การออม
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การออม

on

 • 4,287 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,287
Views on SlideShare
4,287
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
9
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  การออม การออม Presentation Transcript

  • “…การใช้จ่ายโดยประหยัดนั้น จะเป็ นหลักประกันความสมบูรณ์พนสุ ขของผูประหยัดเองและครอบครัว ช่วยป้ องกัน ู ้ความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้ จะมีผลดีไม่เฉพาะแกผูประหยัดเท่านั้น ยังจะเป็ นประโยชน์แก่ ้ประเทศชาติดวย...” ้ นางสาว กฤติยา ทุภะบุตร ชั้น ม. 4/7 เลขที่ 2
  • การออม คือ การสะสมเงินทีละเล็กทีละน้ อยให้ พอกพูนขึ ้น การออมส่วนใหญ่มกจะอยูในรูปแบบของการฝากเงิน ั ่กับธนาคาร หรื อบริ ษัทเงินทุน โดยได้ รับดอกเบี ้ยเป็ นผลตอบแทน จุดประสงค์หลักคือ เพื่อใช้ จ่ายในยามฉุกเฉิน
  • เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ ่ ัเจ้าอยูหวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนวทาง การดาเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยูได้ ่อย่างมันคงและยังยืนภายใต้กระแสโลกและความ ่ ่เปลี่ยนแปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นกรอบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประเด็นของการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย1. การประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวพระราชดาริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวข้ อง2. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 103. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการน้ อมนามาใช้ ในภาคส่วนต่างๆ4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับข้ าราชการ5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบข้ าราชการ
  • ประโยชน์ ต่อผู้ออม1. เพื่อลดความผันผวนของการบริโภคและเพื่อเหตุฉกเฉิน โดย ุที่รายได้ ของครัวเรื อนส่วนใหญ่ไม่มีความแน่นอนจึงต้ องออมเงินไว้ ใช้บริโภคเมื่อรายได้ ตกต่าหรื อขาดรายได้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องออมไว้ ใช้ ในยามฉุกเฉิน เจ็บป่ วย เป็ นต้ น2. เพื่อสร้ างความมันคงในชีวิต ซึงได้ วางแผนไว้ ลวงหน้ าเช่น ่ ่ ่การออมเพื่อ ใช้ จ่ายยามเกษียณอายุ การออมเพื่อการศึกษา การออมเพื่อซื ้อที่อยูอาศัยโดยหวังผลตอบแทนใน ่รูปดอกเบี ้ย เงินปั นผลและกาไรจาก ส่วนต่างราคาซื ้อขาย
  • 1. กาจัดหนี้ก่อน2. ตั้งเป้ าหมาย3. กาหนดระยะเวลา4. แจกแจงรายละเอียดออกมาว่า “เป้ าหมาย” นั้นเมื่อ แจกแจงออกมาแล้ว เราต้องออมเงินวันละเท่าไหร่ , สัปดาห์ละเท่าไหร่ หรื อเดือนละเท่าไหร่5. ทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย6. ลดรายจ่าย7. ประเมินเป้ าหมายการออมเงิน8. จัดทางบประมาณ9. เลิกใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต10. แยกบัญชีที่ใช้ออมเงินไว้ต่างหาก11. ออมก่อนใช้12. อย่าท้อถอยหรื อยอมแพ้
  • วิธีการสร้ างเงินออมโดยการลดรายจ่ าย 1 การซื ้ออย่างฉลาด คือ การซื ้อสิ่งของที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่า มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้ าซื ้อสินค้ าตามความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ งานเท่านัน ไม่ซื ้อสิ่งของ ้หรื อสินค้ าฟุ่ มเฟื อยโดยไม่จาเป็ น เช่น ซื ้อเพราะเห็นเพื่อน ๆ มีใช้ ต้ องการของแถม ให้ ทนสมัยไม่ตกรุ่น เป็ นต้ น ั 2 การใช้ สงของอย่างฉลาด คือ การรู้จกบารุงรักษาสิงของ ิ่ ั ่เครื่ องใช้ ตาง ๆ ที่มีใช้ อยูให้ สามารถใช้ งานได้ ถกวิธีและใช้ อย่าง ่ ่ ูประหยัด รวมทังการประหยัดไฟ ประหยัดน ้า ประหยัดน ้ามัน ้ประหยัดค่าโทรศัพท์ การประหยัดจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายได้ และเป็ นการช่วยให้ เกิดเงินออมเพิ่มขึ ้นได้
