Soranos

87
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
87
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Soranos

 1. 1. TA ¶AI¢IATPIKA TOY ™øPANOY ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ K·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·È‰›·ÙÚÔ˜, ‰È‰¿ÎÙˆÚ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ I·ÙÚÈ΋˜ O ™ˆÚ·Ófi˜ Ô ∂ʤÛÈÔ˜ ¤˙ËÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ 2Ô˘ Ì. Ã. ·ÈÒÓÔ˜ Î·È ¿ÛÎËÛ ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ· Î·È ÙË ƒÒÌË. ∏Ù·Ó ÔÏ˘ÁÚ·ÊfiÙ·- ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÔϤÛıËÎ·Ó Î·È Ù· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌfiÓÔ ·fi Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ¿ÏψÓ. ∆Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ, Ô˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ¤¯ÂÈ ‰È·Ûˆ- ı› Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔÓ ¤Î·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙfi, ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «°˘Ó·ÈΛˆÓ»1 , ‰ËÏ. ¶ÂÚ› Á˘Ó·ÈΛˆÓ ·ıÒÓ, Î·È Â›Ó·È Û ٤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›·. ∆Ô ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÈÒÓˆÓ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Ô È‰Ú˘Ù‹˜ Ù˘ ª·È¢ÙÈ΋˜ Î·È °˘Ó·ÈÎÔÏÔÁ›·˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛı› fiÙÈ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÛÙËÓ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ÂͤٷÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ „ËÏ¿ÊËÛË Î·È ÙËÓ Â›ÎÚÔ˘ÛË, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿- ‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔÓ ÌÂÙˆÚÈÛÌfi Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ «Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰È· ¯ÂÈÚfi˜ Ú·ÈÛÌfiÓ ‹¯Ô˜ Ù˘Ì·Ó҉˘», °˘Ó·ÈΛˆÓ, (° 31.2) Î·È «Ìˉ¤ ‹¯ÔÓ Ù˘Ì·ÓÒ‰Ë ‹ Îχ‰ˆÓ· Á›ÓÂÛı·È ηٿ ÙÔÓ Ù˘ ¯ÂÈÚfi˜ Ú·ÈÛÌfiÓ» °˘Ó·ÈΛˆÓ «¶ÂÚ› ̇Ï˘» (° 7.2). ∂›Û˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ‰·ÎÙ˘ÏÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡2 ÛÙËÓ ÊÏÂÁÌÔÓ‹ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜, °˘Ó·ÈΛˆÓ (°, 17), Î·È ÙËÓ ‰·ÎÙ˘ÏÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÎfiÏÔ˘ ÛÙÔ «¶Â- Ú› ̇Ï˘», Î·È «¶ÂÚ› ·ÚÂÁÎϛۈ˜ Î·È ·ÔÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È ·Ó·‰ÚÔÌ‹˜ Ì‹- ÙÚ·˜», °˘Ó·ÈΛˆÓ (° 36, ° 50). ¶ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌËÓfiÚÚÔÈ· ·Ú·ÙËÚ› ÛÙÔ °˘Ó·ÈΛˆÓ (∞ 23) fiÙÈ ÂÈÛ˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÂΛӘ ÙȘ ÎÔ¤Ï˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú- ÚÂÓˆfi ÛÒÌ·, Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÓÙÏËÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ì›· ÛÔ‚·Ú‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·. ∂› ϤÔÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÔÚÈṲ̂- ÓˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ fiÚˆÓ3 : «Ì‹ÙÚ·» ÔÓÔÌ¿ÛıËΠ‰ÈfiÙÈ «Ì‹ÙËÚ ÂÛÙ› ¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ÂÍ ·˘Ù‹˜ ÁÂÓÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÌ‚Ú‡ˆÓ4 , ‹ fiÙÈ Ù·˜ ¯ԇ۷˜ ·˘Ù‹Ó ÌËÙ¤Ú·˜ ÔÈ› ‹ fiÙÈ Ì¤ÙÚÔÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ˘ ÚÔ˜ οı·ÚÛÈÓ Î·È ·fiÙÂÍÈÓ» (°˘Ó·ÈΛˆÓ ∞ 6). °È· ÙÔÓ fiÚÔ «Û‡ÏÏ˄Ș» ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ «ˆÓfiÌ·ÛÙ·È ·fi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛȘ Â›Ó·È ÙÔ˘
 2. 2. Û¤ÚÌ·ÙÔ˜» Î·È ÁÈ· ÙÔÓ fiÚÔ «Î‡ËÛȘ» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ «Î·ÏÂ›Ù·È ·Ú¿ ÙÔ Î‡- ıËÛȘ ›ӷÈ, Ù·˘Ù’ ¤ÛÙÈÓ ·fiÎÚ˘„Ș, ÙÔ Á·Ú ·ıÂÈÓ ÂÛÙÈ ÙÔ ÎÚ‡ÙÂÈÓ Î·È ÙÔ ÂÓ ÙË Ì‹ÙÚ· ‰Â Û˘ÓÂÈÏËÌ̤ÓÔÓ ÎÚ‡ÙÂÙ·È», (°˘Ó·ÈΛˆÓ ∞ 43). ¶·È‰È·ÙÚÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ™ˆÚ·Ófi ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Î·È Û ÚÔÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ¤ÚÁ·, fiˆ˜ Û ‚È‚Ï›· Ù˘ πÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘Ï- ÏÔÁ‹˜, ÛÙ· ÔÔ›· ‰È¿Û·ÚÙ· ··- ÓÙÒÓÙ·È Ù¤ÙÔȘ Ô‰ËÁ›Â˜, ÙȘ ÔÔ›- ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÌÂ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ۷Ì ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ «∆Ô ·È‰› ÛÙËÓ πÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘Ï- ÏÔÁ‹»5 . ∂›Û˘ ÛÙÔ ÔχÙÔÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ °·ÏËÓÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿Û·ÚÙ· ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·È‰›6 . ŸÌˆ˜ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÈÂÈ- Ó‹ Î·È ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ·- Ûı¤ÓÂȘ Ù˘ ‚ÚÂÊÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·ÚfiÌÔȘ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ ·È‰È·ÙÚÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÊÚÔ- ÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ··ÓÙÒÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒÓ˜ ÛÙÔ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ∂ÚÌ‹˜ Ô §fiÁÈÔ˜7 ÁÚ·Ì̤Ó˜ ·fi ÙÔÓ È·ÙÚfi ¶¤ÙÚÔ ∏‹ÙË, (1795-1861). ∆· ¶·È‰È·ÙÚÈο ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡, Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ «¶ÂÚ› Ù˘ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ÂÈÌÂÏ›·˜», ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÂΛӷ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË Ù˘ ϯÒÓ·˜, ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °˘Ó·ÈΛˆÓ µ 9-48. ∆Ô ÚÒÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¶ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚÔ˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹Ó ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÓ», ‰ËÏ. Ò˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·- ıÚ¤„Ô˘ÌÂ. √ ™ˆÚ·Ófi˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜-Ô‰ËÁ›Â˜, Ô˘ ı· ‚ÔË- ı‹ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ Ì·›Â˜ Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘. ∏ Ì·›· ı· ‰ÂÈ ÚÒÙ· ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ·Ó Â›Ó·È ·ÁfiÚÈ ‹ ÎÔÚ›ÙÛÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ «ÙÔ Â˘Ê˘¤˜», 2 ¢. K·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ ∏ ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ.
