A 2012 2001 side 12

385 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

A 2012 2001 side 12

  1. 1. 12 Leserbrev Bladet Vesterålen Fredag 20. januar 2012 Å undervise om fredskultur i PakEtter å ha tilbrakt det grunn de har. På universitetet seminar både om vold motmeste av november og de- er det noen få som er helt sort- kvinner og om tvangsgiftemål.sember ved universitetet kledde, mens det store flertall Temaer som ellers ikke er dag-i Gujrat for å undervise er i fargerike gevanter (shalwar lig kost i det offentlige rom.om fredsbygging, freds- kamise) – vide bukser og lang Tvangsekteskap ble helt ny- skjorte. De er vakre og elegan- lig ytterligere kriminalisert idetkultur og konflikthåndte- te. Noen få har fullstendig til- senatet vedtok en detaljert lovring for studenter i stats- dekket ansikt, noen har skjult mot tvangsekteskap. Loven in-vitenskap, sosiologi og all hårprakt, mens de fleste har kluderer bl.a. forbud mot å gif-media, ønsker jeg å dele en dupatta (skjerf) mer eller te bort kvinner til Koranen. Detnoen av mine erfaringer. mindre lett slengt over hodet har vært ”en sport” som spesi-REISEBREV (RASTER-LINJE) og noen få går med bart hode. elt de store landeierne ellerI ngeborg Breines For meg, som godt voksen føydalherrene har bedrevet/be-President utenlandsk dame, er det først driver for at kvinnelige familie-Det internasjonale fredsby- og fremst viktig å være tekkelig medlemmer ikke skal være ar-rå kledd. Jeg dekker ikke til ho- veberettigede. det. Noen er fornøyd når jeg Universitetet i Gujrat plan-Universitetet ligger på det kommer i pakistanske klær, an- legger også et seminar om men-fruktbare flatlandet i Punjab, dre liker at jeg er annerledes og neskerettigheter og fredskul-mellom store elever og midt moderne som de sier. tur. Universitetet, som ligger camellom byene Islamabad og La- Som eneste utlending på et 15 km fra Gujrat by i et storthore. Gujrat er også det områ- universitet med over 15000 stu- parkanlegg, ønsker ikke bare ådet de fleste norsk pakistanere denter, er jeg nok en kuriositet. være et akademisk lærested,kommer fra. Universitetet øn- Og de første spørsmålene som men et lærested som er rele-sker derfor faglig kontakt med kommer er ikke av faglig art, vant for samfunnet rundt. Prio-Norge, og med Norden og Eu- men om jeg er gift, har barn, riteter som ligner på demropa forøvrig. Det er planer om hvordan er det å være uten dem Tromsø universitet vel var deet norsk/nordisk senter, ikke så lenge, om jeg liker Pakistan første i Norge til å vektlegge.minst inspirert av arbeidet til osv, osv. Familien er veldig vik- Pakistan er inne i en megetAtle Hetland og hans norsk pa- tig i Pakistan. vanskelig situasjon både øko-kistanske forening, PANA, med nomisk og politisk. Det går dår-sete i Islamabad. lig med økonomien, den pakis- En av grunnene til at jeg ble Sted for dialog tanske rupien er svak og det erinvitert til å undervise her er At universitetet i Gujrat også rasjonering av bensin, strøm ogmitt tidligere arbeid i Pakistan har tatt mål av seg til å være et gass. Dette skaper store van-som direktør for UNESCOs sted for dialog og menings- ut- sker for industri, landbruk,kontor i Islamabad fra 2001 til veksling er heller ikke noe samferdsel og for enkelthus-2004. Arbeidet med å styrke drawback i et samfunn som i holdninger.samfunnsvitenskap og humani- økende grad ser ut til å være Også i Islamabad, som el-ora sto i fokus, selv om UNES- preget av strenge sekteriske lers for det meste er spart forCOs topp-prioritet var