Transform Your Life - Transform the World

RPCC
dnbvk≥kv sskt°m sXdm∏n
B‚ v Iu¨sk- e nMv sk‚¿
Ah- X - c n- ¸ n- ¡ p- ¶ p. ...
Transform Your Life - Transform the World

Cu tImgvkn-eqsS n߃°v
e`n-°p∂Xv....

RPCC

!

!
!

t^m_nb (A-Im-cW `b-߃), CXc
...
Transform Your Life - Transform the World

RPCC

!

!

n߃°-IØv aqSn-°n-S°p∂ 90% sØ
]pdØv sIm≠p-h-cmp≈ hgn-Iƒ
]Tn-°m≥ km[n...
Transform Your Life - Transform the World

RPCC
tImgvkv bn-°p-∂Xv..

AUz. apCu-p-±o≥
]{¥≠p h¿j-ß-fn-e-[n-I-ambn ax-imkv{X-...
Transform Your Life - Transform the World

RPCC

°p-Ifn-eqsS nc-h[n t]cmWv At±-l
Øn¬ n∂pw tcmK-im¥n tSn-bXv. NLP
bneqsS F¥...
3 Znh-ksØ NLP t_knIv tImgvknse hnhn[ cwK-߃

AUz. apCu-p-±o≥ ¢mkv bn-°p∂p

¢mkns Ipdn-®p≈ Ah-tem-I-w..
(_jo¿, tImgn-t°mSv)...
3 Znh-ksØ NLP t_knIv tImgvknse hnhn[ cwK-߃

k¿´n-^n-°‰v G‰p-hm-ßp∂p (kmPnZ _jo¿)

k¿´n-^n-°‰v G‰p-hm-ßp∂p (hn.-kn. apl-ΩZ...
3 Znh-ksØ t_knIv tImgvknse apgp-h≥ ]Tn-Xm-°-fpw, hcm-n-cn°p∂ AUzm≥kv tImgvkv, amÿ {]mIvSo-j-W¿ seh¬ tImgvkv apXem-b-h-bn¬...
Transform Your Life - Transform the World

RPCC

Cu tImgvkv B¿°pth≠n?
c£n-Xm-°ƒ, A[ym-]-I¿, hnZym¿Yn-Iƒ, Zº-Xn-Iƒ, sXdm-∏n...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

NLP BASIC COURSE BROUSHURE

868 views
693 views

Published on

www.irp005.com
this is the site where you would find more about it

a science that co relate with psycho neuro immunology

im sorry the brochure is in Malayalam language ...

for

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
868
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NLP BASIC COURSE BROUSHURE

