PAT

769 views

Published on

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL EXPLORADOR ANDRÉS

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
769
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
255
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PAT

 1. 1. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 46017602 CEIP EXPLORADOR ANDRÉSAprovat pel Consell Escolar el 13 d’abril de 2011
 2. 2. ÍNDEX1. MARC LEGISLATIU................................................................................................... 32. JUSTIFICACIÓ.............................................................................................................83. EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL................................................................................. 10 3.1. OBJECTIUS......................................................................................................... 10 3.2. ÀMBITS DINTERVENCIÓ................................................................................104. LACCIÓ TUTORIAL.................................................................................................12 4.1. OBJECTIUS......................................................................................................... 12 4.2. FUNCIONS DEL TUTOR................................................................................... 13 4.2.1. EN RELACIÓ AMB LALUMNAT............................................................. 13 4.2.2. EN RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA............................................................. 14 4.2.3. EN RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT...................................................14 4.3. ACCIÓ TUTORIAL I COMPETÈNCIES........................................................... 15 4.3.1. EDUCACIÓ INFANTIL............................................................................... 15 4.3.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA..............................................................................16 4.4. ACTUACIONS.................................................................................................... 19 4.4.1. ETAPA INFANTIL.......................................................................................19 .4.4.2. ETAPA PRIMÀRIA.....................................................................................235. AVALUACIÓ............................................................................................................. 27 5.1. OBJECTIUS......................................................................................................... 27 5.2. CARACTERÍSTIQUES....................................................................................... 27 5.3. ASPECTES A AVALUAR. INDICADORS........................................................286. ANNEXES...................................................................................................................30 6.1. ANNEX 1. INDICADORS DE COMPETÈNCIES.............................................30 6.2. ANNEX 2. INDICADORS D’ACTUACIONS....................................................33 6.3. ANNEX 3. INDICADORS DE L’AVALUACIÓ DEL PAT. ............................ 36 6.4. ANNEX 4. PROPOSTA DE PUNTS A TRACTAR EN LES REUNIONS AMB LES FAMÍLIES...........................................................................................................38 2
 3. 3. 1. MARC LEGISLATIU. • Reial Decret 82/1996 de 26 de gener pel que s’aprova el Reglament Orgànic de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària (BOE de 20-02-96), que després es concretarà en la Comunitat Valenciana en el Decret 233/1997. • Decreto 233/1997, de 2 de setembre, del Govern Valencià, pel que s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació Primària. (DOGV de 08-09-97) o Títol IV, capítol III, l’article 83 assenyala, entre altres, aquesta atribució a la comissió de coordinació pedagògica: “Coordinar les activitats d’orientació dirigides a l’alumnat del centre”. o Títol IV, capítol IV, article 84: “1. La tutoria i l’orientació de l’alumnat formarà part de la funció docent. 2. Cada grup d’alumnes tindrà un professor o professora tutor. Podrà ser professor o professora tutor qui impartisca diverses àrees del currículum. 3. El professor o professora tutor serà designat pel director o directora, a proposta del cap o de la cap d’estudis, d’acord amb els criteris establits pel claustre.” o Títol IV, capítol IV, article 85: “Els professors tutors exerciran les funcions següents: 1. Dur a terme el pla d’acció tutorial establit en el projecte curricular del nivell corresponent i aprovat pel claustre. 2. Coordinar el procés d’avaluació de l’alumnat del seu grup i, al final de cada cicle de l’Educació Primària, prendre la decisió procedent sobre la promoció de l’alumnat, tenint en compte els informes dels altres professors del grup. Aquesta decisió requerirà l’audiència prèvia dels pares, mares o tutors legals quan comporte que l’alumne o l’alumna no promocione al cicle o etapa següent. 3. Si escau, adoptar amb els professors de cicle les mesures educatives complementàries o d’adaptació curricular que es consideren necessàries som a conseqüència de l’avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat. 3
 4. 4. 4. Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar en ells el desenvolupament d’actituds participatives. 5. Orientar l’alumnat en els processos d’aprenentatge. 6. Col·laborar amb el servei psicopedagògic escolar per a la consecució dels objectius establits en el pla d’acció tutorial. 7. Si escau, desenvolupar en coordinació amb el professional del servei psicopedagògic escolar i amb el mestre o mestra d’educació especial les adaptacions curriculars significatives i les mesures d’intervenció educativa per a l’alumnat amb necessitats educatives especials. 8. Informar als pares, mares o tutors legals, professorat i alumnat del grup de tot allò que els concernisca en relació amb les activitats docents i amb el procés d’ensenyament i aprenentatge dels alumnes. 9. Fomentar la cooperació educativa entre el professorat i els pares i mares o tutors legals dels alumnes. 10. Atendre i cuidar, juntament amb la resta dels professors del centre, els alumnes en els períodes d’esplai i en altres activitats no lectives. o Títol IV, capítol IV, article 86: “El cap o la cap d’estudis coordinarà els treballs dels tutors i hi mantendrà les reunions periòdiques necessàries per a això.” Amb l’entrada en vigor de la LOE el suport normatiu que recolza l’acciótutorial és ampli:• LOE Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo de 2006 (BOE de 04- 05-06). o Título I, capítulo II, artículo 18, punto 6: “En el conjunto de la etapa, la acción tutorial orientará el proceso individual y colectivo del alumnado”. o Título III, capítulo I. El artículo 91 establece las funciones del profesorado: “1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos. b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza. c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias. 4
 5. 5. d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias dentro y fura del recinto educativo, programadas por los centros. g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendiza de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas. j) La participación en la actividad general del centro. k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros. l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. 2. Los profesores realizarán las funciones expresas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo.” o En el Título V, capítulo II, artículo 121, punto 2, habla de la acción tutorial como parte del Proyecto Educativo: “Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial….”• Decret 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. (DOCV de 24- 07-2007) o Article 11, punt 1: “En l’educació primària, les tutores i els tutors han d’orientar el procés educatiu individual i col·lectiu de l’alumnat”. o Article 11, punt 2: “La tutora o el tutor coordinarà el treball del grup de professorat corresponent i mantindrà una relació permanent amb la família…” 5
