Research comp1

1,981 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,981
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Research comp1

 1. 1. ICI Final Project FNBE 04/13 Peng Yep Siang 0315259
 2. 2. Content
 3. 3. ' ..
 4. 4. ..
 5. 5. a - _j DeN1lt- CUE.Hl''S - r - FNo 011-et C0P:E.. {l:EGh.ltlt'E:Me p C P/tOGJIZJFMfiib, ( OvtJ!ALL. .. ·· UF· C[ w u: .p J Ul -= - : · r nlI ..Q_nlf) I .. int, i c·uLtr.l1 c:L 0 ICL ci V. pi.Jt'lin It vvw U'1 . . 111 1 rTt'R. e.o ,oaa&q·,. ·. 1E · 10
 6. 6. z. <!) ... ffi U1 - I .- n I
 7. 7. Forms A- F 1 T es of Forms Form A -Certificate of Status & Pur ose of the Forms Present Form A is retained for Building 1 Structural Plan submission I approvalof plans. 2 Form B-'Notice of Commencement I Form B is retained for use as at present. Resumption of Building Works' 3 Form C -Notice of Deleted.Incorporated as Form G 2. Completion of Setting Out 4 Form D -Notice of Deleted.Incorporated as Form G 3. Completion of Foundation 5 Form G 1to G 21-'Stage Introduced under the stage Certification' certification process for 21building comR2nents. 6 Form E - Application for the Deleted.However,during the issue of Certification of transitionalperiod where the LA Fitness for Occupation still issue the CFO,Form E in the UBBL 1984 will still need to be used.Inthe transitionalperiod, Form Fin the UBBL 1984 will also continue to be used for the issuance of CCC in respect of bun lows. 7 Form F -'Certificate of Substituting for Form E and to be Completion and Compliance' issued by the PSP together with the certification that he has supervised the erection and completion of the said building. 8 Form F1-'Partial Certificate Inserted after the Form F and to be of Completion and issued by the PSP in respect of any Compliance' part of a building partially
 8. 8. ‘Principal submitting person’ (PSP) - a qualified person who submits building plans to the LA for approval. It includes any other qualified person who takes over the duties and responsibilities of PSP; Submitting person’ (SP) - a qualified person, and any other qualified person taking over PSP duties and responsibilities , who submits plans other than building plans to the LA or relevant statutory authority ‘Qualified person’ - a Professional Architect, Professional Engineer or registered Building Draughtsman registered with the bodies relating to their registration.
 9. 9. Sample Document
 10. 10. Planning Permission
 11. 11. PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG Pindaan : 11/07/2011 KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERAJAAN TEMPATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN SENARAI SEMAK TERPERINCI AGENSI TEKNIKAL DALAMAN DAN LUARAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA (MPSJ) PERSIARAN PERPADUAN USJ 5, 47610 SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. TEL : 03 – 8026 3131 FAX : 03 – 8026 3295 WEB : www.mpsj.gov.my MEI 2011 HAKCIPTA TERPELIHARA
 12. 12. PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA (MPSJ) Persiaran Perpaduan USJ 5, 47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03 – 8026 3276 Fax : 03 – 8026 3295 Web : www.mpsj.gov.my No. Ruj. OSC : MPSJ / / No. Ruj. OSC terdahulu (jika ada) : Tarikh Daftar : Masa : Jenis permohonan yang dikemukakan :- 1. Permohonan Kebenaran Merancang Skim Pembangunan/Pelan Susun Atur 2. Permohonan Kebenaran Merancang Pendirian Bangunan 3. Pemohonan Kebenaran Merancang Bagi Membuat Perubahan Material Kegunaan Tanah SENARAI SEMAK PENERIMAAN DOKUMEN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG Tajuk Permohonan : ......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Pemilik / Pemaju : .......................................................................................................................................................................... Alamat Pemilik/Pemaju : .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Tel. & Fax : .......................................................................................................................................................................... Perunding : .......................................................................................................................................................................... Alamat Perunding : .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Tel. & Fax : .......................................................................................................................................................................... Nama : ..........................................................................................................................................................................
 13. 13. Perakuan Pemohon/Perunding: Saya bagi pihak Pemohon/Perunding dengan ini membuat perakuan bahawa semua dokumen-dokumen yang disertakan adalah benar serta mematuhi keperluan permohonan pembangunan di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ). .......................……………………………. Nama, Tandatangan & Cop Pemohon / Perunding .......................……………………………. Nama, Tandatangan & Cop Pegawai OSC 1 .......................……………………………. Nama, Tandatangan & Cop Pegawai OSC 2 Tarikh : …………………… Tarikh : ……………………… Tarikh : …………………….. MAKLUMAN Selaras dengan Pekeliling Ketua Setiusaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bilangan 5 Tahun 2009 (rujukan KPKT(02)799/6 Klt.8(24) – Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC) bertarikh 6hb Mei 2009, pemakaian template ini dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1hb Mei 2011. Sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut berhubung pekeliling ini boleh dikemukakan kepada: KETUA PENGARAH Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan Aras 4, Blok K, Pusat Bandara Damansara, 50782 Kuala Lumpur (u.p.: Bahagian Penyelidikan dan Perundangan Teknikal) No. Telefon : 03-20947033 / 2087 4501 No. Fax : 03-2095 5180 / 2095 3717 Sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut berhubung Senarai Semak dan perinciannya, sila hubungi agensi / jabatan teknikal yang berkaitan. Nota: * Semua permohonan hendaklah diasingkan dan diikat mengikut Jabatan/Agensi Teknikal yang terlibat * Setiap salinan dokumen perlu diakui sah * Semua laporan disediakan dalam Bahasa Melayu dan bersaiz A4 (portrait) * Pelan hendaklah dilipat bersaiz A4
 14. 14. 1 SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG JABATAN/AGENSI TEKNIKAL DALAMAN 1) JABATAN PERANCANGAN BANDAR BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Borang A – Kaedah-kaedah Pengawalan Perancang Am (KPPA) 1 2 Surat Permohonan rasmi daripada Jururancang Bandar Berdaftar atau orang-orang berkelayakan 1 3 Template Borang kiraan bayaran fee pelan (Jadual 3, Kaedah 4) yang telah diisi 1 4 Salinan resit bayaran fee permohonan kebenaran merancang mengikut Jadual IV, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancang (AM) 2004 1 5 Perakuan Kebenaran Laluan yang telah disahkan (jika berkaitan) 1 6 Salinan Geran atau Surat Hakmilik Tanah asal yang telah disahkan atau Salinan Bukti Permohonan Berimilik Tanah yang telah dikemukakan oleh agensi pelaksana kepada PTD/PTG 1 7 Salinan Resit Cukai Pintu terkini atau Surat Pengesahan Cukai Taksiran 1 8 Salinan Resit Cukai Tanah terkini 1 9 Salinan Surat kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi permohonan yang telah ada kelulusan MMKN (jika berkaitan) 1 10 "Power of Attorney"/Perjanjian Jual Beli dan Profil Syarikat/ Perjanjian Sewa/Salinan Kad Pengenalan Pemilik (jika tiada nama pemilik baru dalam geran atau nama hakmilik tanah) 1