 1. 1. Transform Your Life - Transform the World RPCC dnbvk≥kv sskt°m sXdm∏n B‚ v Iu¨sk- e nMv sk‚¿ Ah- X - c n- ¸ n- ¡ p- ¶ p. . . . aq∂p Znh-ksØ NLP t_knIv tImgvkv 21˛mw q‰m- ≠ ns‚ G‰hpw henb kw`m- h - - b mWv NLP AYhm yqtdm enwKzn- à nIv t{]m{Km-anMv. ann-‰p-Iƒ sIm≠v am‰-߃ kw`-hn-°p∂ AXy-¤p-XI-chpw AXoh cl-ky-ß-fp-amb sSIvn-°p-I-fmWv NLP Ah-X-cn-∏n°p-∂-Xv. h¿°v tjm∏n¬ sh®v S- °p∂ am- k nI {]iv - ß - f psS NnIn- ’ - b n- e qsS ann- ‰ p- I ƒ°p≈n¬ Ah amdn-t∏m-Ip-∂Xv ImWphmpw Ap- ` - h n- ° p- h mpw n߃°v km[n-°p-∂p. H∏w B AXoh cl-ky-߃ n߃°v ]Tn°p- h mpw {]tbm- K n- ° p- h mpw km[n-°p-∂p. NLP - The New Psychology of Excellence and Achievement
 2. 2. Transform Your Life - Transform the World Cu tImgvkn-eqsS n߃°v e`n-°p∂Xv.... RPCC ! ! ! t^m_nb (A-Im-cW `b-߃), CXc t]Sn-Iƒ (C-cp-´ns t]Sn, Nne PohnIsf t]Sn) apX- e m- b h ann- ‰ pIƒ sIm≠v amdn-t∏m-Ip-∂Xv n߃°v ImWp-hmpw km£n-bm-Ip-hmpw Ap`-hn-°p-hm-p-ap≈ Ah-kcw e`n-°p-∂p. Nn¥- I - f psSbpw sshIm- c n- I - X - I - f psSbpw tNcp- h Isf Ipdn®v n߃ ]Tn®p a- n-em-°p-∂-Xn-m¬ nßfpsS Nn¥-Isfbpw sshIm-cn-XIsfbpw - n߃°v nb-{¥n-°m≥ km[n-°p-∂p. ! n߃°-IØv Dd-ßn-°n-S-°p∂ F√mØcw Ign-hp-I-sfbpw ]pdØv sIm≠ph-cmp≈ sSIvn-°p-Iƒ ]Tn-°m≥ km[n-°p-∂p. ! k`m-Iºw C‚¿hyq `bw apX-em-bh am‰n-sb-Sp-°p-∂-Xn-p≈ sSIvn-°p-Iƒ nßsf ]Tn-∏n-°p-∂p. (n-߃°nXv a‰p-≈-hsc ]Tn-∏n-°m≥ km[n-°p-∂p) D∂-Xamb Bfl-hn-izm-khpw Bfl-kwXr-]vXnbpw Ic-ÿ-am-°m≥ n߃°v km[n-°p-∂p. ! Bflm-`n-am-w, Bfl-im¥n F∂nh e`y-am-Ip-∂Xn-p≈ sSIvn-°p-Iƒ ]Tn-°p-∂p. ! n߃ Ap- ` - h n- ° p∂ am- k nI kwL¿j- ß ƒ, ]ncn- a p- d p- ° - ß ƒ, sS≥j≥ apX-em-bh am‰n-sb-Sp-°p-∂-Xnp≈ am¿K-ßfpw sSIvn-°p-Ifpw ]Tn°p-∂p. (Xn-bdn & {]mIvSo-kv) ! nß-fpsS s]cp-am-‰-ß-fp-sSbpw kz`m-hß-fp-sSbpw ioeßfp-sSbpw ASn-ÿm tImUp-Iƒ n߃ ]Tn-s®-Sp-°p-∂Xn- m¬ n߃°v Bh- i y- a n- √ mØ kz`m-h-߃ s]cp-am-‰ßƒ ioe-߃ apX-em-bh am‰n-sb-Sp-°m≥ km[n-°p-∂p. ! nß- f psS Bi- b - h n- n- a b ]mShw h¿[n-∏n-°m≥ km[n-°p-∂p. ! a‰p-≈-h-cp-ambn s]s´∂v dmt∏m (B-fl_- ‘ w) krjv S n- ° m≥ km[n- ° p- ∂ p. A Practical Course To Achieving the Results You Want