 6. 6. • Decret 38/2008, de 28 de març, del Consell, pel que s’establix el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil a la Comunitat Valenciana. (DOCV de 03-04-2008) o En el punt 2.4.: “En este cicle, l’acció tutorial orientarà el procés educatiu individual i col·lectiu de l’alumnat. Per a això, cada grup o classe tindrà una mestra o un mestre especialistes en Educació Infantil que exerciran de tutora o tutor, col·laboraran, si és el cas, en la intervenció educativa del professorat que participe en l’atenció individualitzada i amb la resta de professionals que intervinguen en el diagnòstic i rehabilitació de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i mantindran una relació permanent amb les famílies per a facilitar-los la informació necessària sobre el procés educatiu de cada xiqueta i de cada xiquet. Podran ser recolzats en la seua labor docent, per mestres d’altres especialitats, quan les ensenyances impartides ho requerisquen”.• Orde de 29 de febrer de 2008, de la Conselleria d’Educació, de desplegament del reglament orgànic i funcional del departament (DOCV de 05-03-2008) o Article 5, punt 2 d): “L’ordenació de l’orientació educativa, psicopedagògica i professional i de la tutoria com a mesura d’atenció a la diversitat i com a element de coordinació de l’atenció a la diversitat en els centres educatius.”• Resolució de 29 de juny de 2010, de les direccions generals d’Ordenació i Centres Docents, d’Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i Formació Professional i de Personal, per la qual es dicten i aproven instruccions per a l’organització i el funcionament en les escoles d’Educació Infantil de Segon Cicle i col·legis d’Educació Primària per al curs 2010-2011. (DOCV de 09-07- 2010) En la Resolució està inclòs el Pla d’acció tutorial en el Projecte Educatiu i especifica el següent: o “1. Serà elaborat per la comissió de coordinació pedagògica amb l’assessorament del servei psicopedagògic escolar, o gabinet autoritzat, i s’hi establiran els criteris generals que hauran d’orientar la labor de tots els mestres tutors i mestres tutores al llarg del curs escolar. 6
 7. 7. o 2. El pla haurà de tenir en compte les característiques i la situació personal de cada alumne o alumna i la necessitat específica de suport educatiu, per a la qual cosa preveurà els criteris de coordinació dels tutors i tutores amb tots els professionals de suport del servei psicopedagògic escolar, o gabinet autoritzat.o 3. Així mateix, hauran de planificar-se les activitats dinformació i assessorament acadèmic a l’alumnat, especialment quan hagen de prendre decisions davant de distintes opcions educatives, i les que afavorisquen la màxima adaptació i participació de l’alumnat en el centre, especialment del procedent d’un altre nivell educatiu o de nou ingrés, així com les que faciliten el desenrotllament personal de l’alumne o alumna i la seua integració en el grup classe.o 4. En la planificació d’activitats s’han de preveure, igualment, aquelles que facen possible la necessària coordinació entre les famílies i el professorat.” 7
 8. 8. 2. JUSTIFICACIÓ. L’acció tutorial des del punt de vista d’una educació inclusiva, és un delselements claus per a l’educació de tot l’alumnat i una de les principals mesuresd’atenció a la diversitat, convertint-se en un important factor de qualitat educativa. S’entén la tutoria com un procés continu i de caràcter preventiu. El conjuntd’actuacions que subjacen a l’acció tutorial no deu ser solucions que posen remei aproblemes puntuals. L’acció tutorial es concep com un conjunt d’actuacionsplanificades que donaran resposta a necessitats detectades, amb la finalitat d’evitarl’aparició de dificultats i promoure una educació de qualitat per a tot l’alumnat. La tutoria és un element inherent a la funció docent i al currículum. Elscontinguts curriculars desenvolupats a l’aula, les formes d’avaluar, el tractamentdonat a les dificultats d’aprenentatge, les relacions entre el professor i l’alumne, noa soles van a determinar els resultats acadèmics, van a configurar, a més, el fonsd’experiències a partir del qual l’alumne construeix el seu autoconcepte, elabora lesseues expectatives, percep les seues limitacions i afronta el seu desenvolupamentpersonal i el seu projecte de vida en un marc social. La personalització dels processos d’ensenyament i aprenentatge, l’atencióindividualitzada a les necessitats educatives especials, la preocupació per les circumstànciespersonals, el recolzament davant la presa de decisions sobre el futur, la connexió amb lafamília i el seu entorn i, en general, el tracte particular que s’estableix entre el professor il’alumne contribuïxen que les experiències escolars i extraescolars puguen ser integradesprogressivament, convertint-se en elements de referència de projectes de vida cada vegadamés autònoms. L’acció tutorial compet a tot el professorat, a l’equip docent i a la institució escolar enel seu conjunt. Fa falta integrar-la en la funció docent amb criteris de corresponsabilitat entermes d’un comprimís col·lectiu amb leducació i orientació de l’alumnat. El pla d’acció tutorial és el marc on s’especifiquen els criteris per a l’organització, leslínies prioritàries de funcionament i les activitats dirigides a l’acció tutorial. Està orientat capa l’alumnat, les famílies i equips docents, intervenint a més altres professionals: SPE,treballadors socials, etc. I és un instrument indispensable i necessari per a la consecució delsobjectius del Projecte Educatiu del centre. 8
 9. 9. En definitiva, el PAT:• Afavoreix la participació de l’alumnat realitzant el seguiment personalitzat d’aprenentatge.• Estableix mesures per a mantindre una comunicació fluida amb les famílies.• Assegura la coherència educativa en el desenvolupament de les programacions del professorat d’un grup, determinant procediments de coordinació que permeten l’adopció d’acords sobre l’avaluació i sobre les mesures que han de posar-se en marxa per a donar respostes a les necessitats educatives.Lacció tutorial:• Suposa una activitat planificada.• Suposa realitzar una actuació de prevenció de situacions problemàtiques, per la qual cosa serà necessari una intervenció prèvia, és a dir, tindrà un caràcter proactiu.• Cal considerar-la com un sistema, que s’ha de centrar no a soles en l’alumne, sinó també en la resta dels agents implicats (professorat, famílies, etc).• Ha d’estar integrada en el currículum formant part de les diferents àrees que el conformen.• Fa referència a un procés de cooperació i coordinació per part dels implicats.• Ha destar dirigida al col·lectiu i a tots els nivells, és a dir, es tracta d’aconseguir un desenvolupament integral de la persona.• Suposa que la intervenció no es limitarà al subjecte, sinó en tant que aquest és membre d’una realitat social, la intervenció també abastarà al medi en el qual està immers. 9
