Com politics final

2,534 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,534
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Com politics final

 1. 1. Секретаріат Кабінету Міністрів України Регіональне представництво Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Збірка статей за результатами круглого столу «Запровадження світових стандартів комуніка- ції між владою та громадськістю — план дій для України», проведеного Секретаріатом Кабінету Міністрів України 1 грудня 2009 р. у Клубі Кабінету Міністрів України Запровадження комунікацій у суспільстві Київ-2009
 2. 2. УДК 000.000 (000) ББК 00.0(УКР)00 А00 Запровадження комунікацій у суспільстві/За заг. ред. Н.К. Дніпренко, В.В. Різуна − К.: ТОВ «Вістка», 2009. − 56 с. ISBN 000-000-00-0 У збірці матеріалів круглого столу «Запровадження світових стандартів комуніка- ції між владою та громадськістю − план дій для України» відображено позиції експер- тів та науковців щодо теоретичних засад, проблем і перспектив соціальних комунікацій, зокрема між державою та суспільством. Великий науковий резонанс під час круглого столу викликало тлумачення понять «комунікативний» − «комунікаційний». У даній збірці матеріалів позиція авторів щодо трактування базових термінів, зокрема понять «комунікативний» − «комунікаційний» є автентичною. Матеріали підготовлено в рамках співпраці Секретаріату Кабінету Міністрів України з неурядовими організаціями «Центр медіареформ» (Україна), «Media Players International» (Велика Британія) у рамках проекту «Комунікація з громадянами: знаряддя для прозорого врядування в Україні». Круглий стіл та публікація здійснені завдяки партнерству з Регіональним пред- ставництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. УДК 000.000 (000) ББК 00.0(УКР)00с ISBN 000-000-00-0
 3. 3. Запровадження комунікацій у суспільстві 3 Передмова Ефективна комунікація між органами державної влади та громадянським суспіль- ством є важливим проявом демократичного розвитку країни. Через комунікацію від- бувається зворотній зв'язок, коли уряд може краще інформувати про свою діяльність суспільство, а також дізнається про оцінку цієї діяльності з боку активних верств населення, що їх представляють інституції громадянського суспільства. З другого боку, беручи до уваги, що цілями громадських організацій є реалізація й захист інтересів певних груп населення, які вони представляють, комунікація з орга- нами влади для них є одним із найважливіших механізмів реалізації цих інтересів. Здій- снюючи зворотній вплив на органи державної влади, громадські організації інформують їх про суспільні настрої та бажання й лобіюють інтереси населення, здій- снюють моніторинг державної політики в плані ефективної реалізації цих інтересів. В Україні громадянське суспільство перебуває на стадії розвитку. На сьогодні іс- нують активні організації, що реалізовують інтереси груп населення, які вони пред- ставляють, проте їх ще мало й вони представлені далеко не у всіх сферах. У той же час існує величезна кількість зареєстрованих неурядових організацій, проте слід гово- рити про кількість справді діючих і, тим більше, ефективних. Досягнення прозорості процесу прийняття державних рішень та вироблення державної політики, яке є мож- ливим за умови не тільки доброї волі з боку державних органів влади, але й сильних громадських інституцій, сприятиме вирішенню багатьох інших проблем, зокрема, бо- ротьбі з корупцією. В Україні довгий час панувала в основному інформаційна політика, коли органи державної влади інформували населення й зворотній зв'язок не був важливим. Це також можна пояснити поширеною позицією серед суспільства, що влада повинна все зробити сама й якщо їй вдається це − добре, якщо ні, то можна її критикувати. Відрадно, що наразі відбувається процес реформування й посилюється розуміння важливої ролі громадськості та необхідності створення моделі суспільних відносин, за яких громадянське суспільство спільно з органами влади могло б працювати на по- кращення життя в державі. Ми сподіваємося, що дана публікація стане кроком для зміцнення відносин у площині влада − суспільство. Урсула Кох-Лаугвітц Директор Регіонального представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні
 4. 4. 4 Запровадження комунікацій у суспільстві Концепція проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики» Загальна частина Налагодження комунікації між органами державної влади, органами місцевого са- моврядування, засобами масової комунікації і громадськістю є важливою умовою де- мократичного розвитку держави, становлення громадянського суспільства. Згідно з Конституцією України (254к/96-ВР) громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, надсилати індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. На сьогодні питання налагодження комунікації між органами державної влади, ор- ганами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю част- ково регулюється Законами України «Про інформацію» (2657-12), «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (539/97-ВР), «Про основні засади розвитку ін- формаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (537-16 , «Про засади держав- ної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (1160-15), «Про звернення громадян» (393/96-ВР), «Про місцеве самоврядування в Україні» (280/97-ВР). Результати аналізу зазначених законів свідчать про те, що рівень правового врегу- лювання питання налагодження комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю не повною мірою відповідає рівню розвитку українського суспільства та світовим тенденціям. Отже, необхідно удосконалити механізм регулювання процесу обміну інформацією, зокрема впровадити принцип партнерської взаємодії, що передбачає не тільки ін- формування населення, а і налагодження ефективного зворотного зв'язку, проведення відповідної роз'яснювальної роботи, встановлення громадського контролю за діяль- ністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У зв'язку з цим існує нагальна потреба у розробленні основних засад державної комунікативної полі- тики, впровадження стандартів інформаційного обміну між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю. Мета Концепції Метою Концепції є визначення шляхів законодавчого врегулювання питання за- безпечення взаємодії між органами державної влади, органами місцевого самовря- дування, засобами масової комунікації і громадськістю на засадах рівноправного партнерства, що сприятиме зміцненню демократії, становленню громадянського та інформаційного суспільства. Шляхи розв'язання проблеми Оптимальним шляхом розв'язання проблеми є розроблення і прийняття Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики», у якому необхідно
