• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Международный этнический фестиваль "Венок Дуная". Одесса, Украина, 2011
 

Международный этнический фестиваль "Венок Дуная". Одесса, Украина, 2011

on

 • 3,875 views

Международный этнический фестиваль "Венок Дуная". Официальный каталог. ...

Международный этнический фестиваль "Венок Дуная". Официальный каталог.
7-9 октября 2011, Одесса, Украина

Statistics

Views

Total Views
3,875
Views on SlideShare
3,722
Embed Views
153

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 153

http://danubiangarland.com 152
http://vodoley.od.ua.preview.ihc.ru 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Международный этнический фестиваль "Венок Дуная". Одесса, Украина, 2011 Международный этнический фестиваль "Венок Дуная". Одесса, Украина, 2011 Document Transcript

  • Спільні кордони. Спільні рішення. www.ro-ua-md.net Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується ЄвропейськимСоюзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнер-ства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі. ОФІЦІЙНИЙ КАТАЛОГ міжнародний ЕТНІЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ MIS ETS Code 958 7-9 жовтня, Одеса, Морвокзал За підтримки Одеської обласної державної адміністрації“Європейський Союз складається з 27 країн-членів, які вирішили поступово Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу.об’єднати свої знання, ресурси, та долі. Спільно, протягом 50 років, вони За зміст даної публікації несе власну відповідальністьзбудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи ГО “Агентство Регіонального розвитку” і вона ні в я кому разі культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Прог-Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями рами Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013. з країнами та народами за його межами”. Європейська Комісія є органом виконавчої влади ЄС.
  • Common borders. Common solutions. www.ro-ua-md.netThe Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic ofMoldova 2007-2013 is financed by the European Union throughthe European Neighborhood and Partnership Instrument and co- financed by the participating countries in the programme. OFFICIAL CATALOGUE INTERNATIONAL ETHNIC FESTIVAL MIS ETS Code 958 October, 7-9, Odessa, Sea Port Under assistance of Odessa Regional State AdministrationThe European Union is made up of 27 Member States who have decided to This publication has been produced with the assistance of thegradually link together their know-how, resources and destinies. Together, European Union. The contents of this publication are the soleduring a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, responsibility of Agency of Regional Development and can indemocracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, no way be taken to reflect the views of the European Union or tolerance and individual freedoms. of the Romania-Ukraine-Republic of Moldova Joint Operational Programme 2007-2013 management structures.The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders. The European Commission is the EU’s executive body.
  • Організатор етнічного фестивалю «ВІНОК ДУНАЮ»«Агентство регіонального розвитку» є громадською організацією. Вонапроводить національні та міжнародні корпоративні заходи, бізнес-форуми,конференції, презентації, прес-тури, семінари та виставки, займаєтьсяконсалтінгом з підготовки та реалізації проектів міжнародної технічної до-помоги та формуванням позитивного іміджу Одеського регіону.За час існування спільно з Одеською обласною державною адміністра-цією було проведено три міжнародних інвестиційних форуми у 2008, 2009та 2010 роках та організовано презентацію Одеської області у Лігурії (Іта-лійська Респібліка).«Агентство регіонального розвитку» провело діловий форум для підприєм-ців з Франції, Польщі, Італії, Латвії, Турції та Німеччини, видало ілюстрова-ний альбом «Одеська область» та приймало участь у якості партнера в про-екті Європейського союзу «Укріплення інтеграції прикордонних регіонівв сфері розвитку сільського зеленого туризму». Агентство регіонального розвитку Україна, м. Одеса, вул. Пироговська 3, оф. 83 тел.: +38 (0482) 37-65-11 http://www.arr.org.ua 4 http://danubiangarland.com/
  • Organizer of the ethnic festival Danubian Garland“Agency of regional development” is a non-government organization. Theorganization holds the national and international corporate events, business-forums, conferences, presentations, press-tours, seminars and exhibitions,gives consulting services in the frame of preparation and implementation ofthe international technical aid projects as well as creates the positive imageof Odessa region.During the time of its existence in cooperation with Odessa Regional StateAdministration the organization held 3 international investment forumsin 2008, 2009 and 2010 and presented Odessa region in Liguria (ItalianRepublic).“Agency of regional development” organized the business forum for theentrepreneurs from France, Poland, Italy, Latvia, Turkey and Germany, publishedan illustrated album “Odessa Region” and participated as a partner in the EUproject “Strengthening of co-border regions integration in the sphere of greenand rural tourism”. Agency of regional development Off 83, 3 Pirogovskaya Str, Odessa, Ukraine ph: +38 (0482) 37-65-11 http://www.arr.org.uahttp://danubiangarland.com/ 5
  • партнер етнічного фестивалю «ВІНОК ДУНАЮ»Культурний центр «Нижній Дунай» професійний заклад, що має за мету:- популяризацію національних та універсальних культурних та мистецькихцінностей;- дослідження, збереження та популяризацію румунського фольклору тафольклору етнічних груп, що проживають в Галаці;- організацію теоретичних та практичних курсів для розвитку творчої май-стерності.Організація діє згідно принципів повної свободи творчості, автономії куль-турної діяльності, відсутності політичної заангажованості, культурних цін-ностей та рівних можливостей в культурі.***Організацію було створено на основі рішення за номером 295/24.12.1999Регіональної ради жудецю Галац через поєднання Культурного центру жу-децю Галац, Художньої школи Галацу та регіонального центру Галацу зі збе-реження та популяризації народних традицій та творчості.Функціонує згідно правил організації та функціювання Культурного центру«Нижній Дунай» та діючого законодавства.Структура Культурного центру «Нижній Дунай» включає департаменти мар-кетингу, зв’язків з громадскістю, публикацій та аудиозапису, людських ре-сурсів, дослідництва, збереження та популяризації народних традицій татворчості, підрозділ фінансів та логістики, а також Художню школу та фольк-лорні ансамблі “Doina Covurluiului” і “Valurile Dunarii”. Румунія, Галац, 800008, вул. Страда Домнеска 61 тел.: +40 236 418-400, факс: +40 236 415-590 e-mail: office@ccdj.ro 6 http://danubiangarland.com/
  • PARTNER of the ethnic festival Danubian GarlandCultural Center “Low Danube” is a professional institution the main activitiesof which are:- the promotion of national and universal values of culture and art;- the research, preservation and promotion of Romanian folklore and of thefolklore of ethnic populations living in Galati ;- the organization of theoretical an practical courses for the formation of artisticskills.The organization works act according to the principles of complete freedom ofcreativity, autonomy of the cultural activity, political non-commitment, culturalvalues and equal opportunity in culture.***The institution was established on the Decision no. 295/24.12.1999 of GalatiCounty Council by merging the Cultural Centre of Galati County, Galati ArtSchool, and The County Centre for Preservation and Promotion of Folk Traditionand Creation Galati, working according to the provisions of the Regulation forthe Organization and Functioning of The Cultural Centre “Lower Danube” Galatiand legal provisions in force.The structure of the institution includes the following departments: marketing,public relations, publishing and audio recordings, human resources, research,preservation and promotion of folk tradition and creation, financial andlogistics departments, art school, folk ensembles “Doina Covurluiului”,“Valurile Dunarii”. Strada Domneasca nr. 61, postal code 800008, Galati, Romania ph: +40 236 418-400, fax: +40 236 415-590 e-mail: dumitrescu.sergiu@ccdj.ro, matei.aurelia@ccdj.ro, office@ccdj.rohttp://danubiangarland.com/ 7
  • Шановні друзі!Добре відомо, що в умовах глобалізації посилюєть-ся зовнішній вплив на кожну національну культуру.Їхні духовні цінності проходять перевірку на міц-ність. Тому зараз дуже гостро стає питання збере-ження нашого національного духовного надбання. Без розуміння себе,своєї культури неможливо знайти власний шлях розвитку у сучасномусвіті.Щиро вітаю усіх науковців, які беруть участь у круглому столі з питанькультурного діалогу, та учасників етнічного фестивалю в м. Одеса. Спо-діваюсь, що ці заходи стануть важливою подією в процесі збереженняі взаємо-збагачення національних культурних народів, які мешкають наОдещині та у прикордонних регіонах Румунії, та сприятимуть подальшомурозвитку культурних зв’язків між нашими країнами.Бажаю успіху вашому форуму! Едуард Матвійчук, Голова Одеської обласної державної адміністрації 8 http://danubiangarland.com/
  • Dear Friends!It is a well known fact that in the context of globalizationforeign influence on each national culture increases.Their cultural values are being challenged. Therefore theissue of preservation of our national cultural heritage isbecoming important nowadays. Without understanding yourself, your culture itis impossible to find the own way of development in the modern world.I would like to welcome all scientists, who take part in the round table onthe issues of cultural dialog and participants of the ethnic festival in Odessacity. I hope that these actions will become an important event in the processof maintenance and mutual enrichment of national cultural people living inOdessa Region and in the boundary regions of Romania as well as promoteassisting to further development of cultural relations between our countries.Let me wish success to the forum participants! Eduard Matviychuk, Head of Odessa Regional State Administrationhttp://danubiangarland.com/ 9
  • Дорогі одесити та гості міста! Південне Причорномор’я та Нижній Дунай здавна були одним із геополітичних перехресть Європи, де пересікались різноманітні етнополітичні потоки. Це обумовило багатство культур і традицій пред-ставників чисельних націй і народностей, котрі не одне століття населяютьцей благодатний край. Сьогодні завдання влади, суспільства, окремих гро-мад – усіляко сприяти збереженню культури кожного народу, популяризу-вати його духовні скарби, підтримувати і плекати народні таланти. Аджесаме народна культура є міцною основою дружби та взаєморозуміння міжлюдьми.Від щирого серця зичу усім учасникам «круглого столу» та фестивалю«Вінок Дунаю» міцного здоров’я, творчої наснаги та подальших успіхів. Микола Пундик, голова Одеської обласної ради 10 http://danubiangarland.com/
  • Dear citizens of Odessa and our guests! Northern Prychernomorye and the Lower Danube has been one of the geopolitical crossroads of Europe for a long time being the crossing point of various ethno- political streams. This fact is determined by variety ofcultures and traditions of representatives of numerous nations and nationalitiesinhabiting this blessed land for many centuries. Today the main goal ofthe government, society and independent communities is comprehensivecontribution to preservation of culture of each nation, promotion its culturaltreasures, support and foster of people’s talents as exactly the national cultureis a strong basis of friendship and mutual understanding between people.I would like to wish all participants of the round table and festival “DanubeGarland” strong health, creative inspiration and further success. Mykola Pundik, Head of Odessa Regional Councilhttp://danubiangarland.com/ 11
  • Інформація про учасників етнічного фестивалю «Вінок Дунаю» The information on participants ofTHE ETHNIC festival ‘Danubian garland‘
  • Авраменко AvramenkoІлона Миколаївна Ilona MykolaivnaУкраїна, 65069, м. Одеса, Fl 41, 2A Marselska Str,вул. Марсельска 2а, кв. 41 Odessa, 65069, Ukraineмоб.: +38 (096) 389-62-69 mob: +38 (096) 383-62-69Роботи виготовляються з бісеру на Products from beads.основі традиційних народних візе- The works are made of beads on theрунків за зразком класичних робіт, basis of the traditional folk patternsфотографій та описів. on the model of classical works,Бере участь у фестивалі «Зрима піс- photographs and descriptions.ня». Учениця майстра пані Наталі She takes part in the ethnic festival.Яртись зі Львова. Керівник гуртка Her teacher is Natalia Yartys from theбісероплетіння «Блісташкі» Одесь- Lviv city. Head of the beading circle ofкого ЦДЮТ «Моряна». Odesa Center of Children Youth Art. 14 http://danubiangarland.com/
  • Александрова AleksandrovaДіана ВікторІвна Diana VictorivnaУкраїна, м. Одеса Odessa, Ukraineмоб.: +38 (050) 395-28-97 mob: +38 (050) 395-28-97Багато хто з нас люблять щось роби- Many of us like to do something byти своїми руками, хтось просто ко- hands, someone simply collects it atлекціонує в дома, а хтось хоче дару- home, and someone wants to giveвати людям частинку себе, вкладену people a part of themselves investedв кожен вироб, зроблений руками. in all products made by hands. So itТак сталося і в мене. Займаюсь ви- happened with me. I have engaged ofготовленням, дизайном біжутерії з design of bijouterie since 2010. Par-2010 року. Взяла участь вже більш ticipated for more than 30 exhibitionsніж в 30 виставках-ярмарках. and fairs.Авторська біжутерія «Райдужний Author’s bijouterie. Ornaments madeсвіт». Прикраси з дерева, бісеру, на- of wood, beads, natural fabrics.туральних тканин. Намисто, сереж- Necklace, earrings, pendants, brace-ки, кольє, кулони, браслети, каблуч- lets, rings, brooches and other orna-ки, брошки та інші прикраси. ments.http://danubiangarland.com/ 15
  • АндрІЄш Віра Сергіївна Andriesh Vira SerhiyivnaУкраїна, 68001, м. Іллічівськ, Fl 25, Aleksandryyska Str, 3,ул. Александрийська 3, кв. 25 Ilychivsk, 68001, Ukraineмоб.: +38 (050) 219-66-95 mob: +38 (050) 219-66-95Квіти виготовляю на дроті і лесці. Flowers are manufactured on wires.Всю техніку опановувала сама. All technique seized itself.Антіпова AntipovaГАнна Олександрівна Ganna OleksandrivnaУкраїна, 65020, м. Одеса, Fl 4, Tyraspolska Str 25,вул. Тираспольська 25, кв. 4 Odessa, 65020, Ukraineмоб.: +38 (094) 949-87-54 ph: +38 (094) 949-87-54е-mail: anti907@yandex.ru e-mail: anti907@yandex.ruВ’язати іграшки я почала 4 роки Crocheted toys and accessories.назад. В’яжу гачком і спицями, за- I began to crochet toys four yearsзвичай використовую гіпоалерген- ago. I make crocheted toys andні матеріали, багато іграшок навіть knitting. Usually, I use hypoallergenicможна прати в пральній машинці. materials. Many of toys are suitableПерші іграшки були зв’язані для ди- for cleaning in washing machine.тини, адже нічого немає краще, ніж Earliest toys were crocheted for childріч виконана з любовью. Но через because there is nothing better thanчас я зрозуміла, що мої в’язунчікі toys made with loving care. In time Iрадують не тільки сина... тому understood that my crocheted toys 16 http://danubiangarland.com/
  • мої іграшки стали з’являтися на like not only my son. That is why my виставках toys appear at the exhibitionsАргатюк ArGatiukТетяна Григорівна Tetyana GrygorivnaУкраїна, Одеська обл., Овідіополь- Fl 28, 219 Oktyabrska Str,ський р-н, 67820, с. Прилиманське, Prylymanske, Ovidiopil districtвул. Октябрська 219, кв. 28 Odessa region, 67820, Ukraineтел.: +38 (048) 740-23-94 ph: +38 (048) 740-23-94моб.: +38 (067) 960-33-47, mob: +38 (067) 960-33-47,38 (093) 452-44-89 +38 (093) 452-44-89e-mail: argatyukt@ukr.net e-mail: argatyukt@ukr.netАргатюк Тетяна Григорівна, 1967 National Union of Masters of Folkроку народження, вчитель історії Art of Ukraine. Argatiuk TetyanaПрилиманської ЗОШ. Майстер бі- Grygorivna was born in 1967. I am aсероплетіння. Працюю в напрямках teacher of history of Prylymanskayaiтрадиційного народного і сучасного school. Master of beading. I work inвидів бісероплетіння. В своїх ро- areas of traditional folk and modernботах використовую традиційний types of beading. I use in my worksбісер та натуральне каміння. Біль- traditional beads and natural stones.шість робіт є авторськими. Most of items are author’s works.http://danubiangarland.com/ 17
  • «Арт-авоська» майстерня Art-avoska WorkshopУкраїна, 65049, м. Одеса, 10a Petrashevskogo Str,вул. Петрашевського, 10а Odessa, 65049, Ukraineтел.: +38 (048) 748-13-94 ph: +38 (048) 748-13-94моб.: +38 (067) 557-21-16 mob: +38 (067) 557-21-16Майстерня «Арт-авоська» спеціалі- Gift bags made of textileзується на виробництві сувенірних Our workshop specializes in producingсумок з текстилю. gift bags with textile.Нашої ексклюзивною моделлю є Our exclusive model is a bag-posterсумка-постер з індивідуальним ма- with an individual pattern on theлюнком на фасаді сумки. У вигляді facade of the bag. The picture mayмалюнка може бути репродукція be reproduction of painting, picture,картини, малюнок, фото, логотип photo, company logo or any other full-компанії або будь-яке інше повно- color image.кольорове зображення. 18 http://danubiangarland.com/
  • Арт-студія «Ірина» Art-studio “Irina”Тарасенко Ірина Трофимівна Tarasenko Irina TrofymivnaУкраїна, 65063, м. Одеса, Fl 28, 121 Armeyskaya Str,вул. Армейська 121, кв. 28 Odessa, 65063, Ukraineтел.: +38 (048) 776-07-12 ph: +38 (048) 776-07-12моб.:+38 (067) 293-17-56, mob: +38 (067) 293-17-56,+38 (095) 015-50-14 +38 (095) 015-50-14Арт-студія «Ірина» займається ху- Art castings in bronze.дожнім литтям з бронзи з 1993 Art Studio “Irina” have engaged artроку. Художня бронза – це класична of bronze casting from 1993. Artisticприкраса інтер’єру і престижний по- Bronze is a classic interior decorationдарунок. Ваше око порадують брон- and prestigious gift. Your eye will beзова скульптура для камінів, шахи, pleased with a bronze sculpture forбронзова мініатюра для колекціо- the fireplace, chess, bronze miniatureнерів, художні брелки і підвіски, а for collectors, art key chains andтакож сувенірно-художні вироби з pendants, as well as souvenir-artтематики міст. Ми представимо вам articles on the subject cities. We willширокий спектр ексклюзивної про- present you a wide range of exclusiveдукції та авторські твори одеських products and author’s works of Odesaмайстрів. Всі вироби ручної роботи masters. All products are handmadeможуть бути виконані в будь-якій and can be implemented in anyтехніці обробки поверхні: патину- technique surface treatment: patina,вання, часткове патинування, по- partially patina, gilt, silvered, mintage.золота, сріблення, прочеканка. Ми We are always open for cooperationзавжди відкриті для співпраці і раді and happy to customers.покупцям.http://danubiangarland.com/ 19