 10. 10. 3. EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. El PAT forma part del projecte educatiu de centre i és el marc en què s’especifiquenels criteris i procediments per a l’organització i funcionament de l’acció tutorial en el centre.Està elaborat per la comissió de coordinació pedagògica amb l’assessorament del servicipsicopedagògic. El Pla d’Acció Tutorial és un document: • Consensuat. Ha sigut acordat per tots els que participen en l’acció tutorial. • Contextualitzat. Té en compte al centre i respon a les característiques del nostre alumnat i professorat. • Viable. És un pla d’acció amb objectius factibles. • Flexible. Obert als canvis; es revisarà i actualitzarà en funció de l’avaluació. • Global. Contempla tots els sectors educatius.3.1. OBJECTIUS. • Detectar les necessitats en el camp d’acció tutorial, com a punt de partida. • Prioritzar i prendre decisions relatives a l’acció tutorial. • Establir el pla concret de treball: fixació d’objectius, temporalització, recursos, responsabilitats i avaluació • Assegura la metodologia educativa en el desenrotllament de les programacions de l’equip docent, determinant procediments de coordinació que permeten l’adopció d’acords sobre les mesures que han de posar-se en marxa per a donar resposta a les necessitats detectades i la seua avaluació. • Possibilitar l’actualització permanent, establint nous objectius, estratègies i metodologia. • Afavorir la participació de l’alumnat realitzant el seguiment personalitzat del procés d’aprenentatge. • Concretar mesures per a mantindre una comunicació fluida amb les famílies.3.2. ÀMBITS DINTERVENCIÓ. El pla dacció tutorial arreplega la diversitat de tasques que desenrotlla el tutor en laseua acció de seguiment i suport de lalumnat en el procés daprenentatge, creixement imaduració personal. Esta tasca es desenrotlla en tres àmbits dactuació clarament definits:
 11. 11. • Àmbit 1: Accions a desenrotllar directament amb lalumnat tant en situació grupal com a nivell individual. El tutor és responsable del seguiment integral del seu alumnat i del suport necessari perquè cada un dells puga arribar a la construcció del seu projecte personal. Dins deste àmbit subiquen les accions desenrotllades a nivell grupal com la tutoria a nivell daula i les sessions davaluació; així com les accions desenrotllades a nivell individual com les entrevistes amb lalumnat, la mediació en els conflictos, la presa de decisions, etc.• Àmbit 2: Accions a desenrotllar amb el professorat a nivell individual i com a part de lequip docent. El tutor és el coordinador de lequip docent, és a dir, és el responsable de la coordinació de les accions de tot el professorat que participa amb la seua acció educativa en el mateix grup dalumnes. Dins deste àmbit, subiquen intervencions grupals com la coordinació de les reunions dequips docents, de les sessions davaluació, etc., i accions individuals amb cada un dels membres de lequip docent com el diàleg sobre situacions individuals o grupals de lalumnat de la seua classe, etc.• Àmbit 3: Accions a desenrotllar amb les famílies i/o responsables legals de lalumnat així com altres agents socials. Este àmbit és fonamental si es vol prestar un suport i fer un seguiment adequat de lalumnat. És necessari que el tutor realitze una coordinació de la intervenció educativa amb les famílies i altres agents socials que intervenen de forma explícita en el procés daprenentatge i orientació de lalumnat: membres del SPE, servicis socials, etc El tutor desenrotllarà accions amb les famílies i agents socials, com les reunions en gran grup al llarg del curs; i les coordinacions amb institucions i associacions de servicis socials, educatius, de temps lliure, dabsentisme, etc. Així mateix realitzarà una coordinació i seguiment individual sistemàtic a través dentrevistes i reunions amb les famílies, a fi dassegurar una unitat en les intervencions de lalumnat. 11
 12. 12. 4. LACCIÓ TUTORIAL. Lacció tutorial forma part de lensenyança, està present en tota la vida del centre, éstasca de tot el professorat i es sistematitza i explicita en el PAT. La finalitat de lacció tutorial és que lalumnat es conega i saccepte, millore el seuprocés de socialització, aprenga a decidir, a resoldre els seus problemes daprenentatge i sesenta protagonista del seu propi projecte personal i professional. Lúltim nivell de concreció de lacció tutorial ho definix el tutor, dacord amb lescaracterístiques i necessitats del seu grup dalumnes.4.1. OBJECTIUS. Lalumnat és leix del treball docent. Cada persona té les seues peculiaritats, és únicai irrepetible. La resposta educativa no és uniforme, lensenyança sadequarà a lescaracterístiques de lalumnat, la qual cosa suposa un coneixement d’ell, el seu seguimentpersonalitzat i lestabliment de dexpectatives favorables que propicien una exigènciarealista.1. Propiciar el coneixement de les característiques pròpies de lalumnat, assumint que cadaalumne és únic. El tutor utilitzarà diferents mitjans per a conèixer lalumnat, detectar lesseues motivacions, les seues aspiracions i els seus coneixements previs.2. Realitzar un seguiment personalitzat de lalumnat amb un enfocament preventiu que evite,en tant que siga possible, laparició de disfuncions i desajustos, no sols en els aspectesacadèmics i intel·lectuals.3. Adequar les programacions, lensenyament i lavaluació a la diversitat de lalumnat. Lesmetodologies han de propiciar laprenentatge personal i lavaluació ha de ser sensible a lesformes peculiars de dur a terme laprenentatge.4. Potenciar la coordinació del professorat que impartix lensenyança al mateix grupdalumnes, a fi dunificar criteris i pautes dacció. Lacció tutorial ha de ser tasca compartidaper tot lequip docent. Correspon al tutor realitzar un seguiment més individualitzat icoordinar al professorat que intervé en el seu grup.5. Implicar les famílies en leducació dels alumnes per a unificar criteris i pautes educativesque redunden en una major coherència entre centre i família. No es tracta únicament detraspassar informació, sinó de generar un context de col·laboració en què els valors, lesactituds i actuacions convergisquen duna manera coherent. 12
 13. 13. 6. Coordinar recursos per a atendre a les necessitats de lalumnat buscant lacomplementarietat de perspectives dels distints professionals que intervinguen. En algunscasos la intervenció del tutor i de lequip docent serà suficient per a donar resposta a lesnecessitats de lalumne, però en altres serà necessària la intervenció daltres especialistes,com el psicopedagog, la logopeda, etc. En estos casos, cal buscar la coordinació entre totsells procurant una visió global de les necessitats de lalumnat.7. Atendre lalumnat que presente necessitats educatives especials, buscant loptimitzaciódels recursos i la seua màxima inclusió, tasca en què s’ha dimplicar tot el centre.8. Propiciar un clima de classe adequat per a la convivència i el treball escolar buscantlacceptació de tot lalumnat. És objectiu de lacció tutorial aconseguir que el grup funcioneduna manera cohesionada. El clima de la classe té una gran importància i repercussió en elprogrés del grup i de cada alumne, augmentant lautoestima, la responsabilitat, lestudi,lautonomia, la col·laboració solidària i lafany de superació.9. Afavorir el pas de lalumnat dun cicle a un altre i duna etapa educativa a la següent. Hiha certs moments en què ha de potenciar-se lacció tutorial de lalumnat. El canvi deprofessorat, de currículum, que progressivament es fa més exigent; el canvi de companys,en alguns casos, aconsella una acció tutorial intensiva.10. Mediar en situacions de conflicte entre lalumnat, o amb el professorat o família, buscantuna eixida a la situació, evitant actituds autoritàries. La mediació forma part de les funcionsdel tutor, que ha de tindre unes habilitats bàsiques que inclouen la capacitat descolta,lempatia i la creença en la búsqueda de solucions assumides.11. Canalitzar la participació daquelles entitats públiques o privades que col·laboren en elprocés descolarització i atenció educativa a aquell alumnat que procedix de contextos socialso culturals marginats.4.2. FUNCIONS DEL TUTOR.4.2.1. EN RELACIÓ AMB LALUMNAT. • Atendre les dificultats daprenentatge de lalumnat, procedint a ladaptació del currículum. • Facilitar la inclusió de lalumnat en el grup i fomentar la seua participació en les activitats del centre. • Orientar i assessorar lalumnat sobre les seues possibilitats educatives. • Canalitzar els problemes i inquietuds de lalumnat. 13