 5. 5. Концепція проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики» 5 передбачити: визначення термінів «державна комунікативна політика», «комунікація», «відкритість», «прозорість», «інститут громадянського суспільства», «громадськість», «громадська рада», «консультації з громадськістю», «громадське обговорення», «вивчення громадської думки», «електронні консультації», «громадський контроль», «засоби масової комунікації» тощо; принципи реалізації державної комунікативної політики; цілі та пріоритети державної комунікативної політики, зокрема: - сприяння становленню громадянського та інформаційного суспільства; - розроблення стандартів комунікації між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю, що відпо- відають міжнародним вимогам; - підвищення рівня відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; - формування у населення комунікативної культури; права та обов'язки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової комунікації та інститутів громадянського суспільства; основні напрями реалізації державної комунікативної політики, зокрема: - удосконалення нормативно-правової бази у сфері суспільних комунікацій; - сприяння забезпеченню суспільної стабільності, підвищенню рівня довіри гро- мадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування; - формування системи комунікації між органами державної влади, органами міс- цевого самоврядування, засобами масової комунікації і громадськістю; - проведення серед населення роз'яснювальної роботи щодо пріоритетів дер- жавної політики, механізму участі в управлінні державними справами, вирішенні пи- тань місцевого значення. Очікувані результати Прийняття Закону України «Про основні засади державної комунікативної полі- тики» сприятиме: зміцненню демократії, становленню в Україні громадянського та інформаційного суспільства; забезпеченню реалізації конституційного права громадян на інформацію та участь в управлінні державними справами; підвищенню ефективності державного управління, встановленню партнерських відносин між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, засо- бами масової комунікації і громадськістю, підвищенню рівня довіри до органів дер- жавної влади та органів місцевого самоврядування; формуванню і реалізації державної політики, вирішенню питань місцевого значення з урахуванням законних інтересів громадян та інститутів громадянського суспільства. Фінансове забезпечення реалізації Концепції Реалізація Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної ко- мунікативної політики» не потребує залучення додаткових фінансових, матеріально- технічних і трудових ресурсів.
 6. 6. К Наталія Дніпренко Запровадження комунікативної політики в Україні – вимога сьогодення 6 начальник Управління у зв’язках з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, кандидат наук із державного управління В Україні формується динамічне демократії та України за останні кілька суспільство, де комунікація років, використання інформаційно- посідає чільне місце, будучи комунікаційних технологій забезпечує важливим чинником громадського громадянам безліч нових можливостей життя. Дедалі більшу роль комунікація для розширення їхньої безпосередньої відіграє в процесах державотворення та участі в процесах творення держави, діалогу владних інститутів із громадян- що базуються на принципах співучасті ським суспільством і третім сектором. та залучення. Все це породжує нові ви- Для Кабінету Міністрів одним із клики, що постають перед владою. пріоритетів у роботі є забезпечення від- На виконання Концепції сприяння критості й прозорості його діяльності розвитку громадянського суспільства, на основі світових демократичних стан- прийнятої в 2007 році, було розроб- дартів. Уряд послідовно й цілеспрямо- лено та відкрито сайт «Громадянське вано здійснює політику, спрямовану на суспільство і влада». Цей сайт став сприяння розбудови громадянського своєрідним майданчиком для обміну суспільства в Україні. Адже без су- думками та пропозиціями між орга- спільно свідомого й активного грома- нами виконавчої влади й активними дянина неможливий розвиток сучасної громадянами. Тільки в період із квітня європейської держави. Необхідність ін- до грудня 2009 року центральними ор- формування громади з одного боку і ганами виконавчої влади було запро- масовий характер політики − з другого поновано до обговорення 631 проект змушують усіх представників влади бу- нормативно-правових актів. На жаль, дувати таку систему комунікацій, щоб мусимо констатувати низьку активність найбільш повно забезпечувати активну наших співвітчизників, бо до цих участь громадянина у формуванні та проектів отримано всього 33 пропози- реалізації державної політики. ції та зауваження, 29 з яких враховано В Україні право громадянина на у подальшій законотворчій роботі ор- участь в управлінні державними спра- ганами влади. вами гарантовано ст. 38 Основного За- У науково-експертному середовищі кону. Як свідчить досвід країн сталої України проблеми суспільних комуніка-
