Marketing management 8 lekts 2012 segment

1,554 views

Published on

1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,554
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing management 8 lekts 2012 segment

 1. 1. ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍÑÅÃÌÅÍÒ ÈËÝË
 2. 2. Õýðýãëýãчäèéí õ¿ñýë ñîíèðõîë,øààðäëàãà, ýðýëò õýðýãöýý èæèëáàéäàãã¿é óчèð õ¿í á¿ð èæèë òºðëèéíá¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éëчèëãýý õóäàëäàíàâäàãã¿é. Èéìýýñ àëèâàà çàõ çýýëèéã ñåãìåíòчèëýí àâч ¿çýæ á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éëчèëãýýãýý áîðëóóëàõ íü èë¿¿ ¿ð ä¿íòýé.
 3. 3. Õýðýãëýãчäèéí õ¿ñýë ñîíèðõîë,øààðäëàãà, ýðýëò õýðýãöýý,õýðýãëýãчäèéí èæèë òºñòýé áàéäàë,ÿëãàãäàõ îíöëîã øèíæ çýðãèéã ñóäàëæàíãèëàí çàõ çýýëèéã ñåãìåíòëýõ ÿâäàëäìàðêåòèíãèéí ãîë çîðèëãî îðøèíî. Ñåãìåíòчèëýë íü ¿ð àøãèéã äýýøë¿¿ëýõ чóõàë õýðýãñëèéí íýã áîëäîã. Òèéìýýñ õýò òóéëøèðñàí ñåãìåíò, îëîí íèéòýä çîðèóëñàí ìàðêåòèíã õî¸ðûí äóíäàæ õóâèëáàð íü ìàðêåòèíãèéí õàìãèéí ¿ð àøèãòàé ñòðàòåãè áîëäîã.
 4. 4. Çàõ çýýëèéã ñåãìåíòчèëýõ ãýäýã íüá¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëчèëãýýã áîëîâñðóóëàõáóþó çàãâàðчëàõ ÿâöàä òýäãýýðèéã íèéòçàõ çýýëèéí òîäîðõîé õýñãýýð õàÿãëàõûãõýëíý. Öîãöîëáîð çàõ çýýë áóþó îëîí íèéòèéí ìàðêåòèíã õýðýãëýãчäýä èæèë áàðàà ¿éëчèëãýýã ñàíàë áîëãîäîã. Èæèë áàðààíû ñòðàòåãèéã àøèãëàäàã îëîí íèéòèéí çàõ çýýë íü õºãæèæ áóé ýäèéí çàñãèéí õóâüä íèëýýä ¿ð ä¿íòýé.
 5. 5. Äýëõèéí îëîí ãàçàðò ¿íäñýí áàðààíóóäûíõàíãàãäààã¿é ýðýëò õýðýãöýý ìàø èõ òóë¿íäñýí õýðýãöýýã áàãà ¿íýýð õàíãàõ íüõàìãèéí ¿ð ä¿íòýé ñòðàòåãè áîëäîã. ªºðººð õýëáýë ýíý íü áàãà çàðäëààð óðñãàë øóãàìààð á¿òñýí, ñòàíäàðò øóãàìóóäààð õàìãèéí áàãà ¿éëчèëãýýòýé òàðààãääàã íýã çàãâàðûí áàðàà ãýñýí ¿ã þì. Íèéòèéí ìàðêåòèíã íü èõýíõè õýðýãëýãчèä ¿íäñýí áóþó ãîë íýðèéí áàÿëàãûã ýçýìøñýí ¿åä ¿ð ä¿í áàãàòàé áîëäîã. Ñåãìеíòчèëýë íü òàíñàã õýðýãëýýíä àíõààðàë õàíäóóëàõààñ ãàäíà ¿íäñýí õýðýãöýýã õàíãàõ õóâèëáàðóóäûã ñàíàë áîëãîäîã.
 6. 6. Ñåãìåíòчèëýõ øààðäëàãà íü õ¿ì¿¿ñèéíáèå áèåíýýñýý ÿëãàãäàõ íºõöºëººñ¿¿äýëòýé. Õ¿ì¿¿ñ á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëчèëãýýã õóäàëäàí àâàõ øèéäâàð ãàðãàõ ïðîöåññ, õóäàëäàí àâàëò, õóäàëäàí àâñíû äàðààõ ¿íýëãýý çýðãýýðýý ººð õîîðîíäîî ÿëãàãäàæ áàéäàã. Èéìýýñ õóâèéí çàõèàëãààð õèéãäñýí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éëчèëãýý ë õàìãèéí áîëîâñðîíãóé áàðàà áîëäîã.