 14. 14. • Informar a les famílies, professorat i alumnat de tot allò que els concernisca. • Recolzar i reforçar lalumnat des del punt de vista socioafectiu motivant-li en laprenentatge i plantejant-li reptes cognitius que se situen dins de les seues possibilitats. • Sol·licitar lassessorament del psicopedagog quan un problema ho requerisca.4.2.2. EN RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA. • Informar a les famílies de tot allò en relació amb les activitats docents i rendiment acadèmic. • Informar les famílies sobre els continguts mínims del cicle • Facilitar la cooperació educativa entre el professorat i les famílies de lalumnat. • Contribuir a una adequada relació i interacció entre els distints integrants de la comunitat educativa, assumint el paper de mediació davant dels conflictes que puguen plantejar-se. • Assessorar sobre els models dintervenció educativa. • Informar sobre actituds de lalumne davant del treball, companys i adults. • Sol·licitar informació de les famílies. • Orientar possibles canvis i suggerir millores. • Facilitar entrevistes amb altres professors. • Estimular projectes dactuació conjunts amb objectius unificats.4.2.3. EN RELACIÓ AMB EL PROFESSORAT. • Participar en l’elaboració del PAT i en les activitats dacció tutorial, davall la coordinació del cap destudis. • Coordinar el procés davaluació de lalumnat del seu grup. • Col·laborar amb el servici psicopedagògic escolar. • Coordinar la intervenció educativa des dels distints nivells de concreció curricular. • Facilitar el coneixement de lalumnat tant a nivell individual com grupal. • Valorar les característiques i necessitats de lalumnat. • Realitzar el seguiment del procés ensenyament-aprenentatge de lalumnat. • Traspassar la informació del grup de lalumnat al seu nou tutor tant en el pas de cicle com en el canvi detapa. • Coordinar-se amb el servici psicopedagògic i, si és el cas, el professor de pedagogia terapèutica per a donar una resposta educativa ajustada a les necessitats educatives especials de lalumnat. 14
 15. 15. 4.3. ACCIÓ TUTORIAL I COMPETÈNCIES.4.3.1. EDUCACIÓ INFANTIL. En educació infantil no es parla explícitament de competències; no obstant estanimplícites en els continguts, en el plantejament de lenfocament metodològic i en la pròpiapràctica educativa. Estem treballant per a formar persones capaces en els diferents àmbitsque conformen la personalitat de lalumnat. A més, podem considerar que les competènciesbàsiques en esta etapa poden abordar-se des de dos punts de vista no excloents, ambcaràcter essencial, al pretendre desenrotllar en lalumnat les habilitats i destreses quesesperen dels alumnes desta edat; i amb caràcter extrínsec, a lenfocar-les com apreparació cap a leducació primària.A, • LA COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA Es treballa de forma pionera en leducació infantil. Després de lentorn familiar, leducació infantil és el primer contacte que té lalumnat amb altres iguals i on reaprén que hi ha altres interessos presentes, a més dels els nostres propis. És ací on comença una socialització més estructurada, on les pautes dinteracció que ha aprés en lentorn familiar es reforcen. Família i docents treballen conjuntament perquè els xiquets arriben a ser persones competents, assumint actituds i valors per a la convivència en una societat democràtica, plural i participativa. • LA COMPETÈNCIA DAPRENDRE A APRENDRE. Està presente en tot el sistema educatiu i al llarg de tota la vida. Aprendre és ser capaç de canviar la conducta com a fruit de lexperiència, permetent a lindividu adaptar- se a noves situacions ambientals i socials. Podem planificar activitats significatives, motivadores per a estes edats, que exigisquen la implicació de lalumnat i potencien el desenrotllament dhabilitats cognitives i la pràctica dhabilitats i destreses. Al començar a treballar esta competència en educació infantil, hem de ser conscients que mai sacaba el seu aprenentatge. Activitats que insten a observar, explorar, manipular, qüestionar, etc , portaran a lalumnat a una permanent disposició. dapren • LA COMPETÈNCIA EN AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL Té una clara correlació amb làrea de coneixement de si mateix i autonomia personal. Encara que es treballa en tota lensenyança obligatòria, només disposa duna àrea específica en educació infantil, la qual cosa és lògic si considera-vos que en esta etapa han dassentar-se les bases perquè lalumnat vaja progressant des de la dependència cap a lautonomia, al mateix temps que sinicia en la responsabilitat. Des que inicia la seua escolaritat és una constant el desenrotllament desta competència, motivant-li en la seua creativitat, ajudant-li a reconéixer les seues possibilitats i limitacions, acostumant-li a valdres per si mateix, etc. 15
 16. 16. ÀREES COMPETÈNCIES INDICADORS DAVALUACIÓ -Comprén i expressa pensaments, LOSLENGUAJES: sentiments i fets de forma oral, amb una COMUNICACIÓ I SOCIAL I CIUTADANA actitud oberta a lentorn REPRESENTACIÓ -Usa la comunicació per a enriquir la seua autoestima -Té desitjos de conéixer coses noves, explorar, manipular, indagar, ser curiós, APRENDRE A observar, fer preguntes. EL MEDI FÍSIC, APRENDRE -Sha iniciat en activitats que requerisquen NATURAL, SOCIAL I lexercici de la memòria, atenció, expressió, CULTURAL comprensió, raonament i concentració. -Ha adquirit coneixements i habilitats AUTONOMIA I instrumentals que li permeten ser cada dia INICIATIVA PERSONAL més autònom -Demana ajuda quan la necessita. -Té iniciativa i creativitat en les activitats. -Expressa idees i emocions amb espontaneïtat. -Reconeix errors i assumix responsabilitats. EL CONEIXEMENT DE -Propicia experiències i activitats en què SI MATEIX I AUTONOMIA I puga exercir la seua autonomia i llibertat. AUTONOMIA INICIATIVA PERSONAL -Sha iniciat en el treball en equip, la PERSONAL cooperació i el sentit crític. -És constant en laprenentatge i tasques que emprén. -Interpreta i accepta les normes de convivència.4.3.2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA. Lacció tutorial és un procés dajuda continu i sistemàtic, inserit en lactivitat educativa,lobjectiu del qual és contribuir a ladquisició de les competències bàsiques per part delalumnat. La construcció de les competències bàsiques saborda duna manerainterdisciplinària, globalitzada. Des de la tutoria es treballaran algunes delles de forma mésespecífica: la competència daprendre a aprendre, la competència dautonomia i iniciativapersonal i la competència social i ciutadana. • LA COMPETÈNCIA DAPRENDRE A APRENDRE. Es definix com lhabilitat per a iniciar laprenentatge i ser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més autònoma dacord amb els propis objectius i necessitats. Significa ser conscient del que se sap i del que és necessari aprendre. Tindre consciència de com un aprèn, descriure els mecanismes que utilitza. Pressuposa organitzar el propi aprenentatge, gestionar el temps i la informació. Aprendre a aprendre consisteix essencialment en saber aprofitar les pròpies experiències, adoptant una actitud crítica en relació amb la manera com es perceben i es resolen els problemes, sent capaç danalitzar el propi comportament, identificar les fonts possibles dels problemes i aprofitar activament estes observacions. 16