styrking strømninger. Media melder om slike ubehageligheter, er detteav grunnutdanning og alfabeti- skjending av graver og bren- følbart nå og mange nord i lan-sering. ning av moskeer til ahmadine- det har det kaldt på kveldstid. Dette er fortsatt uhyre vik- ne (en religiøs gruppe som selv Selv er jeg glad for alle de godetig, nærmest en forutsetning, anser seg for å være muslimer ullsjalene jeg har.for utvikling i et land hvor godt men som i 1974 ble erklært som Den tidligere cricketstjernenover halvparten av befolkning- ikke-muslimer fordi de ikke Imran Khan har fått ny vind ien på ca. 180 millioner er anal- mener at Muhammed var den seilene, med støtte både frafabeter. siste profet). Ministeren for mi- ungdom og intellektuelle som Da den vidsynte rektor på noriteter og den vidsynte forri- ser et nytt håp i han. Siste nyttdet nye statlige universitetet i ge guvernøren av Punjab (som på den fronten er at han kan-Gujrat, Dr Nizamuddin, med ønsket å endre den strenge skje går i samarbeid med tidli-lang fartstid fra FN, ønsket å blasfemiloven) ble begge myr- gere president Musharraf somgjøre noe innenfor et så viktig det relativt nylig, og flere fun- har bebudet at han vil kommetema som fred og fredskultur, damentalistiske grupper øn- tilbake til landet fra eksil i løpettakket jeg ja til engasjementet. sker at Pakistan skal bli et av januar.Universitetet hadde akkurat ”rent” muslimsk land, dvs.startet opp et fredsstudium, så uten det mange kaller ”the infi-mitt intensivopplegg kunne gå dels”. Sinne mot Vesten Ingeborg Breines (i forreste rekke) med noen av studentene og lærerne på Univinn i et eksamensrettet kurs. Dette er i motsetning til hva NATO/ISAFs angrep på en pa- Jinnah, Pakistans ”far”, ønsket. kistansk grensestasjon mot Af- hadde jeg fått godkjent en ten- og klargjøre egen tenkning, og Han ville ha et land for musli- ghanistan i slutten av novem- tative undervisningsplan både dessuten lage oppgave om enMange kvinner mer, ikke et muslimsk land. Det ber hvor 24 soldater ble drept, av universitetet og Higher Edu- selvvalgt Nobel-fredspris-Allerede pr telefon ble jeg sjar- grønne muslimske flagget fikk har ført til et meget sterkt sinne cation Commission: vinner.mert av det faktum at rektor derfor et hvitt parti for å vise at mot USA og Vesten forøvrig. Vektlegging av FN og FNs ar- Men hva slags nivå var stu-har klart, i et ganske konserva- det skulle være rom for mino- Grenseoverganger er sperret beid ikke minst med mennes- dentenes på og ville de væretivt område, å få 70 % kvinneli- riteter, det være seg hinduer, for NATOs forsyningskonvoier, kerettigheter, nedrustning, interesserte? Ville de være villi-ge studenter. 35 busser går hver kristne eller andre. lastebiler hoper seg opp og fredskultur og likestilling. Mer ge til å engasjere seg i dialog ogdag ut fra universitets campus De fundamentalistiske grup- havnene i sør har store van- fokus på hva slags samfunn interaksjon? Ville de være be-for å hente og bringe studenter pene har gjennom sine madras- sker. som er ønskelig enn på verdens redt til å se på hva også de per-som ellers neppe ville fått ver- saher (koranskoler), og sin USA har måttet evakuere en elendighet. Mer vektlegging av sonlig kan gjøre, eller ville deken anledning eller tillatelse til økonomisk støtte fra rike ara- flybase som ble brukt bl.a. til konflikt- forebyggende arbeid falle for fristelsen til alltid åå studere. biske land, et veldig sterkt grep ufyselige droneangrep. og tenkning enn på reparasjon peke på ”de andre” som ”the Så er