 3. 3. Transform Your Life - Transform the World RPCC ! ! n߃°-IØv aqSn-°n-S°p∂ 90% sØ ]pdØv sIm≠p-h-cmp≈ hgn-Iƒ ]Tn-°m≥ km[n-°p-∂p. ! _‘-ß-fn-ep-≠m-Ip∂ {]iv-ßsf Ffp∏w ]cn-l-cn-°p-∂-Xn-p≈ am¿§ßƒ n߃°v kzmb- Ø - a m- ° m≥ km[n-°p-∂p. ! NLP saΩdn sSIv n- ° p- I ƒ, henb henb kvs]√n-ßp-Ifpw sk‚≥kpIfpw ]Tn-s®-Sp-°p-∂-Xn-m-h-iy-amb Nw¶nMv sSIvn-°p-Iƒ apX-em-bh ]Tn∏n-°p-∂p. ! nß-fpsS ]T--ti-jn, {Kmly-tijn apX- e m- b h h¿≤n- ∏ n°p- ∂ - X n- p≈ sSIvn-°p-Iƒ ]Tn-°p-∂p. hnPbimen- I - f psS hnP- b - c o- X n- I ƒ Fßs kzmb-Øam-°m-sa∂v ]Tn-°p-∂p. - ! ! a‰p-≈-hsc bn-°p-∂-Xn-p≈ nß- f psS eoU¿jn∏v Izmfn‰n h¿≤n-°p-∂p. ! ]e-hn[ atm-Py tcmK-߃ (ssa-s{Kbn≥, Bkvfl, Ae¿Pn apX-em-b-h) Fßs D≠m-Ip-∂p, Fßs am‰mw F∂ Adnhv e`n-°p-∂p. ({]mIvSn-°¬ sSIvn-°p-Iƒ AUzm≥kv tImgvkn¬ ]Tn-∏n-°p-∂p.) hna¿i--ßsf tcn-Sp-hm-p≈ sSIvn°p-Iƒ n߃ ]Tn-s®-Sp-°p-∂p. A Practical Course To Achieving the Results You Want
 4. 4. Transform Your Life - Transform the World RPCC tImgvkv bn-°p-∂Xv.. AUz. apCu-p-±o≥ ]{¥≠p h¿j-ß-fn-e-[n-I-ambn ax-imkv{X-cw-KØv kPo-h-ambn {]h¿Øn-°p∂ hy‡n-bmWv AUz. apCu-p-±o≥. nc-h[n Kth-jW ]T--߃, NLP bnepw TA bnepw nc-h[n tImgvkp-Iƒ apX-em-bh S-Ønb At±-l-an-t∏mƒ sskt°m-f-Pn-bn¬ tUmIvStd‰v ]Tw S-Øp-∂-Xn-p≈ Xøm-sd-Sp-∏nem-Wv. m´nepw hntZ-i-Øp-ambn [mcmfw s{Sbn-nßv t{]m{Km-ap-Iƒ, ]mc‚nßv h¿°v tjm∏p- I ƒ, ÃpU‚ v k v Hmdn- b - t ‚- j ≥ t{]m{Km-ap-Iƒ, tam´n-th-j≥ ¢m p-Iƒ, `mcy `¿Ør-_-‘sØ Ipdn-®p≈ skan-m-dp-Iƒ, h¿°v tjm∏p- I ƒ apX- e m- b h S- Ø nb At±lw Xs‚ kzX-kn-≤-amb Ign-hn-eqsSbpw ssien-bn-eq-sSbpw {]kn-≤-am-Wv. CXn- s e√mw D]cn, hnkv a - b - I - c hpw hfsc