A 2012 2001 side 13

358 views
284 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A 2012 2001 side 13

  1. 1. Bladet Vesterålen Fredag 20. januar 2012 Leserbrev 13kistan Boken om EU-traktaten er nå Unionstraktaten inntørkede og avsjelete doku- systemer og Romeråndens tu- tilgjengelig for alle som kan ment. En gigantisk brosjyre sen påbud. Det er ingen plass til lese norsk. Det er nesten ikke over et byråkratisk monstrum. fred, bare til makt og mammo- til å tro at det er mulig å gi ut så Et diktat som bebuder fjernsty- nismens frie spill. Jeg har mer- mye livsfarlig, byråkratisk sver- ring av ukjente miljøer og an- ket meg at ord som barmhjer- meri i bokform. Det er ikke nerledes tenkende mennesker. tighet, ydmykhet, nestekjærlig- oppgitt noe navn på oversetter- Språket som er brukt, er het og hengivenhet for det ne! blodfattig og åndelig underer- mangfoldige liv, ikke er nevnt i Derimot innledes traktaten nært. Traktaten er et byråkra- bokens omfattende tekst. For med en fyldig presentasjon av tisk og mammonnistisk dekret. meg virker innholdet som et gi- de rikeste og mektigste kvinner Der er tusenvis av virkelighets- gantisk byråkratisk dødsløp og menn i Europa-unionen, et fjerne direktiver. Der er gyldne som tilhengerne av denne bok slags manifest av de rikeste løfter, laget på samme måte ikke aner konsekvensene av. blant de rike, fjernt fra vår som historiens gyldne brutte Boken slutter som den be- hverdag og virkelighet. (Side løfter, til folkene gjennom tuse- gynte, med presentasjon av de 15, 16, 17 og 18.) ner av år. Løfter som førte til rikeste blant de rike i Europa- Jeg opplever bokens innhold krig, gråt, jammer og stor elen- Unionen. som en Babels (Brussels) for- dighet. Innenfor bokens tynne virring med tusenvis av byrå- permer finnes ikke et eneste John Johansen kratiske detaljer. Boken som er ord om menneskets suvere- 8484 Risøyhamn på over 350 sider virker på meg nitet. Det er ikke plass til fø- som det mest gude-forlatte, lelser og ærbødighet… Bare til Det er skremmende tilstander i vårt helsevesen Det er i grunnen forstemmende dette vidundermidlet i bruk og snill, så hun har jo bare smilt når en ser på TV det scenariet når vi mest trenger det. dette bort, og bebudet at det som utspiller seg i vårt helseve- Sannheten er vel heller sånn kommer til å bli bedre (Godt i sen. Det er jo nesten sånn at en at en ikke er interessert å re- morra - Godt i morra)! Men det kan tro at terrorismen har fått kruttere fagfolk nok i offentlig synes vel neppe de som ligger rotfeste i våre helseinstitusjo- sektor, men isteden være for- på sykehuset og venter på nød- ner. nøyd så lenge de privatprakti- hjelpen (inngrepet). Hvordan kan slike proble- serende får godt betalt hos dem Men helt på tampen, så er mer oppstå at folk må vente som er rike nok til å betale hel- det vel ennå sånn at det er for- flere dager og uker på akutt- sehjelpen sin sjøl. Disse har jo skjell på folk. Like blir vi vel hjelp. Er ikke dette utenkelig nok tilgang på topp kvalifisert ikke før vi må ta på oss Miljø- den tid vi har ”Olja”? Vi har jo fagpersonell (spesialister). maska. Først da blir vi helt like blitt fortalt av vår regjering Så til vår helse og omsorgmi- alle sammen. over flere år nå at vi behøver nister Strøm-Eriksen. Ja, hun ikke å bekymre oss for noe, så har nu over flere år gått rundt i Bø i Vesterålen lenge vi har Olja. Hvis det er ring, og vært sjokkert over ting- Asle Odd Olaisen sånn, ja da syns jeg vi bør ta enes tilstand. Men hun er jo pen Et bedre forsvar med kjønnsnøytral verneplikt Forsvarssjefen har i sitt fagmi- en med verneplikt, og at verne- litære råd kommet med forslag plikten gir oss mulighet til å om en omlegging av verneplik- velge blant de beste. Derfor ten, og samtidig gått inn for en mener jeg det også er viktig at videre reduksjon av Hæren, flere enn i dag skal gjennomfø- noe som fører til en reduksjon i re verneplikten. bruk av vernepliktige. Men det Jeg tror ikke at verneplikten fagmilitære råd kommer ikke som institusjon vil være bære- inn på den prinsipielle debatten kraftig over tid hvis vi ikke serversity of Gujrat. (Innsendt) om at en viktig institusjon som at flere jenter avtjener verne- verneplikten kun skal forbehol- plikt. Sterkt kjønnsdiskrimine- ligvis til felles inspirasjon, ke, spesielt med mannlige stu- des gutter. Verneplikten utgjør rende ordninger står for fall i kunnskapsinnhenting og glede. denter til stede. selve grunnpilaren for forsva- Norge. De som allerede i dag er Det viste seg at jeg måtte ret, og er med å sikre at det nor- bekymret for vernepliktens le- bruke ganske lang tid på å for- ske forsvaret er godt forankret gitimitet, burde være de første Annerledes klare ord og konsepter og noen i folket. Verneplikten av av- som så behovet for en likestilt Det ble fort klart at min under- av studentene klarte jeg nok al- hengig av legitimitet i folket. ordning mellom kjønnene. visning var annerledes. Studen- dri å nå skikkelig frem til. 60 av For at verneplikten også skal Å gå inn for full