Σςμμεηοσ
ή ηων
μαθηηών
Μεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ην
πώο λα εκπιέμεηε ηνπο
καζεηέο ζαο ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ
εθαξκνγή ελό...
Σπκκεηνρή καζεηώλ
Η διεξαγωγή ενόρ eTwinning έπγος μποπεί να
είναι μία ανηαποδοηική εμπειπία για
εκπαιδεςηικούρ και μαθηηέ...
Πξηλ ην Έξγν
Εμεγήζηε ηε γεληθή
ηδέα ηνπ έξγνπ θαη
αλακίμηε ηνπο
καζεηέο ζηνλ
πξνγξακκαηηζκό ηνύ
έξγνπ

Εμεγήζηε όηη όινη ...
Πξηλ ην Έξγν
Σπκθσλήζηε ζε κία
ζεηξά ελδηαθέξνληα
δεηήκαηα, πνπ ζα
ζπδεηήζεηε θαη ζα
αλαπηύμεηε, θαζ’όιε
ηε δηάξθεηα ηνπ
έ...
Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Έξγνπ
Αμηνινγήζηε ηηο
γλώζεηο πνπ έρνπλ νη
καζεηέο γηα άιιεο
ρώξεο θαη ηη ζα
επηζπκνύζαλ λα
γλσξίδνπλ
...
Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Έξγνπ
Σπκθσλήζηε πνηα
εξγαιεία ζα
ρξεζηκνπνηήζεηε θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ

Εηζάγεηε ηνπο
καζεηέο ζη...
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
Δεκηνπξγήζηε κία Γσληά
ησλ Μαζεηώλ ζηελ ηάμε, ή
ζε έλαλ άιιν ρώξν ηνπ
ζρνιείνπ, σο έλαλ
εθζεζηα...
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ
Αλακίμηε καζεηέο
από ηα ζρνιεία
ζπλεξγάηεο, αλά
δεύγε ή αλά κεηθηέο
νκάδεο, γηα λα
εμαζθαιίζεηε...
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ
Αλαδεηήζηε
εζεινληέο πνπ ζα
δηαρεηξηζηνύλ
νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ
TwinSpace

Δώζηε ηε δπλαηόηεηα
ζ...
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ

Δεκηνπξγήζηε έλα θνηλό
εκεξνιόγην εθδειώζεσλ,
ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη
νη καζεηέο (π.ρ., εζληθ...
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ
Αλακίμηε όλους ηνπο
καζεηέο ζηηο
δξαζηεξηόηεηεο.
Πξνηείλεηε δηάθνξεο
δξαζηεξηόηεηεο,
αλάινγα κε...
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ

Θεζπίζηε ηα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο πνπ πξέπεη
λα ζπκπιεξώζνπλ νη
καζεηέο ζε έλα
κεηαγελέζηεξν ζη...
Μεηά ην Έξγν
Σπδεηήζηε κε ηνπο καζεηέο
ζαο ηηο αξλεηηθέο θαη ηηο
ζεηηθέο πηπρέο ηνπ έξγνπ.
Σπδεηήζηε γηα ηηο αξρηθέο
πξνζδ...
Μεηά ην Έξγν
Ζεηήζηε από ηνπο
καζεηέο λα δηαδόζνπλ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ
ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή
θνηλόηεηα θαη πέξα απ...
Μεηά ην Έξγν
Υπνβάιεηε αίηεζε γηα
κία Εηηθέηα Πνηόηεηαο
γηα ην έξγν, θαη αλ γίλεη
απνδεθηή, γηνξηάζηε ην
κε ηνπο καζεηέο ζ...
Σπκκεηνρή άιισλ αηόκσλ

Μπνξείηε
επίζεο
λα
δεηήζεηε
από
ζυναδέλφους
λα
ζπκκεηάζρνπλ,
θνηλνπνηώληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγ...
Σπκκεηνρή άιισλ αηόκσλ

Δηνξγαλώζηε ‘αλνηθηέο εκέξεο’ κε ηνπο
γονείς ησλ καζεηώλ θαη δεηήζηε από ηνπο
καζεηέο λα παξνπζηάζ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

eTwinning Greek involving pupils

5,807 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,300
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eTwinning Greek involving pupils