hyXy-kvX-hp-amb nc-h[n ]pkvX-Iß-fpsS I¿Øm-hp-amb At±lw Ct∏mgpw Fgp-Øp-ambn _‘-s∏´ Kth-jW]T--Ønem-Wv. ‘_‘-ß-fpsS ax-imkv{Xw’ F∂, A-©p-h¿j-߃sIm≠v A©v ]pXnb ]Xn∏p-Iƒ Cd-ßnb ]pkvX-I-a-S°w CXn-Iw ]{¥≠p ]pkvX-I-߃ {]kn-≤o-I-cn®p Ign- ™p. ]Øp amk-߃°p-≈n¬ 3 ]Xn-∏p-Iƒ hn‰-gn-°-s∏´ ‘Ipkr-Xn-bn-√mØ Ip´n-Iƒ’, F∂ s_Ãv sk√dn¬ Dƒs∏-Sp-Øm≥ ]‰nb ]pkv X - I - Ø ns‚ I¿Øm- h mb At±lw Ct∏mƒ hyXykv X hnj- b - ß - f n- e mbn ap∏Øn At©mfw ]pXnb ]pkvX-I-ß-fpsS cN--bn-em-Wv. NLP F∂ B[p-nI imkv{X-im-Jsb ASn-ÿm-s∏-SpØn At±lw Fgp-Xn-bn-´p≈ 548 Hmfw t]Pp-Iƒ hcp∂ kvt]m°¨ Cw•ojv ]pkvXIw (t]cv : Cw•ojv Cukv Cukn) hmbn® HmtcmcpØcpw Hm^o-knte°v hnfn®p sIm≠n-cn-°p-Ibm-Wv. Hcp t]Pv hmbn-®m¬ ASpØ t]Pv hmbn-°m-Xn-cn-°m≥ ]‰n-√, A{X-am{Xw {Xn√nßv hmb--bmWv F∂Xp apX¬ ]e coXn-bn-ep≈ A`n-{]m-bß-fmWv h∂p-sIm-≠n-cn-°p-∂-Xv. NLPsb ASn-ÿm--s∏-Sp-Øn-bn-´p≈ C¥y-bnse BZysØ ]pkvX-I-sa∂ JymXn A Practical Course To Achieving the Results You Want
 5. 5. Transform Your Life - Transform the World RPCC °p-Ifn-eqsS nc-h[n t]cmWv At±-l Øn¬ n∂pw tcmK-im¥n tSn-bXv. NLP bneqsS F¥pw km[y-amWv F∂v At±lw ]d-bp-∂Xv RPCC °mcmb Ωƒ nßsf Hm¿Ωn-∏n-°p-I-bm-Wv. tSn-bn-´p≈ Cu hnkva-b-Icamb hmb-mp`hw Xcp∂ Cw•ojv ]T-{KŸw lnµn, DdpZp apX-emb a‰p C¥y≥ `mj-I-fn¬ {]kn-≤oI-cn-°m-p≈ Xøm-sd-Sp-∏n-em-Wn-t∏mƒ. RPCC (dn- b vk≥kv sskt°m sXdm∏n B‚ v Iu¨skenMv sk‚¿) bneqsS tcmK-im¥n tSn-t∏m-b-h-cpsS A`n{]m-b-߃ tI´m¬ am{Xw aXn n߃°v At±-l-Øns‚ Cu cwK-Øp≈ sshZKv≤yw a- n-em-°m≥. h¿j-ß-fmbn ]e NnIn-’Ifpw S-Øn-bn´pw amdm-Xn-cp∂ am-knI {]bmk߃ apX¬ Cn CXv Hcn-°epw amdn√-sb∂v ]ecpw hn[n-sb-gp-Xnb ]e-hn[ amknI {]-iv߃hsc Ht∂m ct≠m skjn-eqsS At±lw am‰n-sb-SpØp F∂v ]d-bptºmƒ, NLP bnse sSIvn-°p-Iƒ°mWv At±lw Du∂¬ ¬Ip-∂-Xv. NLP sSIvn- ]Tw sIm≠v h°o-em-sW-¶nepw PohnX-Ønse Xo£vW-amb Ap-`-h-ß-fmWv At±-lsØ ax-im-kv{X-cw-K-tØ°v FØn®-Xv. ISpØ Ap-`-h-ßsf