 15. 15. 2 11 Pelan-pelan yang telah disahkan oleh Profesional Berdaftar : a : Pelan Susun Atur (selaras garis panduan PBT); b : Pelan Landskap* ; c : Pelan Cadangan Nama Taman* ; d : Pelan Cadangan Nama Jalan *. (*) Boleh dikemukakan selepas Pelan Susunatur diluluskan tetapi sebelum pembinaan bermula 2 (termasuk linen) 12 Pelan Kerja Ukur yang disahkan (Certified Survey Plan) 1 13 Pelan Kontor 1 14 Pelan Topografi Tapak yang menandakan kedudukan pokok- pokok sedia ada dan jenisnya yang melebihi 0.8 meter ukur lilit yang disahkan oleh Jurukur/Arkitek Landskap 1 15 Pelan Akui (Certified Plan) menunjukkan lot berkenaan dan lot- lot sekeliling 1 16 Lukisan Perspektif yang menunjukkan cadangan pembangunan tersebut (Pengecualian diberikan kepada pembangunan rumah sesebuah mengikut Garispanduan PBT dan untuk tujuan pecahan lot persendirian) (sekiranya ada) 1 17 Gambar Tapak yang menunjukkan keadaan tapak dan kawasan sekitar (boleh dilampirkan dalam LCP) 1 18 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1 19 Surat kelulusan EIA selaras dengan keperluan JAS (jika berkaitan) 1 20 Laporan Analisis Implikasi Sosial (SIA) (jika berkaitan) 1 21 Laporan Penilaian Kesan Lalu Lintas (TIA) selaras keperluan JKR (bagi keluasan lantai > 45,000 kaki persegi atau 200 unit) 1 22 Salinan surat dan pelan Kebenaran Merancang bagi pelan susunatur yang telah diluluskan (jika berkaitan) 1
 16. 16. 3 23 Satu salinan CD yang mengandungi pelan dalam format .dwg dan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dalam format "Microsoft Word" 1 24 Satu salinan maklumat Lembaga Pengarah, Borang 49 (disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia) dan Pemilik Saham, Borang 24 (disahkan oleh Setiausaha Syarikat) 1 2) JABATAN BANGUNAN BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Pelan-pelan yang telah disahkan oleh Profesional Berdaftar : a : Pelan Susun Atur (selaras garis panduan PBT); b : Pelan Landskap* ; c : Pelan Cadangan Nama Taman* ; d : Pelan Cadangan Nama Jalan *. (*) Boleh dikemukakan selepas Pelan Susunatur diluluskan tetapi sebelum pembinaan bermula 1 2 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1 3) JABATAN KEJURUTERAAN BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Pelan-pelan yang telah disahkan oleh Professional Berdaftar a : Pelan Susun Atur (selaras garis panduan PBT); b : Pelan Landskap* ; c : Pelan Cadangan Nama Taman* ; d : Pelan Cadangan Nama Jalan *. (*) Boleh dikemukakan selepas Pelan Susunatur diluluskan tetapi sebelum pembinaan bermula 1 2 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1 3 Laporan Penilaian Kesan Lalulintas (TIA) selaras keperluan JKR (bagi keluasan lantai > 45,000 kaki persegi atau 200 unit) 1
 17. 17. 4 4) JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Pelan-pelan yang telah disahkan oleh Professional Berdaftar a : Pelan Susun Atur (selaras garis panduan PBT); b : Pelan Landskap* ; c : Pelan Cadangan Nama Taman* ; d : Pelan Cadangan Nama Jalan *. (*) Boleh dikemukakan selepas Pelan Susunatur diluluskan tetapi sebelum pembinaan bermula 1 2 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1 5) BAHAGIAN LANDSKAP BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Pelan-pelan yang telah disahkan oleh Professional Berdaftar a : Pelan Susun Atur (selaras garis panduan PBT); b : Pelan Landskap* ; c : Pelan Cadangan Nama Taman* ; d : Pelan Cadangan Nama Jalan *. (*) Boleh dikemukakan selepas Pelan Susunatur diluluskan tetapi sebelum pembinaan bermula 1 2 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1
 18. 18. 5 JABATAN/AGENSI TEKNIKAL LUARAN 1) JABATAN MINERAL DAN GEOSAINS MALAYSIA (JMG) BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Laporan Cadangan Pemajuan Yang Mengandungi: 1. Pelan Susunatur 2. Pelan Kunci dan Pelan Lokasi 3. Pelan Survey Butiran Aras Laras Tapak Dengan Salinan Digital 4. Perihal Geologi Tapak berserta Peta Geologi 1 1 1 1 2 Laporan Pemetaan Geologi Terain Oleh Ahli Geologi yang berdaftar dengan Lembaga Ahli Geologi Bagi Kawasan Lereng Bukit Berkecerunan 150° dan Ke atas 1 3 Laporan Siasatan Tapak Yang Disediakan Oleh Kontraktor Berlesen 1 4 Laporan Penilaian Geologi Berhampiran Kawasan Bukit Batu Kapur 1 2) JABATAN ALAM SEKITAR (JAS) BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Surat Permohonan Rasmi 1 2 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1 3 Ulasan Penilaian Awal Tapak (PAT) daripada Jabatan Alam Sekitar 1 4 Pelan Susunatur dan satu salinan CD yang mengandungi maklumat cadangan pemajuan di dalam format AutoCAD (DXF/DWG). 1 5 Pelan Kunci 1 6 Pelan Lokasi 1
 19. 19. 6 3) TENAGA NASIONAL BERHAD (TNB) A) Permohonan bagi Beban Tidak Melebihi 100KVA (Load Not Exceeding 100KVA) BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Senarai Semak Utama 1. Pelan Susun Atur 2. Pelan Lokasi 3. Pelan Kunci 4. Pelan Kontur 5. Rajah Skematik 6. Anggaran Beban Permulaan & Beban Muktamad Maklumat Tambahan Yang Diperlukan : 7. Beban Keseluruhan : Kw Nota : Tempoh sah laku ulasan adalah 2 tahun dari tarikh kelulusan. 4 4 4 4 1 B) Permohonan bagi Beban Melebihi 100KVA (Load Exceeding 100KVA) BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Layout pencawang dalam pelan pembangunan 1 2 Senarai Semak Utama 1. Pelan Susun Atur 2. Pelan Lokasi 3. Pelan Kunci 4. Pelan Kontur 5. Anggaran Beban Permulaan & Beban Muktamad 4 4 4 4 1
 20. 20. 7 4) SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA (SKMM) A) Permohonan bagi Talian Tetap BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Salinan Surat Perlantikan Perunding 1 2 Salinan Surat Pengesahan Pelan Susunatur Dari Pemberi Perkhidmatan Rangkaian 1 3 Surat Tiada Halangan Gelombang Mikro dari Pemberi Perkhidmatan Rangkaian (bagi bangunan yang melebihi 5 tingkat 1 4 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1 5 Pelan Kunci 1 6 Pelan Lokasi 1 7 Pelan Cadangan Kabinet Telekomunikasi 1 8 Maklumat Projek Dalam (Fail Digital Excel) 1 9 Maklumat Pelan-pelan Dalam (Fail Digital AutoCAD Drawing). 1 B) Permohonan bagi Struktur Menara Sistem Pemancar Atas Tanah (Wayarless) BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Surat Permohonan 1 2 Borang - “Tower/Roof Top Inspection Form” 1 3 Pelan A3 yang telah disahkan oleh Perunding Professional/Jurutera Bertauliah (Professional Engineer) dalam bidang komunikasi mengandungi: 1. Pelan Tapak Infrastruktur Pelan 2. Rekabentuk Struktur 3. Pelan lokasi 2 1 1 1 4 Lapoan Jurutera : 1. Rekabentuk 2. Laporan Penyiasatan Tanah 3. Tapak Asas Menara 1 1 1
 21. 21. 8 5 Fail Digital Excel (.XLS) - “Tower/RoofTop Inspection Checklist” 1 6 Fail Digital Format .PDF - Pelan Tapak Infrastruktur 1 7 Fail Digital AutoCAD Drawing (.DXF) / MapInfo Table (.TAB) - Pelan lokasi 1 8 Fail Digital Excel (.XLS) – Maklumat Projek 1 5) JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (JPS) BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Pelan Susun Atur 5 2 Pelan Jajaran 5 3 Pelan Cadangan Sistem Perparitan Luaran Selaras Dengan Kehendak MASMA yang disediakan oleh Jurutera Perunding Bertauliah 5 4 Pelan Kerja Ukur yang disahkan (Certified Survey Plan) 2 5 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1 6) PENTADBIRAN TANAH NEGERI / PEJABAT TANAH DAERAH BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) / TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Laporan Cadangan Pemajuan 1 2 Salinan Carian Rasmi 1 3 Salinan Hakmilik 1 4 Salinan Resit Cukai Tanah Tahunan Semasa 1 5 Pelan Susun Atur 1 6 Salinan Surat Kuasa Wakil (Power Of Attorney) sekiranya pemohon bukan pemilik 1 7 Dokumen-dokumen lain yang berkaitan
 22. 22. 9 7) INDAH WATER KONSORTIUM (IWK) A) Permohonan untuk > 150 PE BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Salinan surat iringan/kepala surat dari Jurutera Perunding bertauliah di alamatkan kepada Agensi Perakuan Pembetungan 2 2 Borang WSIA/PDC/1 dan Senarai Semak PDC1a yang dilengkapkan 1 3 Pelan susunatur (bersaiz A1) yang mengandungi pelan kunci dan pelan lokasi: • Kedudukan tapak Loji Pengolahan Kumbahan dan Stesen Pam Kumbahan (jika ada) hendaklah ditandakan di dalam pelan susunatur 2 4 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1 5 Laporan Kejuruteraan Pembetungan dan jika berkenaan Laporan Strategi Kawasan Tadahan Pembetungan bagi skim pembangunan atau loji berpusat kekal 2 6 Tandatangan pemilik pada setiap pelan cadangan dan tandatangan pihak Perunding/ Arkitek/ Perancang Bertauliah pada setiap dokumen dan pelan B) Permohonan untuk ≤150 PE BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Salinan surat iringan/kepala surat dari Jurutera Perunding bertauliah di alamatkan kepada Agensi Perakuan Pembetungan 2 2 Borang WSIA/PDC/1 dan Senarai Semak PDC1a yang dilengkapkan 1