  • Балаєскул BalaeskulОксана Вiкторiвна Oksana VictorivnaУкраїна, м. Одеса, Fl 19, 68 Preobrazhenska str,вул. Преображенська 68, кв. 19 Odessa, Ukraineмоб.: +38 (067) 937-86-93 mob: +38 (067) 937-86-93e-mail: ksenulia@mail.ru e-mail: ksenulia@mail.ruГончарний посуд повертається до Pottery is re-нас з далеких часів, приносячи в turned to us fromнаш будинок таємниці здоров’я і distant times,довголіття, нерозривний зв’язок bringing in ourлюдини з традиціями предків, ру- house the mys-чим творчістю і силою нашої землі. tery of healthВсе розмаїття і пишність виробів з and longevity,живої глини, зроблене руками гон- inextricable con-чара ви зможете придбати у нас від nection with theсупниці, глечиків, макітри до гон- traditions of an-чарних картин і сувенірів cestors, creativity and strength of our land. The diversity and splendor of clay products made by potter hands you can get from us.Бондар BondarЄвгенія Матвіївна Yevgenia MatvyivnaУкраїна, 66000, Одеська обл., Fl 6, 3 Peremogi Line, Kodyma,Кодимський р-н, м. Кодима, пров. Kodymsky district, 66000, OdessaПеремоги 3, кв. 6 Region, Ukraineтел.: +38 (04867) 2-11-24 ph: +38 (04867) 2-11-24моб.: +38 (063) 184-71-85 mob: +38 (063) 184-71-85Вишивка. Embroidery.Навчалася вишивати у школі в селі I studied embroidery at the school inВеликомихайлівка та самоучкою. the village Velykomyhaylivka and self- taught. 20 http://danubiangarland.com/
  • Біда Любов Сергіївна Bida Lubov SerhiyivnaУкраїна, 57222, Миколаївська 95 Shoseyna Str, village M-Laryne,обл., с. М-Ларино, вул. Шосейна 95 Mykolayiv region, 57222, Ukraineмоб.: +38 (097) 596-76-83 mob: +38 (097) 596-76-83http://moya-vishivka.com http://moya-vishivka.comВишивка. Embroidery.Я, Біда Любов Сергіївна, почала за- I started practicing embroidery a fewйматися вишиванням кілька років years ago. Everything started withтому. Все починалося з дитячих кар- children’s pictures for my daughters,тинок для моїх дочок, різноманітних a variety of pillows for comfort in theподушечок для затишку в домі, а house, and then I just plunged intoдалі я просто настільки занурилася this thing and could not stop.в цю справу, що зупинитися вже не Embroidery helps me to distract fromзмогла. domestic worries and concerns.Вишивання допомагає мені відво- Getting a result is my pleasure. I likeліктися від домашніх турбот і про- the people reaction when they see myблем. А те, що отримую в результа- embroidery.ті, викликає восторг. Так приємно Knowing that people like my paintings,спостерігати реакцію людей при ви- I am ready to do this even for years,гляді моїх робіт... please them and myself!Знаючи що людям подобаються моїкартини, я готова займатися цимще довгі роки, радувати їх і себе!http://danubiangarland.com/ 21
  • Борщ Раїса Олексіївна Borsh Raisa OleksiivnaУкраїна, 68303, Одеська обл., Fl 6, 8 Tatarbunarska Str, Kilia,м. Кілія, вул. Татарбунарська 8, кв. 6 Odessa region, 68303, Ukraineтел.: +38 (04843) 4-17-40 ph: +38 (04843) 4-17-40моб.: +38 (063) 375-95-92 mob: +38 (063) 375-95-92Пройшла навчання в рамках проек- Doll-souvenirs.ту «Розвиток підприємництва в сфе- Trained under the project “Deve-рі виробництва сувенірної продукції lopment of entrepreneurship in theв Придунав’ї», який був реалізова- production of souvenirs in Danubeний Придунавським інформаційним Region” which was implementedтуристичним центром (м. Вілкове) та Danube tourist information centerФондом підтримки підприємництва (Vіlkove) and the Fund for Entrepre-(м. Ізмаїл) за фінансової підтримки neurship Support (Izmail) funded byФонду Євразія 2007-2008 р.р. the Eurasia Foundation 2007-2008.Брала участь у міських та районних Participated in local and regional ex-виставках. hibitions.оберегисаше (фр.)сувенІрИароматизовані 22 http://danubiangarland.com/
  • Бузько Галина ІванівнА Buzko Galyna IvanivnaУкраїна, 65113, м. Одеса, Fl 117, 35 Akademika Koroleva Str,вул. Ак. Корольова 35, кв.77 Odessa, 65113, Ukraineтел.: +38 (093) 295-33-13 ph: +38 (093) 295-33-13моб.: +38 (098) 459-21-59 mob: +38 (098) 459-21-59e-mail: Galinabuzko@gmail.com e-mail: Galinabuzko@gmail.comhttp://www.gj.at.ua http://www.gj.at.uaПредставляю до вашої уваги мої I present to your attention my worksавторські роботи, виконані в техні- in the burelage technique (burningці гільйошування (випалювання по on silk) as well as products made inшовку), а також вироби, виконані в other techniques.інших техніках. This unique floral decorations are forЦе ексклюзивні авторські квітко- adults and children, as well as deco-ві прикраси для дорослих і дітей, а rative elements, in the technique ofтакож елементи декору, виконані в Maltese Ganutell.техніці мальтійської ганутель. All my works will give you a goodВсі мої роботи подарують Вам від- mood. My works are made with loveмінний настрій, вони виконані з and filled with Odessa positive.любов’ю і наповнені одеським по- It is possible to conduct a masterзитивом. class with these techniques.Можливе проведення майстер-класу з цих технік.http://danubiangarland.com/ 23
  • Буца Паул Buta PaulРумунія, м. Галаць, 800121 Country Galati, 800121, Romaniaтел.: (004) 0745-08-20-02 ph: +(004) 0745 08-20-02е-mail: paulbutagalati@yahoo.com e-mail: paulbutagalati@yahoo.comНародне мистецтво, реалізоване Buta Paul’s folk artв традиційному стилі. Продукція з Folk art realized in the traditionalхудожньою й утилітарною цінністю, style. The artistic and utilitarian valueщо використовується в іграх і на- of products used in games and folkродних звичаях. customs.Вироби реалізовані з урахуванням Art forms base on regional features.регіональних особливостей. Мате- Materials of products are leather,ріали для виробів – шкіра, плетіння, weaving, animal horns, fur, textilesроги тварин, хутро, текстильні мате- and pumpkin.ріали та гарбуза. Generally he works in the traditionalВ цілому, використовується тради- style but changes combinations ofційний стиль, однак є зміна сполу- color.чень кольорів. He took part in various events and hasПаул Буца приймав участь у різних prizes. Preservation and devolution ofзаходах та отримував призи. Його traditions.вироби – це збереження традицій іпередача досвіду через покоління. 24 http://danubiangarland.com/
  • Будурацька BuduratskaНаталія Вікторівна Natalia VictorivnaУкраїна, м. Одесса, Fl 1, 28 Knyazheska Str,вул. Княжеська 28, кв. 1 Odessa, Ukraineтел.: +38 (048) 700-83-82 ph: +38 (048) 700-83-82моб.: +38 (067) 116-03-27 mob: +38 (067)116-03-27Прикладне мистецтво. Applied art.Васильєва-Осадчук Vasyleva-OsadchukНаталія Василівна Natalia VasylivnaУкраїна, 65029, м. Одеса, Off 203, 68 Novoselskoho Str,вул. Новосельського, 68, оф. 203 Odessa, 65029, Ukraineтел.: +38 (050) 928-97-68 mob: +38 (050) 928-97-68e-mail: maistrina@yandex.ru e-mail: maistrina@yandex.ruВасильєва Наталія. Вишивка для Embroidery for me it is a great op-мене це прекрасна можливість для portunity for self-realization in art.самореалізації в творчості. Вишиті Embroidered works always have aроботи завжди мають особливу по- special positive energy and is an or-зитивну енергетику, і є окрасою до- nament of the environment.вкілля. I have been engaging embroideryВишивкою займаюсь із малечку, since childhood. I have made tooколи моя бабуся у перше показала many towels, shirts and tablecloths.мені, як тримати голку та тканину. I engage embroidery of pattern now.Рушників, сорочок, скатертин ви- Embroidery helped find and commu-шила за своє життя дуже багато, nicate with other embroiderers andале зараз основні народні традиції then appeared “Maystrinya”.втілюю у вишивку картин. Creative Group embroiderers “ May-Вишивка допомогла знайти та спіл- strinya“ existed in Odessa since 2007куватись із іншими вишивальниця- when for the first time in Odessa weми, так і з’явилась «МАЙСТРИНЯ». conduct the exhibition of embroidery.Творча група вишивальниць «МАЙ- Our small and friendly community isСТРИНЯ» існує в Одесі з 2007 р., constantly talking, helping each otherhttp://danubiangarland.com/ 25
  • коли уперше в м. Одесі ми провели in the performance of embroideredвласними силами виставку вишив- work, organizes and participates inки. І з того часу наша невеличка, exhibitions of embroidery, runs aале дружня спільнота постійно спіл- charity.кується, допомагає одна одній в ви- Exhibitions of “Maystrinya”:конанні вишитих робіт, організовуєта приймає участь у виставках ви- 2007 – “Golden thread 2007”шивки, займається благодійністю. 2009 – “Golden thread - 2009”,Виставки «МАЙСТРИНІ»: which we held a charity collection of embroidery materials (yarn, fabric,2007 р. – «Золотая нить -2007» needles, charts, etc.) for sentenced2009 р. – «Золотая нить – 2009 р», female.на якій ми проводили благодійний Head of the “Maystrinya” is Nataliaзбір матеріалів для вишивки (нит- Vasyleva.ки, тканина, голки, схеми та ін.) длязасуджених чорноморської жіночоїколонії в м. Одеса.Керівником «МАЙСТРИНІ» є Васи-льєва Наталія Василівна. 26 http://danubiangarland.com/
  • Вергановська VerganovskaОльга БорисІвна Olga BorysivnaУкраїна, 65113, м. Одеса, Fl 57, 11 Ak. Glushko Ave,пр-т Ак. Глушко 11, кв. 57 Odessa, 65113, Ukraineтел.: +38 (067) 788-78-56 ph: +38 (067) 788-78-56е-mail: verganovska_olga@mail.ru e-mail: verganovska_olga@mail.ruВид діяльності: гільйошування (ху- Activity: burelage (art burning on silk).дожнє випалювання по шовку). The owner of copyright in the applica-Володар авторського права в галузі tion of new technologies in modernзастосування нових технологій в су- types of needlework, the theme isчасних видах рукоділля, тема «Іміта- “Imitation of different kinds of embroi-ція різних видів вишивки способом dery by artistic way of fabrics burning”художнього випалювання по ткани- 2000.ні», 2000 р. Artistic Director of Women’s ClubХудожній керівник жіночого клубу “Creative Workshop “The magic of«Творча майстерня «Магія шовку», silk,” artistic director and organizer ofхудожній керівник і організатор thematic author’s needlework exhibi-тематичних виставок авторського tions from 1997 to 2008 in the exhi-рукоділля з 1997 по 2008 рр. у вис- bition halls of Odessa.тавкових залах м. Одеси. Education and author’s master class-Навчання та проведення автор- es of various kinds of needlework:ських майстер-класів різних видів burning on fabric, satin stitch and em-рукоділля: випалювання по тканині, broidery by ribbons, making artificialвишивка гладдю та стрічками, виго- flowers, painting on fabric “Funtyk”,товлення штучних квітів, розпис по etc.тканині «Фунтик» та ін.http://danubiangarland.com/ 27
  • Вергун Юлія Петрівна Vergun Yulia PetrivnaУкраїна, 65068, м. Одеса, 40 років Fl 173, 2, 40 let Oborony Odesy,оборони Одеси 2, кв. 73 Odessa, 65068, Ukraineмоб.: +38 (097) 978-70-34 mob: +38 (097) 978-70-34е-mail: serebro-busina@mail.ru e-mail: serebro-busina@mail.ruhttp://vk.com/parasolika http://vk.com/parasolikaВишивка бісером в техніці «вишив- Embroidery by beads in the techniqueка по шкірі» (прикраси). of “embroidery on leather” (decora- tions).Займаюся вишивкою в цій техніці,вже рік. До цього вишивала в техніці I have engaged embroidery in thisхрестиком, більше 10 років. Виши- technique one year. I embroidered byваю прикраси будь-якої складності cross technique more than 10 years.з використанням лише натуральних I embroider decorations of any com-каменів та японського бісеру. plexity using only natural stones and Japanese beads.Віхренко VihrenkoВасиль Харитонович Vasyl KharytonovychУкраїна, 66101, Одеська обл., Балт- 2 Miru Str, Balta, Balta district,ський р-н, м. Балта, вул. Миру 2 Odessa region, 66101, Ukraineтел.: +38 (04866) 2-48-50 ph: +38 (04866) 2-48-50моб.: +38 (066) 167-42-68 mob: +38 (066) 167-42-68Викладач музики вищої категорії, Wooden folk musical instruments.відмінник народної освіти. Vasyl Vihrenko is a teacher of music ofВиготовляє інструменти, грає на них, the highest category and outstandingпроводить майстер-класи для дітей та worker in public education. Vasyl 28 http://danubiangarland.com/
  • дорослих. Майструвати навчився від Vihrenko produces instruments andбрата, Володимира Харитоновича, playing them, conducts workshops forу селі Баланівка Бершадського ра- children and adults. Vasyl Vihrenkoйону Вінницької області. learned from his brother, Volodymyr Kharitonovich, in the village Balanivka, Bershadskiy district, Vinnytsa Region.Волкова Федора Іванівна Volkova Fedora IvanivnaУкраїна, 68650, Одеська обл., 20 D. Doyicheva str, villageІзмаїльський р-н, с. Кирнички, Krynychky, Izmailskii district, Odessaвул. Дм. Дойчєва, 20 Region, 68650, Ukraineмоб.: +38 (063) 366-75-84 mob: +38 (063) 366-75-84e-mail: radilova_olga@mail.ru e-mail: radilova_olga@mail.ruЩе з дитинства мені подобалося I liked to create something brightстворювати щось яскраве своїми ру- since childhood. I took part in differ-ками, вражати людей своїми робота- ent exhibitions and competitions. Iми. Для досягнення своєї мрії я брала have finished courses of folk dollsучасть в різних виставах, конкурсах; masters. I mastered the professionпройшла курси створення народних of embroiderer. I like to invent some-ляльок, нещодавно опанувала про- thing new and unusual.фесію вишивальниці. Мені дуже по-добається вигадувати щось нове, не-звичайне. Сподіваюсь, мої роботи незалишать вас байдужими.http://danubiangarland.com/ 29
  • Волчанська VolchanskaТетяна Костянтинівна Tetyana KostyantynivnaУкраїна, 65026, м. Одеса, а/с 175 a/c 175, Odessa, 65026, Ukraineтел. +38 (048) 725-47-53 ph: +38 (048) 725-47-53моб.: +38 (096) 361-49-46 mob: +38 (096) 361-49-46Вишивка хрестиком. Hand embroidery by cross-stitch.Займаюся вишивкою хрестиком I have been engaging in cross-stitchпо канві і льону 7 років. Самоучка. on linen canvas for 7 years. Self-Вишиваю з готовим набором, а та- taught. I embroider by ready set andкож розробляю схеми для вишивки, develop schemes for embroidery andпідбираю колірну гамму. Вишиваю select the colors. I embroider icons,ікони, рушники, картини, сюжети, towels, pictures, stories, metrics forметрики для новонароджених, пор- newborns, portraits from photos. Iтрети по фото. Виконую роботи на make embroidery on demand. Eachзамовлення. Кожна робота оформ- work is made in frame. The techniqueляється рамкою. Техніка виконання is honed to perfection and it indicatesдоведена до досконалості, показни- the lack of interwoven threads andком чого є відсутність переплетених knots on reverse side.ниток і вузликів на оборотних сто-ронах. 30 http://danubiangarland.com/
  • ГайдаржІ GaydarzhiТЕтяна МиколаЇвна Tetyana MykolaivnaУкраїна, 68303, м. Кілія, 158 Oktyabrskaya Str, Kilia,вул. Октябрьська 158 68303, Ukraineтел.: +38 (04843) 4-13-69 ph: +38 (04843) 4-13-69моб.: +38 (096) 584-71-13 mob: +38 (096) 584-71-13Обереги, амулети з натурального Dolls-souvenirs, amulets, itemsматеріалу, вишивка. with natural materials, embroideryЗ дитинства займається вишивкою paintings.та оберегами. Ні в кого не навча- I have been engaging embroidery andлася, все робила сама. Приймала amulets since childhood. I have notучасть у багатьох Українських та за- studied and made everything myself.кордонних виставках. Participating in many Ukrainian and foreign exhibitions.http://danubiangarland.com/ 31
  • Гальченко GalchenkoЛілія Вікторівна Lilia VIktorIvnaУкраїна, 65068, м. Одеса, Fl 30, Ak. Filatova str 92, Odessa,вул. Ак. Філатова 92, кв. 30 65068, Ukraineмоб.:+38 (066) 640-66-86 mob: +38 (066) 640-66-86http://vkontakte.ru/club17508299 e-mail: burbon3@rambler.ru#/album17481029_139172095 http://vkontakte.ru/club17508299е-mail: burbon3@rambler.ru #/album17481029_139172095Авторські в’язані роботи (спиці, га- Author’s knitted works (needles,чок). hook).Гаркавченко GarkavchenkoОлександр Іванович Oleksandr IvanovychУкраїна, Комінтернівський р-н, 34 Veteraniv Str, vilage Kryjanivka,с. Крижанівка, 67562, Ветеранів 34 Kominternovskii district, 67562,моб.: +38 (097) 232-29-35 Ukraine mob: +38 (097) 232-29-35Глиняна дрібна пластика. Folk small plastic of ceramics.Працює в селі Крижанівка Комінтер-нівського району із творчою студією I work in the village Kryzhanivka Ko-«Батьки та діти», вивчаючи глиняну minternivskii district with creativeдрібну пластику української історич- studio studying small plastic clayної традиції. Навчався народному Ukrainian historical tradition. I stud-образотворчому мистецтву у засл. ied art at the famous national artist ofхудожника України Палецького Р. М. Ukraine Paletskii R. M. and folk artistта народної художниці України of Ukraine Shlyan O. G. (pottery smallШлян О. Г. (кераміка дрібної пласти- plastic).ки). 32 http://danubiangarland.com/
  • Геращенко GerashenkoЛідія Валентинівна Lidia ValentynivnaУкраїна, м. Одеса, 65014, Fl 65, 7 Bunina Str,вул. Буніна 7, кв. 65 Odessa, 65014, Ukraineмоб.: +38 (096 )304-64-72 mob: +38 (096) 304-64-72Іграшки, ляльки. Hand-made dolls, toys.Поєднуючи старі техніки з новими I create toys combining old techniquesя створюю іграшки з натуральних with new toys from natural materials.матеріалів. Навчалася сама, спо- I am self-taught. I create works in dif-стерігаючи за іншими майстрами. ferent styles such as dolls “Motanka”,Створюю роботи в різних стилях, dolls in national costumes, small ani-таких як ляльки-мотанки, ляльки в mals.національних костюмах, тваринки.Горшкова GorshkovaОльга Серіївна Olga SerhiyivnaУкраїна, м. Одеса, вул. Дериба- Shop “Skyfskaya etnyka”, TKсівська 33, ТК «Пассаж», Магазин “Passage”, 33 Deribasovskaya Str,«Скифская этника» Odessa, Ukraineмоб.: +38 (097) 578-54-75 mob: +38 (097) 578-54-75е-mail: lyulik79@gmail.com e-mail: lyulik79@gmail.comCкіфська етніка – це ідея створен- Historical decorative arts.ня і популяризації прикрас з укра- Scythian ethnics is the idea of cre-їнським історичним сюжетом. Тор- ation and promotion of jewelry withhttp://danubiangarland.com/ 33
  • гова марка «Скіфська етніка» – це the Ukrainian historical subjects.узагальнююча назва, яка об’єднує Trademark “Skifska ethnika” is anпід собою трипільську, візантійську, umbrella name that brings togetherтюркську (половецьку) і скіфську under a Trypillian, Byzantine, Turkicнапрями. Символи, які зображені and Scythian directions. Symbolsна прикрасах, часто є копіями фраг- shown on our decorations are oftenментів, які були знайдені в різний copies of fragments that were foundчас при археологічних розкопках на at different times during archaeo-землях північного Причорномор’я. logical excavations in the lands of the northern Black Sea.Основою прикрас є сплав – ЦАМ,який має ряд переваг – він легкий The foundation is an alloy jewelry(що дозволяє відливати об’ємні і TSAM which has several advantages.в той же час легкі моделі), не міс- It is lightweight (which allows three-тить у своєму складі нікелю (не ал- dimensional cast at the same timeлергічен) і добре тримає покриття. light model), not containing in theУсі прикраси покриваються сріблом structure nickel (hypoallergenic) andвищої проби, методом гальваніки. holds a good coating. All ornamentsВ результаті вироби відмінної якості are covered with silver the highestдоступні за ціною і розраховані на standard by galvanization. The resultщоденне використання. is an excellent quality products afford- able and designed for daily use.При виробництві Скіфської етнікивикористовується технологія, яка In the production of Scythian ethnicsбула відома скіфам ще в 1-му тис. used technology that was known toдо н.е. Це технологія литва «в зем- the Scythians as early as the 1st mil-лю». Правда зараз земляні форми lennium BC. This technology is cast-замінили формами з міді, що дає ing “to the earth”. Nowadays earthможливість відливати витончені ви- forms are replaced by forms of copperроби з більш ніжним орнаментом. which makes it possible to cast prod- ucts with more delicate ornamenta- tion. 34 http://danubiangarland.com/