XcWw sNbvXv Db¿®-bn¬ FØnb Bfm-bXvsIm-≠p-Xs∂ Ap-`-h-ß-fpsS Xo£vW-X, Ah-bn-eq-sSbp≈ am‰-߃ apX-em-bh n߃°v At±l-Øn¬ Z¿in-°m-hp-∂-Xm-Wv. AXp-sIm-≠pXs∂ At±lw am‰-ß-fpsS Hcp ktµ-i-hml-Imbn amdn-bn-cn-°p-∂p. At±-l-Øns‚ H∂masØ ]pkvXIØn-eqsS Xs∂ nc-h[n - am‰- ß - f p- ≠ mbn kt¥m- j hpw am- k nI kuJyhpw e`n® Bbn-c-°-W-°nv ae-bmfn-Iƒ C∂v tIc-f-Ønepw a‰p {]tZ-i-ß-fnep-ambn D≠v. XpS¿∂p≈ Hmtcm ]pkvX-Ißfpw am‰-ßfpsS Hcp alm {]hmlw Xs∂bmWv krjvSn-®-Xv. Ct∏m-gnXm Cu am‰-ßfpsS ktµ-i-hm-l-I≥ t¿°p-tsc nßfpsS apºn¬. Pohn-X-Øn¬ am‰-߃ B{Kln-°p∂ Hmtcm-cp-Ø¿°pw NLP t_knIv tImgvknte°v kzmK-Xw..... A Practical Course To Achieving the Results You Want
 6. 6. 3 Znh-ksØ NLP t_knIv tImgvknse hnhn[ cwK-߃ AUz. apCu-p-±o≥ ¢mkv bn-°p∂p ¢mkns Ipdn-®p≈ Ah-tem-I-w.. (_jo¿, tImgn-t°mSv) ¢mkns Ipdn-®p≈ Ah-tem-I-w.. tUm. A_vZpƒ eØo^v k¿´n-^n-°‰v G‰phm-ßp∂p (hn.-kn. apl-ΩZv, s{Sbv¿ & Iu¨sk-e¿) ]Tn-Xm-°ƒ sXdm∏n skjn¬ ]Tn-Xm-°fpsS {Kq∏v t^mt´m
 7. 7. 3 Znh-ksØ NLP t_knIv tImgvknse hnhn[ cwK-߃ k¿´n-^n-°‰v G‰p-hm-ßp∂p (kmPnZ _jo¿) k¿´n-^n-°‰v G‰p-hm-ßp∂p (hn.-kn. apl-ΩZv, s{Sbv¿ & Iu¨sk-e¿) k¿´n-^n-°‰v G‰p-hm-ßp∂p (iwkp-±o≥ apk-enbm¿, Camw, ]q¥pd Ppam akvPn-Zv, Xncp-h--¥-]pcw) k¿´n-^n-°‰v G‰p-hm-ßp∂p A-Uz. Ckvam-Cu¬ h^ kwkmcn°p∂p (d^oJv sImSn-b-Øq¿) ]Tn-Xm-°ƒ Bfl-kw-Xr-]vXn-tbmsS ]Sn-bn-d-ßp∂p
 8. 8. 3 Znh-ksØ t_knIv tImgvknse apgp-h≥ ]Tn-Xm-°-fpw, hcm-n-cn°p∂ AUzm≥kv tImgvkv, amÿ {]mIvSo-j-W¿ seh¬ tImgvkv apXem-b-h-bn¬ ]s¶-Sp-°m-p≈ Xocp-am--tØmsS ]Sn-bn-d-ßn.... ]Tn-Xm-°-fpsS A`n-{]m-b-ßfn¬ n∂v... “Fs‚ Pohn-X-Ønse c≠m-asØ tSWnwKv t]mbn‚mWv Cu tImgvkv.” tUm. A_vZpƒ eØo^v *********************** “ap∏-Xn-m-bncw cq]- sImSp-Øm¬hsc Cu tImgvkv Hcp jvS-a√.” _jo¿ IÆq¿ *********************** “]e ¢mkp-Iƒ°pw s{Sbn-n-ßp-Iƒ°pw Rm≥ apºv ]s¶-Sp- Øn-´p-≠v. ]t£, Ah-bneq-sS-sbms° {]tXy-In®v Hcp