Rosa Mollet - 1

348 views
270 views

Published on

La Rosa de Mollet - 1

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
348
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rosa Mollet - 1

  1. 1. número 16 Hive r n 20 1 1 LaLa Rosa de Mollet Rosa de Mollet 1 Mollet del Vallèsla Rosa de Mollet R e v i s t a d e l ’A g r u p a c i ó S o c i a l i s t a FEM BALANÇ, GARANTIM BENESTAR Us presentem les actuacions més valorades per la ciutadania i, també, el conjunt de projectes i accions més properes, aquelles que creen oportunitats i fan la vida a Mollet millor.EditorialEl proper mes de maig farà 4 anys dela celebració de les darrers eleccionsmunicipals. La ciutadania de Mollet ensvàreu donar llavors una gran confiança,que ha permès que el municipi tingui,en aquest període de crisi econòmicainternacional, un govern municipal fort,amb un projecte de ciutat clar i lideratpel nostre alcalde Josep Monràs.Fent balanç del nostre programa, L’actuació més valorada,el nou Hospital comarcal de Mollet gestionathem complert les nostres propostes, per la Generalitat de Catalunyales més grans i les més petites, i hopodeu comprovar en aquest butlletí.Sabem que podem confiar en elscompromisos i en la paraula donadaper en Josep Monràs.Ara, continuem transformant la ciu-tat. La feina feta ja és patrimoni detota la ciutadania. És l’hora de donar Ampliació del polígon industrial deun pas endavant, de lluitar amb op- la Farinera amb 45.000m2 Nous parcs i més places a la ciutattimisme per a seguir progressant id’esforçar-nos en fer una ciutat millor,que lluita contra la crisi econòmica iels seus efectes. Sabem que l’actualalcalde i candidat socialista a la re-elecció, Josep Monràs, és la garantiad’un bon futur per a Mollet durant elspropers anys. Josep Maria Garzón Nou Centre de Serveis per a la For- Ampliació dels eixos i àrees comer- Primer secretari local mació de la Gent Gran El Lledoner cials amb noves marquesAGRUPACIÓ DEL PSC DE MOLLET DEL VALLÈSC/Gaietà Ventalló, 44 baixos Telèfon 935794849Web mollet.socilistes.cat Correu electrònic molletdelvalles@socialistes.cat
  2. 2. 2 La Rosa de MolletTreballem molt a prop teuDurant aquests anys, Mollet, la nostra ciutat, ha estat • Implantació de la xarxa wifi a centres cívics i culturalsuna bona eina contra la crisi. El Govern socialista, en- de la ciutat.capçalat per l’alcalde Josep Monràs, s’ha esforçat molt • Adequació i millora d’espais de la ciutat per aparca-i ha impulsat serveis i actuacions a prop teu, perquè ment dissuasori i gratuït.puguis fer realitat les teves il·lusions i els teus projectes. • Obres de millora a tots els centres escolars de la zona. • Urbanització i ampliació de la gran zona multi esportiva amb un nou aparcament i zones d’esports amb rodes, pistes de petanca i seu social; i millores en els camps de futbol Germans Gonzalvo. • Nou Hospital públic de Mollet i aparcament soterrat. • Ampliació del Parc de Bombers. • Increment de les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda i millora de la seva senyalització. • Substitució d’arbrat plataners. • Millores en l’enllumenat públic, reasfaltatge de carrers i avingudes, i renovació de les senyalitzacions vials. • Xarxa multi serveis destinada a la millora de la infor- mació ciutadana, el control del trànsit i de la seguretat ciutadana. • Construcció del nus ferroviari per les obres de l’AVE Tot aquest conjunt de projectes i obres s’han dut a terme i els enllaços amb la línia Mollet -El Papiol. durant aquest mandat i al mateix temps que s’ha apos- • Millores d’accessibilitat al carrer Onze de Setembre i tava molt fort per la recuperació localment econòmica increment de zones verdes. i els seus efectes, a través de: • Reurbanització de la rambla de la Unió, dels parcs i de les places. • L’augment d’un 61% del pressupost destinat a Serveis • Urbanització del polígon d’activitat econòmica de la Socials. Farinera. • L’augment d’un 65% del pressupost de generació d’ocupació, per inserir laboralment prop de 2000 per- sones, donar suport a 1.400 emprenedors i col•laborar en la creació de més de 200 empreses. • La posada en marxa de l’Oficina local d’Habitatge, servei utilitzat per 15.000 persones. • Instal·lació de circuits d’activitat física per a gent gran a diversos parcs. • Potenciació de la zona comercial i obertura de nous establiments hotelers. • Nou canal de TDT: Vallès Visió, amb la resta d’ajuntaments del Baix Vallès.