 17. 17. • LA COMPETÈNCIA DAUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL. Està relacionada amb la creativitat, la innovació, lassumpció de riscos, lhabilitat per a planificar i gestionar projectes. Esta competència daprendre a emprendre suposa ser capaç dimaginar, emprendre, desenrotllar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius com la creativitat, confiança, responsabilitat i sentit crític amb un mateix. Pressuposa la capacitat danàlisi de les situacions, valoració de les alternatives i lelecció de la més adequada per a actuar sobre ella i aconseguir lobjectiu proposat. • LA COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA. Les competències interpersonals, interculturals, socials i cíviques arrepleguen totes les formes de comportament que preparen les persones per a participar duna manera eficaç i constructiva en la vida social i professional, especialment en societats cada vegada més diversificades i, si és el cas, per a resoldre conflictes i/o fer front a situacions conflictives. Una clau del desenrotllament de la competència social i ciutadana, associada a leix referencial daprendre a viure junts, és la creació de situacions dinterés comú, que requerixen col·laboració, discussió o crítica de qüestions socials o acadèmiques i normes de convivència. La integració activa de tots els membres de la classe, lacceptació de les diferències existents en lescola o la inclusió del nou alumnat en el grup són situacions que poden ajudar al desenrotllament desta competència. La tutoria, a més de treballar el desenrotllament destes competències de forma mésintencionada té la funció de coordinar, dinamitzar i crear sinergies en aquelles competèncieseducatives que són comuns a totes les àrees, col·laborant amb tots els agents implicats en lacomunitat educativa. 17
 18. 18. COMPETÈNCIES OBJECTIUS INDICADORS DAVALUACIÓCOMPETÈNCIA Prendre consciència - Expressa la seua postura davant deSOCIAL I davant de situacions situacions dinjustícia o falta de respecte dels dretsCIUTADANA socials dinjustícia o del xiquet. violència, reconeixent i - Té gestos solidaris davant de necessitats respectant la pluralitat, del seu entorn pròxim. perquè el seu - Manifesta el seu desig dajuda i suport comportament responga futur davant de necessitats socials. als valors de justícia, - Valora i mostra interés per la riquesa de igualtat, pau i solidaritat les diverses cultures. en una societat - Es dirigix correctament als altres. intercultural. Analitzar amb criteri - Identifica situacions conflictives de la vida experiències i situacions quotidiana. de conflicte de la vida - Pren postura personal davant de quotidiana, valorant situacions conflictives que sorgixen en laula. alternatives per a - Opina davant desdeveniments i prendre decisions amb problemàtiques socials del moment. autonomia i respecte. - Resol de forma personal i autònoma conflictes interpersonals de la vida quotidiana. - Busca el diàleg amb els companys quan no està dacord amb quelcom. Participar en la vida de - Manifesta les seues opinions i simplica en laula, implicant-se en les les propostes del seu grup classe. activitats i decisions del - Respon a convocatòries dactivitats que es seu funcionament i promouen en el centre. respectant les normes de - Es responsabilitza de les tasques convivència per a comunes. aconseguir que el seu - Executa fins al final les tasques que es comportament siga deriven dels compromisos adquirits. responsable i respectuós. - Proposa activitats, jocs, etc. - Complix les normes de convivència.COMPETÈNCIA Reflexionar amb actitud - Inicia les tasques amb confiança en siPER A oberta sobre el seu mode mateix.APRENDRE A de desenrotllar les - Accepta la dificultat i inclús la frustració pràctiques escolars i el sense abandonar la tasca.APRENDRE seu esforç, de manera - Gaudeix davant de la tasca acabada i ben que avalue el seu feta. rendiment escolar i - Valora de forma realista el seu mode de accepte lajuda respondre a les seues obligacions. necessària, valorant el - Cuida, organitza i manté ordenats els treball ben fet. seus materials. - Realitza les tasques escolars de forma responsable i ordenada. - Prepara les tasques abans de realitzar-les. - Pregunta quan té dubtes. - Busca i selecciona informació.COMPETÈNCIA Relacionar-se amb les - Escolta els companys en els treballs enPER A persones de lentorn amb grup.LAUTONOMIA I una actitud de - Raona la seua postura en confrontacions col·laboració, descolta i de diferents plantejaments.LA INICIATIVA comunicació, perquè es - Valora laportació dels seus companys.PERSONAL valore i siga capaç de - Amb les seues aportacions, ajuda a jugar, divertir-se i avançar en les tasques comunes. treballar amb altres de - Mostra satisfacció davant del treball dels forma creativa. altres. - Participa i gaudeix en jocs amb altres. - Es comunica de forma assertiva. 18
 19. 19. Indagar en el - Formula qualitats personals amb realismeconeixement de si mateix - Reconeix la importància de lajuda delsa fi de desenrotllar una altres per al seu creixement personal.adequada autoestima i - Manifesta il·lusió i desig desforçar-se perfer front amb seguretat a aconseguir les metes que es proposa.les noves actuacions - Afronta situacions noves. - Manifesta les seues opinions amb autonomia al mateix temps que amb flexibilitat. - Expressa les seues preocupacions. - Exterioritza els seus sentiments i emocions. - Manté relacions digualtat amb els seus companys sense caure en la dominació i la dependència. 19
 20. 20. 4.4. ACTUACIONS.4.4.1. ETAPA INFANTIL. OBJECTIUS ACTIVITATS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLES RECURSOS 1. Organitzar l’acollida del nou alumnat. 1.1. Realitzar activitats d’acollida, Inici de curs i al llarg del curs Equip docent d’Infantil. al principi de curs i sempre que es matricule alumnat nou. 1.- Conéixer la personalitat de lalumnat, 1.1. Intercanviar informació amb Inici de curs. Tutor/a -Història Educativa L’ALUMNATRESPECTE A els seus interessos i grau dintegració en el les famílies per mitjà dHistòria - Quadre sobre grup, canalitzant els seus problemes i Educativa i entrevistes hàbits i normes de inquietuds i creant un clima positiu de periòdiques. convivència convivència. 1.2. Elaborar junt amb el grup les Al llarg de tot el curs. normes de convivència amb les seues conseqüències. 1.3. Treballar amb el grup el Al llarg de tot el curs. compliment de les normes i el desenvolupament de valors i actituds. 2.- Fomentar els hàbits democràtics i 2.1. Realitzar assemblees i Al llarg de tot el curs. Tutor/a -Jocs de participació. participatius de lalumnat. tutories. 3.- Avaluar el procés daprenentatge 3.1- Observació i seguiment de Al llarg de tot el curs. Tutor/a - Observació directa. les activitats i actituds de - Proves avaluatives. lalumnat. - Registre de 3.2. Arreplegar informació del conductes e curs anterior i avaluació inicial. incidències 4.- Detectar els alumnes amb nee i de 4.1. Atendre la diversitat i les Inici de curs. Tutor/a. - Solicitud d’informe compensació educativa, així com les dificultats daprenentatge posant SPE psicopedagògic carències sociofamiliars. en pràctica estratègies de reforç amb el suport del SPE. 4.2. Omplir la sol·licitud Al llarg de tot el curs. dinforme psicopedagògic sempre que es crega necessari. 5.-Controlar lassistència i puntualitat de 5.1. Portar el registre diari Al llarg de tot el curs. Tutor/a lalumnat en alguns casos concrets. dassistència i puntualitat en Cap d’Estudis casos puntuals. Famílies