  • Над створенням кожної прикраси To create each decoration from theз колекції трудиться творчий ко- collection our creative team, cap-лектив, захоплений історією Бать- tured the history of country, would likeківщини, який хоче дати Вам мож- to give you the opportunity to feel theливість відчути себе нащадками descendants of large ethnic groupsвеликих етносів, які жили колись на who lived sometime in the Ukrainianукраїнських землях. lands.Гоцуляк Gotsulyak VarvaraВарвара Іванівна IvanivnaУкраїна, 68001, м. Іллічівськ, Fl 99, 4 Parkovaia Str,вул. Паркова 4, кв. 99 Illichivsk, 68001, Ukraineмоб.: +38 (066) 774-31-38, mob: +38 (066) 774-31-38,+38 (067) 480-72-48 +38 (067) 480-72-48Декоративне мистецтво, намистин- Decorative arts, beads, embroideryки, вишивання ікон, рушників. icons, towels.Вишивкою почала займатися коли I started doing embroidery at retire-пішла на пенсію. Своєму майстер- ment. My teacher is master Shtel-ству навчалась у Штельмах Вален- makh Valentina Serhiyivna. Sheтини Сергіївни. Займається нав- teaches beads and beading at theчанням в клубі «Обереги» бісеру та club “Oberegi”.бісероплетінням. Приймала участь I took part atу виставці «Великодня писанка». the exhibition “Easter egg”.http://danubiangarland.com/ 35
  • Гудкова GudkovaТетяна Анатоліївна Tetyana AnatoliivnaУкраїна, 68600, Одеська обл. 75A Parkova Str, Izmail,м. Ізмаїл, вул. Паркова 75а Odessa region, 68600, Ukraineмоб.: +38 (096) 680-33-44 mob: +38 (096) 680-33-44е-mail: gudkova-64@mail.ru е-mail: gudkova-64@mail.ruТрадиційна народна іграшка та Traditional folk dolls, etc.інше.Давидова Ніна Davydova Nina(Мирослава) Сергіївна (Miroslava) SerhiyivnaУкраїна, 65121, м. Одеса, Fl 111, 10/3 Marshala Zhukova Ave,пр. Маршала Жукова 10/3, кв 111 Odessa, 65121, Ukraineтел.: +38 (0482) 42-77-16 ph: +38 (0482) 42-77-16моб.: +38 (067) 957-21-59 mob: +38 (067) 957-21-59Обереги-кукли-мотанки. Folk dolls .Мотати лялечок мене вчила моя ба- I have been making dolls fromбулечка ще в 4 класі. Вона прожи- childhood. My teacher wasвала в Нижньогородській області. grandmother. The grandmotherВона мені і заклала основу. Потім taught me main technique.це було забуто. Але як то я подиви-лася передачу про ляльку-мотанкуі мені так захотілося її собі зробити,і рік я виношувала цю думку. Я з нею 36 http://danubiangarland.com/
  • лягала і вставала, в думках мотаючисобі лялечку, представляючи її. Алещось не давало мені її зробити ці-лий рік. І, раптом, мені в руки попа-лися клаптики. Я на одному диханнізмотала лялечку ... другу ... третю ...і отримала від цього нез’ясовне за-доволення. І це задоволення сталопотребою ... потребою вкласти всюсвою нереалізовану любов у цихкрасунь ... вони в мене просто про-сякнуті любов’ю .. любов’ю до Всес-віту, любов’ю до людей, до лялечок ідо кожної її майбутньої господині.Декіна Олена Сергіївна Dekina Olena SerhiyivnaУкраїна, м. Одеса, 65062, Fl 37, Klubnichnyi lane, Odessa,пров. Клубнічний 25, кв. 37 65062, Ukraineмоб.: +38 (063) 978-09-20 mob: +38 (063) 978-09-20e-mail: dekina@ukr.net e-mail: dekina@ukr.nethttp://www.bijouterie.com.ua http://www.bijouterie.com.uaЗаймаюся рукоділлям от уже третій I have been engaging needlework forрік поспіль. Ніколи не зупиняюся three years. I always try to join some-на досягнутому і завжди намага- thing new. I create unique and color-юсь долучитися до чогось нового. ful accessories for women: necklaces,Створюю своїми руками неповтор- bracelets, brooches, hoops, etc. I useні, яскраві аксесуари для жінок: different materials: clay and ceramichttp://danubiangarland.com/ 37
  • намиста, браслети, брошки, обручі beads, plastics, textiles and acces-та багато іншого. Використовую для sories.цього найрізноманітніші матеріали:керамічні та глиняні буси, пластику,текстиль та фурнітуру.Делі Олена ІванІвна Deli Olena IvanivnaУкраїна, 68452, Одеська обл., 59 1-st Maya Str, vilageАрцизський р-н, с. Віноградівка, Vynohradivka, Artsyzskii district,вул. 1-го Мая, 59 Odessa, 68452, Ukraineмоб.: +38 (096) 760-31-02 mob: +38 (096) 760-31-02е-maill: terzi140872@ukr.net e-mail: terzi140872@ukr.netДекоративно-прикладне мистецтво, Arts and crafts, stage costume.сценічний костюм. 38 http://danubiangarland.com/
  • Демідова Зоя Семенівна Demidova Zoia SemenivnaУкраїна, 66011, Одеська обл., 1 Moscowska Str, village Serby,Кодимський р-н, с. Серби, Kodymskii district, Odessa region,вул. Московська 1 66011, Ukraineмоб.: +38 (097) 814-30-99 mob: +38 (097) 814-30-99e-mail: demidova-zoya@yandex.ru e-mail: demidova-zoya@yandex.ruДекоративно-прикладне мистецтво: Arts and crafts: decorative painting,декоративний розпис, художня об- decorative leather, mosaics, andробка шкіри, мозаїка і плетення бі- beading.сером.«Джерельце» арт-студія “Dzhereltse” Art-studioУкраїна, 67700, м. Белгород- 1 Chapaeva Str, Belhorod-Дністровський, вул. Чапаєва, 1 Dnistrovskyi, 67700, Ukraineмоб.: +38 (097) 293-34-19 mob: +38 (097) 293-34-19Арт-Студія “Джерельце” існує 2 Art Studio “Dzhereltse” has beenроки. Розташовується в м. Білгород- working for 2 years. It is open for all atДністровському. Приймає всіх ба- the age of 6 years.жаючих у віці від 6 років. Training to:Проводиться навчання: - Ceramics;- кераміка; - Folk craft;- фольклорне ремесло; - Arts and Crafts;- прикладне мистецтво; - Painting;http://danubiangarland.com/ 39
  • - малюнок; - Decoupage;- декупаж; - Production of amulets for home;- виготовлення оберегів, будинко- - Dolls.вих; Two teachers Boevchuk Olga and- ляльки мотанки, м’які ляльки; Osmihovska Lyubov represent Art Studio.- панчішна техніка.Арт-студію представляють педагогиБоєвчук Ольга і Осміховська Лю-бов. 40 http://danubiangarland.com/
  • Дзюбенко DzyubenkoІгор Рафаілович Igor RafailovichУкраина, 67800, Одеська обл., 5 Ordzhonikidze Str, Ovidiopol,м. Овідіополь, вул. Орджонікідзе 5 Odessa region, 67800, Ukraineмоб.: +38 (098) 452-47-68 mob: +38 (098) 452-47-68e-mail: 0984524768@mail.ru e-mail: 0984524768@mail.ruКовальство. Forging.Дзюбенко Ігор Рафаїлович – за фа- Dzyubenko Igor Rafailovich is a weld-хом газоелектрозварювальник, за- er engaged in this business moreймається цією справою більше 20 than 20 years. In my opinion iron justроків. Тобто, з металом знайомий seems heavy and rough and suitableне з чуток. І завжди продовжував only for production of steel construc-повторювати, що залізо тільки зда- tion. Skilled master can turn iron intoється великоваговим і грубим, го- a pattern or an elegant flower. Theдяться лише на виготовлення стале- smith hammer should help to do it.вих конструкцій. В умілих руках вінможе перетворитися в вигадливий Many years ago he was an appren-візерунок чи застигнути у витонче- tice of one of the old smiths. It tookному квітці. І саме ковальський мо- a long time before the master couldлот повинен допомогти в цьому. equip a small smithy and create your first job in 2011. Certainly, there is aБагато років тому йому вдалося по-працювати підмайстром у одного lot of work, mistakes and discoveriesзі старих майстрів-ковалів. Минуло but the first step already done. I thinkчимало часу, перш ніж у 2011 році now people should evaluate the workмайстру вдалося обладнати неве- of a smith.лику кузню і створити свою першуроботу. Безумовно, попереду ще ба-гато роботи, помилок і знахідок, алеперший крок вже зроблений. Теперслово за тими, хто готовий оцінитироботи коваля.http://danubiangarland.com/ 41
  • Дідіченко DidichenkoНаталія Леонідівна Natalia LeonidivnaУкраїна, м. Херсон, пгт. Антонівка, 7 Kutuzova Str, Antonivka,вул. Кутузова 7 Kherson, Ukraineмоб.: +38 (066) 246-09-36 mob: +38 (066) 246-09-36е-mail: natalididichenko@yandex.ua e-mail: natalididichenko@yandex.uaВ’язання гачком, спицями. Knitting crochet, knitting needle.ДругБо DrugBoУкраїна, м. Київ Kyiv, Ukraineтел.: +38 (050) 462-02-76 ph: +38 (050) 462-02-76моб.: +38 (063) 667-74-45 mob: +38 (063) 667-74-45е-mail: bogdanegorov@gmail.com e-mail: bogdanegorov@gmail.comhttp://www.etogift.com http://www.etogift.comДругБо – дизайнерська розробка і DrugBo is design and manufacturingвиготовлення іграшок, подарунків, of toys, gifts, home textile, pillows forдомашнього текстилю, подушок до- travelling and home, clothes in theрожніх і для дому, одягу в україн- Ukrainian style. Machine embroidery,ському стилі. Машинна вишивка cross-stitch.гладдю, вишивка хрестиком. We accept individual orders. New de-Приймаються індивідуальні замов- sign and reproduction for corporateлення. Розробки та тиражування clients.корпоративним клієнтам. 42 http://danubiangarland.com/
  • Длугоборська DlugoborskaВіолетта Олександрівна Violetta OleksandrivnaУкраїна, 65069, м. Одеса, Apt 64, 71 Krymska Str, Odessa,вул. Кримська 71, кв. 64 65069, Ukraineтел.: +38 (048) 755-22-73 ph: +38 (048) 755-22-73моб.: +38 (097) 733-95-35 mob: +38 (097) 733-95-35e-mail: vilkadl@rambler.ru e-mail: vilkadl@rambler.ruМої роботи виконані в декількох My works are made in several tech-техніках. Квіти вироблені з бісеру, niques. Flowers are made of beadsстекляруса. Фрукта виконана в аб- and glass. Fruits are performed in aсолютно новому стилі з бісеру та completely new style of beads. I haveпайеток. Займаюсь бісероплетін- been engaging beading for 1,5 years.ням близько 1.5 років, навчалася I studied at the School of needleworkв школі рукоділля в Одесі. А інше- in Odessa.фантазія.http://danubiangarland.com/ 43
  • Дугер Юрій Георгійович Duger Yurii GeorgyiovychУкраїна, cмт. Велика Михайлівка, Fl 15, 10 Zhukovskogo Str, village67100, вул. Жуковського 10, кв.15 Velykamyhailivka, 67100, Odessaмоб.: +38 (096) 120-35-91 region, Ukraineе-mail: roktur@ukr.net mob: +38 (096) 120-35-91 e-mail: roktur@ukr.netМалює з дитинства. Хоча спеціаль-ної освіти немає. Спочатку працю- I started drawing at childhood. I doвав аквареллю, зараз – акрілом not have special education. Initially Iта маслом. Роботи на виставках не worked by watercolor and now I workвиставлялись. Вчився мистецтву by oil and acryl. The works have notживопису у матері, яка також була exhibited at trade shows. I was stud-самодіяльним художником. ied the art of painting by my mother who was also an amateur artist. 44 http://danubiangarland.com/
  • Єфремова Efremovaкатерина Олегівна Kateryna OlegivnaУкраина, м. Одеса, 65049, 99 Avdeeva-Chernomorskogo Ыtr,вул. Авдєєва-Чорноморського, 99 Odessa, 65049, Ukraineмоб.: +38 (050) 063-21-46 mob: +38 (050) 063-21-46e-mail: k_a_t_777@mail.ru e-mail: k_a_t_777@mail.ruЗаймаюся пірографіей – художнім I have engaged in pyrography for 4випалюванням по дереву 4 роки. years. I paint any subject, the dimen-Роблю картини будь-якої тематики, sion and complexity, portraits andрозмірності та складності, також icons. Works are performed in theпортрети, ікони. Роботи виконують- technique – tone pyrography.ся в техніці-тоновая пірографія.Жукови Ольга та Михайло Zhukova Olga, Zhukov MYKHAYLOУкраїна, 75623, Херсонська обл.,Голопристанський р-н, с. Іванівка, 5 Ukrayinska Str, village Ivanivka,вул. Українська, 5 Golopristanskyi district, Khersonтел.: +38 (05539) 4-56-46 Region, 75623, Ukraineмоб.: +38 (050) 954-749-3, ph: +38 (05539) 4-56-46+38 (095) 364-29-01, mob: +38 (050) 954-749-3,e-mail: marijkina.sadyba@gmail.com +38 (095) 364-29-01http://www.sadyba.ks.ua e-mail: marijkina.sadyba@gmail.com http://www.sadyba.ks.uaЛяльки з Марійкиної садиби ви непереплутаєте з іншими: вони за- Original dolls smell the sea. Each ofвжди пахнуть морем, тому що в dolls contains algae. It is my know-кожній з них є камка – шовковисті how. This material is useful forморські водорості. Таке моє ноу-хау. human health. We even offer to ourЦей матеріал, зібраний на заповід- guests rest on beds and pillows withному березі Ягорлицької затоки, material.пластичний і корисний для здоров’ялюдини. Ми навіть пропонуємо на-шім гостям відпочивати на перинахі подушках з цієї камки.http://danubiangarland.com/ 45
  • В околицях села, в степу, на лісовихгалявинах я вибираю шовковистутравичку, польові квіти. Потім цезбіжжя висихає в затіненій альтан-ці. Пахучі пасма сухої трави, кольо-рові нитки, біла бавовняна тканина– все крутиться, мотається, поки нескладеться в гарнюню лялю.На кожне свято у мене є особливалялька. До Різдва – Різдвяна Коза,янголятко і ляля у кожушку з Зір-кою, на Стрітення – Зима і Літо, наВеликдень – у малинових шатах,з паскою і писанками. Нове захо-плення – лялі-принцеси.Люблю усі свої ляльки. Трошки сум-но з ними розлучатися, але не жал-кую ніколи, бо спостерігаю радісніобличчя тих, хто бере мої лялі в руки.Забора Віра Петрівна Zabora Vira PetrivnaУкраїна, 36023, м. Полтава, Fl 108, 114/2 Krasina Str, Poltava,вул. Красіна 114, кор. 2, кв. 108 36023, Ukraineтел.: +38 (0532) 58-03-46 ph: +38 (0532) 58-03-46моб.: +38 (066) 121-53-79 mob: +38 (066)121-53-79е-mail: agang@ya.ru e-mail: agang@ya.ruВишивці навчалася у професійних My teachers of embroidery were profes-майстрів: Жигало Надії Вікторівни, sional masters: Zhygalo Nadia Victoriv-Великодної Олександри Кузьмівни. na, Velykodnia Olexandra Kuzminivna. IУ 1990 році закінчила з відзнакою have finished with honors the two-yearдворічні курси крою і шиття. У 2004 courses of sewing in 1990.році рішенням Атестаційної комісії I have Certificate the master art ofНаціональної спілки майстрів на- embroidery of the National Union ofродного мистецтва України атесто- Masters of Folk Art of Ukraine. I am aвана майстром художньої вишивки. winner of Panas Mirny prize 2011.В 2011 році отримала звання лау- The first one-man exhibition was heldреат премії імені Панаса Мирного. 46 http://danubiangarland.com/
  • Перша персональна виставка від- in 1998 in the House of Artists inбулася у 1998 році в будинку ху- Kiev. I took part in all festivals, fairsдожників в місті Києві. З того часу in Ukraine.приймає активну участь у всіх фес- I have taken part in all exhibitionsтивалях, ярмарках по всій Україні. of union of artists of Ukraine sinceЗ 2005 року приймає участь в усіх 2005.виставках у спілці майстрів Украї- I has numerous certificates and diplo-ни. За збереження та примноження mas. TV studio “1+1’ created docu-кращих традицій народної культури mentary about me.і мистецтва Полтавського краю таза активну участь і перемоги у кон- I use all kinds of embroidery tech-курсах та фестивалях має численні niques. I work with authors and de-грамоти та дипломи, знято докумен- velop my own author’s works.тальний фільм студією «1+1» . I work with natural fabrics such asУ 2008 прослухала курс та взяла linen, lawn, homespun. I embroiderучасть у практичних заняттях з худож- tablecloths, napkins, towels, men’sнього вишивання по програмі «Укра- shirts, women’s blouses.їна моя вишивана». Володіє всіма My eldest son engage professionallyвидами технік вишивання. Виконує embroidery.авторські роботи інших майстрів тарозробляє свої власні авторські ро-боти. Працює з такими натуральни-ми тканинами як льон, батист, мар-кізет, домоткане полотно. Вишиваєскатертини, серветки, рушники, чо-ловічі сорочки, жіночі блузи.Професійно вишивкою займаєтьсястарший син.http://danubiangarland.com/ 47
  • Залуговська ZalugovskaЛюбов Олексіївна Lubov OleksiivnaУкраїна, 65110, м. Одеса, Ap 20, 30B Balkovskaya Str,вул. Балківська 30Б, кв.20 Odessa, 65110, Ukraineтел.: +38 (048) 732-23-98 ph: +38 (048) 732-23-98Художня вишивка хрестиком, ху- Artistic embroidery cross-stitch,дожнє оформлення. decorating.Запаріна ZaparinaОльга В’ячеславівна Olga VyacheslavivnaУкраїна, 67585, Одеська обл., 2 Lugova Str, village Vapniarka,Комінтернівський р-н, с. Вапнярка, Kominternivskii district, Odessaвул. Лугова 2 Region, 67585, Ukraineмоб.: +38 (098) 607-57-68 mob: +38 (098) 607-57-68Гільйоширування, як новий спосіб Burelage is a new way of expressingвисловлення художнього мисте- art. Burning on fabrics opens newцтва. Завдяки техніці випалювання possibilities of various fantasiesна тканині відкриваються нові мож- from simple patterns to the differentливості реалізації найрізноманіт- combinations of colors and fabrics.ніших фантазій – від простих візе- My life connected with arts and crafts.рунків до найсміливіших сполучень I started training at the Faculty ofкольорів та тканин. Graphic Art and Southern NationalВсе своє життя поєднувала з Pedagogical University and continueдекоративно-прикладним мистец- to realize artistic ideas throughтвом. Починала з навчання на burelage. I tried this form of arts at theхудожньо-графічному факультеті master class. This technique seemedПівденноукраїнського Національ- me very interesting and unusual.ного Педагогічного Університету My artworks took part in local, districtі продовжую реалізовувати свою and regional art competitions. I wonхудожні ідеї через гільйошируван- the prize in the district competition.ня. У цьому виді мистецтва впершеспробувала себе на майстер-класі.Ця техніка здалася дуже цікавою, 48 http://danubiangarland.com/
  • незвичайною та запала мені в душу.Адже тримаючи випалювальнийапарат в руці відчуваєш себе мит-цем, перед яким відкривається без-крайній обрій можливостей.У своєму хобі досягла певних ре-зультатів – мої художні роботи при-ймали участь на місцевих, районнихта обласних творчих конкурсах. А врайонному конкурсі «Село моє, длямене ти єдине!» здобула призовемісце.Звєркова ZverkovaОлена Євгенівна Olena YevgenivnaУкраїна, 67805, Одеська обл., Fl 29, 12 Parkovaya Str, villageОвідіопольський р-н, смт Великодо- Velykodolynske, Ovidiopil district,линське, вул. Паркова 12, кв. 29 Odessa Region, 67805, Ukraineтел.: +38 (04851) 6-10-17 ph: +38 (04851) 6-10-17e-mail: dandalyona@mail.ru e-mail: dandalyona@mail.ruЗахопилась вишивкою хрестиком I have been interesting in cross-stitchще навчаючись у школі на уроках since I studied at school. I startedпраці, але серйозно почала цим за- seriously to do cross-stitch 10 yearsйматися років 10 назад. За цей час ago. During this time I embroideredвишито хрестиком біля 100 картин by cross about 100 paintings on vari-різної тематики. Брала участь в ous subjects. I participated in severalдекількох виставках декоративно- exhibitions of arts and crafts: I-Districtужиткового мистецтва: I-й районний Festival of Masters of Decorative Art (v. Ovidiopil, 2007), II-District Competi-http://danubiangarland.com/ 49
  • фестиваль майстрів декоративно- tion of Mastersужиткового мистецтва (смт Овідіо- of Decorativeполь, 2007 р.), II-й районний конкурс Art (v. Ovidiopil,майстрів декоративно-ужиткового 2009), Nationalмистецтва (смт Овідіополь, 2009 Exhibition Ac-р.), Загальнодержавна виставко- tion “Barvystaва акція «Барвиста Україна-2010» Ukraina -2010”(м. Київ, 2010 р.). (Kyiv, 2010).Згурська ZgurskaГалина Василівна Galyna VasylivnaУкраїна, 68800, Одеська обл., м. Fl 6, 158 Komsomolskaia Str, Reni,Рені, вул. Комсомольська 158, кв. 6 Odessa Region, 68800, Ukraineмоб.: +38 (096) 108-25-95 mob: +38 (096) 108-25-95e-mail: mgalinaz@rambler.ru e-mail: mgalinaz@rambler.ruСувенірні ляльки серії «Хай світ піз- Souvenir dolls “Let the world knowнає Україну!» представляють різні Ukraine!” represent different ethno-етнографічні зони Україні, а також graphic zones of Ukraine and reflectвідображають збірний образ укра- the collective image of Ukrainianїнської дівчини в народному костю- girl in folk costume. There are onlyмі. Ляльки виготовляються тільки handmade dolls: embroidery, sewing,вручну: аплікація, вишивка, шиття, weaving, sometimes using authenticткацтво, кружевоплетіння. Іноді materials. The technology was de-використовуються автентичні ма- scribed in professional magazine.теріали. Технологія описана в жур- Knitted dolls-twins also reflect theналі «Трудове навчання» №8, 2008 motifs of Ukrainian folk suit. They areр. В’язані ляльки-близнюки також distinguished by originality of concep-відображають мотиви українсько- tion and execution.го народного костюма. Вони від- Description of knitting works is pre-різняються оригінальністю задуму paring for publishing. Schoolgirlsі виконання. Опис робіт з в’язання from the school #3 of Reni are able toготується до друку у видавництві make dolls by this technique.«Перше вересня». Учениці школи№3 міста Рені володіють технологі-єю виготовлення таких ляльок, де 50 http://danubiangarland.com/