  • ข้ อจากัดในการสร้ างเงินออม1. ภาวะเงินเฟอ เงินเฟอทาให้ คาของเงินลดลง ดังนันไม่วาเราจะออม ้ ้ ่ ้ ่เงินด้ วยการลงทุน หรื อการฝากธนาคาร ผลตอบแทนที่ได้ ก็จะลดลงตามไปด้ วย เมื่อค่าของเงินลดลงการใช้ จ่ายเพื่อซื ้อสินค้ าก็ต้องใช้ เงินเพิ่มขึ ้นด้ วย เช่น ในปี พ.ศ. 2548 เคยซื ้อปากกาด้ ามละ 100 บาท ถ้ ามีอัตราเงินเฟอ 5% ในปี พ.ศ. 2549 ซึงปากกาต้ องใช้ เงิน 105 บาท เป็ น ้ ่ต้ น เนื่องจากเงินเฟอเกิดจากระบบการเงินส่วนรวม ซึงไม่อาจแก้ ไขได้ ้ ่ด้ วยตนเอง จึงควรระมัดระวังในเรื่ องการลงทุน2. ความไม่มีวินยในการออม ผู้บริโภคที่ไม่มีวินยในการใช้ เงินหรื อการ ั ัออม มักผัดวันประกันพรุ่ง ไม่สามารถบังคับตนเองให้ ทาตามแผนที่ได้วางไว้ จึงทาให้ ไม่สามารถสร้ างเงินออมได้ หรื ออาจจะใช้ เงินจานวนมากในการออมแต่ละครังเพื่อให้ มีจานวนเงินตามที่ต้องการในเวลาที่ ้กาหนดไว้
  • ข้ อจากัดในการสร้ างเงินออม3. ความโลภ บางคนอยากได้ ผลตอบแทนสูง โดยนาเงินไปลงทุนในที่ที่มีความเสี่ยงสูงซึงอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนกลับมา หรื อทาให้ เงินทุน ่สูญไปด้ วย ดังนัน ผู้บริโภคจึงควรพิจารณาให้ รอบคอบก่อนนาเงินไป ้ลงทุน รวมทังการเสี่ยงโชคทุกชนิดด้ วย ้4. เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรื อเหตุการณ์ฉกเฉิน เช่น อุบติเหตุ การ ุ ัเจ็บป่ วย ไฟไหม้ เกิดคดีความ ฯลฯ อาจเป็ นสาเหตุให้ ไม่สามารถออมเงินตามแผนที่วางไว้ ได้ หรื อต้ องนาเงินออมออกมาใช้ ผู้บริโภคจึงควรหาทางปองกันโดยการทาประกัน ไม่วาจะเป็ นการประกันวินาศภัยหรื อ ้ ่การประกันชีวิต ซึงมีสวนช่วยให้ เงินออมไม่สญไป และยังเป็ นการแบ่ง ่ ่ ูเบาภาระการใช้ จ่ายในเรื่ องเหล่านันด้ วย ้
  • กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนะแนวทางการดารงอยู่และปฏิบติตนในทางที่ควรจะเป็ นโดยมีพ้นฐานมาจากวิถีชีวิต ั ืดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา ่และเป็ นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมันคงและความ ่ยังยืนของการพัฒนา ่ คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบติบนทางสาย ั ักลาง และการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน
  • คานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะดังนี้1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอยเกิดไปและ ้ไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เช่น การ ้ ่ผลิตและการบริ โภคที่อยูในระดับพอประมาณ2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ3. การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อม ้รับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
  • เงื่อนไข การตัดสิ นใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใน ่ระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน กล่าวคือ1. เงื่อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่างที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบติ ั2. เงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริ มสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริ ต และมีความอดทนมีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
  • แนวทางปฏิบติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ัจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้คือ การพัฒนาที่สมดุลและยังยืน พร้อมรับต่อการ ่เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่ งแวดล้อม ความรู ้และเทคโนโลยี