 23. 23. 10 3 Pelan susunatur (bersaiz A1) yang mengandungi pelan kunci dan pelan lokasi: • Kedudukan tapak Loji Pengolahan Kumbahan dan Stesen Pam Kumbahan (jika ada) hendaklah ditandakan di dalam pelan susunatur 2 4 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) 1 5 Pengiraan PE untuk keseluruhan pembangunan 2 6 Tandatangan pemilik pada setiap pelan cadangan dan tandatangan pihak Perunding/ Arkitek/ Perancang Bertauliah pada setiap dokumen dan pelan 8) JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Pelan Ukur (hard copy) dan salinan soft copy pelan format DWG atau serasi mengikut rujukan kordinat State Cassini 1 2 Pelan Tapak (hard copy) + salinan soft copy pelan format DWG atau serasi mengikut rujukan kordinat State Cassini 3 1 3 Pelan Analisa Kecerunan dan Laporan Geoteknik (bagi kawasan berbukit kelas 3 dan 4 sahaja) dan salinan soft copy laporan dalam format pdf 1 4 Laporan Nilaian Kesan Lalulintas (bagi keluasan lantai > 45,000 kaki persegi atau 200 units) dan 1 salinan soft copy laporan dalam format pdf 1 5 Laporan Road Safety Audit Stage 1 & 2 (Bagi pembangunan menghadap Jalan Persekutuan dan Jalan Utama Negeri) dan salinan soft copy laporan dalam format pdf 1
 24. 24. 11 9) JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (JPBD) A) Permohonan Bagi Kerja Bangunan Di Atas Lot Di Dalam Pelan Induk (Master Plan) /Pelan Susun Atur Yang Telah Diluluskan (PENDIRIAN, PEROBOHAN, TAMBAHAN, PEMAJUAN STRATUM, PENGGUNAAN RUANG UDARA) BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Surat permohonan rasmi yang ditandatangani oleh pemohon 1 2 Borang A, Jadual 1, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) mengikut negeri 1 3 Salinan Hakmilik Tanah bagi setiap lot yang terlibat dengan cadangan 1 4 Salinan Surat/ Sijil Kebenaran Merancang bagi pelan susunatur/pelan induk terdahulu 1 Bagi pendirian bangunan di atas lot yang telah mempunyai Kebenaran Merancang semasa peringkat pelan susunatur/pelan induk 5 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) yang memperihalkan pemajuan seperti yang dicadangkan 1 Format LCP perlu mematuhi Manual Penyediaan LCP 6 Fotograf keadaan tapak sedia ada 1 Boleh dikandungkan di dalam LCP 7 Fotograf lot di sempadan utara, selatan, timur dan barat 1 Boleh dikandungkan di dalam LCP 8 Pelan Susun Atur dengan format seperti berikut: 1. Skala 1:1500 atau kurang dengan ‘state grid’ menunjukkan koordinat sebenar sempadan tapak daripada JUPEM 2. Tandatangan pemilik tanah/PA (Power of Attorney. Jika pemilikan tanah adalah di atas nama syarikat, nama dan no. kad pengenalan pengurus atau ketua syarikat atau pengarah hendaklah dicatatkan dan ditandatangani. Bagi tanah Kerajaan, pelan mesti 1
 25. 25. 12 disahkan oleh Pejabat Tanah/ Kementerian yang berkaitan. 3. Tandatangan Jururancang Bandar Berdaftar Dengan Cop Hidup Lembaga Perancang Bandar Malaysia dan Cop Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP)/ Arkitek Profesional 4. Butiran Pemajuan (keluasan, aras tapak bangunan, bilangan unit, ketinggian dan anjak belakang bangunan, mata angin, arah kiblat dan lain-lain) 9 Pelan kunci skala 1:50000 (atau mengikut kesesuaian) 1 Kedua-dua pelan ini boleh dimuatkan di atas pelan susunatur yang disediakan mengikut skala yang bersesuaian 10 Pelan lokasi skala 1:10000 (atau mengikut kesesuaian) 1 11 Pelan Cadangan Aras Tapak (spot level/ proposed platform level) termasuk aras tapak sedia ada dan kawasan sekitar dalam jarak 100 meter (atau mengikut kesesuaian) dari sempadan tapak pemajuan. 1 12 Softcopy pelan – pelan dalam format Autocad (DXF/DWG) 1 13. Lain-lain pelan dan laporan mengikut jenis pemajuan dan kawasan setempat (rujuk senarai semak dokumen tambahan) Nota: i) KM ini hanya terpakai kepada cadangan untuk mendirikan bangunan di atas lot yang terletak di dalam kawasan yang telah mempunyai pelan induk (master plan) /pelan susun atur yang telah diluluskan. Contoh pembangunan melibatkan free standing building seperti pembinaan bangunan industri di taman perindustrian, kompleks komersial dan juga rumah-rumah sebuah di atas lot-lot yang telah mempunyai kebenaran merancang. Bagi kes sebegini, perancangan infrastruktur bagi tapak cadangan dan kawasan pembangunan secara keseluruhan telah diluluskan dan impak ke atas kawasan sekitar telah diambil kira. ii) Tajuk pelan, LCP dan surat permohonan mestilah sama mengikut butir-butir hakmilik dan mengikut tajuk kebenaran merancang yang sebenarnya.
 26. 26. 13 B) Permohonan Bagi Kerja Bangunan Di Atas Tanah Kategori Bangunan (PENDIRIAN, PEROBOHAN, TAMBAHAN, PEMAJUAN STRATUM, PENGGUNAAN RUANG UDARA) BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Surat permohonan rasmi yang ditandatangani oleh pemohon 1 2 Borang A, Jadual 1, Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) mengikut negeri 1 3 Salinan Hakmilik Tanah bagi setiap lot yang terlibat dengan cadangan 1 4 Salinan Carian Rasmi 1 Sah laku untuk tempoh 6 bulan 5 Surat Pengesahan Hak Lalulalang daripada Pejabat Tanah jika tapak cadangan tidak mempunyai jalan masuk yang sah 1 Sekiranya tiada, perlu mohon di Pejabat Tanah 6 Salinan Surat/ Sijil Kebenaran Merancang bagi pelan susunatur/pelan induk 1 Bagi pendirian bangunan di atas lot yang telah mempunyai Kebenaran Merancang semasa peringkat pelan susunatur/pelan induk 7 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) yang memperihalkan pemajuan seperti yang dicadangkan 1 Format LCP perlu mematuhi Manual Penyediaan LCP 8 Fotograf keadaan tapak sedia ada 1 Boleh dikandungkan di dalam LCP 9 Fotograf lot di sempadan utara, selatan, timur dan barat 1 Boleh dikandungkan di dalam LCP 10 Pelan Susun Atur dengan format seperti berikut: 1. Skala 1:1500 atau kurang dengan ‘state grid’ menunjukkan koordinat sebenar sempadan tapak daripada JUPEM 2. Tandatangan pemilik tanah/PA (Power of Attorney. Jika pemilikan tanah adalah di atas nama syarikat, nama dan no. kad pengenalan pengurus atau ketua 1
 27. 27. 14 syarikat atau pengarah hendaklah dicatatkan dan ditandatangani. Bagi tanah Kerajaan, pelan mesti disahkan oleh Pejabat Tanah/ Kementerian yang berkaitan. 3. Tandatangan Jururancang Bandar Berdaftar Dengan Cop Hidup Lembaga Perancang Bandar Malaysia dan Cop Pertubuhan Perancang Malaysia (MIP)/ Arkitek Profesional 4. Butiran Pemajuan (keluasan, aras tapak bangunan, bilangan unit, ketinggian dan anjak belakang bangunan, jalan masuk, infrastruktur, mata angin, arah kiblat dan lain-lain) 11 Pelan kunci skala 1:50000 (atau mengikut kesesuaian 1 Kedua-dua pelan ini boleh dimuatkan di atas pelan susunatur yang disediakan mengikut skala yang bersesuaian 12 Pelan lokasi skala 1:10000 (atau mengikut kesesuaian) 1 13. Pelan topografi kawasan cadangan yang menunjukkan kontur dan maklumat sedia ada seperti jalan keluar masuk, bangunan-bangunan sedia ada, kolam, sungai, alur, parit, rentis talian elektrik, landasan keretapi dan lain-lain 1 14 Pelan Cadangan Aras Tapak (spot level /proposed platform level) termasuk aras tapak sedia ada dan kawasan sekitar dalam jarak 100 meter (atau mengikut kesesuaian) dari sempadan tapak pemajuan. 1 15 Pelan ukur keliling bagi tapak cadangan termasuk pembangunan kawasan sekitar dalam jarak 100 meter (atau mengikut kesesuaian) daripada sempadan yang menunjukkan gunatanah sedia ada dan komited termasuk bangunan, kemudahan awam, infrastruktur dan utiliti dan pelan ini perlu disahkan oleh Juru Ukur Berdaftar. 1 16 Softcopy pelan – pelan dalam format Autocad (DXF/DWG) 1
 28. 28. 15 17 Lain-lain pelan dan laporan mengikut jenis pemajuan dan kawasan setempat (rujuk senarai semak dokumen tambahan) Nota: i. Kategori ini terpakai bagi cadangan untuk mendirikan bangunan atas mana-mana tanah yang telah dikategorikan “sebagai bangunan” tetapi kebenaran merancang untuk pemajuan belum diberikan. ii. Tajuk pelan, LCP dan surat permohonan mestilah sama mengikut butir-butir hakmilik dan mengikut tajuk kebenaran merancang yang sebenarnya. 10) PIHAK BERKUASA AIR NEGERI / SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR (SYABAS) BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Salinan pelan susunatur bersaiz A1 yang mengandungi Pelan Kunci (1:25000) dan Pelan Lokasi (1:5000) yang jelas menunjukkan lot-lot yang bersebelahan dan nama-nama jalan serta dinyatakan nombor syif piawai. Pelan susunatur hendaklah menunjukkan spot dan “formation level”. Skala : 1:1000 (< 100 unit) Skala : 1:1500 (> 100 unit) 2 2 Pelan ukur pembangunan yang disahkan oleh Juruukur bertauliah hendaklah menunjukkan “spot level”, aras dan lokasi “Bench Mark” (BM) serta garisan kontor selang 5 meter (5 meter interval), dalam meter “Ordinance Datum Level” (ODL) Skala : 1:1000 (< 100 unit) Skala : 1:1500 (> 100 unit) 2 3 Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) atau Ringkasan Cadangan Pembangunan (Bagi Skim Kecil seperti Table B.1) termasuk anggaran permintaan bekalan air sehari (liter sehari) 2 4 Cadangan keluasan dan ukuran rezab tanah di lokasi yang sesuai untuk takungan perkhidmatan, tangki sedutan dan stesen pam hendaklah mengikut Jadual Peraturan Teknikal 2
