concurrent engineering, eş zamanlı mühendislik

4,426 views
4,176 views

Published on

Published in: Education, Business, Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • rert
 • concurrent engineering, eş zamanlı mühendislik

  1. 1. İÇERİK <ul><li>Giriş </li></ul><ul><li>Geleneksel Yöntem </li></ul><ul><li>EM Tanımı & Temel Öğeleri </li></ul><ul><li>EM Metodolojisi </li></ul><ul><li>Esasları </li></ul><ul><li>Amaçları & Yararları </li></ul><ul><li>EM Yapı Taşları </li></ul><ul><li>EM Uygulamaları </li></ul><ul><li>CIM ile İlişkisi </li></ul><ul><li>Sonuç & Değerlendirme </li></ul>
  2. 2. Giriş <ul><li>80’lerden itibaren oluşan; </li></ul><ul><ul><li>Hızlı teknoloji değişimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Ürün çeşitliliği & karmaşıklığı </li></ul></ul><ul><ul><li>Şirketlerdeki büyüme & birleşmeler </li></ul></ul><ul><ul><li>Artan rekabet ortamı </li></ul></ul><ul><li>ürün geliştirme yöntemlerinin iyileştirilmesini </li></ul><ul><li>zorunlu kılmıştır. </li></ul>
  3. 3. ÜRÜN DİZAYNI VE İMALAT YAKLAŞIMLARI <ul><li>Geleneksel Yaklaşım </li></ul><ul><li>Eşzamanlı Mühendislik Yaklaşımı </li></ul>
  4. 4. GELENEKSEL YAKLAŞIM <ul><li>Ürün son halini ardışık adımlarla alır. </li></ul><ul><li>Üretim departmanları birbirinden bağımsızdır. </li></ul><ul><li>Departmanlar arası iletişim sınırlıdır. </li></ul><ul><li>Verilen kararın değiştirilmesi güçtür. </li></ul>
  5. 5. GELENEKSEL YAKLAŞIM <ul><li>Dizayn çalışmaları uzun sürer. </li></ul><ul><li>Yeni bir ürün için uzun bir döngü gerekir. </li></ul><ul><li>Yeni ürün, pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeyebilir. </li></ul>
  6. 6. EM’ nin Ortaya Çıkışı <ul><li>1979’da Xerox, HP, Ford gibi firmalarda ilk çalışmalar başlamıştır. </li></ul><ul><li>1982’de ABD’de DARPA konuyu sistematik olarak ele almıştır. </li></ul><ul><li>1988’de IDA tarafından adı & tanımı literatüre yerleşmiştir. </li></ul>
  7. 7. EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK NEDİR? <ul><li>Ü rünlerin ve üretim / ürün deste ğ i de dahil olmak üzere bu ürünlerle ili ş kili tüm süreçlerin birlikte, e ş güdümlü ve e ş zamanl ı tasar ı m ı na yönelik sistematik bir yakla şı md ı r . </li></ul>
  8. 8. EM NEDİR ? <ul><li>M ü ş terinin gereksinimlerine uygun olarak belirlenmi ş ürünün, tasar ı m, üretim, servis, pazarlama ve kalite kontrol disiplinlerinin bir arada çal ış malar ı yoluyla en az tekrarla, en k ı sa zamanda, en dü ş ük maliyetle geli ş tirilmesi ve optimum maliyet performans dengesine sahip olarak mü ş teriye sunulmas ı d ı r . </li></ul>
  9. 9. EM NEDİR? <ul><li>Ü rünlerin , imalat ve destek hizmetleri de dahil olmak üzere ilgili bütün süreçlerin e ş zamanl ı ve entegre tasar ı m ı na sistematik bir yakla şı md ı r. </li></ul>