 7. 7. Зàðèì õýðýãëýãчäèéí ºâºðìºöõýðýãöýýíä òîõèðóóëæáîëîâñðóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿í,¿éëчèëãýýí¿¿ä íü ãîë òºëºâõàðüöàíãóé ºíäºð ¿íýòýé áàéõáºãººä èõ öàã õ¿ч øààðääàã áàíèéòèéí çàõ çàõ çýýëèéã õàíãàæчàäàõã¿é.
 8. 8. Àæ ¿éëäâýð ºíäºð õºãæñºí îðíóóäàä ìàøáàãà íèéòèéí çàõ çýýë ¿ëäñýí. Ýíý íü ÿíçá¿ðèéí õ¿чèí ç¿éëýýð òîäîðõîéëîãäîíî.1.õýðýãëýãчäèéí õóâèéí ñîíãîëò, çàí òºëºâò òîõèðñîí á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éëчèëãýýã ñîíãîõ áîëîìæ á¿õèé áàéäàë2.õýðýãëýãчäèéí òàëààðõè íàðèéí ñóäàëãàà, áà ìýäýýëëèéí áààçûí áýëýí áàéäàë íü á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éëчèëãýýã çîõèîãчèä áà ìàðêåòèíãèéí òºëºâëºãчäºä õýðýãëýãчäèéí çàí òºëºâ áîëîí øèéäâýð ãàðãàõ àðãóóäûí ÿëãààíóäûã îéëãîõîä òóñàëäàã
 9. 9. 3.Çàõèàëãûí áàãà õýìæýýíèé á¿òýãäýõ¿¿í, ¿éëчèëãýý íü ¿éëäâýðëýëèéí ÿâöûã êîìïüþòåðýýð õàíãàõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëæ, æèæèã äóíä ¿éëäâýðëýëèéã ¿íèéí ºñºëòã¿éãýýð áàéãóóëàõ áîëîìæèéã îëãîäîã.4.õóâèàðëàëòûí øèíý õýëáýð¿¿ä íü îëîí ñóâãèéí æèæèãëýíãèéí ¿íèéí ººðчëºëòèéí íºõöºëèéã õàíãàäàã.
 10. 10. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíòèéíñîíãîëò, ¿íýëãýý íüìàðêåòèíãèéí õºòºëáºð¿¿äèéãçàõ çýýëèéí áîëîìæóóäòàéçîõèöóóëàõ àñóóäëûã ººðòººáàãòààäàã.
 11. 11. Çàõ çýýëèéã ñåãìåíò èëýõýä 4 øàëãóóðûãàøèãëàäàã. ¯¿íä:1.Ñåãìåíòèéí õýìæèãäýõ áàéäàë2.Ñåãìåíòýä íºëººëºõ áîëîìæ3.Ñåãìåíòèéí ýçýëõ¿¿í4.Ñåãìåíò¿¿äèéí òºëººëºãчäèéí àäèë òºñò áàéäàë.
 12. 12. Ñåãìåíòèéí õýìæèãäýõ áàéäàë íü çàõ çýýëèéí ñåãìåíòèéí ìºí чàíàð, хэрэглэгчдийн çàí áàéäàë, õýìæýýí¿¿äèéí òàëààðõè àâч áîëîõ ìýäýýëëýýð òîäîðõîéëîãäîíî. Õýðýãëýãчèä àäèëõàí áèåý àâч ÿâäàã ãýæ ¿çâýë òýäãýýðèéí çàí үйлийн ялгааг õýìæèõ àðãà áàéõã¿é áîë çàõ çýýëèéí ¿éë àæèëëàãààã á¿ðýí ã¿éöýò òîìú¸îëîõîä õýö¿¿.
 13. 13. Ñåãìåíòýä íºëººëºõ áîëîìæ Ýíý íü ìàðêåòèíãèéí íºëººëëèéí õýñã¿¿äèéí ñåãìåíòýä õ¿ðýõ áîëîìæ þì. Æèøýýëáýë, õýðýãëýãчèä àâòîìàøèí, õîòûí îéðîëöîîõ çóñëàíãèéí áàéðаа äààòãóóëàõ сонирхолтой áàéдаг нь äààòãàëûí êîìïàíèй õóðäàí ºñºëòòýé áàéõ боломжийг áүрдүүлж байна.