likestilling tene har siden tidlig barndom dem besto imidlertid sin delek- ha det i framtiden mener jeg mellom kvinner og menn i vært drillet i utenatlæring og samen. det er nødvendig at vi går inn praktiseringen av militær ver- Christina N Ramsøy svært mange var uvant med å Og for en glede når kontoret for full likestilling mellom neplikt er det beste for forsva- tenke ”out of the box”. Sam- mitt stadig var fullt av unge stu- kvinner og menn i praktisering- ret og et riktig skritt i retning av funnsfagsundervisningen i pa- denter og også yngre fakultets- en av militær verneplikt. et mer framtidsrettet samfunn. kistanske skoler er nok veldig svak generelt sett og selv på Leserbrev/ Leserbrev/ medlemmer, ivrige og engasjer- te, full av spørsmål og iver etter Norske soldater får skryt av andre land. Jeg tror det kom- Leserbrev/ Christina N Ramsøy Leserbrev/ høyere utdanningsnivå ser det ut til at studentene vet veldig debattinnlegg debattinnlegg å tenke i alternativer. Det var også en stor oppmuntring at mer av at vi har en stor base å velge ut i fra gjennom ordning- debattinnlegg debattinnlegg Stortingsrepresentant for Senterpartiet lite om ”verden der ute”, både i noenLeserbrev gjenspeiler den av elevene besluttet å lage Leserbrev gjenspeiler den relasjon til geografi og historie. en fredsorganisasjon påer viktig Innlegg bør helst under- Leserbrev gjenspeiler den lokale debatt, og univer- lokale debatt, og er viktig Det må dog presiseres at re- sitetet. enhver avis. Ditt inn- for For en skam for Europa! tegnes med fullt navn. for enhver avis. Ditt inn- lokale debatt, og er viktig for enhver avis. krutteringen til universitetet i Selv ble sendes med av føl- legg jeg tatt en og be-hit og Redaksjonen må uansett Gujrat er fra landlige skoler og dit for å møte far og mor vite både navn, adresse og legg sendes en av føl- Epost: debatt@blv.no høgskoler så situasjonen kan gende adresser: stemor; snakke på en skole her Vi er jo vant med at jødene gende adresser: Det er så grotesk at det er til å gjerne telefonnummer. Faks: 76 11 08 91 være annerledes i de stor byene og en der. Jeg ble sågar invitert Epost: debatt@blv.no fremstår som offer-folket her i gråte av. Post: Boks 33, som i hovedstaden Islamabad, i til å holde ”fredsforedrag” på verden. I dag vet vi altfor godt Epost: debatt@blv.no Hva er det egentlig som rø- 8401 SORTLAND kulturbyen Lahore og i forret- to høyskoler i det pakistansk at de vet å ta seg til rette. De seg i 76 11 08 91 rerFaks: hodet på disse høyre- kontrollerte Kashmir. 91 Faks: 76 11 08 Post: Boks 33, (merk konvolutten «Leserbrev») ningsmetropolen Karachi. som virkelig lider i dagens Eu- kreftene? Jeg tror ikke de har Mange studenter hadde også Hvis jeg skal trekke en slut- Post: Boks 33, ropa er jo rom-folket (sigøyner- noe som helst i SORTLAND 8401 hodet utenom sms: Send BLVMENING større engelskproblemer enn ning etter oppholdet, må det bli 8401 SORTLAND ne)! Sortland – Tlf. 76 11til alle De har blitt forfulgt 09 00 en (merk konvolutten «Leserbrev») ekstrem egoisme. til 2005 forventet. at pakistansk ungdom lengter tider, uten at noen reagerer. sms: Send BLVMENING Disse kreftene er på vei til (Kr. 1 pr melding). (merk konvolutten «Leserbrev») Undervisningsspråket skal etter fred og en positiv utvik- I Ungarn er forholdene helt Norge, vil til 2005 denne dje- vi ønske Innlegg bør helst under- være engelsk på universitetene, ling av landet sitt. De trenger sms: Send BLVMENING forferdelige på grunn av høyre- velskapen (Kr. 1 pr melding). velkommen? tegnes med fullt navn. men lærere som ser at studen- tene ikke forstår, slår gjerne bare å få noen 2005 til nye muligheter. For meg har(Kr. 1 pr melding). det vært en veldig Leserbrev kreftenes fremgang. Sigøyner- barn får bøter for ikke å gå på Jeg tror det, da det under- Innlegg bør helst er liten interesse i åmed fullt navn. Redaksjonen må uansett over på urdu. Studentene snak- intens og ganske slitsom perio- fortau, selv om det ikke under- Innlegg bør helst er noe tegnes stoppe disse. Se bare på Norges behand- vite både navn, adresse og Redaksjonen må uansett gjerne telefonnummer. ker dessuten vanligvis punjabi Innlegg bør helst under- de, men gleden over å ha fått en tegnes med fullt navn. fortau! ling at tater, samer, osv, det er hjemme. De kvinnelige studen- slik erfaring og å ha fullt litt til tegnes med vært navn. Redaksjonen må uansett De får bot hvis de går med en en vite både skam! adresse og forferdlig navn, tene var en spesiell utfordring. nytte, er stor. Redaksjonen må uansett pinne eller kjepp i adresse da vite både navn, hånda, og gjerne telefonnummer. De er stort sett veldig tilbake- Islamabad, januar 2011 vite både navn, adresse og dette er våpen! gjerne telefonnummer. Stig Ødegaard Få flere lesere - skriv kort. holdne og sjenerte for å snak- Det mangler ikke på eksem- NKP Midt-Norge Sortland – Tlf. 76 11 09 00 gjerne telefonnummer. pler for terror og mishandling. Skriv kort, det gir flere lesere. Sortland – Tlf. 76 11 09 00 Sortland – Tlf. 76 11 09 00

×