 1. 1. Σςμμεηοσ ή ηων μαθηηών Μεξηθέο ζπκβνπιέο γηα ην πώο λα εκπιέμεηε ηνπο καζεηέο ζαο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ εθαξκνγή ελόο eTwinning έξγνπ
 2. 2. Σπκκεηνρή καζεηώλ Η διεξαγωγή ενόρ eTwinning έπγος μποπεί να είναι μία ανηαποδοηική εμπειπία για εκπαιδεςηικούρ και μαθηηέρ. Παπακάηω, θα βπείηε κάποιερ πποηάζειρ πος έσοςμε καθοπίζει, ζσεηικά με ηο πώρ θα εξαζθαλίζεηε όηι οι μαθηηέρ ζαρ θα αξιοποιήζοςν όζο ηο δςναηόν πεπιζζόηεπο ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο eTwinning
 3. 3. Πξηλ ην Έξγν Εμεγήζηε ηε γεληθή ηδέα ηνπ έξγνπ θαη αλακίμηε ηνπο καζεηέο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνύ έξγνπ Εμεγήζηε όηη όινη νη ζπκκεηέρνληεο (εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο) ζα δηαδξακαηίζνπλ έλα ξόιν
 4. 4. Πξηλ ην Έξγν Σπκθσλήζηε ζε κία ζεηξά ελδηαθέξνληα δεηήκαηα, πνπ ζα ζπδεηήζεηε θαη ζα αλαπηύμεηε, θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
 5. 5. Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Έξγνπ Αμηνινγήζηε ηηο γλώζεηο πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα άιιεο ρώξεο θαη ηη ζα επηζπκνύζαλ λα γλσξίδνπλ Ζεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ ηνλ ηξόπν, κε ηνλ νπνίν ζα παξνπζηάζνπλ ην ζρνιείν, ηελ πεξηνρή θαη ηε ρώξα ηνπο
 6. 6. Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Έξγνπ Σπκθσλήζηε πνηα εξγαιεία ζα ρξεζηκνπνηήζεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ Εηζάγεηε ηνπο καζεηέο ζην TwinSpace
 7. 7. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ Δεκηνπξγήζηε κία Γσληά ησλ Μαζεηώλ ζηελ ηάμε, ή ζε έλαλ άιιν ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, σο έλαλ εθζεζηαθό ρώξν αθηεξσκέλν ζην έξγν.
 8. 8. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Αλακίμηε καζεηέο από ηα ζρνιεία ζπλεξγάηεο, αλά δεύγε ή αλά κεηθηέο νκάδεο, γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη θάζε καζεηήο ζα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα ζπλεξγάηε Ζεηήζηε ζηνπο καζεηέο λα ‘ζπλαληεζνύλ’ κέζσ chat ή ηειεδηάζθεςεο
 9. 9. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Αλαδεηήζηε εζεινληέο πνπ ζα δηαρεηξηζηνύλ νξηζκέλεο πηπρέο ηνπ TwinSpace Δώζηε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο καζεηέο λα πξνηείλνπλ ζέκαηα ζπδήηεζεο, θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
 10. 10. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Δεκηνπξγήζηε έλα θνηλό εκεξνιόγην εθδειώζεσλ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη καζεηέο (π.ρ., εζληθά θεζηηβάι, αζιεηηθέο εθδειώζεηο, θ.ιπ.)
 11. 11. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Αλακίμηε όλους ηνπο καζεηέο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο. Πξνηείλεηε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο, αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλεηε ηε ζηαζεξή δέζκεπζε ζην έξγν Ελζσκαηώζηε ην έξγν ζηε δηδαθηέα ύιε, δηεμάγνληαο ηελ εξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ, έηζη ώζηε ε ζπκβνιή ησλ καζεηώλ λα είλαη θπζηνινγηθή (θαη λα κε ζεσξεζεί σο επηπιένλ εξγαζία)
 12. 12. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Θεζπίζηε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ νη καζεηέο ζε έλα κεηαγελέζηεξν ζηάδην Δώζηε έκθαζε ζηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ καζεηώλ, αληί λα εζηηάζεηε ζηε γξακκαηηθή
 13. 13. Μεηά ην Έξγν Σπδεηήζηε κε ηνπο καζεηέο ζαο ηηο αξλεηηθέο θαη ηηο ζεηηθέο πηπρέο ηνπ έξγνπ. Σπδεηήζηε γηα ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο θαη ην πώο απηέο θηιηξαξίζηεθαλ
 14. 14. Μεηά ην Έξγν Ζεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα δηαδόζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζε όιε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη πέξα από απηή
 15. 15. Μεηά ην Έξγν Υπνβάιεηε αίηεζε γηα κία Εηηθέηα Πνηόηεηαο γηα ην έξγν, θαη αλ γίλεη απνδεθηή, γηνξηάζηε ην κε ηνπο καζεηέο ζαο
 16. 16. Σπκκεηνρή άιισλ αηόκσλ Μπνξείηε επίζεο λα δεηήζεηε από ζυναδέλφους λα ζπκκεηάζρνπλ, θνηλνπνηώληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ζαο θαη δεηώληαο ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην έξγν ή λα βνεζήζνπλ ζηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ.
 17. 17. Σπκκεηνρή άιισλ αηόκσλ Δηνξγαλώζηε ‘αλνηθηέο εκέξεο’ κε ηνπο γονείς ησλ καζεηώλ θαη δεηήζηε από ηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ην έξγν. Μπνξείηε επίζεο λα αλακίμεηε γνλείο ζην έξγν, πξνζθαιώληαο ηνπο ζην TwinSpace, έηζη ώζηε λα δνπλ πάλσ ζε πνηα ζέκαηα εξγάδνληαη ηα παηδηά ηνπο.

×