 7. 7. Запровадження комунікацій у суспільстві 7 цій також поступово отримують визна- осторонь важливих соціально-комуніка- ння та вже розглядаються на високому ційних процесів. Саме тому Міністерство теоретичному рівні. Так, у 2007 році до юстиції із врахуванням результатів ди- відповідного переліку додано спеціаль- скусії круглого столу, що відбувся ність «соціальні комунікації»; створено 1 грудня 2009 року, за дорученням Експертну раду Вищої атестаційної ко- Уряду вже затвердив концепцію місії України з питань соціальних кому- проекту Закону України «Про основні нікацій. Фахівці з PR активізували засади державної комунікативної полі- проведення досліджень, зокрема щодо тики» (розпорядження Кабінету Міні- розробки термінологічної бази та по- стрів України від 13 січня 2010 р. №85). шуку нових комунікаційних технологій. Нагальна потреба прийняття цього Отже, запропонована в рамках круг- законопроекту обумовлена тим, що лого столу «Запровадження світових Україна живе за фактично не визначе- стандартів комунікації між владою та ною концепцією інформаційної полі- громадськістю − план дій для України» тики. У 2002 році відповідний фахова дискусія має на меті побудувати законопроект був розроблений Держ- спільну роботу практиків і теоретиків комтелерадіо та схвалений Верховною комунікацій та вивести результати цієї Радою України лише у першому читанні, співпраці на якісно новий рівень си- але не був прийнятий парламентом у ці- стемних рішень − ухвалення відповід- лому. Лише комунікація між органами них нормативно-правових актів. Це державної влади та громадськістю, за- дасть можливість сприяти підвищенню провадження комунікаційних стандар- якості й ефективності становлення ко- тів у процесі обміну інформацією в мунікацій у суспільстві, що в свою чергу суспільстві, що ґрунтується на принци- сприятиме розвитку демократії та ін- пово нових засадах рівного, взаємовід- формаційного суспільства, згуртує гро- повідального діалогу у форматі мадянське суспільство в Україні. Досвід суб’єктно-суб’єктних горизонтальних країн «сталої» демократії свідчить, що відносин, − є невід’ємною умовою демо- документи стосовно комунікації уряду з кратичного розвитку держави, станов- інститутами громадянського суспільства лення громадянського суспільства в діють у формі урядових стратегічних Україні. Сучасний етап розвитку україн- програм (Великобританія, Канада) або ського суспільства вимагає зміни пара- окремих інструкцій та документів дигми в регулюванні процесами обміну (країни Центральної Європи і Балтії). інформацією, як-то відбувається у «Біла книга» Європейської комісії з пи- демократичних країнах, де значне тань комунікацій пропонує новий на- місце відводиться налагодженню зво- прям у роботі органів влади − ротного зв’язку, громадському кон- комунікаційну політику (communication тролю за діяльністю органів державної policy). До останнього часу ЄС послуго- влади та органів місцевого самовряду- вувався інформаційною та комунікацій- вання. Це також неминуче зумовить пе- ною стратегіями (наприклад, стратегія ретворення засобів масової інформації комунікації м. Стокгольм). (ЗМІ) на засоби масової комунікації Розвиток Української держави та гро- (ЗМК) − в країнах західної демократії мадянського суспільства зумовлює по- аналогом ЗМК є мас-медіа, що дослівно требу адекватного реагування на запити можна перевести як масовий «посе- сьогодення. Влада не може залишатися редник». Цей «посередник» не виконує
 8. 8. 8 Запровадження комунікативної політики в Україні — вимога сьогодення Наталія Дніпренко функції маніпулювання чи пропаганди, чення участі громадськості у форму- донесення інформації від «вищого» до ванні та реалізації державної політики», «нижчого», а є рівним по відношенню від 5.11.08 р. №976 «Про затвердження до кожного з учасників комунікації у Порядку сприяння проведенню гро- суспільстві. На практиці така модель мадської експертизи діяльності органів відтворюється у роботі суспільного виконавчої влади»). (громадського) мовлення. Ці технології не стосуються інших На сьогодні питання комунікації ор- органів державної влади, в тому числі ганів державної влади, органів місце- судової, законодавчої, органів місце- вого самоврядування, засобів масової вого самоврядування. Досі залишається комунікації, громадськості регулюються не визначеним механізм здійснення Законами України «Про інформацію», громадського контролю за діяльністю «Про порядок висвітлення діяльності ор- органів державної влади та органів міс- ганів державної влади та органів місце- цевого самоврядування, організації вого самоврядування в Україні засобами процесу роз’яснювальної роботи (ана- масової інформації», «Про основні засади логу західного «стратегічного інформу- розвитку інформаційного суспільства в вання»). Можливо, варто розглянути Україні на 2007–2015 роки», «Про засади питання про поширення інституту реч- державної регуляторної політики у сфері ників чи запровадження посад омбудс- господарської діяльності», «Про звер- мена з громадянських прав при нення громадян», «Про місцеве самовря- органах виконавчої влади. дування» тощо. З переліку зрозуміло, що Відсутність загальних стандартів філософія комунікацій ще не увійшла в двостороннього інформаційного об- нормотворчу лексику, не стала базовою міну між органами державної влади та концепцією для інформаційних обмінів місцевого самоврядування, громад- у суспільстві, а отже, − засадничою в ськістю, засобами масової комунікації державній політиці. Законодавчі акти, призводить до зниження якості рішень що регулюють питання обміну інфор- через неврахування інтересів усіх заці- мацією між органами державної кавлених сторін. влади, місцевого самоврядування та Використання узагальненого пози- громадськості, не враховують розвиток тивного досвіду взаємодії виконавчої інформаційно-комунікаційних техноло- влади і громадськості, осмислення по- гій. Водночас певні форми комунікацій передніх помилок та прорахунків у цій між громадськістю та засобами масової сфері, раціональне доопрацювання чин- комунікації визначаються рішеннями них норм законодавства, врахування по- Кабінету Міністрів України, а тому по- зицій і висновків представників ширюються тільки на виконавчу владу, громадськості, наукового та експерт- зокрема, консультації з громадськістю, ного середовища, запозичення відпо- громадську експертизу (постанови Ка- відного міжнародного досвіду − все це бінету Міністрів від 6.01.10 р. №10 «Про разом із професіоналізмом тих, хто затвердження Порядку залучення гро- будує комунікації між владою та грома- мадян до формування та реалізації дер- дою, дасть змогу розкрити комунікацій- жавної політики», від 26.11.09 р. №1302 ний потенціал діалогу влади й громадян, «Про додаткові заходи щодо забезпе- зміцнивши засади демократії в Україні.