 29. 29. 16 5 Perkara-perkara berikut perlu disertakan jika permohonan melibatkan pindaan ke atas pelan asal yang telah diluluskan terdahulu: 1. Pindaan yang terlibat dinyatakan di atas pelan susunatur. 2. Sistem bekalan air sediada mampu untuk menampung keperluan air yang baru. 3. Keperluan air sebelum dan selepas pindaan. 2 6 Mengemukakan pelan keratan rentas X-X dan Y-Y untuk takungan perkhidmatan, tangki sedutan dan stesen pam yang menunjukkan jarak ”set back” dan cerun yang dibina dalam tapak yang dicadangkan 2 7 OSC sertakan salinan senarai semak yang lengkap kepada PBAN/Operator Air* 1 Nota: i) Pelan-pelan yang dikemukakan hendaklah tanpa sebarang tampalan dan dilipat di dalam saiz A4. ii) Permohonan kelulusan Pelan Sistem Retikulasi Luaran hendaklah dikemukakan kepada pihak Operator Bekalan Air/Agensi Perakuan sekurang-kurangnya SEBULAN SEBELUM Pelan Bangunan (PB) di kemukakan. iii) Tapak rezab tangki air dan rumah pam hendaklah TIDAK dicadangkan bersebelahan dengan loji rawatan kumbahan (STP). iv) Keluasan tapak tangki adalah tidak termasuk cerun (jika ada). Cerun hendaklah dibina di dalam rezab tapak tangki air. v) Senarai semak di atas yang telah dilengkapkan hendaklah sertakan bersama permohonan kebenaran merancang.*
 30. 30. 17 * Pemohon hendaklah mengisi senarai dan bilangan dokumen mengikut keperluan Jabatan Teknikal yang berkaitan (Jika Berkaitan) JABATAN/AGENSI TEKNIKAL LUARAN YANG BERKAITAN NAMA JABATAN/AGENSI TEKNIKAL : ……………………………………………………………………………………… BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER NAMA JABATAN/AGENSI TEKNIKAL : ……………………………………………………………………………………… BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER Nota: Contoh Jabatan/Agensi Teknikal Luaran yang Berkaitan 1) LEMBAGA LEBUHRAYA MALAYSIA (LLM) 2) PERBADANAN ASET KERETAPI
 31. 31. BORANG KIRAAN FI KEBENARAN MERANCANG UNTUK PELAN PEMBANGUNAN / PENDIRIAN BANGUNAN / MATERIALTANAH Nama dan Alamat Perunding : Cadangan Pemajuan : Nama dan Alamat Pemiliik/Pemaju: No. Rujukan Pemohon: No. Rujukan Majlis : Jenis Pemajuan Kadar Fi Bilangan Unit/ Luas Lantai Kasar (meter persegi) Jumlah Fi (RM) KEDIAMAN i. RM50.00 seunit bagi 100 unit pertama ii. RM45.00 seunit bagi 100 unit kedua iii. RM40.00 seunit bagi unit-unit berikutnya iv. RM25.00 seunit bagi rumah kos rendah v. RM25.00 seunit bagi tanah rezab Melayu Jumlah Kecil PERNIAGAAN RM50.00 bagi 100 mp atau keluasan lantai kasar atau sebahagian daripadanya. Jumlah Kecil PERUSAHAAN RM50.00 bagi 100 mp atau keluasan lantai kasar atau sebahagian daripadanya. Jumlah Kecil INSTITUSI SWASTA i. Institusi Pendidikan ii. Institusi Perubatan iii. Asrama/ Kelab Belia iv. Rumah Kebajikan RM50.00 bagi 100 mp atau keluasan lantai kasar atau sebahagian daripadanya. Jumlah Kecil
 32. 32. Jenis Pemajuan Kadar Fi Bilangan Unit/ Luas Lantai Kasar (meter persegi) Jumlah Fi (RM) HOTEL RM50.00 bagi 100 mp atau keluasan lantai kasar atau sebahagian daripadanya. Jumlah Kecil STESEN MINYAK / STESEN MINYAK DENGAN KEMUDAHAN SERVIS i. RM250.00 bagi satu stesen minyak ii. RM500.00 bagi satu stesen minyak dengan kemudahan servis Jumlah Kecil JUMLAH BESAR Jenis Permohonan Kadar Fi Jumlah Fi (RM) MATERIAL TANAH RM200.00 bagi setiap permohonan PINDAAN KEBENARAN MERANCANG RM50.00 bagi setiap permohonan Kami dengan ini mengesahkan bahawa pengiraan fi permohonan untuk kebenaran merancang ini adalah betul mengikut Jadual Ketiga (Kaedah 4) KAedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Selangor) 2001. ………………………………….. ………………………………….. (Tandatangan dan Cop Perunding) (Tandatangan dan Cop Pemilik/Pemaju) Tarikh: Tarikh: PENGESAHAN JABATAN PERANCANGAN BANDAR Disemak oleh : …………………………………………………………………………………………………………………… Tandatangan : ………………………………………………. Tarikh : ……………………………………………………… Nota : Jika ruang ini tidak mencukupi, sila guna kertas tambahan
 33. 33. Building Plan Approval
 34. 34. KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERAJAAN TEMPATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN SENARAI SEMAK TERPERINCI AGENSI TEKNIKAL DALAMAN DAN LUARAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA (MPSJ) PERSIARAN PERPADUAN USJ 5, 47610 SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. TEL : 03 – 8026 3131 FAX : 03 – 8026 3295 WEB : WWW.MPSJ.GOV.MY MEI 2011 HAKCIPTA TERPELIHARA
 35. 35. PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA (MPSJ) Persiaran Perpaduan USJ 5, 47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03 – 8026 3131 Fax : 03 – 8026 3295 Web : www.mpsj.gov.my No. Ruj. OSC : MPSJ / / No. Ruj. OSC terdahulu (jika ada) : Tarikh Daftar : Masa : Jenis permohonan yang dikemukakan :- 1. Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan bagi Skim Perumahan dan Bangunan Perusahaan / Perniagaan / Kemudahan Awam / Bangunan Ibadat Bukan Islam / Rumah Sesebuah / Rumah Berkembar 2. Permohonan Pindaan Kepada Pelan Kelulusan bagi Skim Perumahan dan Bangunan Perusahaan / Perniagaan / Kemudahan Awam / Bangunan Ibadat Bukan Islam / Rumah Sesebuah / Rumah Berkembar 3. Permohonan Kelulusan Tambahan / Ubahsuaian Bangunan bagi Bangunan Perusahaan / Perniagaan / Kemudahan Awam SENARAI SEMAK PENERIMAAN DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN Tajuk Permohonan : ......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Pemilik / Pemaju : .......................................................................................................................................................................... Alamat Pemilik/Pemaju : .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Tel. & Fax : .......................................................................................................................................................................... Perunding : .......................................................................................................................................................................... Alamat Perunding : .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Tel. & Fax : .......................................................................................................................................................................... Nama : ..........................................................................................................................................................................
 36. 36. Perakuan Pemohon/Perunding: Saya bagi pihak Pemohon/Perundingdengan ini membuat perakuan bahawa semua dokumen-dokumen yang disertakan adalah benar serta mematuhi keperluan permohonan pembangunan di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) .......................……………………………. Nama, Tandatangan & Cop Pemohon / Perunding .......................……………………………. Nama, Tandatangan & Cop Pegawai OSC 1 .......................……………………………. Nama, Tandatangan & Cop Pegawai OSC 2 Tarikh : …………………… Tarikh : ……………………… Tarikh : …………………….. MAKLUMAN Selaras dengan Pekeliling Ketua Setiusaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bilangan 5 Tahun 2009 (rujukan KPKT(02)799/6 Klt.8(24) – Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC) bertarikh 6hb Mei 2009, pemakaian template ini dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1hb Mei 2011. Sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut berhubung pekeliling ini boleh dikemukakan kepada: KETUA PENGARAH Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan Aras 4, Blok K, Pusat Bandara Damansara, 50782 Kuala Lumpur (u.p.: Bahagian Penyelidikan dan Perundangan Teknikal) No. Telefon : 03-20947033 / 2087 4501 No. Fax : 03-2095 5180 / 2095 3717 Sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut berhubung Senarai Semak dan perinciannya, sila hubungi agensi / jabatan teknikal yang berkaitan.
