ฟ้า1

227 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ฟ้า1

 1. 1. การวัดผลและประเมินผล
 2. 2. ความหมายของการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลการวัดผล หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรื อจานวนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ เครื่ องมืออย่างใดอย่างหนึง ผลจากการวัดจะออกมาเป็ นตัวเลข ่ หรื อสัญลักษณ์การทดสอบ หมายถึง กระบวนการวัดผลอย่างหนึงที่กระทาอย่างมี ่ ระบบ เพื่อใช้ ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคคลการประเมินผล หมายถึง การตัดสินใจหรื อวินิจฉัยต่างๆที่ได้ จากการ วัดผล
 3. 3. จุดมุ่งหมายของการวัดผลการศึกษา1.วัดผลเพื่อการพัฒนาสมรรัถภาพของนักเรี ยน หมายถึง การวัดผลเพื่อดุ ว่านักเรี ยนไม่เข้ าใจในเรื่ องอะไรอย่างไร2.วัดผลเพื่อวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อค้ นหาจุดบกพร่องของนักเรี ยน ที่มีความไม่เข้ าใจในเรื่ องใด3.วัดผลเพื่อจัดอันดับหรื อตาแหน่ง หมายถึง การวัดผลเพื่อจัดอันดับ ความสามารถของนักเรี ยน4.วัดผลเพื่อเปรี ยบเทียบหรื อเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรี ยน หมายถึง การวัดผลเพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถของนักเรี ยน5.วัดเพื่อประเมินผล หมายถึง การวัดเพื่อนาผลที่ได้ มาตัดสิน
 4. 4. เครื่ องมือที่ใช้ในการวัดผล1.การสังเกต คือ การพิจารณาปรากฏการต่างๆ ที่เกิดขึ ้นเพื่อค้ นหาความจริงบาง ประการโดยอาศัยประสาท สัมผัสของผู้สงเกตโดยตรงั2.การสัมภาษณ์ คือ การสนทนาหรื อ การพูดโต้ ตอบกันอย่างมีจดหมาย ุ3.แบบสอบถาม คือ เป็ นเครื่ องมือชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ กนมาก โดยเฉพราะการเก็บ ั ข้ อมูลทางสังคมศาสตร์4.การจัดอันดับ คือ เป็ นเครื่ องมือวัดผลให้ นกเรี ยน หรื อผู้ได้ รับแบบสอบถามเป็ น ั ผู้ตอบโดยจัดอันดับความสาคัญ หรื อ จัดคุณภาพ5.ประเมินผลจากสภาพจริ ง คือ กระบวนการสังเกต บันทึก และรวบรวมข้ อมูลจาก งานและวิธีการที่นกเรี ยนทาการประเมินผลจากสภาพจริ งจะเน้ นให้ นกเรี ยน ั ั สามารถแก้ ไขปั ญหา เป็ นผู้ค้นพบและ ผลิต ความ รู้นกเรี ยนได้ ฝึกปฎิบตจริ ง ั ัิ
 5. 5. 6.การวัดผลภาคปฎิบติ คือ เป็ นการวัดผลงานที่ให้ นกเรียนลงมือ ปฎิบติ ซึ ้ง ั ั ั สามารถวัดได้ ทงกระบวนการและผลงานในสถานการณ์จริง ั้7.การประเมินผลโดยใช้ แฟมสะสมผลงาน คือ เป็ นแนวทางการประเมินผล ้ โดยการรวบรวมข้ อมูลที่ครูและผู้เรี ยน ร่วมทากิจกรรมต่างๆร่วมกันโดย กระทาอย่างต่อเนื่อง ตลอดภาคเรี ยน8.แบบทดสอบ คือ ชุดของคาถามหรื อกลุมงาบนใดๆ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อชักนา ่ ให้ ผ้ ถกทดสอบ แสดงพฤติกรรม หรื อปฎิกิริยา โต้ ตอบอย่างใดอย่าง ูู หนึงออกมา ให้ สังเกต ได้ ่9.การสังเกต คือ เป็ นการรวบรวมข้ อมูลโดยใช้ ประสาทสัมผัส ต่างๆ ของผู้ สังเกตเป็ นเครื่ องมือ โดยเฉพราะอย่าง ยิ่ง คือ ตา เพื่อดู หู เพื่อฟั ง เก็บ ข้ อมูลตามที่ปรากฏโดยไม่แปล ความหมาย ของข้ อมูลนันตามความคิด ้ ของผู้สงเกต ั
 6. 6. 10.การสัมภาษณ์ คือ การ สนทนาอย่างมีจดมุงหมาย เพื่อต้ องการผล ุ ่ อย่างใดอย่างหนึง เป็ นกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลสองคน หรื อ ่ ระหว่างบุคคลกับกลุมคนจานวนจากัด ่11.แบบสอบถามและแบบสารวจ คือชุดของคาถามที่สร้ างขึ ้นเพื่อ รวบรวม ข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลในด้ านต่างๆ12.แบบสารวจ คือเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ กนมากชนิดหนึง โดยปรกติจะ ั ่ ประกอบด้ วยบัญชีรายการสิ่งของ หรื อเรื่ องราวต่างๆ ที่จะให้ ผ้ ตอบ ู ตอบในลักษณะให้ เลือก อย่างใดอย่างหนึ่งใน สองอย่างที่กาหนดให้ เช่น มี , ไม่มี , ชอบ , ไม่ชอบ