  • можна застосувати свої здібностіта фантазію. Це виховує художнійсмак, сприяє пошуковій роботі зісторії костюма, етнографії, історії,народної творчості.Ілуца Галина Мартинівна Ilutsa Galyna MartynivnaУкраїна, 68300, м. Кілія, 113, 28 Iulia Str, Kilia,вул. 28-го Червня 113 68300, Ukraineмоб.: +38 (097) 236-82-11 mob: +38 (097) 236-82-11Бісероплетіння, прикраси, Beading, decorative arts,аксесуари. accessories.http://danubiangarland.com/ 51
  • ІльЇна Надія ГенріхІвна Ilina Nadia GenrihivnaУкраїна, 68600, м. Ізмаїл, Fl 2, 35 Lenina Str,вул. Ленина 35, кв. 2 Izmail, 68600, Ukraineмоб.: +38 (066) 979-69-70 mob: +38 (066) 979-69-70e-mail: ilyina_nadejda@mail.ru e-mail: ilyina_nadejda@mail.ruКерамика дрібної пластики. Ceramics.Ільїн Іван Олесійович Ilin Ivan OlesiIovychУкраїна, 68600, м. Ізмаїл, Fl 2, 35 Lenina Str,вул. Ленина 35, кв. 2 Izmail, 68600, Ukraineмоб.: +38 (096) 141-89-99 mob: +38 (096) 141-89-99e-mail: ilyina_nadejda@mail.ru e-mail: ilyina_nadejda@mail.ruХудожник-прикладник. Artist.Калашева KalashevaУляна Володимирівна Ulyana VolodymyrivnaУкраїна, 65078, м. Одеса, Fl 21, 8A Tereshkovoi Str,вул. Терешковой 8а, кв. 21 65078, Odessa, Ukraineтел.: +38 (0482) 37-44-30 ph: +38 (0482) 37-44-30моб.: +38 (067) 138-42-48 mob: +38 (067) 138-42-48Ляльки-мотанки. Dolls, ethnic toys.Виготовленням обрядових і обері- My grandmother made the dolls per-гових ляльок досконало володіла fectly. My grandfather could make anyмоя бабуся Ганна Михайлівна, а ді- animal of straw and clay. My child-дусь, Олексій Іванович міг зробити hood passed among these toys.будь-якого звіра з соломи палички Once I met a wonderful woman Lud-та глини. Все моє дитинство про- mila Radko which makes traditionalйшло серед цих живих іграшок. 52 http://danubiangarland.com/
  • З часом за суєтою щоденних справ dolls. After this meeting I rememberedце мистецтво пішло в глибини what my grandmother taught me.пам’яті, але не зникло. I make traditional and author’s dollsВідпочиваючи в заповіднику «Буша» and also teach in schools, culturalВінницької області я познайоми- centers, and organize master classesлася з чудовою жінкою Людмилою of this magical art.Радько, яка робить традиційну по-дільську мотанку, і ця зустріч пробу-дила до життя все чому вчила менемоя бабуся.Зараз я весь свій час присвячую нетільки виготовленню традиційнихі авторських ляльок, а й викладаюв школах, культурних центрах, і ведумайстер-класи для всіх бажаючиховолодіти цим чарівним мистец-твом.http://danubiangarland.com/ 53
  • Кім Генадій Генадійович Kim Genady GenadiiovychУкраїна, Одеська обл., 66200, 7 Gorkogo Str, Savran, SavaransyiСавранський р-н, пгт. Саврань, district, 66200, Odessa region,вул. Горького 7 Ukraineмоб.: +38 (098) 454-71-13 mob: +38 (098) 454-71-13Художник. Artist.Закінчив Одеське художнє училище I graduated from Odessa Art College.ім. Грекова. Основна ціль живопису– через розгляд бачимого світ про-славити небаченого Бога, що ство-рив світ.Кірьянова KirianovaВанда Казимирівна Vanda KazymyrivnaУкраїна, Одеська обл., 68702, 23 Limanaia Str, Bolgrad, 68702,Болград, вул. Лимана 23 Odessa region, Ukraineмоб.: +38 (098) 481-93-65 mob: +38 (098) 481-93-65е-mail: cherviovska@gmail.com e-mail: cherviovska@gmail.comЛистівки, картини та біжутерія з Postcards, paintings and bijouterieприродного матеріалу, шкатулки, made of natural materials, boxes,вінки з природного матеріалу, ви- wreaths made of natural material,шивка. embroidery.Захоплююся рукоділлям з дитин- I have engaged the handicrafts sinceства. Мама прищепила любов до childhood. My mother inoculated 54 http://danubiangarland.com/
  • вишивки, в’язання, шиттю. В шкіль- me the love of embroidery, knittingні роки я брала участь в різних кон- and sewing. I participated in variousкурсах по рукоділлю. За фахом я competitions of needlework atландшафтний дизайнер. Робота з school. I am landscape designer.рослинами підштовхнула мене на This work has pushed me to captureзахоплення флористикою та іншим floristry and other natural materials.природним матеріалом. I was a participant in the project “Development of entrepreneurshipЯ була учасником в проекті «Роз- in the production of souvenirs in theвиток підприємництва в сфері ви- Danube Region”.робництва сувенірної продукції вПридунав’ї».Ковальчук KovalchukВалентина Яківна Valentyna YakivnaУкраїна, Одеська обл., 66502, Fl 3, 103 Radianska Str,Любашівський р-н, пмт Любашівка, Lyubashivskii distr, Odessa region,вул. Радянська 103, кв. 3 66502, Ukraineтел.: +38 (04864) 2-11-24 ph: +38 (04864) 2-11-24моб.: +38 (050) 070-63-10 mob: +38 (050) 070-63-10Гілішування. Embroidery, burelage.Гілішування – вишивання методом Burelage – embroidery on fabric byвипалювання по тканині. Вчитель – burning.Ольга Борисівна (Одеса).http://danubiangarland.com/ 55
  • Кміт Діана Валентинівна Kmyt Diana ValentynivnaУкраїна, 65000, м. Одеса, Fl 11, 12 Pastera Str, Odessa,вул. Пастера 12, кв. 11. 65000, Ukraineмоб.: +38 (067) 923-41-46 mob: +38 (067) 923-41-46е-mail: diana.kmit@mail.ru e-mail: diana.kmit@mail.ruДекоративно-прикладне мистецтво Arts and crafts.Кміт Діана працює в галузі I work in the field of arts and crafts. Iдекоративно-прикладного мисте- am textile artist and a member of theцтва, художник з текстилю, член National Union of Artists of Ukraine.Національної Спілки Художників I am member of many nationalУкраїни. Учасник багатьох всеукра- and international exhibitions andїнських, міжнародних виставок та symposiums.симпозіумів.Козловський KozlovskyiПетро Сазонович Petro SazonovychУкраїна, Одеська обл., 66011, Fl 4, 6 Komsomolskii lane, vilageКодимський р-н, с. Серби, пров. Serby, Kodymskii district, OdessaКомсомольський 6, кв. 4 region, 66011, Ukraineтел.: +38 (04867) 2-35-23 ph: +38 (04867) 2-35-23моб.: +38 (096) 212-44-96 mob: +38 (096) 212-44-96Флоромозаїка — вид флористично- “Floristry and mosaic” is a kind ofго живопису. Майстер-самоучка, за floral painting. I am a self-taught. Myосвітою — вчитель малювання. education is a teacher of drawing. 56 http://danubiangarland.com/
  • Колосова KolosovaНаталія КостЯнтинівна Natalia KostyantynivnaУкраїна, 68421, с. Теплица, 59 Lenina Str, village Teplytsia,вул. Ленина 59 68421, Ukraineмоб.: +38 (096) 580-77-09 mob: +38 (096) 580-77-09e-mail: pro100-super@ukr.net e-mail: pro100-super@ukr.netДекоративно-прикладне мистецтво Applied art “Bisernyi svit”.«Бісерний світ».Константінова KonstantinovaГанна Михайлівна Ganna MykhailivnaУкраїна, Одеська обл., 68712, 16 Bolgradska Str, village Gorone,Болградський р-н, с. Гороне, Bolgradskii district, Odessa region,вул. Болградська 16 Ukraineтел.: +38 (0246) 3-75-79 ph: +38 (246) 3-75-79моб.: +38 (096) 726-81-03 mob: +38 (096) 726-81-03Художня кераміка. Traditional folk toys.Константінова Ганна Міхалівна на- Konstantinova Ganna Mykhailivnaродилася в 1959р. в с. Горонем, was born in 1959 in village Gorone ofБолградського району, Одеській об- Bolgradskii district of Odessa Region.ласті. She graduated from Odessa CPU in1977р. - завершила Одеське КПУ. 1977. She has engaged pottery sinceЗ 1987р. займається художньою 1987. She is the author of Bulgarianhttp://danubiangarland.com/ 57
  • керамікою, є автором болгарської folk toys.народної іграшки. She was awarded by medals ofУ 1983р. отримала медалі ВДНГ USSR. She participated in exhibitionsМРСР, ВДНГ СРСР. Учасниця виста- of Ukraine, Bulgaria, Romaniaвок України і Болгарії, Румунії, Мол- and Moldova. She is a winner ofдови. Багаторазовий лауреат к-са competition “Talents of Ukraine” and«таланти твої, Україно» winner of Rostislav Paletskii Prize.Лауреат премії ім. Ростислава Па-лецького. 58 http://danubiangarland.com/
  • Котенко KotenkoЛариса Семенівна Larysa SemenivnaУкраїна, м. Одеса, 65049, Fl 62, 39 Ivana Franko Str,вул. Ів. Франко 39, кв. 62. Odessa, 65049, Ukraineмоб.: +38 (050) 390-08-99 ph: +38 (050) 390-08-99e-mail: larikodekor@rambler.ru e-mail: larikodekor@rambler.ruДекоративно-прикладне мистецтво For wood – decorative painting, decoupage and craquelure.Для декорування предметів із дере- For interior – floristry.ва використовується декоративний For clothes – painting of fabric.розпис, декупаж та кракелюр. Фло- For decoration of glass products andристика застосовується для оздо- ceramics – structural paste.блювання предметів інтер’єру. Дляпридання одягу нового вигляду за-стосовується розпис по тканинам.Для прикрашання виробів з скла такераміки використовуються струк-турні пасти.Кривицька KryvytskaТетяна Миколаївна Tetyana MykhailivnaУкраїна, м. Одеса, 65053, Fl 33, 80 Dobrovolskoho Ave,пр. Добровольського 80, кв. 33 Odessa, 65053, Ukraineмоб.: +38 (096) 223-37-47 mob: +38 (096) 223-37-47Вишивка, традиційна народна Embroidery, traditional folk toys.іграшка. Krivitska Tetyana was born in 1959 inКривицька Тетяна Миколаївна на- Podolia (Khmelnotskii Region, villageродилася у 1959 році на Поділлі Stara Syniava). Specialty musician:(Хмельницька обл., с. Стара Синя- in 1983 graduated from the Odesaва). За фахом музикант: у 1983 році Conservatory. Many years I was theзакінчила Одеську консерваторію director of various choirs. I becomeshttp://danubiangarland.com/ 59
  • ім. А.В. Нежданової за спеціальніс- the head of circle “Embroidery” ofтю хорове диригування. Багато ро- House of the creativity of young “Ton-ків працювала керівником різних ic” (Odessa). I was interesting embroi-хорових колективів. Проте життя dery and it is my second profession. Iвнесло істотні корективи: з 1995 embroider all my free time. I embroi-року стає керівником гуртка «Ви- der by cross, folk techniques, beads,шивка» Будинку творчості юних «То- art stitch, using three-dimensionalніка» (м. Одеса). Захоплення вишив- embroidery and textile application.кою успадкувала від матері та тітки, I teach children 16 years and theyі це стало її другою професією. Май- reached success. Also I introduce toстриня вишиває весь вільний час. children the folk doll.Навіть має своє гасло: «Жодного дня I take part in festivals, competitions,без голки». Майстерність прийшла fairs, exhibitions, forums and semi-сама по собі, наче подарунок долі. У nars of different levels.творчості користується різноманіт-ними стилями і техніками. Вишиваєхрестиком, старовинними народни-ми техніками, бісером, художньоюгладдю, використовує об’ємну ви-шивку та тканинну аплікацію. Вжена протязі 16 років Кривицька Т.М.передає своє мистецтво дітям, якідосягли немалих успіхів. Окрім ви-шивки знайомить дітей і з народноюлялькою. Не дати забути традицій-не народне мистецтво – почеснийобов’язок майстрині. Її вишивка –це світ краси і фантазії, поетичногоосмислення навколишнього світу,схвильована розповідь про думки іпочуття людей. Всі образи в її пре-красних роботах пройняті глибокимзмістом, під яким слід розуміти нетільки зовнішній сюжет чи тему, а івнутрішню суть твору мистецтва, щорозкривається при його сприйнят-ті. Кожна вишита нею річ має своюбіографію і свою енергетику, чарує 60 http://danubiangarland.com/
  • око і захоплює своєю красою, несепозитив і тепло у наші серця, окутуєдушу щирою любов’ю та радістю.Народна майстриня бере активнуучасть у фестивалях, конкурсах, яр-марках, виставках, форумах, семі-нарах різного рівня.Крохмалюк KrokhmalukНаталія АнатоліЇвна Natalia AnatoliIvnaУкраїна, 66200, м. Саврань, 4 Pyrоgovo, Savran,Пірогово 4 66200, Ukraineмоб.: +38 (095) 706-97-41, mob: +38 (095) 706-97-41,+38 (067) 527-59-67 +38 (067) 527-59-67Обереги, сувеніри народного про- National souvenirs on magnet,мислу на магнітах amulets.http://danubiangarland.com/ 61
  • Кулак Олена Іванівна Kulak Olena IvanivnaУкраїна, 65069, м. Одеса, Fl 22, 2A Marselska Str,вул. Марсельська 2а, кв. 22 Odessa, 65069, Ukraineтел.: +38 (048) 751-84-19 ph: +38 (048) 751-84-19моб.: +38 (096) 189-19-59 mob: +38 (096) 189-19-59Декупаж. Decoupage.Мене звуть Олена, я займаюся I make creative things all my life. Theтворчістю все життя. Останні декіль- last few years my hobby is decoupageка років моїм захопленням став де- that allows me to convert standard,купаж, який дозволяє перетворити familiar things and to design theстандартні, звичні речі, оформити interior in the original style. I likeінтер’єр в оригінальному стилі. Осо- especially to create works on demand.бливо люблю створювати роботи на It allows me to implement all individualзамовлення – такі проекти дозво- customer requirements.ляють реалізувати всі індивідуальніпобажання клієнта. 62 http://danubiangarland.com/
  • Курсанова KursanovaЛюбов Іванівна Lubov IvanivnaУкраїна, 65039, м. Одеса, Fl 3, 7 Transportna Str,вул Транспортна 7, кв. 3 Odessa, 65039, Ukraineтел.: +38 (048) 711-66-86 ph: +38 (048) 711-66-86моб.: +38 (096) 834-21-71 mob: +38 (096) 834-21-71Вишивка. Embroidery by cross.Займається майже I have been engaging embroidery forдесять років ви- 10 years. Main activity is embroideryшивкою. Більше of portraits, icons and towels. Theуваги приділяється main embroidery technique is crossвишивці портре- and stitch. I took part in variousтів, ікон та рушни- exhibitions in Bilgorod-Dnistrovskii,ків. Техніка виши- Illichivsk, Odesa.вання хрестиком ігладдю. Приймалаучасть у різних ви-ставках у Білгород-Дністровську, Іллі-чівську, Одесі.Кушнір KushnirГалина Костянтинівна Galyna KostyantynivnaУкраїна, Одеська обл., 66101, 34 Kalinina Str, Balta,Балтський р-н, м. Балта, Balta district, Odessa region,вул. Калініна 34 66101, Ukraineмоб.: +38 (067) 398-93-61, mob: +38 (067) 398-93-61,+38 (098) 287-35-97 +38 (098) 287-35-97Аплікація та плетення з соломи. Са- Braiding of straw. Self-taught.моучка. Експерименти. Experiments.http://danubiangarland.com/ 63
  • Лебедев lebedevОлексій Леонідович Oleksii LeonidovychУкраїна, 68712, Одеська обл., 16 Bolgradskaya Str, BolgradskiiБолградський р-н, с. Гороне, district, village Gorone, Odessaвул. Болградська 16 region, 68712, Ukraineмоб.: +38 (067) 525-05-87 mob: +38 (067) 525-05-87e-mail: ferrodok@rambler.ru e-mail: ferrodok@rambler.ruХудожня ковка. Art forgingНародився в 1980 році в м. Вла- I was born in 1980 in Vladivostok.дівосток. У 2001 закінчив Одесь- I graduated from Odessa State Artке державне художнє училище ім. School the sculpture department inМ.Б. Грекова, скульптурне відділен- 2001. I live in Odessa and work inня. Живу в Одесі, працюю у творчій creative workshops in art metal. Theмайстерні в галузі художнього мета- works presented in public and privateлу. Роботи представлені у громад- buildings.ських та приватних спорудах. 2009 – Exhibition “Fair Friday”, Odes-2009 – виставка «П’ятничний Ярма- saрок», Одеса 2009 – Diploma of Regional exhibi-2009 – обласна виставка майстрів tion of masters of arts and crafts,декоративно-прикладного мисте- Independence Day of Ukraine “withцтва, присвячена дню Незалежнос- Ukraine in the heart”, Odessa,ті України «з Україною в серці», Оде- 2006 – Odessa Exhibition “Our Houseса. Диплом Odessa”2006 – виставка «Наш дім Одеса» 2004 – “Many nationalities of Odes-2004 – «Одещина Багато національ- sa Region“, Odessaна», Одеса 2004 – Diploma for participation in2004 – почесна грамота за участь the 3 nation survey of folk art, Odes-в III-му Всеукраїнському огляді на- saродної творчості, Одеса. 64 http://danubiangarland.com/
  • Макарова MakarovaТетяна Генадівна Tetyana GenadivnaУкраїна, м. Одеса, Fl11, 30 Zolotoy Bereg Str,вул. Золотой Берег 30, кв. 11 Odessa, Ukraineмоб.: +38 (050) 416-71-41 mob: +38 (050) 416-71-41е-mail: odessamakarova@mail.ru e-mail odessamakarova@mail.ruВироби в стилі петчворк, ляльки, Articles in style patchwork, dolls,в’язані вироби. knitted articles.Макаров, ПП Makarov, Private entrepreneurУкраїна, Рівенська обл.,Костопільський р-н, с. Лісопісь, 116 Tsentralna Str, village Lisopis,вул. Центральна 116 Kostopolsky district, Rivne Region,тел.: +38 (036) 575-16-58 Ukraineмоб.: +38 (097) 245-95-01 ph: +38 (036) 575-16-58е-mail: makarov-viktor@ukr.net mob: +38 (097) 245-95-01 e-mail: makarov-viktor@ukr.netВироби з натурального дерева. Products of wood.http://danubiangarland.com/ 65
  • Максим MaksymВалентин Григорович, СПД Valentyn GrygorovychУкраїна, 65031, м. Одеса, Fl 114, 115, 75A Parkovaia Str,вул. Паркова 75А, кв. 114, 115 Odessa, 65031, Ukraineтел.: +38 (048) 703-41-17 ph: +38 (048) 703-41-17тел./факс : +38 (048) 721-40-37 fax: +38 (048) 721-40-37моб.: +38 (097) 305-08-12 mob: +38 (097) 305-08-12Ковальство. Art forging.Від ідеї до її втілення художня ковка- Art forging is a creative process andпроцес суто творчий, все залежить everything depends on the knowledgeвід знань і досвіду майстра. and experience of master.Зараз є можливість прикрасити Art forging allows to decorate the inte-інтер’єр підсвічниками, світильни- rior of candlesticks, lamps and chan-ками та люстрами з металу, камі- deliers of metal, fireplace with a setнами з наборами кованих речей, of forged items, wrought iron roses,ковані троянди, виноградне листя, grape leaves and bunches.грузді. All sorts of blacksmith coatings andНеповторну красу чорного металу colors (green, copper, bronze, silver,підсилюють усілякі варіанти коваль- gold, old iron, etc.) enrich steel.ських покриттів і відтінків: зелень,мідь, бронза, срібло, золото, старезалізо і багато іншого.Малих MalyhВ’ячеслав Георгійович, Viacheslav Georgievich,Малих MalyhЛариса Миколаївна Larysa MykolaivnaФОП, сувенірна майстерня «Орлан» 46 Sevastopolska Str, Kilia, Odessa region, 68303, UkraineУкраїна, 68303, Одеська обл., ph: +38 (04843) 4-26-94м. Кілія, вул. Севастопольська 46 mob: +38 (067) 285-72-91моб.: +38 (067) 285-72-91 66 http://danubiangarland.com/
  • Вироби з дерева, різьба по дереву, Wood products, wood carving, paintingрозпис дерев’яних виробів, аплі- wooden products, photography ofкація, таксидермічні роботи, фото- animals and landscapes, taxidermyграфія тварин та пейзажів, ляльки- products, dolls, sachets.обереги. Our family trained in workshopsРодина Малих пройшла навчання that were organized by the Fund forна тренінгах, які були організовані Entrepreneurship Support (Izmail)Фондом підтримки підприємництва under the project “Development of(м. Ізмаїл) в рамках проекту «Розви- entrepreneurship in the production ofток підприємництва в сфері вироб- souvenirs in the Danube Region” inництва сувенірів в Придунайському 2007-2008.краї» в 2007-2008 р.р. Viacheslav has been engagingВ’ячеслав багато років на профе- taxidermy for many years at theсійному рівні займається таксидер- professional level. Viacheslav workedмією, працював в Окському (Росія) in Oka (Russia) and Danube (Ukraine)та Дунайському (Україна) заповід- nature reserves. Viacheslav canниках в музеях, може виготовляти produce souvenirs from huntingсувеніри з мисливських трофеїв. trophies. Viacheslav engagesЗаймається виробництвом столяр- manufacturing of wood products asних виробів як суб’єкт підприєм- a business entity. Viacheslav alsoницької діяльності та декоративно- engages wood carving. Hobby ofприкладним мистецтвом – різьба Viacheslav is photography of animalsпо дереву. Хоббі В’ячеслава – фото- and landscapes. His wife Larissaграфування тварин та пейзажів. Malyh and daughter Marina engage painted wood items, dolls, amulets,Його дружина Лариса Малих та and sachet.донька Марина займаються розпи-сом дерев’яних виробів, виготов-ленням ляльок-оберегів, аплікацій.http://danubiangarland.com/ 67
  • Маричел Мокану Maricel MocanuРумунія, м. Галац, 807050 Commune Branyshtya, countryкомуна Браништя Galati, 807050, Romaniaтел.: (004) 0743-16-37-20 ph: (004) 0743 163-720mocanu.branistea@yahoo.com mocanu.branistea@yahoo.comГончар. Potter.Виробляю: чашки, глечики, миски, I make cups, jugs, bowls, pots, aromaгорщики, аромалампи, тарілки lamps, plates.Для виробів використовується гли- I use for products clay, water, paint,на, вода, фарби, емаль, лак. Вико- enamel, lacquer. I use traditionalристовує традиційні прийоми. techniques.Участь у різноманітних виставках, Participation in various exhibitions,безліч нагород, передача з поколін- numerous awards. My daughter isня в покоління. Є спадкоємець – до- heir. She likes pottery and involvesчка, яка рознімає гончарством і за- her classmates.лучає до цього своїх однокласників. 68 http://danubiangarland.com/