 37. 37. SENARAI SEMAK DOKUMEN BAGI PERMOHONAN PELAN BANGUNAN JABATAN/AGENSI TEKNIKAL DALAMAN 1) JABATAN PERANCANGAN BANDAR BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Surat Permohonan Rasmi Ke Perancangan Bandar MPSJ (Cover Letter) 1 2 Pelan Bangunan dalam skala Metric 1 3 Sesalinan Pelan Kebenaran Merancang yang disahkan oleh Jabatan Perancangan Bandar MPSJ ATAU Borang C1 1 2) JABATAN BANGUNAN BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Borang A /Borang Pindaan Kepada Pelan yang Telah Diluluskan (Di Peraku oleh Arkitek/Jurutera/Pelukis Pelan Berdaftar)- Dapatkan di Kaunter OSC. ( Jadual Kedua UKBS 1984 ) 1 2 Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemilik dan perunding berdaftar ( Cover letter ) 2 3 Salinan geran atau surat hakmilik tanah asal yang telah disahkan atau Salinan bukti permohonan berimilik tanah yang telah dikemukakan oleh agensi perlaksanaan kepada PTD/PTG 1 4 Salinan resit semasa cukai pintu  Januari-Jun  Julai-Disember 2 5 Salinan surat “Power Of Attorney” (Perlu sekiranya pemilik tanah dan pemaju tidak sama) 2 6 Salinan Sijil Layak Menduduki (CFO)/Certificate Completion & Compliance (CCC)-Borang F Bagi permohonan tambahan/ubahsuaian 2 7 Dokumen sokongan bagi permohonan Pelan Bangunan secara Konvensional:  2 salinan Pelan Susunatur yang disahkan oleh
 38. 38. Jabatan Perancangan Bandar, MPSJ  2 set Pelan Pra Hitungan yang disahkan Jabatan Perancangan Bandar MPSJ  2 salinan surat kelulusan Kebenaran Merancang daripada Jabatan Perancangan Bandar, MPSJ  2 salinan surat kelulusan Kerjatanah daripada Jabatan Kejuruteraan, MPSJ  2 salinan surat kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan daripada Jabatan Kejuruteraan,MPSJ  2 salinan surat kelulusan Tukar Syarat Tanah daripada pejabat tanah petaling (jika Berkaitan)  2 salinan resit premium tanah (tidak diperlukan sekiranya telah mempunyai hakmilik)  Surat perakuan IWK bersama “ Cover Letter” mengikut format di Lampiran 1 Yang perlu dikemukakan oleh PSP dan di Cop Oleh Pesuruhjaya Sumpah ATAU surat kelulusan IWK ATAU Akuan Terima IWK  2 salinan surat perakuan kepada SYABAS ATAU Surat Kelulusan SYABAS (Jika Berkaitan)  2 Salinan Surat Perakuan kepada SKMM (jika berkaitan) 2 salinan surat “Power of Attorney”(perlu sekiranya pemilik tanah dan pemaju tidak sama) 1 ( Asal dan salinan) 8 Dokumen Sokongan bagi permohonan Pelan Bangunan secara serentak 2 kombinasi (Kerja Tanah dan Pelan Bangunan)  2 salinan Pelan Susunatur yang telah disahkan oleh Jabatan Perancangan Bandar MPSJ  2 set Pelan Pra-Hitungan yang disahkan oleh Jabatan Perancangan Bandar, MPSJ  2 salinan surat kelulusan Kebenaran Merancang daripada Jabatan Perancangan Bandar, MPSJ  2 salinan *akuan terima/surat kelulusan Pelan Jalan dan Perparitan daripada Jabatan Kejuruteraan, MPSJ  2 salinan surat “Power Of Attorney”  Surat perakuan IWK bersama “ Cover Letter” mengikut format di Lampiran 1 Yang perlu dikemukakan oleh PSP dan di Cop Oleh Pesuruhjaya Sumpah ATAU Surat kelulusan IWK ATAU Akuan Terima IWK  2 salinan surat perakuan kepada SYABAS ATAU Surat Kelulusan SYABAS (Jika Berkaitan)  2 Salinan Surat Perakuan kepada SKMM (Jika Berkaitan) 1 ( Asal dan salinan)
 39. 39. 9 Dokumen sokongan bagi permohonan Pelan Bangunan secara serentak 3 kombinasi (Kebenaran Merancang, Kerja Tanah, Pelan Bangunan:  2 salinan surat Power of Attorney  Surat perakuan IWK bersama “ Cover Letter” mengikut format di Lampiran 1 Yang perlu dikemukakan oleh PSP dan di Cop Oleh Pesuruhjaya Sumpah ATAU Surat Kelulusan IWK ATAU Akuan Terima IWK  2 salinan surat perakuan kepada SYABAS ATAU Surat Kelulusan SYABAS (Jika Berkaitan)  2 Salinan Surat Perakuan kepada SKMM (Jika Berkaitan) 1 ( Asal dan salinan) 10 Dokumen sokongan bagi permohonan Pelan Tambahan/ubahsuaian bangunan kedai pejabat kepada “Budget Hotel”:-Jika melebihi 50%.  2 salinan surat kelulusan Kebenaran Merancang Perubahan Matan Bangunan daripada Jabatan Perancangan Bandar, MPSJ 2 11 Pengenalan seperti Nama,Jawatan, (jika berkenaan) alamat terkini,No.Kad Pengenalan dan Nombor pendaftaran Setiap Perunding (Jurutera/Arkitek/Pelukis Pelan) Pemilik dan Pemaju hendaklah ditulis atas setiap helaian pelan. 12 Sekiranya Pemilik / Pemaju adalah syarikat berdaftar, Salinan Borang 49 hendaklah disertakan. 1 13 Pelan Tapak ( mengandungi lokasi tapak yang ditandakan, tunjuk arah utara) Penyediaan Pelan dalam skala metric (Termasuk 1 set linen) Pelan perlu ditandatangani oleh Pemilik/ Pemaju & Perunding/ Arkitek/Jurutera/ Pelukis Pelan Berdaftar  Pelan Dikemukakan dalam lipatan A4 Memanjang  Pelan-pelan perlu diwarnakan 5 14 Template perkiraan “Fee” yuran proses mengikut Jadual Pertama UKBS 1984 (yang Telah Di Sahkan oleh Jabatan Bangunan) 1 15 Laporan Teknikal bersaiz A3 – ‘Hard Copy’ beserta 1 salinan dalam bentuk CD dan ‘menggunakan format Powerpoint -( jika berkaitan) 10
 40. 40. 16 Pelan perspektif bersaiz A4 – ‘Hard Copy’ dan dalam bentuk CD –serta gambar tapak berwarna – jpeg (jika berkaitan) 1 17 Pelan Struktur dan Pelan Sanitary lengkap ditandatangani oleh Pemilik/Pemaju & Perunding Jurutera C & S/ Pelukis Pelan Berdaftar dan di perakui oleh perunding Jurutera C & S 1 (Linen) 18 Salinan surat permohonan daripada Perunding Jurutera (C & S)-Cover Letter 1 19 Borang A Di Peraku Oleh Perunding Jurutera C&S- Dapatkan di Kaunter OSC. ( Jadual Kedua UKBS 1984 ) 1 3) JABATAN KEJURUTERAAN BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Surat Permohonan Rasmi Ke Jabatan Kejuruteraan (Cover Letter) 1 2 Pelan Bangunan dalam skala Metric 1 3 Sesalinan surat kelulusan Kerja Tanah/jalan Parit yang disahkan oleh Jabatan Kejuruteraan MPSJ 1
 41. 41. JABATAN/AGENSI TEKNIKAL LUARAN 1) JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Surat Permohonan Rasmi (Cover Letter) 2 2 Pelan Bangunan dalam skala Metric 2 3 Pelan Lantai 2 4 Pelan Keratan Rentas 2 5 Pelan Pandangan Sisi 2 6 Tajuk Cadangan Pemajuan Dengan Tepat 7 Skala Pelan hendaklah 1:100 atau 1:200 ( skala lain dengan kebenaran ) 8 Perakuan Tanggungjawab , Tandatangan Dan Cop Rasmi ‘Orang Yang Berkelayakan’ di setiap helaian pelan. 9 Mencatitkan Kehendak-Kehendak Kelengkapan Menentang Kebakaran Atau Perpasangan Keselamatan Kebakaran Di Muka Hadapan Setiap Perenggan Pelan * NOTA: Dokumen Perlu Diasingkan Dan Diikat Mengikut Susunan Setiap Jabatan Yang Di tetapkan.
 42. 42. LANDSCAPE APPROVAL Ill'.·: TA ; Y . L : OR'S
 43. 43. PELAN LANDSKAP Pindaan : 11/07/2011 KERAJAAN MALAYSIA JABATAN KERAJAAN TEMPATAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN SENARAI SEMAK DOKUMEN DAN SENARAI SEMAK TERPERINCI AGENSI TEKNIKAL DALAMAN DAN LUARAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA (MPSJ) PERSIARAN PERPADUAN USJ 5, 47610 SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. TEL : 03 – 8026 3131 FAX : 03 – 8026 3295 WEB : www.mpsj.gov.my MEI 2011 HAKCIPTA TERPELIHARA
 44. 44. PUSAT SETEMPAT (OSC) MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA (MPSJ) Persiaran Perpaduan USJ 5, 47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. Tel : 03 – 8026 3131 Fax : 03 – 8026 3295 Web : www.mpsj.gov.my No. Ruj. OSC : MPSJ / / No. Ruj. OSC terdahulu (jika ada) : Tarikh Daftar : Masa : Jenis permohonan yang dikemukakan :- KATEGORI A 1. Kondominium / Pangsapuri / Rumah Kelab 2. Kompleks Sukan / Taman Rekreasi / Padang Golf 3. Kompleks Membeli-belah / Perdagangan / Hotel 4. Projek-projek Skim Perumahan / Perindustrian / Perniagaan / Pembangunan / Pembangunan Bercampur 5. Projek-projek Komersial seperti Kompleks Letak Kereta / Lebuhraya dan serupa dengannya. KATEGORI B 1. Institusi / Sekolah Swasta / Tadika 2. Rumah Kedai 3. Stesen Minyak 4. Kilang (Sesebuah / Bertingkat) KATEGORI C 1. Projek-projek khas seperti kawasan pelupusan sampah, rumah ibadat, dan stesen bas KATEGORI D 1. Memproses semula pelan landskap KATEGORI E 1. Setiap pengubahsuaian Pelan Landskap tanpa kelulusan dari Jabatan Landskap dan Perkhidmatan Bandar SENARAI SEMAK PENERIMAAN DOKUMEN BAGI PERMOHONAN LANDSKAP Tajuk Permohonan : ......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Pemilik / Pemaju : .......................................................................................................................................................................... Alamat Pemilik/Pemaju : .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Tel. & Fax : .......................................................................................................................................................................... Perunding : .......................................................................................................................................................................... Alamat Perunding : .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................. Tel. & Fax : .......................................................................................................................................................................... Nama : ..........................................................................................................................................................................