 14. 14. Çîðèëòîò çàõ çýýë ººðчëºãäºõèéíõèðýýð даатгалын компанихуваарилалтын суваг, үйлчилгээнийöýã¿¿äийн áàéðøëàà ººðчèëнө. Үүнийзэрэгцээ өðñºëäºãч äààòãàëûíêîìïàíèóä ººðñäèéíõºº ¿éë àæèëëàãààãбайнга øèíýчëýí ñàéæðóóëæ ¿íäñýí¿éëчë¿¿ëýãчäèéã íü ýçýìäýõèéí òóëäøóóä øóóäàíã àøèãëàæ áолох юм.
 15. 15. Ñåãìåíòèéí ýçýëõ¿¿ííü çàõ çýýëèéí ñåãìåíò¿¿äèéíõàíãàëòòàé õýìæýýí¿¿äèéã èëýðõèéëäýã.Íýã áóþó öººí õ¿íýýñ á¿ðäñýí ñåãìåíòíü çàõ çýýë äýýð óäààí õóãàöààãààðàæèëëàõ çîðèëãîòîé ï¿¿ñèéí àíõààðëûãòàòàõã¿é. Èõýíõäýý ñåãìåíòèéí õýìæýýòîì áàéõ òóñìàà ñàéí áîëîâч æèæãýâòýðï¿¿ñ¿¿ä òîì ï¿¿ñ¿¿äèéí ºðñºëäººíººñáîëãîîìæëîí áàãà ñåãìåíò äýýðàæèëëàõ ñîíèðõîëòîé áàéäàã.
 16. 16. Ñåãìåíò¿¿äèéí òºëººëºãчäèéí àäèë òºñòáàéäàë íü çàõ çýýëèéí òóñ òóñäàà ñåãìåíò¿¿äèéí ãèø¿¿äèéí áèå áèåòýéãýý óÿëäàõ òîäîðõîé øààðäëàãûã õýëíý. ªºðººð õýëáýë, çàõ çýýëèéí ñåãìåíòýä áàãòàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéí èæèë òºñòýé áàéäëààð òîäîðõîéëîãäîíî. Á¿ëýã, õýñýã õ¿ì¿¿ñèéí çàí òºëºâèéí àíãèëëûí òýãø áàéäëûã ýíý õ¿чèí ç¿éëä òóëãóóðëàí èëýðõèéëíý.
 17. 17. Ýíý øàëãóóð íüìàðêåòèíãèéí õºòºëáºð¿¿äýäñåãìåíò¿¿äèéí òîñîí õàðèóöàõ çàíчàíàðûã òºëºâëºõºä òóñàëíà.Ñåãìåíòчèëýõ ¿¿ðýã íü ìàðêåòèíãèéííºëººíèé õýëáýð¿¿ä áóþó òîäîðõîéáàðààíóóäàä àäèë õàíäàõ á¿ëýãõýðýãëýãчäèéã îëîõîä îðøèíî.Èéìýðõ¿¿ òºëººëºãчäèéã õàíãàëòòàéòîîãîîð îëáîë ï¿¿ñ íü çîõèõ ýðýëòõýðýãöýýíä íàéäàæ áîëíî.
 18. 18. Çàõ çýýë á¿ð 4 øàëãóóðààðñåãìåíòчèëýãäñýí ãýæ ¿çâýë ìàðêåòèíãèéíäàðààõ 3 õýëáýðýýñ àëü íýãèéã ñîíãîõõýðýãòýé áîëíî. Òºâëºðñºí áóþó ãàíö ñåãìåíòòýé ìàðêåòèíã ßëãàâàðò áóþó îëîí ñåãìåíòòýé ¯ë ÿëãàâàðò ìàðêåòèíã
 19. 19. Òºâëºðñºí ìàðêåòèíãèä ãîë ¿éë àæèëëàãàà íüöîðûí ãàíö ñåãìåíòýä èãëýãäýíý. Æèøýý íü, “Цэцэг” çîчèä áóóäаë íü äýýä çýðãèéí çîчèä áóóäëóóäûí ñåãìåíòýä ä¿éö¿¿ëæ ¿éë àæèëëàãààãàà явуулдаг áºãººä òэр ìàø ºíäºð ò¿âøíèé ¿éëчèëãýý á¿ðä¿¿ëñэí. “Пума” çîчèä áóóäаëä ñàéí ¿éëчèëãýý ìºí ë áàéäàã áîëîâч ººð ò¿âøíèé áàãà ¿íýòýé öýâýðõýí òàñàëãààòàé çàëûí áóóäаë байхад анхаарлаа õàíäóóëсан. Ýíý 2 êîìïàíè àäèëõàí òºâëºðñºí ñòðàòåãèòýé ººð ººðèéíõºº ñåãìåíòýä àìæèëòòàé àæèëëàæ áàéíà.