det å håpe at de unge på ungdom som ikke har noe Den politiske retorikk og heling etterpå. Mer på frem- bad guys”? Og hvordan skullekvinnene etter endt studium vil annet opplæringstilbud. De ut- mellom Pakistan og USA er på tidsvisjoner enn på fortid. Mer pasifisten og feministen klare åfå muligheter til å bruke sin øver både ”gatemakt” og terror. et lavmål. Avisene er fulle av fokus på kreativ, konstruktiv balansere alle de stedlige sensi-kompetanse. Det er få pakis- La det imidlertid også være spekulasjoner og konspira- konfliktløsning på ulike nivå tiviteter? Ville mine planer fun-tanske kvinner i det betalte ar- sagt at mange av koranskolene sjonsteorier av alle slag. Hvor enn på feiltrinn, vold og krig, gere i praksis og ville jeg klarebeidsliv. ikke er fundamentalistiske og er makten for tiden? Hos en uten derved å forbigå relevant å finne gode nok relevante ek- Det er nok også å frykte at gir tilbud til de aller fattigste ustabil regjering eller hos det nåtidsinformasjon om volds sempler? Var dette i det hele etnoen foreldre ser universitetet, barna. sterke militæret – og hvem spiraler og det militærindustri- hasardiøst foretak?som er det eneste undervis- Skiftende regjerninger har samarbeider med de religiøse elle kompleks. En ting sto klart for meg,ningsnivå med kjønnsblandede imidlertid ikke klart å gjennom- grupperingene. Sammenligninger mellom de dersom en slik undervisningklasser i Pakistan, som et godt føre den bebudede reform av De frie mediene som Mus- enorme summene verden bru- skulle bli noe mer enn kunn-ekteskapsmarked for sine dø- koranskolene. Gode, muslim- harraf så stolt innførte er også ker på militære formål med de skapsformidling måtte jeg tilla-tre. ske venner i Pakistan er meget under press. Alle utenlandske små summene som går til vel- te meg også å være personlig, For å motvirke en slik mulig bekymret for den økende eks- nyhetskanaler ble sperret etter ferd, ”human security” og være ærlig i min søken etter ånegativ tendens, vil yrkesvei- tremismen. at BBC sendte en dokumentar fredsarbeid. Masse medbrakt forstå og formidle, ikke ha bas-ledning og profesjonell opp- som myndighetene fant sjika- stoff spesielt fra UNESCO og tante meninger eller teorier,muntring av ulik art være til nerende. Heller ikke den enes- fra IPB (International Peace ikke gi løsninger, men gi ”verk-stor hjelp for disse unge kvin- Tvangsekteskap te engelsktalende pakistanske Bureau) og med Johan Gal- tøy” for konflikthåndtering ognene som har få rollemodeller Det sies at de fundamentalistis- TV kanalen Ekspress 24/7 har tungs memoarer som inspira- forhåpentligvis oppklarendeog som heller ikke er blitt opp- ke gruppene sågar har fått tak sendinger i skrivende stund. sjon på nattbordet. eksempler fra egen kunnskaps-dratt til å stå på egne ben. på en del av universitetene. En Studentene skulle få, i alle og erfaringsbakgrunn. høyt utdannet fundamentalist fall noe, innsikt i både interna- Så skulle studentene oppfor- kan gjøre mye mer ugagn enn Min undervisning sjonal fredsforskning og inter- dres til å komme med eksem-Fargerikt en villedet analfabet. På univer- Det var mot denne bakgrunn at nasjonalt fredsarbeid, og de pler fra sin bakgrunn og forstå-Noen ganger kan studinenes sitetet i Gujrat har det derimot i min undervisning skulle foregå. skulle gå i dybden med freds- else. Slik håpet jeg det ville bliklesdrakt vise hvilken bak- løpet av denne perioden vært Allerede før jeg dro til Pakistan kulturvisjonen, gjøre intervjuer en skikkelig dialog, forhåpent-

×