Zdroje informací pro finanční analýzu

1,862 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zdroje informací pro finanční analýzu

  1. 1. ArgumentaceRozhodla jsem se vytvořit odborný text na téma „Zdroje informací pro finanční analýzu“. Toto témajsem si vybrala proto, že je součástí mé bakalářské práce nazvané „Finanční analýza podniku“.Finanční analýza poskytuje velmi důležité informace pro management podniku a slouží mu jakopodklad pro finanční plánování a řízení. Téma finanční analýzy je ale velmi rozsáhlé, a proto jsem serozhodla zaměřit se zde pouze na jeho dílčí část − na zdroje informací nutné pro vypracování finančníanalýzy.AnotaceTato práce se zabývá zdroji informací pro finanční analýzu. V úvodu je uveden stručný výčetjednotlivých zdrojů a jejich dělení. Podrobně jsou zde rozebrány dva základní účetní výkazy − rozvahaa výkaz zisku a ztráty.Klíčová slovafinanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty Zdroje informací pro finanční analýzuFinanční analýza slouží k vyhodnocení finanční situace podniku1. Základní informace pro vytvořenífinanční analýzy nám poskytují účetní výkazy2, které lze rozdělit na účetní výkazy finančnía vnitropodnikové. Mezi nejdůležitější finanční účetní výkazy řadíme rozvahu a výkaz zisku a ztráty.Vnitropodnikové účetní výkazy vychází z vnitřních potřeb každé firmy a nemají právně závaznoustrukturu. Využití těchto informací vede ke zpřesnění závěrů finanční analýzy.3RozvahaRozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv k určitému datu. Na levé straně rozvahy jsou zobrazena aktivapodniku (struktura jeho majetku) a na pravé straně se nachází pasiva (zdroje krytí majetku, kapitál).Aktiva podniku se dělí na stálá aktiva a oběžná. Sedláček4 je vymezuje následovně:Stálá aktiva představují majetek, který slouží podniku dlouhodobě, zpravidla po dobu delší než jedenrok. Spotřebovávají se postupně, ve formě odpisů (kromě dlouhodobého majetku neodepisovaného).Dlouhodobý majetek rozdělujeme na dlouhodobý nehmotný majetek (nehmotné výsledky výzkumua vývoje, software…), dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, samostatné movité věci…)a dlouhodobý finanční majetek (dlouhodobé cenné papíry a podíly, poskytnuté dlouhodobé půjčky…).Oběžná aktiva představují majetek, který se v podniku spotřebuje najednou nebo majetek, který seběhem jednoho roku přemění na jinou formu majetku. V podniku dochází ke koloběhu oběžnýchaktiv, jelikož tato aktiva se v průběhu provozního cyklu podniku postupně přeměňují z jedné formy nadruhou. Peníze slouží k nákupu materiálu, materiál se výrobou přeměňuje na výrobky, prodejem1 Techniky a metody finanční analýzy | BusinessInfo.cz. BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání aexport [online]. 2009 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-metody-financni-analyzy-3384.html#kvametest>.2 Trocha teorie o finanční analýze. Finanční analýza [online]. 2011 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z:<http://financni-analyza.webnode.cz/o-financni-analyze/>.3 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. Str. 21.4 SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. Str. 17-19.
  2. 2. výrobků vznikají podniku pohledávky a inkasem pohledávek do podniku přitékají zpět peněžníprostředky. Do oběžných aktiv řadíme zásoby (materiál, nedokončená výroba, výrobky, zboží…),krátkodobé a dlouhodobé pohledávky a krátkodobý finanční majetek (peníze, účty v bankách…).Ostatní aktiva zahrnují účty časového rozlišení, kam řadíme náklady příštích období, komplexnínáklady příštích období a příjmy příštích období.Pasiva vyjadřují původ majetku a dávají tak najevo, z jakých finančních zdrojů byl majetek pořízen.Představují závazky či dluhy podniku. Pasiva rozdělujeme na vlastní kapitál a cizí zdroje. Sedláček5 jeblíže charakterizuje následovně:Vlastní kapitál „představuje nárok vlastníků (společníků) podniku na aktiva, která podnik spravuje“.6Podíl vlastního kapitálu na celkovém kapitálu je ukazatelem finanční nezávislosti podniku. Dovlastního kapitálu řadíme základní kapitál (je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků dopodniku), kapitálové fondy (jsou vytvářeny z kapitálových vkladů, které nezvyšují základní kapitálspolečnosti), fondy ze zisku (např. rezervní fond), výsledek hospodaření běžného obdobía nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) minulých let. Cizí zdroje představují závazky vůči věřitelům.Firma si cizí zdroje zapůjčuje, proto za ně musí platit úroky a ostatní výdaje spojené se získávánímtohoto kapitálu. Do cizích zdrojů zařazujeme rezervy (zákonné a ostatní), dlouhodobé závazky (např.emitované dluhopisy, přijaté zálohy…), krátkodobé závazky (dlužné částky dodavatelům, nevyplacenémzdy a platy…) a bankovní úvěry (běžné nebo dlouhodobé). Ostatní pasiva zahrnují výdaje příštíchobdobí