 3. 3. fiˆ˜ ÙÔ ·ÔηÏ›, ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘ Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·Ûı¤ÓÂȘ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ‚Ï¿ÙÔ˘Ó ÙÔ ¤Ì‚Ú˘Ô, ·Ó ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ, ¤Ó·ÙÔ Ì‹Ó· ‹ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‹ ÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ Ì‹Ó·. ªÂ- Ù¿ ı· ÂϤÁÍÂÈ ·Ó ÎÏ·›ÂÈ «ÌÂÙ¿ ÙfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛ‹ÎÔÓÙÔ˜», ‹ ‰ÂÓ ÎÏ·›ÂÈ ‹ ÎÏ·›- ÂÈ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ·, ·Ó Â›Ó·È ¿ÚÙÈÌÂϤ˜ Ì ˘ÁÈ‹ fiÚÁ·Ó· ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È Ì Âχ- ıÂÚ· Ù· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ÒÙˆÓ, Ù˘ ÚÈÓfi˜, ÙÔ˘ Ê¿Ú˘ÁÁÔ˜, Ù˘ Ô˘Ú‹ıÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÚˆÎÙÔ‡. ªÂÙ¿ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ Î·È ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ, ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜. ∫·È Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ηٷϋÁÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË fiÙÈ ·Ó ÔÈ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Ì ٷ ϯı¤ÓÙ· ÙfiÙ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Ó· ·Ó·ÙÚ·Ê›. √È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ Û˘ÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ÂΛӘ Ù˘ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁÔ˘ Virginia Apgar Û ۯÂÙÈÎfi ¿ÚıÚÔ Ì ٛÙÏÔ «Apgar score and Soranus of Ephesus»8 . ∂Î ÙˆÓ ¤ÓÙ ÎÚÈÙË- Ú›ˆÓ, ÂÎÙfi˜ ÂΛÓÔ˘ ÙˆÓ Î·Ú‰È·ÎÒÓ ÎÙ‡ˆÓ, Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯ÔÓ- ‰ÚÈο ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÌÔÚʛ˜ ÙÔ˘ ÓÂÔÁÓÔ‡, ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÁ΢- ÌÔÛ‡Ó˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·. ASSESSING THE NEWBORN BABY, ACCORDING TO APGAR AND SORANUS Scoring components Virginia Apgar Soranus of Ephesus Respiratory effort Absent, weak, stong Immediate and vigorous crying (ÎÏ·˘ıÌ˘Ú›˙ÂÈÓ) Reflex irritability No response, grimace, crying Proper sensitivity (Âé·ÈÛıËÛ›·) Muscle tone Limp, flexion, active motion Neither sluggish nor weak movements (ÎÈÓ‹ÛÂȘ) Colour Blue, blue and pink, pink Due appearance (Û¯‹Ì·Ù·) Heart rate Absent, below 100, over 100 - Malformations - Perfect in all parts (ôÚÙÈÔÓ) Maturity - Born at the due time (çÊÂ›ÏˆÓ Î·ÈÚfi˜) Pregnancy - In good health (àÔ΢‹Û·Û· ñÁÈÂÈÓá˜) T· ·È‰È·ÙÚÈο ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ 3
 4. 4. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ٛÙÏÔ «¶ˆ˜ ÔÌÊ·ÏÔÙÔÌËÙ¤ÔÓ», Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ‰›- ÓÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÔÌÊ·ÏÔÙÔÌ›·˜, Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi ÌfiÏȘ ÙÔ ÓÂÔÁÓfi ÁÈ· Ï›ÁÔ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ. ∏ ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÔÌÊ·Ï›Ô˘ ÏÒÚÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ‰¿ÎÙ˘Ï· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ÙÔ˘ ÓÂÔÁÓÔ‡. ª¿- ÏÈÛÙ· ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ÙÔ˘ ÏÒÚÔ˘ Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÈÎÚ‹ ÛÌ›- ÏË. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰¤ÓÂÙ·È Ô ÏÒÚÔ˜ Û ‰‡Ô ̤ÚË Î·È ÛÙË Û˘- Ó¤¯ÂÈ· Ó· ·ÔÎfiÙÂÙ·È Ô ÏÒÚÔ˜ ÂӉȿÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÚȉ¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ô- ʇÁÂÙ·È Ë ·ÈÌÔÚÚ·Á›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ·›Ì·, Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÛÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜, ÂÚȤ¯ÂÈ «·›Ì· Î·È Ó‡̷». E›Ó·È Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ È·ÙÚÒÓ, ÁÈ· ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ «Ó‡̷ÙÔ˜», Ô˘ ÂÓ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ·ÚÙËÚÈ·Îfi ·›Ì· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙ· 1791 ·ԉ›¯ıËΠ·fi ÙÔÓ §·‚Ô˘·˙Ȥ (A.L. Lavoisier, 1743-1794) fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ9 . ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶ˆ˜ ·ÔÛÌËÎÙ¤ÔÓ», Ò˜ ‰ËÏ·‰‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ı› ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ, Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· ¿ÏÏˆÓ Ï·ÒÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ Î·È ™Î‡ıˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∂ÏÏË- Ó˜, Ô˘ Û˘Ó‹ıÈ˙·Ó Ó· ‚˘ı›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ «ÂȘ „˘¯ÚfiÓ ‡‰ˆÚ» ÁÈ· Ó· ÛÎÏËÚ˘Óı›, «ÛÙÂÚÂÔÔÈ‹Ûˆ˜ ¯¿ÚÈÓ»10 . ∞Ó ˆÛÙfiÛÔ ¯ÏˆÌÈ¿ÛÂÈ Î·È ¿ıÂÈ Û·ÛÌÔ‡˜ ÙfiÙ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ó·ıÚ¤„Ô˘Ó11 . ª¿ÏÈÛÙ· Ô ™ˆÚ·Ófi˜ Ôχ ÏÔ- ÁÈο ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ Ë ‰ÔÎÈÌ·Û›·, Ô˘ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ˘Ê›ÛÙ·- Ù·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ˙ÂÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜, Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Â- ÎÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔÓ „˘¯Úfi ·¤Ú·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÏ·›ÂÈ, ÒÛÙ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÂÎı¤ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ·ÎfiÌË ‰ÔÎÈÌ·Û›·. ™˘ÓÈÛÙ¿ fiˆ˜ ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÓ· ·Û·Ï›˙Â- Ù·È ·Ï¿ÙÈ, Ô˘ ı· Â›Ó·È ÙÚÈÌ̤ÓÔ Û·Ó ¿¯ÓË, Î·È ÌÂÙ¿ Ó· Û·Ô˘Ó›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÍÂϤÓÂÙ·È Ì ¯ÏÈ·Úfi ÓÂÚfi. ∏Ù·Ó ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë fiÙÈ Ì ÙÔ ·- Ï¿ÙÈ ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ˘ÁÚ¿ ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Á›ÓÂÙ·È Ì›· Û‡ÛÊÈÍË ÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÚˆıÒÓˆÓ, ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜, ÙˆÓ ·˘ÙÈÒÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓÛÙ¿Ï·ÍË Ï·‰ÈÔ‡ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, Ô‰ËÁ›· Ô˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê›. ∂›Û˘ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ fiˆ˜ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi ‰¿ÎÙ˘ÏÔ, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ÎÔ› ÙÔ Ó‡¯È, Á›ÓÂÈ ‰·ÎÙ˘ÏÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÚˆÎÙÔ‡ ÁÈ· Ó· ÂͤÏıÔ˘Ó Ì ¢ÎÔÏ›· Ù· ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù·, Ô˘ ·Ôη- ÏÔ‡ÓÙ·È «ÌËÎÒÓÂÈÔÓ», fiÚÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰fiıËΠ·fi ÙËÓ ÔÌÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚÒ- 4 ¢. K·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘
 5. 5. Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¯˘Ìfi Ù˘ ̋ΈÓÔ˜12 . √ ™ˆÚ·Ófi˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶ˆ˜ Û·ÚÁ·ÓˆÙ¤ÔÓ» ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ Û·Ú¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ÙÔ Û·ÚÁ¿ÓˆÌ· ÙÔ˘ ‚Ú¤- ÊÔ˘˜. ™ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰È·ÙËÚ› Ì›· ̤ÛË ÁÚ·ÌÌ‹ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘Ú- ÁÔ‡ÓÙ·È ÂÚÂıÈÛÌÔ› ÛÙÔ ÙÚ˘ÊÂÚfi ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Û˘ÓÈ- ÛÙ¿ Ó· Ù· ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙȘ Ê·ÛÎȤ˜. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶ÂÚ› Ù˘ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ηٷÎϛۈ˜» ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ™ˆÚ·Ófi ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÙÚÒÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Í·ÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ. ™˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· Ó· Â›Ó·È ÌÂÙÚ›·˜ ÛÎÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ÎԛϷÓÛË ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Û· ۈϋӷ, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â- Ú›ÙˆÛË ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Ó· Î˘Ï‹ÛÂÈ Î·È Ó· ¤ÛÂÈ. ∆· ÛÎÂ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÈÔ ˙ÂÛÙ¿ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÔ¯‹, Ó· ·ÂÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·È Ù·- ÎÙÈο Î·È ·˘Ù¿ ·ÎfiÌË Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi οو ÛÙÔ ÛÙÚÒÌ·. ∆Ô ‰ˆÌ¿- ÙÈÔ fiÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÌˆÚfi Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Úfi «Û˘Ì̤ÙÚˆ˜ ıÂÚ- ÌfiÓ», ¯ˆÚ›˜ Ì˘ÚÔ˘‰È¤˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ôχ ÊÒ˜, Ó· ·ÂÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡- ÓÙ·È ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜, ÁÈ· Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ·fi Ù· ¤ÓÙÔÌ·. √ ™ˆÚ·Ófi˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶ÂÚ› ÙÚÔÊ‹˜» ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıËÏ¿˙ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ‰ÈfiÙÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ Â›Ó·È Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ÙÚÔÊ‹ ·fi ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘. ∞ÓÙÈ ÁÈ· Á¿Ï· Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÓÂÚfiÌÂÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÔ‡Û fiÙÈ ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÁÂÓÈÎfiÙÂ- Ú· ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ. ¶›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙÔ ÚˆÙfiÁ·Ï· Â›Ó·È Î·Î‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. ª¿ÏÈ- ÛÙ· ̤ÌÊÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ˘Ô- ¯Ú¤ˆÓ·Ó ÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÓ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ Á¿Ï· ÛÙÔ ÓÂ- ÔÁ¤ÓÓËÙÔ, Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ë Ê‡ÛË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi ‰›- ÓÂÈ Á¿Ï· ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÚÔÊ‹ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ. ™˘ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Ó· ÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙÔ ÌËÙÚÈÎfi Á¿Ï·, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÔÈ- ÎÂÈfiÙÂÚÔ Î·È Â› ϤÔÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì ÙÔ ı‹Ï·ÛÌ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÛÙÔÚÁÈÎfiÙË- Ù· ÙˆÓ ÌËÙ¤ÚˆÓ, «ÚÔ˜ Ù· ÁÂÓÓËı¤ÓÙ· Û˘Ì·ı¤ÛÙÂÚ·È Ì¿ÏÏÔÓ ·È ÌËÙ¤Ú˜ Á›- ÓÔÓÙ·È», ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ì ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÔÁ¤Ó- ÓËÙÔ fiˆ˜ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÚÔ ÙÔ˘ ÙÔÎÂÙÔ‡, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Ù˘, ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi. T· ·È‰È·ÙÚÈο ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ 5