 9. 9. К Володимир Різун директор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, голова експертної ради ВАК в системі взаємозв’язків влади з громадою омунікаційні стосунки влади й громади є одним із аспектів загальної проблематики со- 9 України з соціальних комунікацій, голова НМК при МОН України з журналістики та інформаціїї Поняття про соціальні комунікації О Не можна допустити, щоб законодавець ввів у обіг неправильне вживання слів. Як правильно говорити: «комуніка- ціальних комунікацій, поняття про які є ційна» чи «комунікативна» політика? набагато ширшим, адже як галузь науки Для порівняння розглянемо слово «ін- соціальні комунікації охоплюють сім на- формативний». Це засіб, який здатний укових спеціальностей: це і бібліотечна інформувати, нести інформацію. «Ін- та книгознавча справи, журналістика, формативні засоби» − це засоби, які ін- видавнича справа та редагування, і формують. «Інформаційні засоби» − це прикладні соціально-комунікаційні засоби, які мають відношення до інфор- технології, і соціальна інформатика, мації, до інформаційної діяльності. І документознавство. якщо сказати, наприклад, «інформа- Сьогодні ми акцентуємо увагу саме тивна політика», мається на увазі полі- на взаємовідносинах влади й громади. тика, яка ніби сама інформує, іншими Їх слід вибудовувати на засадах, які за- словами, несе інформацію. А це вже кладаються в науці стосовно соціальних сфера переносних значень. Тому пра- комунікацій загалом. Тому доречними є вильно говорити «інформаційна полі- зауваження до формування терміноло- тика», тобто політика, що має відношення гічної системи у новій науці. до інформаційної діяльності. Вчений світ наполягає на тому, щоб Така ж різниця між словами «комуні- ми коректно вживали слова «комуніка- каційний» і «комунікативний», бо вони ційний» і «комунікативний», «інформа- побудовані за однією й тією ж слово- ційний» та «інформативний». Річ у тім, творчою моделлю, що й слова «інфор- що десь до 2006 року ці синоніми вжи- маційний» та «інформативний». Тобто, валися довільно. З виникненням нової «комунікативна політика» − це політика, галузі науки вчений світ постав перед яка ніби здатна спілкуватися, встано- фактом, що треба все ж таки, якщо є два влювати взаємозв’язки з кимось, але ж слова (тим більше коли вони терміно- мовиться не про це, а про політику, що логізуються), розібратися в їх семантиці. має відношення до комунікації. Отже,
 10. 10. 10 Поняття про соціальні комунікації в системі взаємозв’язків влади з громадою Володимир Різун однозначно правильно: «…основні за- Найголовніше у розумінні соціаль- сади державної комунікаційної полі- них комунікацій − саме інституалізація тики…». зв’язків між суб’єктами спілкування. Зауваження щодо основного тер- Це означає, що природна функція міна «соціальні комунікації». В україн- людини «спілкування» за певних умов ській мові є дві форми − «комунікація» усвідомлюється, починає регулюватися в однині й «комунікації» в множині. До й організовуватися людиною; функція комунікацій відносять транспортні, те- починає інституалізуватися, тобто лефонні та інші види матеріального виникають певні центри, служби, зв'язку. Тобто, йдеться не лише про спіл- департаменти, відділи, інститути, які кування як таке, а про організоване, виводять її на рівень технологічно- стратегічне, упорядковане, інституалі- виробничий. І коли це відбувається, зоване спілкування. варто говорити вже не лише про спіл- Фактично соціальні комунікації − те кування, а про соціальне спілкування як саме, що й матеріальні комунікації. Але вид організованої комунікації, страте- це організовані інституалізовані форми гічного спілкування, де є певне плану- спілкування в соціальній чи суспільній вання, координація дій. І звичайно, що сферах. У матеріальній сфері, приміром, в цьому випадку мають бути державні прокладають комунікації телефонні, а в органи, які й несуть відповідальність суспільній, − встановлюються зв’язки за організацію та інституалізацію між владою і громадою. Коли ми вжи- спілкування. ваємо цей термін у множині, то йдеться Тому цілком природним може бути про те, що існують різні види організо- закон про основні засади державної ко- ваного інституалізованого спілкування. мунікаційної політики, бо там, де є ді- Так, документальні комунікації озна- яльність, є й політика. Але що важливо чають не що інше, як наявність певних в державній комунікаційній політиці? центрів документації або інформації, Будь-яке спілкування має кілька що займаються організацією зв’язків із рівнів. Перший − це соціально-рольо- суспільством. вий, коли спілкування відбувається між По суті, коли ми говоримо про соці- публічними соціальними ролями (ска- альні комунікації, маємо на увазі різні жімо, між двома президентами), і тоді за види інформаційної взаємодії в цією комунікацією стоять цілі інституції. суспільстві за допомогою визначених Наступним може бути соціально- каналів, способів та засобів зв’язку між груповий рівень, коли спілкування від- соціальними інститутами й спожива- бувається між певними соціальними чами соціальної інформації в умовах групами. високотехнологічного інформаційного Але ми не повинні забувати: є ще виробництва, які залежно від мети, зав- один, природний, рівень для суспільств дань і характеру взаємодії створюють і людей − це масове спілкування. Тобто, різні види комунікації. Остання має коли йдеться про те, що той, хто ініціює організований і стратегічний характер процес спілкування, є суб’єктом, а той, та формує єдину суспільну комуніка- хто споживає інформацію, − об’єктом. ційну систему, яка функціонує відпо- Це так званий суб’єктно-об’єктний відно до законів спілкування. Йдеться підхід у науці про спілкування. І тоталі- насамперед про інституційно оформ- тарні системи, тоталітарний вид спілку- лені зв’язки. вання, фактично й тримаються на