  3. 3. número 16 Inv i e r n o 20 1 1 LaLa Rosa de Mollet Rosa de Mollet 3 Mollet del Vallèsla Rosa de Mollet R e v i s t a d e l ’A g r u p a c i ó S o c i a l i s t a HACEMOS BALANCE, GARANTIZAMOS BIENESTAR Os presentamos las actuaciones más valoradas por la ciudadanía y, también, el conjunto de proyectos y acciones más cercanas, aquellas que crean oportunidades y hacen la vida en Mollet mejor.EditorialEl próximo mes de mayo hará 4 añosde la celebración de las s últimas elec-ciones municipales. La ciudadanía deMollet nos disteis entonces una granconfianza, que ha permitido que elmunicipio tenga, en este período decrisis económica internacional, ungobierno municipal fuerte, con unproyecto de ciudad claro y lideradopor nuestro alcalde Josep Monrás. La actuación más valorada, el nuevo Hospital comarcal de MolletHaciendo balance de nuestro pro- gestionado por la Generalitat de Catalunyagrama, hemos cumplido nuestraspropuestas, las más grandes y las máspequeñas, y lo podéis comprobar eneste Boletín. Sabemos que podemosconfiar en los compromisos y en lapalabra dada por Josep Monrás.Ahora, continuamos transformando laciudad. La tarea hecha ya es patrimo- Ampliación del polígono industrialnio de toda la ciudadanía. Es la hora de la Farinera con 45000m2 Nuevos parques y más plazas en la ciudadde dar un paso adelante, de luchar conoptimismo para seguir progresando yde esforzarnos para hacer una ciudadmejor, que lucha contra la crisis eco-nómica y sus efectos. Sabemos que elactual alcalde y candidato socialistaa la reelección, Josep Monrás, es lagarantía de un buen futuro para Molletdurante los próximos años. Josep Maria Garzón Nuevo Centro de Servicios para la For- Ampliación de los ejes y áreas co- Primer secretario local mación de la Gente Mayor El Lledoner merciales con nuevas marcasAGRUPACIÓ DEL PSC DE MOLLET DEL VALLÈSC/Gaietà Ventalló, 44 baixos Telèfon 935794849Web mollet.socilistes.cat Correu electrònic molletdelvalles@socialistes.cat
  4. 4. 4 La Rosa de MolletTrabajamos muy cerca de tiDurante estos años, Mollet, nuestra ciudad, ha sido una • Implantación de la red wifi en centros cívicos y cultu-buena herramienta contra la crisis. El Gobierno socialista, rales de la ciudad.liderado por Josep Monrás, se ha esforzado mucho y ha • Adecuación y mejora de espacios de la ciudad paraimpulsado servicios y actuaciones cercanas a ti, para aparcamiento disuasorio y gratuito.que puedas hacer realizad tus ilusiones y proyectos. • Obras de mejora en todos los centres escolares de la zona. • Urbanización y ampliación de la gran área multidepor- tiva con un nuevo aparcamiento y zonas de deportes con ruedas, pistas de petanca y sede social; y mejoras en los campos de futbol Germans Gonzalvo. • Nuevo Hospital público de Mollet y aparcamiento soterrado. • Ampliación del Parque de bomberos. • Construcción del nudo ferroviario por las obras del • Incremento de las plazas de aparcamiento para perso- Ave y los enlaces con la línea Mollet - El Papiol. nas con movilidad reducida y mejora de la señalización. • Sustitución de árboles plataneros. • Mejoras en el alumbrado público, reasfaltado de calles y avenidas, y renovación de la señalización viaria. • Red multi servicios destinada a la mejora de la in- formación ciudadana, el control del tránsito y de la seguridad ciudadana. Todo este conjunto de proyectos y obras se han reali- zado durante este mandato y al mismo tiempo que se apostaba muy fuerte por la recuperación económica y • Mejoras de accesibilidad en la calle Onze de Setembre sus efectos, a través de: e incremento de zonas verdes. • Reurbanización de la rambla de la Unión, de los parques • El aumento de un 61% del presupuesto destinado a y de las plazas. Servicios Sociales. • Instalación de circuitos de actividad física para gente • El aumento de un 65% del presupuesto de generación mayor en diversos parques. de ocupación, para insertar laboralmente cerca de 2.000 personas, dar apoyo a 1.400 emprendedores y colaborar en la creación de más de 200 empresas. • La puesta en funcionamiento de la Oficina local de Vivienda, servicio utilizado por 15.000 personas. • Potenciación de la zona comercial y apertura de nuevos establecimientos hoteleros. • Nuevo canal de TDT: Valles Visión, junto al resto de ayuntamientos del Baix Vallès.

×