 6. 6. ∞Ó Ë ÌËÙ¤Ú· ÏfiÁˆ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ıËÏ¿ÛÂÈ ÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓË- ÙÔ ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ıËÏ¿ÛÂÈ Ë ÙÚÔÊfi˜, (·Ú·Ì¿Ó·), ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·, η- Ù·¯ˆÚ›˙ÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ٛÙÏÔ «¶ÂÚ› ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÚÔÊÔ‡». ™Â ·˘Ùfi ·- Ú·ı¤ÙÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ηϋ˜ ÙÚÔÊÔ‡, Ù˘ ËÏÈΛ·˜, Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ Î·È „˘- ¯È΋˜ ˘Á›·˜. √È Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ·È‰È·ÙÚÈο ΛÌÂÓ· ̤- ¯ÚÈ Î·È ÚfiÛÊ·Ù·, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Á·Ï¿ÙˆÓ13 . ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ̛· Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘- ÓÈÛÙ¿ fiˆ˜ Ë ÙÚÔÊfi˜ ·¤¯ÂÈ Ù˘ ·ÊÚÔ‰ÈÛ›Ô˘ ·ÔÏ·‡Ûˆ˜, ÂÂÍËÁÒÓÙ·˜ fi- ÙÈ Ë «ÊÈÏÔÛÙÔÚÁ›·» ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È ÙÔ Á¿Ï· Î·È fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÂÌÌËÓÔÚÚ˘Û›· Î·È Ë Û‡ÏÏË„Ë, ·fi„ÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ ÌÓËÌÔÓ‡- ÂÈ Î·È Ô °·ÏËÓfi˜14 . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Á¿Ï· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ·Ó Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ·ÊÈÂÚÒÓÂ- Ù·È È‰È·›ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ٛÙÏÔ «¶ÂÚ› ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ Á¿Ï·ÎÙÔ˜». °ÂÓÈο Ô ™ˆ- Ú·Ófi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ ÙÔ Á¿Ï· Â›Ó·È Î·Ïfi, ·ÏÏ¿ fï˜ ÌÂÙ·‚¿Ï- ÏÂÙ·È ·fi ÙË Î·Î‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∂›Û˘ ·Ú·ÙËÚ› fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Â›Ó·È Î·- Ï¿ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ Î·È Ì ¢ÂÍ›· ÙfiÙ ÙÔ Á¿Ï· Â›Ó·È Î·Ïfi. ∂¿Ó fï˜ ÙÔ ÌˆÚfi ‰ÂÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·Ï¿ Î·È Â›Ó·È Î·¯ÂÎÙÈÎfi, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·ıÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÌËÓ ·Ô‰Ôı› ÛÙËÓ ·- ηٷÏÏËÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. °›ÓÂÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜, ÙÔ ¯ÚÒÌ·, ÙËÓ ÔÛÌ‹, ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Âͤٷۋ˜ ÙÔ˘. √‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ıËÏ¿˙Ô˘Û·˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶ˆ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤ÔÓ ÙËÓ ÙÚÔÊfiÓ». ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ì ÙÔÓ fiÚÔ «‰›·ÈÙ·»15 ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ È·ÙÚÔ› ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜, ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ «‰›·ÈÙ·» Ô °·- ÏËÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, «Ï¤Áˆ ‰Â ‰›·ÈÙ·Ó Ô˘ ÙËÓ ÂÓ ÙÔȘ ÂÛıÈÔ̤- ÓÔȘ ÙÂ Î·È ÈÓÔ̤ÓÔȘ ÌfiÓÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÛÈ ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, Ô›ÔÓ ·ÚÁ›·È˜, Á˘- ÌÓ·Û›ÔȘ, ÏÔ˘ÙÚÔ›˜, ·ÊÚÔ‰ÈÛ›ÔȘ, ‡ÓÔȘ, ·ÁÚ˘Ó›·È·˜, ¿·Û› Ù ٷȘ Ôˆ- ÛÔ‡Ó ÁÂÓÔ̤ÓÔȘ ηٿ Ù· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÛÒÌ·Ù·, ¿ÂÚ Î·È ÂÓ› ÔÓfiÌ·ÙÈ ¤ıÔ˜ ·˘ÙÒ ÂÈÙˉ‡̷ٷ ηÏ›ӻ16 . √ ™ˆÚ·Ófi˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙË ıËÏ¿˙Ô˘Û· Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ù· Ú¿Û·, ÎÚÂÌ̇‰È·, ÛÎfiÚ‰·, ·ÛÙ¿, ÚÂ¿ÓÈ·, fiÛÚÈ· Î·È Ù· ‰È·ÙËÚË̤ӷ (Ù·ÚÈ¯Â˘Ù¿, fiˆ˜ Ù· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù¿ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Á¿- Ï·ÎÙÔ˜). ∂›Û˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ Û¿ÏÙÛ˜ Î·È Ù· ηڢ·̷ٷ, Ù· 6 ¢. K·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘
 7. 7. ÔÔ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ‰˘Û„›· Î·È ‰ËÏËÙËÚÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Á¿Ï·. ∞fi Ù· ÎÚ¤·Ù· Û˘- ÓÈÛÙ¿ ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊ›Ô˘, Ï·ÁÔ‡, ˙·Úη‰ÈÔ‡ Î·È ÙÔ ¯ÔÈÚÈÓfi. ∏ ıËÏ¿˙Ô˘Û· Ó· ›ÓÂÈ ÁÈ· Û·Ú¿ÓÙ· Ë̤Ú˜ ÓÂÚfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰˘Ó·ÙfiÓ Î¿ı ‰‡Ô ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Ó· ›ÓÂÈ ÔÈÓfiÌÂÏÔ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· Ï›ÁÔ Ï¢Îfi Ô›ÓÔ. °ÂÓÈο ÙÔÓ›˙ÂÈ fi- ÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ı· Â›Ó·È ÌÈ· Û‡ÌÌÂÙÚË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٿ ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ È‰Èfi- ÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ıËÏ¿˙Ô˘Û· ÂÚÓÔ‡Ó ÛÙÔ Á¿Ï·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙË ıËÏ¿˙Ô˘Û· ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Úfi- ÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÙË ‰Â‡ÙÂÚ·, ÙËÓ ÙÚ›ÙË Â‚‰ÔÌ¿- ‰·, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ù˘. ªÂ ¤ÌÊ·ÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ô Ô›ÓÔ˜, ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ- ÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÛÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ ıËÏ¿- ˙Ô˘Û·˜ Ì Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÙËÓ ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ∂›Û˘ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ıË- Ï¿˙Ô˘Û· Ó· ÂÚÈ›ÙÂÈ Û ‚·ı‡ ‡ÓÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Î·È Â- › ϤÔÓ Ô Ô›ÓÔ˜ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ Á¿Ï· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Â›‰Ú·ÛË ÛÙÔ ÌˆÚfi, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ «‰È· ÙÔ‡ÙÔ ÓˆıÚ¿ Î·È Î·ÚÒ‰Ë, ÔÙ¤ ‰Â ¤ÓÙÚÔÌ· Î·È ·fiÏËÎÙ· Î·È Û·ÛÌÒ‰Ë Ù· ÙÚÂÊfiÌÂÓ· Á›ÓÔÓÙ·È ‚Ú¤ÊË», ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ·ÏÎÔÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ƒÒÌË, Ô˘ ›¯Â Â›ÙˆÛË Î·È ÛÙ· ‚Ú¤ÊË. ∞ÎfiÌË Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔÊÔ‡˜ ‹ ·Ú·Ì¿Ó˜ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ô- ‰ËÁ›Â˜, Ô˘ ηٿ ·Ó·ÏÔÁ›· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ù· ‚Ú¤ÊË ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ì·˜ ÂÔ¯‹. ∆ÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Á˘- Ó·›Î·, Ô˘ ı· ÂÚÈÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ˘Á›· ı· Ú¤- ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÒÊÚˆÓ, Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ·ÎÔϷۛ˜, Ó· Â›Ó·È Â˘·›ÛıËÙË Î·È