  • Манько Олена АндріЇвна Manko Olena AndriIvnaУкраїна, 65111, м. Одеса, Fl 195, 52 G. Bocharova Str,вул. Ген. Бочарова 52, кв. 195 Odessa, 65111, Ukraineмоб.: +38 (066) 755-74-50 mob: +38 (066) 755-74-50Виготовлення прикрас та оберегів Products from beads.з бісеру. I have been making products fromЯ бісером займаюся 3.5 року, вчи- beads for 3.5 years using literatureлася сама, використовуючи літера- that were found in Internet. The mainтуру, яку знаходила в Інтернеті. Пра- technique is a bead weaving.цюю в основному в техніці плетіннябісером, але і вишивка бісером меніне чужа.Маркар’ян Алла Петрівна Markaryan Alla PetrivnaУкраїна, м. Полтава Poltava, Ukraineмоб.: +38 (053) 227-12-51, mob: +38 (053) 227-12-51,+38 (066) 140-93-91 +38 (066) 140-93-91e-mail: artmarka@gmail.com e-mail: artmarka@gmail.comТворчість ArtМаркар’ян Алла Петрівна — майстер I am the master of artistic woodcarving.художнього різьблення по дереву. I work in special carving techniqueПрацює в техніці Полтавського зем- that combine several types of carving:ського різьблення, ознаками якого contour, geometric, relief, etc. 2/3 ofє конгломерат уміло поєднаних де- the surface is covered with carvingsкількох видів різьблення: контурне, and a 1/3 remains pure. Finishedгеометричне, рельєфне, рослинне, product is not painted and coveredде є багато елементів, як «ягідоч- with varnish.ки» або «бубочки», «сливки», тощо… Master also creates a Ukrainian folkОбов’язковим центром композиції dolls.є солярний знак. Дві третини по-http://danubiangarland.com/ 69
  • верхні виробу вкривається різь- Experienceбленням, а одна третя – лишається I have been engaging of wood carvingчистим, щоб дерево «дихало». На since 1989. I am a head of the Poltavaрізьбленій частині між вирізаними regional branch of the National Unionелементами також робиться неве- of Masters of Folk Art of Ukraine sinceличка відстань, щоб було «повітря». 2009. I took part in different fairs andЧергуються глибина та розміри еле- festivals.ментів (малий, середній, великий).Готовий виріб не фарбується і не Titleвкривається лаком. Member of the National Union of folkМайстриня також творить україн- craftsmen of Ukraine.ські народні ляльки — мотанки. По-дібні здавна робили по селах бабусій матері для дітей, а старші й молод-ші дівчатка для себе.ПоходженняНародилася 23 травня 1961 рокув місті Полтава. Там досі мешкає татворить.ОсвітаЗакінчила Полтавський технікумтранспортного будівництва, Харків-ський автомобільно-дорожній інсти-тут, спеціалізація – будівництво таексплуатація автомобільних шляхів(інженер – будівельник). Різьблен-ню по дереву навчалась у народно-го майстра Чвали Олександра Васи-льовича (1946—1996).ДосвідДерево-різьбленням займається з1989 року.З 2009 року очолює Полтавськийобласний осередок Національноїспілки майстрів народного мисте-цтва України. 70 http://danubiangarland.com/
  • Педагогічна діяльністьПо творчій спеціальності працю-вала вісім років у Навчально-дослідницькому центрі учнівськоїмолоді. Там вела студію різьбленняпо дереву (1993 — 2001). Учні сту-дії постійно брали участь у міськихта обласних виставках та конкурсахПолтави. Два учня були стипендіа-тами конкурсу «Нові імена України»(Київ – 1997), Міжнародний кон-курс «Золотий лелека» (Миколаїв –2000, 2001) – друге, перше місце.ЗванняЧлен Національної спілки народнихмайстрів України.Ярмаркова діяльністьНародний майстер щорічно береучасть у ярмарках та фестивалях.http://danubiangarland.com/ 71
  • Маркар’ян MarkaryanВолодимир Вартанович Volodymyr VartanovychУкраїна, м. Полтава Poltava, Ukraineмоб.: +38 (053) 227-12-51, mob: +38 (053) 227-12-51,+38 (066) 140-93-91 +38 (066) 140-93-91e-mail: artmarka@gmail.com e-mail: artmarka@gmail.comТворчість ArtМайстер художнього різьблення по Master of art wood carving. I workдереву. Працює в техніці рельєфно- by the technique of relief carvingго та скульптурного різьблення, має and sculpture. I have experience inвеликий досвід роботи з садово- landscape architecture.парковою скульптурою. ExperienceПоходження I have been engaging of wood carvingНародився 31 серпня 1954 року since childhood. I created and led aв місті Полтава. Там досі мешкає і workshop of wood carving and woodпрацює. sculpture at Poltava 1981-1994. I am a Member of the National UnionОсвіта of Masters of Folk Art of Ukraine sinceЗакінчив Полтавський інженерно- 2006.будівельний інститут (за фахом Exhibitionsінженер–будівельник) та Москов-ський заочний університет мис- I was Member of the first All-Ukrainianтецтв ім.Крупської (декоративно- Symposium on folk wooden sculptureужиткове відділення). “Veles 2005” and the first All- Ukrainian Symposium on woodcarvingДосвід “Sivershchina 2006”. I took part inДерево-різьбленням займається з different Ukrainian and internationalдитинства. exhibitions.Протягом 1981—1994 років ство-рив та очолював майстерню з різь-блення по дереву та дерев’яноїскульптури при Полтавському РБУзеленого будівництва.З 2006 року Член Національноїспілки майстрів народного мисте-цтва України. 72 http://danubiangarland.com/
  • Педагогічна діяльністьЗ 1994 по 2001 рік працював керів-ником гуртка з різьблення по деревуу Навчально-дослідницькому центріучнівської молоді міста Полтави.Учні студії постійно брали участь уміських, обласних виставках та кон-курсах. Два учні були стипендіатамиконкурсу «Нові імена України» (Київ– 1997), Міжнародний конкурс «Зо-лотий лелека» (Миколаїв – 2000,2001) – друге, перше місце.ВиставкиУчасник першого Всеукраїнськогосимпозіуму з народної дерев’яноїскульптури «Велес 2005» та першо-го Всеукраїнського симпозіуму зрізьблення по дереву «Сіверщина2006». Також брав участь у багатьохВсеукраїнських та міжнародних ви-ставках.Ярмаркова діяльністьНародний майстер щорічно береучасть у ярмарках та фестивалях.http://danubiangarland.com/ 73
  • Марущак MaruschakОксана Віталіївна Oksana VitalivnaУкраїна, Одеська обл., 67100, 11 Dzerzhinskogo Str, vil. Velykaсмт. Велика Михайлівка, Myhailivka, 67100, Odessa region,вул. Дзержинського 11 Ukraineтел.: +38 (04859) 2-16-62 ph: +38 (04859) 2-16-62моб.: +38 (098) 805-36-27 mob: +38 (098) 805-36-27е-mail: roktur@ukr.net e-mail: roktur@ukr.netВишивка. Embroidery.Майстриня почала вишивати з 2009 I started to embroider in 2009. Myроку, вчилася мистецтву у своєї ба- teacher of art was my grandmotherбусі, чиї роботи спочатку використо- whose work originally used as a mod-вувала, як зразок. el. I embroider on canvas by threads “Mulino”. I do not have special educa-Вишиває на полотні нитками «мулі- tion. I am fond ofне». creating embroi-Спеціальної освіти немає. Захоплю- dered paintingsється створенням вишитих картин and icons thatта ікон, які неодноразово виставля- were exhibitedлись на районних та обласних вис- in the districtтавках. and regional ex- hibitions.МатіЄнко MatienkoВІра ГригорІвна Vira GrygorivnaУкраїна, 66000, м. Кодима, Fl 14, 32 Vosma Hvardeyskaвул. 8-а Гвардейська танкова tankovaya divizia Str, Kodyma,дивізія 32, кв. 14 66000, Ukraineтел.: +38 (04867) 2-50-02 ph: +38 (04867) 2-50-02моб.: +38 (067) 862-30-47 mob: +38 (067) 862-30-47Вишивка ікон, рушників та картин. Embroidery of icons. 74 http://danubiangarland.com/
  • Мельник Melnyk ViacheslavВ’ячеслав В’ячеславович ViacheslavovychУкраїна, Одеська обл., 67100, смт. 1 Schorsa Str, vil. Velyka Myhailivka,Велика Михайлівка, вул. Щорса 1 Odessa region, 67100, Ukraineмоб.: +38 (097) 395-65-44, mob: +38 (097) 395-65-44,+38 (067) 101-11-56 +38 (067) 101-11-56е-mail: roktur@ukr.net e-mail: roktur@ukr.netДекоративно-прикладне мистецтво Arts and Crafts.Захоплюється декоративно-прик- I have been engaging arts and craftsладним мистецтвом з 1997 року. since 1997. I engage cane weaving,Займається лозоплетінням, живопи- painting and papier-mache. I do notсом та папє-маше. Спеціальної осві- have special education. The worksти немає. Роботи виставляються на exhibited at the district and regionalрайонних та обласних виставках. exhibitions.Міленко MilenkoВалентина Іванівна Valentyna IvanivnaУкраїна, Дніпропетровська обл., 27 Ukrainska Str, villageДніпропетровський р-н, с. Балівка, Balivka, Dnipropetrivsk district,вул. Українська 27 Dnipropetrivsk Region, Ukraineмоб.: +38 (056) 712-72-37 mob: +38 (056) 712-72-37е-mail: milenko_v@ua.fm e-mail: milenko_v@ua.fmПетриківський розпис. Petrikivski painting.http://danubiangarland.com/ 75
  • Мішко MishkoОксана Олександрівна Oksana OleksandrivnaУкраїна, 02152, м. Київ, Fl 60, 9 Pavla Tychyny Str,вул. Павла Тичини 9, кв. 60 Kyiv, 02152, Ukraineтел.: +38 (044) 550-67-72 ph: +38 (044) 550-67-72моб.: +38 (098) 594-21-28 mob: +38 (098) 594-21-28Художник дизайнер з виготовлен- Artist designer of traditional andня традиційних та сучасних жіночих modern women bags.торбинок.Могильна Mogylna LudmylaЛюдмила Миколаївна MykolaivnaУкраїна, 66101, Одеська обл., Fl 1, 17 Pimchuka Str, Balta, BaltaБалтський р-н, м. Балта, district, Odessa region, 66101,вул. Пімчука 17, кв. 1 Ukraineтел.: +38 (04866) 2-17-82 ph: +38 (04866) 2-17-82моб.: +38 (063) 154-97-55 mob: +38 (063) 154-97-55Вишивка. Embroidery: icons, pictures.Навчилася вишивати у школі в селі I learned sewing at school in theПереліти Балтського району, вчи- village Perelity of Balta district. Myтелька Лідія Михайлівна Пугач. teacher is Lidia M. Pugach.Надутик NadutykВалентина Олексіївна Valentyna OleksiivnaУкраїна, 66000, Одеська обл., Fl 5, 29 Chervonoarmiiska Str,м. Кодима, вул. Червоноармійська Kodyma, Odessa region, 66000,29, кв. 5 Ukraineтел..: +38 (04867) 2-57-17 ph: +38 (04867) 2-57-17моб.: +38 (097) 514-59-45 mob: +38 (097) 514-59-45+38 (093) 374-08-21 +38 (093) 374-08-21Вишивка. Embroidery.Вишиває українські орнаменти, I embroiders Ukrainian ornaments,ікони, тварин, природні мотиви. icons, animals, natural motifs.Навчилася вишивати у школі (вчи- I learned sewing at school (teacher – 76 http://danubiangarland.com/
  • тель — Писарська Ганна Іванівна) Pisarska Anna Ivanovna) in Kodymaу м. Кодима, потім удосконалювала then improved my skills.майстерність.Ніценко NiTSenkoЛюдмила Вікторівна Ludmyla VictorivnaУкраїна, м. Іллічівськ, 68003, Fl 19, 35B Lenina Str, Ilichivsk,вул. Леніна 35Б, кв. 19 68003, Ukraineмоб.: +38 (093) 998-30-70 mob: +38 (093) 998-30-70Картини зі страз і блискіток (при- Pictures of rhinestones and sequinsклеювання страз (gluing rhinestones on glass, paint-на скло, малюван- ing on glass by sequins), decorativeня блискітками по arts of beads andсклу), прикраси з бі- stones (bundlesсеру та натурально- knitted by hook).го каміння (в’язані Self-taught.гачком джгути). Тех-ніці виготовленнявчилася сама.Нужина NuzhinaНаталія ЄвгенІЇвна Natalia YevgenIivnaУкраїна, м. Одеса Odessa, Ukraineмоб.: +38 (095) 277-62-97 mob: +38 (095) 277-62-97e-mail: slimka21@rambler.ru e-mail: slimka21@rambler.ruhttp://natalianuzhina.livejournal.com http://natalianuzhina.livejournal.comВироби з шкіри. Виробництво жіно- Women’s and men’s bags, bracelets,чих та чоловічих сумок, браслетів, covers for mobile phones, etc.. Designчохлів, тощо. Дизайн та ручне шиття and sewing by hand.моє.http://danubiangarland.com/ 77
  • Нягу Олена Nyagu OlenaРумунія, м. Галац, 807142, Village Khanu Konaki, communeкомуна Фундень, село Хану Конаки Funden, country Galati, 807142,тел.: (004) 0743-31-46-73 Romania ph: (004) 0743 314-673Тканини часів війни, різні ткані ви-роби часів війни – рушники, кили- Fabrics and various woven goods ofми, пояси, вовняні тканини, сороч- war time – towels, rugs, belts, woolenки і т.д. Мають художню та історичну fabrics, shirts, etc. All productsцінність, всі предмети використову- are artistic and historical value, allвалися як побутові, в т.ч. буде і ку- subjects were used as domesticхонне начиння. things.Форма орнаменту традиційна для The form of ornament is a traditionalкожного регіону. Матеріали для ви- form for each region. Materials –готовлення – льон, вовна, коноплі, linen, wool, hemp, cotton, silk. Fabricsбавовна, шовк. Тканини виготовля- are produced by hand or machine.лися вручну або на верстаті. The value of the art determines byЦінність даного мистецтва визначає the skills of master, participating inмайстерність майстра, його вистав- exhibitions and awards, loyalty toки та нагороди, відданість традиці- traditions, preservation them in theям і збереження їх у сім’ї і передача family and devolution.у спадок. 78 http://danubiangarland.com/
  • «ОДЕССВІТ» OdessvitБлагодійна мистецько-оздоровча Charity art-health club-studioклуб-студія Fl 1, 8/10 Kinna Str,Україна, 65023, м. Одеса, Odessa, 65023, Ukraineвул. Кінна 8/10, к. 1 mob: +38 (093) 394-72-19моб.: +38 (093) 394-72-19 clubstudia.odessvit@gmail.comclubstudia.odessvit@gmail.com http://paramataya.blogspot.comhttp://paramataya.blogspot.com The Charitable Health-Healing ArtsБлагодійна мистецько-оздоровча Club-Studio “ODES’SVIT” is func-клуб-студія «ОДЕС’СВІТ» працює під tioning under the charitable Centreегідою благодійного центру КОН- KONTEOS, Kiiv (P.L. Kornienko – theТЕОС м. Київ (кер. Корнієнко П.Л.) director) of the International publicМіжнародної громадської організа- organization “Zhittedar”.ції «Життєдар». The studio is functioning under theСтудія працює за авторською про- author`s programme by P.L.Kornienkoграмою Корнієнко П.Л. «ЛЄПОТА “Lepota (Modelling) – is the Creation– творiння гармонії Життя» і пред- of the Harmony of Life”.ставляє оригінальні документально- It presents original documentary-історичні копії унікальних виробів historical copies of unique items ofкукутена-трипільської археологічної reconstruction of Cucuteni-Trypillianкультури (8 000-5 500 років тому , archeological culture (dating back toтериторія сучасних України, Молдо- 8000-5500 years ago on the territoryви та Румунії) а також , символічно- of modern Ukraine, Moldova and Ro-рунічниі композицій кераміки цієї mania) and symbolic-runic composi-епохи. Вироби створені професій- tions of ceramics of this epoch.ними майстрами, учасниками таучнями студії. These items are made by the profes- sional masters, participants and pu- pils of the studio.http://danubiangarland.com/ 79
  • Одеське театрально- Odessa Theater andхудожнє училище Art CollegeУкраїна, 65023, м. Одеса, 15 Torgovaya Str, Odessa,вул. Торгова 15 65023, Ukraineтел.: +38 (048) 723-03-08 ph: +38 (048) 723-03-08+38 (048) 723-69-77 +38 (048) 723-69-77e-mail: othy1@rambler.ru e-mail: othy1@rambler.ruhttp://www.othu.com.ua http://www.othu.com.uaОдеське театрально-художнє учи- Odessa Theater and Art College hasлище має давню історію свого за- a long history of its foundation. Inснування. У 1920-му році в Одесі 1920, 1st State Studio of theaterбуло засновано 1-шу Держстудію art in Odessa was founded, whichтеатрального мистецтва, яка у 1923 in 1923 was reorganized to Odessaреорганізована в Одеський дер- State Theatre College.жавний театральний технікум. Everything started with this. ManyЗ цього все й почалось. За ці роки changes were made over the years –багато чого мінялось: назви, дирек- titles, directors, tutors – but it alwaysтора, викладачі, але завжди була had creative atmosphere and theтворча атмосфера та любов до сво- love to its craft, and it was popularєї справи, тому популярність серед among young people not occasionally.молоді мала підставу. Творчий ко- Creative team of tutors supports andлектив викладачів скрізь роки під- provides unique knowledge to theirтримує та надає унікальні знання students over the years.своїм учням. Unique educational institutionУнікальний навчальний заклад за- provided talented staff to all theбезпечував талановитими кадрами theaters of Soviet Union, and now Weусі театри Радянського Союзу, тепер are working for the whole Ukraine.ми працюємо для всієї України. Odessa Theater and Art CollegeОдеське театрально-художнє учили- has two departments: Theatreще має два відділення: театрально- and Art Department, and Folk Artхудожнє відділення та відділення Department. At present, Odessaнародної художньої творчості. На Theater and Art College acceptsсьогодні училище набирає студен- students for the following specialties:тів на такі спеціалізації: Гримерне Make-up Art; Wardrobe Designмистецтво; Костюмерне оформлен- of Theatrical Performances andня театральних вистав та кіно; Бу- Cinema; Stage Properties Design of 80 http://danubiangarland.com/
  • тафорське оформлення лялькових Puppet Performances; Actor’s Craft;вистав; Акторська майстерність; Sound Producers, and IlluminatingЗвукорежисура та Світлотехнічне Support of Performances and Shows;забезпечення видовищних заходів; Theatrical Performances and Shows,Театралізовано-видовищні заходи and Film, Photo and Video Craft.та Кіно-фото-відео справа. Today on the festival You can seeСьогодні на фестивалі до вашої ува- works of students of Wardrobeги представленні роботи студентів Design of Theatrical Performancesтеатрально художнього відділення and Cinema Specialty of Theatre andспеціалізації: Костюмерне оформ- Art Department.лення театральних вистав та кіно. These are textile products withЦе текстильні вироби з елемента- elements of Easter egg paintings,ми розпису писанок за технологією using the technology of batik; andбатік та сценічні українські костюми Ukrainian theatrical suits, whichвиконанні студентами 2-их курсів were made by students of the 2ndмайбутніх майстрів по створенню іс- course of future masters on creationторичного театрального костюму під of historical theatrical suits under theкерівництвом викладачів методис- guidance of tutors-methodologists ofтів вищої категорії – Єгорової Л. В. the highest category – Yegorova L.V.та Лагунової Г. В. (lav15@i.ua) and Lagunova G.V. (lav15@i.ua).http://danubiangarland.com/ 81
  • Павлюченко PavluchenkoТетяна Вікторівна Tetyana VictorivnaУкраїна, 65000, м. Одеса, Off 5, 44 Leningradska Str,вул. Ленінградська 44, оф. 5 Odessa, 65000, Ukraineмоб.: +38 (067) 810-37-52, mob: +38 (067) 810-37-52,+38 (063) 236-01-00 +38 (063) 236-01-00e-mail: supportshoes@gmail.com e-mail: supportshoes@gmail.comВишивка. Еmbroidery.Займаюсь ручною і машинною ви- I engaged hand and machine embroi-шивкою. Ікони та картини – руч- dery. Icons and pictures of hand em-ною вишивкою, техникою хрестик. broidery technique by cross. Towels,Рушник, серветки, блуза і картини napkins, blouses and painting “Birds”«птахи» – машинна вишивка худож- – art machine embroidery. Christmasньою гладдю. Ялинкові прикраси – decorations, machine embroideryмашинна вишивка «рішельє», пояс і “Rishelieu”, belt and bag, machineсумка машинна вишивка на шкірі. embroidery on the leather.Паладій Римма Борисівна Paladii Rimma BorysivnaУкраїна, 65072, м. Одеса, Fl 32, 19 I. Rabin Str, Odessa,вул. І. РабІна 19, кв. 32 65072, Ukraineмоб.: +38 (097) 588-43-75 mob: +38 (097) 588-43-75Декупаж. Decoupage.Декупаж в перекладі з французької Decoupage in French means cut and– виріж та наклей. glue.Багато відомих художників вико- Many famous artists used decoupage 82 http://danubiangarland.com/
