February 27, 2012        [MU’AMALAT –TEMPAHAN]Tajuk: TempahanIstisnaa(Bai’ Al-Istisnaa’)  Takrif  Rukun  Huku...
February 27, 2012      [MU’AMALAT –TEMPAHAN]    Tukangbolehmenjualbarang yang dibuatoleh orang lain yang mempunya...
February 27, 2012        [MU’AMALAT –TEMPAHAN]     Takrif     Rukun     Syarat-SyaratnyaTakrif:   ...
February 27, 2012        [MU’AMALAT –TEMPAHAN]Sayabersaksibahwajual-beli As Salaf yang terjaminhinggatempoh yangdit...
February 27, 2012      [MU’AMALAT –TEMPAHAN]Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam)  Page 5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Jual Beli - (al-istisna & al-salam)

3,122

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,122
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jual Beli - (al-istisna & al-salam)

 1. 1. February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN]Tajuk: TempahanIstisnaa(Bai’ Al-Istisnaa’) Takrif Rukun HukumTempahanTakrif: Akadjualbeli di manapembelimenempahataumemesankepadapenjualuntukmembuatsesuatubarang yang dikehendakinyasupayadisiapkandalammasa yang tertentudenganharga yang tertentudancarabayaran yang telahditetapkan. Contohnya: o Seorangpembelimenempahsebuahmejamakandenganseorangpenjualdenganharga $1000 untukdisiapdandiserahkandalamtempohmasasebulan. o Penjualhendaklahmenyerahkanmejaitupadatarikh yang ditetapkansemasaakadberkenaan. Jualbelisecaratempahanmemberikemudahan. o Orang ramaidapatmembelibarang-barangmengikutrupabentuk, jenisdanfesyen yang merekasukatanpaterikatdenganjualbelisecaratunaisaja.Rukun:Samadenganrukun-rukundansyarat-syaratjualbeli.  Penempah (Pembeli)  Tukang (Penjual)  Barang yang ditemah  Harga  Sighah: IjabdanQabulHukumTempahan: Tempahanadalahsejenisjualbeli yang sahdan halal. o Berdasarkankepadajualan al-Salam, al-Istihsandankebiasaan orang ramaimengamalkannyasepanjangzaman. Penempahhendaklahmenentukanjenis, rupa, bentuk, sifatdanjumlahataubanyaknyabarang yang ditempah. Barang yang ditempahhendaklahdaripadajenisbarang yang biasadijualbelusecaratempahan orang ramai. Bolehditentukantempohmasabagimenyiapkandanmenyerahkanbarang yang ditempah. Bahan-bahanuntukmembuatbarangituhendaklahdaripadapihaktukang. Jikabahan- bahanitudaripadapihakpenempahmakaiabukanlahtempahantetapiupahan.Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 1
 2. 2. February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN] Tukangbolehmenjualbarang yang dibuatoleh orang lain yang mempunyaisifat-sifatdanspesifikasi yang samaseperti yang dikehendakiolehpenempah. Tukangjugabolehmenjualbarang yang sudahsiapdibuatsebelumpenempahmembuattempahannyadanbarang yang sudahsiapituhendaklahmempunyaisifat-sifatdanspesifikasinya yang samaseperti yang dikehendakiolehpenempah. Olehkeranabarang yang ditempah it dibuatkhasuntukpenempah, makadenganpersetujuanantaratukangdanpenempah, harganyabolehberbezadaripadahargabarang- barang lain yang sediaada yang samajenisdanspesifikasi.Hargabarang yang ditempahitubolehdibayar: Kesemuanyasemasaakad. Kesemuanyasemasapenyerahanbarang. Separuhnyaakaddanseparuh yang bakiitusemasapenyerahanbarang (Bayar ‘deposit’) Kesemuanyasecaraansuranmengikutpersetujuanantarakedua-duabelahpihakpenempahdantukang.Tajuk: Tempahan Salam (Bai’ Al-Salam)Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 2
 3. 3. February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN] Takrif Rukun Syarat-SyaratnyaTakrif: Salam disebutjuadalamberkataanSalaf ( ). Jualan yang dimaksudkanAl-Salafialahjualbelidenganbayaranharganyasecaratunaisemasaakad. Dan penyerahanbarangditangguhsehinggakesatumasa yang ditetapkan. Bai’ Al-Salam Dan Bai’ Al-Istisnaadalahhampirsama.Dalil:   282. Wahai orang-orang Yang beriman! apabilakamumenjalankansesuatuurusanDenganhutangpiutangYang diberitempohhinggakesuatumasa Yang tertentumakahendaklahkamumenulis(hutangdanmasabayarannya) itu. (Surah Al-Baqarah: 282)  danjanganlahkamujemumenulisperkarahutang Yang bertempohmasanyaitu,samaadakecilataubesarjumlahnya. Yang demikianitu, lebihadil di sisi Allah danlebihmembetulkan(menguatkan) keterangansaksi,danjugalebihhampirkepadatidakmenimbulkankeraguankamu.kecualiperkaraitumengenaiperniagaantunaiYang kamuedarkansesamasendiri, makatiadalahsalahjikakamutidakmenulisnya. (Surah Al-Baqarah: 282)SahabatIbnu Abbas radhiallahu anhu berkata:Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 3
 4. 4. February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN]Sayabersaksibahwajual-beli As Salaf yang terjaminhinggatempoh yangditentukantelahdihalalkandandiizinkan Allah dalam Al Quran, Allah Taalaberfirman (artinya): "Haiorang-orang yang beriman, apabilakamubermuamalahtidakdengansecaratunai, untukwaktu yangditentukan, hendaklahkamumenulisnya."(Riwayat As Syafii, At Thobary, Abdurrazzaq, IbnuAbiSyaibah, Al Hakim dan Al Baihaqy,dandishohihkanoleh Al Albany)Rukun: (Penjual) (Pembeli) (Harga) (Barang) (Sighah: Ijab Dan Qabul)Syarat-Syaratnya: 1. Sighah: AkadhendaklahdenganperkataanSalam. 2. Harga: Pembayaranhargahendaklahdengansegera (tunai).Jikahargaitubukandenganwangtetapidalambentukbarang, makahendaklahkitaketahuiberapajumlahnya. 3. Barangjualan Al-Salam hanyadibolehkanpadabarang-barang yang dapatdisifatkansecaratepat. 4. Dan yang pentingsekaliBai’ Al-Salam iniialahbarangnyaituhendaklahbarang yang bolehdijualbelibukanbarangRibawi. 5. Hendaklahditetapkansifat-sifatasasibagibarang yang dijualbeli. 6. Ditetapkanjumlahbarang yang dijualbeli. 7. Penyerahanbaranghendaklahditentukandalammasadantempatpenyerahanbarang yang dijualbeli.Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 4
 5. 5. February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN]Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 5

×