  10. 10. NEDEN EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK? <ul><li>Ürünlerin eskiye göre çok daha karmaşık hale gelmesi </li></ul><ul><li>Ürün tasarımının uzun sürmesi </li></ul><ul><li>Üretimin maliyetli olması </li></ul><ul><li>Ürünün beklenenleri yerine getirmemesi </li></ul><ul><li>Müşterilerin memnun edilememesi </li></ul>
  11. 11. GELENEKSEL VE EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK YAKLAŞIMI
  12. 13. EŞZAMANLI MÜHENDİSLİĞİN DÖRT TEMEL ÖĞESİ (4C) <ul><li>Eşzamanlılık (Concurrence) </li></ul><ul><li>Kısıtlar (Constraints) </li></ul><ul><li>Koordinasyon (Co-ordination) </li></ul><ul><li>Uyuşma (Consensus) </li></ul>
  13. 14. EM’nin METODOLOJİSİ <ul><li>EM; o rtak amaca sahip bir tak ı mla yürütülen çal ış mad ı r. </li></ul><ul><li>Tak ı m üyeleri co ğ rafi olarak farkl ı yerlerde bulunabilirler . </li></ul>
  14. 16. EM’in ESASLARI <ul><li>Uygun bir ortam olu ş turulmal ı d ı r . </li></ul><ul><li>Mü ş teri iste ğ i tam olarak anla şı lmal ı. </li></ul><ul><li>M ü ş teriden sürekli geri beslemeler yap ı lmal ı d ı r . </li></ul><ul><li>Çok fonksiyonlu ve disiplinli tak ı mlar olu ş turulmal ı d ı r . </li></ul><ul><li>Ve bu takımlar ilgili birimlerin içinden elemanlar ta şı mal ı d ır. </li></ul><ul><li>Verilerin, tak ı m üyelerince benzer ş ekilde alg ı lanmas ı v e analiz edilmesi gerekir. </li></ul>
  15. 17. devam... <ul><li>Tak ı mlar sürekli olmal ı d ı r , </li></ul><ul><li>Tak ı m, tasar ı m ı n en ba şı nda olu ş mal ı d ı r , </li></ul><ul><li>Takım e lemanlar ı , ürünle de ğ i ş im sa ğ lamal ı d ı r , </li></ul><ul><li>E lemanlara motive edici e ğ itimler ve ödüller verilmelidir , </li></ul><ul><li>Sürekli, örgütsel ve teknolojik yenilikler olmal ı d ı r . </li></ul>
  16. 18. EŞZAMANLI MÜHENDİSLİĞİN PRENSİPLERİ <ul><li>İmalat ön süresinin azaltılması (Accelerating time to market) </li></ul><ul><li>Esneklik </li></ul>
  17. 19. EŞZAMANLI DİZAYN HEDEFLERİ <ul><li>Ürünün etkinliğini artırmak </li></ul><ul><li>İmalat ön süresini kısaltarak dizayn işleminin verimini arttırmak </li></ul>
  18. 20. EŞZAMANLI MÜHENDİSLİĞİN AMAÇLARI <ul><li>Kayıpların azaltılması (zaman,para,emek...) </li></ul><ul><li>Ürün geliştirme ve pazara sürüm sürelerinin kısaltılması </li></ul><ul><li>Kalitede iyileşme </li></ul><ul><li>Maliyetlerde düşme </li></ul><ul><li>Sürekli iyileştirme </li></ul>
  19. 21. EŞZAMANLI MÜHENDİSLİĞİN YARARLARI <ul><li>Müşteri ihtiyacıyla uyuşan yüksek kalitede, düşük maliyetli ürün </li></ul><ul><li>Ürün geliştirme işlemlerinde azalma </li></ul><ul><li>Pazara ulaşım süresinde azalma </li></ul><ul><li>Yüksek satış miktarı ve kar </li></ul>