 20. 20. Òºâëºðñºí ìàðêåòèíãèéí çîðèëãî áîëçàõ çýýëèéí ººðèéí ñåãìåíòäýýçîíõèëîõ ÿâäàë þì.Өºðèéí ñåãìåíòäýý ñàéíààñ ñàéí íüáèø, õàðèí чè ãàíöõàí þì øèãáîäîãäîõîîð áàéõ õýðýãòýé гэсэнмаркетингийн зарчим áàéäàã.
 21. 21. ßëãàâàðò ìàðêåòèíã íü ñåãìåíòýä ñîíãîëòõèéõ õàíäëàãà äýýð ¿íäýñëýãäýíý. Ï¿¿ñ íü 2 áóþó ò¿¿íýýñ äýýø ñåãìåíò äýýð àíõààðëàà õàíäóóëæ òóñ á¿ðò íü òºâëºðñºí ìàðêåòèíã ÿâóóëäàã. ßíç á¿ðèéí ñåãìåíò¿¿äýä чèãëýãäñýí á¿òýýãäýõ¿¿íèé öóãëóóëãûã ñàíàë áîëãîõ õàíäëàãà ч ºñºæ áàéíà. ßëãàâàðò ìàðêåòèíã íü çàõ çýýëä ººðèéí áàéäëàà ºðãºòãºõ áîëîìæèéã îëãîæ òîìîîõîí çàõ çýýëä õ¿ðãýäýã õýäèé ч ò¿¿íä áàñ äóòàãäëóóä áàéäàã. Õàìãèéí òîì àþóë íü áîë óðüäчèëàí ñýðãèéëýõ àðãà õýìæýý àâààã¿é íü ãîë çàõ çýýëýý àëäàõàä õ¿ðäýã ÿâäàë þì.
 22. 22. ¯ë ÿëãàâàðò ìàðêåòèíã. Çàðèì ¿éëäâýðëýãчèäçàõ çýýëèéí ºâºðìºö îáúåêò¿¿äèéí õóâüäìàðêåòèíãèéí òóñäàà ñòðàòåãèá¿ðä¿¿ëýëã¿éãýýð á¿òýýãäýõ¿¿íýý áîðëóóëàõ íüèë¿¿ ãýæ ¿çäýã. Ýíý òàêòèê íü Toyota, Nissan, Mazda, Honda ìàðêèéí ìàøèí ¿éëäâýðëýãчäèéí àíõ ãàðч èðýõ ¿åä ñàéí áàéñàí áîëîâч öààøèä òýäãýýðèéí õóâüä ÿëãàâàðò ìàðêåòèíã èë¿¿ øààðäàãäñàí. ¯ë ÿëãàâàðò ìàðêåòèíãèéí õ¿íäðýëòýé òàë íü ººðчëºãäºæ áóé õýðýãöýýíýýñ áîëæ õýðýãëýãчèä ººð ñåãìåíòýä îчâîë çàõ çýýë äýýðõ áàéäëàà õàäãàëàõàä õ¿íä áàéäàãò îðøèíî.
 23. 23. Ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãè ¿ð àøèãòàéáàéõûí òóëä õóâüñàí ººðчëºãäºæ áàéãààãàäààä îðчèíòîéãîî çîõèöîõ õýðýãòýéáàéäàã. Èéìýýñ çàõ çýýëèéã õóäàëäàí àâàãчèéí øèëýëò, ñîíãîëò, ¿íýëýëò áîëîí îéëãîëòûã õýìæèõ òàëààðõ èæ á¿ðýí ä¿ãíýëò øèíæèëãýýíä ¿íäýñëýí ñåãìåíòëýõèéã øààðääàã. Çàõ çýýëèéã ãàçàð ç¿éí, õ¿í àì ç¿éí, ñýòãýë ç¿éí, çàí òºëºâèéí õ¿чèí ç¿éë¿¿äýä ¿íäýñëýí ñåãìåíòчèëäýã.
