Kundcase: nya siteseeker.se

862 views
820 views

Published on

Kundcase: nya siteseeker.se

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
862
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kundcase: nya siteseeker.se

 1. 1. N y a SiteSe e k e r.seE u ro l i n g & N etR e l a t ions | 2011-03-17
 2. 2. Innehåll Syfte och mål Målg rup p e r och b e hov Fun ktion e r och inn e håll Lärdomar och nästa ste g
 3. 3. Va rför v i l l e v i b y g g a ny aSiteSe e k e r.se? Ö k a se r vic en till Levand e p roc ess p artne rs & kund e r Sp rid a kunsk a p om sö k ning
 4. 4. Vå r a eff e k t m å l1. Ö k a stöd et till p artn e rs i försäljningsp roc essen2. Höja im ple m e ntationsk valiteten3. M e r kundnytta och hög re kundnöjdh et4. Ö k a antalet ta gna konta kte r via we b b platse n5. Ö k a m e rförsäljninge n till b efintliga kund e r
 5. 5. Vå r a p r i m ä r a m å l g r u p p e r1. Proje ktle d are / we b bstrate g /säljare, p artn e r2. Utve c klare, p artne r / kund3. Beställare, kund4. Proje ktle d are /förvaltare, kund5. We b b re d a ktör, kund
 6. 6. P L / w e bbstr a te g / s ä l j a r e | Partne r V ill få ett u p p du k at V ill se exe m p el p å smörgåsb ord m e d and ra funktione r som är im ple m entatione r möjliga i SiteSe e ke r V ill ha information om a ktu ella ut b ildningar ochV ill ha information om se minarie rp rodu ktup p d ate ringar, events, e r bjud and en m.m V ill få svar p å produktsp ecifik a frå gor / p ro ble m Behöve rkonta ktinformationtill p artne ransvarig Behöve r säljstöd i form av V ill få inspiration p rodu ktp resentatione r, gälland e innovativa säljförd elar och söklösningar i p artne runik pris- och allmänhet, och avtalsinfo SiteSe e ke r i sy nne rhet
 7. 7. Utv e c k l a r e | Partne r / kund V ill kunna g e V ill se exe m p el p å f e e d b ac k och lä g ga and ra in önske mål om im ple m entatione r framtid a fun ktionalitet V ill ha information om a ktu ella ut b ildningar ochV ill ha information om se minarie r a ktu ella ny hete r somp rodu ktup p d ate ringar, events m.m V ill få svar p å produktsp ecifik a frå gor / p ro ble m Behöve r konta ktinformationtill te knisk sup port / p artne ransvarig V ill ha assistans/ hjälp V ill få inspiration inför elle r m e d p å gå end e gälland e innovativa SiteSe e ke r- söklösningar i im ple m entation allmänhet, och SiteSe e ke r i sy nne rhet
 8. 8. M ål å tg ä r d E ff e k t m å l : Ö k at stö d för p artn e rs i försäljnin gsproc esse n M å l g r u p p : We b bstrate g / proje ktle d are A n v ä n d n i n gs m å l : V ill se e xe m p e l p å an dra im ple m e ntation e r, för ö k a d förstå e lse om när, var och hur SiteSe e ke r k an använ d as för att stö dja e n kun ds ve rksamh et. Å tg ä r d : F ylli ga kun dcase m e d b esk rivnin g av proj e ktb a k grun d, up pnå d da affärsmål och te k nisk lösnin g. Ta g ga d e efte r använ dnin gsområd e och b ransch.
 9. 9. The G rand Plan
 10. 10. T i l l w w w.sitese e k e r.se
 11. 11. Vå r a l ä r do m a r Lyfta in sö ket tidigare i p roc esse n Inn e håll är tidsk rävand e Bättre förstå else för våra kund e rs utmaningar
 12. 12. N ä st a ste g Up pföljning och optim e ring! A ktivitet p å p artne rwe b b en SiteSe e ke r klart för start Kund nöjdh etsund e rsökningar A nmälningar till events
 13. 13. Kommand e rele ase r: M e r fo k us p å v å r a p a r tn e rs!1.) Sä l j a n d e d e m o m i l j ö e r 2.) B r a nsc hsp e c i f i k a (we b b plats, intranät och p r ese nt a ti on e r e-han d el) 3.) C o l l a bor a ti on (mark na dsb e ar b etnin gsplan, prosp e ctlista)4.) G e m e ns a m m a a ff ä r e r 5.) P rod u k tr e l a te r a d (öve rsi kt proj e kt, kon k u r r e nt j ä m för e l seprovisionssammanställnin g) 6) Sc h e m a för p a r tn e r utb i l d n i n g a r
 14. 14. Tack!Ha ett fortsatt trevligt Partn e r Summit!al e xan dra.glas @ euroling.semik a e l.p alm e r @ n etrelations.se

×