ÛÙÔÚÁÈ΋ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ Ù˘ ·ÁÔÁÁ‡ÛÙˆ˜. ¡· ¤¯ÂÈ ‹ÈÔ ¯·- Ú·ÎÙ‹Ú·, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Â˘ÂÚ¤ıÈÛÙ˜ Ó¢ÚÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·- Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÏ¿Ì· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ Ù· ÂÙ¿Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ‹ Ù· Ù·Ú·ÎÔ˘- Ó¿Ó ÂÈΛӉ˘Ó·. ¡· ÌËÓ Â›Ó·È ‰ÂÈÛȉ·›ÌˆÓ Î·È ıÚËÛÎfiÏËÙË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ı¤- ÛÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ÌˆÚfi. ¡· ·Á·¿ÂÈ ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È Ó· ÙÔ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Û˘- ¯Ó¿, ÒÛÙ ÙÔ ÌˆÚfi Ó· Â›Ó·È Î·ı·Úfi Î·È Ó· ÌËÓ Ì¤ÓÂÈ Í¿ÁÚ˘ÓÔ ·fi Ù· ÙÛÔ˘- ̷͛ٷ ‹ Ó· ·ı·›ÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÁ¤˜, ·Ú·ÙÚ›ÌÌ·Ù·. ∞ÎfiÌË Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ïfi Â›Ó·È Ë ÙÚÔÊfi˜ Ó· Â›Ó·È ∂ÏÏËÓ›‰·, ÁÈ· Ó· ÂıÈÛÙ› ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏ›ÙÂÚË ·fi fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛËÌ·- Û›· ÛÙËÓ ÁψÛÛÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ „˘¯ÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙË ıËÏ¿˙Ô˘Û· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Á¿- T· ·È‰È·ÙÚÈο ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ 7
 8. 8. Ï·ÎÙÔ˜, Ô ™ˆÚ·Ófi˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› ÚÒÙ· ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ·Ûı¤- ÓÂÈ·, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıÂÚ·¢ı› ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÏÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ıËÏ·ÛÌÔ‡. ∂ӉȷʤÚÔÓ fï˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ۈ̷ÙÈο ·›ÙÈ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙË ıËÏ¿˙Ô˘- Û·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο ·›ÙÈ·, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈʤÚÔ˘Ó Ì›- ˆÛË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ fiˆ˜ Ë ıË- Ï¿˙Ô˘Û· ‚ÔËıËı› Ì ¯·Ï·ÚˆÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÂÚÈ¿ÙÔ˘˜, ÂÓÙÚÈ‚¤˜ Ì ÎÚ¿- ÙËÌ· Ù˘ ·Ó·ÓÔ‹˜ Î·È Ì ̷ϷΤ˜ ÂÓÙÚÈ‚¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ÛÙÔ‡˜. ∞ÎfiÌË Û˘Ì- ‚Ô˘Ï‡ÂÈ fiˆ˜ Ë ıËÏ¿˙Ô˘Û· οÓÂÈ ÊˆÓËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ, ÏÔ˘ÙÚfi, Ó· ÙÚÒÂÈ Â‡ÁÂÛÙ· Ê·ÁËÙ¿, Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ, «ÙË ‰È·¯‡ÛÂÈ Ù˘ „˘¯‹˜», fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ, Î·È Ó· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ÂÊ’ fiÛÔÓ ÌÔÚ›. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿, Ô˘ ı· οÓÂÈ Ë ıËÏ¿- ˙Ô˘Û·, ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó Ì›· ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË Û fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ Î·È Î·Ù’ ·ÎÔ- ÏÔ˘ı›· ÛÙÔ˘˜ Ì·ÛÙÔ‡˜ Ù˘. ¶¿Ú· Ôχ ÛˆÛÙ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ ‰Èfi- ÙÈ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ηٿ ÙÔ ıËÏ·ÛÌfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÈ·- ÙÚÔ› Î·È ÔÈ Ì·›Â˜, ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËı› Ë ıËÏ¿˙Ô˘Û· Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› ηْ ·˘- ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô ıËÏ·ÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ™ˆÚ·- Ófi˜ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘- Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ıËÏ·ÛÌfi˜, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÙÔ˘ ıËÏ·ÛÌÔ‡ ʤÚÓÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Â- ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Á¿Ï·. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶ˆ˜ ‰Â› Î·È fiÙ ‰È‰fiÓ·È ÙÔÓ Ì·ÛÙfiÓ» ‰›ÓÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ıËÏ·ÛÌÔ‡. ªÂ ¤ÌÊ·ÛË ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÈ‚Ï·‚¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚÔÊ‹ ¤Ó· Ù·Ú·Á̤ÓÔ ÛÒÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÚÔÊ‹ ·fi Ù·Ú·Á̤ÓÔ ÛÒÌ·, «√˘ Á·Ú ÙÂÙ·Ú·Á̤ӈ Ùˆ ÛÒ- Ì·ÙÈ ÌfiÓÔÓ ÂÈ‚Ï·‚¤˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÂÙ·Ú·Á̤ÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÚÔÊ‹ ‚Ï¿ÙÂÈ», (°˘Ó·ÈΛˆÓ µ 36). ∏ ıËÏ¿˙Ô˘Û·, Û˘ÓÈÛÙ¿ Ô ™ˆ- Ú·Ófi˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ıÈÛÙ‹ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌˆÚfi ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ Ï·ÁÈ·- ÛÙ¿ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó¿ÚÚÔÔ, Î·È Ó· Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ¿ Û΢Ì̤ÓË ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ Î·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Í·ψ̤ÓË, ‰ÈfiÙÈ ÙfiÙ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ηٷ›ÓÂÈ Î·È ¿Ï- ÏÔÙ ‚Á¿˙ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ›ÓÂÈ, Ô˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÈÙ›· ÓÈÁ- ÌÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔÙ›ÓÂÈ fiˆ˜ Ë ıËÏ¿˙Ô˘Û· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ıËÏ·ÛÌÔ‡ Ȥ˙ÂÈ ÙÔÓ Ì·ÛÙfi Ù˘ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Ï›ÁÔ Á¿Ï· ÒÛÙ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Ó· ÌËÓ Ù·Ï·ÈˆÚËı›. ∞ÊÔ‡ ıËÏ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌˆÚfi ·˜ ÙÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙÔ ÎÔÈÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ Ì›· ÎÏ›ÛË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÈÔ „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ·- Ï¿ÎÈ ÙÔ˘. ∂›Û˘ Ë ıËÏ¿˙Ô˘Û· Ó· ÌËÓ ÙÔ ÎÔÈÌ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ù˘, ‰ÈfiÙÈ ˘- 8 ¢. K·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘
 9. 9. ¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÙÔ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ ‹ Ó· ÙÔ Ï·ÎÒÛÂÈ, Î·È Î·ÏÏ›ÙÂÚ· ·˜ ÙÔ ¤¯ÂÈ Û ÎÔ‡ÓÈ· ‰›Ï· Ù˘. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÎÏ¿Ì· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÌËÓ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ıËÏ¿˙Ô˘Û· ÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Ù˘ Ó· ıËÏ¿˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ÌˆÚfi ÎÏ·›ÂÈ. ∫·È ÂÍËÁ› fiÙÈ ÙÔ ÎÏ¿Ì· οÓÂÈ Î·È Î·Ïfi ÛÙÔ ÌˆÚfi, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È Ì›· Ê˘ÛÈ΋ ¿ÛÎË- ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË ÙˆÓ «·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ», fiÚÔ˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›·. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÎÏ¿Ì·ÙÔ˜ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ «¶ÔÏÈÙÈο» ·Ú·ÙËÚÔ‡ÛÂ: «Ù·˜ ‰Â ‰È·Ù¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·›‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÎÏ·˘ıÌÔ‡˜ ԢΠÔÚıÒ˜ ··ÁÔÚ‡ԢÛÈÓ ÔÈ ÎˆÏ‡ÔÓÙ˜ ÂÓ ÙÔȘ ÓfiÌÔȘ. ™˘Ì- ʤÚÔ˘ÛÈ Á·Ú ÚÔ˜ ·‡ÍËÛÈÓ. °›ÁÓÂÙ·È Á·Ú ÙÚfiÔÓ ÙÈÓ· Á˘ÌÓ·Û›· ÙÔȘ ÛÒÌ·- ÛÈÓ»17 . ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·Ó›˜ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ ·È- ٛ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Ó· ÎÏ·›ÂÈ, fiˆ˜ ÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ‹ ›ÂÛË ·fi ·Î·Ù¿Ï- ÏËÏË ÛÙ¿ÛË, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÏ¿ÓÈ·ÛÌ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¿ÎÚÔ˘ ÙÔ˘ ̈- ÚÔ‡, ‹ Ó· ÎÏ·›ÂÈ ·fi ÙÛÔ‡ÍÈÌÔ ·fi Ù· ÂÚÈÙÙÒÌ·Ù·, ‹ ·fi ÙÛ›ÌËÌ· ÂÓÙfi- ÌÔ˘ ‹ ·fi ÎÚ‡Ô ‹ ˙¤ÛÙË ‹ ·ÎfiÌË fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ÛÎÏË- Úfi ÂÚ›Ùو̷, ‹ Ó· ÎÏ·›ÂÈ ·fi οÔÈ· ÓfiÛÔ. ¢›ÓÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfi- Ô˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ Ù˘ οı ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ Èı·Ó¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏ¿Ì·- ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÌˆÚfi ÎÏ·›ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ıËÏ·ÛÌfi ÙfiÙÂ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ fiˆ˜ Ë ıËÏ¿˙Ô˘Û· ÙÔ ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ Ó· ÙÔ ¯·˚- ‰¤„ÂÈ, Ó· ÙÔ ÁÏ˘ÎÔÌÈÏ‹ÛÂÈ, Ó· ÙÔ ·ÚËÁÔÚ‹ÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ʈӤ˜, ıÔÚ‡‚Ô˘˜ Î·È ·ÂÈϤ˜, ‰ÈfiÙÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, ·fi Ù¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ fiÙ·Ó ÙÚÔÌ¿ÍÂÈ ÙÔ ÌˆÚfi ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ÛˆÌ·ÙÈΤ˜ Î·È „˘¯ÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜. «·ÈÙ›· ·ıÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÔÙ¤ ÌÂÓ ÛˆÌ·ÙÈÎÒÓ, ÔÙ¤ ‰Â „˘¯ÈÎÒÓ». √ ™ˆÚ·Ófi˜ ‰›ÓÂÈ ÛËÌ·Û›· ηْ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡ Ì ÙË ÌË- Ù¤Ú· ‹ ÙËÓ ÙÚÔÊfi ÁÈ· ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÏÔ˘ÙÚÔ‡ ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì›· ̤ÛË Ô‰fi, ÙȘ Ôԛ˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶ÂÚ› ÏÔ˘ÙÚÔ‡ Î·È ÙÚ›„ˆ˜ ÙˆÓ ‚ÚÂ- ÊÒÓ». ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· Ù· ÏÔ‡˙Ô˘Ó Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È fi¯È ‰‡Ô Î·È ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ‰ÈfiÙÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ̈ڿ ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È. £· Ù· ϤÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌfiÓÔÓ fiÙ·Ó ÏÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Â›Û˘ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Óı‹Ì·Ù·. ¢›ÓÂÈ ÏÂÙÔÌÂÚ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÏÔ˘ÙÚÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙÚÈ‚ÒÓ. ∆Ô- Ó›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ï‹, fï˜ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙfi ÙÔ ÓÂÚfi, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÙÚ˘- T· ·È‰È·ÙÚÈο ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ 9
 10. 10. ÊÂÚfi. ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÂÓÙÚÈ‚¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙȘ Â·- Ï›„ÂȘ, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÛÙ· ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ̈ÚÔ‡, Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ÛÙ· ‚Ú¤ÊË ÌÂÙ¿ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÌÔ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶ÂÚ› Ù˘ ÙÔ˘ ÔÌÊ·ÏÔ‡ ·ÔÙÒÛˆ˜» Û˘ÓÈÛÙ¿ Ó· ıÂÚ·- ‡ÂÙ·È Ë ÏËÁ‹, Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÙˆÛË ÙÔ˘ ÎÔÏÔ‚ÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌÊ·Ï›Ô˘ ÏÒÚÔ˘. ¢›ÓÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ- Ô‡Û·Ó ÛÙËÓ ÏËÁ‹ Î·È ÌfiÏ˘‚‰Ô, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Û˘¯Ó‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÔχ‚‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ÛÙȘ Â·Ï›„ÂȘ ÙˆÓ ÂÍ·ÓıËÌ¿- ÙˆÓ ˆ˜ ÏÈı¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ‰ËÏ. ˘ÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÌÔχ‚‰Ô˘ ‹ ˆ˜ ÛÙ˘ÙËÚ›·, ·ÓıÚ·ÎÈ- Îfi˜ ÌfiÏ˘‚‰Ô˜. ∏ ¢Ú›· ·˘Ù‹ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÔχ‚‰Ô˘ ÛÙË ƒÒÌË ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· Ì·ÁÂÈÚÈο ÛÎÂ‡Ë Â›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È ÙÔ Â- ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙË ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÏËÙËÚ›·ÛË Ì Â›- ‰Ú·ÛË ÛÙÔ Ó¢ÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ıˆڋıËΠˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ‚·ıÌÈ·›·˜ ·Ú·ÎÌ‹˜ Ù˘ ڈ̷˚΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. √ ™ˆÚ·Ófi˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË Ú·¯›Ùȉ· ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶ˆ˜ ‰ÂÈ Î·ı›˙ÂÈÓ Î·È ÂÚÈ¿ÙËÛÈÓ ·ÛΛӻ Î·È Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ·˘Ù‹Ó18 . