman komunis di Pengganas komunis di sekolah, Tanah Melayu komunis Menonton Keamanan membaw a kesatuan buruh dan Parti Memerihalkan tentang keganasan komunis di Saraw ak Filem: kemakmuran negara Koumintang Peny usupan Bukit Kepong Menghargai keamanan Aras 2 komunis ii. Kegiatan pengganas Membandingkan kegiatan pengganas komunis di Lawatan: komunis di Sarawak Tanah Melayu dengan Saraw ak Mogok Muzium PDRM - Parti Komunis Malay a Membincangkan sebab-sebab ideologi komunis tidak 1930 popular di kalangan orang Melay u Serangan gerila Membaca: Nov el Bukit Kepongiii. Kegiatan pengganas komunis Aras 3 di Saraw ak Buku Skrap : Gambar-gambar Menghuraikan keganasan komunis di Batu Arang, tentang keganasan Selangor komunis Menjana idea sekolah sebagai medium peny ebaran ideologi komunis pada tahun 1930an 31

×