 24. 24. Çàõ çýýëèéí ñåãìåíòчèëýëèéã á¿òýýãäýõ¿¿í,¿éëчèëãýýã áàéðøóóëàõ, áîðëóóëàëòûãóðàìøóóëàõ, õóâààðèëàëòûí ñòðàòåãèéãáîëîâñðóóëàõàä ºðãºí õýðýãëýäýã. Õ¿ì¿¿ñ á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éëчèëãýýã õààíààñ, õýðõýí õóäàëäàí àâàõàä íü àìüäðàëûí õýâ ìàÿã íºëººëäºã. Òóõàéëáàë, àæèëòàé õ¿ì¿¿ñ öàã çàâ ìóóòàé áàéäàã óчðààñ ãýðèéí îéðîëöîîõ äýëã¿¿ðýýð ¿éëчë¿¿ëäýã áà ãýðýýð çàõèàëæ ¿éëчë¿¿ëýõ õ¿ñýëòýé áàéäàã. ªíººäºð ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè ºíäºð õºãæñºí íºõöºëä õóäàëäàí àâàãчèä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëчèëãýýã èíòåðíåòýýð äàìæóóëàí õèéõ áîëñíîîð èíòåðíåò õóäàëäàà ýðчèìòýé õºãæèæ áàéíà.
 25. 25. Èéìä ãàíöõàí õ¿íýýñ á¿ðäñýí ñåãìåíòýä çîðèóëæàðèëæàà õèéõ áîëîëöîîòîé áîëæ áàéíà. ̺í ò¿¿íчëýí èíòåðíåòèéã àøèãëàí õýðýãëýãчèéí òàëààðõè á¿õ ìýäýýëëèéã öóãëóóëæ õóäàëäàí àâàãчèä øóóä õàíäàæ àðèëæàà õèéæ áîëîõ íºõöºë á¿ðäýýä áàéíà. Èéìýýñ çàõ çýýëèéí ñåãìåíòчèëýëä ¿ð àøèãòàé ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãè áîëîâñðóóëàõàä øààðäàãäàõ ìàðêåòèíãèéí á¿õèé ë á¿ðäýë õýñã¿¿ä, òîäîðõîé íýãýí õýðýãëýãчäèéí á¿ëýãò õàÿãëàæ õàíäñàí áàéõûã àíõààðàõ ¸ñòîé áîëæ áàéíà.
 26. 26. Ãàçàð íóòãèéí õóâèàðëàëò íü çàõçýýëèéí ñåãìåíò¿¿äèéí òîäîðõîéëîãчáîëäîã. Ýíý òîõèîëäîëä çàõ çýýë¿¿äýäõýðýãëýãчèäèéí зан үйлийн ãàçàð íóòãûíõóâèàðëàëòûí òîäîðõîéëîëòóóäûãòîõèðóóëàí õèéæ ºãäºã. Æèøýýëáýë, çàðñóðòàëчèëãààã ñîíãîõäîî ¿çýãчäèéíãàçàð ç¿éí õóâèàðëàëòûíòîäîðõîéëîëòóóäûã õýðýãëýýíèéñåãìåíòûí îíöëîãóóäòàé õàðüöóóëäàã.
 27. 27.  Ãàçàð íóòãûí îíöëîã õýðýãëýýíä ÿàæ íºëººëäөã, түүнийг ìàðêåòèíãèéí ñòðàòåãèéí òóõàé ººðчëºëò¿¿äýä хэрхэн çîõèöóóëàõ асуудал нь çàõ çýýëèéí ñåãìåíòчилэлтэй маш чухал óÿëäàà õîëáîîòîé. Çàõ çýýë ºðãºæèæ áóé ñåãìåíò¿¿äèéã ýðæ õàéõ ¿éë ÿâö íü ãàçàð ç¿éí õóâüä ºðãºæèõ, ÿíç á¿ðèéí íàñíû õ¿ì¿¿ñ, á¿ëã¿¿äèéí òîî ººðчëºãäºõ, ñî¸ëûí ººðчëºëò¿¿ä, îðëîãûí øèíý ýõ ¿¿ñâýð áàãàñàæ áóé îðîí íóòãèéí çàõ çýýë¿¿äèéã ñîëèõ áîëîìæóóä áîëîí áóñàä õàíäëàãóóä çýðýã äýýð ¿íäýñëýãäýí õèéãäýõ ¸ñòîé.
 28. 28. Õýðýãëýãчäèéí çàí òºëºâèéí õàíäëàãûгøèíæèëснээр ºðãºæèõ èðýýä¿éòýéñåãìåíòèéã ºðñºëäºãчººñºº ò¿ð¿¿ëýíèëð¿¿ëæ ¿ð ä¿íã îëîõ боломж бүрдэнэ. Õýðýãëýãчèéí øèíæèëãýý õèéñíýýð ¿éëäâýðëýëèéí ºñºëò áîëîí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ìàðêåòèíã çýðýãò øààðäëàãàòàé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëчèëãýýã îëîõ áîëîìæòîé.