 11. 11. Запровадження комунікацій у суспільстві 11 цьому суб’єктно-об’єктному зв’язку. для цього громада повинна створити Така форма масового спілкування нази- певні органи з чіткою ієрархією. вається класичною. Інституалізація громади − це один із Думати, що колись зникне взагалі чинників, який забезпечить нормальну масовий рівень спілкування, не варто. комунікаційну політику в нашій державі. Як би ми не боролися проти своєї Тепер про громадський контроль. природи, знищити її неможливо, проте Однозначно він має бути. Але для боротися треба, бо масовий рівень і досягнення мети необхідний зворотній саме слово «маса» має дещо й нега- зв’язок, який, проте, є функцією суб’єкта тивну конотацію. дії, тому обмежуватися тільки Як вийти з цього рівня масового громадським контролем не можна. спілкування в соціальних комунікаціях? Обов’язково при владі має працю- Тільки одним чином − інституалізувати вати моніторингова служба: центр, який і той бік спілкування, на якому перебу- відстежує те, як громада реагує на певні ває споживач інформації − громада. посили, повідомлення, фрази, висло- Тобто, якщо йдеться про спілкування влювання. між владою і громадою, має обов’яз- Оскільки громада теж інституалізу- ково бути інституалізована громада. Це ється, вона повинна відстежувати те, як означає, що громадські та різноманітні влада реагує на дії громадських органі- незалежні організації в громаді якраз і зацій. Це й називається громадським є формою інституалізації. Тільки інсти- контролем, бо контроль − то є функція туалізуючи громаду ми зможемо пе- суб’єкта дії, якщо говорити з точки зору рейти з масового рівня на рівень, психології цілепокладання. скажімо, соціально-групового спілку- У цьому контексті слід порушити вання. Тому будь-який закон, що регу- питання про роботу інституцій на техно- лює комунікаційні відносини в державі, логічне випередження, бо яку б техно- має передбачати існування певних гро- логію ми не придумували, все одно мадських структур, які й забезпечать суб’єкт комунікації, що ініціює процес соціальне спілкування. Якщо цього не спілкування, шукатиме шляхи й способи врахувати, всі розмови щодо прозо- досягнення своїх цілей. А комунікаційні рості, відкритості залишаться просто цілі полягають у тому, що той, з ким ти гаслом. Влада може пропагувати те, що спілкуєшся, зробив би так, як ти того вона є прозорою і відкритою, але якщо хочеш. Таким чином, що з владою не громада не буде інституалізованою, ні- роби, вона все одно шукатиме нові спо- чого з тієї прозорості й відкритості не соби, прийоми впливу на громаду. вийде, бо, згідно з законами теорії ма- Проте й громада, якщо вона інституалі- сового спілкування, якщо суспільство зується й технологізується у своїй діяль- не займається діяльністю, не думає, ності, має шукати нові способи й шляхи воно не може приймати рішення. Адже впливу на владу та захисту від неї.
 12. 12. М Ігор Рубан 12 Голова Державного комітету інформатизації України Пріоритети державної політики в сфері розбудови національного інформаційного простору та інформаційного суспільства Сьогодні, коли увесь світ переживає ціональному депозитарії електронних інформаційний бум, країни шукають інформаційних ресурсів, до складу яких шляхи впровадження єдиних стандар- повинні входити бази даних, реєстри та тів до інфраструктур своїх інформпро- кадастри державних органів, електро- сторів, будують державну політику, нні бібліотечні фонди, електронні копії ґрунтуючись на новітніх комунікацій- та зображення музейних фондів, друко- них технологіях, у тому числі й щодо за- ваних засобів інформації, цифрові ар- безпечення ефективних комунікацій хіви телевізійних та радіопрограм, влади, громадян та бізнесу. Все це в інтернет-сайти тощо. сучасних умовах не є можливим без Центральною ланкою «Електро- створення відповідних технічних та тех- нного уряду» є аналітична система, що нологічних баз. спеціалізується на підтримці процесів На наш погляд, для України одним із прийняття управлінських рішень, роз- першочергових завдань у сфері роз- робці прогнозів та моделюванні витку інформаційного суспільства є розвитку подій (ситуаційний центр). розбудова інформаційної системи Для цього використовуються всі наявні «Електронний уряд», що підтримує при- інформаційні ресурси держави. нципи й процедури електронного Треба чітко усвідомити, що розвиток урядування. Вона повинна включати ін- інформаційного суспільства в Україні − формаційні системи та ресурси всіх ор- це не окремий проект інформатизації, а ганів влади, взаємодія яких відбувається цілеспрямована узгоджена діяльність за допомогою електронного докумен- усіх гілок влади, що вимагає змін зако- тообігу (з використанням цифрового нодавства, структури та функцій дер- підпису). Доступ до інформації й послуг жавних органів, форм взаємодії всіх органів влади забезпечується через суб’єктів інформаційних відносин. Єдиний портал органів влади (єдине Загальнодержавна програма роз- вікно). В інформаційному просторі най- витку інформаційного суспільства по- важливіші ресурси зберігаються в на- винна поєднувати галузеві й
 13. 13. Запровадження комунікацій у суспільстві 13 Схема інформаційної взаємодії органів влади та суб’єктів інформаційної діяльності загальносистемні проекти інформати- - міжгалузевого процесингового зації в межах загального фінансування центру для забезпечення взаємодії по- та принципів їх реалізації, ґрунтуватися стачальників послуг для пільгових ка- на відповідній нормативно-правовій тегорій громадян. базі, мати удосконалену структуру та 2. Створення загальнодержавного функції органів влади. реєстру громадян України. Такими проектами до 2015 року по- 3. Впровадження загальнодержав- винні бути: ної системи геопросторових даних. 1. Створення системи «Електронний 4. Створення земельного кадастру Уряд» із впровадженням національного України. центру електронного урядування у 5. Впровадження «Електронної соці- складі: альної картки» для отримання пільго- - Національного депозитарію елек- вими категоріями громадян відповідних тронних інформаційних ресурсів; послуг та адресної допомоги. - Єдиного порталу органів влади; 6. Виконання розробки та впровад- - удосконаленого технічного ком- ження «Єдиного Електронного квитка» плексу Центрального засвідчувального для різних видів транспорту. органу інфраструктури ЕЦП; 7. Впровадження системи «Електро- - служби єдиного часу з синхроніза- нна митниця». цією з Всесвітнім часом; 8. Виконання проекту «Електронний - системи електронного документо- регіон» і «Електронне міністерство». обігу для органів влади на базі єдиних 9. Впровадження системи електро- форматів та протоколів із використанням нної звітності із застосуванням «Єди- відкритого програмного забезпечення; ного вікна». - програмно-апаратного комплексу 10. Створення Національного цен- технічного адміністрування домену UA; тру управління телекомунікаціями. - єдиної інформаційної системи об- Водночас забезпечення ефективної ліку звернень громадян; взаємодії влади, громадян та бізнесу в