  • ристовували у своїх роботах. in their works.У цій техніці можна задекорувати In this tech-поверхню, прикрасити стіни і меблі, nique you canпосуд і одяг. decorate sur- face, walls andЦим видом творчості займаюся з furniture, dishes2002 року. Постійно навчаюсь но- and clothing.вому і навчаю інших робити першікроки в декупажі. I have been engaging this kind of work since 2002. I improve my skills and teach people the technique of de- coupage.Паліч Алла Петрівна Palych Alla PetrivnaУкраїна, 65013, м. Одеса, вул. Чор- Fl 22, 96 Chernomorskogoноморського козачества 96, кв 22 kozachestva Str, Odessa, 65013,тел.: +38 (048) 778-68-14 Ukraineмоб.: +38 (095) 016-36-75 ph: +38 (048) 778-68-14 mob: +38 (095) 016-36-75Бісероплетіння. Beading.Панамарчук Іна ДІана Panamarciuc Ina DianaРумунія, м. Галаць, 800048 Country Galati, 800048, Romaniaтел.: (004) 0722-71-88-77 ph: (004) 0722.71-88-77Ікони на склі, дереві, коркові ікони, Icons on glass, wood, cork icons,кам’яні, розп’яття, розписна кера- stone, crucifix, pained pottery, handміка, прикраси ручним розписом, painted decoration, different sizes.різного розміру і застосовні як ути- Products have cultural value.літарно, так і мають культурну цін- The form depends on object – rulesність. and regulations of ornament areФорма виконання – вільна – в за- regulated the Christian religiousлежності від виконуваного предме- painting. Using materials – glass,http://danubiangarland.com/ 83
  • та, правила і норми орнаменту – як stone, leather, wood, shells, agate,регламентовано християнським semiprecious stones, ceramics, etc.релігійним живописом. Викорис- All products are handmade on glass,товуються такі матеріали, як скло, gold foil processing and preparationкамінь, шкіра, дерево, черепашки, of tree. The style is Christian withагат, напівдорогоцінне каміння, ке- personal variations of color.раміка і т.д. Вся робота – ручна, насклі, обробка золотою фольгою, під-готовка дерева для роботи. Стиль –християнський зі особистими варіа-ціями кольору.Плужник-Гладир Pluzhnik-GladirМихайло Сергійович Myhaylo SerhiyovichУкраїна, 65012, м. Одеса, Fl 16, 7 Panteleimonivska Str,вул. Пантелеймонівська 7, кв. 16 Odessa, 65012, Ukraineтел.: +38 (048) 795-83-55 ph: +38 (048) 795-83-55моб.: +38 (098) 950-18-04 mob: +38 (098) 950-18-04е-mail: mspluzhnik@gmail.com e-mail: mspluzhnik@gmail.comГончарний посуд та інші керамічні Pottery and ceramic products.утилітарні вироби. 84 http://danubiangarland.com/
  • Пасічна Зоя Сергіївна Pasichna Zoia SerhiyivnaУкраїна, 65123, м. Одеса, 127 Dnipropetrovska road,Дніпропетровська дорога 127 Odessa, 65123, Ukraineтел.: +38 (048) 712-27-14 ph: +38 (048) 712-27-14моб.: +38 (093) 262-85-97 mob: +38 (093) 262-85-97+38 (063) 303-16-41 +38 (063) 303-16-41Художниця, член національної спіл- Aartist and a member of the Nationalки народної творчості, член націо- Union of Folk Art, a member of theнальної спілки художників України, National Union of Artists of Ukraine,заслужений майстер з народної Honored Master of Folk Art of Ukraine,творчості України, лауреат премії ім. winner of the Paletskyi Prize. She wasПалецького, у 2010 році в Одеській a woman of the year (2010) in Odesaобласті була жінкою року в номіна- Region at the category of art. Sheції мистецтва, отримала відзнаку received an award from the Ministryвід міністерства культури і освіти за of Culture and Education for theзбереження національних традицій. preservation of national traditions.http://danubiangarland.com/ 85
  • Покотило PokotiloНаталія Валентинівна, Natalia Valentynivna,Покотило PokotiloВасиль Іванович VASYL IVANOVYCHУкраїна, 36034, м. Полтава, Fl 3, 35/2 Tyrnivska Str, Poltava,вул. В. Тирнівська 35/2, кв. 3 36034, Ukraineмоб.: +38 (050) 605-78-11 ph: +38 (050) 605-78-11e-mail: natali-ya@ukr.net e-mail: natali-ya@ukr.netВідтворення традицій народної ви- Traditional folk embroidery.шивки. WorkТворчість NatalIa Pokotilo worked as a design-До 2007 року пані Наталя працюва- er of clothing at the Poltava factoryла конструктором верхнього одягу в “Moda”. She collected magazinesекспериментальному цеху на Пол- with fragments of ancient embroider-тавській фабриці «Мода». Колекціо- ies. The oldest one dated the 1898.нувала журнали з фрагментами ста- She has been engaging of Ukrainianровинної вишивки. Найдавніший shirts since 2007. She started work– за 1898 рік. З 2007 року стала with her husband. The works are ma-займатись улюбленою справою – chine-made, but the married coupleукраїнськими сорочками. Працюва- put their whole soul into their works.ти стали разом з чоловіком. Спільно Educationшукають нові візерунки та міркують,як вірніше їх зробити. Роботи твор- Vasyl Pokotilo – graduated from Pol-чого подружжя не ручні, а машинні, tava State Pedagogical Institute1984.але вони вкладають не тільки фі- He worked as director of technicalзичну роботу, а й душу. Орнаменти circles.підбирають своєму регіону та при- Natalia Pokotilo – graduated fromлеглих – тобто це Полтавщина, Над- Kyiv Technological Institute of Lightдніпрянщина та Слобожанщина. Industry, 1991. Engineer-designer ofОсвіта clothes.Василь Покотило – 1984 року за- Exhibition activityкінчив Полтавський Державний Married couple have involved in manyПедагогічний Інститут. Після цього fairs since 2007. They took part inпрацював керівником технічних the European National Jagiellonianгуртків. Fair (Lublin, Poland, 2011). The art-Наталя Покотило – 1991 року за- ists from Poland, Europe, the Balticкінчила Київський Технологічний states, Ukraine took part in this fair. 86 http://danubiangarland.com/
  • Інститут легкої промисловості, отри-мала інженера-конструктор одягу.Ярмаркова діяльністьЗ 2007 року активно беруть участьв багатьох ярмарках. У 2011 роціподружжя майстрів брало участь уЄвропейському Національному Яге-лонському ярмарку, який проходиву Польші у Любліні. У цьому ярмаркубрали участь майстри з Польщі, Єв-ропи, Прибалтики, України.Половина-Михальченко Polovyna-MyhalchenkoЄвгенія Павлівна Yevgenia PavlivnaУкраїна, м. Одеса Odessa, Ukraineмоб.: +38 (097) 506-56-27 mob: +38 (097) 506-56-27http://www.bereginya-doma.io.ua http://www.bereginya-doma.io.uaЗвертаючись до коріння предків, We propose you to know about Slavicти відчуваєш, як відбувається вну- culture from old amulets that accom-трішня гармонізація. Приходить ро- panied our ancestors throughout lifeзуміння речей, які зараз здаються from birth till old age and were theпростими, а раніше були просто не- concentration of the generationsдосяжними. Ти перестаєш думати, wisdom. Different amulets effectivelyщо ти сам по собі і ні на що не впли- assisted to our ancestors in differentваєш, ти починаєш бачити і відчува- situations. Amulets were of impor-ти, що ти невід’ємна частина єдино- tance and influenced to fosterage ofго цілого, ти знаходиш своє місце children. Amulets favoured the devel-в житті. opment of imagination.Слов’янство – це не просто вели- Also there are game dolls. They keepчезний культурний пласт, історія warm natural fabrics and care forне якогось далекого держави, а your baby. In the old days was a be-історія наших дідів і прадідів, це lief that a toy for a child should beнаша з вами історія. Історія життя, “warm” (natural) in order”do not chillсвіторозуміння, історія життєвої the soul.”мудрості! Sincerely, Bereginya of home.http://danubiangarland.com/ 87
  • Сьогодні деякі речі слов’янськоїтрадиції здаються дивними, алеце лише тому, що вони вихопленіз цілого, частиною якого вони є.Як, наприклад, мало кому буде ці-кава деталь годинникового меха-нізму, а ось годинами користуютьсявсі. Наші предки все це відчували,знали і розуміли, вони цим жили!Ми пропонуємо Вам стикнутисязі слов’янською культурою черезстарослов’янські обереги, які су-проводжували нашим предкам про-тягом усього життя, починаючи донародження і до самої глибокої ста-рості, оскільки були зосередженняммудрості поколінь. Адже для кожно-го випадку був передбачений свійоберіг, який найбільш результатив-но допомагав в успішному вирішен-ні ситуації, міг втішити і захистити.Обереги займали дуже важливемісце і у вихованні правильної жит-тєвої позиції у малюків. Так якщомалюк виявляв інтерес до оберегу,йому пояснювали, для чого він по-трібен і як повинна виглядати ситу-ація в ідеалі і малюк переймаючикультуру свого народу вироблявправильне образне мислення протакі поняття як сім’я, рід і життя лю-дини в гармонії зі світом.Також існує цілий ряд ігрових ля-льок. Вони зберігають тепло нату-ральних тканин і турботу про вашогомалюка. Не маючи особи, ця лялькарозвиває уяву (не примушуючимислити шаблонно) і завжди відпо-відає настрою. За старих часів було 88 http://danubiangarland.com/
  • повір’я, що іграшка для дитини по-винна бути «теплої» тобто натураль-ної, щоб «не застудити його душу».З повагою, Берегиня дому.Потешна Poteshna NadiaНадія Володимирівна VolodymyrivnaУкраїна, 68702, Одеська обл., 11/2 Lymanna Str, Bolgrad, OdessaБолград, вул. Лиманна 11/2 region, 68702, Ukraineмоб.: +38 (097) 975-93-91 mob: +38 (097) 975-93-91poteshnajanadezhda@rambler.ru poteshnajanadezhda@rambler.ruЛистівки, виготовлення шкатулок, Postcards, paintings and bijouterie ofдекорування пляшок, роблю картини natural materials, decorative wreaths,і біжутерію з природних матеріалів. embroidery.Я, Потішна Надія Володимирівна, з I liked to paint watercolor, chalk, char-дитинства любила малювати аква- coal since childhood. I embroideredрельними фарбами, крейдою, вугіл- by cross and stitch. I was always in-лям. Вишивала хрестиком і гладдю. terested in natural material. I made aМене завжди цікавив природний herbarium in the school. I have beenматеріал. У школі складала герба- engaging postcards, boxes, decora-рій. Вже кілька років займаюся лис- tion bottle, paintings and bijouterieтівками, виготовленням шкатулок, from natural materials for severalдекоруванням пляшок, роблю кар- years. Also I embroidered tapestries.тини і біжутерію з природних мате-ріалів. Вишиваю гобелени.http://danubiangarland.com/ 89
  • Пренко Prenko OleksandraОлександра Іванівна IvanivnaУкраїна, 25028, м. Кіровоград, Fl 7, 9/2 Volkova Str,вул. Волкова 9/2, кв. 7 Kirovograd, 25028, Ukraineтел.: +38 (052) 255-81-52 ph: +38 (052) 255-81-52моб.: +38 (050) 748-56-18 mob: +38 (050) 748-56-18е-mail: alexandra@shtorm.com e-mail: alexandra@shtorm.comЗаслужений майстер народної твор- Honored master of folk art of Ukraine,чості України, Член национальної Member of National Union Mastersспілки майстрів народного мисте- of Folk Art of Ukraine. Oleksandra I.цтва України. Має авторське свідот- Prenko has copyright certificate ofство на виготовлення тканих ляльок. making woven dolls.Пташенчук PtashenchukСергій Олександрович Serhiy OleksandrovychПташенчук PtashenchukСвітлана Вікторівна Svitlana VictorivnaУкраїна, 67584, Одеська обл., 11 Kasianenka Str, village Lisky,Комінтернівський р-н, с. Ліски, Kominternovskii district, Odessaвул. Касьяненка 11 region, 67584, Ukraineмоб.: +38 (096) 369-45-56 mob: + 38 (096) 369-45-56+38 (097) 644-47-94 +38 (097) 644-47-94Керамічні вироби: свистунці, окари- Ceramics: whistlers, drums, dishes.ни, барабани, посуд та ін. The music of musical ceramic 90 http://danubiangarland.com/
  • Музика, яка лунає з керамічних му- products has a great positive energyзичних виробів, має велику пози- and it is able to improve your mood.тивну енергетику, адже вона здатна The musical ceramic products haveпіднімати настрій. Крім того свищи- appeal. The musical ceramic productsки і окарини мають естетичний ви- are made from natural clay in ethnicгляд. Виконані в етнічному стилі з style.натуральної глини.Ротарь RotarІрина ФедОрівна Iryna FedorivnaУкраїна, 65026, м. Одеса, 1/13 lane Vorontsovskii,пров. Воронцовський 1/13 Odessa, 65026, Ukraineтел.: +38 (048) 771-82-36 ph: +38 (048) 771-82-36моб.: +38 (067) 485-09-73 mob: +38 (067) 485-09-73е-mail: lesenka.ira@mail.ru e-mail: lesenka.ira @ mail.ruЛісовий Мед – продукти бджільни- Forest Honey – bee products from theцтва з сімейної пасіки, виробни- family apiary, production of naturalцтво свічок з натурального воску. wax candles.http://danubiangarland.com/ 91
  • Рубанська RubanskaГанна Дмитрівна Ganna DmYtrivnaУкраїна, 65114, м. Одеса, 98 Tulska Str,вул. Тульська 98 Odessa, 65114, Ukraineмоб.: +38 (063) 044-82-05 mob: +38 (063) 044-82-05Бісероплетіння. Beading.Я, Рубанська Ганна Дмитрівна, зай- I have been engaging of beadwork forмаюся бісероплетінням 7 років. За 7 years. I took part in many exhibitionsцей час брала участь у виставках in Kiev. I have the title “Master ofу Києві – спілці майстрів Україні, beading”. My works were exhibitedза що отримала звання «Майстер at the Odessa events: “Zoloti ruky”,бісероплетіння», а також на вистав- The Day of the City, Independenceці, проведеної журналом «Модний Day of Ukraine and in other cities -бісер». Виставляла неодноразово Dnipropetrivsk, Odesa, Illichivsk.роботи на Одеських заходах: «Зо- My teacher of beading was a master ofлоті ручки», День міста, День Не- beadwork Yartis Natalia Mylolaiivna. Iзалежності України, а також в ін- have many followers, whom I taughtших містах – Дніпропетровську, beading.Білгород-Дністровському, Іллічів-ську. I use the techniques mosaic and free braiding.Я навчалася у майстра з бісеропле-тіння Яртись Наталії Миколаївни.У мене є багато послідовників, якихя навчаю бісероплетінню.При роботі використовую технікунизання, мозаїку, вільне плетіння. 92 http://danubiangarland.com/
  • «Рукоділля» Гурток “RUKODILLYA” CircleУкраїна, м. Одеса, ОЦДЮТ «Еврика», 25 Lyustdorfska road, OCDYT “Evrika“Люстдорфська дорога 25 Odessa, Ukraineмоб.: +38 (0670) 485-16-68 mob: +38 (067) 485-16-68Гурток «Рукоділля» під керівництвом Circle “RUKODILLYA“ led by a memberчлена Національної спілки кінема- of the National Union of Cinematogra-тографістів України Мазурової Світ- phers of Ukraine Svitlana Mazurovaлани Степанівни працює при центрі works at the Children and Youth Artдитячого та юнацького мистецтва centre “Evrika” in the Kyivskii district«Евріка» у Київському районі міста of Odesa since April 2000.Одеси з квітня 2000 року. Students of circle are the winners ofЗа цей час учні гуртка неодноразо- city, regional, national and interna-во ставали лауреатами и дипломан- tional exhibitions and competitionsтами міських, обласних, Всеукра- and participated in Ukrainian actionїнських та міжнародних виставок “Towel of national unity”.та конкурсів, приймали участь у Students of circle were three timesВсеукраїнській акції «Рушник на- awarded by collective travel on holi-ціональної єдності». За перемогу у day to the Zakarpattia Region andтрьох турах Всеукраїнської історико ethnographers diploma of National– етнографічної експедиції «Україна Union of local studies of Ukraineвишивана» тричі були нагороджені signed by Chairman and Academic ofколективними подорожами на від- NAS of Ukraine and Hero of Ukraineпочинок у Закарпаття та граматами P. T. Tronko for winning the threeНаціональної спілки краєзнавців rounds of the Ukrainian history eth-України за підписом Голови Прав- nographic expedition “Ukraine em-ління, академіка НАН України, Героя broidered”.України П. Т. Тронько. 94 http://danubiangarland.com/
  • Етнічний фестиваль “Вінок Дунаю“ / Ethnic festival “Danubian Garland“ 95
  • Сарман Стела Юхимівна Sarman Stela YuhymivnaУкраїна, 65490, Одеська обл., м. Fl 17, 26 Pionerna Str, Teplodar,Теплодар, вул. Піонерна 26, кв. 17 Odessa region, 65490, Ukraineтел.: +38 (048) 700-18-72 ph: +38 (048) 700-18-72моб.: +38 (067) 293-61-29 mob: +38 (067) 293-61-29е-mail: steles@ukr.net e-mail: steles@ukr.netДекоративно-прикладне мистецтво, Arts and crafts, weaving.ткацтво.СІдлецька SidletskaНадія Іванівна Nadia IVANIVNAУкраїна, 66030, Одеська обл., Village Grabovo, Kodymskii district,Кодимский р-н, с. Грабово Odessa region, 66030, Ukraineтел.: +38 (096) 311-17-04 ph: +38 (096) 311-17-04Вишивка. Embroidery.Почала займатися вишивкою са- I started to do embroidery at childhood.мого дитинства. Першим вчителям The first teacher was my motherстала мама, потім продовжила на- then I continued studying at school.вчання в школі. Свої вироби рушни- I embroider the towels, pillowcases,ки, наволочки, серветки вишиваю napkins by cross and stitch. I teachхрестиком, гладдю, лицьової гладдю this technique grandchildren, childrenта лічильної гладдю. Зараз передаю and everybody.свою майстерність онукам, дітям івсім бажаючим. 96 http://danubiangarland.com/
  • Сіманкова SimankovaНаталія Костянтинівна Natalia KostyantynivnaУкраїна, 65088, м. Одеса, Fl 66, 48/1 Shishkina Str,вул. Шишкіна 48/1, кв. 66 Odessa, 65088, Ukraineтел.: +38 (0482) 42-58-89 ph: +38 (0482) 42-58-89моб.: +38 (097) 978-25-76 mob: +38 (097) 978-25-76e-mail: natessima@mail.ru e-mail: natessima@mail.ruhttp://vkontakte.ru/club18458298 http://vkontakte.ru/club18458298Майстер з ліплення мініатюр з полі- Master sculptor of miniatures ofмерної глини. polymer clay.Сімулик SimulykНаталія Йосипівна Natalia YosypivnaУкраїна, 68600, м. Ізмаїл, 42 Papanina Str,вул. Папаніна 42 Izmail, 68600, Ukraineмоб.: +38 (097) 570-26-73 mob: +38 (097) 570-26-73+38 (067) 802-89-91 +38 (067) 802-89-91Лозоплетіння. Wickerwork: basket, chest, furniture.Традиція лозоплетіння з села Іза This is the tradition of wickerworkХустського району у Закарпатті: кор- from village Iza Khustskii districtзини, сундуки, меблі. Виникнення in Zakarpattia: basket, chest, andтрадиції пов’язано з подіями Другої furniture. This tradition appear afterсвітової війни, коли селян брали у World War II. Farmers adapted theirполон до Німеччини і там навчали skills to local material.плести меблі. Повернувшись додо-му, люди принесли з собою вміннята пристосували його до місцевогоматеріалу...http://danubiangarland.com/ 97
  • Синиця Марія Іванівна Synytsia Maria IvanivnaУкраїна, 65023, м. Одеса, Fl 16, 57 Nizhinska Str,вул. Нежинська 57, кв. 16 Odessa, 65023, Ukraineмоб.: +38 (050) 950-75-00 mob: +38 (050) 950-75-00e-mail: malgozhata@mail.ru e-mail: natali-ya@ukr.netВ’язання, вишивка. Knitting, embroidery.Я займаюсь ручним в’язанням (спиці, I have engaged knitting (knitting nee-гачок) вже більше 25 років, моїми dles, a hook) more than 25 years. Myвчителями були моя бабуся і вчи- teachers were my grandmother andтелька молодших класів, яка вела primary school teacher who led theв школі гурток з в’язання. school knitting circle.Це дуже цікавий і багатогранний It is very interesting kind of needle-вид рукоділля. Існує безліч різних work. There are many different knit-технік в’язання, які я використовую ting techniques that I use: Irish lace,у своїй роботі, таких як ірландське freeform, jacquard knitting, knittingмереживо, філейне в’язання, фрі- with beads, etc. All these techniquesформ, жакардове в’язання, ентер- help to create masterpieces not justлак, інтарсія, в’язання з бісером та knitted things. It can be cloth (coats,паєтками. Всі ці техніки допомага- sweaters, jackets, and accessories –ють у створенні не просто в’язаних handbags, hats and shawls) or thingsречей, але справжніх шедеврів. Це for home – rugs and blankets, pil-можуть бути пальто, светри, жакети, lows, curtains and tablecloths.також аксесуари – сумки, головні I think the creative person should tryубори, палантини і шалі, або речі different activities. I also like embroi-для вашого будинку –пледи і покри- dery (cross stitch, beadwork), model-вала, подушки, штори і скатертини. ing (plastic, clay), picture.Думаю, творчій людині цікаво спро-бувати себе в різних видах діяльнос-ті. Крім в’язання мені цікаві вишивка(хрестик, гладь, вишивка бісером),ліплення (пластик, глина), малюнок.Мені дуже подобається займати-ся рукоділлям, думаю, що роботи,створені руками майстра з цікавіс-тю і любов’ю, вносять в наше життярадість, тепло, посмішку і позитив. 98 http://danubiangarland.com/