 45. 45. Perakuan Pemohon/Perunding: Saya bagi pihak Pemohon/Perunding dengan ini membuat perakuan bahawa semua dokumen-dokumen yang disertakan adalah benar serta mematuhi keperluan permohonan pembangunan di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ). .......................……………………………. Nama, Tandatangan & Cop Pemohon / Perunding .......................……………………………. Nama, Tandatangan & Cop Pegawai OSC 1 .......................……………………………. Nama, Tandatangan & Cop Pegawai OSC 2 Tarikh : …………………… Tarikh : ……………………… Tarikh : …………………….. MAKLUMAN Selaras dengan Pekeliling Ketua Setiusaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan bilangan 5 Tahun 2009 (rujukan KPKT(02)799/6 Klt.8(24) – Template Seragam Senarai Semak Dokumen Dan Senarai Semak Semak Terperinci Agensi Teknikal Luaran Untuk Proses Kelulusan Pemajuan Melalui Pusat Setempat (OSC) bertarikh 6hb Mei 2009, pemakaian template ini dikuatkuasakan penggunaannya mulai 1hb Mei 2011. Sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut berhubung pekeliling ini boleh dikemukakan kepada: KETUA PENGARAH Jabatan Kerajaan Tempatan Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan Aras 4, Blok K, Pusat Bandara Damansara, 50782 Kuala Lumpur (u.p.: Bahagian Penyelidikan dan Perundangan Teknikal) No. Telefon : 03-20947033 / 2087 4501 No. Fax : 03-2095 5180 / 2095 3717 Sebarang pertanyaan dan penjelasan lanjut berhubung Senarai Semak dan perinciannya, sila hubungi agensi / jabatan teknikal yang berkaitan.
 46. 46. SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PELAN LANDSKAP JABATAN/AGENSI TEKNIKAL DALAMAN BAHAGIAN LANDSKAP, MPSJ BIL DOKUMEN BILANGAN DOKUMEN ADA(√) ATAU TIADA(X) CATATAN SEMAKAN PEMOHON SEMAKAN KAUNTER 1 Surat permohonan lengkap dengan tandatangan pemilik dan Perunding Bertauliah 1 2 Surat Kelulusan Kebenaran Merancang atau Salinan Pelan susunatur yang diluluskan 1 3 Surat Kelulusan Pelan Bangunan atau Salinan Pelan Bangunan yang diluluskan 1 4 Satu Salinan Pelan Induk Landskap ( 20 ekar ke atas) dan pelan terperinci landskap yang telah mematuhi syarat-syarat dan garis panduan kelulusan pelan landskap 5 Laporan Pengekalan Pokok Dan Pengurusan Landskap (TCLM Tree Conservation and Landscape Management Plan) hendaklah disertakan. 1 6 Pelan-pelan landskap yang disediakan oleh perunding yang berkelayakan. (4 set salinan beserta 1 set linen dan dilipat A4) (a) Cop nama dan tandatangan Arkitek Landskap (berdaftar ILAM) berdakwat hitam. (b) Cop nama ,alamat dan tandatangan pemilik. (berdakwat hitam) (c) Pelan Landskap yang berskala seperti yang bersesuaian. (d) Pelan Perincian Tanaman (e) Pelan Perincian Landskap Kejur (hardscape) (f) Pelan keratan rentas (minimum 2 keratan rentas). 4 7 Laporan Bergambar tapak sedia ada 1 8 Salinan pelan-pelan lantai yang berkaitan dengan kerja-kerja landskap. 1 9 Laporan Cadangan Projek disertakan bagi projek di bawah Kategori A iaitu: a) Kondominium b) Kompleks Sukan/Taman Rekreasi/Padang Golf 1
 47. 47. c) Kompleks Membeli-Belah/ Hotel d) Pembangunan Bersepadu. 10 Pelan Tampak/Keratan yang menunjukkan cadangan dataran dan dataran sedia ada (existing and proposed level of development); 1 11 Pelan Keratan Jajaran Jalan sehingga ke bangunan. 1 12 Lukisan Perspektif cadangan landskap.(saiz A4 di atas mounting board) 1 13 Salinan Resit Bayaran untuk memproses pelan 1 14 Pelan Lampu Jalan (bagi kawasan perumahan sahaja) 1
 48. 48. LAMPIRAN 1/1 MPSJ.RK.KPT(OSC)-09/1 PINDAAN:00 MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA Bahagian Landskap BORANG PERMOHONAN KELULUSAN PELAN LANDSKAP No. Pin 2/99 1. Nama dan Alamat Perunding Landskap: .………………….………………………………………………………………………………... …………………….……………………………………………………………………………… ……………….…………………………………………………………………………………… 2. Nama Projek: …………...……………………………………………………………………………………….. …………...……………………………………………………………………………………….. di alamat …………………………………………………………………............................... …………...……………………………………………………………………………………….. Seksyen/Mukim…………………………………………………………………………………. Untuk Tetuan : ……………………………………………………………………………… No. Fail : …………………………..… 3. Luas Kawasan Tapak : …………………………….. ekar. 4. Kategori Pembangunan : 5. Bayaran Proses : RM
 49. 49. FEEPERMOHONAN Fee dikenakan mengikut jenis pembangunan yang akan dilaksanakan . Senarai kadar fee seperti di bawah. JENIS BANGUNAN / PROJEK BAYARAN DIKENAKAN KATEGORIA 1. Kondominium / Pangsapuri / Rumah Kelab 2. Kompleks Sukan / Taman Rekreasi / Padang Golf 3. Kompleks Membeli-belah / Perdagangan / Hotel 4. Projek-projek Skim Perumahan / Perindustrian/ Perniagaan / Pembangunan / Pembangunan Bercampur. 5. Projek-projek Komersial seperti Kompleks Letak Kereta / Lebuhraya dan serupa dengannya. RM 200.00 bagi setiap permohonan 10 ekar dan kurang. Bagi tambahan 1 ekar berikutnya dikenakan bayaran RM 20.00 KATEGORIB 1. Institusi / Sekolah Swasta / Tadika 2. Rumah Kedai 3. Stesen Minyak 4. Kilang ( Sesebuah / Bertingkat ) RM 100.00 bagi setiap 10 ekar dan kurang RM 10.00 bagi tambahan 1 ekar berikutnya. KATEGORIC 1. Projek-projek khas seperti kawasan pelupusan Sampah, rumah ibadat dan stesen bas. RM 50.00 bagi setiap permohonan KATEGORID 1. Memproses semula pelan landskap. RM 25.00 bagi setiap permohonan KATEGORIE 1. Setiap pengubahsuaian Pelan Landskap tanpa Kelulusan dari Jabatan Landskap dan Perkhidmatan Bandar. Denda sebanyak 10 kali ganda mengikut setiap kategori.
 50. 50. Form A - Planning Permission Approval
 51. 51. No. Pin : 1/03 -/-NAMA TUAN PUNYA TANAH-TANAH BERSEMPADAN 1) Nama : ........................................... 2) Nama : ................................................... No. Lot : ........................................... No. Lot : ................................................... Alamat : ........................................... Alamat : ................................................... 3) Nama : ........................................... 4) Nama : ................................................... No. Lot : ........................................... No. Lot : ................................................... Alamat : ........................................... Alamat : ................................................... (Jika terdapat lebih daripada empat lot tanah bersempadan, sila lampirkan perihal tanah itu.) UNTUK KEGUNAAN RASMI SAHAJA No. permohonan merancang : ....................................................................................................................... Tarikh terima : .............................................................................................................................................. No. rujukan : ................................................................................................................................................ No. Rancangan Tempatan : ........................................................................................................................... Jenis penggunaan dalam Rancangan Tempatan : ......................................................................................... Tarikh diakuterima : ..................................................................................................................................... AKUAN TERIMA PERMOHONAN MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA dengan ini mengakuterima permohonan .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................. bertarikh .................................................................. untuk kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan tanah yang mempunyai No. Hakmilik : ............................................................................................................... No. Lot : .............................................................................................................................................................. Mukim : * Petaling / Damansara Daerah : Petaling No. Permohonan Merancang .................................................... No. Rujukan ............................................................................. Tarikh : ............................................ METERAI .................................... Pegawai Berkuasa * Potong mana tidak berkenaan MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA Jabatan Perancangan Bandar JADUAL PERTAMA KAEDAH-KAEDAH PENGAWALAN PERANCANGAN (AM) (SELANGOR) 2001 BORANG A PERMOHONAN UNTUK KEBENARAN MERANCANG [KAEDAH 2(1)] Yang Dipertua, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA Saya / kami ........................................................................................................................................ (Nama penuh pemohon dengan huruf besar) beralamat ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ No. KPPN ............................................................................... dengan ini memohon kebenaran merancang berkenaan dengan pemajuan berikut : (a) untuk *mendirikan/membina/menjalankan di atas tanah yang diperihalkan di bawah ini *suatu bangunan/bangunan-bangunan/kerja-kerja mengikut pelan yang disertakan; (b) untuk memecah/bahagi tanah yang diperihalkan di bawah ini mengikut pelan yang disertakan; (c) untuk menyatukan tanah-tanah yang diperihalkan di bawah ini mengikut pelan yang disertakan; (d) untuk membuat perubahan yang matan dalam penggunaan tanah yang diperihalkan di bawah ini mengikut pelan yang disertakan; (e) untuk membuat perubahan yang matan dalam penggunaan bangunan di atas tanah yang diperihalkan di bawah ini mengikut pelan yang disertakan; (f) untuk menjalankan *tambahan/perubahan ke atas sesuatu bangunan di atas tanah yang diperihalkan di bawah ini mengikut pelan yang disertakan. Tanda () dalam kotak berkenaan bagi setiap permohonan. *Potong mana yang tidak berkenaan.