 14. 14. Пріоритети державної політики в сфері розбудови 14 національного інформаційного простору та інформаційного суспільства Ігор Рубан умовах інформаційного суспільства може фіксуватися) та зберігається у можливе лише за умов цілеспрямова- цифровому вигляді (від газет до кіно- них зусиль усіх зацікавлених суб’єктів в фільмів), громадяни повинні мати змогу напрямі впровадження елементів е-де- отримати доступ до необхідної інфор- мократії. Досвід демократичних країн мації з використанням будь-яких свідчить, що ефективність значно під- засобів (як телефону та радіо, так і теле- вищується при системному впровад- візора, комп’ютера). Прийняття такої женні новітніх технологій у процес концепції потребує впровадження єди- комунікації органів державної влади з них правил діяльності в інформацій- громадою. Прийняття узгодженої нор- ному просторі − від реєстрації до мативно-правової бази та розвиток отримання права на надання послуг, а єдиного інформаційного простору також відповідальності за порушення мають охоплюватати розбудову всіх цих правил. Такий підхід дасть змогу ви- елементів сучасної інформаційної ін- рішити питання захисту прав спожива- фраструктури техніко-технологічної чів інформації (від відповідальності за бази органів влади, ефективну взаємо- порушення авторських прав в інтернеті дію відомчих інформаційних систем, пе- до кримінальної відповідальності за редбачати створення єдиних правил розповсюдження інформації, забороне- формування, обліку, збереження, вико- ної законодавством). Слід враховувати, ристання інформаційних ресурсів та що сьогодні на світовому інформпро- форматів даних і протоколів для забез- сторі розглядаються перспективи ство- печення взаємодії всіх суб’єктів інфор- рення єдиного адресного простору для маційних відносин у суспільстві. телекомунікаційних мереж, коли кож- Інформаційний простір насамперед ний громадянин може отримати персо- формується з інформаційної інфра- нальний, унікальний для всього світу структури держави, технологій і загаль- номер, і використовувати його на будь- них правил комунікаційної взаємодії, якому інформаційному пристрої. які можливо реалізувати лише при між- Проте є й ризики, оскільки необ- відомчій координації заходів та хідно враховувати, що економічна не- концентрації ресурсів на загальнодер- рівність, помножена на доступ до жавних системних проектах відповідно комунікаційних технологій, може поси- до програми розвитку інформаційного лювати дискримінацію як між країнами, суспільства. Його розбудова, конвер- так і в суспільстві. генція технологій вимагають відмови- Однак, враховуючи всі ризики, ми тися од відомчого та технологічного маємо наполегливо будувати державну розподілу інформаційного простору політику в інформаційній сфері таким (наприклад, на телевізійний, інтернет, чином, аби забезпечити ефективне простір друкованих засобів інформації, входження України до світового інфор- аудіо- та відеоданих). маційного простору на високому тех- Враховуючи, що інформація сьо- нологічному рівні з урахуванням годні в першу чергу фіксується (або національних інтересів.
 15. 15. 15 Тім Граут-Сміт Ліля Побережська Людмила Гуменюк Media Players Internatinal, Media Players Internatinal, Центр медіареформ, Україна, Велика Британія, керівник Велика Британія, тренер координатор проекту і тренер проекту «Комунікація проекту «Комунікація «Комунікація з громадянами: з громадянами: інструменти з громадянами: інструменти інструменти прозорого прозорого врядування в Україні» прозорого врядування в Україні» врядування в Україні» У Сучасна урядова комунікація: приклад Великої Британії Н а першому тренінгу для цього було неймовірне падіння його держслужбовців − тих, хто рейтингу після сумнозвісного «Іраксько- покликаний доносити го досьє». Жодні месиджі уряду не ря- рішення влади до преси та громадян, тували ситуацію. Аби зрозуміти, що з ми запропонували, можливо, не надто урядовою комунікацією негаразд, чому наукове, зате чітке і зрозуміле визна- попри всі намагання влади люди їй не чення комунікації у співставленні з довіряють, британський уряд замовив інформацією. незалежне дослідження. Його провела «Інформація − це те, що виходить». група експертів під керівництвом од- Тобто, односторонній процес інформу- ного з колишніх очільників Бі-Бі-Сі, яка вання громадян урядом, типовий для мала з’ясувати, що саме в урядовій ко- тоталітарних та авторитарних режимів. мунікації потрібно негайно виправити, «Комунікація − це те, що доходить». змінити, реформувати. Тобто, коли повідомлення, розраховане Один із важливих висновків, до на певну аудиторію, артикулюється з якого дійшла комісія, полягав у такому: урахуванням особливостей і потреб цієї всі повідомлення, адресовані грома- аудиторії, воно безпомилково доходить дянам, повинні стосуватися не того, до неї і отримує відгук. що уряд вважає за важливе, а того, що Саме таке двостороннє спілкування є важливим для громадян. з громадянами лягло в основу комуні- У такий спосіб − з огляду на вис- кації уряду Великої Британії, перед новки проведеного незалежного до- яким у 2003 році через низку обставин слідження − Британія запровадила виникла потреба негайно реформувати нову, так звану громадяно-центричну урядову комунікацію. Однією з причин модель комунікації. Частиною плану-