  • Сiталь (Сивець Sital (Siwets NataliaНаталiя Вiкторiвна) Viktorivna)Україна, 65088, м. Одеса, вул. Flat 40, 121 Lyustdorfska Road,Люстдорфська дорога 121, кв. 40 65088, Odessa, Ukraineмоб.: +38 (068) 254-15-98 mob: +38 (068) 254-15-98е-mail: hello@sitale.biz e-mail: hello@sitale.bizhttp://www.sitale.biz http://www.sitale.bizМайстер виготовлення прикрас з Master makes bijouterie from naturalнатурального каміння, учасник ба- stone. She took part at many regionalгатьох регіональних та міжнародних and international exhibitions in Odesaвиставок в Одесi та Києві. and Kyiv.Cкоробагатько ScorobogatkoГАнна Михайлівна Ganna MykhailivnaУкраїна, м. Одеса, вул. Світла 2/10 2/10 Svitla Str, Odessa, Ukraineмоб.: +38 (063) 281-11-50, mob: +38 (063) 281-11-50,+38 (095) 327-41-12 +38 (095) 327-41-12е-mail: skorobagatko@ukr.net е-mail: skorobagatko@ukr.netБатік. Batik.Мистецтво батику – завжди моло- Batik art is forever young and fashion.де і, разом з тим, модне. Батік по- Batik combines vanguard and roman-єднує авангардний і романтичний tic styles, allows to experiment withстилі, дозволяє мені експеримен- the form and material not only withтувати не тільки з кольором, але і з color. Batik is extraordinarily beauti-формою, матеріалом. Незвичайна ful, decorative and multifaceted.властивість поглинати світло і від- Batik creates a comfort. It is a pic-давати внутрішнє злиття притаман- ture and delicately painted clothing,не батіку.http://danubiangarland.com/ 99
  • Батік – незвичайно мальовничий household items and interior designта багатогранний. – curtains, tablecloths, napkins, pil- lows. The scarves are especially in-Батік створює затишок –це картини teresting because it change a simpleі витончено розписаний одяг, пред- dress in a chic toilet.мети побуту та інтер’єру – портьєри,скатертини, серветки, подушки... Batik is a soft, velvety, perfect in any light. Batik as a real art awakes opin-Батік – такий ніжний, бархатистий, ion, forces one to think, to see, to hearяк людська шкіра. Прекрасний при and to feel.будь-якому освітленні, і створюєвідчуття мінливості. Батік, як і будьяке справжнє мистецтво, пробу-джує думку, змушує думати, бачити,чути, відчувати.Cмолякова SmolyakovaОлена Павлівна Olena PavlivnaУкраїна, 65038, м. Одеса, 26 Oficerska Str, Odessa,вул. Офіцерська 26 65038, Ukraineмоб.: +38 (067) 559-60-68 mob: +38 (067) 559-60-68Художник. Artist.Смолякова Олена Павлівна, ми- Smolyakova Olena Pavlivna, artistтець та викладач, що з юних років and teacher. She has been paintingзображує лірику української при- Ukrainian nature and uniqueness of it 100 http://danubiangarland.com/
  • роди та неповторність її побуту, що є life, which is inseparable part of ourневід’ємною частиною нашого бут- existence since childhood. Snatch-тя. Вихоплюючи з оточуючої середи ing out of surrounding the uniqueнеповторні моменти прекрасного, moments of beauty, she is sincerelyвона щиро намагається передати trying to convey a sense of beauty toце відчуття краси усім людям. everyone.Сметаніна SmetaninaКатерина АнанІвна Kateryna AnanIvnaУкраїна, 65070, м. Одеса, Fl 41, 38A Kosmonavtiv Str,вул. Космонавтів 38А, кв. 41 Odessa, 65070, Ukraineтел.: +38 (093) 636-07-00 mob: +38 (093) 636-07-00e-mail: kasya07@meta.ua e-mail: kasya07@meta.uahttp://VSdolls.od.ua/ http://VSdolls.od.uaМокре, сухе валяння. Авторські Wet, dry felting; author’s dolls.ляльки.http://danubiangarland.com/ 101
  • Степанова StepanovaОлена ОЛЕКСАНДРІВНА Olena OleksandrivnaУкраїна, 65000, м. Одеса, 61 Uspenska Str, Odessa,вул. Успенська, 61 65000, Ukraineтел.: +38 (048) 795-68-11 ph: +38 (048) 795-68-18e-mail: gavan_masterov@ukr.net e-mail: gavan_masterov@ukr.netХудожній розпис по склу, дереву, Studio of art painting. Art painting onкераміці, 3D-one stroke. Навчання. glass, wood, ceramics, 3D-one stroke.Авторські роботи. Training. Author’s works.Стец StetsОльга Олександрівна Olga OleksandrivnaУкраїна, 65045, м. Одеса, Fl 1, 13 Tyraspolska Str,вул. Тираспольська 13, кв. 1 Odessa, 65045, Ukraineтел.: +38 (048) 726-70-01 ph: +38 (048) 726-70-01моб.: +38 (097) 796-07-48 mob: +38 (097) 796-07-48e-mail: olga.stec@mail.ru e-mail: olga.stec@mail.ruЛяльки. Dalls.Шити ляльки я стала всього три роки I started sewing dolls three years agoтому, коли народилась моя внучень- when my granddaughter was born. Iка. І це заняття мене сильно захопи- have sewed many toys and present-ло, і коли пошита була велика короб- ed them to my relatives and friends.ка різних ляльок, тут я подумала: а When I was a child my grandmotherщо далі? І ось, у свій день народжен- gave me old cloth and I made my firstня, я їх роздарувала всім гостям і ро- doll. I make dolls like in my childhoodдичам, і всі залишилися задоволені. and it seems the dolls were in my 102 http://danubiangarland.com/
  • Тоді я зрозуміла, що ляльки – це моя grandmother chest and appear now.стихія, моє життя і моє хобі. Створю-ючи ляльку, я можу не спати допізна,поки я її не придумаю, а потім, коливона готова, радію. Мої лялечки всімають серце, я їх роблю з любов’ю.Ще раніше, коли я була маленька іляльок не було, післявоєнний час,моя бабуся дала мені свій панчіх.І ось я з нього шила першу своюляльку, потім розмалювала їй лич-ко і дуже її любила. Але через пере-їзди вона загубилася. І ось зараз ястворюю ляльки мого дитинства,ніби вони пролежали багато роківна горищі або в скриньці у бабусі,вони так і називаються «кули староївалізки», вони приємно пахнуть ка-вою, корицею і ваніллю!СухомлИн SuhomlynТетяна Павлівна Tetyana PavlivnaУкраїна, 68003, м. Іллічівськ, Fl 5, 2G Karla Marksa Str,вул. Карла Маркса 2Г, кв. 5 Illichivsk, 68003, Ukraineтел.: +38 (04868) 2-51-86 ph: +38 (04868) 2-51-86моб.: +38 (067) 481-13-75 mob: +38 (067) 481-13-75e-mail: roman_champion@ukr.net e-mail: roman_champion@ukr.netВишивка. Embroidery.Я займаюсь вишиванням вже 9 I have been embroidering for 9 years. Iроків. Мені подобається цей вид like this kind of needlework. Thanks toрукоділля, він приносить мені за- embroidery I have met new interestingдоволення, гармонійно розвиває people. I have embroidered aroundмене. Завдяки вишивці у мене роз- 60 paintings.ширилося коло спілкування з ціка-вими людьми. За цей час я вишилаприблизно 60 картин.http://danubiangarland.com/ 103
  • Суйчмезова SuichmezovaНаталія Костянтинівна Natalia KostyantynivnaУкраїна, 68702, м. Болград, 106 Pobedy Str,вул. Перемоги 106 Bolgrad, 68702, Ukraineтел.: +38 (04846) 4-18-13 тел.: +38 (04846) 4-18-13Картини, листівки-аплікації, вінки Postcards, pictures and broochesта брошки з природного матеріалу. from the seeds and natural material, wreaths of natural materials.Рукоділлям займаюсь зі шкільнихроків. Брала участь у редколегії I have been engaging needleworkшколи. Навчалася на біофаку в Ки- since I studied at school. I took part inшинівському університеті. Під час the editorial board of the school. I haveлітніх практик захоплювалася гер- graduated the University of Chisinauбарієм. Сушила гриби, мохи, різні (biological faculty). I liked herbarium.рослини. Досягла професійного I dried mushrooms, moss and variousрівня і стала робити гербарій на за- plants. I have been making herbariumмовлення університетів і наукових at the request of universities andінститутів. Листівками займаюся scientific institutes at professionalбільш 15 років, картинами з насіння level. I have engaged postcards more– близько 25 років. Виконую замов- than 15 years and paintings of seedsлення на дому, дарую друзям, рід- about 25 years. I make works in orderним. Два роки тому почала збирати and present my works to my friendsдрузів і проводити майстер-класи. and relatives. I started to conductЦе Кир’янова Ванда Казимирівна і master class to my friends KirianovaПотішна Надія Володимирівна. Vanda Kazymyrivna and Patoshina Nadia Volodymirivna. Two years ago.Роблю картини, листівки та брошки I make pictures, cards and broochesз насіння та іншого природного ма- of seeds and other natural material,теріалу, листівки-аплікації, вінки з cards, wreaths of natural materials.природного матеріалу. 104 http://danubiangarland.com/
  • Сушинська SushynskaТрандафіра Георгіївна Trandafira GeorgiivnaУкраїна, 59005, Чернівецька обл., Village Sniachyv, StorozhinetskiiСторожинецький р-н, с. Снячив district, Chernivtsi Region, 59005,тел.: +38 (0373) 54-24-29 Ukraineмоб.: +38 (098) 862-37-33 ph: +38 (037) 354-24-29 mob: +38 (098) 862-37-33Вишивка. Embroidery.Художник майстер з традиційноївишивки жіночих сорочок бісером. I am an artist of traditional embroideryДиректор Снячівського будинку на- of women’s shirts by beads.родної творчості та фольклору на I am director of Snyachivskyi HouseБуковині. of People’s Art and Folklore in Bukovyna.Толпіна TolpynaОльга Володимирівна Olga VladymyrIvnaУкраїна, м. Одеса, 65023, Fl 29, 38A Koblevskaya Str,вул. Коблевська 38А, кв. 29 Odessa, 65023, Ukraineтел.: +38 (048) 726-72-89 ph: +38 (048) 726-72-89моб.: +38 (097) 241-03-89 mob: +38 (097) 241-03-89Ляльки. Textile dolls and toys.Моє захоплення – створювати My passion is the creation of dolls.ляльки в стилі тильда. Я їх усіх дуже I am fond of dolls. Each doll has itsлюблю. Кожна лялька має свій ха- own character and individuality. It isрактер і індивідуальність. Всі вони difficult to convey in pictures how dollshttp://danubiangarland.com/ 105
  • шилися по різному, і в процесі самі looks like in reality. It is impossible toпідказували мен, якими вони хочуть convey what I feel when I take the dollбути. Важко в фотографіях переда- in arms.ти те, як вони виглядають в живу. Ізовсім неможливо передати те по-чуття, яке відчуваєш, коли берешляльку на руки. Мені завжди зда-ється, що я тримаю в руках живестворіння і ось-ось почую її голос ...ось-ось вона ворухнеться і остаточ-но оживе.ТукусЕр Тетяна Іванівна Tukuser Tetyana IvanivnaУкраїна, 68440, Одеська обл., 44 Pershotravneva Str, village PriamaАрцизьський р-н, с. Пряма Балка, Balka, Artsyzskyi district, Odessaвул. Першотравнєва 44 region, Odessa, 68440, Ukraineмоб.: +38 (097) 740-98-89 mob: +38 (097) 740-98-89Вишивка. Embroidery.Навчилася вишивати від мами, у с. My mother taught me sewing in theГлавани. Українська, молдавська та village Glavany. Ukrainian, Moldovianболгарська традиція. and Bulgarian tradition. 106 http://danubiangarland.com/
  • Тупчій TupchiyІван Тимофійович, СПД Ivan TymofiyovychУкраїна, Київська обл., м. Біла Церк- Fl 1, 77 40 Rokiv Zhovtnia Str, Bilaва, вул. 40 років Жовтня 77, кв 1 Tserkva, Kyiv Region, Ukraineтел.: +38 (045) 636-17-37 ph: +38 (045) 636-17-37моб.: +38 (066)749-27-47 mob: +38 (066) 749-27-47е-mail: tivant@ukr.net e-mail: tivant@ukr.netВишиванки. Embroider of shirt.http://danubiangarland.com/ 107
  • «Українська Ласунка» Ukraiinska Lasunkaресторан restaurantУкраїна, Одеса, 17 Derybasivska Str,вул. Дерибасівська 17 Odessa, Ukraineтел.: +38 (048) 725-84-12 ph: +38 (048) 725-84-12вул. Новосельського, 2 2 Novoselskogo Strтел.: +38 (048) 723-72-01 ph: +38 (048) 723-72-01Ах, Одеса, перлина біля моря... І не The special place in Odessa is relatedтільки тому, що може порадувати to art of cookery. That is why, if youвсіх туристів цього чудового міста wish to dine or spend special eventтеплим сонцем, морським бризом such as wedding or anniversary,і унікальним почуттям гумору ко- please contact the national Ukrai-рінних жителів Одеси. Особливе nian cuisine restaurant “Ukraiinskaмісце тут займає ставлення до кулі- lasunka”!нарного мистецтва. Саме тому, при Te restaurant “Ukraiinska lasunka”бажанні добре пообідати або про- is absolutely unique and hospitableвести великий й масштабний свят- place in the heart of the city withковий захід, такий, як весілля або Ukrainian unsurpassed colour, fla-ювілей, звертайтеся у ресторан на- vored and unique traditional Ukrai-ціональної української кухні «Укра- nian dishes that are prepared in theїнська Ласунка»! oven, live music in the evenings and aНеперевершений український ко- spacious banquet room.лорит, ароматні й унікальні за сво- The design of the restaurant “Ukrai-єю рецептурою традиційні україн- inska lasunka” unites ethnic featuresські страви, які готуються в печі, of culture of our ancestors and mod-жива музика вечорами та окремий ern decor elements. The design of theмісткий банкетний зал робить цей restaurant is made of objects thatзаклад у самому центрі міста, на were collected from all Ukraine.Новосельського, абсолютно непо-вторним і гостинним.У ресторані «Українська Ласунка»гармонійно поєднуються вікові тра-диції й етнічні особливості культуринаших предків c сучасними елемен-тами декору. Все оформлення скла-дається з предметів, які збиралисяпо всіх куточках нашої великої йнеосяжної України. 108 http://danubiangarland.com/
  • Харченко Лариса Kharchenko LarysaУкраїна, м. Одеса Odessa, Ukraineмоб.: +38 (093) 625-32-35 mob: +38 (093) 625-32-35Виготовлення традиційних слов’ян- Traditional Slavonic amulets. Produc-ських оберегів. Проведення майстер tion of traditional Slavonic amulets,-класів. master classes.ЧернІшова Світлана Chernyshova Svitlanaмоб.: +38 (067) 252-06-80 mob: +38 (067) 252-06-80http://vkontakte.ru/club7705181 http://vkontakte.ru/club7705181Виготовлення традиційних жіночих Production of traditional women’sприкрас з бісеру та каміння, бісер- decorative arts of beads and stones,не ткацтво, ґердани. Проведення beaded weaving. Master class.майстер-класів. 110 http://danubiangarland.com/
  • Чимшир ChШmshyrЄвдокія Іванівна Evdokia IvanivnaУкраїна, 68650, Одеська обл., Lenina Str, village Kyrnychka, IzmailІзмаїльський р-н, с. Кирничка, district, Odessa Region, 68650,вул. Леніна Ukraineтел.: +38 (04841) 4-77-32 ph: +38 (04841) 4-77-32моб.: +38(067) 852-31-77 mob: +38 (067) 852-31-77Ляльки-сувеніри, обереги, вишив- Dolls-souvenirs, amulets, embroidery,ка, вироби з природних матеріалів. products of natural materials.Чудінова ChudinovaОльга Олександрівна Olga OleksandrIvnaУкраїна, 65072, м. Одеса, 19/32 Y. Rabyna Str,вул. І. Рабіна 19/32 Odessa, 65072, Ukraineмоб.: +38 (063) 859-72-87 mob: +38 (063) 859-72-87http://chudo.fo.ru http://chudo.fo.ruДекупаж. Decoupage.Декупаж використовували у своїх Decoupage in French means “cut.”роботах навіть знамениті митці, такі Decoupage technique is a technique ofяк Матісс і Пікассо. Будь-яка, навіть decorations and design using cuttingсама непоказна штучка перероджу- paper. The technique of decorationється в нову чудову, на справжній was invented by Chinese peasantsвитвір мистецтва. Будь-які поверхні in the XII century and in Europe thisпіддаються чудовим перетворен- method of decoration appeared withhttp://danubiangarland.com/ 111
  • ням. Це можуть бути горщики для a beautiful Chinese lacquer furnitureквітів, посуд, свічки, книги, музичні in XVII-XVIII centuries.інструменти, шкатулки, судини, фла- Decoupage used in his works evenкони, меблі. famous artists such as Matisse andВироби, виконані в техніці деку- Picasso. Decoupage can rebornпаж, захоплюють. Вони будуть пре- the most inconspicuous thing inкрасним придбанням для прикраси a true work of art. For exampleбудинку, подарунка коханій людині, flower pots, dishes, candles, books,сюрпризом для близьких і друзів. musical instruments, boxes, bottles, furniture.За освітою я інженер-механік. Ба-гато років працювала в конструк- Products in the technique ofторських бюро та бюро технічної decoupage are fascinated. They areінформації. Завжди захоплювалась an excellent for home decorating orрукоділлям - шила, в’язала, виши- for gift and surprise to relatives andвала. Але коли познайомилася з friends.видом рукоділля, який називається My specialty is a mechanical engineer.«декупаж», просто захворіла ім. І ось I worked many years in constructiveуже кілька років моє життя супрово- offices and bureaus of technicalджує одна думка: «А що ще можна information. I was fond of needleworkзадекупажіть?». Декупаж – це одна – sewing, knitting, and embroidering.з радощів мого життя. Я з трепетом Now I am fond of decoupage. I canберусь за нову роботу, можу ство- create unique things and idea, color,рювати неповторні речі, де сюжет, shape will be the result that dependsкольори, форми – завжди творчість on my imagination. Life is interestingі результат залежить від моєї фанта- in all its forms and at any age. Peopleзії. Життя цікава у всіх її проявах і в just want to find a hobby.будь-якому віці. Потрібно тільки ба-жання знайти собі захоплення. 112 http://danubiangarland.com/
  • Шапошнікова ShaposhnikovaТетяна Миколаївна Tetyana MykolaivnaУкраїна, м. Одеса Odessa, Ukraineмоб.: +38 (096) 361-49-39 mob: +38 (096) 361-49-39Ляльки-мотанки. Dolls.Виробляю ляльки-мотанки в про- I have been making dolls for one yearдовж одного року и це приносить and it brings me great satisfaction.мені велике задоволення. Це даломожливість глибше зазирнути удушу свого народу.Шашорина ShashorinaМаріна Михайлівна Maryna MykhailivnaУкраїна, 65059, м. Одеса, Fl 32, 12 Hvoyniy lane,пров. Хвойний 12, кв. 32 Odessa, 65059, Ukraineмоб.: +38 (067) 747-51-79 mob: +38 (067) 747-51-79e-mail: mmatkovskaya@mail.ru e-mail: mmatkovskaya@mail.ruhttp://vkontakte.ru/id59187494 http://vkontakte.ru/id59187494Декоративно-прикладне мистецтво. Arts and crafts.Художник, дизайнер. Займаюсь Artist and designer. I engaged arts andдекоративно-прикладним мисте- crafts. The main activity is creatingцтвом. Основна сфера діяльності – pictures of natural stone. The workshttp://danubiangarland.com/ 113
  • створення картин з натуральними are in private collections in Ukraine,дорогоцінними і напівкоштовними Russia, Germany, America, Franceкаменями. Роботи знаходяться в and Cyprus.приватних колекціях України, Росії,Німеччини, Америки, Франції, Кіпру.Шелкова Ніна Іванівна Shelkova Nina IvanivnaУкраїна, Одеська обл., 25 Lymanna Str, village Vapniarka,Комінтерновський р-н., Kominternovskyi district, Odessaс. Вапнярка, вул. Лиманна 25 Region, Ukraineмоб.: +38 (063) 128-04-93 mob: +38 (063) 128-04-93e-mail: oleg_italiy@mail.ru e-mail: oleg_italiy@mail.ruВишивка хрестиком і бісером. Embroidery by cross and beads. 114 http://danubiangarland.com/
  • Шипілова Інна Shypilova Innaмоб.: +38 (093) 707-23-09 mob: +38 (093) 707-23-09http://vkontakte.ru/club7055381 http://vkontakte.ru/club7055381Традиційна народна лялька. Traditional folk dolls.Виготовлення традиційних народ- Production of traditional folk (eth-них (етнографічних) ляльок, прове- nographic) dolls, conducting masterдення майстер-класів та трьохріч- classes and three-year curriculum forних навчальних програм з вивчення the study of folk dolls.народних ляльок.Шойхет Йосип Ісакович Shoihet Yosyp IsakovychУкраїна, 66200, Саврань, 10 Chepilova Str, Savran,вул. Чепілова 10 66200, Ukraineмоб.:+38 (097) 368-54-71 mob: +38 (097) 368-54-71Вироби з дерева. Items of wood pieces.Поставивши перед собою завдан- Having set the task to do somethingня, зробити щось, що ніхто раніше that nobody had not done before,не робив, майстер сформулював master formulated aim to make roundмету робити з площини кругле. Та- from the plane. This is a technique ofким чином, після довгих роздумів creation the products of wood pieces.з’явилася технологія створення ви- Earlier nobody use this technique inhttp://danubiangarland.com/ 115
  • робів з шматочків дерева. Раніше Ukraine. I won first place in competi-в Одеському регіоні та в Україні цю tion “Make it yourself’ thanks to myтехнологію ніхто не використову- works.вав. Завдяки своїм роботам ЙосипІссакович посів перше місце наконкурсі «Зроби сам».Штефенике Кришан Stefanica CrisanРумунія, м. Галаць Country Galati, Romaniaтел.: (004) 0747-07-17-33 ph: (004) 0747 071-733Вироби: ляльки, тематичні тради- Products: dolls, traditional ensembleційні ансамблі традиційних реме- of traditional crafts and decorativeсел і прикраси з різних матеріалів arts of different materials – leather,– шкіра, полотно, дерево, камінь, canvas, wood, stone, pumpkin, nuts,гарбуза, горіхи, кора дерев, що ви- bark, used as decorative and atкористовуються як декоративно, home.так і в побуті. The teacher is my grandmother.Навчався всьому у своєї бабусі. Various motives. Materials – wool,Використовуються різні мотиви. wood, spoons, hemp, string, leather,Матеріали шерсть, дерево, ложки, etc. Products are manufactured byконоплі, струна, шкіра і т.п. Вироб- hand and on the loom, embroidery,ляється вручну і на ткацькому sewing, soldering. 116 http://danubiangarland.com/