 52. 52. Penggunaan tanah sedia ada ................................................................................................................................ Penggunaan bangunan yang sedia ada (jika ada) di atas tanah ........................................................................... Kepentingan pemohon pada tanah; tuan punya/penduduk/bakal pembeli/kepentingan lain (nyatakan): .............................................................................................................................................................................. 2. Seperti yang dikehendaki oleh kaedah 2 (2) Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Selangor) 2001, saya/kami sekarang menyerahkan semua dokumen-dokumen dan pelan-pelan yang relevan sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Kedua. 3. Seperti yang dikehendaki oleh kaedah 4 Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am) (Selangor) 2001, saya/kami sekarang menyerahkan bayaran sebanyak RM ........................................................................ (Ringgit Malaysia ............................................................................................................................................. ) sebagaimana yang ditetapkan dalam Jadual Ketiga. Tarikh : .............................. ........................................ (Tandatangan Pemohon) PERIHAL TANAH No. Geran/No. Pajakan/No. Hakmilik Sementara : .......................................................................................... Alamat : .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... No. Lot : .................................................................................................................................................... Jenis Penggunaan (bangunan, pertanian, perusahaan) : .................................................................................. (Jika permohonan melibatkan lebih daripada satu lot, lampirkan satu perihal yang sama bagi tiap-tiap lot lain itu.) PERSETUJUAN TUAN PUNYA TANAH Saya/kami, ............................................................................................................................................. (Nama penuh pemohon dengan huruf) beralamat ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ No. KPPN : .................................................................................. tuan punya tanah yang diperihalkan di atas, bersetuju dengan pemajuan yang berkenaan dengannya kebenaran merancang dipohon dengan ini. Tarikh : ................................ ..................................................... (Tandatangan tuan punya tanah) [ Fasal Pengakusaksian ] (Jika ada tuan punya lain, lampirkan persetujuan yang sama bagi tiap-tiap satu.)
 53. 53. Form A - Certification of Building/Structural Plan
 54. 54. RM 2.00 MPSJ.B.BGN-01- A 0001 JADUAL KEDUA MAJLIS PERBBOARNADNAGRFAN SUBANG JAYA Jabatan Bangunan UNDANG - UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG A PERAKUAN PELAN - PELAN BANGUNAN / STRUKTUR ( Bagi endorsemen atas pelan - pelan untuk dikemukakan untuk diluluskan ) Undang - Undang Kecil 3 (1 ) ( C ) dan 16 ( 2 ) Kepada : Yang Dipertua, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA 200 Saya memperakui bahawa butir - butir dalam pelan - pelan iaitu atas *Lot / Lot - lot dan No. Bangunan * Taman / Bandar / kawasan Jalan bagi adalah menurut kehendak - kehendak Undang - Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan saya setuju terima tanggungjawab penuh dengan sewajarnya. Orang Yang Mengemukakan Nama : Alamat : No. Pendaftaran : Kelas :
 55. 55. *Potong mana yang tidak berkenaan 1. a) Nama dan Alamat : Pemilik Tanah / Bangunan b) No. Telefon : 2. a) Nama dan Alamat pemaju : (JIka berlainan seperti di atas) b) No. Telefon : 3. Tajuk Permohonan : ( No. Lot Jalan, Mukim ) 4. Bilangan set pelan yang : dikemukakan ( termasuk 1 set linen)
 56. 56. 5. Butir – butir pelan yang dikemukakan adalah seperti berikut : - Bil. Tajuk Lukisan No. Lukisan Catitan : 1. Kerja – kerja pembinaan tidak dibenarkan sebelum pelan diluluskan. Kegagalan pihak tuan / puan mematuhi syarat – syarat tersebut, tuan / puan boleh apabila disabitkan dikenakan denda tidak lebih daripada RINGGIT MALAYSIA : SEPULUH RIBU SAHAJA dan juga boleh dikenakan denda tambahan sebanyak RINGGIT MALAYSIA : DUA RATUS LIMA PULUH SAHAJA bagi tiap – tiap hari kesalahan itu diteruskan, selepas sabitan di bawah Seksyen 70 (13) Undang – Undang Malaysia Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 Akta 133, Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984. 2. Sebarang pindaan kepada pelan kelulusan hendaklah dikemukakan terlebih dahulu untuk kelulusan sebelum pindaan dilakukan.
 57. 57. TAYLOR'S Form B ·111'.: :.::
 58. 58. MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA Jabatan Bangunan JADUAL KEDUA UNDANG - UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG B NOTIS MEMULAKAN / PENYAMBUNGAN SEMULA KERJA BANGUNAN ( Undang - Undang Kecil 22 (1) dan (2) ) Kepada : Yang Dipertua, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA 20 Saya memberi notis bahawa selepas tamat tempoh 4 hari dar tarikh notis ini diterima saya bercadang untuk memulakan / menyambung semula kerja bangunan iaitu : atas *Lot / Lot - lot * Taman / Bandar / kawasan Jalan bagi mengikut No. Fail dan No. Pelan yang diluluskan bertarikh Orang Yang Mengemukakan Nama : Alamat : No. Pendaftaran : Kelas : *Potong mana yang tidak berkenaan
 59. 59. Stage Certification Forms G1-G21 Ill'.·: TA ; Y . L : OR'S
 60. 60. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 1 PERAKUAN BERPERINGKAT : KERJA-KERJA TANAH [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja tanah dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan Kerja-Kerja Tanah yang Diluluskan No. Ruj.:…………………………………… dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja tanah itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor (Lembaga Pembangunan (Tarikh: ) Industri Pembinaan) (b) Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera (Tarikh: ) Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) # No. K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
 61. 61. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 2 PERAKUAN BERPERINGKAT : PEMANCANGAN TANDA [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan kerja-kerja pemancangan tanda bagi bangunan itu dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.:…………………………………… dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas kerja-kerja pemancangan tanda itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor (Lembaga Pembangunan (Tarikh: ) Industri Pembinaan) (b) Juruukur Tanah Berlesen (Lembaga Juruukur Tanah (Tarikh: ) Malaysia) (c) Orang utama yang (*Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: ) mengemukakan Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
 62. 62. # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 3 PERAKUAN BERPERINGKAT : ASAS TAPAK [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja asas tapak dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Dideposit No. Ruj.:…………………………………… dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja asas tapak itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor (Lembaga Pembangunan (Tarikh: ) Industri Pembinaan) (b) Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan)
 63. 63. # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 4 PERAKUAN BERPERINGKAT : STRUKTUR [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja struktur dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan Struktur yang Dideposit No. Ruj.:…………………………………… dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja struktur itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor (Lembaga Pembangunan (Tarikh: ) Industri Pembinaan) (b) Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan)
 64. 64. + # * Badan kawal selia yang berkaitan No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 5 PERAKUAN BERPERINGKAT : PERPAIPAN AIR DALAMAN [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja perpaipan air dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj:…………………………………… dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja perpaipan air dalaman itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor tred + ( ) (Tarikh: ) (Tukang paip berlesen) (b) Orang yang mengemukakan (* Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: ) Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan)
 65. 65. (Orang utama yang mengemukakan) + # * Badan kawal selia yang berkaitan No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 6 PERAKUAN BERPERINGKAT : PERPAIPAN SANITARI DALAMAN [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja perpaipan sanitari dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj.:…………………………………… dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja- kerja perpaipan sanitari dalaman itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor tred + ( ) (Tarikh: ) (Tukang paip berlesen) (b) Orang yang mengemukakan (*Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: ) Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan.
 66. 66. * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 7 PERAKUAN BERPERINGKAT : ELEKTRIKAL DALAMAN [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja elektrikal dalaman dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja elektrikal dalaman itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred (Suruhanjaya Tenaga) (Tarikh: ) (Orang yang kompeten) (b) Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran
 67. 67. * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 8 PERAKUAN BERPERINGKAT : MENENTANG KEBAKARAN (PASIF) [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (pasif) dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj:…………………………………… dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja- kerja menentang kebakaran (pasif) itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor (Lembaga Pembangunan (Tarikh: ) Industri Pembinaan) (b)**Orang utama yang (*Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: ) mengemukakan Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan ) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pelepasan daripada Jabatan Bomba Malaysia (kecuali untuk bangunan kediaman yang tidak melebihi ketinggian 18 meter) hendakah dilampirkan
 68. 68. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 9 PERAKUAN BERPERINGKAT : MENENTANG KEBAKARAN (AKTIF) [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja menentang kebakaran (aktif) dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj.:…………………………………… dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja- kerja menentang kebakaran (aktif) itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) **Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pelepasan daripada Jabatan Bomba Malaysia (kecuali untuk bangunan kediaman yang tidak melebihi ketinggian 18 meter) hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
 69. 69. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 10 PERAKUAN BERPERINGKAT : PENGUDARAAN MEKANIKAL [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) **Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
 70. 70. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 11 PERAKUAN BERPERINGKAT : PEMASANGAN LIF/ESKALATOR [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pemasangan lif/eskalator dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut Pelan yang Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pemasangan lif/eskalator itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) **Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Sijil Kelayakan daripada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
 71. 71. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 12 PERAKUAN BERPERINGKAT : BANGUNAN [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja bangunan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja bangunan itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor ( Lembaga Pembangunan (Tarikh: ) Industri Pembinaan) (b) Orang utama yang (* Lembaga Arkitek Malaysia/ (Tarikh: ) mengemukakan Lembaga Jurutera Malaysia) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984
 72. 72. BORANG G 13 PERAKUAN BERPERINGKAT : SISTEM BEKALAN AIR LUARAN [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan sistem bekalan air luaran dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan sistem bekalan air luaran itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) **Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa Air bahawa bekalan air telah sedia untuk pemasangan hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
 73. 73. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 14 PERAKUAN BERPERINGKAT : RETIKULASI PEMBETUNGAN [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja retikulasi pembetungan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja retikulasi pembetungan itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) **Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pengesahan daripada * Jabatan Perkhidmatan Pembetungan/Indah Water Consortium hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
 74. 74. BORANG G 15 PERAKUAN BERPERINGKAT : LOJI RAWATAN PEMBETUNGAN [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja loji rawatan pembetungan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja loji rawatan pembetungan itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) **Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ** Surat Pengesahan daripada *Jabatan Perkhidmatan Pembetungan/Indah Water Consortium hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
 75. 75. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 16 PERAKUAN BERPERINGKAT : SISTEM BEKALAN ELEKTRIK LUARAN [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan sistem bekalan elektrik luaran dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj..:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan sistem bekalan elektrik luaran itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) ^Kontraktor Tred ( Suruhanjaya Tenaga) (Tarikh: ) (Orang yang kompeten) (b) **Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran ^ Tidak berkaitan jika kerja-kerja dijalankan oleh Tenaga Nasional Berhad ** Surat Pengesahan daripada Tenaga Nasional Berhad bahawa bekalan kuasa elektrik telah sedia untuk pemasangan hendaklah dilampirkan * Potong mana-mana yang tidak berkenaan.
