Bài 3 marketing mix

358 views
259 views

Published on

Tài liệu cao học kinh tế

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bài 3 marketing mix

 1. 1. 10/14/2009 1 Bài 3 Marketing mix www.dinhtienminh.net Th.S Đinh Tiên Minh Trường ĐHKT TPHCM Khoa Thương Mại – Du Lịch – Marketing Th.S Dinh Tien Minh 2 Mục lục Chiến lược chiêu thị Chiến lược phân phối Chiến lược giá Chiến lược sản phẩm
 2. 2. 10/14/2009 2 Th.S Dinh Tien Minh 3 Chiến lược Marketing mix Th.S Dinh Tien Minh 4 1. Chiến lược sản phẩm Saûn phaåm hay dòch vuï maø caùc Anh (Chò) ñang cung caáp coù theå caïnh tranh treân caùc yeáu toá naøo?
 3. 3. 10/14/2009 3 Th.S Dinh Tien Minh 6 Lắp dặt Giao haøng & tín duïng Baûo haønh Dòch vuï sau khi mua Saûn phaåm gia taêng Saûn phaåm thöïc teá Saûn phaåm coát loõi Bao bì Ñaëc ñieåm Nhaõn hieäu Chaát löôïng Kieåu daùng Lôïi ích cô baûn Đặc điểm của sản phẩm hữu hình Th.S Dinh Tien Minh 7 Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ Services Variability Depends on who provides and under what conditions Intangibility Cannot be seen tasted, felt or smelled before purchasing Inseparability From the provider Perishability Cannot be stored for resale or later use
 4. 4. 10/14/2009 4 Th.S Dinh Tien Minh 9 Söï thuaän tieän: - Ñòa ñieåm - Ñieàu kieän giao haøng - Ñieàu kieän ñoåi haøng - Giôø môû cöûa - Thanh toaùn Saûn phaåm: - Söï ña daïng - Chaát löôïng vaø qui caùch - Haäu maõi Con ngöôøi: - Kyõ naêng - Trình ñoä - Thaùi ñoä - Haønh vi Thoả mãn của khách hàng Th.S Dinh Tien Minh 10 Dòng sản phẩm và hệ sản phẩm Dòngsảnphẩm Món hàng Hệ sản phẩm Dòng sản phẩm nói lên chiều dài. Hệ sản phẩm nói lên chiều rộng Món hàng Món hàng Món hàng Món hàng Món hàng Món hàng Món hàng Món hàng
 5. 5. 10/14/2009 5 Th.S Dinh Tien Minh 12 Kích cỡ mỗi đơn vị sản phẩm phù hợp với chiến lược giá Thiết kế sản phẩm, bao bì hỗ trợ việc trưng bày tại các kênh phân phối Sản phẩm và bao bì sản phẩm là các kênh truyền thông hữu hiệu, ít tốn kém Các hoạt động hỗ trợ Design Dimension Packaging Th.S Dinh Tien Minh 16 2. Chiến lược giá Giá bán một sản phẩm thể hiện cho những gì?
 6. 6. 10/14/2009 6 Th.S Dinh Tien Minh 17 Luật bán hàng Th.S Dinh Tien Minh 18 Luật bán hàng
 7. 7. 10/14/2009 7 Th.S Dinh Tien Minh 20 Khi định giá sản phẩm Những yếu tố nào cần xem xét khi định giá sản phẩm? ? ? ? ? Th.S Dinh Tien Minh 22 Các chiến lược định giá
 8. 8. 10/14/2009 8 Th.S Dinh Tien Minh 25 Giảm giá??? Chúng ta có thể giảm giá bán trong những trường hợp nào? Th.S Dinh Tien Minh 27 3. Chiến lược phân phối Intensive Selective Intensive Selective Exclusive Market Exposure Strategies
 9. 9. 10/14/2009 9 28 Thiết kế kênh phân phối Thị trường mục tiêu Bản chất sản phẩm Khả năng công ty Đối thủ cạnh tranh Trung gian phân phối Th.S Dinh Tien Minh 29 Các chương trình hỗ trợ phân phối Trôï caáp quaûng caùo Chi phí cho saûn phaåm maãu tröng baøy. Tuyeån choïn ngöôøi baùn. Thanh toaùn phí cho khoaûng khoâng gian trình baøy haøng. Cöû ngöôøi dieãn thuyeát, giôùi thieäu saûn phaåm. Haøng hoaù cho khoâng. Phaàn thöôûng cho khaùch haøng. Vieát nhaõn ghi haøng hoaù tröôùc. Chi phí vaän chuyeån tôùi töøng ngöôøi baùn buoân, baùn leû.
 10. 10. 10/14/2009 10 Th.S Dinh Tien Minh 30 Các chương trình hỗ trợ phân phối Ñoùng goùp vaøo nhöõng kyû nieäm ñaëc bieät. Ñaøo taïo nhaân vieân cöûa haøng. Thanh toaùn chi phí ñoà ñaïc coá ñònh trong cöûa haøng. Traû moät phaàn löông cho nhaân vieân baùn. Ñeà caäp ñeán teân cöûa hieäu hoaëc cuûa nhaø phaân phoái trong quaûng caùo cuûa nhaø SX. Cöû ngöôøi kieåm tra haøng hoaù trong kho. Th.S Dinh Tien Minh 31 Tỷ lệ % các yếu tố lưu thông Tyû leä phaàn traêm cuûa caùc yeáu toá löu thoâng haøng hoaù trong toång chi phí 3% 4% 5% 46% 6% 10% 26% Xöû lyù ñôn haøng Chi phí haønh chính Bao goùi Vaän chuyeån ngoaøi khu vöïc Tieáp nhaän vaø boác xeáp haøng Duy trì khoái löôïng haøng döï tröõ Löu kho
 11. 11. 10/14/2009 11 32 4. Chiến lược chiêu thị - Quaûng caùo - Baùn haøng tröïc tieáp - Khuyeán maõi - Tuyeân truyeàn/ QHCC - Marketing tröïc tieáp - Saûn phaåm - Giaù caû - Phaân phoái Xuùc tieán Thò tröôøng muïc tieâu Hoãn hôïp xuùc tieán Hoãn hôïp maketing 33 Mục tiêu chiêu thị Baøng quan Chöa bieát Bieát veà saûn phaåm Hieåu veà saûn phaåm Tin vaøo saûn phaåm Khueách tröông Thoâng tin Söï tin caäy Nhaän thöùc veà lôïi ích Mua Nghi ngôø Khoâng hieåu Queân
 12. 12. 10/14/2009 12 Th.S Dinh Tien Minh 34 Mục tiêu chiêu thị www.dinhtienminh.net

×