 21. 21. RESPECTE A L’EQUIP DOCENT I ALTRES PROFESSIONALS 1. Coordinar i preparar el pas de l’alumnat 1.1. Reunió intercicle: equip Final i principi de curs. Tutors/es d’Infantil a la etapa primària. d’Infantil i equip del primer cicle. 2.-Coordinar les activitats del professorat 2.1. Establir un temps de Al llarg de tot el curs. Equip docent de cicle i -Currículum LOE que intervé en el grup en els àmbits de coordinació del professorat. especialistes implicats. - PGA programació i avaluació. 2.2. Programar lactivitat docent dacord amb el currículum vigent. 2.3. Coordinar i preparar les activitats a realitzar fora de laula. 2.4. Planificar i coordinar las activitats complementàries i extraescolars. 2.4. Coordinar la informació i presa de decisions de lequip Equip d’infantil. docent sobre el procés Professorat de PT. davaluació. SPE. 2.5. Coordinar les activitats de suport o reforç per a alumnat amb estes necessitats. 3.- Realitzar les tasques administratives. 3.1. Tindre actualitzats els A linici dels 3 anys i al Equip docent. - Orde davaluació expedients personals de finalitzar cicle. de E.Infantil. lalumnat. -Documentació 3.2. Elaborar els informes En cada trimestre. expedient acadèmic. individualitzats davaluació. -Butlletins 3.3. Portar el seguiment de cada Al llarg de tot el curs. informatius alumne/a. trimestrals. 4.- Coordinar amb el SPE. 4.1. Mantindre una coordinació Al llarg de tot el curs. Tutor/a. -Documents de adequada amb els professionals SPE sol·licitud del SPE en relació amb els dintervenció dalgun alumnes que ho necessiten així membre del SPE. com les famílies. 20
 22. 22. RESPECTE A LES FAMÍLIES 1. Informar les famílies del nou alumnat 1.1. Realitzar una reunió amb les Juny del curs anterior. Equip directiu respecte a la organització, normes del famílies del nou alumnat amb Equip d’Infantil centre i actituds a pendre davant l’equip directiu, equip docent i SPE l’escolarització dels seus fills/filles. SPE: • Presentació de l’equip docent. • Normes generals del centre i del servei de menjador. • Intervenció de la psicopedagoga per a orientar respecte a l’adaptació de l’alumnat a l’escola i hàbits a treballar conjuntament. • Organització de l’entrada de l’alumnat de 3 anys, segons llei. 1.2. Realitzar a continuació una reunió amb cadascú dels tutors/es en les aules per a fer les indicacions pròpies del seu curs. 2. Informar periòdicament les famílies 2.1. Entrevistar-se en setembre Inici de curs. Tutor/a. sobre l’evolució de l’alumnat. de manera individual amb les famílies de l’alumnat de 3 anys per a realitzar la “Història educativa”. 2.2. Informar trimestralment les Al llarg del curs. famílies del procés educatiu dels seus fills/filles. 2.3. Remetre trimestralment les famílies el butlletí informatiu en Al llarg del curs. que es dóna compte de l’evolució de l’alumnat. 21
 23. 23. 3. Intercambiar informació i facilitar la 3.1. Mantindre entrevistes amb Al llarg de tot el curs. Tutors/es.cooperació educativa entre el professorat i les famílies en l’horari de tutoria Famílies.les famílies. a petició del tutor/a o de la familia.4. Invita les famílies a participar i 3.1. Informar per escrit de la Al llarg de tot el curs. L’equip directiu. Programaciócolaborar en algunes de les activitats celebración d’activitats. Famílies d’activitats.complementàries que es celebrem al 3.2. Demanar la seuacentre, afavorint la convivencia de tota la col.laboració, implicant-les en laComunitat educativa. realització i participacio.5. Mantindre una coordinació amb l’AMPA. 5.1. Realitzar reunions Al llarg de tot el curs. L’equip directiu. periodiques per a coordinar les L’AMPA distintes activitats que es plantejen.6. Assessorar a les famílies respecte als 6.1. Realitzar una reunió o Al primer trimestre. SPE Dossier.jocs i joguines educatius. entregar un dossier a les famílies per a tractar el tema dels jocs i joguines educatius.7. Orientar a les famílies en algun tema 7.1. Realitzar alguna reunió Al llarg del curs SPEpuntual segon necessitats. referent a algún tema que preocupe a les famílies i/o als tutors.8. Informar a les famílies d’aquel alumnat 8.1. Realizar entrevistes en el Al llarg de tot el curs. Tutor/a. Informe deal que s’ha fet un seguiment específic. tutor/a i/o personal del SPE. SPE seguiment. 22
 24. 24. .4.4.2. ETAPA PRIMÀRIA. OBJECTIUS ACTIVITATS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLES RECURSOS 1. Facilitar la incorporació del 1.1. Donar a conèixer les Inici de curs. Tutor/a. RESPECTE A L’ALUMNAT nou alumnat al centre. instal.lacions i les normes de Al moment convivencia. d’arribada. 1.2. Realitzar activitats d’acollida al grup i centre. 1.3. Atenció individualitzada per part del tutor. 1.4. Tutorització per part del alumnat. 2. Fomentar els hàbits 2.1. Informar del Pla de Al llarg de tot el curs Tutor/a. Jocs de participació. democràtics i participatius de Convivencia i RRI. l’alumnat. 2.2. Realitzar assemblees i tutories. 2.3. Organitzar el funcionament de l’aula: normes, horaris, responsables, elecció de delegat/da. 2.4. Realitzar activitats que faciliten la cohesió del grup. 3. Avaluar el procés 3.1. Arreplegar informació del Al llarg de tot el curs Tutor/a. Observació directa. d’aprenentatge. curs anterior. Proves avaluatives. 3.2. Fer l’avaluació inicial. Programacions 3.3. Observar i fer un didàctiques. seguiment de les activitats i Documents del centre. actituds de l’alumnat. 3.4. Informar l’alumnat del seu procés d’aprenentatge i dels criteris d’avaluació. 4. Facilitar l’orientació 4.1. Desenvolupar estratègies Al llarg de tot el curs. Equip docent. acadèmica. d’aprenentatge i tècniques d’estudi. 5. Detectar els alumnes amb 5.1. Atendre la diversitat i les Al llarg de tot el curs. Tutor/a. Solicitud d’Infome dificultats d’aprenentatge, amb dificultats d’aprenentatge, SPE. Psicopedagògic. necessitats educatives especials posant en pràctica estratègies i de compensació educativa. de reforç i adaptacions curriculars amb el suport de l’SPE. 23
 25. 25. 5.2. Omplir, si cal, sol.licitud d’informe psicopedagògic. . 6. Controlar l’assistència i 6.1. Portar el registre diari Al llarg de tot el curs. Tutor/a. Registre de puntualitat i puntualitat de l’alumnat. d’assitència i puntualitat. assitència. 6.2. Avisar a les famílies de l’alumnat amb faltes no justificades. 7. Orientar l’alumnat de 6è en 7.1. Orientar a l’alumnat de 6è Fí de curs. SPE el pas a la següent etapa. en hàbits d’estudi i en Tutor/a. l’afrontament de la nueva etapa del IES. OBJETIUS ACTIVITATS TEMPORITZACIÓ RESPONSANLES RECURSOS1.-Coordinar i preparar el pas de 1.1. Reunió intercicle per a donar Final i principi de curs. Tutors Expedients de l’alumnat.l’alumnat d’un cicle al següent. informació sobre l’alumnat i garantir Observació direceta. la continuitat metodològica en cada canvi.2.-Coordinar les activitats del 2.1. Establir un temps de Al llarg de tot el curs Equip docent de cicle i Curriculum LOEprofessorat que intervé en el grup coordinació del professorat. especialistes implicats PGAen els ambits de programació i 2.2 .Programar l’activitat docentavaluació. d’acord amb el curriculum vigent. 2.3. Coordinar i preparar les activitats a realizar fora de l’aula. 2.4. Coordina la información i presa dee decisions de l’equip docent sobre el procés d’avaluació. 2.5. Coordinar les activitats de Professorat de PT suport o reforç per l’alumnat amb nee.3.- Coordinar el procés d’avaluació 3.1. Tindre actualitzats els Al llarg de tot el curs Equip docent Ordre d’avaluació d’educaciói adoptar decisions sobre la espedients docents de l’alumnat. Primàriapromoció de l’alumnat. 3.2. Elaborar els infrormes Documentació expedient individualitzats d’avaluació. acadèmic. 3.3. Portar el seguiment de cada Bulletins informatius alumne. trimestrals 3.4. Asistir a les sessions d’avaluació. 3.5. Acordar i explicitar els criteris per a la promoció. 24