 76. 76. * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. BORANG G 17 PERAKUAN BERPERINGKAT : JALAN DAN PARIT [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja jalan dan parit dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/ Pelan yang Dideposit No. Ruj..:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja jalan dan parit itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor ( Lembaga Pembangunan (Tarikh: ) Industri Pembinaan) (b) +Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran + Surat Pengesahan daripada * pihak berkuasa tempatan yang berkaitan/Jabatan Kerja Raya hendaklah dilampirkan. Jika orang yang mengemukakan tidak menerima Surat Pengesahan dalam masa 14 hari dari tarikh permohonan, Surat Pengesahan hendaklah disifatkan telah diberikan.
 77. 77. * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 18 PERAKUAN BERPERINGKAT : LAMPU JALAN [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja lampu jalan dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut *pelan yang diluluskan/Pelan yang Dideposit No. Ruj.:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja lampu jalan itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred ( Suruhanjaya Tenaga) (Tarikh: ) (Orang yang kompeten) (b) *Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran
 78. 78. # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 19 PERAKUAN BERPERINGKAT : PARIT LUARAN UTAMA [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja parit luaran utama dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj.:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja parit luaran utama itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor ( Lembaga Pembangunan (Tarikh: ) Industri Pembinaan) (b) *Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan)
 79. 79. # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 20 PERAKUAN BERPERINGKAT : TELEKOMUNIKASI [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja telekomunikasi dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan/ Pelan yang Dideposit No. Ruj.:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja telekomunikasi itu. Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred + ( ) (Tarikh: ) (b) *Orang yang mengemukakan (Lembaga Jurutera Malaysia) (Tarikh: ) ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia yang berkaitan
 80. 80. UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984 BORANG G 21 PERAKUAN BERPERINGKAT : PANDANGAN DARAT [undang-undang kecil 25 atau 27] Tajuk Projek: ………………………………………………………………...…………….. *1. Kami memperakui bahawa kami telah mengawasi dan/atau menjalankan pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pandangan darat dan bahawa sepanjang pengetahuan dan kepercayaan kami kerja-kerja itu adalah mengikut pelan yang diluluskan No. Ruj..:………………………………dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pandangan darat itu . Nama (Perseorangan) #No. Pendaftaran Tandatangan (a) Kontraktor Tred +( ) (Tarikh: ) (b) *Arkitek/ Arkitek Pandangan + ( ) (Tarikh: ) Darat ATAU *2. Saya memperakui bahawa borang ini tidak berkaitan. (Orang utama yang mengemukakan) + Badan kawal selia berkaitan # No.K.P., jika tiada badan yang berkaitan berkenaan dengan pendaftaran * Potong mana-mana yang tidak berkenaan. ”.
 81. 81. Reference Ill'.·: TA ; Y . L : OR'S
 82. 82. Reference Link http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/Practice/RIBAPlanofWork2013Te mplate.pdf http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/Practice/RIBAPlanofWork2013Ov erview.pdf http://www.architecture.com/Files/RIBAProfessionalServices/ClientServices/RIBAOutlinePlanOf Work2008Amend.pdf http://ocps.mpsj.gov.my/cms/content.jsp?id=com.tms.cms.section.Section_e3a5080e- a020f414-1b258fa0-7bdc4264 http://www.rehdainstitute.com/research-a-resources/property-development/ccc.html http://www.rehdainstitute.com/research-a-resources/property-development/osc.html http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/malaysia/dealing-with-construction- permits/ http://www.nyc.gov/html/artcom/html/review/guidelines_landscape.shtml
 83. 83. Stages The RIBA Plan of Work 2013 organises the process of briefing, designing, constructing, maintaining, operating and using building projects into a number of key stages. The content of stages may vary or overlap to suit specific project requirements. The RIBA Plan of Work 2013 should be used solely as guidance for the preparation of detailed professional services contracts and building contracts. www.ribaplanofwork.com 0 1 2 3 4 5 6 7 Tasks Core Objectives Strategic Definition Identify client’s Business Case and Strategic Brief and other core project requirements. Preparation and Brief Develop Project Objectives, including Quality Objectives and Project Outcomes, Sustainability Aspirations, Project Budget, other parameters or constraints and develop Initial Project Brief. Undertake Feasibility Studies and review of Site Information. Concept Design Prepare Concept Design, including outline proposals for structural design, building services systems, outline specifications and preliminary Cost Information along with relevant Project Strategies in accordance with Design Programme. Agree alterations to brief and issue Final Project Brief. Developed Design Prepare Developed Design, including coordinated and updated proposals for structural design, building services systems, outline specifications, Cost Information and Project Strategies in accordance with Design Programme. Technical Design Prepare Technical Design in accordance with Design Responsibility Matrix and Project Strategies to include all architectural, structural and building services information, specialist subcontractor design and specifications, in accordance with Design Programme. Construction Offsite manufacturing and onsite Construction in accordance with Construction Programme and resolution of Design Queries from site as they arise. Handover and Close Out Handover of building and conclusion of Building Contract. In Use Undertake In Use services in accordance with Schedule of Services. Procurement *Variable task bar Initial considerations for assembling the project team. Prepare Project Roles Table and Contractual Tree and continue assembling the project team. The procurement strategy does not fundamentally alter the progression of the design or the level of detail prepared at a given stage. However, Information Exchanges will vary depending on the selected procurement route and Building Contract. A bespoke RIBA Plan of Work 2013 will set out the specific tendering and procurement activities that will occur at each stage in relation to the chosen procurement route. Administration of Building Contract, including regular site inspections and review of progress. Conclude administration of Building Contract. Programme *Variable task bar Establish Project Programme. Review Project Programme. Review Project Programme. The procurement route may dictate the Project Programme and may result in certain stages overlapping or being undertaken concurrently. A bespoke RIBAPlan of Work 2013 will clarify the stage overlaps. The Project Programme will set out the specific stage dates and detailed programme durations. (Town) Planning *Variable task bar Pre-application discussions. Pre-application discussions. Planning applications are typically made using the Stage 3 output. A bespoke RIBA Plan of Work 2013 will identify when the planning application is to be made. Suggested Key Support Tasks Sustainability Checkpoints Information Exchanges (at stage completion) Review Feedback from previous projects. Sustainability Checkpoint — 0 Strategic Brief. Prepare Handover Strategy and Risk Assessments. Agree Schedule of Services, Design Responsibility Matrix and Information Exchanges and prepare Project Execution Plan including Technology and Communication Strategies and consideration of Common Standards to be used. Sustainability Checkpoint — 1 Initial Project Brief. Prepare Sustainability Strategy, Maintenance and Operational Strategy and review Handover Strategy and Risk Assessments. Undertake third party consultations as required and any Research and Development aspects. Review and update Project Execution Plan. Consider Construction Strategy, including offsite fabrication, and develop Health and Safety Strategy. Sustainability Checkpoint — 2 Concept Design including outline structural and building services design, associated Project Strategies, preliminary Cost Information and Final Project Brief. Review and update Sustainability, Maintenance and Operational and Handover Strategies and Risk Assessments. Undertake third party consultations as required and conclude Research and Development aspects. Review and update Project Execution Plan, including Change Control Procedures. Review and update Construction and Health and Safety Strategies. Sustainability Checkpoint — 3 Developed Design, including the coordinated architectural, structural and building services design and updated Cost Information. Review and update Sustainability, Maintenance and Operational and Handover Strategies and Risk Assessments. Prepare and submit Building Regulations submission and any other third party submissions requiring consent. Review and update Project Execution Plan. Review Construction Strategy, including sequencing, and update Health and Safety Strategy. Sustainability Checkpoint — 4 Completed Technical Design of the project. Review and update Sustainability Strategy and implement Handover Strategy, including agreement of information required for commissioning, training, handover, asset management, future monitoring and maintenance and ongoing compilation of ‘As- constructed’ Information. Update Construction and Health and Safety Strategies. Sustainability Checkpoint — 5 ‘As-constructed’ Information. Carry out activities listed in Handover Strategy including Feedback for use during the future life of the building or on future projects. Updating of Project Information as required. Sustainability Checkpoint — 6 Updated ‘As-constructed’ Information. Conclude activities listed in Handover Strategy including Post-occupancy Evaluation, review of Project Performance, Project Outcomes and Research and Development aspects. Updating of Project Information, as required, in response to ongoing client Feedback until the end of the building’s life. Sustainability Checkpoint — 7 ‘As-constructed’ Information updated in response to ongoing client Feedback and maintenance or operational developments. UK Government Information Exchanges Not required. Required. Required. Required. Not required. Not required. Required. As required. *Variable task bar – in creating a bespoke project or practice specific RIBA Plan of Work 2013 via www.ribaplanofwork.com a specific bar is selected from a number of options. © RIBA

×