  20. 22. Devamı... <ul><li>Daha az yatırım masrafı </li></ul><ul><li>Otomasyonun daha çok ve etkin kullanımı </li></ul><ul><li>Tasarımın ileri aşamalarında yapılması zorunlu olan değişiklikleri minimize etmek </li></ul><ul><li>Fabrikanın daha verimli işletilmesi </li></ul>
  21. 23. Eşzamanlı mühendislik kullanıldığında zamandan kazancımız olur
  22. 24. NELER UYGULANMALI? <ul><li>Her türlü bilginin ulaşılabilir olması, </li></ul><ul><li>Çok yönlü ve disiplinli takımlar, </li></ul><ul><li>Takımların devamlılığı, </li></ul><ul><li>Sürekli gelişim ve öğretime odaklanma, </li></ul><ul><li>Tasar ı m sürecinin bütün uygun a ş amalar ı n ı n kay ı tlar ı d ö kümante edilmesi ve gelecekte kullan ı lmak üzere süreklili ğ inin sa ğ lanmas ı, </li></ul><ul><li>Yüksek risk tahminlerini do ğ rulamak için test etme . </li></ul>
  23. 25. BAŞARILI EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI <ul><li>AT & T </li></ul><ul><li>BOEING </li></ul><ul><li>JONH DEERE </li></ul><ul><li>ITT </li></ul><ul><li>McDONNELL DOUGLASS </li></ul>
  24. 26. AT&T <ul><li>Kalite İlerlemeleri: </li></ul><ul><li>Büyük ölçekli entegre devrelerin polisilikon indirgeme süreçlerinin değişkenlerinde dört kat azalma </li></ul><ul><li>Taguchi yöntemleri sayesinde yüzey hatalarında %50 azalma </li></ul><ul><li>Geliştirme döngüsünde düşüş: </li></ul><ul><li>Toplam işlem zamanında 3 yıl içinde %46 azalma </li></ul>
  25. 27. BOEING <ul><li>Kalite İlerlemeleri: </li></ul><ul><li>Takım çalışması ve bilgisayar desteğiyle çizim başına mühendislik değişikliğinde 15’den 1’e düşüş </li></ul><ul><li>Kontrol/Üretim oranında 1/15’den 1/50’ye düşüş </li></ul><ul><li>Geliştirme döngüsünde Düşüş: </li></ul><ul><li>Malzeme hazırlık zamanında %30 düşüş </li></ul><ul><li>Tasarım analizinin bir bölümünde 2 hafta ve 3-4 mühendisten,4 dakika ve 1 mühendise düşüş </li></ul>
  26. 28. JOHN DEERE <ul><li>Kalite İlerlemeleri: </li></ul><ul><li>Proses kontrolü güçlendirildiği,tasarım ve imalat süreçleri bağlantılı hale getirildiği için kontrol elemanlarının sayısında %66 oranında azalma </li></ul><ul><li>Geliştirme döngüsünde Düşüş: </li></ul><ul><li>İnşaat donanımı geliştirme zamanında %60 oranında düşüş </li></ul>
  27. 29. ITT <ul><li>Kalite İlerlemeleri: </li></ul><ul><li>Geri dönen ürünlerde $500,000 araç maliyetlerinde $125,000 ve lehim süreçlerinde $1,100,000 tasarruf </li></ul><ul><li>Güç birimi ürün kayıplarında %28 düşüş </li></ul><ul><li>Geliştirme döngüsünde Düşüş: </li></ul><ul><li>Bir elektronik karşı önlem sisteminin geliştirme döngüsünde %33,üretime geçiş zamanında %22, </li></ul><ul><li>Kablo taşıyıcısı üretiminde %10 azalma </li></ul>
  28. 30. McDONNELL DOUGLASS <ul><li>Kalite İlerlemeleri: </li></ul><ul><li>Yeniden işleme maliyetinde %29, </li></ul><ul><li>Hurda maliyetlerinde %58, </li></ul><ul><li>Uygunsuzluk maliyetlerinde %38, </li></ul><ul><li>Birim başına kusur sayısında %70  azalma </li></ul><ul><li>Geliştirme döngüsünde Düşüş: </li></ul><ul><li>Kağıt dokümanlar yerine bilgisayar kullanımıyla döngü zamanında %20-25 azalma </li></ul><ul><li>Bir aracın yeniden tasarımında 44haftadan 8saate düşüş </li></ul>