a výnosy příštích období.Výkaz zisku a ztrátyVýkaz zisku a ztráty poskytuje informace o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření podniku zaurčité období. Výkaz má vertikální podobu a je uspořádán stupňovitě tak, že umožňuje postupněvypočítat obchodní marži, přidanou hodnotu a výsledky hospodaření (VH) z jednotlivých fázípodnikové činnosti.7Obchodní marže se vypočítá jako rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady vynaloženými naprodané zboží. Přidaná hodnota se vypočítá sečtením obchodní marže s výkony a odečtenímvýkonové spotřeby. Mezi výkony patří tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, změna stavu zásobvlastní činnosti a aktivace. Do výkonové spotřeby spadá spotřeba materiálu, energie a služby.Provozní výsledek hospodaření se získá jako součet přidané hodnoty a provozních výnosů a od tétočástky se odečtou provozní náklady. Mezi provozní výnosy patří např. tržby z prodeje dlouhodobéhomajetku a materiálu. Do provozních nákladů řadíme osobní náklady, odpisy, daně a poplatky.Finanční výsledek hospodaření se vypočítá jako rozdíl mezi finančními výnosy (tržby z prodejecenných papírů a podílů, výnosové úroky…) a finančními náklady (prodané cenné papíry a podíly,nákladové úroky…). Výsledek hospodaření za běžnou činnost je roven součtu provozního VHa finančního VH přičemž se ještě musí odečíst daň z příjmu za běžnou činnost. Mimořádný výsledekhospodaření se vypočítá jako rozdíl mezi mimořádnými výnosy a mimořádnými náklady. Od tétočástky je nutné ještě odečíst daň z příjmu z mimořádné činnosti. Výsledek hospodaření za účetníobdobí je roven součtu VH za běžnou činnost a mimořádnému VH.5 SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. Str. 19-21.6 SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. Str. 20.7 SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do Evropské unie. Str. 28.
  3. 3. Obrázek č. 1 − Zdroje informací pro finanční analýzuPramen: Vlastní zpracování na základě SEDLÁČEK, J. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu doEvropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004.
  4. 4. Seznam použitých zdrojů [1]. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1. [2]. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004. 273 s. ISBN 80-7179-859-2. [3]. Techniky a metody finanční analýzy | BusinessInfo.cz. BusinessInfo.cz - Oficiální portál pro podnikání a export [online]. 2009 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: <http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-metody-financni-analyzy- 3384.html#kvametest>. [4]. Trocha teorie o finanční analýze. Finanční analýza [online]. 2011 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z: <http://financni-analyza.webnode.cz/o-financni-analyze/>.Hodnocení zdrojů1) ODBORNÁ MONOGRAFIERŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi. 3. rozš. vyd. Praha: GradaPublishing, 2010. 139 s. ISBN 978-80-247-3308-1.Tento zdroj považuji za kvalitní a relevantní, a to z těchto důvodů: 1) autorka má dostatečné vzdělání na publikaci knihy zaměřené na toto téma 2) text obsahuje odbornou terminologii 3) text obsahuje aktuální informace 4) text je vhodně strukturován pomocí nadpisů a odstavců 5) téma finanční analýzy je zde zpracováno dostatečně podrobněSEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví podnikatelů. Po vstupu do evropské unie. 1. vydání. Praha: C. H.Beck, 2004. 273 s. ISBN 80-7179-859-2.Tento zdroj považuji za kvalitní a relevantní z těchto důvodů: 1) autor má dostatečné vzdělání na publikaci knihy zaměřené na toto téma 2) text obsahuje přesné a objektivní informace 3) text je vhodně strukturován pomocí nadpisů a odstavců 4) v knize jsou uvedeny odkazy na použitou literaturu 5) kniha se danou problematikou zabývá dostatečně podrobně2) ODBORNÝ ČLÁNEKTechniky a metody finanční analýzy | BusinessInfo.cz. BusinessInfo.cz - Oficiální portál propodnikání a export [online]. 2009 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z:<http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/techniky-a-metody-financni-analyzy-3384.html#kvametest>.Tento zdroj považuji za kvalitní a relevantní z těchto důvodů: 1) zdroj textu je důvěryhodný 2) zdroje textu není komerčně zaměřen 3) text obsahuje odkazy na použitou literaturu 4) text je vhodně strukturován pomocí nadpisů a odstavců 5) text obsahuje přesné a objektivní informace
  5. 5. 3) WEBOVÁ STRÁNKATrocha teorie o finanční analýze. Finanční analýza [online]. 2011 [cit. 2012-12-15]. Dostupné z:<http://financni-analyza.webnode.cz/o-financni-analyze/>.Tento zdroj považuji za kvalitní a relevantní z těchto důvodů: 1) je zde uveden autor textu 2) autor textu má odpovídající vzdělání 3) text obsahuje přesné a objektivní informace 4) text obsahuje aktuální informace 5) text obsahuje odbornou terminologii

×