Závěrečný úkol KPI

310 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Argumentace výběru tématu:Reklama je součástí marketingu, což je oblast, která ovlivňuje téměř každé podnikání. Každýsprávný manažer by měl vědět, co reklama znamená, jaké jsou její cíle a jakými způsobymůže být komunikována. Téma jsem zvolila s ohledem na studovaný obor – Podnikováekonomika a management. Zároveň jsem tuto problematiku zpracovávala již doabsolvovaného předmětu Nauka o podniku. Nicméně se nyní orientuji jen na definici reklamya typy reklamních médií, odtud také název této práce. REKLAMA A MÉDIAAnotace:Tento stručný text poskytuje základní informace o reklamě. Uvádí její definici, role a cíle.V zásadě se jedná o způsob, kterým chce firma zajistit prodej svých produktů, služeb nebokorporátní značky. Přitom musí být respektovány marketingové cíle, jež si podnik stanovuje.Tím je myšleno například zvýšení prodejnosti produktu nebo zvýšení tržního podílu. Proreklamní propagaci je nutné znát též cílové skupiny, jimž je sdělení komunikováno. Nazákladě profilace zákazníka se vyberou typy reklamních médií, které budou nejefektivnějšívzhledem k cílové skupině. Mezi reklamní média, na která je v textu odkazováno, patřítelevize, rozhlas, tisk nebo internet.Klíčová slova:Reklama, propagace, prodej, zákazník, média, televize, tisk, internet, rozhlasReklama a její podstata „Reklama si klade za cíl nalákat a přimět tak spotřebitele ke koupi právě onohovýrobku, který je propagován. (...) Z příjemce reklamy se tak stává typicky konzumní člověk,který díky důmyslnému působení reklamy nepřemýšlí o jejím účinku.“1 Tato definice přesněodpovídá roli a cílům, kterých má reklama dosáhnout. Firma si stanoví cíle, kterých by chtěladosáhnout a podle toho zvolí reklamní strategii, která bude tuto roli vykonávat. Úkolem reklamy je informovat o výrobku (službě), přesvědčovat veřejnost o kvalitěnebo pobízet k nákupu a hlavně má prodávat. Reklama „zasahuje masovou část příjemců1 KARFÍKOVÁ, Denisa. Úvod do reklamy. Marketing journal [online]. 19.12.2008[cit. 2012-03-16]. Dostupnéz: http://www.m-journal.cz/cs/reklama/uvod-do-reklamy/uvod-do-reklamy__s304x456.html
  2. 2. rychleji než „ústní podání“, dává spotřebitelům pocit důvěry, raději kupují zboží, o kterémněco vědí.“2 Reklama neovlivňuje jenom podnik, který ji využívá. Podněcuje i okolí k lepšímvýsledkům, nebo napomáhá existenci nezávislých mediálních subjektů, které jsoufinancovány především z reklamy. Uvede-li společnost na trh svou reklamu, je to výzvou prokonkurenci, která je jako by „v nevýhodě a zaostává“. Jinými slovy reklama stimulujekonkurenci k zavedení nových produktů, nebo vylepšení stávajících výrobků a jejichpropagaci. Zároveň vzniká výhoda pro spotřebitele. Ti mají větší možnost výběru. Jednotlivé cíle, kterých má reklama dosáhnout, si stanovuje podnik samotný. Tytokrátkodobé cíle si volí na základě marketingových cílů, které by měly odrážet celkovoukorporátní identitu. Cíle by měly být formulovány realisticky, ale neměly by být bez nápadů,čili nelze se držet úplně při zemi. Obecně se cíle dělí na ekonomické a mimoekonomické. Co patří do které kategorie,ilustruje následující tabulka:Tabulka 1: Reklamní cíle Reklamní cíle ekonomické mimoekonomické Zvýšení obratu ve srovnání s předchozím Ovlivnění image značky, produktu obdobím Zvýšení zisku Zvýšení stupně známosti značky, produktu Zvýšení tržního podílu Změna postojů ke značce, produktu Udržení podílu na