  29. 31. EM YÖNETİMİNİN YAPI TAŞLARI <ul><li>Yönetim </li></ul><ul><li>Organizasyon </li></ul><ul><li>Altyapı </li></ul><ul><li>Ekip çalışması </li></ul><ul><li>Eşzamanlı mühendisliği destekleyen teknolojiler </li></ul>
  30. 32. EŞZAMANLI MÜHENDİSLİĞİ DESTEKLEYEN TEKNOLOJİLER <ul><li>Kalite Fonksiyon Göçerimi (Quality Function Deployment) </li></ul><ul><li>İmalat Dizaynı (Design for Manufacture) </li></ul><ul><li>Taguchi Metodu </li></ul><ul><li>Boothroyd & Dewhurst Metodu </li></ul>
  31. 33. Devamı... <ul><li>Hitachi Montaj Değerlendirme Metodu </li></ul><ul><li>Axiomatic (Kabul Edilmiş)Yaklaşım </li></ul><ul><li>Dizaynda Parametre Değişkenleri </li></ul><ul><li>Grup Teknolojisi </li></ul>
  32. 34. KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ (QFD) <ul><li>QFD; ü rün, hizmet ve süreç planlama, geli ş tirme ve iyile ş tirme için kullan ı lan etkin bir yakla şı mdır. </li></ul><ul><li>Amacı; müşteri tercihlerini yakalamak ve bunları ürün dizaynına yansıtmaktır. </li></ul><ul><li>Kalite müşteri memnuniyetinin bir ölçüsüdür </li></ul><ul><li>Sadece fiziksel ürün için değil servis kalitesi ve diğer aktiviteler için de geçerlidir </li></ul>
  33. 35. Devamı... <ul><li>Bir ürünü geliştirmek için kullanılıyorsa müşteri şikayetleri dikkate alınır ve tüm sebepler analiz edilir ( negatif veya expressed kalite ) </li></ul><ul><li>Yeni bir ürün yaratmak için kullanılıyorsa müşteri talepleri göz önüne alınır (pozitif veya latent kalite) </li></ul>
  34. 36. QFD’NİN AMAÇLARI <ul><li>Mü ş terinin kim oldu ğ unu tan ı mlamak, </li></ul><ul><li>Mü ş terinin ne istedi ğ ini anlamak, </li></ul><ul><li>Mü ş terinin isteklerinin nas ı l kar şı lanaca ğı n ı belirlemek tir. </li></ul>
  35. 37. İMALAT DİZAYNI <ul><li>DFM (Design for Manufacture)’nin prensipleri: </li></ul><ul><li>Toplam parça sayısını düşürme </li></ul><ul><li>Modüler dizayn geliştirme </li></ul><ul><li>Standart bileşenler kullanma </li></ul>
  36. 38. Devamı... <ul><li>Dizayn parçalarının çok fonksiyonlu olması </li></ul><ul><li>Dizayn parçalarının çok kullanımlı olması </li></ul><ul><li>Üretim kolaylığı için dizayn </li></ul><ul><li>Montaj doğrultularının minimize etmek </li></ul><ul><li>Taşımanın minimize edilmesi </li></ul>
  37. 39. TAGUCHI METODU <ul><li>Ürünün tasarım aşamasından üretime kadar, imalatını ve tüm işlemlerin gelişimini sağlar. </li></ul><ul><li>Ürün dizaynlarının kontrol edilemeyen faktörlere karşı dirençli olması fikrini baz alır. </li></ul>