am‰-hpap-≠m-bn-√. F∂m¬ Cu tImgvkn-eqsS ChnsS Ccp∂ Ccp-∏neqsS Xs∂ Pohn-X-Øn¬ ]e am‰-ßfpw F∂n¬ kw`-hn-®p.” An¬ Ipam¿ *********************** “hy‡n-X-ew, IpSpw-_w, kaqlw, kwL-S XpSßn Pohn-X- Øns‚ F√m- ta-J-e-I-fnepw AXy¬`p-X-I-c-amb am‰-߃ sIm≠p-h-cp∂ Cu NLP tImgvkv CkvemanI cwKØv {]h¿Øn°p∂ Hmtcm-cp-Øcpw sNtø-≠-Xp≠v.” hn.-kn. apl-ΩZv, s{Sbv¿ & Iu¨sk-e¿ *********************** “AUz. apCu-p-±o≥ Fgp-Xnb ‘_‘-ßfpsS ax-imkv{Xw’ F∂ ]pkvX-I-Øn-eq-sS Fs‚ Pohn-X-Øn¬ henb am‰-߃ Xs∂ D≠m-bn. aq∂p Znh-ksØ Cu tImgvkn¬ ]s¶-Sp-ØXn-eqsS Hm¿a-h® mƒ apX¬ a- n--I-Øp-≠m-bn-cp∂ ]e apdn-hp-Ifpw am‰n-sb-Sp-°m≥ Ign-™p.” A≥km¿ tIm´bw *********************** “aq∂p-Zn-h-ksØ Cu NLP tImgvkn-eqsS Hcp Ip´n-bpsS njvI- f-¶amb a-tkmsS ]p¿P-n-°p-Ibm-bn-cp∂p Rm≥. Hcp kv{Xo F∂ nebv°v kaq-l-Øn¬ hninjym IpSpw-_-Øn¬ sNtø≠p∂ Imcy-߃ Fs¥m-s°-bm-sW∂pw Fß-s-bm-Wh sNtø-≠-sX-∂p-ap≈ IrXy-amb t_m[hpw Dƒ°m-gvNbpw Fn°v e`n-®p.” kmPnZ _jo¿, tImgn-t°mSv
 9. 9. Transform Your Life - Transform the World RPCC Cu tImgvkv B¿°pth≠n? c£n-Xm-°ƒ, A[ym-]-I¿, hnZym¿Yn-Iƒ, Zº-Xn-Iƒ, sXdm-∏n-Ãp-Iƒ, Iu¨ kn-e¿am¿, ax-im-kv{X-⁄∑m¿, tIm¿∏-td‰v amt-P¿am¿, FIvkn-Iyp-´o-hp-Iƒ,kq ∏¿ssh-k¿am¿, tkmjy¬ h¿°¿am¿, kwL-Sm kmc-Yn-Iƒ, Kh¨sa‚ v Xe-Øn¬ tPmen sNøp∂-h¿, am-kn-Iamb Akz-ÿXIƒ, _p≤n-ap-´p-Iƒ, t^m_n-bIƒ F∂n-h- bn¬ n∂pw ap‡n tSm≥ B{K-ln-°p-∂-h¿, Bfl-hn-izm-w, ss[cyw, hy‡nXz hnImkw apX-emb F√m t]mkn-‰ohv KpW-ßfpw B¿÷n-°m≥ B{K-ln-°p-∂-h¿, hy‡n-]-chpw sXmgn¬]-chpw IpSpw-_-]-c-hp-amb ]ptcm-KXn B{K-ln-°p-∂-h¿..... RPCC RENAISSANCE PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING CENTER {]th-iw ap≥Iq¿ _p°v sNbvX-h¿°v am{Xw... ko-‰pIƒ ]cn-anXw.. BOOK YOUR SEAT NOW The Manager, RPCC, Pokkundu, Kurumathur (P.O), Kannur - 670 142 Ph: 9633447645 E.mail: rpcc2008@yahoo.com A Practical Course To Achieving the Results You Want

×