trhu Upevnění nákupních úmyslů Zavedení inovovaného či zcela nového Upevnění pozice firmy v očích veřejnosti výrobku či služby (společenská zodpovědnost) Zavedení nové značkyZdroj: VYSEKALOVÁ, Jitka a MIKEŠ, Jiří. Reklama: Jak dělat reklamu. Praha: GradaPublishing a.s., 2003, s.32. ISBN 80-247-0557-5.Média a faktory ovlivňující jejich výběr Aby reklama byla co nejvíce efektivní, je potřeba znát zákazníky, které chcemeoslovit, a použít relevantní média, se kterými jsou cílové skupiny nejvíce v kontaktu. Cílovou skupinu je nutné přesně definovat a vymezit její okruh. Výběr cílové skupinymůžeme definovat následovně: „Segmentace trhu spočívá ve zjištění takových skupin nebosegmentů zákazníků na trhu, kteří mají podobná přání a potřeby a na daný marketingovýprogram budou reagovat podobně a odlišně od ostatních skupin. Jestliže firma již zjistila své2 VYSEKALOVÁ, Jitka a MIKEŠ,Jiří. Reklama: Jak dělat reklamu. Praha: GradaPublishing a.s., 2003, s. 19.ISBN 80-247-0557-5.
  3. 3. segmenty trhu, může se rozhodnout, které jsou pro ni nejzajímavější a které budou nejlepšímodbytištěm.“3 Znaky, které zjišťujeme, jsou jednak demografické, kam řadíme věk, vzdělání, místobydliště, region, a psychografické. Mezi další pozorované jevy patří vztah cílové skupiny keznačce a nákupní chování4 nebo postoj k různým médiím. „Při výběru médií vycházíme nejprve ze znalosti o rozsahu a dostupnosti našichadresátů. Cena za sdělení nám zase limituje frekvenci, s jakou na ně budeme působit.“5 Nazákladě těchto informací můžeme zvolit optimální mediální prostředek nebo kombinaci dvoua více kanálů. Vybíráme si i frekvenci oslovení, tedy jak často reklamu uveřejníme, v případětelevizního spotu, jak dlouho a jak často reklamu vysíláme. Reklama tak může být celoroční,nebo jen po určitou dobu, třeba jeden měsíc. Frekvence se odvíjí jednak od rozpočtu a jednakod cíle, jehož chceme dosáhnout. Jedná-li se o reklamu, která láká na povánoční výprodej,pak stačí krátká a úderná reklama v rámci 2 měsíců. Zavádíme-li však novou firmu neboprodukt na trh, pak potřebuje delší dobu k přesvědčení lidí o důvěryhodnosti a hlavněk zapamatování si korporátní identity. Nejdražším reklamním médiem je televize. Částky se pohybují v řádech milionů, cožse jeví jako negativum, nicméně televizní reklama osloví největší počet potencionálníchzákazníků. „V České republice je však televizní trh značně omezený – v podstatě zadavatelévyužívají tři hlavní televizní stanice – Nova, Prima, ČT1, v tomto pořadí mají také podíl natrhu reklamy.“6 Rozhlasová reklama neosloví tolik posluchačů jako televize, ale je méně nákladná a dáse lépe cílit. Můžeme si totiž vybrat, v jakém regionu má být reklama spuštěna. „Rozhlas jetedy vhodný pro kampaně značek, které potřebují být zaznamenány, pro budování povědomío značce.“7 Pro hlubší a výraznější oslovení zákazníků je však nedostačující.3 JOBBER, David a LANCASTER, Geoff. Management prodeje. Praha: ComputerPress, 2001, s. 12. ISBN 80-7226-533-4.4 Situační analýza. MediaGuru [online]. [2011][cit. 2012-03-17]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/medialni-planovani/situacni-analyza/5 FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. Brno: ComputerPress, 2003, s. 182. ISBN 80-7226-811-2.6 KARFÍKOVÁ, Denisa. Úvod do reklamy. Marketing journal [online]. 19.12.2008[cit. 2013-01-04]. Dostupnéz: http://www.m-journal.cz/cs/reklama/uvod-do-reklamy/uvod-do-reklamy__s304x456.html7 Reklama v rádiu: Proč ANO/NE?MediaGuru [online]. [2013][cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/typy-medii/rozhlas/proc-anone/