 29. 29. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА *
 30. 30. Зах зээлийн сегментчилэлийн түвшин Сегментийн маркетинг Нишэ маркетинг Бүс нутгийн маркетинг Хэрэглэгч © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 31. 31. Үндсэн зах зээл-Шилж сонгох загвар © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 32. 32. Хэрэглэгчийн зах зээлийг сегментчилэл Газар зүй зарчим Хүн ам зүйн зарчим Сэтгэл зүйн зарчим Зан үйлийн зарчим © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 33. 33. Хэрэглэгчийн зах зээлийн сегмент  Үндэс, яс угсаа, улс Сегментчилэлийн орон үндэс  Муж, бүс нутаг Газар зүй  Хот, аймаг, сум, дүүрэг Хүн амзүй  Нягтаршил Сэтгэл зүй  Цаг уур, байгаль орчин Зан үйл © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 34. 34. Хэрэглэгчийн зах зээлийн сегмент  Нас, хүйс, арьс өнгө Сегментчилэлийн  орлого, боловсрол үндэс  Гэр бүлийн хэмжээ  Гэр бүлийн амьдралын Газар зүй мөчлөг Хүн ам зүй  Ажил, мэргэжил Сэтгэл зүй  Шашин, Үндэстэн Зан үйл  Удам угсаа  Нийгмийн анги © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 35. 35. Хэрэглэгчийн зах зээлийн сегмент Сегментчилэлийн  Амьдралын хэв маяг үндэс  Эдийн засгийн Идэвхи Газар зүй  Сонирхол Хүн ам зүй  Үзэл бодол Сэтгэл зүй Зан үйл  Хувийн шинж  Үнэт зүйл © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 36. 36. Хэрэглэгчийн зах зээлийн сегмент  Шалтгаацал Сегмэнтчилэлийн үндэс  Ашигт чанар  Хэрэглээний түвшин Газар зүй  Хэрэглэгчийн Хүн ам зүй нийгмийн байдал Сэтгэл зүй  Үнэнч байдал Зан үйл  Худалдан авахад балэн байх  Хандлага © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 37. 37. Зан үйлийн сегментчилэл:шийдэр гаргахад гүйцэтгэх үүрэг санаачлагч Нөлөөлөгч тохируулагч Худалдан авагч хэрэглэгч © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 38. 38. Зан үйлийн сегментийн хувьсагчид: Шалтгаацал Хандлага Ашигт байдал Хувьсагчид НийгмийнҮнэнч байдал байдал Худалдан авахад Хэрэглээний Бэлэн байдал түвшин © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 39. 39. Үнэнч байдал Хүчтэй гол цөм хуваагдмал үнэнч байдал Тогтворгүй үнэнч байдалТохиолдлын /Ятгалтаар/ хэрэглэгч © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 40. 40. Бизнесийн зах зээлийн сегментчилэлийн хувьсагчид Хүн ам зүй Үйл явцын хувьсагчид Худалдан авах хандлага, арга Нөхцөл байдлын хүчин зүйл Хувь хүний шинж чанар © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 41. 41. Худалдан авах процессын үе шат ба сегментчилэлийн дараалал Хэтийн төлөвтэй худалдан авагчдын анхны төлөв Шинэ хэрэглэгч Гуйвуулагчид, завхруулагчид © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 42. 42. Сегментчилэлийн үр ашгийн шалгуурууд: хэмжигдэхүйц Үйл ажиллагаа Найдвартай, Хүрэлцээтэй баталгаатай байдал Ялгаатай байдал7-42 © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 43. 43. Сегментчилэлийн процессын үе шатууд Хэрэгцээнд суурилсан сегментчилэл Магадлалт /тодорхой/ сегмент Маркетингийн иж бүрдлийн Сементийн татах хүч стратеги Ашигтай сегмент Сегментийн хоногшуулалт Сегментийн туршилт7-43 © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 44. 44. Зорилтот зах зээлийн сонгох загварууд © Copyright 2008 Pearson Education Canada
 45. 45. ÀÍÕÀÀÐÀË ÒÀÂÜÑÀÍÄÁÀßÐËÀËÀÀ .

×