Jual Beli - (al-istisna & al-salam)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Jual Beli - (al-istisna & al-salam)

on

 • 3,264 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,264
Views on SlideShare
3,264
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
28
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Jual Beli - (al-istisna & al-salam) Jual Beli - (al-istisna & al-salam) Document Transcript

 • February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN]Tajuk: TempahanIstisnaa(Bai’ Al-Istisnaa’) Takrif Rukun HukumTempahanTakrif: Akadjualbeli di manapembelimenempahataumemesankepadapenjualuntukmembuatsesuatubarang yang dikehendakinyasupayadisiapkandalammasa yang tertentudenganharga yang tertentudancarabayaran yang telahditetapkan. Contohnya: o Seorangpembelimenempahsebuahmejamakandenganseorangpenjualdenganharga $1000 untukdisiapdandiserahkandalamtempohmasasebulan. o Penjualhendaklahmenyerahkanmejaitupadatarikh yang ditetapkansemasaakadberkenaan. Jualbelisecaratempahanmemberikemudahan. o Orang ramaidapatmembelibarang-barangmengikutrupabentuk, jenisdanfesyen yang merekasukatanpaterikatdenganjualbelisecaratunaisaja.Rukun:Samadenganrukun-rukundansyarat-syaratjualbeli.  Penempah (Pembeli)  Tukang (Penjual)  Barang yang ditemah  Harga  Sighah: IjabdanQabulHukumTempahan: Tempahanadalahsejenisjualbeli yang sahdan halal. o Berdasarkankepadajualan al-Salam, al-Istihsandankebiasaan orang ramaimengamalkannyasepanjangzaman. Penempahhendaklahmenentukanjenis, rupa, bentuk, sifatdanjumlahataubanyaknyabarang yang ditempah. Barang yang ditempahhendaklahdaripadajenisbarang yang biasadijualbelusecaratempahan orang ramai. Bolehditentukantempohmasabagimenyiapkandanmenyerahkanbarang yang ditempah. Bahan-bahanuntukmembuatbarangituhendaklahdaripadapihaktukang. Jikabahan- bahanitudaripadapihakpenempahmakaiabukanlahtempahantetapiupahan.Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 1
 • February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN] Tukangbolehmenjualbarang yang dibuatoleh orang lain yang mempunyaisifat-sifatdanspesifikasi yang samaseperti yang dikehendakiolehpenempah. Tukangjugabolehmenjualbarang yang sudahsiapdibuatsebelumpenempahmembuattempahannyadanbarang yang sudahsiapituhendaklahmempunyaisifat-sifatdanspesifikasinya yang samaseperti yang dikehendakiolehpenempah. Olehkeranabarang yang ditempah it dibuatkhasuntukpenempah, makadenganpersetujuanantaratukangdanpenempah, harganyabolehberbezadaripadahargabarang- barang lain yang sediaada yang samajenisdanspesifikasi.Hargabarang yang ditempahitubolehdibayar: Kesemuanyasemasaakad. Kesemuanyasemasapenyerahanbarang. Separuhnyaakaddanseparuh yang bakiitusemasapenyerahanbarang (Bayar ‘deposit’) Kesemuanyasecaraansuranmengikutpersetujuanantarakedua-duabelahpihakpenempahdantukang.Tajuk: Tempahan Salam (Bai’ Al-Salam)Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 2
 • February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN] Takrif Rukun Syarat-SyaratnyaTakrif: Salam disebutjuadalamberkataanSalaf ( ). Jualan yang dimaksudkanAl-Salafialahjualbelidenganbayaranharganyasecaratunaisemasaakad. Dan penyerahanbarangditangguhsehinggakesatumasa yang ditetapkan. Bai’ Al-Salam Dan Bai’ Al-Istisnaadalahhampirsama.Dalil:   282. Wahai orang-orang Yang beriman! apabilakamumenjalankansesuatuurusanDenganhutangpiutangYang diberitempohhinggakesuatumasa Yang tertentumakahendaklahkamumenulis(hutangdanmasabayarannya) itu. (Surah Al-Baqarah: 282)  danjanganlahkamujemumenulisperkarahutang Yang bertempohmasanyaitu,samaadakecilataubesarjumlahnya. Yang demikianitu, lebihadil di sisi Allah danlebihmembetulkan(menguatkan) keterangansaksi,danjugalebihhampirkepadatidakmenimbulkankeraguankamu.kecualiperkaraitumengenaiperniagaantunaiYang kamuedarkansesamasendiri, makatiadalahsalahjikakamutidakmenulisnya. (Surah Al-Baqarah: 282)SahabatIbnu Abbas radhiallahu anhu berkata:Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 3
 • February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN]Sayabersaksibahwajual-beli As Salaf yang terjaminhinggatempoh yangditentukantelahdihalalkandandiizinkan Allah dalam Al Quran, Allah Taalaberfirman (artinya): "Haiorang-orang yang beriman, apabilakamubermuamalahtidakdengansecaratunai, untukwaktu yangditentukan, hendaklahkamumenulisnya."(Riwayat As Syafii, At Thobary, Abdurrazzaq, IbnuAbiSyaibah, Al Hakim dan Al Baihaqy,dandishohihkanoleh Al Albany)Rukun: (Penjual) (Pembeli) (Harga) (Barang) (Sighah: Ijab Dan Qabul)Syarat-Syaratnya: 1. Sighah: AkadhendaklahdenganperkataanSalam. 2. Harga: Pembayaranhargahendaklahdengansegera (tunai).Jikahargaitubukandenganwangtetapidalambentukbarang, makahendaklahkitaketahuiberapajumlahnya. 3. Barangjualan Al-Salam hanyadibolehkanpadabarang-barang yang dapatdisifatkansecaratepat. 4. Dan yang pentingsekaliBai’ Al-Salam iniialahbarangnyaituhendaklahbarang yang bolehdijualbelibukanbarangRibawi. 5. Hendaklahditetapkansifat-sifatasasibagibarang yang dijualbeli. 6. Ditetapkanjumlahbarang yang dijualbeli. 7. Penyerahanbaranghendaklahditentukandalammasadantempatpenyerahanbarang yang dijualbeli.Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 4
 • February 27, 2012 [MU’AMALAT –TEMPAHAN]Mua’amalat – Tempahan (Bai’ Al-Istisnaa& Al-Salam) Page 5