BAGAIMANA HENDAK MEMULAKAN KAJIAN TINDAKAN<br />
Refleksi (bukurekodmengajar)<br /><ul><li>Fikirkanrefleksipengajaransendiri;
Adakahterdapatsebarangpersoalan yang sejakbeberapa lama andainginsiasat ? atau,
Adakahterdapatsebarangaspekpengajaran /matapelajaran yang anda ajar, yang andadapatiseringmenimbulkanpersoalan/masalahdant...
Apakahterdapatsebarangsituasiyang menimbulkankesukarandanandainginmenghadapinyadenganlebihberkesan?</li></li></ul><li>BUKU...
BUKU REKOD MENGAJAR<br />Cuba perluaskanapa yang andatelahtuliskansetakatiniberkenaan idea-idea andaitudenganmenggunakanso...
BUKU REKOD MENGAJAR<br />
Kita mestimenerimahakikat<br />bahawamasalah p-p <br />mungkinberpuncadaripada<br />tindakandansikapkita<br />
Beberapacontohrefleksi<br />guru yang dipetikdari<br />BukuRekodPengajaran Guru<br />
“Pelajaranberjalanlancar. Pelajarmenumpukanperhatiansepenuhnya.” (11.2.08)<br />“Masihadapelajar yang tidakmembuat nota.” ...
“Pelajardan guru membincangkanjawapansetiapsoalan.” (24.9.07)<br />“Pelajardapatmenyiapkanlatihandalammasakelas.” (24.9.07...
Pelajarmemberikerjasamasepenuhnya.(27.6.08) Guru Y<br />Beberapaorangpelajarsahaja yang inginbelajar(27.6.08) guru Y<br />...
Guru-guru tidakprihatindenganpenerimaanpelajar. Asalkanmerekadapatmelakukanapa yang dirancang, merekaanggappengajaransudah...
BeberapaContohRefleksi<br />PeringkatPermulaan<br />(mengenalpastimasalah)<br />-yang sayaanggap<br />ditulisdenganbaik<br />
Apabilasayamulamengajarkelastersebutsayamerasasedikitsedihkerana 80% daripadamurid-muridtersebuttidakmemahamiistilahsains ...
Selama 3 tahun, sayatelahmengaplikasipelbagaiteknik P & P sepertiperbincangan, kuiz, latihtubi, sumbang saran, projekberku...
Sayasangatmarahapabilamurid-muridtidaktahumenjagakebersihan…Sayaselalumengamuktentangkebersihanmurid-muridsaya. Hampirseti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CARA MEMULAKAN KAJIAN TINDAKAN (ACTION RESEARCH)

3,050 views
2,974 views

Published on

Panduan memulakan kajian tindakan. Disediakan oleh Unit Kajian Tindakan Daerah Johor Bahru, Johor.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,050
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
263
Actions
Shares
0
Downloads
198
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CARA MEMULAKAN KAJIAN TINDAKAN (ACTION RESEARCH)