  38. 40. TAGUCHI METODU <ul><li>Taguchi’ye göre kalite tanımı: “Kalite ürünün fabrikadan çıkışı ve müşteriye ulaşmasından sonraki kayıplardır” </li></ul><ul><li>Dizaynda istenilen kalite için: </li></ul><ul><ul><li>Sistem Dizaynı </li></ul></ul><ul><ul><li>Parametre Dizaynı </li></ul></ul><ul><ul><li>Tolerans Dizaynı </li></ul></ul><ul><ul><li>öneriyor </li></ul></ul>
  39. 41. BOOTHROYD & DEWHURST METODU <ul><li>Bu metot iki basamağa dayanır: </li></ul><ul><li>Dizayndaki parça sayısının azaltılması </li></ul><ul><li>Taşıma ve montaj masraflarının hesabı (tahmini) </li></ul>
  40. 42. HITACHI MONTAJ DEĞERLENDİRME METODU <ul><li>Geleneksel tasarım sürecindeki zaman kayıplarını azaltmak için iki geri besleme içerir. </li></ul><ul><li>Bu geri beslemelerin ilki fikir ikincisi detay aşamasındadır. </li></ul><ul><li>Bu prosedür daha az ürün geli ş im zaman ı ve dizayn problemlerine ekonomik çözüm sa ğ lar. </li></ul>
  41. 43. AXIOMATIC (KABUL EDİLMİŞ) YAKLAŞIM <ul><li>İyi bir dizayn için bazı temel prensipler olduğu varsayılır </li></ul><ul><li>Bütün iyi dizaynlarda ortak faktörler vardır </li></ul><ul><li>Bu prensipler prosesi geliştirme çözümüne temel oluşturur </li></ul>
  42. 44. DİZAYNDA PARAMETRE DEĞİŞKENLERİ <ul><li>Varyasyonel Similasyon Analizi (VSA) bilgisayar programı kullanılır. </li></ul><ul><li>Bu da ürün dizaynında; </li></ul><ul><li>Ürün kalitesini düşürmeden,özelliklerinden ödün vermeden kullanılabilecek en geniş toleransın bulunmasını sağlar. </li></ul>
  43. 45. GRUP TEKNOLOJİSİ <ul><li>Üründeki ortak karakteristikleri belirterek, onları gruplayarak imalat işlemini kolaylaştırır. </li></ul><ul><li>GT’nin uygulaması ikiye ayrılır: </li></ul><ul><li>Grubu kurup yeniden gözden geçirme, </li></ul><ul><li>Yapılanmış analiz ve karar verme. </li></ul>
  44. 46. EŞZAMANLI MÜHENDİSLİK ADIMLARI <ul><li>Stratejinin belirlenmesi, </li></ul><ul><li>Verilecek ödünlerin belirlenmesi, </li></ul><ul><li>Stratejilerin uygulanması için imalat taktiklerinin belirlenmesi, </li></ul><ul><li>Başarı için organize olmak, </li></ul><ul><li>Sürekli iyileştirme. </li></ul>
  45. 47. ASELSAN’DA EM UYGULAMASI <ul><li>Proje yönetim teknikleri, iş akışı, birimler arası koordinasyon, raporlama ve toplantılara ilişkin çalışma ilkelerini içerir </li></ul><ul><li>Veriler ağ veritabanında kaydedilmektedir </li></ul><ul><li>Böylelikle bilgiye hızlı, doğru ve eşzamanlı olarak erişim sağlanır </li></ul><ul><li>Bilgisayar Destekli Tasarım, Mühendislik ve Üretim (CAD/CAM/CAE) altyapısı kullanılır </li></ul>
  46. 48. 4000 serisi el telsizlerinde uygulanan EM çalışmaları sonucu %49 y $ x $ Üretim Maliyeti %59 4,6 11 Üretim İşçilik Saati %43 327 572 Üründeki Malzeme Sayısı %28 522 725 İlk 4 Yıldaki Modifikasyon Sayısı %56 21 ay 48 ay Tasarım Süresi Fark (%) 4000 (2.Nesi l ) 4800 (1.Nesil) Gösterge