  4. 4. Tisk je tradičním médiem, které je hojně využíváno. Zasahuje masovou část čtenářů,kteří si mohou v klidu projít inzerci. Mezi pozitiva tedy patří časové hledisko a návratnostk tisku, především u magazínů, kdežto jako negativní se jeví právě masovost, kdy není možnépřesně oslovit cílové skupiny. K rychle rozvíjející oblasti dnes patří internet. Každá firma by se měla prezentovatpřes internetové stránky, protože zákazník tak z pohodlí domova získá povědomí o značce čiproduktu. Náklady na takovou propagaci jsou v porovnání s oslovenými uživateli nízké. Nadruhou stranu je zde velká konkurence a může se stát, že podnik nebude vidět – bude „přebit“jinou větší reklamou.Zdroj: Autor &Mediální investice a media mix. In: MediaGuru [online]. 7.8.2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z:http://www.mediaguru.cz/2012/08/medialni-investice-podle-monitoringu/#.UOdNfW_Wi8A
  5. 5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY[1.] FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. Brno: ComputerPress, 2003. ISBN 80- 7226-811-2. o Autor je odborníkem v oblasti marketingu o Autor má silné pedagogické zázemí – v minulosti působil na ESF MU, dnes vyučuje na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně o Kniha podává nejen základní informace o marketingové propagaci o Informace jsou podloženy praxí o Kniha je postupně aktualizovaná podle nových metod[2.] JOBBER, David a LANCASTERGeoff. Management prodeje. Praha: ComputerPress, 2001. ISBN 80-7226-533-4. o Uznávaní profesoři z anglických univerzit o Odborníci ve svém oboru o Kniha odpovídá marketingu na mezinárodní úrovni o Kniha doplněna reálnými zkušenostmi mezinárodních firem o Vhodné jako zdroj pro budoucí podnikání[3.] KARFÍKOVÁ, Denisa. Úvod do reklamy. Marketing journal [online]. 19.12.2008[cit. 2012-03-16]. Dostupné z: http://www.m-journal.cz/cs/reklama/uvod-do-reklamy/uvod-do- reklamy__s304x456.html o Portál specializující se na různé oblasti marketingu o Články od odborníků ve svém oboru o Články reflektují aktuální dění ve světě o Objektivní článek o Poskytuje základní vhled do problematiky[4.] Mediální investice a media mix. In: MediaGuru[online]. 7.8.2012 [cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2012/08/medialni-investice-podle- monitoringu/#.UOdNfW_Wi8A[5.] Reklama v rádiu: Proč ANO/NE? MediaGuru [online]. [2013][cit. 2013-01-04]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/typy-medii/rozhlas/proc-anone/[6.] Situační analýza. MediaGuru [online]. [2011][cit. 2012-03-17]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/medialni-planovani/situacni-analyza/ o K výše zmíněným příspěvkům na webu MediaGuru:
  6. 6. o Zpravodajský web zastřešující úspěšná mediální agentura PHD o Silné zázemí odborníků, kteří sledují aktuální dění hlavně v ČR o Obsahuje výkladový slovník pro objasnění pojmů o Zprostředkovává analýzy, data a výzkumy významných agentur o Informace jsou přehledné, stále aktualizované a jasně srozumitelné[7.] VYSEKALOVÁ, Jitka a MIKEŠ,Jiří. Reklama: Jak dělat reklamu. Praha: GradaPublishing a.s., 2003. ISBN 80-247-0557-5. o Profesoři z českých univerzit o Odborníci ve svém oboru, s bohatou praxí o Kniha podávající přehledné informace o Doplněno o případy z reálného prostředí o S doporučením pro úspěšnou reklamu podle České marketingové společnosti

×