 1. 1. BAGAIMANA HENDAK MEMULAKAN KAJIAN TINDAKAN<br />
 2. 2. Refleksi (bukurekodmengajar)<br /><ul><li>Fikirkanrefleksipengajaransendiri;
 3. 3. Adakahterdapatsebarangpersoalan yang sejakbeberapa lama andainginsiasat ? atau,
 4. 4. Adakahterdapatsebarangaspekpengajaran /matapelajaran yang anda ajar, yang andadapatiseringmenimbulkanpersoalan/masalahdantelah lama andafikirkan? atau,
 5. 5. Apakahterdapatsebarangsituasiyang menimbulkankesukarandanandainginmenghadapinyadenganlebihberkesan?</li></li></ul><li>BUKU REKOD MENGAJAR<br />Setelah idea-idea atauperkaitan yang timbuldifikiranandadicatatkan, andamungkinbolehmelahirkan idea-idea lanjutandenganmenggunakanayat-ayatseperti;<br />Sayainginmemperbaiki….. atau,<br />Sayalemasdengankeadaan….. atau,<br />Selalusahajasaya rasa geramdengan….. atau,<br />        Sayainginmencuba ….. atau,<br />         Bagaimanakaedah yang sayapelajaridalamkursus ….. bolehsayacubakan …..<br />
 6. 6. BUKU REKOD MENGAJAR<br />Cuba perluaskanapa yang andatelahtuliskansetakatiniberkenaan idea-idea andaitudenganmenggunakansoalan-soalanseperti yang berikut;<br />·     Apakah yang berlakudalamsituasitersebut?<br />·     Apakah yang guru lakukan?<br />·     Apakah pula yang muridlakukan?<br />·     Apakahfaktor-faktor yang padapendapatandapentingbagimemahamisituasitersebut?<br />
 7. 7. BUKU REKOD MENGAJAR<br />
 8. 8. Kita mestimenerimahakikat<br />bahawamasalah p-p <br />mungkinberpuncadaripada<br />tindakandansikapkita<br />
 9. 9. Beberapacontohrefleksi<br />guru yang dipetikdari<br />BukuRekodPengajaran Guru<br />
 10. 10. “Pelajaranberjalanlancar. Pelajarmenumpukanperhatiansepenuhnya.” (11.2.08)<br />“Masihadapelajar yang tidakmembuat nota.” (12.2.08)<br />“Kebanyakanmuridmemahamipelajaran yang diajar.” (13.2.08)<br />(BukuRekodPengajaranCikgu R)<br />“Student gives their attention while teaching.” (Cikgu SN, 28.1.08)<br />“Objektifberjayadicapai. Setiappelajarmenunjukkankesungguhanuntukmemahamipembelajaranhariini.” (Cikgu A, 1.2.08)<br />
 11. 11. “Pelajardan guru membincangkanjawapansetiapsoalan.” (24.9.07)<br />“Pelajardapatmenyiapkanlatihandalammasakelas.” (24.9.07)<br />(BukuRekodPengajaranCikgu P)<br />
 12. 12. Pelajarmemberikerjasamasepenuhnya.(27.6.08) Guru Y<br />Beberapaorangpelajarsahaja yang inginbelajar(27.6.08) guru Y<br />Objektiftercapai .(25.6.08) Guru Y<br />Pelajarmemberikankerjasamasepenuhnya. (25.6.08) Guru Y<br />Sebahagianbesarpelajardapatmengisitempatkosongdenganperibahasa yang sesuai (26.6.08) Guru A<br />
 13. 13. Guru-guru tidakprihatindenganpenerimaanpelajar. Asalkanmerekadapatmelakukanapa yang dirancang, merekaanggappengajaransudahberjaya. <br />Catatantersebuttidakmenunjukkanadasebarangusahauntukmerenungkembalitindakan / pengajaran yang dijalankan.<br />Daripadapencerapansaya, sayamendapatipengajaran guru-guru yang tersebutdiatasbegitumembosankan, namunmerekatidaksedardiri. Merekaanggappengajaranmereka “okaylah”. <br />
 14. 14. BeberapaContohRefleksi<br />PeringkatPermulaan<br />(mengenalpastimasalah)<br />-yang sayaanggap<br />ditulisdenganbaik<br />
 15. 15. Apabilasayamulamengajarkelastersebutsayamerasasedikitsedihkerana 80% daripadamurid-muridtersebuttidakmemahamiistilahsains yang mudahdalambahasaInggeris.Sayatelahmencubaberbagai-bagaicarauntukmemberikefahaman…tetapi, semakinsukar…Kadang-kadangsayajugaterfikirmasalahiniberpuncadaripadadirisayasendiridisebabkankurangnyapengalaman………….<br />
 16. 16. Selama 3 tahun, sayatelahmengaplikasipelbagaiteknik P & P sepertiperbincangan, kuiz, latihtubi, sumbang saran, projekberkumpulan…..bagaimanapun…belummampuuntukmeningkatkankualitipencapaian…Sayamulamenyedaribahawaterdapatkelemahandalamproses P & P saya…sayaperlubertindakuntukmengatasinya<br />
 17. 17. Sayasangatmarahapabilamurid-muridtidaktahumenjagakebersihan…Sayaselalumengamuktentangkebersihanmurid-muridsaya. Hampirsetiap kali sayamasukkelassayaakanmenyuruhmuridmenyapusampah…Kadang-kadangsayabosandengan yang begitusetiaphari…Sayainginsekalisupayamurid-muridsayaberubah. Sayatakutsekiranyamerekatidakdididikdenganbaikmerekaakanmembawatabiatinisehinggadewasa.<br />
 18. 18. SewaktumengajarmatapelajaranBahasaInggeriskelas 2 Cendekiawansayadapatimerekakurangberminat . Apabiladiajukansoalanmerekaseringmenjawabtidakfahammalahmenjawabsambillewa. Sayadapatikebanyakanmerekatidakmenyiapkankerja yang diberikanwalaupundimintauntukmenulissatuayatmudahseperti ; This is a pencil …<br />Apabilamelihatsituasisepertiinisayamerasabersalahdansayaperlumemperbaikikelemahan yang adapadadirisendiri. Sehubunganitu, sayatelahmembuatkeputusanuntukmemperbaikkelemahandirisertamempertingkatkanpembelajaranmurid-muridsaya …..<br />
 19. 19. BUDAYAKAN PENYELIDIKAN <br />UNTUK KECEMERLANGAN SEMUA<br />

×