  47. 49. Üretim süreçlerinin gelişimi Değer zinciri (Value Chain) Proje takımları Departm n bazında Organizasy a n Yönelim İşletmeler arasında ortak çalışma İşletme ölçeğinde eş zamanlı mühendislik Dizisel Tasarım süreci Proses Yönelimi Entelektüel sermaye Veri paylaşımı Verimlilik Teknoloji Yönelimi Yenilik Pazara çıkış zamanı Düşük maliyet Ürün Geliştirme Yöntemleri 2000'ler &quot;Tasarım&quot; 1990'lar &quot;Modelleme&quot; 1980'ler &quot;Çizim&quot;  
  48. 50. CIM-EM İlişkisi <ul><li>Üretim süreçlerinin gelişimindeki bu farklılıklar CAD / CAM yazılımlarından beklenenleri etkilemiştir. </li></ul><ul><li>Endüstrinin eğilimleri ile yeni yazılımlar çıkmıştır. </li></ul><ul><li>CIM, bilgi işleme aktivitelerinin bilgisayar destekli olarak yapılmasıdır. </li></ul>
  49. 51. Devamı... <ul><li>‘ Bütünleştirilen kavram bilgidir’ </li></ul><ul><li>Bu yüzden CIM, EM’ye taban oluşturur </li></ul><ul><li>Yani CIM uygulanmıyorsa EM ortaya çıkmaz </li></ul>
  50. 52. EM Hedefleri <ul><li>Tasarım süresinin kısaltılması: CIM’de, tasarımda CAD-CAM kullanılması ile olur, dizayndaki hata çok kolay düzeltilebilir </li></ul><ul><li>Ürün kalitesini maksimum yapmak: Bunun için, Otomatik montaj hatları,otomatik tezgahlar(CNC, NC, DNC), otomatik malzeme taşıma sistemleri (AGV) vb. sistemler kullanılır </li></ul>
  51. 53. <ul><li>Bilgi işlemenin otomatik hale gelmesi,işlemlerin ardışık ilerlemesi yerine paralel ilerlemesine imkan tanır,bu da eşzamanlı mühendisliğin temellerinden biridir . </li></ul>
  52. 54. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME <ul><li>Ne değildir? </li></ul><ul><li>Başarı için sihirli bir formül değildir. </li></ul><ul><li>Üretimin aynı anda veya üst üste çakışmış tasarımı değildir. </li></ul>
  53. 55. <ul><li> Nedir? </li></ul><ul><li>İ nsanların daha verimli ve etkin kullanımını artıran bir yaklaşımdır. </li></ul><ul><li>Maliyet etkin optimum tasarıma doğru yeniden yönlendirilmesidir. </li></ul><ul><li>Ürünün aynı anda paralel tasarımı ve planlanan işlerin aynı anda koordineli olarak yürütülmesidir . </li></ul>
  54. 56. <ul><li>Ürün geliştirme süreci %30-%50 daha az </li></ul><ul><li>Tasarım değişiklikler %60-%95 daha az </li></ul><ul><li>Hurda ve yeniden proses %75 azalma </li></ul><ul><li>Hatalar %30-%85 daha az </li></ul><ul><li>Ürünü piyasaya sunma %20-%90 daha az </li></ul><ul><li>süresi </li></ul>ARDIŞIK ÜRÜN GELİŞTİRME SÜRECİ KARŞISINDA EM ANLAYIŞI
  55. 57. <ul><li>Başarısızlık oranı %60 azalma </li></ul><ul><li>Kalite %100 -%600 artış </li></ul><ul><li>Beyaz yaka personelin %20 -%110 artış </li></ul><ul><li>prodüktivitesi </li></ul><ul><li>Yatırım geri dönüşüm %20 -%120 artış </li></ul><ul><li>oranları </li></ul><ul><li>Müşteri memnuniyeti %100 -%200 artış </li></ul>

  ×