 26. 26. RESPECTE A L’EQUIP DOCENTE I ALTRES PROFESSIONALS 3.5. Adoptar les decisions de promoció, d’acord als criteris d’avaluació i promoció. 3.5. Establir els aspectes a evaluar i la seua proporció en la calificació. 4. Realitzar les tasques 4.1. Cumplimentar els expedients Al llarg del curs. Tutor/a. Expedients i informes. administratives acadèmics de l’alumnat i els informes individualitzats de cicle. 5. Coordinar amb el SPE 5.1. Mantindre una cooordinació - Al llarg de tot el curs Tutor/a i personal del Documents de sol.licitud adequada amb els professionals del SPE d’intervenció d’algun SPE en relació amb els alumnes que membre del SPE ho necessiten així com les families. Normativa a seguir a la intervenció del SPE 6. Realitzar activitats 6.1 Programar activitats Al llarg de tot el curs. Comissió de festes. PGA complementàries i extraescolars, extraescolars relacionades amb el Tutors per a treballar interdisciplinarment currículo. les competències. 6.2. Planificar les reunios de la Comissió de festes que coordine complementàries. 6.2. Programar activitats complementàries relacionades amb cadascuna de les festivitats, afavorint la convivencia dins de la Comunitat Educativa. 25
 27. 27. OBJETIUS ACTIVITATS TEMPORALITZACIÓ RESPONSABLES RECURSOSRESPECTE A LES FAMÍLIES 1. Presentar a les famílies de 1.1. Realitzar una reunió inicial amb Inici de curs L’equip directiu. Fulla informativa. l’alumnat dels diferents cicles els les famílies de l’alumnat de cadascú Equips docents. equips docents corresponents al dels cicles. curs i recordar les normes - Presentación de l’equip directiu. organitzatives del centre. - Presentació de l’equip docent. - Normes generals del centre. 2. Realitzar a continuació la primera reunió trimestral en cadascú dels tutors en la seua aula ordinària. 1.3. Anomenar un representant/e de les famílies per a una millor cooodinació tutor/a i la resta de famílies del grup. 2.- Informar periodicament les 2.1. Informar les families del procés Trimestralment. Tutor/a - Dosier per a repartir en les families sobre l’evolució dels sus educatiu dels seus fills/es (procés Equip Directiu. reunions d’inici de curs fills/es. ensenyament-aprenetatge, metodología, activitats, criteris -Bulletins informatius . d’avaluació….) per mitjà d’una trimestrasl reunió. 2.2. Remetre trimestralment les Trimestralment. families el bulletí informatiu en què es dona compte de l’evolució dels sus fills/es. Al llarg de tot el curs. 1.4. Entrevistar-se amb les famílies a sol.licitud d’ells o a instancia de la - professora 3. Intercanviar informació per a 3.1. Mantindre entrevistes amb les Al llarg de tot el curs. Tutors/es. facilitar la cooperació educativa famílies en l’horari de tutoria a Famílies. entre el professorat i les famílies. petició del tutor/a o de la familia. 4. Informar les famílies d’aquel 4.1. Reunió amb les famílies de Al llarg de tot el curs. Tutor/a alumnat del que s’ha fet un l’alumnat que s’ha fet un seguiment SPE seguiment específic. específic per part del tutor/ o de l’SPE. 5. Orientar a les famílies en 5.1. Realitzar ocasionalment reunió Al llarg del curs SPE algun tema puntual segon referent a algún tema que preocupe necessitats. a les famílies i/o als tutors. 6. Invitar les famílies a 6.1. Informar per escrit de la participar i colaborar en celebración d’activitats. algunes de les activitats 6.2. Demanar la seua col.laboració, complementàries que es implicant-les en la realització i 26
 28. 28. celebren al centre, afavorint la participacioconvivencia de tota lacomunitat educativa.7.Mantindre una coordinació 7.1. Celebrar reunions periòdiquesamb l’AMPA. per a tractar activitats que es plantejen.8. Orientar a les famílies de 8.1. Realitzar una reunió o entregar Tercer trimestre SPEl’alumnat de 6è referent a la un dossier a les famílies de l’alumnatseua etapa evolutiva i les de 6è refernt a la seua etapacaracterístiques del sistema evolutiva i al sistema educatiu deeducatiu de l’ESO. l’ESO. 27
 29. 29. 5. AVALUACIÓ. Lavaluació és part integrant del procés educatiu; és substancial al fet de posar enmarxa un programa, un pla. No consistix només a mesurar els resultats en funció delsobjectius proposats, sinó que és un mitjà per a regular tot el procés, sent un instrument queservix per a detectar necessitats, promoure el diàleg i buscar solucions. En relació al PAT, el procés avaluatiu té la finalitat dafavorir la reflexió sobre laplanificació i la pràctica tutorial. La informació obtinguda ens proporciona un feedback sobrelefectivitat de la nostra intervenció tutorial i pot ajudar a la revisió i, si és el cas, a lamodificació del pla. Lavaluació és un procés complex que requerix duna planificació,laplicació dunes estratègies i instruments darreplega dinformació.5.1. OBJECTIUS. • Conèixer com sha planificat i la seua adequació a les característiques i necessitats del context en què es desenrotlla. • Valorar els resultats en funció de la consecució dels objectius, tant dels planificats com dels no previstos. • Orientar en la presa de decisions que possibilite la introducció de canvis que permetan millorar el seu procés de realització i ajustar actuacions posteriors basant- se en criteris contrastats.5.2. CARACTERÍSTIQUES. El pla davaluació del PAT ha de contindre les decisions sobre els criteris, estratègies iinstruments necessaris, responsables, etc, per obtindre informació amb i des de tots elsagents implicats en lactivitat tutorial, amb lobjecte que en un procés de diàleg entre tots espuguen deduir quins elements i/o factors no tenen un desenrotllament òptim i, perconseqüent, cal reajustar o modificar amb les mesures oportunes per a anar cap a la ditaoptimització. El pla davaluació té les següents característiques: • Processual perquè no sols mesurem els resultats en funció dels objectius proposats, sinó que és un mitjà per a regular el procés de planificació i intervenció tutorial i, desta manera, reajustar-ho en funció de les necessitats cada moment. • Qualitatiu perquè interessa que cada implicat emeta un juí sobre el valor i la utilitat de lacció tutorial, per a millorar-la. 27
 30. 30. • Formatiu perquè la informació obtinguda pot proporcionar-nos una retroalimentació sobre lefectivitat de la nostra intervenció tutorial i ajudar en la revisió i/o modificació del PAT. • Continu perquè el pla davaluació comprèn des de la detecció de necessitats, passant per la planificació, el desenrotllament del pla en la intervencions concretes amb lalumnat i els resultats finals. • Participatiu perquè requerix la participació de tots els implicats, que són al mateix temps avaluats i avaluadors.5.3. ASPECTES A AVALUAR. INDICADORS. ASPECTES INDICADORS D’AVALUACIÓLA INTEGRACIÓ DEL PAT EN LA - Té coherència amb el projecte educatiuCULTURA I PRÀCTICA DOCENT DEL del centre.CENTRE. - S’impliquen els distints òrgans i membres de la comunitat educativa. - És complementari amb altres programes del centre. - És acceptat per part del professorat, alumnat i famílies. - S’adequa a les decisions preses referents a l’organització i l’assignació de recursos.LESTRUCTURA I PLANIFICACIÓ DEL - S’adequen els objectius i continguts a lesPAT. necessitats i característiques de la comunitat educativa. - S’especifiquen els objectius, continguts i activitats per a cada etapa i nivell. - La selecció d’activitats respon als objectius proposats. - La metodologia s’adequa a les actuacions proposades. - L’organització es valora. - Els recursos es valoren. - Hi ha coordinació i treball en equip per part dels implicats en l’elaboració del PAT. El grau de participació en l’elaboració del PAT es valora.EL DESENROTLLAMENT DE LACCIÓ - S’han realitzat les actuacionsTUTORIAL. programades. - Les activitats afavorixen la consecució dels objectius plantejats. - Els recursos utilitzats són adequats per portar a terme les actuacions. 28