  • верстаті, вишивка, шиття, пайка. Master respects national traditions and keeps some changes forМайстер поважає народні традиції і pragmatism and modernity.дотримується їх з деякими змінамив сторону практичності і сучасності Master took part at exhibitions and has many prizes. Master awards forБезліч премій і виставок, нагород the preservation of craft, sharingза збереження ремесла, передача experiences in student camps.досвіду в студентських таборах. Master has successors of craft –Є продовжувачі ремесла-сестра і sister and students in the camp.студенти в таборі.http://danubiangarland.com/ 117
  • Штельмах ShtelmakhВалентина Сергіївна Valentyna SerhiyivnaУкраїна, 66001, м. Іллічівськ Illichivsk, 66001, Ukraineмоб.: +38 (063) 156-77-80 mob: +38 (063) 156-77-80Вишивка. Embroidery.Вишивкою займається з дитинства, I have been engaging embroideryвсе життя. Приймала участь у бага- since childhood. I took part in manyтьох виставках. Займається виго- exhibitions. I engage the towelsтовленням рушників за власними production on my own drawings. Iмалюнком. Організувала клуб ша- organized a club of worshipers ofнувальників народного мистецтва folk art “Oberegy” and held the song«Обереги» та проводити пісенний festival.фестиваль «Серпневий заспів».ейдер EyderДмитро Євгенович Dmitry YevgenovychУкраїна, м. Одеса, Балтська дор. 71 71 Baltska road, Odessa, Ukraineмоб.: +38 (063) 874-94-85 mob: +38 (063) 874-94-85Ковальство. Smithy.Кованням і виготовленням виробів I have started to work in smithy sinceз металу почав займатися ще в ди- childhood. I have improved my skillsтинстві, років з восьми. Мама була when I worked an assistant of smith.проти і всіляко намагалася мені пе- In time I opened my own smithy.решкодити. Але мабуть покликання I take part in exhibitions and festivals. 118 http://danubiangarland.com/
  • взяло своє. Наполегливо я освою- I like to work with people and especiallyвав професію коваля, працюючи with children. I am happy when peopleпідсобником або просто спостерігав appreciate the handwork.за майстрами, сам щось винаходжував, коли відкрив свою майстер-ню зрозумів, немає нічого кращеніж хобі яке тебе годує. Часто беруучасть на виставках і фестивалях,дуже приємно працювати з людьми,особливо дітьми. Радує що люди доцих пір цінують ручну роботу.Юраш YurashВалентина Васильївна Valentyna VasylivnaУкраїна, 66000, м. Кодима, Fl 9, Maiakovskogo Str, Kodyma,вул. Маяковського 12, кв. 9 66000, Ukraineмоб.: +38 (096) 832-35-25 mob: +38 (096) 832-35-25Вишивка рушників, ікон. Навчалась Embroidery. My teacher is Yugeniaу Євгенії Матвіївни, м. Кодима. Matviivna, Kodyma city.Яценко YatsenkoВолодимир Борисович, Volodymyr Borysovych,Моспан MospanВікторія Миколаївна Victoria MykolaivnaУкраїна, 65080, м. Одеса, Fl 36, 2 Tereshkovoi Str,вул. Терешкової 2, кв. 36 Odessa, 65080, Ukraineмоб.:+38 (067) 273-93-59 mob:+38 (067) 273-93-59Кераміка. Ceramics.Кераміка під ангобами, вощіння, I have been engaging ceramics sinceпалеровка. Навчався у різних май- 15 years.стрів займається 15 років.http://danubiangarland.com/ 119
  • список учасників ДАВИДОВА НІНА (МИРОСЛАВА) СЕРГІЇВНА….........................36 ДЕКІНА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА….......................37АВРАМЕНКО ІЛОНА МИКОЛАЇВНА…..........14 ДЕЛІ ОЛЕНА ІВАНІВНА….............................38АЛЕКСАНДРОВА ДІАНА ВІКТОРІВНА….......15 ДЕМІДОВА ЗОЯ СЕМЕНІВНА…...................39АНДРІЄШ ВІРА СЕРГІЇВНА….......................16 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ» АРТ-СТУДІЯ…......................39АНТІПОВА ГАННА ОЛЕКСАНДРІВНА….........16 ДЗЮБЕНКО ІГОР РАФАІЛОВИЧ…...............41АРГАТЮК ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА…...............17 ДІДІЧЕНКО НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА…............42«АРТ-АВОСЬКА» МАЙСТЕРНЯ…..................18 ДругБо….....................................................42АРТ-СТУДІЯ «ІРИНА»…................................19 ДЛУГОБОРСЬКАБАЛАЄСКУЛ ОКСАНА ВIКТОРIВНА…..........20 ВІОЛЕТТА ОЛЕКСАНДРІВНА...................…..43БОНДАР ЄВГЕНІЯ МАТВІЇВНА….................20 ДУГЕР ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ….....................44БІДА ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА….........................21 ЄФРЕМОВА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА…...........45БОРЩ РАЇСА ОЛЕКСІЇВНА….......................22 ЖУКОВИ ОЛЬГА ТА МИХАЙЛО...............…..45БУЗЬКО ГАЛИНА ІВАНІВНА….....................23 ЗАБОРА ВІРА ПЕТРІВНА…...........................46БУЦА ПАУЛ…..............................................24 ЗАЛУГОВСЬКА ЛЮБОВ ОЛЕКСІЇВНА….......48БУДУРАЦЬКА НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА…........25 ЗАПАРІНА ОЛЬГА В’ЯЧЕСЛАВІВНА…..........48ВАСИЛЬЄВА-ОСАДЧУК ЗВЄРКОВА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА…................49НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА…...............................25 ЗГУРСЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА…..............50ВЕРГАНОВСЬКА ОЛЬГА БОРИСІВНА….......27 ІЛУЦА ГАЛИНА МАРТИНІВНА…...................51ВЕРГУН ЮЛІЯ ПЕТРІВНА….........................28 ІЛЬЇНА НАДІЯ ГЕНРІХІВНАВІХРЕНКО ВАСИЛЬ ХАРИТОНОВИЧ…........28 ІЛЬЇН ІВАН ОЛЕСІЙОВИЧ….........................52ВОЛКОВА ФЕДОРА ІВАНІВНА….................29 КАЛАШЕВА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА….....52ВОЛЧАНСЬКА КІМ ГЕНАДІЙ ГЕНАДІЙОВИЧ…....................54ТЕТЯНА КОСТЯНТИНІВНА…........................30 КІРЬЯНОВА ВАНДА КАЗИМИРІВНА….........54ГАЙДАРЖІ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА…...........31 КОВАЛЬЧУК ВАЛЕНТИНА ЯКІВНА…...........55ГАЛЬЧЕНКО ЛІЛІЯ ВІКТОРІВНА…..............32 КМІТ ДІАНА ВАЛЕНТИНІВНА…....................56ГАРКАВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ…..32 КОЗЛОВСЬКИЙ ПЕТРО САЗОНОВИЧ….......56ГЕРАЩЕНКО ЛІДІЯ ВАЛЕНТИНІВНА…........33 КОЛОСОВА НАТАЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА…....57ГОРШКОВА ОЛЬГА СЕРІЇВНА…...................33 КОНСТАНТІНОВА ГАННА МИХАЙЛІВНА…....57ГОЦУЛЯК ВАРВАРА ІВАНІВНА................…..35 КОТЕНКО ЛАРИСА СЕМЕНІВНА…...............59ГУДКОВА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА............…..36 120 http://danubiangarland.com/
  • КРИВИЦЬКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА…........59 ПАЛІЧ АЛЛА ПЕТРІВНА...........................….83КРОХМАЛЮК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА….......61 ПАНАМАРЧУК ІНА ДІАНА…........................83КУЛАК ОЛЕНА ІВАНІВНА…..........................62 ПЛУЖНИК-ГЛАДИР МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ…...........................84КУРСАНОВА ЛЮБОВ ІВАНІВНА…................63 ПАСІЧНА ЗОЯ СЕРГІЇВНА…........................85КУШНІР ГАЛИНА КОСТЯНТИНІВНА…..........63 ПОКОТИЛО НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА,ЛЕБЕДЕВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ…............64 ПОКОТИЛО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ..............….86МАКАРОВА ТЕТЯНА ГЕНАДІЇВНА….............65 ПОЛОВИНА-МИХАЛЬЧЕНКОМАКАРОВ, ПП.........................................…..65 ЄВГЕНІЯ ПАВЛІВНА................................….87МАКСИМ ПОТЕШНА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА….......89ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ, СПД…................66 ПРЕНКО ОЛЕКСАНДРА ІВАНІВНА…............90МАЛИХ В’ЯЧЕСЛАВ ГЕОРГІЙОВИЧ, ПТАШЕНЧУК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,МАЛИХ ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА…................66 ПТАШЕНЧУК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА.......….90МАРИЧЕЛ МОКАНУ…..................................68 РОТАРЬ ІРИНА ФЕДОРІВНА….....................91МАНЬКО ОЛЕНА АНДРІЇВНА…....................69 РУБАНСЬКА ГАННА ДМИТРІВНА............….92МАРКАР’ЯН АЛЛА ПЕТРІВНА…...................69 РЕСТОРАН ІСПАНСЬКИЙ “ARBEQUINA”…...93МАРКАР’ЯН ВОЛОДИМИР ВАРТАНОВИЧ….72 «РУКОДІЛЛЯ» ГУРТОК…..............................94МАРУЩАК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА...............….74 РУКОТВОРИ................................................95МАТІЄНКО ВІРА ГРИГОРІВНА…..................74 САРМАН СТЕЛА ЮХИМІВНА….....................96МЕЛЬНИК СІДЛЕЦЬКА НАДІЯ ІВАНІВНА…...................96В’ЯЧЕСЛАВ В’ЯЧЕСЛАВОВИЧ.................….75 СІМАНКОВА НАТАЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА…...97МІЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА….............75 СІМУЛИК НАТАЛІЯ ЙОСИПІВНА..............….97МІШКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА…...........76 СИНИЦЯ МАРІЯ ІВАНІВНА......................….98МОГИЛЬНА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА....….76 СIТАЛЬ (СИВЕЦЬ НАТАЛIЯ ВIКТОРIВНА)…..99НАДУТИК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА…........76 CКОРОБАГАТЬКО ГАННА МИХАЙЛІВНА…...99НІЦЕНКО ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА…...........77 CМОЛЯКОВА ОЛЕНА ПАВЛІВНА…............100НУЖИНА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІВНА…................77 СМЕТАНІНА КАТЕРИНА АНАНІВНА….........101НЯГУ ОЛЕНА…............................................78 СТЕПАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА.….102«ОДЕССВІТ»........................................….79 СТЕЦ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА…...............102ОДЕСЬКЕ ТЕАТРАЛЬНО-ХУДОЖНЄУЧИЛИЩЕ…................................................80 СУХОМЛІН ТЕТЯНА ПАВЛІВНА..............….103ПАВЛЮЧЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА......….82 СУЙЧМЕЗОВА НАТАЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА….....................104ПАЛАДІЙ РИММА БОРИСІВНА…................82http://danubiangarland.com/ 121
  • СУШИНСЬКА ТРАНДАФІРА ГЕОРГІЇВНА….105ТОЛПІНА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА….......105ТУКУСЕР ТЕТЯНА ІВАНІВНА.................….106ТУПЧІЙ ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ, СПД.....….107«УКРАЇНСЬКА ЛАСУНКА»РЕСТОРАН….....................................108, 109ХАРЧЕНКО ЛАРИСА...............................….110ЧЕРНІШОВА СВІТЛАНА.........................….110ЧИМШИР ЄВДОКІЯ ІВАНІВНА…................111ЧУДІНОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА…......111ШАПОШНІКОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА….113ШАШОРИНА МАРІНА МИХАЙЛІВНА….....113ШЕЛКОВА НІНА ІВАНІВНА….....................114ШИПІЛОВА ІННА…....................................115ШОЙХЕТ ЙОСИП ІСАКОВИЧ…...................115ШТЕФЕНИКЕ КРИШАН…..........................116ШТЕЛЬМАХ ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА.....….118ЕЙДЕР ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ...............….118ЮРАШ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЇВНА........….119ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ,МОСПАН ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА.........….119 122 http://danubiangarland.com/
  • list of participants GUDKOVA TETYANA ANATOLIIVNA…............36 DAVYDOVA NINA (MIROSLAVA) SERHIYIVNA......................…..36AVRAMENKO ILONA MYKOLAIVNA…............14 DEKINA OLENA SERHIYIVNA…....................37ALEKSANDROVA DIANA VICTORIVNA…........15 DELI OLENA IVANIVNA…..............................38ANDRIESH VIRA SERHIYIVNA…...................16 DEMIDOVA ZOIA SEMENIVNA…..................39ANTIPOVA ANNA OLEKSANDRIVNA…...........16 “DZHERELTSE” ART-STUDIO…....................39ARGATIUK TETYANA GRYGORIVNA…...........17 DZYUBENKOART-AVOSKA WORKSHOP….........................18 IGOR RAFAILOVICH…...................................41ART-STUDIO “IRINA”….................................19 DIDICHENKO NATALIA LEONIDIVNA…..........42BALAESKUL OKSANA VICTORIVNA…...........20 DrugBo…...........…..…..…...................42BONDAR YEVGENIA MATVYIVNA…...............20 DLUGOBORSKABIDA LUBOV SERHIYIVNA.......................…..21 VIOLETTA OLEKSANDRIVNA……..…..…........43BORSH RAISA OLEKSIIVNA…......................22 DUGER YURII GEORGYIOVYCH…..…..….......44BUZKO GALYNA IVANIVNA…........................23 EFREMOVA KATERYNA OLEGIVNA….….........45BUTA PAUL…...............................................24 ZHUKOVA OLGA, ZHUKOV MYKHAYLO….......45BUDURATSKA NATALIA VICTORIVNA.......…..25 ZABORA VIRA PETRIVNA.........................…..46VASYLEVA-OSADCHUK ZALUGOVSKA LUBOV OLEKSIIVNA…............48NATALIA VASYLIVNA…..................................25 ZAPARINA OLGA VYACHESLAVIVNA…...........48VERGANOVSKA OLGA BORYSIVNA…............27 ZVERKOVA OLENA YEVGENIVNA…...............49VERGUN YULIA PETRIVNA….........................28 ZGURSKA GALYNA VASYLIVNA……...…........50VIHRENKO VASYL KHARYTONOVYCH….........28 ILUTSA GALYNA MARTYNIVNA…...................51VOLKOVA FEDORA IVANIVNA…....................29 ILINA NADIA GENRIHIVNAVOLCHANSKA ILIN IVAN OLESIIOVYCH……..….....…..….......52TETYANA KOSTYANTYNIVNA....................…..30 KALASHEVA ULYANA VOLODYMYRIVNA…....52GAYDARZHI TETYANA MYKOLAIVNA........…..31 KIM GENADY GENADIIOVYCH……..…..….....54GALCHENKO LILIA VIKTORIVNA…................32 KIRIANOVA VANDA KAZYMYRIVNA…….......54GARKAVCHENKO KOVALCHUK VALENTYNA YAKIVNA…….........55OLEKSANDR IVANOVYCH…..........................32 KMYT DIANA VALENTYNIVNA……..…..….....56GERASHENKO LIDIA VALENTYNIVNA…........33 KOZLOVSKYI PETRO SAZONOVYCH……......56GORSHKOVA OLGA SERHIYIVNA…..............33 KOLOSOVA NATALIA KOSTYANTYNIVNA…....57GOTSULYAK VARVARA IVANIVNA…..............35 KONSTANTINOVA GANNA MYKHAILIVNA…...57http://danubiangarland.com/ 123
  • KOTENKO LARYSA SEMENIVNA..............…..59 PALADII RIMMA BORYSIVNA…...................82KRYVYTSKA TETYANA MYKHAILIVNA….........59 PALYCH ALLA PETRIVNA.........................….83KROKHMALUK NATALIA ANATOLIIVNA….....61 PANAMARCIUC INA DIANA….......................83KULAK OLENA IVANIVNA….......….......….....62 PLUZHNIK-GLADIR MYHAYLO SERHIYOVICH…...........................84KURSANOVA LUBOV IVANIVNA….................63 PASICHNA ZOIA SERHIYIVNA…...................85KUSHNIR GALYNA KOSTYANTYNIVNA….......63 POKOTILO NATALIA VALENTYNIVNA,LEBEDEV OLEKSII LEONIDOVYCH…............64 POKOTILO VASYL IVANOVYCH...................….86MAKAROVA TETYANA GENADIIVNA…...........65 POLOVYNA-MYHALCHENKOMAKAROV, PRIVATE ENTREPRENEUR….......65 YEVGENIA PAVLIVNA….................................87MAKSYM VALENTYN GRYGOROVYCH….......66 POTESHNA NADIA VOLODYMYRIVNA........….89MALYH VIACHESLAV GEORGIEVICH, PRENKO OLEKSANDRA IVANIVNA….............90MALYH LARYSA MYKOLAIVNA……….………..66 PTASHENCHUK SERHIY OLEKSANDROVYCHMARICEL MOCANU….….……….….…….…….68 PTASHENCHUK SVITLANA VICTORIVNA….....90MANKO OLENA ANDRIIVNA….……..….……..69 ROTAR IRYNA FEDORIVNA…........................91MARKARYAN ALLA PETRIVNA…….……........69 RUBANSKA GANNA DMYTRIVNA..............….92MARKARYAN ISPANIAN RESTOURANT ARBEQUINA.......….93VOLODYMYR VARTANOVYCH…….……….......72 “RUKODILLYA” CIRCLE…..............................94MARUSCHAK OKSANA VITALIVNA….............74 RUKOTVORY…...........................................95MATIENKO VIRA GRYGORIVNA…….……........74 SARMAN STELA YUHYMIVNA…....................96MELNYK VIACHESLAV VIACHESLAVOVYCH...75 SIDLETSKA NADIA IVANIVNA…....................96MILENKO VALENTYNA IVANIVNA.............….75 SIMANKOVA NATALIA KOSTYANTYNIVNA….97MISHKO OKSANA OLEKSANDRIVNA….........76 SIMULYK NATALIA YOSYPIVNA…..................97MOGYLNA LUDMYLA MYKOLAIVNA.........….76 SYNYTSIA MARIA IVANIVNA….....................98NADUTYK VALENTYNA OLEKSIIVNA…..........76 SITAL (SIWETS NATALIA VIKTORIVNA).....….99NITSENKO LUDMYLA VICTORIVNA…...........77 SCOROBOGATKO GANNA MYKHAILIVNA…..99NUZHINA NATALIA YEVGENIVNA..............….77 SMOLYAKOVA OLENA PAVLIVNA….............100NYAGU OLENA…….……….……….…….........78 SMETANINA KATERYNA ANANIVNA…........101ODESSVIT…….……….……….……................79 STEPANOVA OLENA OLEKSANDRIVNA…..102ODESSA THEATER AND STETS OLGA OLEKSANDRIVNA…..............102ART COLLEGE…...........................................80 SUHOMLYN TETYANA PAVLIVNA.............….103PAVLUCHENKO TETYANA VICTORIVNA….....82 SUICHMEZOVA 124 http://danubiangarland.com/
  • NATALIA KOSTYANTYNIVNA….....................104SUSHYNSKA TRANDAFIRA GEORGIIVNA….105TOLPYNA OLGA VLADYMYRIVNA….............105TUKUSER TETYANA IVANIVNA….................106TUPCHIY IVAN TYMOFIYOVYCH…................107UKRAIINSKA LASUNKARESTAURANT…..................................108, 109KHARCHENKO LARYSA…...........................110CHERNYSHOVA SVITLANA......................….110CHIMSHYR EVDOKIA IVANIVNA…..............111CHUDINOVA OLGA OLEKSANDRIVNA…......111SHAPOSHNIKOVATETYANA MYKOLAIVNA…...........................113SHASHORINAMARYNA MYKHAILIVNA…..........................113SHELKOVA NINA IVANIVNA….....................114SHYPILOVA INNA…....................................115SHOIHET YOSYP ISAKOVYCH................….115STEFANICA CRISAN…................................116SHTELMAKH VALENTYNA SERHIYIVNA…...118EYDER DMITRY YEVGENOVYCH….............118YURASH VALENTYNA VASYLIVNA…..........119YATSENKO VOLODYMYR BORYSOVYCH,MOSPAN VICTORIA MYKOLAIVNA…............119http://danubiangarland.com/ 125
  • 126 http://danubiangarland.com/
  • Спільні кордони. Спільні рішення. www.ro-ua-md.net Спільна Операційна Програма Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013, фінансується ЄвропейськимСоюзом через Європейський Інструмент Сусідства та Партнер-ства і співфінансується країнами, які беруть участь у Програмі. міжнародний ЕТНІЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ MIS ETS Code 958 7-9 жовтня, Одеса, Морвокзал За підтримки Одеської обласної державної адміністрації“Європейський Союз складається з 27 країн-членів, які вирішили поступово Ця публікація здійснена за підтримки Європейського Союзу.об’єднати свої знання, ресурси, та долі. Спільно, протягом 50 років, вони За зміст даної публікації несе власну відповідальністьзбудували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи ГО “Агентство Регіонального розвитку” і вона ні в я кому разі культурне різноманіття, терпимість та свободу особистості. не може сприйматися як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Спільної Операційної Прог-Європейський Союз прагне поділитися своїми досягненнями та цінностями рами Румунія-Україна-Республіка Молдова 2007-2013. з країнами та народами за його межами”. Європейська Комісія є органом виконавчої влади ЄС.http://danubiangarland.com/ 127
  • Common borders. Common solutions. www.ro-ua-md.netThe Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic ofMoldova 2007-2013 is financed by the European Union throughthe European Neighborhood and Partnership Instrument and co- financed by the participating countries in the programme. INTERNATIONAL ETHNIC FESTIVAL MIS ETS Code 958 October, 7-9, Odessa, Sea Port Under assistance of Odessa Regional State AdministrationThe European Union is made up of 27 Member States who have decided to This publication has been produced with the assistance of thegradually link together their know-how, resources and destinies. Together, European Union. The contents of this publication are the soleduring a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, responsibility of Agency of Regional Development and can indemocracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, no way be taken to reflect the views of the European Union or tolerance and individual freedoms. of the Romania-Ukraine-Republic of Moldova Joint Operational Programme 2007-2013 management structures.The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders. The European Commission is the EU’s executive body. 128 http://danubiangarland.com/