 7. 7. การวิเคราะห์ขอมูล ้ เป็ นกระบวนการนาข้ อมูลซึ ้งเก็บรวบรวมได้ มาจัดกระทาโดยการจัดระเบียบแยกประเภทลักษณะของข้ อมูล 1.ข้ อมูลเชิงปริมาณ ได้ แก่ ข้ อมูลที่อยูในรูปจานวนเงิน หรื อตัวเลข ่ 2.ข้ อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ ข้ อมูลที่ไม่อยูในรูปของจานวนหรื อตัวเลข ่ประเภทการวิเคราะห์ ข้อมูล 1.วิเคราะห์โดยไม่ใช้ วิธีการทางสถิติ 2.การวิเคราะห์โดยใช้ วิธีการทางสถิติ
 8. 8. การประเมินผลทางการศึกษา กระบวนการในการตัดสินใจลงสรุป คุณลักษณะของนักเรี ยนว่ามีคณภาพ ุดีระดับใด มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ1.ผลการวัด ทาให้ ทราบสภาพความจริ งของสิ่งที่จะประเมิน ว่ามีปริมาณเท่าไรเพื่อนาข้ อมูลไปพิจารณา2.เกณฑ์การพิจารณา ในการที่จะตัดสินใจหรื อลงสรุปสิงใดจะต้ องมีมาตาร ่ฐานสาหรับสิงที่จะเปรี ยบเทียบกับสิงที่ได้ จากการวัด ่ ่3.การตัดสินใจ เป็ นการชี ้ขาดหรื อสรุปผลการเปรี ยบเทียบระหว่างผล การวัดระดับที่กาหนด
 9. 9. ขอบข่ายของการประเมินผลทางการศึกษา การประเมินทางการศึกษาจะขอบข่ายกว้ าง หรื อแคบเพียงใดและครอบคลุมสิ่งใดนันขึ ้นอยูกบความเข้ าใจและการมองภาพของคาว่าการศึกษา ้ ่ ัว่าประกอบด้ วยสิ่งใดบ้ าง กล่าวคือถ้ ามองภาพการศึกษาว่าเป็ นการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนเพียงประการ เดียวการประเมินการศึกษาก็จะประเมินเฉพราะในห้ องเรี ยนเท่านัน แต่ถ้ามองภาพการศึกษากว้ างไกลออกไปถึง ้องค์ประกอบอื่นๆการประเมินทางการศึกษาก็จะครอบคลุมองค์ประกอบInput ได้ แก่ ตัวนักเรี ยนทังในแง่ของระดับสติปัญญา ้Process ได้ แก่ การวางแผนการดาเนินการProduct หรื อ Output ได้ แก่ผลที่ได้ จากผลรวมของInput ,Processเช่นความรู้ ความสามารถ สติปัญญา เจตคติ คุณธรรม ทักษะในด้ านต่างๆเป็ นต้ น
 10. 10. ความสาคัญของการประเมินผลทางการศึกษา1.ช่วยชี ้ให้ เห็นว่าการดาเนินงานเหามะสมเพียงใด2.ทาให้ ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุตามจุดประสงค์หรื อไม่3.ช่วยกระตุ้นให้ มีการเร่งลัดและปรับปรุง4.ช่วยเห็นข้ อบกพร่องในการดาเนินงานในแต่ละขันตอน้5.ช่วยควบคุมการดาเนินงานให้ มีประสิทธิภาพ6.เป็ นแนวทางในการดาเนินวิธีการในการดาเนินงาน ครังต่อไป ้
 11. 11. การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ เป็ นการวัดเพื่อต้ องการทราบว่าบุคคลนัน มีความสามารถถึง ้ เกณฑ์ที่กาหนดไว้ หรื อไม่การประเมินต้ องนาคะแนนที่ได้ ไปเทียบกับ เกณฑ์ที่กาหนดไว้ข้ อควรคานึงการประเมินแบบอิงเกณฑ์1.วัตถุประสงค์การสอนต้ องชัดเจน2.ข้ อสอบมีความเที่ยงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงค์การสอน3.เกณฑ์ที่วดต้ องเด่นชัด มีหลักเกณฑ์ที่อ้างอย่างมีความยุติธรรม ั
 12. 12. การประเมินแบบอิงกลุ่ม เป็ นการวัดเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนของบุคคลใด บุคคลหนึงกับ ่ บุคคลอื่น คือจาแนกคะแนนสูงสุด จนต่าสุดแล้ วจึงนาคะแนนเหล่านัน ้ มาเปรี ยบเทียบเพื่อประเมินต่อ ไปข้ อควรคานึงการประเมินแบบอิงกลุ่ม1.ข้ อสอบต้ องมีคณภาพสูง มีความเชื่อมันและเที่ยงตรง ุ ่2.ข้ อสอบที่ใช้ จะต้ องครอบคลุมเนื ้อหาทังหมด การประเมินจะต้ องมีความ ้ ยุติธรรม ตามสภาพความเป็ นจริงของผลการเรี ยน

×