 16. 16. Тім Граут-Сміт, 16 Сучасна урядова комунікація: приклад Великої Британії Ліля Побережська, Людмила Гуменюк вання та підготовки такої комунікації є Британії налічувалося 1 800 урядових достеменний аналіз того, що цікавить і порталів, у результаті чого людей не- турбує населення, його думка й став- рідко «відфутболювали» з сайта на сайт, лення до тих чи тих процесів і проблем. від міністерства до міністерства. Саме У результаті такого реформування тому урядова інформація не доходила урядової комунікації з’явився урядовий до громадян, вони не відгукувалися на портал Directgov (www.direct.gov.uk) неї, а найголовніше, майже ніколи не за- як один із ефективних сучасних комуні- ходили на урядові сайти. кативних продуктів. «Dіrect» − це від Як з’ясувалося в результаті незалеж- англійського слова «прямий, безпосе- ного дослідження, громадяни взагалі редній», «gov» − це основа слова мало цікавилися роботою урядовців. «уряд», «врядування». Окрім цього, асоціація будь-якого сайта Навіть якщо побіжно переглянути з урядом сприймалася негативно, люди портал, впадає у вічі те, що він не схо- не цікавилися діяльністю уряду і не за- жий на типовий урядовий сайт. Тут ходили на його сайти. немає структури уряду, портретів міні- Перш ніж запустити новітній комуні- стрів, урядових документів, написаних кативний портал, сфокусований саме складною бюрократичною мовою. на інтересах громадян, британський Портал створений за структурою, уряд врахував основні недоліки своєї технологічно складною і розгалуже- попередньої комунікації, а саме: пошук ною. Та його концепція і логіка надзви- інформації ускладнений тим, що вона чайно прості. Адже вся інформація розпорошена по 1 800 сайтах, і, таким згрупована і викладена за інтересами, чином, заходиш на один ресурс, а тебе потребами й проблемами громадян. відправляють на інший і т.д. Наприклад, якщо ви − водій, будь Зроблений урядом висновок сфор- ласка, заходьте в розділ, що стосується мульовано у так звану маркетингову водіїв та транспорту. Там можна навіть пропозицію: портал Directgov надає сплатити транспортний збір або, за не- найповніший обсяг державних послуг обхідності, записатися на іспит водія. Це в одному місці. все здійснюється безпосередньо на Уряд у даному випадку позиціонує порталі, й не потрібно спеціально при- себе як постачальника послуг, а ходити до державної установи. громадяни − клієнти, яких уряд Якщо ж ви молода сім’я, у вас є діти, обслуговує. то відповідно усі батьківські турботи мо- Аби збагнути, як це працює, варто жете вирішити на Directgov: тут, напри- наголосити, що Directgov − не лише ін- клад, знайдете школу для своєї дитини і формація про урядові послуги, певні т. п. Урядовий портал також стане в на- рекомендації, поради чи підказки. годі, під час хвороби: вам нададуть лі- Звісно, все це є. Але, крім всього ін- карську консультацію, пораду щодо шого, Directgov − це жива владна найкращої лікарні та медперсоналу. структура, за допомогою якої можна Отже, людина заходить на сайт і вирішити певні проблеми, при цьому шукає не міністерство, що вирішує не відвідуючи урядові кабінети. певну проблему, а розділ, де пропону- Наприклад, як уже зазначалося ється її розв’язання. вище, безпосередньо на урядовому Натомість до реформи урядової ко- порталі сплачують транспортний мунікації, що розпочалася 2003 року, в збір. Також є змога оформити подат-
 17. 17. Запровадження комунікацій у суспільстві 17 Головна сторінка порталу Directgov кову декларацію чи заповнити анкету Важливо й те, що урядові послуги на на закордонний паспорт і за два дні сайті приносять суттєву економію для отримати його поштою. Можна знайти державного бюджету. Британці підра- собі лікаря. Слід нагадати, що охорона хували, що прийом одного громадя- здоров’я в Британії є безкоштовною. нина в державній установі коштує для Звісно, в країні є й платні медичні за- державної скарбниці в середньому 17 клади, але уряд забезпечує високу фунтів, а надання такої ж послуги на ефективність державної (безкоштовної) урядовому порталі − 50 пенсів. У ре- медицини. З огляду на те, що урядова зультаті уряд отримує 34-разову еконо- комунікація − це не просто інформу- мію бюджетних коштів! вання громадян (у цьому випадку Розпочинаючи комунікативну ре- йдеться про лікарні та медичні послуги), форму, британський уряд не виділяв а двосторонній зв’язок, на порталі вод- спеціального фінансування для ство- ночас можна знайти і відгуки пацієнтів рення нового порталу. Цю роботу вико- саме про ту лікарню, яка вас цікавить нувала невелика група співробітників із (приміром, хірург геніально провів опе- Центрального офісу (урядової – додано рацію, а санітарки непрофесійно вико- авторами) інформації, перед якою нали свою роботу чи навпаки). уряд поставив завдання об’єднати в Такий формат надання урядових по- одне ціле численні міністерські сайти. слуг на Directgov, з одного боку, значно Упродовж трьох років вони працювали спрощує процедуру обслуговування у вільному плаванні, реформуючи, громадян, а з другого − робить її прозо- укрупнюючи масив урядових сайтів. рою й унеможливлює будь-які підстави Зарплатню їм, звісно, платили і дору- для корупції. чили залучати відповідні бюджетні