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ Ù· ‚Ú¤ÊË Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηı›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î‡ÚÙˆÛË Ù˘ Ú¿- ¯Ë˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ú·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ù· ÛΤÏË ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÌËÚÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛË- ÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ƒÒÌË, ÌÓË- ÌÔÓ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙ· ˘fiÁÂÈ· „˘¯Ú¿ ‡‰·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ‹ «‰È· Ù·˜ Û˘¯Ó¿˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û˘ÓÔ˘- Û›·˜ ‹ ‰È· ÙÔ ÌÂÙ¿ ̤ıËÓ Ù·È˜ Û˘ÌÏÔη›˜ ¯Ú‹Ûı·È». √ ™ˆÚ·Ófi˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ·˘Ù‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Ú·¯›ÙȉԘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙË ƒÒÌË ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙfiÛË ÛÙÔÚÁ‹, fiÛË ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ·È‰›, fiˆ˜ Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÔÈ Î·ı·ÚÒ˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜. √ ™ˆÚ·Ófi˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «¶fiÙÂ Î·È Ò˜ ·ÔÁ·Ï·ÎÙÈÛÙ¤ÔÓ ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜» ηıfiÚÈÛ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÁ·Ï·ÎÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ‚Ú¤ÊÔ˘˜. ™˘ÓÈ- ÛÙ¿ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¤ÎÙÔ Ì‹Ó· Ó· ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì Á¿Ï· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ‰ËÌËÙÚȷο. ª¿ÏÈÛÙ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ fiÛ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÓˆÚ›˜ Ù· ‰Ë- ÌËÙÚȷο ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ‚·Ú˘ÁΈÌÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ıËÏ·ÛÌfi. ªÂÙ¤ÂÈÙ· Ó· ‰Ô- ı› ÚfiÊËÌ· ·fi ÏÈÁÔ‡ÚÈ Î·È ÌÂÏ¿ÙÔ ·˘Áfi. ∞Ô‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ Ó· ‰›ÓÔÓÙ·È „ˆ- ÌÈ¿ Ì ··ÚÔ‡Ó·, ÛÔ˘Û¿ÌÈ Î·È Ì·¯·ÚÈο ‰ÈfiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÂÙ·. ªÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ô‰ÔÓÙÔÊ˘˚·˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙˆÓ 10 ¢. K·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘
 11. 11. ¿ÏÏˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Î·È ı· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ıËÏ·ÛÌfi˜ Î·È Î·Ù’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙËÓ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Á¿Ï· Ù˘ ıËÏ¿˙Ô˘Û·˜. ∞ÓÙÈÙ›ıÂ- Ù·È ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Ó· ·Ï›ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ÚfiÁ˜ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ ÈÎÚ¤˜ Î·È ‰˘ÛÒ‰ÂȘ Ô˘Û›Â˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ıËÏ·ÛÌÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (°˘Ó·ÈΛˆÓ µ 49-57) Ô ™ˆÚ·Ófi˜ οÓÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ô- ‰ÔÓÙÔÊ˘˚· Î·È Û ÌÂÚÈΤ˜ ·È‰ÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ, «¶ÂÚ› ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ ·ÚÈ- ÛıÌ›ˆÓ», «¶ÂÚ› ·Êı˘» ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¿Êı· Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÏÎÔ˜ ÂÈÊ·- ÓÂÈ·Îfi ÛÙË ÛÙÔÌ·ÙÈ΋ ÎÔÈÏfiÙËÙ·, «¶ÂÚ› ÂÍ·ÓıËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô‰·ÍËÛÌÒÓ (=ÎÓËÛÌÒÓ)», «¶ÂÚ› Úˆ¯ÌÔ‡ Î·È ‚˯fi˜», ‰ËÏ. ÂÚ› ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÔ‡ ÚfiÁ¯Ô˘ Î·È ‚‹¯·, «¶ÂÚ› ÛÂÈÚÈ¿Ûˆ˜» ‰ËÏ. ÂÚ› ËÏÈ¿Ûˆ˜ Î·È ÂÚ› ‰È·ÚÚÔ›·˜. ™˘ÓÔÙÈο ‰fiıËΠ̛· ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÏÂÙÔÌÂÚÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜, ÙȘ Ôԛ˜ Ô ™ˆÚ·Ófi˜ Ô ∂ʤÛÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °˘Ó·È- ΛˆÓ µã Î·È ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ «¶·Ù¤Ú·˜ Ù˘ ¶·È- ‰È·ÙÚÈ΋˜». BIB§IO°PAºIA: 1. ∫ÚÈÙÈ΋ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Johannes Ilberg ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Corpus Medicorun Graecorum, vol. IV, §ÂÈ„›· Î·È µÂÚÔÏ›ÓÔ 1927. ªÂÙ·ÊÚ¿ÛıËΠÛÙ· ·ÁÁÏÈο ·fi ÙÔÓ Omsei Temkin, Soranu’s Gynecology, The John Hopkins Press, Baltimore, 1956, Î·È Â·ÓÂΉfiıËΠÙÔ 1991. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Â›Û˘ ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ''∫¿ÎÙÔ˜'' Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·fi‰ËÛË ÛÙ· ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ÛÙË ÛÂÈÚ¿ «∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ''√È ∂ÏÏËÓ˜''», ÙfiÌÔÈ ‰‡Ô, ·Ú. 237 Î·È 238, ∞ı‹Ó· 1996. 2. ∆ËÓ ‰·ÎÙ˘ÏÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Î·È Ô °·ÏËÓfi˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ˘Û›·˜ Ï›ıÔ˘ ÛÙËÓ Ô˘ÚÔ‰fi¯Ô ·ÛÙË, «Ï›ıÔÓ ÂÓ Î‡ÛÙÂÈ fiÓÙ·, ÛËÌÂÈÔ‡Ù·È Ì ·ÎÚÈ‚¤Ûٷٷ ÔÈ ‰¿ÎÙ˘- ÏÔÈ Î·ıȤÌÂÓÔÈ ÂȘ ÙÔ ·¢ı˘Ṳ̂ÓÔÓ Â› Ù˘ ¤‰Ú·˜, ÒÛÙ ÂÈοÌÙÂÛı·È ÙÔÓ Ïȯ·ÓfiÓ ‰¿- ÎÙ˘ÏÔÓ ÂÈ ÙÔÓ Ì¤ÛÔÓ ÙÔȘ ¿ÎÚÔȘ Î·È Â› ÙÔ ¤ÌÚÔÛıÂÓ Â› ÙËÓ Î‡ÛÙÈÓ, ¤Óı· Î·È ÂÓÙ˘Á¯¿- ÓÔ˘ÛÈ Ùˆ Ï›ıˆ ÂÌϤÔÓÙÈ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÛÈÓ ·˘ÙfiÓ ÂȘ ÙÔÓ ÙÚ¿¯ËÏÔÓ Ù˘ ·ÛÙˆ˜», °·ÏËÓÔ‡, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ‹ È·ÙÚfi˜, G.C. Kuehn, ÙfiÌ. 14, §ÂÈ„›· 1827, Û. 749. 3. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, «∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÚÔÏÔÁ›·˜ (Û‡Ì- ʈӷ Ì ·Ú¯·›· ΛÌÂÓ·0», ÛÙÔÓ ∆ÈÌËÙÈÎfi ∆fiÌÔ ÙÔ˘ ÔÌ. ηıËÁËÙÔ‡ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ µ·Û. ∫‡Ú- ÎÔ˘, ∞ı‹Ó· 2009, (˘fi ÂÎÙ‡ˆÛË). 4. √ÌÔ›ˆ˜ Î·È Ô °·ÏËÓfi˜, √ÚÔÈ È·ÙÚÈÎÔ›, G.C. Kühn, ÙfiÌ. ÃπÃ, Û. 362, ÁÚ¿ÊÂÈ «Ì‹ÙÚ· ÌÂÓ Ï¤- ÁÂÙ·È ‰È· ÙÔ Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú· ¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ». 5. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, «∞Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·È‰› ÛÙËÓ πÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÏÏÔÁ‹», ¢ÂÏÙ›Ô ∞ã ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÙfiÌ. 55, 2008, ÛÛ. 387-395. 6. µÏ. ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¶Ô‡ÏÔ˘, ∏ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ÛÙÔ °·ÏËÓfi, ¢È·ÙÚÈ‚‹ ÁÈ· ‰È‰·ÎÙÔÚ›·, ∞ã ¶·È- ‰È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚÔ‡ÛÔ˜, ∞ı‹Ó· 2005, Î·È Î. π. ∆ÛÔ˘Î·Ï¿, ¶·È‰ÔÎÔÌ›· Î·È ÓÂÔÁÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·-ÂÈ̤ÏÂÈ· ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∆. ¡ÈÎÔÏ·ÿ‰Ë˜, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ∞. ∆ÛÂÎÔ‡Ú·, ÷- ÓÈ¿-£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2006. T· ·È‰È·ÙÚÈο ÙÔ˘ ™ˆÚ·ÓÔ‡ 11
 12. 12. 7. ¶¤ÙÚÔ˜ ∏‹Ù˘, «º˘ÛÈ΋ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·›‰ˆÓ», ∂ÚÌ‹˜ Ô §fiÁÈÔ˜, 1816, ÛÛ. 279-291, Î·È 1817, ÛÛ. 533-547, 569-578. ™¯ÂÙÈο ‚Ï. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, «√‰ËÁ›Â˜ ÂÚ› ıËÏ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ''∂ÚÌ‹ ÙÔ §fiÁÈÔ'' ÙÔ˘ 1816 Î·È 1817», ¢ÂÏÙÈÔ «¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›- Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÙfiÌ. 44, 1997, Û˜. 209-213 Î·È ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ π·ÙÚÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ÁÓÒÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏË- ÓÈÎfi ¯ÒÚÔ 1745-1821, µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ·Ú. 1, ∞ı‹Ó· 2003, ÛÛ. 180-181. 8. ∂ÌÌ. °·Ï·Ó¿Î˘, «Apgar score and Soranus of Ephesus», Lancet, ÙfiÌ. 352, 1998, ÛÛ. 2012- 2013. ¶·ÚfiÌÔȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∆ÛÔ˘Î·Ï¿ ÛÙÔ ÔÏ˘Û¤ÏÈ‰Ô ¤Ú- ÁÔ ÙÔ˘ «¶·È‰ÔÎÔÌ›· Î·È ÓÂÔÁÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ», 2006, Û. 215. 9. µÏ. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, π·ÙÚÈ΋ Â˘Úˆ·˚΋ ÁÓÒÛË ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ 1745-1821, ∞ı‹Ó· 2003, Û. 231. 10. ∆ËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Î·È Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈο ∑ 1336·. 11. ∆Ș ›‰È˜ ·fi„ÂȘ Ì ÙÔÓ ™ˆÚ·Ófi ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Î·È Ô °·ÏËÓfi˜, ÀÁÈÂÈÓÒÓ, §fiÁÔ˜ ∞., G.C.Kühn, ∞·ÓÙ· °·ÏËÓÔ‡, ÙfiÌ. IV, §ÂÈ„›· 1825, (2001), ÛÛ. 51-52. 12. ∆Ô ''ÌËÎÒÓÂÈÔ'' ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ¶ÂÚ› ˙ÒˆÓ ÈÛÙÔÚ›·È, µÈ‚Ï›ÔÓ ∏, 9, 587· 31. ¶Ú‚Ï. π. ∆ÛÔ˘Î·Ï¿, ¶·È‰ÔÎÔÌ›· Î·È ÓÂÔÁÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ, 2006, Û. 226. 13. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÓËÌÔÓ‡ԢÌ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ π. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˘, µÚÂ- ÊÔÎÔÌÈ΋, ∞ı‹Ó·, ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂ΉÔÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·., 1951, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Ô‰Ë- Á›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ÙÚÔÊÔ‡ ‹ ·Ú·Ì¿Ó·˜. 14. «∞ÊÚÔ‰ÈÛ›ˆÓ Ù ·ÓÙ¿·ÛÈÓ ·¤¯ÂÛı·È ÎÂχˆ Ù·˜ ıËÏ·˙Ô‡Û·˜ ·È‰›· Á˘Ó·›Î·˜», °·- ÏËÓÔ‡, ÀÁÈÂÈÓÒÓ, §fiÁÔ˜ ∞, G.C.Kuhn, IV, Û. 46. 15. «ªÂ ÙË Ï¤ÍË ''‰›·ÈÙ·'' ‰ËψÓfiÙ·Ó ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÌ›˜ ‰Ë- ÏÒÓÔ˘Ì Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ''ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜'': ÛÙË ''‰›·ÈÙ·'' ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó ÂÔ̤ӈ˜ ÁÂÓÈο fi,ÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÙËÓ ÂÓ‰˘Ì·Û›·, ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ·», ¢. §˘Ô˘ÚÏ‹˜, πÔÎÚ¿- Ù˘ 1, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 2000, Û. 244. ∏ ›‰È· ıÂÒÚËÛË ˘‹Ú¯Â ÁÈ· ÙËÓ «‰›·ÈÙ·» Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡, fiˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÌÓËÌÔÓ‡ÂÙ·È Ô È·ÙÚfi˜ ∫ˆÓ. ªÈ- ¯·‹Ï Î·È ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ ¢È·ÈÙËÙÈ΋, µÈ¤ÓÓË 1794. 16. °·ÏËÓÔ‡, ∂Ș ÙÔ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¶ÂÚ› ¯˘ÌÒÓ ÀfiÌÓËÌ· °ã, G.C.Kühn, ÙfiÌ. 16, §ÂÈ„›· 1828, ÛÛ. 424-425. ¶·ÚfiÌÔÈ· Ô °·ÏËÓfi˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÀÁÈÂÈÓÒÓ ™∆ã, G.C.Kuhn, ÙfiÌ. 6, Û.404. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÀÁÈÂÈÓÒÓ ∞ã, ÙfiÌ. 6, Û. 32, ·ÊÔÚÈÛÙÈο ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ «Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰È·›Ù˘ ‹ıË ¯ÚËÛÙ¿ ·Ú·Û΢·˙Ô‡Û˘». 17. µÏ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜, ¶ÔÏÈÙÈο, ∑, 1336· 18. ™ÙÔÓ ¶Ï¿ÙˆÓ·, ¡fiÌÔÈ, µÈ‚Ï›Ô VII, 789 ∂, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ ‹ Ú·¯›Ùȉ· ‹Ù·Ó Î·È Ùfi- Ù ÁÓˆÛÙ‹. µÏ. Î·È Temkin, Owsei, Soranus Gynecology, The Johns Hopkins Universiy Press, Baltimore and London 1956, (1991), Introduction, Û. XL. 19. √ fiÚÔ˜ «ÛÂÈÚ›·ÛȘ» ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ¿ÚıÚÔ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi πÔÎÚ¿Ù˘, ÙfiÌ. 1, 1862, ÛÛ. 11-112, ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ «insolatio, coup de soleil, sunstroke, Sonnen stich». 12 ¢. K·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘

×