 31. 31. - S’ha cumplit la temporalització. - La metodologia emprada és l’adequada. -L’alumnat ha participat activament. Hi ha hagut una realció adecuada entre les famílies i el tutor/a.LEFICÀCIA DE LACCIÓ TUTORIAL. - Grau d’èxit dels objectius programats. - Grau d’encert en el conjunt de decisions organitzatives. - Grau de motivación de les activitats. - Grau de satisfacció del professorat. - Grau de satisfacció de lalumnat. - Grau de satisfacció de les famílies. 29
 32. 32. 6. ANNEXES.6.1. ANNEX 1. INDICADORS DE COMPETÈNCIES.EDUCACIÓ INFANTIL.COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA. VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Comprén i expressa pensaments, sentiments i fets de forma oral, amb una actitud oberta a l’entorn.2. Usa la comunicació per a enriquir la seua autoestima.COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Té desitjos de conèixer coses noves, explorar, manipular, ser curiós, observar, fer preguntes.2. S’ha iniciat en activitats que requerisquen l’exercici de la memoria, atenció, expressió, comprensió, raonament iconcentració. COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL. VALORACIÓ OBSERVACIONS 1. Ha adquirit coneixements i habilitats instrumentals que li permeten ser cada cia més autònom. 2. Demana ajuda quan la necesita. 3. Té iniciativa i creativitat en les activitats. 4. Expressa idees i emocions amb espontaneïtat. 5. Reconeix errors i asumís responsabilitats. 6. Propicia experiències i activitats en què puga exercir la seua autonomia i llibertat. 7. S’ha iniciat en el treball en equip, la cooepració i el sentit cr 8. És constant en l’aprenentatge i tasques que emprén. 9. Interpreta i acepta les normes de convivencia.Claus de valoració:A: Molt acceptableB: AcceptableC: Deu millorarEDUCACIÒ PRIMÀRIA 30
 33. 33. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA. VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Formula qualitats personals amb realisme.2. Reconeix la importància de lajuda als altres per al seu creixement personal.3. Manifesta il·lusió i desig desforçar-se per aconseguir les metes que es proposa.4. Afronta situacions noves.5. Manifesta les seues opinions amb autonomia al mateix temps que flexibilitat.6. Expressa les seues preocupacions.7. Exterioritza els seus sentiments i emocions.8. Manté relacions digualtat amb els seus companys i companyes sense caure en la dominació i la dependència.9. Identifica situacions conflictives de la vida quotidiana.10. Pren postura personal davant de situacions conflictives que sorgixen en laula.11. Opina davant d’esdeveniments i problemàticas socials del moment.12. Resol de forma personal i autònoma conflictes interpersonals de la vida quotidiana.13. Busca el diàleg amb els companys quan no està dacord amb quelcom.14. Manifesta les seues opinions i simplica en les propostes del seu grup classe.15. Respon a convocatòries dactivitats que es promouen en el centre.16. Es responsabilitza de les tasques comunes.17. Executa fins al final les tasques que es deriven de compromisos adquirits.18. Proposa activitats, jocs, etc.19. Complix les normes de convivència.COMPETÈNCIA PER A APRENDRE A APRENDRE. VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Inicia les tasques amb confiança en si mateix.2. Accepta la dificultat inclús la frustració sense abandonar la tasca.3. Gaudeix davant de la tasca acabada i ben feta.4. Valora de forma realista el seu mode de respondre a les seues obligacions.5. Cuida, organitza i manté ordenats els seus materials.6. Realitza les tasques escolars de forma responsable i ordenada.7. Prepara les tasques abans de realitzar-les.8. Pregunta quan té dubtes.9. Busca i selecciona informació. 31
 34. 34. COMPETÈNCIA PER A LAUTONOMIA I LA INICIATIVA PERSONAL VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Escolta els seus companys i companyes en els treballs en grup.2. Raona la seua postura en confrontacions de diferents plantejaments.3. Valora laportació dels seus companys i companyes.4. Amb les seues aportacions, ajuda a avançar en les tasques comunes.5. Mostra satisfacció davant del treball dels altres.6. Participa i gaudeix en jocs amb altres.7. Es comunica de forma assertiva.8. Expressa la seua postura davant de situacions dinjustícia o falta de respecte dels drets dels xiquets.9. Té gestos solidaris davant de necessitats el seu entorn pròxim.10. Manifesta el seu desig dajuda i suport futur davant de necessitats socials.11. Valora i mostra interés per la riquesa de diverses cultures.12. Es dirigeix correctament als altres.Claus de valoració:A: Molt acceptableB: AcceptableC: Deu millorar 32
 35. 35. 6.2. ANNEX 2. INDICADORS D’ACTUACIONS.EDUCACIÓ INFANTILRESPECTE AL ALUMNAT. VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Es realitzen activitats d’acollida del nou alumnat.2. Es controla l’assistència i puntualitat de l’alumnat en alguns casos concrets.3. Es fa un seguiment del procès d’aprenentatge de l’alumnat, partint de la informació del curs anterior i la observaciói seguiment d’hàbits i actituds.4. S’atén a la diversitat i dificultats d’aprenentatge prenent les decisions corresponents.RESPECTE A L’EQUIP DOCENT I ALTRES PROFESSIONALS VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Hi ha coordinació entre el professorat per a intercanviar informació al finalitzar el cicle.2. Es reunixen els equips docents per a programar, coordinar i pendre decisions conuntes.3. Es realitzen les tasques administratives, omplint els documents corresponents.4. Hi ha coordinació entre el professorat i l’SPE.5. Es planifiquen les activitats complementàries i extraescolars, adequan-les als objectius que ens proponen.RESPECTE A LES FAMÍLIES VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Es realitza la reunió en les famílies de l’alumnat de 3 anys en el mes de juny, abans del curs en el que estanmatriculats.2. S’informa a les famílies periodicament sobre el procés d’ensenyament- aprenentatge, criteris d’avaluació, etc.,intercanviant informació.3. S’informa les famílies d’aquel alumnat que ha segut objecte d’un seguiment específic per part del tutor/a o de l’SPE.4. Es realitzen les activitats programades per part de l’SPE per a assessorar a l’alumnat, famílies i tutors/es. 33
 36. 36. 5. La participació de les famílies en activitats complementàries es positiva.6. Hi ha coordinació amb l’AMPA per a la realització d’algunes activitats.EDUCACIÓ PRIMÀRIA.RESPECTE AL ALUMNAT. VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Es realitzen activitats d’acollida del nou alumnat.2. Es dona a conèixer el Plà de Convivencia i RRI, organitzant el funcionament de l’aula, de manera que s’afavorisca lacohesió del grup.3. Es controla l’assistència i puntualitat de l’alumnat.4. Es fa un seguiment del procès d’aprenentatge de l’alumnat, partint de la informació del curs anterior i de’l’avaluacióinicial.5. S’orienta a l’alumnat desenvolupant estratègies d’aprenentatge i tècniques d’estudi.6. S’atén a la diversitat i dificultats d’aprenentatge prenent les decisions corresponents.7. S’orienta a l’alumnat de 6è de primària en el pas a la següent etapa en l’IES.RESPECTE A L’EQUIP DOCENT I ALTRES PROFESSIONALS VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Hi ha coordinació entre el professorat per a intercanviar informació al finalitzar el cicle.2. Es reunixen els equips docents per a programar, coordinar i pendre decisions conuntes.3. Es realitzen les sessions d’avaluació i es prenen les decisions relatives a la promoció, segons acords previamentestablerts.4. es realitzen les tasques administratives, omplint els documents corresponents.5. Hi ha coordinació entre el professorat i l’SPE.6. Es planifiquen les activitats complementàries i extraescolars, adequan-les als objectius que ens proponen.RESPECTE A LES FAMÍLIES VALORACIÓ OBSERVACIONS1. Es realitza la reunió inicial amb les famílies de l’alumnat de cada cicle i els equips docents de cada curs. 34

×