 18. 18. Тім Граут-Сміт, 18 Сучасна урядова комунікація: приклад Великої Британії Ліля Побережська, Людмила Гуменюк кошти міністерств та державних уста- для громадян. Для нас, українців, це нов, що виділялися на підтримку тодіш- доволі нестереотипно. ніх міністерських сайтів, обґрунтовуючи На Directgov мешканців інформують це майбутніми зисками від реформова- навіть про те, де в їхньому кварталі слід ного порталу. паркувати авто. Громадяни можуть Найпершим і найенергійнішим ре- ознайомитися з криміногенною ситуа- форматором виявилося Міністерство цією у своєму мікрорайоні: знайти на транспорту. Там розуміли, що для урядовому сайті свою вулицю, квартал держскарбниці сплата податкового і переглянути найостанніші дані та за- збору через урядовий портал значно стереження міністерства внутрішніх дешевша, ніж у державній установі. справ щодо власної безпеки. Навіть Лише рік тому британський уряд для якщо, приміром, комусь потрібно пові- роботи над порталом виділив перші сити табличку з назвою вулиці на свій кошти − 90 млн фунтів стерлінгів. Сума будинок, урядовий портал підкаже, як суттєва навіть для бюджету Великої це необхідно зробити. Британії, проте цифри обґрунтовані, З вище наведеного бачимо, що рі- враховується майбутня економія від вень сприйняття державою проблем на- здешевлення вартості урядових послуг, селення цілком інший − урядовці бачать якщо надавати їх через сайт. проблеми так, як їх відчувають самі Нині урядовий портал адміністру- люди, і пропонують їх вирішення через ється Міністерством праці. З огляду на портал. Комунікація, таким чином, є концепцію і структурну організацію складовою урядової політики − на етапі урядового порталу, воно розробило аналізу проблеми, прийняття рішення і основні настанови та стандарти для його втілення. інших міністерств. Зрозуміло, що уряд Враховано, що 70% британців розпочав реформування своєї комуніка- вміють користуватися інтернетом, ції з тих міністерств, які першими збаг- мають доступ до нього і вдома, і на нули філософію новації і виявилися роботі. Для осіб до 30 років, які пере- готовими втілити її. Весь портал працює важно більше часу проводять у за моделлю франчизи − як величезний соціальних мережах, ніж перед телеві- торговельний центр, в якому кожен зором, а на урядовий портал часом і не магазин продає свій товар. заходять, уряд застосовує громадяно- Варто звернути увагу, що концепція центричну комунікацію, розміщуючи Directgov не передбачає повідомляти свої месиджі в інтернеті там, де перебу- про роботу того чи того міністерства, ває ця аудиторія. яке наповнює портал своєю інформа- Для тих, хто не має інтернету чи не цією, аналізує потреби громадян та знає англійської мови (зокрема, приймає відповідні рішення. Насампе- емігранти), уряд доносить свої пові- ред на порталі означено певну пробле- домлення в інший спосіб і через інші ка- матику, приміром: «Помешкання і нали − в поліклініках, громадському комунальні послуги». І хоча зрозуміло, транспорті, на автобусних зупинках що цим опікується відповідне про- тощо. Адже урядова комунікація − не фільне міністерство, в розділі немає те, що виходить, а те, що доходить. жодного слова про його діяльність, а Основний принцип, яким керуються всю інформацію надано з точки зору британські урядовці, артикулюючи свої потреб та проблем, що є актуальними рішення і політику, полягає в такому:
 19. 19. Запровадження комунікацій у суспільстві 19 ми не чекаємо, поки люди прийдуть 68%. А за даними Державного комітету до нас, ми йдемо до них самі. статистики України, станом на 1 липня Реформування урядової комунікації 2009 року в Україні нараховувалося триває. До 2011 року уряд планує зали- 2,29 млн. абонентів інтернет-провай- шити 26 сайтів із колишніх 1 800 − ті, які дерів, із них 1,75 млн. є домашніми є особливо цікавими, інформативними, користувачами. високопрофесійними. Наприклад, ме- Британський досвід також вчить, що дики в Британії мають два сайти: один із навіть у країні з високим доступом до них для пацієнтів, а другий − для медич- сучасних технологій потрібні великі них працівників, де вони мають змогу зусилля, аби для громадян стало і по- обговорювати професійні питання, требою, і звичкою заходити на урядо- найновіші досягнення медицини, обмі- вий портал та користуватися ним для нюватися досвідом тощо. свого блага. Лише 10% британців Яскравий, зроблений за новітніми знають про новий урядовий портал, і на технологіями сайт закордонного відом- сьогодні робиться багато в справі його ства Великої Британії. Завдяки інтер- популяризації. Але переконливим свід- нету, дипломатія, здавалося б закрита, ченням успіху нової урядової комуніка- утаємничена сфера діяльності, нині теж ції є те, що на урядовий портал стає публічною. Багато британських щомісяця заходить 13 млн. користува- дипломатів пишуть свої блоги, розмі- чів. Це один із найбільш відвідуваних щуючи їх на сайті міністерства закор- сайтів центральних органів влади. донних справ. Нещодавно газета Таким чином, британський уряд «Гардіан» опублікувала статтю «Британ- зробив правильний крок, акумулюючи ські посли розповідають майже про все в центрі своєї комунікації потреби та в інтернеті». В ній, зокрема, йдеться про інтереси громадян, а не свої, полі- унікальний досвід блогосфери та прак- тичні. Бо тільки так урядова інформа- тику написання блогів Лі Тернером, ція не лише виходить із державних послом Великої Британії в Україні. До установ, а й знаходить відгук у того, речі, він пише їх двома мовами − англій- кому вона адресована. ською та українською, обидві версії На завершення ми б запропонували можна переглядати на сайті британ- альтернативну пропозицію щодо «ко- ського посольства в Україні. мунікаційно-комунікативної політики» і Подібний досвід урядової комуніка- своєрідної термінологічної пастки, в яку ції, що базується на сучасних техноло- ми себе заганяємо, намагаючись з’ясу- гіях, може викликати чималий скепсис вати, який із прикметників є більш прий- в Україні: мовляв, порівняйте доступ до нятним. Якщо хочемо впроваджувати інтернету в Британії та в Україні. Зазви- кращий світовий досвід, де комуніка- чай, на подібних дискусіях оперують ція − це складова всієї урядової політики, даними, що всього 2% українців кори- варто говорити про урядову комуніка- стуються інтернетом, проте ця цифра є цію загалом, а не про окрему комуніка- давно застарілою. Згідно з результа- тивну (-ційну) політику. Аналогічно ми в тами дослідження Інституту вищої ква- Україні вже почали розуміти, що євроін- ліфікації (Міністерства освіти), теграція не може бути якоюсь окремою проведеного в 2008 році, користува- політикою, а має стати наскрізною ідеєю чами інтернету було 14,6% українців. й складовою кожної галузевої політики У великих містах ця цифра сягала 58– зокрема та державної в цілому.

×